Ośrodek Pomocy Społecznej w Stawiskach Rejestr zbiorów danych

advertisement
Ośrodek Pomocy Społecznej w Stawiskach
Rejestr zbiorów danych osobowych przetwarzanych przez Administratora Danych Osobowych
Nazwa zbioru
1. Zbiór danych
osobowych
o nazwie
POMOC
SPOŁECZNA
Data wpisu
informacji do
Rejestru
prowadzonego
przez ABI:
06.07.2016
Administrato Przedsta Podmiot
r
wiciel
któremu
Danych
ADO
powierzono
Osobowych
( art.
przetwarzanie
31a
danych
uodo)
( art. 31a
uodo)
Podstawa
prawna
upoważniająca
do prowadzenia
zbioru danych
Cel
przetwarzania
danych w
zbiorze
Ośrodek
Pomocy
Społecznej
w Stawiskach
Kategorie
Zakres danych
osób, których dane są przetwarzanych
przetwarzane
w zbiorze
NIP: 291-00653-74
REGON:
450009248
Adres: ul.
Polowa 21
18-520
Stawiski
Przekaz.
danych do
państwa
trzeciego
(art. 7 pkt7)
Ustawa z dnia 12
marca 2004r.
o pomocy
społecznej
(Dz.U. 2004
nr 64 poz. 593)
Dopełnienie
obowiązków
określonych
w przepisach
prawa.
Osoby bezrobotne,
osoby
niepełnosprawne,
osoby przewlekle
chore, osoby
bezradne, osoby
uzaleznione, osoby
starsze i samotne,
osoby bezdomne,
rodziny wielodzietne
i niepełne
Imię, nazwisko,
data urodzenia,
miejsce urodzenia,
imiona rodziców,
adres zamieszkania,
numer telefonu,
PESEL, NIP, numer
i seria dowodu
osobistego,
wykształcenie, stan
zdrowia,
uzależnienia,
orzeczenia wydane
w postępowaniu
sądowym lub
administracyjnym;
zawód, miejsce
zatrudnienia, okresy
rejestracji w PUP,
przyznane
świadczenia i
zasiłki z PUP, inne
świadczenia
pobierane w PUP;
sytuacja rodzinna,
materialna,
świadczone
alimenty
Zbieranie głównie od
osób, których dane
dotyczą lub z innych
źródeł niż osoba,
której dane dotyczą,
udostępnianie na
podstawie przepisów
prawa
Dane mogą być
udostępniane innym
podmiotom
uprawnionym na
podstawie przepisów
prawa
Nie
dotyczy
Nie
dotyczy
Nie
dotyczy
Nie
dotyczy
Ustawa z dnia 12
marca 2004 r.
o pomocy
społecznej
(Dz.U. 2004 nr
64 poz. 593)
Dopełnienie
obowiązków
określonych w
przepisach prawa
Rodziny niepełne, w
tym osoby dorosłe i
małoletnie, osoby
niepełnosprawne
Imię, nazwisko,
data urodzenia,
miejsce urodzenia,
imiona rodziców,
adres zamieszkania,
numer telefonu,
PESEL, NIP, numer
i seria dowodu
osobistego,
wykształcenie, stan
zdrowia,
uzależnienia,
Zbieranie głównie od
osób, których dane
dotyczą lub z innych
źródeł niż osoba,
której dane dotyczą,
udostępnianie na
podstawie przepisów
prawa
Dane mogą być
udostępniane innym
podmiotom
uprawnionym na
podstawie przepisów
prawa
Nie
dotyczy
Nie
dotyczy
Data Wpisu do
rejestru
prowadzonego
przez GIODO:
Data wpisu
informacji do
Rejestru
prowadzonego
przez ABI:
06.07.2016
Oznaczenie
odbiory/kategorii
odbiorców, którym
dane mogą być
przekazywane
Nie
dotyczy
NIP: 291-00653-74
REGON:
450009248
Adres: ul.
