Papier

advertisement
"Pracodawca Przyjazny Rodzinie"
Elastyczne Formy Zatrudnienia Przyjazne Rodzinie
TELEPRACA
Pomysł telepracy zrodził się wraz z rozwojem nowych technologii telekomunikacyjnych i
informatycznych. Jest to forma organizacji i wykonywania pracy przy wykorzystaniu technologii
informatycznej w kontekście umowy o pracę lub stosunku pracy. Miejsce wykonywania pracy w
przypadku tej formy, znajduje się poza przedsiębiorstwem na rzecz, którego jest wykonywana. Wiąże się
ona nie tylko ze zmianą miejsca wykonywania pracy, ale także zmianą sposobu organizacji i
wykonywania zadań składających się na procesy pracy. Pracownik wykonuje zlecone zadania na
zewnątrz przedsiębiorstwa i rozliczany jest z nich przez pracodawcę.
Co i komu daje telepraca?
 Umożliwia elastyczną pracę, zwiększa szansę zatrudnienia, szczególnie dla osób obarczonych rodziną
albo dojeżdżających z dużych odległości;
 Zwiększa wpływ pracownika na rozkład pracy w ciągu dnia;
 Pomaga pracownikom w równoważeniu pracy z obowiązkami pozazawodowymi;
 Zmniejsza skalę dojazdów do pracy, redukuje czas dojazdu, tłok i zanieczyszczenia;
 Zwiększa satysfakcję z pracy;
 Przybliża usługi publiczne do klienta w układzie przestrzennym;
 Daje możliwości szerszej rekrutacji pracowników bez ograniczeń geograficznych;
 Ogranicza koszty wyposażenia biura;
 Stwarza nowe szanse: poprawia wydajność i konkurencyjność firm;
 Zmniejsza fluktuację kadr;
 Ułatwia regionalny rozwój.
Warunki stosowania telepracy
Warunki stosowania telepracy przez pracodawcę określa się w porozumieniu zawieranym między
pracodawcą i zakładową organizacją związkową, a w przypadku gdy u pracodawcy działa więcej niż
jedna zakładowa organizacja związkowa – między tymi organizacjami.
Organizatorzy konkursu
Projekt realizowany na podstawie umowy zawartej
z Wojewódzkim Urzędem Pracy w Kielcach,
pełniącym rolę Instytucji Pośredniczącej 2 stopnia
w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki
Jeżeli u danego pracodawcy nie działają zakładowe organizacje związkowe, warunki stosowania
telepracy ustala pracodawca w regulaminie, po konsultacji z przedstawicielami pracowników
wyłonionymi w trybie przyjętym u danego pracodawcy.
Rodzaje telepracy
Telepraca jest pojęciem znacznie szerszym i zróżnicowanym niż powszechny stereotyp osoby pracującej
w domu i opiekującej się dziećmi i pozostałymi członkami rodziny.
W praktyce wyodrębnia się telepracę w domu, zamienność pracy w biurze i w domu, telepracę
mobilną oraz pracę w lokalnych centrach telepracy.
Telepraca w domu ma miejsce wtedy, gdy pracownik lub zleceniobiorca pracuje w miejscu zamieszkania
zamiast dojeżdżać do siedziby firmy lub instytucji, a część jego domu lub mieszkania staje się biurem
wyposażonym w telefon, fax, itp. Wśród telepracowników realizujących swoje zadania w domu można
wyróżnić: telepracowników najemnych zatrudnionych w pełnym lub niepełnym wymiarze czasu pracy
lub telepracowników samozatrudniających się lub kontraktowych.
Telepraca przemienna ma miejsce wtedy, gdy pracownik wykonuje część swoich zadań w domu, a część
w siedzibie firmy lub instytucji. Relacja tych dwóch części czasu pracy jest zróżnicowana poczynając od
niewielkiego udziału telepracy z domu (np. jeden dzień w tygodniu) do sporadycznych spotkań w
siedzibie firmy lub instytucji.
Telepraca mobilna (nomadyczna) charakteryzuje się tym, że telepracownicy nie mają głównego miejsca
pracy (dom, biuro), ale swoje zadania realizują dzięki technikom teleinformatycznym w podróży lub u
odbiorców lub klientów.
Idea „gorących biurek” – powiązana jest często z tzw. telepracą przemienną. Pracownicy
wykorzystujący ten rodzaj telepracy dzielą się biurkami z innymi współpracownikami. Zamiast typowej
sytuacji, w której każde biurko w firmie ma swojego użytkownika, „gorące biurko” ma ich zazwyczaj kilku
(np. jedno z biur IBM w stanie Nowy York na 800 pracowników ma zaledwie 200 biurek).
Centra telepracy to ośrodki wyposażone w urządzenia umożliwiające realizowanie zadań za
pośrednictwem urządzeń teleinformatycznych, tzw. wirtualne biura, umożliwiające pracę osobom, które
nie mogą lub nie chcą wykonywać jej w domu, a dojazd do głównej siedziby firmy jest zbyt kosztowny i
czasochłonny.
Telecentra – koncepcja telecentrów to próba rozwiązania palących problemów związanych z dostępem
do technologii informacyjnych i telekomunikacyjnych. Telecentrum – to zazwyczaj ośrodek
wyposażony w udogodnienia umożliwiające publiczny, sprzętowy i programowy dostęp do technologii
informacyjnych i telekomunikacyjnych.
Pomysł telecentrów szybko ewoluował i dopasowywał się do potrzeb rynku danego kraju. Dziś
telecentra, telechatki nazywane w niektórych krajach ośrodkami e-pracy to nie tylko wirtualne biura, a
ośrodki świadczące różnorodne usługi: informacyjne, zdrowotne, edukacyjne, szkoleniowe, biznesowe
Organizatorzy konkursu
Projekt realizowany na podstawie umowy zawartej
