TRACC

advertisement
TRACC
Narzędzie
do poprawy i dążenia do doskonałości
organizacyjno-produkcyjnej firmy
Zestaw narzędzi TRACC
PRACA ZESPOŁOWA
5S
WIZUALIZACJA
MIERZONYCH OSIĄGNIĘĆ
KIEROWANIE I ZARZĄDZANIE ZMIANAMI
DOSKONAŁOŚĆ
W ADMINISTROWANIU
EFEKTYWNOŚĆ
ŁAŃCUCHA DOSTAW
BHP, ZDROWIE
I ŚRODOWISKO
BIEG PROCESU
REDUKCJA CZASU
PRZEZBROJEŃ
JAKOŚĆ
EFEKTYWNE
UTRZYMANIE RUCHU
SAMODZIELNE
PRZEGLĄDY
Dostępne Narzędzia TRACC
PRODUKCJA
KLASY ŚWIATOWEJ
UKIERUNKOWANE
DOSKONALENIA
Czym jest TRACC?
TRACC to seria Zestawów Narzędzi Najlepszych Praktyk stosowana przez firmy
wdrażające Najlepsze Praktyki krok po kroku. Program ten został opracowany po
latach doświadczeń z praktycznym wdrażaniem Najlepszych Praktyk w wielu
przedsiębiorstwach na całym świecie.
TRACC zapewnia szybką i trwałą poprawę osiągnięć dostarczając szczegółowe plany
działania i środki wdrażania Najlepszych Praktyk.
Każdy TRACC lub Zestaw Narzędzi Najlepszych Praktyk pomaga firmom wdrożyć
Najlepsze Praktyki w pięciu etapach, które w ogólnym zarysie przedstawiają się
następująco:
Konkurencyjność Klasy Światowej możemy zdefiniować jako starania na rzecz
zwiększenia wydajności i jakości poprzez ukierunkowanie na eliminację wszystkich
rodzajów strat i działań nie dodających wartości w organizacji. Cel ten osiąga się
poprzez stałe doskonalenie oraz zaangażowanie i oddanie wszystkich pracowników.
Firmy Klasy Światowej są w stanie skutecznie konkurować z każdą firmą na świecie w
tych aspektach, które są istotne dla ich klientów.
Praktyki
• Kierowanie
• Dostępne
Najlepsze
Praktyki
• Narzędzia TRACC
• Szkolenie
Liderów
• Szkolenie Ludzi
na Produkcji
WYDAJNOŚĆ
(WYN IKI)
i Zarządzanie
Zmianami
NA DŁUŻSZĄ METĘ
NIE DAJĄ RADY
PRETENDENCI
KOŃCÓWKA
STAWKI
WALCZĄCY O
PRZETRWANIE
OBIECUJĄCY
PRAKTYKI
Czym jest TRACC?
