Uproszczony Rachunek Zysków i Strat dla sklepu

advertisement
Uproszczony Rachunek Zysków i Strat dla sklepu internetowego
Łukasz Plutecki, CEO - Agencja Interaktywna NetArch
PoniewaŜ wielokrotnie spotykam się z pytaniem – w jaki sposób sporządzić uproszczony
biznesplan dla sklepu internetowego, postanowiłem pomóc przyszłym właścicielom sklepu i
przekazać kilka wskazówek na ten temat.
Na początku naleŜy wyróŜnić typy kosztów, z którymi będziemy mieć do czynienia w przypadku
takiego biznesu:
1. Koszty jednorazowe - uruchomienia sklepu
2. Koszty okresowe
1. Koszty stałe – miesięczne, kwartalne, roczne
2. Koszty zmienne
3. Mieszane
1. Koszty jednorazowe - są to koszty związane ze stworzeniem projektu graficznego, zakupem
oprogramowania sklepu internetowego, przygotowaniem niezbędnych treści oraz wprowadzeniem
asortymentu. W tabeli 1 umieściłem listę wraz z przykładowymi kwotami (oczywiście moŜna
znaleźć oferty na grafikę wraz z logotypem za 800zł jak i za 12tys.).
Tabela 1: Koszty jednorazowe
Nazwa
Kwota netto
Logotyp webowy (72 dpi)
1 000zł
Layout sklepu
2 500zł
Skrypt sklepu
3 000zł
Oprogramowanie grafiki
1 000zł
Dodatkowe funkcjonalności
1 500zł
Regulaminy, umowy
500zł
Wprowadzenie danych, produktów
500zł
Pozostałe (telefony, paliwo, etc.)
100zł
SUMA
10 100zł
Jest to bardzo nieprecyzyjna kalkulacja. W niektórych przypadkach naleŜy liczyć się z dodatkowym
kosztem wykonania zdjęć (w tym koszt studia, modelek/modeli czy koszt wykonania pack-shotów),
opisów do produktów, etc. W innych wypadkach powyŜsza kalkulacja moŜe być natomiast o
kilkadziesiąt procent przeszacowana.
2. Koszty okresowe – jest to grupa kosztów związana z bieŜącą działalnością – dzielą się one na
koszty stałe – niezaleŜne od obrotu oraz koszty zmienne. W tabelach 2, 3 oraz 4 umieszczony
zostały przykładowe koszty związane z prowadzoną działalnością z podziałem na 3 grupy.
Tabela 2: Koszty okresowe stałe
Nazwa
Ilość wystąpień w ciągu roku
Kwota netto
1/ Koszty stałe
Serwer www
1
300zł
Domena
1
100zł
Obsługa sklepu (1 etat brutto)
12
3 300zł
Pozycjonowanie (3-5 fraz
średniej trudności)
12
1 250zł
E-marketing (e-pr, blogowanie,
wirus – kwota uśredniona)
12
300zł
1
1200zł
Wydruk materiałów
reklamowych (naklejki,
reklamówki, etc.)
Do kosztów okresowych stałych zaliczamy takie wydatki jak roczny koszt serwera i domeny czy
wydruku ulotek oraz naklejek na wysyłane paczki. W tej grupie uwzględniłem takŜe koszty emarketingu (dość skromna kwota – naleŜy to raczej traktować jako koszt prac własnych),
pozycjonowania oraz obsługi sklepu (moŜe to być praca właściciela, traktowana jako koszt
alternatywny lub po prostu etat jednej osoby).
Grupa kosztów stałych powinna być takŜe uzupełniona o takie wydatki jak utrzymanie biura,
składki ZUS, telefony czy paliwo. W kalkulacji przyjąłem, iŜ w przypadku start-up'ów takie koszty
są bardzo niewielkie (np. biuro prowadzone jest w domu), natomiast w przypadku uruchamiania
sklepu jako dodatkowe kanału dystrybucji, nie są one aŜ tak istotne – wykorzystuje się część
istniejącej infrastruktury.
