informacje o metodach i sposobach poszukiwania pracy w kraju i za

advertisement
INFORMACJE O METODACH I SPOSOBACH POSZUKIWANIA PRACY W KRAJU
I ZA GRANICĄ, W TYM PRZEZ SIEĆ EURES
AKTYWNE POSZUKIWANIE PRACY
Sukces, jakim będzie znalezienie satysfakcjonującej pracy, zależy przede wszystkim od
aktywności. Im więcej różnych sposobów poszukiwania pracy będzie wykorzystanych, tym
większe prawdopodobieństwo jej znalezienia. Na początku warto ustalić plan działania:
•
określić pracę, jaką jesteśmy zainteresowani-co lubię robić, w czym jestem dobry, jakie
cenię wartości?
•
jaką posiadam wiedzę i umiejętności
•
jak szukać pracy-jakie sposoby szukania pracy można wykorzystać, jak pisać życiorys,
list motywacyjny, jak zachować się podczas rozmowy kwalifikacyjnej
•
na koniec – gdzie złożyć CV oraz jak znaleźć firmy, które byłyby zainteresowanie mną
jako pracownikiem.
ABC POSZUKIWANIA PRACY:
Aktywność – bądź aktywny, wykorzystuj wszelkie dostępne możliwości a przede wszystkim
nie czekaj aż praca sama Cię znajdzie.
Bezpośredniość – najefektywniejsze są bezpośrednie kontakty ze znajomymi,
pracodawcami lub urzędami pracy.
Cierpliwość – nawet po wykonaniu kroku A i B może okazać się, że trzeba będzie poczekać
na znalezienie pracy, bowiem jest to proces długotrwały i konieczne jest wykazanie się
ogromną cierpliwością.
METODY POSZUKIWANIA PRACY:
Kontakty prywatne – jeden z bardziej skutecznych sposobów poszukiwania pracy. Według
badań ok. 75 – 80 % ofert pracy nigdy nie jest publicznie ogłaszane. Oferty te są
przekazywane przez nieformalne kontakty. Dotyczy to w głównej mierze pracy nie
wymagającej kwalifikacji, ale nie zawsze. Pracodawca korzysta z tego sposobu, gdyż chce
ograniczyć koszty pracy, osoby polecone są bardziej wiarygodne i można im zaufać, lepiej
gdy zarobi osoba znajoma, itp. Ważne jest zatem aby uruchomić wszystkie kontakty
i poinformować wszystkie znajome osoby o tym, że poszukujemy pracy Wystarczy, że
choćby jedna z nich dostarczy nam informację o ciekawej ofercie lub poleci nas pracodawcy,
by w ten sposób dość szybko podjąć zatrudnienie.
Ogłoszenia prasowe – dość popularny sposób poszukiwania pracy. Szybko i łatwo można
mieć dostęp do dużej ilości ofert pracy. Równocześnie trzeba się liczyć z dużą ilością
aplikujących na to samo stanowisko. Na ogół firmy podają w ogłoszeniach cechy kandydata
idealnego a o takiego na rynku bardzo trudno. Nie wszyscy kandydaci spełniają określone w
ogłoszeniach kryteria i są odrzuceni. Wtedy pracodawca sięga po kandydatów np. z cennymi
dla niego umiejętnościami lub doświadczeniem. Korzystaj również z pism specjalistycznych i
branżowych, można tam znaleźć ogłoszenia z konkretnego, interesującego nas sektora.
Internet – to medium, które zdobywa sobie coraz większe grono zwolenników. Szybko
i łatwo można mieć dostęp do ogromnej ilości ofert pracy. Poza tym można po zalogowaniu
na odpowiedniej stronie udostępnić swoje dane wielu pracodawcom i dzięki temu praca
sama może nas znaleźć.
