strategie budowania e-gospodarki i e

advertisement
KATOLICKI UNIWERSYTET LUBELSKI JANA PAWŁA II
KATEDRA MIKROSTRUKTUR SPOŁECZNYCH I WSPÓŁCZESNYCH TEORII SOCJOLOGICZNYCH
SZKOŁA GŁÓWNA HANDLOWA W WARSZAWIE
KOLEGIUM NAUK O PRZEDSIĘBIORSTWIE
ORGANIZUJĄ
w dniach 25 – 27 maja 2015 roku
w Nałęczowie
XVI MIĘDZYNARODOWĄ KONFERENCJĘ NAUKOWĄ
STRATEGIE BUDOWANIA
E-GOSPODARKI I E-SPOŁECZEŃSTWA
W EUROPIE ŚRODKOWEJ I WSCHODNIEJ.
TERAŹNIEJSZOŚĆ I PERSPEKTYWY ROZWOJU
MIEJSCE KONFERENCJI:
Uzdrowisko Nałęczów, Termy Pałacowe
www.naleczow.pl
http://www.kul.pl/katedra-mikrostruktur-spolecznych-i-wspolczesnych-teoriisocjologicznych,1679.html
TEMATYKA KONFERENCJI
I.
Sieci w teorii ekonomicznej i społecznej
- Teorie e-gospodarki, teorie e-społeczeństwa;
- Formalne teorie sieciowe;
- Globalizacja, mikroglobalizacja, efekty sieciowe;
- Transformacja systemowa, transformacja sieciowa;
- Modele sieciowe procesów innowacyjnych;
- Władza w e-gospodarce, władza w e-społeczeństwie;
- Patriotyzm, kosmopolityzm, e-demokracja;
- Wymiana sieciowa, samoorganizacja;
- Sieci gospodarcze, współpraca sieciowa, koopetycja;
- Etyka, katolicka nauka społeczna w dobie społeczeństwa sieci;
- Wartościowanie nowych technologii, wyzwania społeczne;
- Innowacyjność, innowacje społeczne;
- Indywidualizm sieciowy, społeczeństwo sieci;
- Rozwój idei informacji.
II.
E-gospodarka
- Gospodarka oparta na wiedzy - badania, innowacje, rozwój;
- Ryzyko w gospodarce sieciowej i strategie jego ograniczania;
- Strategie wdrażania organizacji sieciowej;
- Przedsiębiorstwa wirtualne, przedsiębiorstwa sieciowe;
- Zespoły sieciowe, wspólnoty sieciowe;
- Strategie tworzenia e-koalicji, przejęć, fuzji, aliansów strategicznych;
- Modele sieciowe w procesach decyzyjnych przedsiębiorstw;
- Strategie budowania przewagi konkurencyjnej w oparciu o kapitał ludzki, intelektualny, społeczny,
sieciowy;
- Nowe formy pracy – e-praca;
- Handel elektroniczny – e-commerce;
- Elektroniczna wymiana danych;
- Organizowanie działalności gospodarczej w sieci;
- E-marketing - reklama i promocja przedsiębiorstw w internecie;
- Social media w działalności gospodarczej.
III.
System finansowy
- Instrumenty rynku finansowego w teorii i praktyce;
- Rynek kapitałowy, pieniężny i walutowy;
- Obrót pieniężny w gospodarce;
- Różne formy pieniądza;
- Innowacje w systemie płatniczym;
- Internetowe platformy pośrednictwa finansowego;
- Cyfryzacja systemu finansowego, wirtualizacja usług finansowych;
- Instytucje finansowe w sieci;
- Bankowość 3.0. – współczesna bankowość elektroniczna;
- Perspektywy rozwoju produktów i usług oferowanych przez banki;
- Rynek bankowości internetowej w Europie Środkowej i Wschodniej;
- Sektor bankowy a przeciwdziałanie przestępczości gospodarczej;
- Bezpieczeństwo internetowych transakcji finansowych;
- Nadzór i działalność instytucji nadzorczych;
- Postawy płatnicze.
IV.