TRACC jest zestawem narzędzi do wdrażania
Zasad Najlepszych Praktyk:
wykorzystywanym przez pracowników zakładu
w celu określenia stopnia zaawansowania
organizacyjnego przedsiębiorstwa
i wdrażania odpowiednich Zasad Najlepszych Praktyk
w możliwych do wdrożenia krokach w celu osiągnięcia
konkretnych etapów na bazie kursów i szkoleń
TRACC umożliwia Państwu:
- Ocenę stopnia zaawansowania każdej z praktyk
-
Podjęcie ważnych decyzji i wyborów strategicznych
-
Wdrażanie każdej z praktyk „krok po kroku”
-
Zapewnienie specjalistom dostępu do wiedzy fachowej
-
Szkolenie liderów zespołów i załóg produkcyjnych
Korzyści płynące z TRACC
•
•
•
•
•
•
•
•
•
Zdolność do określania stopnia zaawansowania praktyk
Możliwość osiągnięcia „klasy światowej” poprzez szereg
etapów rozwoju
Sprawia, że proces staje się przejrzysty, bez czarnej magii
Określa teoretyczne i praktyczne kroki wdrożeniowe
Oparty na wielu latach praktyki
Składa się z modułów, które można wdrażać w miarę
potrzeb
Bezpośredni związek pomiędzy oceną sytuacji,
a działaniem naprawczym
Zapewnia „wspólny język” w całej firmie
Proces wdrożenia w rękach klienta, mniej zależny od
konsultantów
WYDAJNOŚĆ
Zależność Praktyki – Wydajność
NA DŁUŻSZĄ METĘ
NIE DAJĄ RADY
PRETENDENCI
KOŃCÓWKA
STAWKI
WALCZĄCY O
PRZETRWANIE
OBIECUJĄCY
PRAKTYKA (narzędzia TRACC)
Osiągnięcie „klasy światowej” wymaga
postępu zarówno w praktykach
jak i w wydajności
Wydajność
• Strategia
• Analiza strat
• Miary Kluczowe
z Celami
• Codzienna
Eliminacja Strat
• Projekty
Ulepszeń
• Sześć Sigma
WYDAJNOŚĆ
(WYN IKI)
Ulepszania
Biznesu
NA DŁUŻSZĄ METĘ
NIE DAJĄ RADY
PRETENDENCI
KOŃCÓWKA
STAWKI
WALCZĄCY O
PRZETRWANIE
OBIECUJĄCY
PRAKTYKI
Prezentacja projektu
TRACC
Aby z powodzeniem rywalizować na rynku, organizacje
Klasy Światowej koncentrują się zarówno na stawianych
im wymaganiach jak i na praktykach, które zapewnią
pożądane rezultaty i osiągnięcia.
Nasz produkt pod nazwą TRACC jest w stanie zapewnić
wysokie osiągnięcia przy wysokim poziomie wdrożenia
Najlepszych Praktyk.
Etapy TRACC
5
Główne Etapy
Wdrażania Najlepszych
Praktyk
3
2
1
Dalsze ulepszenia
i wykorzystanie
technologii
Poczucie własności
i wprowadzanie
udoskonaleń
Stabilizacja,
uświadamianie
i odgórne wdrażanie
Sytuacja zastana –
brak Najlepszych
Praktyk
4
Klasa Światowa –
sposób na życie
i wprowadzanie
nowych wzorców
PRACA ZESPOŁOWA
5S
WIZUALIZACJA
MIERZONYCH OSIĄGNIĘĆ
KIEROWANIE I ZARZĄDZANIE ZMIANAMI
DOSKONAŁOŚĆ
W ADMINISTROWANIU
EFEKTYWNOŚĆ
ŁAŃCUCHA DOSTAW
BHP, ZDROWIE
I ŚRODOWISKO
BIEG PROCESU
REDUKCJA CZASU
PRZEZBROJEŃ
JAKOŚĆ
EFEKTYWNE
UTRZYMANIE RUCHU
SAMODZIELNE
PRZEGLĄDY
Dostępne Narzędzia TRACC
PRODUKCJA
KLASY ŚWIATOWEJ
UKIERUNKOWANE
DOSKONALENIA
Proponowane Podejście
Szybkie
Wyniki
PERFORMANCE
Ocena
Początkowa
PRACTICES
Zaawansowane
Rozwiązywanie
Problemów
Ustalenie
Ról oraz
Struktur
MDT
Praktyki
Podstawowe
Praktyki
Zaawansowane
Nasza metoda
•
•
•
•
•
•
•
Ocena początkowa
– sytuacja bieżąca, ryzyka i szanse
Strategia wdrożenia, cele i struktury
Szkolenie kluczowych graczy
- Komitet Sterujący, moderatorzy i
szkoleniowcy
Napędzanie zmian (łatwo dostępnych)
…równocześnie zapewniając dalszy rozwój
Regularne oceny postępu
My robimy to z wami, a nie wam
- partnerstwo
Kierowanie i Zarządzanie
Zmianami
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
Ustalenie poczucia konieczności ważności
Utworzenie silnego zespołu wdrażającego
Wypracowanie przekonującej wizji
Przedstawienie wizji wszystkim pracownikom
Usuwanie przeszkód i umożliwienie innym działania
zgodnie z wizją
Planowanie i osiąganie krótkoterminowych
sukcesów
Konsolidacja ulepszeń i dalsze wprowadzanie zmian
Instytucjonalizowanie nowych form działania
John Kotter
“Leading Change”
Praca zespołowa
•
Praca zespołowa to Najlepsza Praktyka polegająca
na przekazaniu kompetencji zespołom roboczym o
odpowiedniej liczbie członków dysponujących
określonymi zestawem umiejętności, których
zadaniem jest pracować wspólnie na rzecz
osiągnięcia wspólnego celu jakim jest lepsza jakość,
lepsze osiągnięcia w pracy i niższe straty.
