SIWZ

advertisement
Szpital Miejski Nr 4 z Przychodnią
Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej
ul. Zygmunta Starego 20
44-100 Gliwice
SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA
(SIWZ)
Nr sprawy: ZP 6/Med./2014
dotycząca dostawy wysokopolowego rezonansu magnetycznego z dodatkowymi urządzeniami oraz
adaptacji zespołu pomieszczeń, stanowiących Pracownię Rezonansu Magnetycznego
Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego jest prowadzone w trybie przetargu
nieograniczonego, o wartości poniżej 207 000,00 euro.
Zamawiający prosi o potwierdzenie faktu pobrania SIWZ ze strony internetowej za pośrednictwem
faksu pod nr 32 330 84 01
1
I.
II.
III.
IV.
V.
VI.
VII.
VIII.
IX.
X.
XI.
XII.
XIII.
XIV.
XV.
XVI.
XVII.
XVIII.
XIX.
XX.
XXI.
XXII.
XXIII.
XXIV.
XXV.
XXVI.
Zawartość SIWZ
Nazwa (firma) oraz adres Zamawiającego.
Tryb udzielania zamówienia.
Opis przedmiotu zamówienia.
Termin wykonania zamówienia.
Warunki udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny tych warunków.
Wykaz oświadczeń lub dokumentów, jakie dostarczyć mają Wykonawcy w celu
potwierdzania spełniania warunków udziału w zamówieniu.
Informacje o sposobie porozumiewania się zamawiającego z wykonawcami oraz
przekazywania oświadczeń lub dokumentów, dokumentów także wskazanie osób
uprawnionych do porozumiewania się z Wykonawcami.
Wymagania dotyczące wadium.
Termin związania ofertą.
Opis sposobu przygotowania oferty.
Miejsce oraz termin składania ofert.
Opis sposobu obliczania ceny.
Opis kryteriów, którymi Zamawiający będzie się kierował przy wyborze oferty, wraz z
podaniem znaczenia tych kryteriów i sposobu oceny ofert.
Informacje o formalnościach, jakie powinny zostać dopełnione po wyborze oferty w celu
zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego.
Wymagania dotyczące zabezpieczenia należytego wykonania umowy.
Istotne dla stron postanowienia, które zostaną wprowadzone do treści zawieranej umowy
w sprawie zamówienia publicznego, ogólne warunki umowy albo wzór umowy, jeżeli
Zamawiający wymaga od Wykonawcy, aby zawarł z nim umowę w sprawie zamówienia
publicznego na takich warunkach.
Informacja o zmianach umowy w stosunku do treści oferty.
Pouczenie o środkach ochrony prawnej przysługujących wykonawcy w toku
postępowania o udzielenie zamówienia.
Opis części zamówienia.
Informacja o zawarciu umowy ramowej.
Informacja o udzielaniu zamówień uzupełniających.
Opis sposobu przedstawiania ofert wariantowych.
Adres poczty elektronicznej oraz strony internetowej Zamawiającego.
Informacja dotycząca rozliczenia w walutach obcych.
Informacja dotycząca aukcji elektronicznej.
Informacja o zwrocie kosztów udziału w postępowaniu.
Podwykonawcy
Załączniki do SIWZ:
1. Formularz oferty – Oferta.
2. Oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu w trybie art. 22 ust. 1 Pzp oraz w
trybie art. 24 ust. 1 i ust 2 Pzp oraz w trybie art. 44 Pzp .
3. Wzór umowy.
4. Wykaz wykonanych dostaw w okresie ostatnich 3 lat.
5. Szkic poglądowy.
6. Ramowy zakres prac adaptacyjnych.
2
I. Nazwa (firma) oraz adres Zamawiającego.
Szpital Miejski Nr 4 z Przychodnią Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej
ul. Zygmunta Starego 20
44-100 Gliwice
NIP: 6312646436;
REGON: 242995277,
tel. 32 330 83 01; fax: 32 330 84 01,
zwany dalej „Zamawiającym”.
II. Tryb udzielania zamówienia.
Trybem udzielenia zamówienia jest przetarg nieograniczony, zgodnie z art.10 ust.1 i art. 39 ustawy z
dnia 29 stycznia 2004r. – Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2013r., poz. 907 ze zm.) zwanej dalej
ustawą lub Pzp.
III. Opis przedmiotu zamówienia.
Nomenklatura: Wspólny Słownik zamówień (CPV):
33.11.30.00-5 Urządzenia do obrazowania rezonansu magnetycznego
Przedmiot zamówienia obejmuje jeden pakiet w podziale na dwa niżej wymienione zadania,
które to zadania wybrany Wykonawca musi wykonać.
Zadanie nr 1: Dostawa wysokopolowego rezonansu magnetycznego, strzykawki automatycznej, chillera
klatki Faraday’a wraz z montażem urządzenia, jego uruchomieniem oraz przeszkoleniem personelu
Zadanie nr 2: Adaptacja zespołu pomieszczeń, stanowiących Pracownię Rezonansu Magnetycznego.
Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych.
W ramach realizacji Zadania nr 1 i Zadania nr 2 – Wykonawca zobowiązany jest wykonać zakres
czynności, wymienionych i opisanych w Załączniku nr 1 do SIWZ – OFERTA i poniżej w SIWZ.
OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA
Zadanie nr 1: Dostawa, instalacja oraz uruchomienie wysokopolowego rezonansu magnetycznego
(RM)
Oferowany przedmiot zamówienia, będący wyrobem medycznym spełnia wymagania minimalne graniczne nowoczesnej pracowni diagnostycznej, określone w Rozporządzeniu Ministra Zdrowia z dnia
06 listopada 2013r. w sprawie świadczeń gwarantowanych z zakresu ambulatoryjnej opieki
specjalistycznej (Dz. U. z 2013r., poz. 1413).
Oferowany przedmiot zamówienia, będący wyrobem medycznym spełnia wszystkie wymogi nałożone
przez ustawę o wyrobach medycznych z dnia 20.05.2010r.(Dz. U. Nr 107, poz. 679) i aktach prawnych
wykonawczych.