z Wojewódzkim Urzędem Pracy w Kielcach,
pełniącym rolę Instytucji Pośredniczącej 2 stopnia
w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki
itd. W wielu krajach telecentra stały się instrumentem budowy społeczeństwa informacyjnego,
ograniczania cyfrowego podziału (digital divide) oraz aktywizacji zawodowej, społecznej i gospodarczej
zwłaszcza w regionach mniej rozwiniętych.
Zastosowanie telepracy
Myśląc o telepracy zastanawiasz się, czy Twój zawód może być wykonywany w systemie telepracy oraz
czy na Twoim stanowisku telepraca będzie najbardziej efektywną formą realizacji zadań, jakie cechy
osobowe powinien mieć telepracownik oraz czy jesteś odpowiednim kandydatem do telepracy?
Identyfikacja stanowiska pracy:
1. Czy istnieje potrzeba zdalnego dostępu do danych, plików czy dokumentacji?
2. Czy istnieje potrzeba kontaktów ze specjalistami lub konieczność wykorzystania specjalistycznego
sprzętu?
3. Czy można się kontaktować z odległymi klientami?
4. Czy stanowisko pracy wymaga bezpośredniego osobistego kontaktu?
5. Czy koszty wyposażenia w sprzęt, oprogramowanie oraz inne koszty towarzyszące nie są zbyt wysokie,
by wykonywać pracę w oddaleniu od siedziby firmy?
6. Czy miejsce pracy można w sposób prawidłowy monitorować i wspierać na odległość?
Jakie stanowiska nadają się do telepracy?
1. Wymagające więcej myślenia niż działania
2. Opierające się na przetwarzaniu informacji
3. Wyraźnie określone, gdzie siłą napędową w działaniu jest jednostka
4. Mające przejrzyste cele i mierzalne rezultaty
5. Nie wymagające szczególnego wyposażenia albo infrastruktury
6. Nie wymagające większego nadzoru
Jakie cechy osobowe powinien mieć telepracownik?
1. Wysoki stopień samodyscypliny
2. Umiejętności podejmowania decyzji i rozwiązywania problemów
3. Umiejętności zarządzania własnym czasem
4. Dobre umiejętności komunikacyjne i interpersonalne
5. Zdolność dawania sobie rady z ograniczonymi kontaktami społecznymi i izolacją
ZMIENNE GODZINY ROZPOCZYNANIA PRACY
W systemie zmiennych godzin rozpoczynania i kończenia pracy poszczególni pracownicy albo ich
grupy rozpoczynają i kończą pracę w różnych, ustalonych wcześniej godzinach. System daje
pracownikom prawo, w pewnym zakresie, do ustalania momentu rozpoczynania i kończenia pracy. Z
chwilą, gdy godzina rozpoczęcia została wybrana przez pracownika (uzgodniona z pracodawcą),
pozostaje niezmienna w ustalonym wcześniej okresie (np. miesiąca). Dzienna norma czasu pracy
pozostaje niezmienna i wynosi 8 godzin.
Organizatorzy konkursu
Projekt realizowany na podstawie umowy zawartej
z Wojewódzkim Urzędem Pracy w Kielcach,
pełniącym rolę Instytucji Pośredniczącej 2 stopnia
w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki
Potencjalne korzyści
 lepszy rozkład czasu pracy, dostosowany bardziej do indywidualnych potrzeb – ułatwia pracownikom
wypełnianie obowiązków rodzinnych albo innego rodzaju działalności
 zmniejszenie tłoku związanego z jednoczesnym przybywaniem i wychodzeniem pracowników
 łatwiejszy dostęp do placówek usługowych
 wydłużenie – w pewnym zakresie – godzin pracy zakładu bez dodatkowych kosztów pracy
Potencjalne wady
 krótszy czas obecności wszystkich pracowników
 problem rejestracji czasu pracy albo trudności administracyjne niewygoda związana ze zmianą np.
obowiązującego rozkładu czasu pracy
 dodatkowe koszty towarzyszące wydłużaniu godzin pracy zakładu w wyniku większych wydatków
na ubezpieczenia, ogrzewanie, oświetlenie
RUCHOMY CZAS PRACY
Ruchomy czas pracy to system organizacji umożliwiający rozpoczynanie i kończenie pracy w określonych
przedziałach czasowych. Drugim elementem charakteryzującym ten system jest przedział czasu (tzw.
obecności obowiązkowej), w którym wszyscy pracownicy muszą być obecni w pracy. Długość i rozkład
okresów obecności obowiązkowej uzależnione są od warunków i potrzeb zakładu pracy, kategorii
pracowników objętych systemem oraz rodzaju wykonywanej pracy.
Potencjalne korzyści
 możliwość dostosowania rozkładów czasu pracy do potrzeb, preferencji i obowiązków
pozazawodowych pracowników
 ograniczenie czasu dojazdu do pracy
 wydłużenie czasu działania zakładu bez dodatkowych kosztów lepsze wykorzystanie maszyn i
urządzeń
 poprawa obsługi klientów
 ograniczenie absencji, spóźnień i marnotrawstwa czasu pracy lepsza organizacja pracy
 wzrost autonomii pracowników, uwzględnienie preferencji związanych z rytmem biologicznym
poszczególnych pracowników
Organizatorzy konkursu
Projekt realizowany na podstawie umowy zawartej
z Wojewódzkim Urzędem Pracy w Kielcach,
pełniącym rolę Instytucji Pośredniczącej 2 stopnia
w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki
 nastawienie na realizację zadań
 wzrost satysfakcji i motywacji w pracy
 mniejszy stres, unikanie pośpiechu i napięcia związanego z punktualnym przybyciem do pracy
 wzrost wydajności i poprawa jakości pracy
Potencjalne wady

