Odpowiedzi Wolnej Partii Demokratycznej (FDP) na zapytania

advertisement
Odpowiedzi Wolnej Partii Demokratycznej (FDP) na zapytania Związku Niemieckich
Stowarzyszeń Społeczno-Kulturalnych w Polsce dotyczące stosunku partii do
mniejszości niemieckiej w Polsce w kontekscie tegorocznych wyborów do Bundestagu
1. W czerwcu 2011 roku został podpisany przez przedstawicieli rządu Polski i
Niemiec dokument w ramach przygotowań do obchodów 20 rocznicy podpisania
polsko-niemieckiego Traktatu o Dobrym Sąsiedztwie i Przyjaznej Współpracy z
roku 1991. Jak Państwo postrzegają dalszą realizację postanowień polskoniemieckiego Okrągłego Stołu oraz ich wdrożenie?
FDP postrzega porozumienie z 2011 roku, jako dobrą podstawę, na bazie, której
powinny osiągnięte być kolejne postępy w praktyce. FDP kategorycznie wspiera
obustronne rozmowy. Wiele zostało już osiągnięte, część pozostaje nadal do zrobienia,
w szczególności strategia oświaty dla mniejszości niemieckiej w Polsce.
2. Do dziś nie ma w Polsce w regionach zamieszkanych przez mniejszość niemiecką
ani jednej szkoły z nauczaniem w języku niemieckim. Niewiele jest również szkół
dwujęzycznych. Jednak przynajmniej 30.000 uczniów rocznie korzysta w
szkołach z nauki języka niemieckiego, jako języka mniejszości narodowej, przy
czym zarówno struktura wiekowa mniejszości niemieckiej w Polsce (według spisu
powszechnego) jak również wzrost liczby uczniów w ostatnich latach wskazują na
pozytywną tendencję. Czy widzą Państwo możliwość wsparcia ku znacznemu
polepszeniu szkolnictwa mniejszości niemieckiej w Polsce? Jakie perspektywy
rozwoju oraz wsparcia przewidują Państwo dla szkolnictwa Niemców w Polsce?
Rozumiemy Państwa chęć utworzenia szkół z nauczaniem w języku niemieckim na
terenach zamieszkanych przez mniejszość niemiecką. Wykształcenie jest jednym z
podstawowych założeń FDP, ponieważ wykształcenie umożliwia udział, awans i
równość szans. Wykształcenie pomaga młodym ludziom rozwijać ich własne
umiejętności i poprzez to umożliwia samorealizację oraz wolność. Dalszy rozwój
polskiego systemu oświaty jest zadaniem państwa polskiego. Aby założyć takie szkoły
wymagane jest stałe zapotrzebowanie na tego typu szkolnictwo poprzez odpowiednią
liczbę uczniów w potencjalnym obszarze przyszłej szkoły. Koszty budowy i
utrzymania szkoły, w szczególności wykwalifikowanej kadry nauczycielskiej są
bardzo wysokie.
FDP szanuje uzasadnione prośby na edukację zamieszkałej od lat na tych terenach
mniejszości niemieckiej również w jej języku ojczystym i wspiera ja w ramach
własnych możliwości. Liberalna Pani Minister Stanu Cornelia Pieper, koordynator ds.
współpracy polsko-niemieckiej, z wielkim poświęceniem stworzyła podstawę ustawy
o szkolnictwie zagranicznym, dzięki której Niemcy dużo bardziej zbliżyli się do
osiągnięcia celu, jakim jest lepsza promocja języka niemieckiego, jako języka
nauczania w szkołach za granicą. Poza tym nadal będziemy wspierać Instytuty
Goethego w ich staraniach w szerzeniu nauki języka niemieckiego, jako języka
obcego oraz wstawiać się na poziomie europejskim w sprawie konsekwentnej
kontynuacji współpracy oświatowej, zwłaszcza w ramach programu wymian
międzynarodowych. FDP wstawia się za tym, aby pomimo ogólnych oszczędności w
budżecie państwa zapewnić środki na dalsze wsparcie finansowe szkolnictwa i kultury
mniejszości niemieckiej w Polsce oraz kontynuację delegowania niemieckich
nauczycieli. Te środki nie mogą jednak zastąpić własnych starań państwa polskiego,
mogą być zaledwie dodatkowym wsparciem.