Oferowany przedmiot zamówienia, będący wyrobem medycznym jest oznakowany znakiem CE
zgodnie z art. 11 cyt. ustawy o wyrobach medycznych i Rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 23
września 2010r. w sprawie wzoru znaku CE (Dz. U. z dn. 06.10.2010r., Nr 186, poz. 1252) oraz
posiadać wszystkie wymagane przepisami ustawy z dnia 20 maja 2010 r. o wyrobach medycznych
(Dz. U z 2010, Nr 107, poz. 679) dokumenty dopuszczające oferowany przedmiot zamówienia do
obrotu i używania w zakładach opieki zdrowotnej, zgodnie z ustawą oraz przepisami prawa
powszechnie obowiązującego - w języku polskim.
Oferowany przedmiot zamówienia, będący wyrobem medycznym obejmuje również opisową
diagnostyczną konsolę lekarską oraz konsolę technika sterującą wraz z oprogramowaniem i
wyposażeniem dostosowanym do zakresu klinicznego wykonywanych badań, które umożliwiają
realizację określonych poniżej, minimalnych badań:
- RM głowy bez kontrastu,
- RM głowy bez kontrastu i z kontrastem
- RM szyi bez kontrastu
- RM szyi bez kontrastu i z kontrastem
3
- RM klatki piersiowej bez kontrastu
- RM klatki piersiowej bez kontrastu i z kontrastem
- RM jamy brzusznej lub miednicy małej bez kontrastu
- RM jamy brzusznej lub miednicy małej bez kontrastu i z kontrastem
- RM kończyny górnej bez kontrastu
- RM kończyny górnej bez kontrastu i z kontrastem
- RM kończyny dolnej bez kontrastu
- RM kończyny dolnej bez kontrastu i z kontrastem
- RM kręgosłupa lub kanału kręgowego na poziomie odcinka szyjnego bez kontrastu
- RM kręgosłupa lub kanału kręgowego na poziomie odcinka szyjnego bez kontrastu i z kontrastem
- RM kręgosłupa lub kanału kręgowego na poziomie odcinka lędźwiowego (lędźwiowo-krzyżowego)
bez kontrastu
- RM kręgosłupa lub kanału kręgowego na poziomie odcinka lędźwiowego (lędźwiowo-krzyżowego)
bez kontrastu i z kontrastem
- RM kręgosłupa lub kanału kręgowego na poziomie odcinka piersiowego bez kontrastu
- RM kręgosłupa lub kanału kręgowego na poziomie odcinka piersiowego bez kontrastu i z kontrastem
- Angiografia bez kontrastu – RM
- Angiografia z kontrastem – RM
- Badanie bez kontrastu i co najmniej dwie fazy z kontrastem-RM
Wykonawca ponosi odpowiedzialność za wszelkie szkody wyrządzone Zamawiającemu, pacjentom i
osobom trzecim- w związku z korzystaniem z przedmiotu Umowy, oprzyrządowania oraz wszelkich
wyrobów użytych przez Wykonawcę w czasie wykonywania przedmiotu Umowy oraz korzystania z
niego. Wykonawca nie ponosi odpowiedzialności za szkody wyrządzone Zamawiającemu, pacjentom i
osobom trzecim powstałe w wyniku wadliwego i niezgodnego z instrukcją i przeszkoleniem
użytkowania przedmiotu Umowy.
Warunki instalacyjne i serwisowe:
1) Bezpłatna instalacja rezonansu (koszty Wykonawcy).
2) Bezpłatne szkolenie personelu Zamawiającego. Szkolenie musi obejmować obsługę wyrobów
medycznych, będących przedmiotem umowy i proste czynności serwisowe wykonywane pod
telefoniczne wytyczne serwisanta. Szkolenie potwierdzone zostanie zaświadczeniem wydanym przez
Wykonawcę lub podmiot działający z jego upoważnienia i na jego rzecz oraz koszt.
3) Zgodnie z umową - w okresie obowiązującej 24 miesięcznej gwarancji, licząc od dnia podpisania
protokołu zdawczo-odbiorczego, serwis przedmiotu umowy jest bezpłatny dla Zamawiającego. Do
obowiązków Wykonawcy- w okresie 24 m-cy trwania gwarancji - należeć będzie wykonywanie
przeglądów okresowych z częstotliwością zgodną z instrukcją obsługi i wymaganiami producenta,
serwisowanie, konserwacja, wykonywanie wszelkich innych czynności mających na celu
utrzymywanie przedmiotu umowy w ciągłej sprawności do wykonywania badań oraz bezpłatne
aktualizacje oprogramowania - wyrobów medycznych, będących przedmiotem zamówienia.
4) Każdorazowo po przeglądzie technicznym/po istotnych naprawach, Wykonawca wystawi
„ŚWIADECTWO SPRAWNOŚCI” wyrobu medycznego - bądź inny dokument wynikający z
przedmiotowych przepisów prawa powszechnie obowiązującego, przy czym w okresie 24 m-cy
gwarancji w ramach ceny oferty.
5) Zamawiający nie ponosi odpowiedzialności za szkody powstałe na skutek wykonywania
samodzielnej próby naprawienia rezonansu magnetycznego według wytycznych przekazywanych
telefonicznie przez serwisanta.
6) Czas usunięcia/naprawienia wady/awarii- do 48 godz. od czasu zgłoszenia przez Zamawiającego.
Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawiera Załącznik Nr 1 do SIWZ – OFERTA.
1. W zakresie realizacji przedmiotu zamówienia (zadanie nr 1) do obowiązków Wykonawcy należeć
będzie:
a) dostawa, zainstalowanie, uruchomienie i przetestowanie dostarczonych wyrobów medycznych w
Pracowni Rezonansu Magnetycznego Zamawiającego;
4
b) przeszkolenie wyznaczonych przez Zamawiającego pracowników w zakresie obsługi i bieżącej
konserwacji dostarczonych wyrobów medycznych w siedzibie Zamawiającego.
2. Przedmiot zamówienia musi bezwzględnie spełniać parametry techniczno-użytkowe (minimalne graniczne), określone w Załączniku Nr 1 do SIWZ - OFERTA.
(Wykonawca może zaproponować szersze rozwiązanie, jednak nie będzie miało ono wpływu na
wynik postępowania. Wykonawcy proponujące szersze rozwiązanie od podanego- proszeni są o
wskazanie tych funkcji, parametrów w swojej ofercie).