5S
5S to ustrukturyzowany system
utrzymywania ładu i porządku w miejscu
pracy. Na Najlepszą Praktykę składają się
następujące elementy:
•Porządkowanie i sortowanie
•Sprzątanie
•Organizacja
•Standaryzacja
•Utrzymywanie standardów
System ten pochodzi z Japonii a jego nazwa związana jest z
faktem, że w języku japońskim wszystkie pięć słów
rozpoczyna się na literę 'S'.
Wizualizacja mierzonych osiągnięć
Wizualizacja Mierzonych Osiągnięć to Najlepsza Praktyka
wymagająca od zespołów roboczych pomiaru własnych
osiągnięć i wizualnej prezentacji wyników w miejscu pracy
w celu stymulacji rozwiązywania problemów i ciągłego
doskonalenia.
Ukierunkowane doskonalenia
Ukierunkowane Doskonalenia to Najlepsza Praktyka, w ramach
której wszyscy pracownicy aktywnie identyfikują i eliminują
wszelkie straty i odchylenia w celu osiągnięcia lepszych rezultatów
końcowych. Kierownictwo przewodzi procesowi poprzez dokonanie
wszechstronnej analizy strat i opracowanie planów doskonalenia na
tej podstawie. Następnie, zespoły robocze zostają zaangażowane w
rozwiązywanie problemów i eliminowanie strat pod kontrola
kierownictwa. Udoskonalenia te wprowadzane są na stałe i są cały
czas ulepszane, pod kątem stworzenia kultury ciągłego
doskonalenia.
Samodzielne Przeglądy
Samodzielne Przeglądy to Najlepsza Praktyka polegająca na
przydzieleniu urządzeń poszczególnym operatorom oraz
współdzieleniu odpowiedzialności za ich utrzymanie z
Działem Technicznym. Operator nie zastępuje mechanika,
ale wykonuje zadania z podstawowego zakresu utrzymania,
takie jak czyszczenie, inspekcja, smarowanie, drobne
naprawy oraz pomoc przy poważniejszych naprawach.
Efektywne utrzymanie ruchu
Efektywne Utrzymanie Ruchu to Najlepsza Praktyka polegająca
na redukowaniu niepożądanych awarii poprzez wdrażanie
dobrych praktyk zarządzania utrzymaniem ruchu. Należą do
nich programy przeglądów prewencyjnych obejmujące
zoptymalizowany zestaw czynności z zakresu utrzymania ruchu
uzależnionych od czasu eksploatacji i stanu urządzenia lub o
charakterze pro-aktywnym oraz system administracji
efektywnego utrzymania ruchu. Praktyka ta obejmuje również
kadrę, infrastrukturę i inne zasoby niezbędne w celu
ekonomicznego zarządzania utrzymaniem ruchu.
Redukcja czasu przygotowania maszyn
Celem tego modułu programu TRACC jest zredukowanie czasów przezbrajania i
przygotowywania maszyn w celu osiągnięcia ich wyższej wydajności i
produktywności.
W przypadku produkcji w trybie ciągłym lub pół-ciągłym czas przestoju
powoduje koszty. Wymagania w zakresie terminowych dostaw, niskiego
poziomu zapasów i elastyczności oznaczają, że długie cykle produkcyjne
odchodzą do przeszłości. Zmiany produkowanych wyrobów następują teraz
znacznie częściej a szybkie przygotowanie maszyn staje się koniecznością.