Radio, telewizja, telegazeta - również emitowane przez stacje radiowe czy telewizyjne
programy na temat rynku pracy przekazują wiedzę na temat sytuacji na ogólnokrajowym lub
na lokalnym rynku pracy, np. w zakresie zawodów przyszłościowych. Programy takie mają
zachęcić odbiorców do aktywnego działania, wskazywać im drogę do znalezienia pracy,
pokazać sposoby na osiągnięcie sukcesu zawodowego. Zdarza się, że w audycjach
prezentowane są aktualne ogłoszenia o wolnych stanowiskach pracy.
Składanie aplikacji w firmach i instytucjach – to nie tylko źródło informacji ale przede
wszystkim metoda. Składając dokumenty aplikacyjne w wybranych przez siebie firmach lub
instytucjach wyprzedzasz przyszłe oferty pracy. Próbuj dostać się do pracodawców
i porozmawiaj z nimi, zostaw swoje dokumenty i przypominaj o sobie telefonicznie. Nie zrażaj
się, jeśli nie odpowiadają – to sposób dla wytrwałych i odpornych na różne przeciwności.
Zamieszczanie własnych ofert – Własna oferta to krótka informacja o swoich kwalifikacjach
i doświadczeniu (absolwenci będą pisać raczej o swoich predyspozycjach). Możemy w niej
zamieścić także inne swoje cechy atrakcyjne dla pracodawców, takie jak wiek, specjalne
umiejętności,
dyspozycyjność.
Nie
zapomnijmy,
w
jaki
sposób
można
się
z nami skontaktować. Własną ofertę zamieszczany:
•
w prasie
•
na ogólnie dostępnych tablicach ogłoszeń
•
rozdajemy znajomym z prośba o pomoc w poszukiwaniu pracy
•
wysyłamy do pracodawcy lub zostawiamy w odwiedzanych firmach.
Własną ofertę możemy zgłosić w lokalnej stacji radiowej. Oferty zamieszczane w środkach
masowego przekazu muszą być krótkie i zwięzłe, oferta zostawiona u pracodawcy powinna
być
bardziej
rozbudowana,
prawidłowo zaadresowana i zawierać
i jakiej pracy poszukuje i sposób kontaktowania się.
informacje: kto
Pamiętaj aby zachować kopię na
wypadek zaproszenia na rozmowę kwalifikacyjną. Poszukując pracy możemy przygotować
nawet kilka własnych ofert, w zależności od rodzaju zajęcia, jakie chcemy znaleźć.
Urzędy Pracy – należą do najbardziej popularnych miejsc, w których można szukać pracy.
Urzędy świadczą usługi w zakresie pośrednictwa pracy, poradnictwa zawodowego i
informacji zawodowej, organizacji szkoleń i pomocy w aktywnym poszukiwaniu pracy.
Zatrudnieni tam pośrednicy pracy starają się dopasować posiadane przez urząd oferty dla
osób zgłaszających się w celu poszukiwania pracy. Doradcy zawodowi udzielą pomocy
w zakresie wyboru miejsca zatrudnienia, specjaliści ds. rozwoju zawodowego pomogą
w dostosowaniu kwalifikacji do potrzeb pracodawców a liderzy klubu pracy pouczą jak
aktywnie poszukiwać pracy na krajowym lub lokalnym rynku pracy.
Przy wojewódzkich urzędach pracy działają ponadto Centra Informacji i Planowania Kariery
Zawodowej, umożliwiające obok zapoznania się z aktualnymi ofertami pracy także
skorzystanie z pomocy doradcy zawodowego.