3. Oferty z okresem gwarancji poniżej 24 m-cy zostaną odrzucone, jako sprzeczne z SIWZ.
Zadanie nr 2: Pełna adaptacja zespołu pomieszczeń na Pracownię Rezonansu Magnetycznego
(RM)
W ramach realizacji Zadania nr 2 – Wykonawca zobowiązany jest wykonać zakres prac,
wymienionych i opisanych w Załączniku nr 1 do SIWZ – OFERTA i poniżej w SIWZ.
1. Zamawiający przeznacza zespół pomieszczeń pod RM w budynku nr 1 Szpitala Miejskiego Nr 4
z Przychodnią SP ZOZ w Gliwicach przy ul. Zygmunta Starego 20, według załączonego szkicu
poglądowego nr 1 (Załącznik nr 5 do SIWZ).
2. Wykonawca zobowiązany jest wykonać w ramach ustalonego wynagrodzenia, adaptację
pomieszczeń Pracowni Rezonansu Magnetycznego, w sposób i w zakresie zgodnie z wymaganymi
parametrami techniczno – użytkowymi urządzeń, na podstawie wykonanej i uzgodnionej
dokumentacji.
3. Wykonawca zobowiązany jest przedstawić w ofercie w formie graficznej i opisowej sposobu
wykonania wszystkich prac adaptacyjnych wraz z koniecznymi ekspertyzami, obliczeniami,
planami itp.- dla właściwej i bezpiecznej pracy wyrobów medycznych.
4. Wszystkie prace adaptacyjne wykonywane muszą być pod kierownictwem i nadzorem osoby
posiadającej właściwe uprawnienia budowlane, podlegającej Wykonawcy, który ponosi koszty
pracy i odpowiada za czynności takiej osoby. Wykonawca, przed podpisaniem umowy dostarczy
dane personalne osoby wyznaczonej do kierowania robotami budowlanymi wraz z jego
zaświadczeniem o posiadanych kwalifikacjach. (Nie przedstawienie dokumentów, dotyczących
takiej osoby skutkować będzie niepodpisaniem umowy o udzielenie zamówienia publicznego- z
wyłącznej winy Wykonawcy).
5. Wykonanie przez Wykonawcę projektu adaptacji Pracowni Rezonansu Magnetycznego w Szpitalu
Miejskim Nr 4 z Przychodnią SP ZOZ w Gliwicach, w uzgodnieniu z Zamawiającym i złożenie ich
we właściwym Urzędzie, celem uzyskania pozwolenia na budowę w przypadku takiej konieczności.
W połączeniach systemu wentylacji i klimatyzacji należy uwzględnić urządzenia wentylacyjne o
wydajności, zapewniającej wentylację w zespole pomieszczeń, stanowiących Pracownią Rezonansu
Magnetycznego.
6. Wykonanie przez Wykonawcę prac adaptacyjnych w Pracowni Rezonansu Magnetycznego
Zamawiającego, zgodnie z załącznikami do SIWZ, tj.: Załącznik Nr 1- Oferta i Załącznik Nr 6 –
Ramowy zakres prac adaptacyjnych dla Pracowni Rezonansu Magnetycznego w Szpitalu
Miejskim Nr 4 z Przychodnią SP ZOZ w Gliwicach.
7. Wykonawca odpowiedzialny jest za powstałe w toku własnych prac, odpady oraz za właściwy
sposób postępowania z nimi, zgodnie z przepisami obowiązującego prawa. Wywóz odpadów
budowlanych odbywa się na koszt Wykonawcy.
8. Wykonawca zobowiązany jest uzyskać niezbędne i prawem wymagane zezwolenia i pozwolenia na
uruchomienie i użytkowanie rezonansu magnetycznego w Szpitalu Miejskim Nr 4 z Przychodnią SP
ZOZ w Gliwicach i obowiązany jest do ścisłej współpracy w tym zakresie z Zamawiającym.
9. Materiały budowlane niezbędne do wykonania prac adaptacyjnych należy przyjmować w kategorii i
jakości, zapewniającej osiągnięcie wysokiego poziomu estetyki i funkcjonalności Pracowni
Rezonansu Magnetycznego. Przy realizacji zamówienia Wykonawca będzie zobowiązany w pracach
adaptacyjnych do stosowania jedynie wyrobów dopuszczonych do używania w budownictwie w
rozumieniu ustawy Prawo budowlane (Dz. U. z 2013, poz. 1409 ze zm.) oraz ustawy o wyrobach
5
budowlanych (tekst jedn.: Dz. U. z 2014r., poz.883) oraz innych przepisów, o ile mają
zastosowanie.
10. Zamawiający wymaga udzielenia gwarancji na wykonane prace adaptacyjne na okres nie krótszy niż
24 miesięcy.
11. Wykonawca zobowiązany jest do dokonania, na własny koszt i ryzyko wizji lokalnej pomieszczeń,
gdzie mają być wykonane roboty adaptacyjne (budowlane) przewidziane przedmiotem zamówienia i
związane z instalacją wysokopolowego rezonansu magnetycznego wraz z dodatkowymi
urządzeniami.
12. Podstawą odbioru prac adaptacyjnych jest:
a) przedstawienie dokumentacji powykonawczej dla zrealizowanego zakresu robót adaptacyjnych,
niezbędnych do funkcjonowania wysokopolowego rezonansu magnetycznego i urządzeń
wspomagających,
b) przedstawienie wymaganych prawem dokumentów normujących bezpieczne funkcjonowanie
pracowni rezonansu magnetycznego.
IV. Termin wykonania zamówienia
1. Wykonanie przedmiotu zamówienia w okresie do 4 tygodni od daty zawarcia umowy.
2. Za datę wykonania przedmiotu zamówienia uznaje się datę podpisania przez upoważnionych
przedstawicieli Stron protokołu zdawczo-odbiorczego wraz z załącznikami – bez zastrzeżeń.