Metodologia obejmuje logiczną sekwencję czynności zmierzających do
oddzielenia czynności wewnętrznych od czynności zewnętrznych,
przekształcenie czynności wewnętrznych w zewnętrzne oraz ich
uporządkowanie poprzez zastosowanie specyficznych technik, w wyniku czego
uzyskuje się system przygotowania maszyn zbliżony do działań mechaników w
boksach torów wyścigowych Formuły 1!
Jakość
W tej Najlepszej Praktyce każde stanowisko pracy staje się punktem
kontroli jakości koncentrującym się na odpowiednich aspektach.
Wymagania klienta są objaśniane i tłumaczone w całym łańcuchu
dodawania wartości, w celu opracowania zestawu norm jakościowych
na każdym etapie procesu.
Operatorzy dowiadują się co muszą dostarczyć oraz uzyskują wiedzę i
umiejętności pozwalające im utrzymywać proces i produkt pod
kontrolą jakościową. W razie potrzeby, tworzone są systemy wsparcia
umożliwiające zredukowanie odchyleń oraz potencjalnych błędów
operatora.
Przepływ procesu
Ten moduł TRACC pozwala udoskonalić obieg materiałów i
informacji w organizacji, poprzez ukierunkowanie na
tworzenie wartości i eliminowanie strat w łańcuchu
dodawania wartości.
Tworząc mapę procesu określa się profile pozycji zapasów,
wartości zapasów, czasy realizacji i ograniczenia systemu.
Dane te stanowią podstawę dla działań z zakresu
ukierunkowania na doskonalenie, których celem jest
osiągnięcie większej wydajności oraz/ lub obniżenie kosztów
przy jednoczesnym, znacznym skróceniu czasu realizacji.
Efektywność Łańcucha Dostaw
Ta seria modułów TRACC (w trakcie opracowywania) ma na
celu zredukowanie strat i czasu realizacji w zewnętrznym
łańcuchu dostaw. Uwzględnione są tu takie aspekty jak
prognozowanie popytu, planowanie sprzedaży i planowanie
operacyjne, logistyka wewnętrzna, magazynowanie,
dystrybucja i obsługa klienta.
Doskonałość w Administracji
Ten moduł programu TRACC polega na zastosowaniu zasad i
praktyk Produkcji Klasy Światowej w odniesieniu do środowiska
biurowego i administracyjnego. Jego celem jest nie tylko
wyeliminowanie strat i niskiej wydajności, ale również zapewnienie
lepszej obsługi obszarów operacyjnych firmy (np. Produkcji). W
jego skład wchodzą takie Najlepsze Praktyki jak praca zespołowa,
5S, sporządzanie mapy procesu wizualizacji zarządzania,
ukierunkowanie na doskonalenie, bezpieczeństwo i doskonałość
obsługi.
(Ten TRACC jest zwykle wprowadzany na zaawansowanym
etapie procesu Produkcji Klasy Światowej)
Six Sigma
Program Six Sigma jest rygorystycznym, bardzo efektywnym
zbiorem reguł postępowania odnoszących się ściśle do wdrożenia
sprawdzonych zasad jakości i związanych z nimi technik. Bazując na
doświadczeniu pionierów zmian zarządzania jakości, program Six
Sigma zmierza do możliwie bezbłędnego prowadzenia działań firmy.
Siła programu Six Sigma nie tkwi w statystycznych czy technicznych
sztuczkach. Program Six Sigma opiera się na wypróbowanych i
prawdziwych metodach, z którymi mamy do czynienia od
dziesięcioleci. W rzeczywistości program, Six Sigma w dużym
stopniu niweluje złożoność specyficzną dla Total Quality
Management (TQM -całkowite zarządzanie jakością). Doliczono się
ponad 400 narzędzi i technik stosowanych w TQM. Natomiast
program Six Sigma wykorzystuje sprawdzone metody i szkoli małą
kadrę liderów technicznych wewnątrz firmy.
