Antykoncepcja

advertisement
Ocena ryzyka położniczego
Katedra i Klinika Zdrowia Matki i
Dziecka
Kierownik Katedry i Kliniki: Prof. AM dr hab. med.
Tomasz Opala
Wykrywanie czynników ryzyka jest
podstawowym zadaniem współczesnej opieki
przedporodowej:
ryzyko względne – potencjalnie
niepomyślne zakończenie ciąży u kobiet
ze stwierdzonymi czynnikami ryzyka
ryzyko przypisywane – potencjalna
możliwość zmniejszenia liczby
niepowodzeń przez redukcję czynników
ryzyka w danej populacji
Początkowa ocena ryzyka ciążowego
obejmuje:
kompleksowy wywiad lekarski, ogólny,
położniczy i psychosocjalny,
badanie fizykalne,
badania laboratoryjne wykonywane przed
zajściem w ciążę, lub specyficzne dla ciąży
Powinna ona dostarczyć lekarzowi prowadzącemu informacji,
czy kobieta ciężarna w czasie opieki położniczej jest, czy nie
jest zaliczana do grupy ryzyka. Dla wielu kobiet właściwa
interwencja może zmienić stopień zagrożenia podczas trwania
ciąży
Czynniki ryzyka najczęściej określa
się w odniesieniu do następujących
powikłań w przebiegu ciąży:
obumarcie w okresie okołoporodowym,
opóźniony wewnątrzmaciczny wzrost
płodu,
zagrożenie porodem przedwczesnym,
objawy zagrożenia płodu lub
kombinacja powyższych
Ocenę czynników ryzyka w czasie
ciąży można przeprowadzić poprzez:
określenie liczby współistniejących w danej sytuacji
położniczej czynników ryzyka,
zsumowanie obliczonych matematycznie
współczynników charakteryzujących niekorzystne
czynniki ryzyka obserwowane u badanej ciężarnej,
przeprowadzenie analizy matematycznej wartości
obserwowanych czynników ryzyka
Powyższe może powodować schematyczne podejście do prowadzenia ciąży i
niedocenianie ciąży z niskim współczynnikiem ryzyka. Czasem powoduje zbędne
monitorowanie płodu i stosowanie nieuzasadnionej terapii
W praktyce, nawet jeśli panuje zgoda co do
czynników ryzyka i ewentualnych związanych
z nimi konsekwencji dla płodu i matki, często
istnieją rozbieżności co do wyboru optymalnej
strategii postępowania.
Czynniki ryzyka w skriningu perinatalnym
Wywiad dotyczący schorzeń oraz nałogów matki:
-palenie papierosów,
-nadużywanie alkoholu oraz leków,
-choroby matki,
-operacje i związane z nimi ew. problemy anestezjologiczne
Wywiad ginekologiczny:
-zaburzenia płodności,
-antykoncepcja,
-zaburzenia cyklu miesiączkowego,
-inne specyficzne problemy (np. macica mięśniakowata)
Czynniki ryzyka w skriningu perinatalnym
Wywiad rodzinny:
-wady wrodzone,
-cukrzyca,
-nadciśnienie tętnicze,
-schorzenia nerek
Badanie ogólne matki:
-wzrost, masa ciała,
-badanie przedmiotowe,
-badanie ginekologiczne
Czynniki ryzyka w skriningu perinatalnym
Czynniki pojawiające się w czasie ciąży:
-ciąża wielopłodowa,
-krwawienie z dróg rodnych,
-nieprawidłowa aktywność ruchowa płodu,
-przedwczesna czynność skurczowa macicy,
-nadciśnienie tętnicze,
-nieprawidłowa wielkość macicy/ilość płynu owodniowego
Badania laboratoryjne:
-badanie moczu – cukier, białko, aceton etc.,
-badanie krwi – grupa krwi, przeciwciała, morfologia,
-badania serologiczne – różyczka, HIV, WZW etc.,
-badania sonograficzne,
-rozmaz cytologiczny z tarczy szyjki macicy
Rekomendacje postępowania klinicznego w zależności od
obserwowanych czynników ryzyka – czynniki ogólne:
wiek < 18 lat
Brak przygotowania do
ciąży oraz nie
korzystanie z
możliwości regularnych
kontroli
Nadciśnienie tętnicze,
IUGR