V. Warunki udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych
warunków. Wykaz oświadczeń lub dokumentów, jakie dostarczyć mają Wykonawcy w celu
potwierdzania tych warunków
1. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy spełniają następujące warunki
udziału w postępowaniu:
a) spełniają wymagania zawarte w art. 22 ust. 1 pkt 1 – 4 ustawy. Wykonawca oświadcza, iż posiada
wiedzę, doświadczenie i umiejętności oraz dysponuje osobami do realizacji przedmiotu umowy, z
tym iż ponosi on odpowiedzialność za działania i zaniechania osób, za pomocą których umowę
wykonuje. W tym celu Wykonawca składa oświadczenie w trybie art. 22 ust. 1 ustawy (załącznik
nr 2 do SIWZ- Oświadczenia);
b) nie podlegają wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia na podstawie art. 24 ust. 1 i
ust. 2 ustawy, oraz złożą oświadczenie w trybie art. 24 ust. 1 i ust. 2 ustawy (załącznik nr 2 do
SIWZ- Oświadczenia), składając jednocześnie – w razie takiej konieczności – listę podmiotów
należących do tej samej grupy kapitałowej, w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007r. o
ochronie konkurencji i konsumentów albo informację, że nie należy do grupy kapitałowej.
Wykonawcy składają również dokumenty i oświadczenia potwierdzające spełnianie tych
warunków – wymienione poniżej – w formie określonej Rozporządzeniem Prezesa Rady
Ministrów z dnia 19 lutego 2013 r. w sprawie rodzajów dokumentów, jakich może żądać
Zamawiający od Wykonawcy oraz form, w jakich te dokumenty mogą być składane (Dz. U. z dnia
19 lutego 2013 r.), z zastrzeżeniem art. 26 ust. 3 ustawy;
c) w przypadku podmiotów działających wspólnie, warunek dotyczący nie podlegania wykluczeniu,
zgodnie z art. 24 ust. 1 i 2 ustawy, o którym mowa powyżej, muszą spełnić wszystkie podmioty
działające wspólnie;
d) Jeżeli oferta Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia zostanie wybrana,
Zamawiający żąda, przed zawarciem umowy w sprawie zamówienia publicznego, umowy
regulującej współpracę tych Wykonawców, zgodnie z art. 23 ustawy;
e) Wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu składają nadto
oświadczenie w trybie w trybie art. 44 ustawy (załącznik nr 2 do SIWZ - Oświadczenia) oraz
oświadczenie, że zapoznali się z warunkami zamówienia i z załączonym wzorem umowy oraz że
przyjmują ich treść bez żadnych zastrzeżeń – na formularzu oferty (załącznik nr 1 do SIWZOferta).
2. W celu wykazania spełniania przez Wykonawcę warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1
ustawy, których opis sposobu oceny spełniania został dokonany w SIWZ, Zamawiający żąda
następujących dokumentów:
6
a) Wykazu wykonanych, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych również
wykonywanych, głównych dostaw, w zakresie niezbędnym do wykazania spełniania warunku
wiedzy i doświadczenia w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert, a
jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wraz z podaniem ich wartości,
przedmiotu, dat wykonania i podmiotów, na rzecz których dostawy zostały wykonane oraz
załączeniem dowodów, czy zostały wykonane lub są wykonywane należycie. Dowodami, o
których mowa powyżej, są poświadczenia, z tym że w odniesieniu do nadal wykonywanych
dostaw okresowych lub ciągłych poświadczenie powinno być wydane nie wcześniej niż na 3
miesiące przed upływem terminu składania ofert w przypadku zamówień na dostawy –
oświadczenie Wykonawcy – jeżeli z uzasadnionych przyczyn o obiektywnym charakterze
Wykonawca nie jest w stanie uzyskać poświadczenia, o którym mowa powyżej. W przypadku,
gdy Zamawiający jest podmiotem, na rzecz którego dostawy wskazane w wykazie, o którym
mowa powyżej, zostały wcześniej wykonane, Wykonawca nie ma obowiązku przedkładania tych
dowodów, Zamawiający uzna za spełnienie tego warunku, jeżeli Wykonawca dostarczy
wykaz co najmniej dwóch wykonanych dostaw wraz z instalacjami wysokopolowego
rezonansu magnetycznego z dodatkowymi urządzeniami do zakładu opieki zdrowotnej na
kwoty (każda z wykonanych dostaw z osobna) o co najmniej takiej wartości przedmiotu
zamówienia, jak składana oferta w niniejszym postępowaniu oraz co najmniej dwóch
poświadczeń, że dostawy te zostały wykonane należycie. Wykaz oraz poświadczenia muszą
odpowiadać swoim rodzajem przedmiotowi zamówienia w niniejszym postępowaniu.
Poświadczenia, które Wykonawca przedstawi muszą być podpisane przez osobę
uprawnioną do reprezentacji wystawiającego. Wykaz wykonanych dostaw Wykonawca
sporządza na załączonym formularzu (Załącznik nr 4 do SIWZ). W razie konieczności,
szczególnie gdy wykaz lub dowody, o których mowa powyżej, budzą wątpliwości
Zamawiającego lub gdy z poświadczenia albo z innego dokumentu wynika, że zamówienie nie
zostało wykonane lub zostało wykonane nienależycie, Zamawiający może zwrócić się
bezpośrednio do właściwego podmiotu, na rzecz którego dostawy były lub miały zostać
wykonane, o przedłożenie dodatkowych informacji lub dokumentów bezpośrednio
Zamawiającemu.
b) Opłaconej polisy, a w przypadku jej braku innego dokumentu potwierdzającego, że wykonawca
jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej
z przedmiotem zamówienia. Zamawiający uzna za spełnienie tego warunku potwierdzenie, iż
Wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej
działalności na kwotę co najmniej jak składana oferta w niniejszym postępowaniu.
3. Jeżeli Wykonawca wykazujący spełnianie warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 Ustawy,
polega na zasobach innych podmiotów na zasadach określonych w art. 26 ust. 2b ustawy, a
podmioty te będą brały udział w realizacji części zamówienia, Zamawiający żąda od Wykonawcy
przedstawienia w odniesieniu do tych podmiotów dokumentów wymienionych w pkt. 4.
4. W celu wykazania braku podstaw do wykluczenia z postępowania o udzielenie zamówienia
Wykonawcy w okolicznościach, o których mowa art. 24 ust. 1 ustawy, Zamawiający żąda:
a) Oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia (Załącznik nr 2 do SIWZ- Oświadczenia),
b) Aktualnego odpisu z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności
gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu
wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy, wystawionego
nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert;
c) Aktualnego zaświadczenia właściwego naczelnika urzędu skarbowego potwierdzającego, że
Wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków, lub zaświadczenia, że uzyskał przewidziane
prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w
całości wykonania decyzji właściwego organu- wystawionego nie wcześniej niż 3 miesiące przed
upływem terminu składania ofert;
d) Aktualnego zaświadczenia właściwego oddziału Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy
Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego potwierdzającego, że Wykonawca nie zalega z
opłacaniem składek na ubezpieczenia zdrowotne i społeczne, lub potwierdzenia, że uzyskał
przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub
7
5.
a)
b)
c)
6.
a)
b)
c)
7.
