prof. dr hab. Maria Burtowy

advertisement
Imię i nazwisko wraz z tytułami:
prof. dr hab. Maria Burtowy
Funkcje:
Kierownik Zakładu Edukacji Dziecka
Kierownik Studiów Podyplomowych:
1. Wychowanie Przedszkolne i
2. Nauczanie Początkowe
Problematyka badawcza, zainteresowania naukowe:
Moja problematyka badawcza koncentruje się wokół wspomagania rozwoju dziecka
w wieku przedszkolnym i wczesnoszkolnym, a głównie wokół rozwijania
różnorodnych forma aktywności dziecka: werbalnej, matematycznej, ruchowej,
muzycznej i plastycznej.
Publikacje: (5 pozycji)
 Maria Burtowy, Przygotowywanie dzieci w wieku przedszkolnym do nauki
czytania i pisania w szkole , Poznań 1992, Wydawnictwo Naukowe UAM,
 Maria Burtowy, (współautorstwo A. Brzezińska), Psychopedagogiczne
problemy edukacji przedszkolnej, Wydanie drugie uzupełnione i rozszerzone,
Poznań 1992, Wydawnictwo Naukowe UAM,
 Maria Burtowy, (współautorstwo A. Twardowski) Terapia pedagogiczna dzieci
w młodszym wieku szkolnym, Kalisz 1996, Wydawnictwo WOM,
 Maria Burtowy, Kształtowanie umiejętności czytania na poziomie edukacji
elementarnej, Życie Szkoły 2005, nr 2,
 Maria Burtowy, Lęk w opinii dzieci w wieku wczesnoszkolnym, Nauczyciel
i Szkoła 2000, nr 1,
Proponowana tematyka prac magisterskich/dyplomowych (konkretne przykłady
tematów):
Tematyka prac magisterskich /dyplomowych wchodzi w zakres zainteresowań
badawczych Autorki. Oto konkretne przykłady tematów:
 Formy teatralne we wczesnej edukacji polonistycznej dziecka,
 Wartości artystyczne, wychowawcze i dydaktyczne baśni i ich preferencje
u dzieci w wieku przedszkolnym i wczesnoszkolnym,
 Gotowość dzieci w wieku przedszkolnym do nauki czytania i pisania,
 Rozwijanie umiejętności czytania ze zrozumieniem, czytania krytycznego
i twórczego u dziecka wczesnoszkolnego,
 Nauka języków obcych na poziomie wychowanie przedszkolnego i nauczania
początkowego,
 Kształtowanie pojęć matematycznych w przedszkolu i w klasach I – III szkoły
podstawowej,
 Zachowania agresywne dzieci na terenie przedszkola i szkoły oraz ich
przyczyny,
 Ocena opisowa w edukacji wczesnoszkolnej,
 Proces adaptacji dzieci do warunków życia w przedszkolu.
Kontakt:
061/ 829 23 41
061 866 42 89
dyżury: środa godz. 11.30 – 13.00 Zakład Edukacji Dziecka
Inne informacje
Prowadzę wykłady w ramach przedmiotów:
1. Kompetencji językowych dziecka,
2. Metodyki wychowania przedszkolnego i nauczania początkowego.
Jestem promotorem prac doktorskich, magisterskich i licencjackich. W ustalaniu
tematów prac biorę pod uwagę zainteresowania doktorantów i studentów.
Download
Random flashcards
123

2 Cards oauth2_google_0a87d737-559d-4799-9194-d76e8d2e5390

bvbzbx

2 Cards oauth2_google_e1804830-50f6-410f-8885-745c7a100970

66+6+6+

2 Cards basiek49

Create flashcards