Opieka położnej
rejonowej ew. lekarza
domowego
Regularna ocena
rozwoju płodu oraz
kontrola ciśnienia
tętniczego
Rekomendacje postępowania klinicznego w zależności od
obserwowanych czynników ryzyka - czynniki ogólne :
wiek > 35 lat
Zaburzenia
chromosomalne
Wczesne rozważenie
diagnostyki prenatalnej
Nadciśnienie tętnicze,
IUGR
Regularna ocena
rozwoju płodu oraz
kontrola ciśnienia
tętniczego
Rekomendacje postępowania klinicznego w zależności od
obserwowanych czynników ryzyka - czynniki ogólne :
rodność > 4
IUGR
Regularna ocena
rozwoju płodu
Niedokrwistość
Suplementacja
żelazem i folianami
Nieprawidłowe
położenie płodu
Kontrola w 36 tygodniu
ciąży
Rekomendacje postępowania klinicznego w zależności od
obserwowanych czynników ryzyka - czynniki ogólne :
osoba samotna
Brak regularnych
kontroli w czasie ciąży
Wizyty położnej
rejonowej
Brak przygotowania do Dyskusje na temat
porodu i okresu
porodu
poporodowego
IUGR
Regularna ocena
rozwoju płodu
Rekomendacje postępowania klinicznego w zależności
od obserwowanych czynników ryzyka – wywiad
położniczy :
ciąża ektopowa w wywiadzie
Ryzyko powtórzenia,
niepokój ciężarnej
Wczesne badanie
sonograficzne w celu
ustalenia rozpoznania
Rekomendacje postępowania klinicznego w zależności
od obserwowanych czynników ryzyka – wywiad
położniczy :
obumarcie płodu lub zgon noworodka
Ryzyko zależy od
Wczesne ustalenie
przyczyny uprzedniego przyczyny
niepowodzenia
niepowodzenia i
odpowiednie
postępowanie
Rekomendacje postępowania klinicznego w zależności
od obserwowanych czynników ryzyka – wywiad
położniczy :
masa płodu < 5%
IUGR
Ocena rozwoju i
aktywności biofizycznej
płodu
Rekomendacje postępowania klinicznego w zależności
od obserwowanych czynników ryzyka – wywiad
położniczy :
masa płodu > 95%
Cukrzyca ciążowa,
Ryzyko porodu
noworodka o masie
ciała > 95%
Kontrola poziomu
cukru w surowicy ( 28 i
32 tydzień ciąży),
Test tolerancji glukozy,
Ocena rozwoju i
aktywności biofizycznej
płodu
Rekomendacje postępowania klinicznego w zależności
od obserwowanych czynników ryzyka – wywiad
położniczy :
przeciwciała przeciwkrwinkowe
Choroba hemolityczna Postępowanie według
ścisłego protokołu
Rekomendacje postępowania klinicznego w zależności
od obserwowanych czynników ryzyka – wywiad
położniczy :
nadciśnienie tętnicze z białkomoczem
Możliwość powtórzenia Ocena funkcji nerek,
się powikłania
ciśnienia tętniczego
krwi oraz rozwoju i
stanu płodu
Rekomendacje postępowania klinicznego w zależności
od obserwowanych czynników ryzyka – wywiad
położniczy :
poród przedwczesny
Możliwość powtórzenia Postępowanie według
się powikłania
protokołu w zależności
od przyczyny
Rekomendacje postępowania klinicznego w zależności
od obserwowanych czynników ryzyka – wywiad
położniczy :
poród „szybki”
Możliwość powtórzenia Ustalić plan
się powikłania postępowania w 36
problemy
tyg. ciąży
neonatologiczne (uraz)
Rekomendacje postępowania klinicznego w zależności
od obserwowanych czynników ryzyka – wywiad
położniczy :
blizna na macicy
Pęknięcie macicy,
cięcie cesarskie
Ustalić plan
postępowania w 36
tyg. ciąży
Rekomendacje postępowania klinicznego w zależności
od obserwowanych czynników ryzyka – wywiad
położniczy :
krwotok poporodowy
Możliwość powtórzenia Ustalić plan
się powikłania
postępowania w 36
tyg. ciąży
Czynniki ryzyka krwotoku poprodowego:
-wieloródka,
-duże dziecko w wywiadzie,