Agencje zatrudnienia – coraz bardziej popularne na rynku pracy. Prowadzą działalność w
zakresie
pośrednictwa
pracy,
doradztwa
personalnego,
poradnictwa
zawodowego
i/lub pracy tymczasowej. Mogą działać zgodnie z prawem wtedy, gdy uzyskają wpis do
rejestru podmiotów prowadzących agencje zatrudnienia. Posiadają oferty jakich aktualnie
poszukują pracodawcy. Działanie agencji opiera się głównie na szukaniu pracowników
spełniających wymagania konkretnego pracodawcy. Wyszukują kandydatów spełniających
określone kryteria, przeprowadzają wstępną albo kompletną
selekcję i rekrutację
a następnie przedstawiają pracodawcy osoby, które w największym stopniu spełniają
postawione przez niego wymagania. Każda agencja posiada komputerową bazę danych
osób poszukujących pracy i warto znaleźć się w takiej bazie. Usługi w zakresie świadczenia
pracy tymczasowej polegają na szukaniu na zlecenie firm pracowników do pracy sezonowej,
na zastępstwo za chorego lub przebywającego na dłuższym urlopie pracownika. Propozycje
mogą dotyczyć pracy fizycznej lub wymagającej określonych kwalifikacji zawodowych, np. z
zakresu prowadzenia biura lub księgowości. Dzięki pracy czasowej można zdobyć
doświadczenie a z czasem może ona zmienić się w stałe zatrudnienie.
Biura Karier – działające przy wyższych uczelniach służą informacją oraz radą głównie
studentom i absolwentom. Pomagają im przejść z etapu nauki do poszukiwania zatrudnienia
oraz prawidłowego funkcjonowania we współczesnym rynku pracy. Prowadzą doradztwo
zawodowe,
dostarczają
i udostępniają
informacji
o
rynku
pracy,
aktywnie
poszukują
oferty pracy stałej i czasowej oraz praktyk, organizują spotkania
z pracodawcami.
Giełdy pracy – organizowane są w sytuacji, gdy istnieje potrzeba spotkania pracodawcy
z większą grupą poszukujących pracy, najczęściej w tym samym zawodzie.
Targi pracy – to spotkanie większej ilości pracodawców i osób zainteresowanych podjęciem
pracy. Trwają 1-2 dni, oferują na specjalnych stoiskach zorganizowanych przez
pracodawców różne miejsca pracy. Na targach zorientujesz się jakiego rodzaju stanowiska
oferują firmy, jakie mają wymagania oraz jak przebiega proces rekrutacji
Praktyki, staże, wolontariat – są to istotne metody zdobycia doświadczenia zawodowego i
mogą w wielu wypadkach
zaowocować znalezieniem pracy. stwarzają możliwość
zaprezentowania się pracodawcy jako właściwy pracownik.
POSZUKIWANIE PRACY ZA GRANICĄ
Przed rozpoczęciem poszukiwania pracy należy pamiętać, że znalezienie pracy jest
czynnością trudną zarówno w kraju jak i za granicą. Niektóre jednak sektory europejskiego
rynku pracy mogą oferować duże możliwości - chodzi przede wszystkim o sektor turystyki i
usługi (usługi finansowe i doradztwo w zarządzaniu), sektor budownictwa i gastronomii,
sektor IT i niektóre działy sektora zdrowia jak również o pracę sezonową w rolnictwie. Warto
również pamiętać, że możliwości podjęcia pracy różnią się w zależności od regionów
Europejskiego Obszaru Gospodarczego oraz od szybko zmieniającej się sytuacji.
EURES – skrót od (ang.) European Employment Services, czyli Europejskie Służby
Zatrudnienia. Jest siecią współpracy publicznych służb zatrudnienia i ich partnerów na rynku
pracy, wspierającą mobilność w dziedzinie zatrudnienia na poziomie międzynarodowym, w
krajach Europejskiego Obszaru Gospodarczego czyli w krajach członkowskich
Unii
Europejskiej oraz Norwegii, Islandii i Liechtensteinie a także w Szwajcarii (która posiada
status obserwatora EOG). Sieć EURES tworzą w praktyce przedstawiciele ministerstw
właściwych ds. pracy, centralnych a także regionalnych i lokalnych urzędów pracy oraz
związków zawodowych i organizacji pracodawców. Współpraca tych instytucji jest
koordynowana przez Komisję Europejską aby ułatwić swobodny przepływ pracowników
poprzez:
•
międzynarodowe pośrednictwo pracy
•
informowanie na temat warunków życia i pracy w krajach członkowskich
•
identyfikowanie i przeciwdziałanie przeszkodom w mobilności
Usługi EURES są ogólnodostępne, bezpłatne i skierowane do osób poszukujących pracy,
zainteresowanych wyjazdem do innego kraju w celach podjęcia pracy oraz do pracodawców,
którzy chcą prowadzić rekrutację pracowników z zagranicy.