8.
wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu- wystawionego nie wcześniej niż 3
miesiące przed upływem terminu składania ofert.
Jeżeli Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej
Polskiej, zamiast dokumentów, o których mowa:
w pkt 4 b, c, d - składa dokument lub dokumenty wystawione w kraju, w którym ma siedzibę lub
miejsce zamieszkania, potwierdzające odpowiednio, że nie otwarto jego likwidacji ani nie
ogłoszono upadłości (powinny być wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem
terminu składania ofert), nie zalega z uiszczaniem podatków, opłat, składek na ubezpieczenie
społeczne i zdrowotne albo że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub
rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego
organu (powinny być wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania
ofert), nie orzeczono wobec niego zakazu ubiegania się o zamówienie (powinny być wystawione
nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert),
Jeżeli w kraju miejsca zamieszkania osoby lub w kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub
miejsce zamieszkania, nie wydaje się dokumentów, o których mowa powyżej, zastępuje się je
dokumentem zawierającym oświadczenie, w którym określa się także osoby uprawnione do
reprezentacji Wykonawcy, złożone przed właściwym organem sądowym, administracyjnym albo
organem samorządu zawodowego lub gospodarczego odpowiednio kraju miejsca zamieszkania
osoby lub kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, lub przed
notariuszem.
W przypadku wątpliwości co do treści dokumentu złożonego przez Wykonawcę mającego
siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, Zamawiający może
zwrócić się do właściwych organów odpowiednio kraju miejsca zamieszkania osoby lub kraju, w
którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, z wnioskiem o udzielenie
niezbędnych informacji dotyczących przedłożonego dokumentu.
W celu potwierdzenia, że oferowany przedmiot zamówienia, będący wyrobem medycznym
spełnia wymagania określone przez Zamawiającego, Wykonawca składa wraz z ofertą:
dokumenty zawierające dane techniczne producenta, (instrukcje, katalogi, fotografie, katalogi,
foldery, ulotki reklamowe, materiały firmowe), potwierdzające zgodność deklarowanych
parametrów technicznych i eksploatacyjnych z danymi producenta oraz potwierdzające parametry
minimalne -graniczne określone przez Zamawiającego;
dokumenty potwierdzające, że oferowany przedmiot zamówienia jest dopuszczony do obrotu na
terenie RP i spełnia wymogi ustawy z dnia 20 maja 2010 r. o wyrobach medycznych (Dz. U. Nr
107, poz. 679, ze zm.), tj. posiada, zgodnie z przyjętą klasyfikacją, następujące dokumenty: 1)
Certyfikat CE (Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 23 września 2010r. w sprawie wzoru
znaku CE (Dz. U. z dn. 06.10.2010r., Nr 186, poz. 1252 ze zm.); 2) dokument potwierdzający
zgłoszenie i/lub wpis do Rejestru wyrobów medycznych i podmiotów odpowiedzialnych za ich
wprowadzenie do obrotu i do używania. (Jeżeli zgodnie z obowiązującymi przepisami oferowane
w przetargu wyroby nie wymagają posiadania któregoś z ww. dokumentów - Wykonawca składa
stosowne oświadczenie);
dokument wytwórcy wyrobów medycznych lub oświadczenie Wykonawcy, że dostarczone i
zainstalowane wyroby medyczne spełniają wymagania, o których mowa w art. 7 Ustawy z dn. 20
maja 2010r. o wyrobach medycznych (Dz. U z 2010r., Nr 107, poz. 679 ze zm.), w tym okres jego
używania wynosi co najmniej 5 lat, licząc od daty protokolarnego odbioru, o którym mowa w § 5
ust. 2 wzoru Umowy (stanowiącej Załącznik Nr 3 do SIWZ – Wzór umowy) – Wykonawca
składa najpóźniej w dniu instalacji wyrobów medycznych.
Dokumenty są składane w oryginale lub kopii poświadczonej za zgodność z oryginałem przez
Wykonawcę. W przypadku składania elektronicznych dokumentów powinny być one opatrzone
przez wykonawcę bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym za pomocą ważnego
kwalifikowanego certyfikatu – o ile Zamawiający dopuści złożenie dokumentów w formie
elektronicznej.
W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia oraz w
przypadku innych podmiotów, na zasobach których Wykonawca polega na zasadach określonych
w art. 26 ust. 2b ustawy, kopie dokumentów dotyczących odpowiednio Wykonawcy lub tych
8
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
podmiotów są poświadczane za zgodność z oryginałem odpowiednio przez Wykonawcę lub te
podmioty.
Zamawiający będzie żądać przedstawienia oryginału lub notarialnie poświadczonej kopii
dokumentu wyłącznie wtedy, gdy złożona kopia dokumentu jest nieczytelna lub budzi
wątpliwości co do jej prawdziwości.
Dokumenty sporządzone w języku obcym są składane wraz z tłumaczeniem na język polski
Zamawiający dokona oceny spełniania każdego z warunków na podstawie załączonych do oferty
wymaganych oświadczeń lub dokumentów. Brak załączenia przez Wykonawcę któregokolwiek z
oświadczeń lub dokumentów zostanie uznane przez Zamawiającego jako niespełnienie warunku,
co będzie skutkować wykluczeniem Wykonawcy z postępowania, z zastrzeżeniem art. 26 ust. 3
ustawy.
Ocena spełniana wymaganych warunków zostanie dokonana zgodnie z formułą „spełnia – nie
spełnia”.
Z treści załączonych do oferty oświadczeń lub dokumentów musi jednoznacznie wynikać, iż
wymagane warunki Wykonawca spełnił.
Zamawiający zgodnie z art. 92 ust. 1 pkt 3 ustawy zawiadomi Wykonawców o wykluczeniu z
postępowania, podając uzasadnienie faktyczne i prawne.
Ofertę Wykonawcy wykluczonego uznaje się za odrzuconą.