-ciąża wielopłodowa,
-stwierdzone wielowodzie,
-po długotrwałej stymulacji porodu środkami naskurczowymi
-po przedłużonym porodzie,
-zakażenie wewnątrzmaciczne,
-mięśniaki macicy,
-łożysko przodujące i przedwcześnie oddzielone,
-wady i blizny macicy,
-pochwowe operacje położnicze,
-poród drogami natury po przebytym cięciu cesarskim,
-stosowanie podczas porodu anestetyków halogenowych
Należy też zwrócić uwagę na:
-krwotoki poporodowe w poprzednich ciążach
(w ¼ przypadków pojawiają się ponownie),
-krwawienia przedporodowe,
-kobiety rudowłose
Rekomendacje postępowania klinicznego w zależności
od obserwowanych czynników ryzyka – przebyte
choroby, operacje, wywiad rodzinny :
palenie papierosów
IUGR
Ocena rozwoju i
aktywności płodu
Rekomendacje postępowania klinicznego w zależności
od obserwowanych czynników ryzyka – przebyte
choroby, operacje, wywiad rodzinny :
nadużywanie alkoholu
IUGR,
Zespół alkoholowy u
płodu
Zalecenie
szczególnego
postępowania,
Informacja dla
neonatologów oraz
intensywny nadzór nad
stanem i rozwojem
płodu
Rekomendacje postępowania klinicznego w zależności
od obserwowanych czynników ryzyka – przebyte
choroby, operacje, wywiad rodzinny :
przewlekłe schorzenia
Możliwy niekorzystny
wpływ choroby na
ciążę oraz ciąży na
przebieg choroby
Zalecenie Konsultacja
z lekarzem
prowadzącym i
wspólny plan co do
nadzoru i prowadzenia
ciąży
Rekomendacje postępowania klinicznego w zależności
od obserwowanych czynników ryzyka – przebyte
choroby, operacje, wywiad rodzinny :
nadużywanie leków
Możliwość zakażeń
(HIV,IUGR),
Powikłania u
noworodka
Badania serologiczne,
Intensywny nadzór nad
stanem płodu,
Informacja dla
neonatologów
Rekomendacje postępowania klinicznego w zależności
od obserwowanych czynników ryzyka – przebyte
choroby, operacje, wywiad rodzinny :
cukrzyca w rodzinie
Cukrzyca ciężarnych
Kontrola glukozy w
surowicy krwi w 28 i 32
tygodniu ciąży,
Test tolerancyjny
glukozy
Rekomendacje postępowania klinicznego w zależności
od obserwowanych czynników ryzyka – przebyte
choroby, operacje, wywiad rodzinny :
wady wrodzone w rodzinie
Możliwe powtórzenie,
Niepokój matki
Ustalenie dokładnego
rozpoznania,
Rozważyć celowość
diagnostyki prenatalnej
Rekomendacje postępowania klinicznego w zależności
od obserwowanych czynników ryzyka – przebyte
choroby, operacje, wywiad rodzinny :
zaburzenia płodności
Niepokój matki,
Ciąża wielopłodowa,
nadciśnienie tętnicze
i/lub cukrzyca
ciężarnych
Kontrola ciśnienia
tętniczego i glikemii
Rekomendacje postępowania klinicznego w zależności
od obserwowanych czynników ryzyka – badanie
ciężarnej:
masa ciała > 85 kg
Nadciśnienie tętnicze
i/lub cukrzyca
ciężarnych
Poradnictwo co do
właściwego
odżywiania,
Kontrola ciśnienia
tętniczego i glikemii
Rekomendacje postępowania klinicznego w zależności
od obserwowanych czynników ryzyka – badanie
ciężarnej:
masa ciała < 45 kg
IUGR
Ocena rozwoju i stanu
płodu
Rekomendacje postępowania klinicznego w zależności
od obserwowanych czynników ryzyka – badanie
ciężarnej:
pierwiastka i wzrost < 1.52 m
Niewspółmierność
porodowa
Rozważyć sposób
ukończenia ciąży
Rekomendacje postępowania klinicznego w zależności
od obserwowanych czynników ryzyka – badanie
ciężarnej:
szmery nad sercem
Bezobjawowe
schorzenie serca
Konsultacja
kardiologiczna
Rekomendacje postępowania klinicznego w zależności