Tabela 3: Koszty zmienne - prowizje
Nazwa
Ilość wystąpień w ciągu roku
Kwota netto
2/ Koszty zmienne prowizje
Prowizje płatności online
12
2,90%
Koszty zwrotów
12
2,0%
Koszty promocji
12
3,0%
Fundusz obrotowy (straty inne)
12
3,0%
Do kosztów zmiennych, zaleŜnych od wielkości obrotu, zaliczamy takie kategorie jak prowizje dla
systemów płatności online, straty związane ze zwrotami, reklamacjami czy zniszczonym towarem
oraz koszty promocji cenowych – nie są to bezpośrednio koszty, jednak zmniejszają przyjętą marŜe
brutto.
Tabela 4: Koszty zmienne - wejścia
Nazwa
Ilość wystąpień w ciągu roku
Kwota netto
3/ Koszty zmienne wejścia
Google Adwrods
12
1 125,00zł
Porównywarki
12
90,00zł
Koszty aukcji Allegro
12
2912,00zł
Koszty zmienne wejść, to (mniej więcej stałe kwoty) ponoszone co miesiąc na pozycjonowanie,
wejścia z porównywarek cenowych oraz koszty wystawianych przedmiotów na aukcjach allegro.
W obliczeniach przyjęto, iŜ wydatki te (podobnie jak wielkość sprzedaŜy) są zaleŜne od
współczynnika sukcesu, który rośnie z 30% w pierwszym miesiącu działalności do 90% w miesiącu
nr 6.
Koszty te mogą być bardzo róŜne w zaleŜności od branŜ - niektóre branŜe charakteryzują się
kosztami pozycjonowania w top5 google.pl za hasło na poziomie 100zł/m-c, inne na poziomie
1000-2000zł/m-c. Podobnie koszt wypromowania 1 aukcji na Allegro w branŜach konkurencyjnych
moŜe wynosić 10-15zł, a w mniej popularnych 2-3 zł.
Szczegółowe załoŜenia co do ilości wejść oraz kosztu za jedno kliknięcie przedstawiłem w tabeli 5.
Tabela 5: Zakładane wejścia do sklepu
Źródło
Dziennie
M-c
CPC
Koszt m-c
Google Organic
150
4500
-
-
Google AdWords
250
7500
0,15zł
1 125,00zł
Wejścia z Allegro
40
1200
-
-
Porównywarki
30
900
0,10zł
90,00zł
100
3000
-
20
60
-
-
570
17100
-
-
E-marketing,
pozostałe
Inne
SUMA
ZałoŜenia dotyczące sprzedaŜy
W analizowanym przypadku, przyjąłem następujące załoŜenia dotyczące sprzedaŜy:
•
średnia wielkość jednej transakcji w sklepie – 100zł
•
marŜa brutto na sprzedaŜy – 50%
•
konwersja (ilość wejść zakończona transakcją) wynosi początkowo 1% i wzrasta do
poziomu 1,50% - jest to wynik lepszego dostosowania oferty do potrzeb klienta
•
współczynnik sukcesu – czyli stopień realizacji załoŜeń, wynoszący 30% w pierwszym
miesiącu i zwiększający się do 90% w miesiącu numer 6
•
sprzedaŜ w sklepie (koszyk + rejestracja) jest równa łącznej wielkości zamówień z:
allegro.pl, poczty e-mail, telefonów, Skype, etc.
Na podstawie powyŜszych załoŜeń, przeprowadzono wyliczenie dotyczące kosztów oraz
przychodów związanych z funkcjonowaniem sklepu internetowego w ciągu pierwszych 12 miesięcy
działalności.
W tabeli 6 przedstawiono podsumowanie wyników.
O Autorze
Łukasz Plutecki
Współwłaściciel agencji interaktywnej NetArch. Od dwóch lat prowadzi firmę - główne zadania to
analiza potrzeb klientów, projektowanie systemów, zarządzanie grupą projektową. Sześcioletnie
doświadczenie w projektowaniu i zarządzaniu systemów sieciowych.
O NetArch
Agencja Interaktywna NetArch oferuje kompleksową obsługę firm w Internecie: strony, serwisy, ecommerce, e-marketing, pozycjonowanie, m-marketing. Agencja istnieje od 2006 roku i ma na
koncie ponad 50 realizacji. Zatrudnia 16 osób. Prowadzi biura w Krakowie i Białymstoku. Więcej
na: www.netarch.com.pl
Download