VI. Informacje o sposobie porozumiewania się Zamawiającego z wykonawcami oraz
przekazywania oświadczeń i dokumentów, także wskazanie osób uprawnionych do
porozumiewania się z Wykonawcami.
1. Wszelkie oświadczenia, wnioski, zawiadomienia, zapytania oraz informacje, Zamawiający oraz
Wykonawcy mają obowiązek przekazywać na piśmie w języku polskim.
2. Oświadczenia, wnioski, zawiadomienia, zapytania oraz informacje, o których mowa w pkt 1
można przekazywać za pomocą faksu (32 330 83 09), uważając je za złożone w terminie, jeżeli
ich treść dotrze do adresata przed upływem terminu (zgodnie z art. 27 ust. 2 ustawy każda ze stron
na żądanie drugiej musi niezwłocznie potwierdzić fakt otrzymania danego pisma). Żądanie
potwierdzenia otrzymania powinno być jednoznacznie wyartykułowanie przez nadawcę
wiadomości w jej treści i w wyraźny sposób musi określać sposób jego potwierdzenia
(potwierdzenie odbioru może być też dokonane na samym formularzu przesłanego pisma).
3. Zamawiający przyjmuje wszelką korespondencję w godzinach urzędowania, to znaczy w dni
robocze: w godzinach 730 – 1500 ( poniedziałek, wtorek, czwartek) i 730 – 1400 ( środa, piątek).
4. Wykonawca może zwrócić się do Zamawiającego o wyjaśnienie specyfikacji istotnych warunków
zamówienia – zgodnie z art. 38 ust. 1-1b Pzp. Zamawiający postąpi zgodnie z dyspozycją art. 38
ust. 1 pkt. 3, ust. 1a oraz ust. 2 Pzp.
5. W uzasadnionych przypadkach, przed upływem terminu do składania ofert Zamawiający może
zmodyfikować treść specyfikacji istotnych warunków zamówienia – zgodnie z art. 38 Pzp.
6. Jeżeli w wyniku modyfikacji treści SIWZ niezbędny będzie potrzebny dodatkowy czas na
wprowadzenie zmian w ofertach- Zamawiający postąpi zgodnie z art. 38 ust. 6, z zastrzeżeniem
ust. 1b Pzp.
7. Uprawnieni do porozumiewania się z Wykonawcami, są pracownicy Sekcji Zamówień
Publicznych, tel. 32 330 83 04.
VII. Wymagania dotyczące wadium
Zamawiający nie wymaga wniesienia wadium.
VIII. Termin związania ofertą
1.Termin związania ofertą wynosi 30 dni.
2. Bieg terminu związania ofertą rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert.
3. Termin związania ofertą może być przedłużony zgodnie z postanowieniami zapisu art. 85 ust. 2
ustawy.
IX. Opis sposobu przygotowania oferty
1. Ofertę należy sporządzić na formularzu oferty według załącznika nr 1 do SIWZ.
9
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
a)
Do oferty dołączyć wszystkie dokumenty wymagane w pkt. V SIWZ.
Oferta wraz ze wszystkimi załącznikami (dokumentami lub oświadczeniami) stanowi jedną
całość. Wszystkie strony należy połączyć ze sobą w sposób uniemożliwiający samoczynną
dekompletację (np. zszyć, spiąć, zbindować lub w inny sposób).
Każdy Wykonawca może złożyć tylko jedną ofertę.
Ofertę należy sporządzić zgodnie z wymaganiami specyfikacji istotnych warunków zamówienia –
pod rygorem odrzucenia oferty.
Wykonawcy mogą wspólnie ubiegać się o udzielenie zamówienia.
Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia ustanawiają pełnomocnika do
reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo reprezentowania ich w
postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego. Jeżeli oferta wykonawców
wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia zostanie wybrana – Zamawiający może żądać
przed zawarciem umowy w sprawie udzielenia zamówienia publicznego – umowy regulującej
współpracę tych wykonawców. Pełnomocnictwo określa zakres umocowania pełnomocnika.
Wszelka korespondencja między Zamawiającym a Wykonawcami wspólnie ubiegającymi się o
udzielenie zamówienia będzie kierowana do ustanowionego pełnomocnika ze skutkiem dla
mocodawców. Pełnomocnictwo należy dołączyć do oferty (o ile nie wynika ono z innych
dokumentów załączonych przez Wykonawcę).
Oferta wraz z załącznikami musi być sporządzona na piśmie, w języku polskim.
Oferta musi być napisana na papierze przy użyciu nośnika pisma nieulegającego usunięciu.
Oferta wraz z załącznikami stanowiącymi oświadczenia Wykonawcy musi być podpisana przez
osobę/y upoważnioną/e do reprezentowania Wykonawcy.
Zamawiający nie będzie wymagał dowodu uiszczenia opłaty skarbowej za wystawione
pełnomocnictwo (w opinii Ministerstwa Finansów złożenie dokumentu pełnomocnictwa w
postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego nie podlega opłacie skarbowej).
Wszelkie miejsca, w których Wykonawca naniósł zmiany, winny być parafowane wraz z
oznaczeniem daty, przez osobę podpisującą ofertę.
Strony oferty, wraz z dołączonymi do niej dokumentami i oświadczeniami muszą być
ponumerowane oraz parafowane przez osobę/y upoważnioną/e do reprezentowania Wykonawcy.
W przypadku, gdy jakakolwiek strona zostanie podpisana przez Wykonawcę, parafa na tej stronie
nie jest już wymagana.
Wykonawca powinien zamieścić ofertę wraz z pozostałymi dokumentami, oświadczeniami w
trwale zamkniętym, nienaruszonym opakowaniu (kopercie), opisanym w następujący sposób:
- zaadresowanym na adres Zamawiającego, podany w specyfikacji istotnych warunków
zamówienia
- opisanym „Oferta do przetargu nieograniczonego ZP 6/Med/2014 na dostawę
wysokopolowego rezonansu magnetycznego z dodatkowymi urządzeniami oraz adaptację
zespołu pomieszczeń, stanowiących Pracownię Rezonansu Magnetycznego. Nie otwierać
przed 27.10.2014r., godz. 08.15.”