od obserwowanych czynników ryzyka – czynniki
stwierdzone w przebiegu ciąży:
krwawienie z dróg rodnych
< 20 tyg. ciąży –
ryzyko poronienia
Hospitalizacja i
diagnostyka
> 19 tyg. ciąży –
Hospitalizacja i
łożysko przodujące lub intensywny nadzór nad
przedwczesne
stanem płodu
oddzielenie łożyska
Rekomendacje postępowania klinicznego w zależności
od obserwowanych czynników ryzyka – czynniki
stwierdzone w przebiegu ciąży:
ciśnienie tętnicze > 140/90
Nadciśnienie
tętnicze,
IUGR
- RR > 160/100 i/lub
białkomocz –
hospitalizacja i
postępowanie zgodnie z
obowiązującym
protokołem,
- RR < 160/100 i brak
białkomoczu – regularna
kontrola ambulatoryjna
Rekomendacje postępowania klinicznego w zależności
od obserwowanych czynników ryzyka – czynniki
stwierdzone w przebiegu ciąży:
ciąża wielopłodowa
Nadciśnienie
tętnicze,
Niedokrwistość,
Poród przedwczesny,
Wady wrodzone
Suplementacja żelazem i
folianami,
Kontrola ciśnienia
tętniczego i czynności
skurczowej m. macicy,
Ocena stanu i rozwoju
płodów
Rekomendacje postępowania klinicznego w zależności
od obserwowanych czynników ryzyka – czynniki
stwierdzone w przebiegu ciąży:
wewnątzmaciczne zahamowanie wzrostu płodu
IUGR
Ocena stanu i rozwoju
płodu
Rekomendacje postępowania klinicznego w zależności
od obserwowanych czynników ryzyka – czynniki
stwierdzone w przebiegu ciąży:
makrosomia płodu
Cukrzyca,
Wielowodzie,
Ciąża wielopłodowa
Ocena stanu i rozwoju
płodu,
Kontrola glikemii,
Test tolerancji glukozy
Rekomendacje postępowania klinicznego w zależności
od obserwowanych czynników ryzyka – czynniki
stwierdzone w przebiegu ciąży:
wielowodzie
Cukrzyca,
Wielowodzie,
Ciąża wielopłodowa
Ocena stanu i rozwoju
płodu,
Kontrola glikemii,
Test tolerancji glukozy
Rekomendacje postępowania klinicznego w zależności
od obserwowanych czynników ryzyka – czynniki
stwierdzone w przebiegu ciąży:
nieprawidłowe położenie płodu po 35 tyg. ciąży
Problemy związane z Ustalenie przyczyny i
porodem
zaplanowanie sposobu
ukończenia ciąży
Rekomendacje postępowania klinicznego w zależności
od obserwowanych czynników ryzyka – czynniki
stwierdzone w przebiegu ciąży:
zmniejszona aktywność ruchowa płodu
Zaburzone
odczuwanie przez
matkę,
Choroba płodu
Ocena dobrostanu płodu
Rekomendacje postępowania klinicznego w zależności
od obserwowanych czynników ryzyka – czynniki
stwierdzone w przebiegu ciąży:
przedwczesne pęknięcie błon płodowych
Poród przedwczesny, Hospitalizacja i
postępowanie zgodnie z
Zakażenie
wewnątrzowodniowe obowiązującym
protokołem
Rekomendacje postępowania klinicznego w zależności
od obserwowanych czynników ryzyka – czynniki
stwierdzone w przebiegu ciąży:
zakażenie układu moczowego
Poród przedwczesny, Leczenie i powtarzana
diagnostyka układu
Odmiedniczkowe
moczowego
zapalenie nerek
Rekomendacje postępowania klinicznego w zależności
od obserwowanych czynników ryzyka – badania
laboratoryjne:
białkomocz
Zakażenie,
Choroby nerek,
Nadciśnienie
indukowane przez
ciążę
Badanie moczu,
Kontrola ciśnienia
tętniczego,
Leczenie według
protokołu
Rekomendacje postępowania klinicznego w zależności
od obserwowanych czynników ryzyka – badania
laboratoryjne:
cukromocz
Obniżony próg
nerkowy,
Cukrzyca
Badanie poziomu
glukozy we krwi,
Test tolerancji glukozy
Rekomendacje postępowania klinicznego w zależności
od obserwowanych czynników ryzyka – badania
laboratoryjne:
krwinkomocz