E-społeczeństwo
- Cyfryzacja sieciowego społeczeństwa;
- E-kultura, cyberkultura, kultura sieci;
- Wirtualizacja wspólnoty;
- Nowe ruchy społeczne;
- Samoorganizacja społeczna w sieci;
- E-inicjatywy zorientowane społecznie;
- Flash mob, smart mob;
- Cyberterroryzm, cyberterror;
- Czas wolny, rozrywka, style życia w sieciowym społeczeństwie;
- Symulacja, web 3.0.;
- Analiza sieci społecznych;
- Społeczności wirtualne;
- Ochrona własności intelektualnej, ochrona wiedzy, prawa autorskie w internecie;
- Społeczne aspekty komunikacji internetowej;
- Bezrobocie, pauperyzacja, marginalizacja, wykluczenie społeczne, wykluczenie cyfrowe;
- E-zagrożenia.
V.
Strategie e-rozwoju
- E-administracja, e-samorząd;
- Strategie rozwoju w polityce regionalnej wobec wyzwań e-społeczeństwa;
- Współpraca B+R, rozwój zrównoważony;
- Dyfuzja wiedzy i innowacji w sieci;
- Transgraniczne sieci partnerskie;
- Nowe technologie w sferze społecznej (e-government, e-learning, e-health);
- Programy wspierające budowę e-gospodarki i e-społeczeństwa;
- Bezpieczeństwo w sieci, społeczna konstrukcja ryzyka;
- Technologie komunikacyjne i informacyjne;
- Elektroniczne platformy usług.
KOMITET NAUKOWY
- Prof. dr hab. inż. Sławomir Partycki – Przewodniczący,
Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II,
- Prof. dr hab. Roman Sobiecki – Wiceprzewodniczący
Szkoła Główna Handlowa w Warszawie,
– Prof. RamazAbesadze- Instytut Ekonomii Paaty Guguszwili (Gruzja),
– Prof. Olga Brusilowska, Uniwersytet w Odessie,
– Dr inż. Marie Gabrysova- Uniwersytet Śląski w Karwinie, Czechy,
– Prof. dr hab. Jolanta Grotowska-Leder - Uniwersytet Łódzki,
– Prof. dr hab. Gabriel Główka - Szkoła Główna Handlowa w Warszawie,
– Prof. dr hab. Lesław Haber – Uniwersytet Rzeszowski,
– Prof. Nazira Kakulia– Państwowy Uniwersytet im. Ivane Javaksiszvili w Tbilisi,
– Prof. dr hab. Stanisław Kasiewicz- Szkoła Główna Handlowa w Warszawie,
– Prof. dr hab. Jolanta Kopka - Społeczna Akademia Nauk w Łodzi,
– Prof. dr Wladimir Korobov– Uniwersytet w Chersonie,
– Prof. dr hab. Wiktor Kruczkowski - Państwowy Uniwersytet Techniczny w Chersonie,
– Prof. dr hab. Alfred Kuratashvili- Gruzińska Akademia Nauk,
– Prof. dr Murman Kvaratshelia– Uniwersytet w Tbilisi,
– Prof. dr hab. Krystyna Leśniak-Moczuk– Uniwersytet Rzeszowski,
- Prof. dr hab. Antoni Magdoń- Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II,
– Prof. dr hab. Elżbieta Mączyńska – Prezes Polskiego Towarzystwa Ekonomicznego,
– Prof. dr hab. Antanas Makstutis– Litewska Akademia Wojskowa,
– Prof. dr Vladimir Mensikov– Uniwersytet w Daugavpils,
– Prof. dr Victor Mocanu- Mołdawska Akademia Nauk,
– Dr Aram Narasardyan– Przewodniczący Armeńskiego Towarzystwa Marketingowego,
– Prof. dr Waleryi Nikolajewsky– Uniwersytet w Charkowie,
– Prof. dr hab. Kazimierz Perechuda- Akademia Ekonomiczna we Wrocławiu,
– Prof. dr hab. Małgorzata Poniatowska-Jaksch- Szkoła Główna Handlowa w Warszawie,
– Prof. dr hab. Tadeusz Popławski - Politechnika Białostocka,
– Prof. dr Galina Sańko– Białoruski Ekonomiczny Uniwersytet Państwowy w Mińsku,
– Prof. dr Valentina Simkhovich– Białoruski Ekonomiczny Uniwersytet Państwowy,
– Prof. dr hab. Grażyna Skąpska – Uniwersytet Jagielloński, Prezes PTS
– Prof. dr hab. Marek Szczepański – Uniwersytet Śląski,
– Prof. Janis Teivans-Trejnovski- Uniwersytet w Daugavpils,
– Prof. dr hab. Danuta Walczak-Duraj – Uniwersytet Łódzki,
– Prof. dr hab. Elena Wankiewicz – Witebski Uniwersytet Technologiczny,
– Prof. dr hab. Paweł Woroniecki – Uniwersytet Warmińsko-Mazurski,
– Prof .dr hab. Lech W. Zacher– Akademia Leona Koźmińskiego w Warszawie,
– Prof. dr hab. Zdzisław Zagórski – Uniwersytet Wrocławski.