Wykonawca może wprowadzić zmiany lub wycofać złożoną przez siebie ofertę pod warunkiem,
że Zamawiający otrzyma pisemne powiadomienie o wprowadzeniu zmian lub wycofaniu, przed
upływem terminu do składania ofert. Powiadomienie o wprowadzeniu zmian lub wycofaniu
oferty należy umieścić w kopercie, opisanej jak wyżej w pkt. 14 Koperta dodatkowo musi być
oznaczona określeniami: „Zmiana” lub „Wycofanie”.
Koszty opracowania i dostarczenia oferty oraz uczestnictwa w przetargu obciążają wyłącznie
Wykonawcę.
Złożona oferta wraz z załącznikami będzie jawna, z wyjątkiem informacji stanowiących
tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji, co, do
których Wykonawca składając ofertę zastrzegł (w odniesieniu do tych informacji), że nie mogą
być one ogólnie udostępniane.
Informacje zawarte w ofercie, które stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu
przepisów ustawy z 16 kwietnia 1993r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (tekst jednolity: Dz.
U. z 2003r. Nr 153, poz. 1503 ze zm.), co do których Wykonawca zastrzegł, nie później niż w
terminie składania ofert, że nie mogą być udostępnione, muszą być oznaczone klauzulą: „Nie
10
b)
c)
udostępniać – tajemnica przedsiębiorstwa, tylko do wglądu przez Zamawiającego” i załączone
jako odrębna część nie złączona z jawną częścią oferty w sposób trwały.
Po otwarciu złożonych ofert, Wykonawca, który będzie chciał skorzystać z zasady jawności, musi
wystąpić w tej sprawie do Zamawiającego z pisemnym wnioskiem. Wyboru dnia, miejsca oraz
godziny, kiedy może nastąpić zapoznanie się z ofertą (ofertami) dokona Zamawiający.
Oferty mogą być przeglądane tylko i wyłącznie w siedzibie Zamawiającego.
X. Miejsce i termin składania i otwarcia ofert
1. Ofertę należy złożyć w siedzibie zamawiającego w Kancelarii Ogólnej, (budynek nr 4 –
Administracja, pokój nr 001) Gliwice, ul. Zygmunta Starego 20, nie później niż do dnia
27.10.2014r. do godziny 08.00.
2. Wykonawca otrzyma pisemne potwierdzenie złożenia oferty.
3. Oferty złożone po terminie zostaną zwrócone Wykonawcom nie otwarte (po upływie terminu na
wniesienie protestu).
4. Zamawiający otworzy koperty z ofertami w dniu 27.10.2014r. o godzinie 08.15 w Sekcji
Zamówień Publicznych i Umów (pokój 1, budynek nr 2) w Gliwicach przy ul. Zygmunta
Starego 20.
5. Otwarcie ofert jest jawne.
6. Podczas otwarcia kopert z ofertami, Zamawiający poda (odczyta) imię i nazwisko, nazwę (firmę)
oraz adres (siedzibę) Wykonawcy, którego oferta jest otwierana, a także informacje dotyczące
ceny oferty.
7. W przypadku, gdy Wykonawca nie był obecny przy otwieraniu ofert, na jego wniosek
Zamawiający prześle mu wszystkie informacje, o których mowa w art. 86 pkt 3 i 4 ustawy.
XI. Opis sposobu obliczania ceny
1. Wykonawca poda cenę ofertową na formularzu oferty (załącznik nr 1 niniejszej specyfikacji).
2. Podana cena ofertowa musi zawierać wszystkie koszty związane z realizacją zamówienia,
wynikające z opisu przedmiotu zamówienia.
3. Cena ofertowa musi być podana w złotych polskich, cyfrowo i słownie.
4. Za cenę oferty uważać się będzie cenę brutto (łącznie z należnym podatkiem VAT).
5. Zamawiający poprawi w tekście oferty ewentualne omyłki, zgodnie z postanowieniami zapisu art.
87 ust. 2 ustawy, niezwłocznie zawiadamiając o tym Wykonawcę, którego oferta została
poprawiona.
6. Zamawiający w celu ustalenia, czy oferta zawiera rażąco niską cenę w stosunku do przedmiotu
zamówienia, może zgodnie z art. 90 ust. 1 ustawy zwrócić się do Wykonawcy o udzielenie w
określonym terminie wyjaśnień dotyczących elementów oferty mających wpływ na wysokość
ceny.
XII. Opis kryteriów, którymi Zamawiający będzie się kierował przy wyborze oferty wraz z
podaniem znaczenia tych kryteriów sposobu obliczania ceny
1. W toku badania ofert zamawiający sprawdzi najpierw, czy poszczególni Wykonawcy nie
podlegają wykluczeniu z postępowania, na podstawie art. 24 ust. 1 i ust. 2 ustawy.
2. W przypadku, gdy Wykonawca zostanie wykluczony z postępowania, złożona przez niego oferta
nie jest rozpatrywana. Zamawiający zgodnie z art. 92 ust. 1 pkt 3 ustawy, zawiadamia
Wykonawcę o wykluczeniu z postępowania, podając uzasadnienie faktyczne i prawne.
3. W następnym etapie badania ofert Zamawiający sprawdzi, czy Wykonawcy, którzy nie zostali
wykluczeni, złożyli odpowiednie oferty.
4. W razie, gdy złożona oferta będzie sprzeczna z ustawą Prawo zamówień publicznych lub ze
specyfikacją istotnych warunków zamówienia, Zamawiający dokona odrzucenia rozpatrywanej
oferty. Zamawiający odrzuci rozpatrywaną ofertę także w innych przypadkach, określonych w
ustawie Prawo zamówień publicznych. (art. 89 ustawy).
5. Zamawiający zgodnie z art. 92 ust. 1 pkt 2 ustawy, zawiadomi Wykonawców o odrzuceniu ofert,
podając uzasadnienie faktyczne i prawne.
6. W toku badania i oceny złożonych ofert Zamawiający może na zasadzie art. 87 ust. 1 ustawy,
żądać udzielenia przez Wykonawców wyjaśnień dotyczących treści złożonych przez nich ofert.
11
7. W przypadku, gdy niezłożona zostanie żadna oferta niepodlegająca odrzuceniu, przetarg zostanie
unieważniony. Zamawiający unieważni postępowanie także w innych przypadkach określonych w
art. 93 ustawy.