Polowa 21
18-520
Stawiski
Ośrodek
Pomocy
Społecznej
w Stawiskach
Sposób
udostępniania
danych ze zbioru
Nie
dotyczy
Data ostatniej
aktualizacji
informacji:
12.03.2014
2.Zbiór danych
osobowych
o nazwie
POMOC
SPOŁECZNA
Sposób zbierania
danych do zbioru
Data ostatniej
aktualizacji
informacji:
30.06.2015
orzeczenia wydane
w postępowaniu
sądowym lub
administracyjnym;
zawód, miejsce
zatrudnienia, okresy
rejestracji w PUP,
przyznane
świadczenia i
zasiłki z PUP, inne
świadczenia
pobierane w PUP;
sytuacja rodzinna,
materi alna,
świadczone
alimenty
Data Wpisu do
rejestru
prowadzonego
przez GIODO:
3. Zbiór danych
osobowych
o nazwie
ŚWIADCZENIA
RODZINNE I
OPIEKUŃCZE
Data wpisu
informacji do
Rejestru
prowadzonego
przez ABI:
06.07.2016
Data ostatniej
aktualizacji
informacji:
30.06.2015
Ośrodek
Pomocy
Społecznej
w Stawiskach
Nie
dotyczy
Nie
dotyczy
Ustawa z dnia 28
listopada 2003r. o
świadczeniach
rodzinnych
(Dz.U. 2003 nr
228 poz. 2255)
Dopełnienie
obowiązków
określonych w
przepisach prawa
Rodziny w tym osoby
dorosłe, osoby
małoletnie, osoby
niepełnosprawne
imię, nazwisko,
data urodzenia,
miejsce urodzenia,
imiona rodziców,
adres zamieszkania,
numer telefonu,
PESEL, numer i
seria dowodu
osobistego,
wykształcenie, stan
zdrowia,orzeczenia
o stanie zdrowia,
oświdaczenia o
dochodach
Zbieranie głównie od
osób, których dane
dotyczą lub z innych
źródeł niż osoba,
której dane dotyczą,
udostępnianie na
podstawie przepisów
prawa
Dane mogą być
udostępniane innym
podmiotom
uprawnionym na
podstawie przepisów
prawa
Nie
dotyczy
Nie
dotyczy
Nie
dotyczy
Nie
dotyczy
Ustawa z dnia 7
września 2007r. o
pomocy osobom
uprawnionym do
alimentów
(Dz.U. 2007 nr
192 poz. 1378)
Dopełnienie
obowiązków
określonych w
przepisach prawa
Rodziny niepełne,
w tym osoby dorosłe i
małoletnie, osoby
niepełnosprawne
imię, nazwisko,
data urodzenia,
miejsce urodzenia,
imiona rodziców,
adres zamieszkania,
numer telefonu,
PESEL, numer i
seria dowodu
osobistego,
wykształcenie, stan
zdrowia,orzeczenia
o stanie zdrowia,
oświdaczenia o
dochodach
Zbieranie głównie od
osób, których dane
dotyczą lub z innych
źródeł niż osoba,
której dane dotyczą,
udostępnianie na
podstawie przepisów
prawa
Dane mogą być
udostępniane innym
podmiotom
uprawnionym na
podstawie przepisów
prawa
Nie
dotyczy
Nie
dotyczy
NIP: 291-00653-74
REGON:
450009248
Adres: ul.
Polowa 21
18-520
Stawiski
Data Wpisu do
rejestru
prowadzonego
przez GIODO:
4. Zbiór danych
osobowych
o nazwie
FUNDUSZ
ALIMENTACY
JNY
Data wpisu
informacji do
Rejestru
prowadzonego
przez ABI:
06.07.2016
Data ostatniej
aktualizacji
informacji:
30.06.2015
Ośrodek
Pomocy
Społecznej
w Stawiskach
NIP: 291-00653-74
REGON:
450009248
Adres: ul.
Polowa 21
18-520
Stawiski
Data Wpisu do
rejestru
prowadzonego
przez GIODO:
5. Zbiór danych
osobowych
o nazwie
PIECZA
ZASTĘPCZA
Data wpisu
informacji do
Rejestru
prowadzonego
przez ABI:
06.07.2016
Ośrodek
Pomocy
Społecznej w
Stawiskach
Nie
dotyczy
Nie
dotyczy
Ustawa z dnia 9
czerwca 2011 r. o
wspieraniu
rodziny i
systemie pieczy
zastępczej
(Dz.U. 2011 nr
149 poz. 887)
Dopełnienie
obowiązków
określonych w
przepisach prawa
Nie
dotyczy
Nie
dotyczy
Ustawa z dnia 29
lipca 2005 r. o
przeciwdziałaniu
przemocy w
rodzinie
(Dz.U. 2005 nr
180 poz. 1493 )
Dopełnienie
Osoby nadużywające
obowiązków
alkoholu oraz
określonych w
członkowie ich rodzin
przepisach prawa.
NIP: 291-00653-74
REGON:
450009248
Adres: ul.