KOMITET ORGANIZACYJNY
Dr Alina Betlej – przewodnicząca, e-mail: [email protected]
Mgr Marta Górka – wiceprzewodnicząca, e-mail: [email protected]
Dr Magda Parzyszek – wiceprzewodnicząca, e-mail: [email protected]
Dr Krzysztof Grabczuk
Dr Dawid Błaszczak
Dr Artur Sępoch
Dr Urszula Soler
Dr Sylwia Szajc
Mgr Mariusz Rudzki, patronaty, kontakty z mediami, e-mail: [email protected]
Sekretariat konferencji:
Uczestnicy z Polski
Mgr Ilona Gąska- koordynator sekretariatu konferencji
e-mail: [email protected]
Mgr Katarzyna Dziubińska - sekretarz,
e-mail: [email protected]
Uczestnicy z zagranicy
Mgr Ewa Sikora – koordynator sekretariatu konferencji,
e-mail: [email protected]
Nataliia Charanovska – sekretarz
Viktoryia Akhremkova – sekretarz
Mgr Oksana Vantsa- sekretarz
Dodatkowych informacji udzielają:
Dr Alina Betlej- przewodnicząca komitetu organizacyjnego
e-mail: [email protected]
Mgr Marta Górka- wiceprzewodnicząca komitetu organizacyjnego
e-mail: [email protected]
Dr Magda Parzyszek- wiceprzewodnicząca komitetu organizacyjnego, e-mail:
[email protected]
Mgr Ilona Gąska- koordynator sekretariatu konferencji
e-mail: [email protected]
TERMINY
Zainteresowanych udziałem i przygotowaniem referatu na konferencję prosimy o nadsyłanie
zgłoszeń zawierających:
– informację o autorze (autorach),
– tytuł referatu,
– tezy referatu bądź krótkie streszczenie
w terminie do dnia 15 lutego 2015 r.
Referaty będą drukowane w recenzowanej monografii (wymagania oraz punktacja zgodna z
wytycznymi Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego – 4 pkt za publikację w języku
polskim, 5 pkt za publikację w języku angielskim). O terminie nadsyłania referatów do
publikacji książkowej powiadomimy oddzielnym pismem. Publikacja zostanie wydana przed
konferencją.
Opłata konferencyjna w wysokości 750,00 zł obejmuje publikację książkową z artykułami,
bogaty program kulturalny, uroczystą kolację, kolację przy grillu oraz serwis kawowy. Opłata
nie obejmuje kosztów noclegu i obiadów.
Organizatorzy pośredniczą w rezerwacji miejsc noclegowych na terenie kompleksu hotelowego
Zakładu Leczniczego „Uzdrowisko Nałęczów” S.A. (preferencyjne ceny wynegocjowane przez
komitet organizacyjny dla Gości konferencji). Do zainteresowanych osób szczegóły zostaną
przesłane wraz z kartą zgłoszeniową. Prosimy o realizację opłaty do dnia 15 marca 2015 roku.
Język konferencji: polski, rosyjski, angielski.
NOCLEGI:
www.spanaleczow.pl/oferta,termy-palacowe-naleczowianka.html
KONTO KONFERECJI
Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II
Al. Racławickie 14,
20-950 Lublin
Bank PEKAO S.A. III O/Lublin ul. Krakowskie Przedmieście 64, 20-075 Lublin
nr konta: 59 1240 2382 1111 0000 3926 2147
z zaznaczeniem: Konferencja „Strategie budowania e-gospodarki…..”.
ADRES KONFERENCJI:
KATEDRA MIKROSTRUKTUR SPOŁECZNYCH I WSPÓŁCZESNYCH TEORII
SOCJOLOGICZNYCH KUL (C-353)
AL. RACŁAWICKIE 14, 20-950 LUBLIN
POLSKA
Tel. (81) 445-33-53
Fax: (81) 445-33-55
Download