3. Oprócz szkolnictwa zaliczamy kulturę do jednego z filarów tożsamości
narodowej Niemców w Polsce. Czy widzą Państwo możliwość włączenia
społeczności Niemców w Polsce do ogólnej polityki kulturowej Republiki
Federalnej Niemiec?
W Niemczech polityka kulturowa należy do zadań krajów związkowych. Związek ma
jednak tylko ograniczane możliwości działania, np. w ramach zagranicznej polityki
kulturowej. Rząd federalny wspiera w ten sposób działalność kulturową mniejszości
niemieckiej w Polsce ze środków, które przekazuje Bundestag. Niemcy wspierają
prace kulturalne również poprzez tzw. „pośredników kultury”, jak np. Goethe-Institut.
FDP wstawia się za tym, aby nadal kontynuowano wszystkie te działania.
4. Niemcy w Polsce stali się w roku 1989 stałym elementem społeczeństwa. W
województwie opolskim wyłaniają nawet radnych i burmistrzów, oraz tworzą
koalicję rządową w województwie. Jaką rolę przypisuje Państwa partia
mniejszości niemieckiej w szerzeniu niemieckiej kultury oraz języka za granicą?
Bardzo popieramy pełną zaangażowania i bardzo konstruktywną współpracę
mniejszości niemieckiej w Polsce. To, co Państwo tam dokonują jak i sposób, w jaki
Państwo to robią poprzez współpracę z polskimi organami, jest według nas wzorem
dla mniejszości narodowych. FDP postrzega mniejszość niemiecką w Polsce również,
jako wartościowy pomost w stosunkach niemiecko-polskich.
5. Niemcy w Polsce padają często ofiarą polityki przepełnionej stereotypami oraz
uprzedzeniami w stosunku do Niemców. W szczególności prawica wykorzystuje
chętnie obraz Niemca, jako wroga oraz jako „wieczne zagrożenie”, aby
zmotywować swój elektorat. W związku z tym bardzo ważne dla nas jest moralne
wsparcie ze strony niemieckiej polityki. Czy widzą Państwo taką możliwość, że
niemieccy politycy podczas wizyt w Polsce zainteresują się i otwarcie poruszą
sprawy tutaj mieszkających Niemców? Czy widzą Państwo również możliwość
zawarcia w programach oficjalnych wizyt standardowo spotkania z
przedstawicielami mniejszości niemieckiej, jako znak solidarności? Z uwagi na
nieznaczną wiedzę polityków na temat sytuacji Niemców w Polsce jesteśmy
gotowi bezpośrednio o tym informować. Czy widzą Państwo potrzebę
zorganizowania spotkania informacyjnego dla gremium posłów do Bundestagu,
aby pogłębić wiedzę na temat mniejszości niemieckiej w Polsce?
Mamy nadzieję, że tego typu stereotypy i uprzedzenia można krok po kroku usunąć
oraz, że przede wszystkim młodzi ludzie coraz częściej rozpoznają, że niezależnie od
naszej narodowości wszyscy jesteśmy Europejczykami, którzy mogą i chcą żyć w
pokojowej oraz pełnej perspektyw Europie. Do tego należy dodać, że tak pozytywnie
działająca i zintegrowana mniejszość narodowa jak Państwa, zamieszkująca od wielu
lat kraj nie jest postrzegana już, jako zagrożenie, lecz jako element społeczeństwa.
Rozwój od upadku żelaznej kurtyny również w Polsce postrzegamy ogólnie pomimo
nadal istniejących trudności, jako zachęcający. Jesteśmy optymistami i wierzymy, że
rozwój ten również dzięki Państwa zaangażowaniu nadal podążać będzie w
odpowiednim kierunku. Chętnie przyjmujemy również sugestię przeprowadzenia
wizyty polityków FDP u mniejszości niemieckiej w Polsce lub odwrotnie przyjęcie
wizyty przedstawicieli mniejszości niemieckiej z Polski w Berlinie. Przekazałem to
również do naszych biur partyjnych, jako punkt szczególnie warty uwagi podczas
planowania przyszłych podróży w następnej kadencji i pragniemy zaplanować takie
wizyty, jeśli to będzie możliwe w danym programie.
Download