Polowa 21
18-520
Stawiski
Rodziny niepełne, w
tym osoby dorosłe i
małoletnie, osoby
niepełnosprawne
imię, nazwisko,
data urodzenia,
miejsce urodzenia,
imiona rodziców,
adres zamieszkania,
numer telefonu,
PESEL, numer i
seria dowodu
osobistego,
wykształcenie, stan
zdrowia,orzeczenia
o stanie zdrowia,
oświdaczenia o
dochodach
Zbieranie głównie od
osób, których dane
dotyczą lub z innych
źródeł niż osoba,
której dane dotyczą,
udostępnianie na
podstawie przepisów
prawa
Dane mogą być
udostępniane innym
podmiotom
uprawnionym na
podstawie przepisów
prawa
Nie
dotyczy
Nie
dotyczy
Imię, nazwisko,
data urodzenia,
miejsce urodzenia,
imiona rodziców,
adres zamieszkania,
numer telefonu,
PESEL, NIP, numer
i seria dowodu
osobistego,
wykształcenie, stan
zdrowia,
uzależnienia,
orzeczenia wydane
w postępowaniu
sądowym lub
administracyjnym
Zbieranie głównie od
osób, których dane
dotyczą lub z innych
źródeł niż osoba,
której dane dotyczą,
udostępnianie na
podstawie przepisów
prawa
Dane mogą być
udostępniane innym
podmiotom
uprawnionym na
podstawie przepisów
prawa
Nie
dotyczy
Nie
dotyczy
Data ostatniej
aktualizacji
informacji:
21.04.2016
Data Wpisu do
rejestru
prowadzonego
przez GIODO:
21.04.2016
6..Zbiór gdanych
osobowych
o nazwie
ZESPÓŁ
INTERDYSCYP
LINARNY
Data wpisu
informacji do
Rejestru
prowadzonego
przez ABI:
06.07.2016
Data ostatniej
aktualizacji
informacji:
02.06.2015
Data Wpisu do
rejestru
prowadzonego
przez GIODO:
Ośrodek
Pomocy
Społecznej w
Stawiskach
NIP: 291-00653-74
REGON:
450009248
Adres: ul.
Polowa 21
18-520
Stawiski
7..Zbiór gdanych
osobowych
o nazwie
KARTA DUŻEJ
RODZINY 2+3
Data wpisu
informacji do
Rejestru
prowadzonego
przez ABI:
06.07.2016
Ośrodek
Pomocy
Społecznej w
Stawiskach
Nie
dotyczy
Nie
dotyczy
Ustawa z dnia 5
grudnia 2014 r.
o Karcie Dużej
Rodziny
(Dz.U. 2014 poz.
1863)
Dopełnienie
obowiązków
określonych
w przepisach
prawa.
Rodzina, rodzina
zastępcza zamieszkała
pod wspólnym
adresem, wskład
których wchodzą
rodzice, opiekunowie,
osoby małoletnie,
osoby małoletnie
niepełnosprawne,
Imię, nazwisko,
data urodzenia,
miejsce urodzenia,
imiona rodziców,
adres zamieszkania,
numer telefonu,
PESEL, numer i
seria dowodu
osobistego,
wykształcenie, stan
zdrowia, orzeczenia
o stanie zdrowia,
dokumentacja
potwierdzająca
uprawnienia
rodziny zastępczej
lub rodzinnym
domu dziecka,
dane o ukończeniu
nauki
Zbieranie głównie od
osób, których dane
dotyczą
udostępnianie na
podstawie przepisów
prawa
Dane mogą być
udostępniane innym
podmiotom
uprawnionym na
podstawie przepisów
prawa
Nie
dotyczy
Nie
dotyczy
Nie
dotyczy
Nie
dotyczy
Ustawa z dnia 11
lutego 2016 r.
o pomocy
państwa w
wychowywaniu
dzieci
(Dz.U. 2016 poz.
195)
Dopełnienie
obowiązków
określonych
w przepisach
prawa.
Rodzina, wskałd
której wchodzą osoby
dorosłe, małoletnie,
osoby małoletnie
niepełnosprawne
Imię, nazwisko,
data urodzenia,
miejsce urodzenia,
imiona rodziców,
adres zamieszkania,
numer telefonu,
PESEL, numer i
seria dowodu
osobistego,
wykształcenie, stan
zdrowia,orzeczenia
o stanie zdrowia,
oświdaczenia o
dochodach
Zbieranie głównie od
osób, których dane
dotyczą
udostępnianie na
podstawie przepisów
prawa
Dane mogą być
udostępniane innym
podmiotom
uprawnionym na
podstawie przepisów
prawa
Nie
dotyczy
Nie
dotyczy
NIP: 291-00653-74
REGON:
450009248
Adres: ul.
Polowa 21
18-520
Stawiski
Data ostatniej
aktualizacji
informacji:
02.06.2015
Data Wpisu do
rejestru
prowadzonego
przez GIODO:
8. Zbiór danych
osobowych
o nazwie
PROGRAM
500+
Data wpisu
informacji do
Rejestru
prowadzonego
przez ABI:
10.07.2016
Ośrodek
Pomocy
Społecznej w
Stawiskach
NIP: 291-00653-74
REGON:
450009248
Adres: ul.
Polowa 21
18-520
Stawiski
Data ostatniej
aktualizacji
08.07.2016
Data Wpisu do
rejestru
prowadzonego
przez GIODO:
/-/ ADMINISTRATOR BEZPIECZEŃSTWA INFORMACJI
Wioleta Malinowska
Historia zmian w rejestrze (§ 6 rozporządzenia)
Rodzaj zmiany
Data dokonania zmiany
Zakres zminay
Założenie rejestru
22.06.2015
Założenie rejestru
Nowy spis
Aktualizacja
Download