Aby znaleźć pracę warto przed wyjazdem:
•
Odwiedzić portal internetowy EURES, gdzie znajdują się oferty pracy, informacje
o warunkach pracy i życia oraz o rynku pracy jak również linki do innych użytecznych
informacji. Można tam również udostępnić swoje CV dla potencjalnych pracodawców w
całej Europie
•
Skontaktować
się
z
wojewódzkim
urzędem
pracy
w
celu
uzyskania
zindywidualizowanej porady doradcy EURES, który ma możliwość sprawdzenia oferty
pracy w systemie EURES i skonsultować ją z doradcami EURES z kraju, do którego
mamy zamiar wyjechać
•
Sprawdzić oferty pracy w gazetach „kraju przyjmującego”(główne biblioteki publiczne
otrzymują je regularnie) pamiętając o tym, że wiele specjalistycznych gazet ogłasza
oferty pracy dotyczące określonych działów zawodowych
•
Skontaktować się z publicznymi służbami zatrudnienia danego kraju, która powinna
udzielić porady pamiętając, że jako obywatel EOG posiadamy takie same prawa w
innym państwie członkowskim, jak jego obywatele. Należy poprosić o kontakt
z doradcą EURES, który posiada doświadczenie w udzielaniu pomocy obcokrajowcom.
METODY POSZUKIWANIA PRACY ZA GRANICĄ:
•
Najpopularniejszym sposobem uzyskania informacji o ofertach pracy oraz pomocy w
znalezieniu pracy są publiczne służby zatrudnienia
•
W wielu państwach istnieją prywatne agencje zajmujące się szukaniem pracy
tymczasowej. Należy wcześniej sprawdzić, czy pobierają one opłatę za swoje usługi
zapoznać się z rodzajem umów o pracę
•
Istnieją również prywatne agencje rekrutacyjne, specjalizujące się w o Fertach pracy
dla kadry menedżerskiej lub w specjalistycznych sektorach
•
Bardzo powszechne staje się spontaniczne składanie podań o prace bezpośrednio do
przedsiębiorstw. Należy przedstawić swoją aplikację w formie listu, opisującego
posiadane kwalifikacje, doświadczenie oraz powody szczególnego zainteresowania
daną firmą. Wiele firm posiada również własne strony internetowe poświęcone
rekrutacji online, gdzie można złożyć aplikację w formie elektronicznej.
•
Ważne jest nawiązywanie kontaktów osobistych, informacje o ofertach pracy są często
przekazywane w sposób nieformalny.
•
Przebywanie przez pewien czas w wybranym kraju na praktyce lub stażu zawodowym
jest najlepszym sposobem na poznanie kraju i szukanie tam pracy.
•
Sposobem na podjęcie legalnej pracy jest także samozatrudnienie (możliwość
uprawiania wolnego zawodu, świadczenia usług rzemieślniczych, przemysłowych,
handlu w krajach UE).
PRZYDATNE STRONY:
http://www.pup.kartuzy.pl
http://www.kraz.praca.gov.pl
http://eures.europa.eu
http://psz.praca.gov.pl
http://strefapracy.eu
http://wolontariat.org.pl
http://kraz.praca.gov.pl
http://www.jobpilot.pl
http://jedenswiat.org.pl
http://pf.pl
Download