Struktury wdrożeniowe TRACC
Komitet Sterujący - interdyscyplinarny, reprezentatywny zespół złożony z
przedstawicieli organizacji posiadających wiedzę i kompetencje pozwalające na
organizowanie, sterowanie i nadzorowanie procesu wdrożenia.
Koordynatorzy wewnętrzni - osoby przeszkolone w charakterze wewnętrznych
ekspertów w zakresie Najlepszych Praktyk i programu TRACC, które występują w roli
wewnętrznych konsultantów Zespołów Wykonawczych w pełnym lub niepełnym
wymiarze czasu.
Zespół Wykonawczy - interdyscyplinarny zespół złożony z przedstawicieli
kierownictwa średniego szczebla z obszarów Produkcji, Inżynierii, Kadr, Informatyki
oraz przedstawicieli załogi. Ich rolą jest wdrażanie najlepszych praktyk w
wyznaczonym obszarze, w porozumieniu z zespołami roboczymi.
Szkoleniowcy wewnętrzni - osoby z obszaru Kadr, Produkcji i Inżynierii działający
w niepełnym wymiarze czasu, którzy posiadają doświadczenie na danym miejscu
pracy oraz cieszą się poważaniem wśród załogi. Ich funkcją jest przeszkolenie
zespołów roboczych w zakresie warsztatów TRACC.
Zespoły robocze - naturalne grupy robocze w miejscu pracy składające się z lidera
zespołu i wszystkich pracowników (personel podstawowy i pomocniczy)
zaangażowanych w realizację określonego zadania w ramach danej funkcji lub
procesu.
Praktyka - 5 Etapów wdrażania 5 S
Etap 1 - Chaos
•
•
•
•
•
•
•
•
•
Obszar pracy jest czyszczony i malowany tylko przed ważnymi wydarzeniami
Miejsce pracy jest zagracone niepotrzebnymi lub zbędnymi rzeczami
Miejsce pracy jest brudne i niehigieniczne
Przedmioty są nieuporządkowane i trudno je znaleźć
Powszechnym zjawiskiem jest marnowanie czasu i materiałów
W miejscu pracy nie istnieją żadne standardy lub systemy 5S
Utrzymywanie czystości i porządku jest inicjatywą odgórną - brak konsekwencji w
działaniu
Miejsce pracy jest nieprzyjemne i charakteryzuje brak bezpieczeństwa, czego
wynikiem są niskie morale pracowników
Brak zrozumienia zasad i korzyści z 5S
Praktyka - 5 Etapów wdrażania 5 S
Etap 2 - Sprzątanie
•
•
•
•
•
•
•
•
•
Kierownictwo firmy rozumie ważkość i promuje koncepcję 5S
Usunięto wszystkie niepotrzebne rzeczy lub oznaczono je na czerwono do dalszej
dyspozycji
Obszar pracy jest w miarę czysty lecz w dalszym ciągu istnieją źródła brudu i
zanieczyszczeń
Potrzebne rzeczy są przechowywane w osobnych miejscach lecz nadal są
nieuporządkowane
Opracowano jasne kryteria rzeczy potrzebnych i niepotrzebnych
Określono zasady 5S i wyznaczono osoby odpowiedzialne
Kierownictwo przeprowadza regularne, nieformalne audyty 5S
Każdy pracownik rozumie zasady i korzyści płynące z 5S
Wywieszane są zdjęcia "przed" i "po"
Praktyka - 5 Etapów wdrażania 5 S
Etap 3 – Czyszczenie i Myślenie
•
•
•
•
•
•
•
•
•
Główna uwaga skierowana na utrzymanie czystości w miejscu pracy
Nie dochodzi do ponownego pojawiania się rzeczy niepotrzebnych
Obszar pracy został gruntownie wyczyszczony
Zlikwidowano źródła zanieczyszczeń i ułatwiono proces czyszczenia
Wdrożono harmonogramy czyszczenia i inspekcji
Obszar pracy został starannie pomalowany i wydzielony
Wprowadzono formalne audyty 5S