8. Kryteria oceny ofert i ich znaczenie:
Najniższa cena brutto: 100% (100 punktów) .
9. Każdy z Wykonawców w poszczególnych kryteriach otrzyma odpowiednią ilość punktów,
wyliczoną w następujący sposób:
Ilość punktów = cena
IP = (N/B) x A
IP – ilość punktów
N – cena ofertowa brutto najniższa spośród wszystkich badanych i nieodrzuconych ofert
B – cena ofertowa brutto oferty badanej (przeliczanej)
A – waga danego kryterium wyrażona w punktach – 100pkt.
10. Zamawiający zastosuje zaokrąglenie każdego wyniku do dwóch miejsc po przecinku.
11. Zamawiający wybiera ofertę najkorzystniejszą spośród ofert nieodrzuconych, przez co należy
rozumieć ofertę, która przedstawia najkorzystniejszy bilans ceny.
12. Zamawiający przyzna zamówienie Wykonawcy, którego oferta odpowiada wymogom
określonym w ustawie oraz w specyfikacji istotnych warunków zamówienia i została uznana za
najkorzystniejszą (uzyska największą liczbę punktów przyznanych według kryteriów wyboru
oferty określonych w niniejszej specyfikacji).
13. Zamawiający zgodnie, z art. 92 ust. 1 ustawy zawiadomi o wynikach przetargu przesyłając
powyższe zawiadomienie wszystkim Wykonawcom, którzy złożyli oferty oraz umieści informacje
według dyspozycji zawartych w art. 92 ust. 2 ustawy
XIII. Informacje o formalnościach, jakie powinny zostać dopełnione po wyborze oferty w celu
zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego.
1. Niezwłocznie po wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiający zawiadomi Wykonawców,
którzy złożyli oferty – zgodnie z dyspozycją art. 92 Pzp.
2. Zamawiający zawrze umowę w sprawie zamówienia publicznego w swej siedzibie w Gliwicach w
terminie nie krótszym niż 10/15 dni od dnia przekazania zawiadomienia o wyborze oferty, z
zastrzeżeniem art. 94 ust. 1a ustawy.
3. Dokładny termin zawarcia umowy, Zamawiający poda w piśmie do Wykonawcy (którego oferta
została wybrana – uznana za najkorzystniejszą).
4. Wykonawca, którego oferta zostanie uznana za najkorzystniejszą jest zobowiązany do podpisania
umowy w wyznaczonym terminie w siedzibie Zamawiającego.
XIV. Wymagania dotyczące zabezpieczenia należytego wykonania umowy
Zamawiający nie żąda wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania umowy.
XV. Istotne dla stron postanowienia, które zostaną wprowadzone do treści zawieranej umowy w
sprawie zamówienia publicznego, ogólne warunki umowy albo wzór umowy, jeżeli Zamawiający
wymaga od Wykonawcy, aby zawarł z nim umowę w sprawie zamówienia publicznego na takich
warunkach.
Istotne dla zamawiającego postanowienia umowy, zawiera załączony do niniejszej specyfikacji wzór
umowy (Załącznik nr 3 do SIWZ).
XVI. Informacja o zmianach umowy w stosunku do treści oferty.
Zamawiający nie przewiduje możliwości zmiany umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie
której dokonano wyboru Wykonawcy.
XVII. Pouczenie o środkach ochrony prawnej przysługujących Wykonawcy w toku postępowania
o udzielenie zamówienia.
Wykonawcy w toku postępowania przysługuje ochrona prawna, zgodnie z Działem VI (art. 179-198g)
ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych.
12
XVIII. Opis części zamówienia
Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych.
XIX. Informacja o zawarciu umowy ramowej
Zamawiający nie przewiduje zawarcia umowy ramowej.
XX. Informacja o udzielaniu zamówień uzupełniających
Zamawiający nie przewiduje udzielanie zamówień uzupełniających, o których mowa w art. 67 ust. 1
pkt.7.
XXI. Opis sposobu przedstawiania ofert wariantowych
Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych.
XXII. Adres poczty elektronicznej oraz strony internetowej Zamawiającego
1. Zamawiający nie dopuszcza porozumiewania się droga elektroniczną
2. Strona internetowa Zamawiającego, na której będzie dostępna specyfikacja oraz publikowane
wszystkie
informacje
związane
z
przebiegiem
niniejszego
postępowania:
www.przetargi.ipzp.pl/szw-gliwice
XXIII. Informacja dotycząca rozliczenia w walucie obcej
1. Zamawiający nie przewiduje dokonywania rozliczeń z Wykonawcami w walutach obcych.
2. Rozliczenia dokonywane będą jedynie w złotych polskich (PLN).
XXIV. Informacja dotycząca aukcji elektronicznej
Zamawiający nie przewiduje zastosowania aukcji elektronicznej.
XXV. Informacja o zwrocie kosztów udziału w postępowaniu
Zamawiający nie przewiduje zwrotu kosztów udziału Wykonawców w niniejszym postępowaniu.
XXVI. Podwykonawcy
1. W przypadku powierzenia realizacji zamówienia podwykonawcom, Wykonawca zobowiązany jest
do wskazania w ofercie (w Załączniku Nr 1 do SIWZ - OFERTA) tej części zamówienia, której
realizację powierzy podwykonawcy lub podania nazw (firm) podwykonawców, na których zasoby
Wykonawca powołuje się na zasadach określonych w art. 26 ust.2b, w celu wykazania spełniania
warunków udziału w postepowaniu, o których mowa w art. 22 ust.1. W przeciwnym razie,
Zamawiający uzna, iż Wykonawca będzie realizował zamówienie bez udziału podwykonawcy.
2. W przypadku zmiany albo rezygnacji z podwykonawcy, na którego zasoby Wykonawca
powoływał się, na zasadach określonych w art. 26 ust. 2b, w celu wykazania spełniania warunków
udziału w postepowaniu, o których mowa w art.22 ust.1, Wykonawca jest obowiązany wykazać
Zamawiającemu, iż proponowany inny podwykonawca lub wykonawca samodzielnie spełnia je w
stopniu nie mniejszym niż wymagany w trakcie postepowania o udzielenie zamówienia.
3. Wykonawca odpowiada za działania i zaniechania podwykonawcy, jak za działania i zaniechania
własne, łącznie z rozliczeniem się z podwykonawcą.
13
Download