Zakażenie,
Choroby nerek,
Kamica nerkowa
Badanie moczu,
Ocena wydolności
układu moczowego
Rekomendacje postępowania klinicznego w zależności
od obserwowanych czynników ryzyka – badania
laboratoryjne:
ujemny czynnik Rh
Możliwość
immunizacji
Kontrola przeciwciał
podcza pierwszej wizyty,
w 28 i 34 tyg. ciąży,
Profilaktyka w czasie
ciąży i po porodzie
Rekomendacje postępowania klinicznego w zależności
od obserwowanych czynników ryzyka – badania
laboratoryjne:
podwyższone AFP
Wady wrodzone
płodu,
Nieprawidłowy
rozwój płodu, stan
przedrzucawkowy,
Krwawienie z dróg
rodnych
Diagnostyka
sonograficzna,
Kontrola ciśnienia
tętniczego i ocena
rozwoju oraz aktywności
płodu
Rekomendacje postępowania klinicznego w zależności
od obserwowanych czynników ryzyka – badania
laboratoryjne:
Hb < 10 g%
Niedokrwistość
Ustalenie rozpoznania,
Konsultacja
hematologiczna,
Terapia
Rekomendacje postępowania klinicznego w zależności
od obserwowanych czynników ryzyka – badania
laboratoryjne:
glukoza w przypadkowym badaniu > 7 mM/l
Cukrzyca
Test obciążenia glukozą
Rekomendacje postępowania klinicznego w zależności
od obserwowanych czynników ryzyka – badania
laboratoryjne:
nieprawidłowy rozmaz cytologiczny
Możliwość
nowotworu
Kolposkopia i ewntualne
wycinki
Rekomendowany schemat opieki perinatalnej:
8-14 tydzień
potwierdzenie ciąży
ogólne badanie fizykalne
badanie ginekologiczne
zlecenie badań laboratoryjnych: krew, mocz, grupa
krwi, testy serologiczne
dyskusja z ciężarną na temat diety, ćwiczeń fizycznych,
palenia, picia alkoholu, uczestnictwa w szkole
rodzenia, opieki stomatologicznej etc.
Rekomendowany schemat opieki perinatalnej:
16 tydzień
ocena wyników badań
ew. diagnostyka w kierunku wad układu nerwowego i zespołu
Downa
18 tydzień
szczegółowe badanie sonograficzne
ocena wyników diagnostycznych z 16
tygodnia
potwierdzenie i ew. skorygowanie przewidywanego terminu
porodu
Rekomendowany schemat opieki perinatalnej:
22 - 24 tydzień
rutynowa kontrola ginekologiczna z analizą ewentualnych
dolegliwości, z zaleceniem badań kontrolnych i pomiarem
wysokści dna macicy
poziom glukozy po doustnym obciążeniu 50 g 24 – 26 tyg.
28 tydzień
jak w 24 tygodniu oraz ocena rytmu serca płodu i ilości płynu
owodniowego
ocena przeciwciał przeciwkrwinkowych (anty Rh)
Rekomendowany schemat opieki perinatalnej:
32 tydzień
kontrola podobna jak w 28 tyg. ciąży
dyskusja z ciężarną na temat porodu
36 tydzień
badanie kontrolne z oceną wewnątrzmacicznego
rozwoju płodu oraz określenie jego położenia
zlecenie kontrolnych badań laboratoryjnych
Rekomendowany schemat opieki perinatalnej:
38 tydzień
badanie kontrolne z oceną wewnątrzmacicznego
rozwoju płodu oraz określenie jego położenia
ocena wyników badań kontrolnych
40 tydzień
badanie kontrolne
dyskusja na temat porodu
Nadzór płodu w ciąży fizjologicznej:
Badanie sonograficzne:
10 - 14, 20 - 22, 32 - 34, 41 tyg. ciąży,
Badanie kardiotokograficzne od 38 tyg. ciąży,
Samoobserwacja ciężarnej - liczenie ruchów od 36
tyg. ciąży.
U wielu kobiet z ciążą wysokiego ryzyka
poród przebiega w sposób prawidłowy
Normalny poród zaczyna się w sposób
spontaniczny; niskie ryzyko występuje na
początku i utrzymuje się do końca porodu.
Dziecko rodzi się spontanicznie w ułożeniu
główkowym, pomiędzy 37. a 42. tygodniem
ciąży. Po porodzie matka i dziecko są w
dobrym stanie zdrowia.
Download