Podczas spotkań zespołowych omawia się sposoby doskonalenia 5S
Pracownicy potrafią odróżnić warunki normalne od warunków odbiegających od normy
Praktyka - 5 Etapów wdrażania 5 S
Etap 4 – Lokalizacja i limity ilościowe
•
•
•
•
•
•
•
•
•
Program 5S ukierunkowany na stworzenie wizualnego miejsca pracy
Usunięcie nadmiaru rzeczy, które przekraczają nowe limity ilościowe
Utrzymywanie obszaru pracy w czystości
Przechowywanie wszystkich potrzebnych rzeczy w dogodnych lokalizacjach
Miejsca przechowywania wyposażone w informacje z adresem, nazwą i wymaganą
ilością danej pozycji
Powszechne stosowanie kolorów i innych środków kontroli wizualnej
Mechanizm uzupełniający pozycje, które osiągają minimalny poziom zapasów
Pracownicy rozumieją i prawidłowo odczytują wizualne środki kontroli
Zespół wykorzystuje audyty 5S aby się doskonalić - brak kontroli z zewnątrz
Praktyka - 5 Etapów wdrażania 5 S
Etap 5 – Utrzymanie i doskonalenie
•
•
•
•
•
•
•
•
•
Kierownictwo dba o utrzymanie punktu ciężkości na koncepcji 5S i jej doskonaleniu
Nieustanne wysiłki w kierunku zredukowania ilości rzeczy/pozycji w miejscu pracy
Kontynuacja działań w kierunku zlikwidowania źródeł zanieczyszczeń
Nieustanna weryfikacja i doskonalenie w zakresie lokalizacji i limitów ilościowych
Objęcie działaniami 5S obszarów sąsiadujących
Przeprowadzanie codziennych ‘
5-minutowych akcji 5S‘
dla utrwalania praktyk 5S
Regularne promocje i konkursy 5S
Wzajemne przeprowadzanie audytów między zespołami i publiczne prezentacje
osiągnięć w zakresie 5S
5S sposobem życiem
Podręcznik TRACC
Rekomendacje
 Kompania Piwowarska (Browary Tyskie i Lech)
Can Pack w Brzesku
 Browary SABMiller na całym Świecie, także w Rosji
 COORS (trzecia co do wielkości firma piwowarska w USA,
największy na świecie pojedynczy browar w Colorado)
 Fonterra – mleczarnia w Nowej Zelandii ok. 20 zakładów 20,000
pracowników, 8 mld USD rocznego obrotu (18% GDP Nowej
Zelandii)
Metodologia TRACC firmy CCI wybrana została
w celu utrzymania inicjatywy WCM browaru
Coors Brewing Company z szeregu powodów:
•
Coors podjął szeroko zakrojone poszukiwania z wykorzystaniem internetu
oraz konsultantów w celu znalezienia dostawcy rozwiązań
i wdrożenia metodologii WCM (Produkcja Klasy Światowej). Jakkolwiek
szereg firm oferowało wprowadzanie ISO9000, systemy utrzymania ruchu,
jakości, rozwiązywania problemów, zespołów roboczych itp., metodologia
CCI była jedyną, oferującą zintegrowane podejście
do wszystkich tych elementów WCM.
•
Bardzo niewiele metodologii wdrożeniowych jest tak przyjaznych dla
pracowników produkcji jak ta zapewniana przez CCI.
•
Opracowania i rozmowy na konferencji grup użytkowników rozwiązań CCI
wykazały, że wykorzystanie metodologii CCI to zapewnianie wyników aż
do samego dołu struktury wielu organizacji na całym świecie .................... i
to szybko!
Please note that the above is a personal view of Iain Clarke – Director: World Class Operations, and not
necessarily that of Coors as an organization.
•
W opinii Operations VP w Coors – jest to “fantastyczna metodologia”
Iain Clarke – Director: World Class Operations
Download