Dokument WORD - Zielona Linia

advertisement
Telepracownik coraz bardziej pożądany na rynku pracy
Nie tylko ze względu na wysokie koszty utrzymania biura, lecz także ze względu na rozwój nowych
technologii zatrudnienie w formie telepracy staje się coraz bardziej popularne. Na jakich zasadach
odbywa się wykonywanie obowiązków służbowych przez telepracownika?
Kodeks pracy definiuje telepracownika jako osobę, która regularnie wykonuje pracę poza zakładem
pracy, wykorzystując do tego środki komunikacji elektronicznej w rozumieniu przepisów o
świadczeniu usług drogą elektroniczną. W praktyce telepracownik może pracować w dowolnym
miejscu, np. w domu lub biurze coworkingowym, ważne jest tylko to, aby rezultaty swojej pracy
regularnie, za pośrednictwem środków komunikacji elektronicznej, przekazywał pracodawcy.
Zasady zatrudnienia
Fakt, że pracownik będzie wykonywał obowiązki służbowe w formie telepracy, może być uzgodniony
z pracodawcą zarówno na etapie podpisywania umowy (wówczas w umowie dodatkowo określa się
warunki wykonywania pracy), jak i w trakcie zatrudnienia. W tym drugim przypadku zmiana
warunków zatrudnienia może nastąpić na mocy porozumienia stron, z inicjatywy pracownika lub też
pracodawcy. Należy przy tym pamiętać, że pracodawca powinien, w miarę możliwości, uwzględnić
wniosek pracownika dotyczący wykonywania pracy w formie telepracy.
Jeżeli wykonywanie obowiązków służbowych w formie telepracy nie spełni oczekiwań którejkolwiek
ze stron lub też z innych względów jedna ze stron będzie chciała powrócić do tradycyjnego systemu
pracy, w terminie trzech miesięcy od dnia podjęcia pracy w formie telepracy każda ze stron może
wystąpić z wiążącym wnioskiem dotyczącym zaprzestania wykonywania pracy w formie telepracy i
przywrócenia poprzednich warunków wykonywania pracy, nie dłużej jednak niż w ciągu 30 dni od
dnia otrzymania wniosku. Jeżeli jednak wniosek pracownika będzie złożony po upływie tego terminu,
pracodawca powinien, oczywiście w miarę możliwości, uwzględnić ten wniosek.
Wiele osób z pewnością zastanawia, czy telepracownicy mają prawo do urlopu. Tak jak każdy
pracownik zatrudniony na umowę o pracę mają oni prawo do płatnego urlopu wypoczynkowego. Ze
względu jednak na zadaniowy charakter wykonywanej przez nich pracy, w związku z planami
urlopowymi pracownika pracodawca powinien uwzględnić mniejszy zakres obowiązków w miesiącu,
w którym pracownik planuje np. 2-tygodniowy urlop.
Zatrudnienie telepracownika wymaga od pracodawcy pewnych zobowiązań: pracodawca powinien
dostarczyć pracownikowi sprzęt niezbędny do wykonywania pracy w formie telepracy. Ponadto jest
też zobowiązany do ubezpieczenia tego sprzętu oraz pokrycia kosztów związanych z jego instalacją,
serwisem, eksploatacją i konserwacją. Powinien też zapewnić telepracownikowi pomoc techniczną i
niezbędne szkolenia w zakresie obsługi sprzętu.
Kontrola telepracownika
Infolinia dla klientów: 19524
[email protected]
ul. Cieszyńska 3a, 15-371 Białystok
Tel.1: 85 74 81 626
Tel.2: 85 74 81 627
fax 85 74 81 629
Pracodawca, biorąc pod uwagę charakter telepracy, ma prawo kontrolować pracownika zarówno pod
względem rezultatów wykonywanej pracy, jak i sposobu wykonywania obowiązków służbowych.
Jeżeli telepraca jest wykonywana w domu, to dodatkowo pracodawca ma prawo przeprowadzać
kontrolę w celu konserwacji, inwentaryzacji, serwisowania lub też w razie potrzeby – naprawy oraz
instalacji sprzętu. Dodatkowo pracodawca ma również prawo kontrolować warunki bezpieczeństwa i
higieny pracy, jakie występują w miejscu wykonywania obowiązków służbowych przez
telepracownika. W przypadku pierwszej kontroli z zakresu bhp pracodawca wykonuje ją jeszcze przed
rozpoczęciem telepracy i na wniosek pracownika. Należy zwrócić uwagę na fakt, iż kontrola
pracodawcy nie powinna naruszać prywatności telepracownika. Praktycznym rozwiązaniem jest
sporządzenie odrębnej umowy, która reguluje zasady kontroli wykonywania pracy przez
telepracownika.
Kontrola może być przeprowadzona tylko wówczas, gdy pracownik wyrazi na to zgodę. Może on to
jednak zrobić w dowolnej formie, nawet za pośrednictwem środków komunikacji zdalnej, choćby
przez telefon. Taka jednorazowa zgoda pracownika upoważnia pracodawcę do wielu
niezapowiedzianych kontroli w okresie zatrudnienia i wykonywania obowiązków służbowych przez
telepracownika.
Telepraca staje się coraz popularniejsza, mimo to wielu pracodawców nadal ma opory z jej
wprowadzaniem. Być może w krótce pojawią się kolejne regulacje prawne, które zachęcą
pracodawców do zdalnego zatrudniania pracowników. Jest to bowiem doskonałe rozwiązanie dla
osób, które mają problem z wykonywaniem obowiązków służbowych poza miejscem swego
zamieszkania, np. młodych matek czy też osób niepełnosprawnych.
Więcej praktycznych artykułów i najnowszych wiadomości z rynku pracy można znaleźć na:
https://www.facebook.com/zielonalinia19524.
Joanna Niemyjska (Zielona Linia 19524, Centrum Informacyjno-Konsultacyjne Służb Zatrudnienia)
Źródło: Ustawa z dnia 26 czerwca 1974 r. – Kodeks pracy
http://www.mittal.net.pl/DO_POBRANIA/jakie-uprawnienia-przysluguja-telepracownikom.pdf
Infolinia dla klientów: 19524
[email protected]
ul. Cieszyńska 3a, 15-371 Białystok
Tel.1: 85 74 81 626
Tel.2: 85 74 81 627
fax 85 74 81 629
Download