niewystarczająca liczba pracowników poza godzinami obowiązkowymi

możliwe problemy komunikacyjne między pracownikami i personelem kierowniczym oraz między
pracownikami

koszty i administracyjne trudności rejestracji czasu pracy

możliwości nadużyć

dodatkowe koszty wynikające z wydłużenia czasu funkcjonowania zakładu (ochrona, ogrzewanie,
oświetlenie itp.)

eliminacja opłacania krótkich nieobecności, np. związanych z wizytą u lekarza

niechęć pracowników nie mających możliwości korzystania z ruchomego czasu pracy
INDYWIDUALNY ROZKŁAD CZASU PRACY
Indywidualny rozkład czasu pracy znajduje zastosowanie w sytuacjach, w których wykonywanie pracy w
dotychczasowych godzinach staje się dla pracownika utrudnione czy wręcz niemożliwe. Wynikać to
może z różnych okoliczności i najczęściej polega na dostosowaniu do potrzeb pracownika godziny
rozpoczęcia i zakończenia pracy.
RÓWNOWAŻNY CZAS PRACY
Praca w systemie równoważnym przewiduje możliwość przedłużenia dobowego wymiaru czasu pracy do
12, 16, a nawet 24 godzin. Istota systemu polega na tym, że przedłużony dobowy wymiar czasu pracy
jest równoważony krótszym dobowym wymiarem czasu pracy w niektórych dniach lub dniami wolnymi
od pracy.
ZADANIOWY CZAS PRACY
System zadaniowego czasu pracy może być wprowadzony, gdy jest to uzasadnione rodzajem pracy, jej
organizacją oraz dodatkowo – gdy uza sadnia się to miejscem wykonywania pracy.
Miejsce pracy określają strony, zawierając umowę o pracę. Może być określone na stałe lub jako miejsce
Organizatorzy konkursu
Projekt realizowany na podstawie umowy zawartej
z Wojewódzkim Urzędem Pracy w Kielcach,
pełniącym rolę Instytucji Pośredniczącej 2 stopnia
w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki
zmienne. Wynika to z charakteru lub rodzaju powierzonej pracownikowi pracy.
Istota zadaniowego czasu pracy polega na samodzielnym kształtowaniu rozkładu czasu pracy przez
pracownika.
Organizatorzy konkursu
Projekt realizowany na podstawie umowy zawartej
z Wojewódzkim Urzędem Pracy w Kielcach,
pełniącym rolę Instytucji Pośredniczącej 2 stopnia
w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki
Download