probablistyczne metody badania sprawozdań finansowych

advertisement
ZARZĄDZANIE PROCESAMI BIZNESOWYMI ASPEKT
METODYCZNY
Autor: RED.JANUSZ CZEKAJ
Wydawnictwo: UNIWERSYTET EKONOMICZNY KRAKÓW
Wstęp
Rozdział 1
Procesy biznesowe jako obiekt zarządzania
1.1. Uwagi wstępne
1.2. Proces w świetle dualistycznej koncepcji bytu realnego
1.3. Klasyczne i współczesne podejścia do organizacji procesów
1.3.1. Organizacja procesów w wybranych nurtach i kierunkach zarządzania
1.3.2. Współczesne podejście w doskonaleniu organizacji procesów
1.4. Biznesowe ujęcie procesów w organizacji gospodarczej
Rozdział 2
Podstawy metodyczne zarządzania procesami biznesowymi
2.1. Uwagi wstępne
2.2. Istota procesowego podejścia do zarządzania
2.2.1. Przesłanki i założenia podejścia procesowego
2.2.2. Ewolucja metodyk zarządzania procesowego
2.2.3. Stadia rozwoju organizacji zarządzanej procesowo
2.3. Klasyfikacja metod doskonalenia procesów biznesowych
2.3.1. Uwagi wstępne
2.3.2. Klasyfikacja N. Guimaraesa, P. Antunesa i A. Pereiry
2.3.3. Klasyfikacja D. Georgakopoulosa i A. Tsalgatidou
2.3.4. Klasyfikacja J. Kobielusa
2.3.5. Klasyfikacja własna
2.4. Wybrane przykłady implementacji zarządzania procesowego
Rozdział 3
Klasyczne metody rejestracji i projektowania procesów biznesowych
3.1. Uwagi wstępne
3.2. Technika flowchartingu w analizie procesów biznesowych
3.2.1. Geneza i istota fowchartingu
3.2.2. Symbole wykorzystywane w schematach flowchartingowych
3.2.3. Etapy tworzenia flowchartów
3.3. Diagramy związków encji ERD
3.3.1. Istota i funkcje metody
3.3.2. Podstawowe kategorie modelu związków encji
3.3.3. Tok postępowania w modelowaniu związków encji
3.3.4. Próba oceny metody
3.4. Diagramy przepływu danych DFD
3.4.1. Istota i funkcje metody
3.4.2. Podstawowe składowe diagramu przepływu danych
3.4.3. Zasady i tok postępowania w metodzie
3.4.4. Próba oceny metody
3.5. Sieci Petriego
3.5.1. Geneza i klasyczne zastosowania sieci Petriego
3.5.2. Zasady prezentacji procesów z zastosowaniem sieci Petriego
3.5.3. Etapy modelowania procesów biznesowych z zastosowaniem sieci
Petriego
3.5.4. Przykład modelowania procesu biznesowego z zastosowaniem sieci
Petriego na przykładzie likwidacji szkody w przedsiębiorstwie
ubezpieczeniowym
3.5.5. Próba oceny metody
3.6. Metoda wyszczuplającej diagnozy procesów informacyjnych
3.6.1. Idea odchudzającego zarządzania procesami informacyjnymi
3.6.2. Klasyfikacja czynności w procesach informacyjnych
3.6.3. Tok postępowania w diagnozie informacyjnych procesów biznesowych
3.6.4. Próba implementacji metody w instytucji administracyjnej
Rozdział 4
Współczesne metody analizy i projektowania procesów biznesowych
4.1. Uwagi wstępne
4.2. Metoda mapowania strumienia wartości
4.2.1. Rola analizy strumienia wartości przy wdrażaniu Lean Management
4.2.2. Geneza mapowania strumienia wartości
4.2.3. Marnotrawstwo i tworzenie wartości
4.2.4. Istota mapowania strumienia wartości
4.2.5. Tok postępowania
4.2.6. Przykład zastosowania mapowania strumienia wartości dla procesu
produkcyjnego w przedsiębiorstwie ACME
4.2.7. Próba oceny metody
4.3. Metoda analizy i modelowania procesów ARIS
4.3.1. Istota i zastosowanie metody ARIS
4.3.2. Zasady analizy i projektowania procesów za pomocą ARIS
4.3.3. Koncepcja ARIS HOBE
4.3.4. Przykład perspektyw rozpatrywania procesów w metodzie ARIS
4.3.5. Próba oceny metody
4.4. Analiza procesów biznesowych w systemach workflow
4.4.1. Uwagi wstępne
4.4.2. Istota i geneza systemów workflow
4.4.3. Zarys metodyki rejestracji i analizy procesów w systemach workflow
w ujęciu T. Schala
4.4.4. Przykład zastosowania systemów workflow do doskonalenia procesu
obsługi zażaleń klientów
4.4.5. Uwagi końcowe
4.5. Zrównoważona karta wyników w zarządzaniu procesami biznesowymi
4.5.1. Geneza i istota metody
4.5.2. BSC w monitorowaniu procesów
4.5.3. Przykład tworzenia mierników procesu obsługi klienta
4.6. Metoda pomiaru procesów biznesowych organizacji Six Sigma
4.6.1. Geneza metody
4.6.2. Podstawowe założenia metody Six Sigma
4.6.3. Etapy postępowania metody Six Sigma
4.6.4. Algorytm obliczania wartości sigma dla dowolnego procesu
4.6.5. Przykład zastosowania metody Six Sigma do doskonalenia procesu
produkcyjnego w przedsiębiorstwie
4.6.6. Six Sigma na tle innych koncepcji zarządzania procesowego
Rozdział 5
Metodyka oceny efektywności procesów biznesowych
5.1. Uwagi wstępne
5.2. Założenia oceny efektywności procesów biznesowych
5.3. Kryteria oceny efektywności procesów biznesowych
5.3.1. Podsystem oceny efektywności ekonomicznej procesów biznesowych
5.3.2. Podsystem oceny efektywności organizacyjnej procesów biznesowych
5.4. Model doboru kryteriów oceny efektywności procesów biznesowych
5.5. Ocena efektywności organizacji procesu obsługi "okienkowej" z wykorzystaniem
elektronicznego systemu sterowania kolejkowego (na przykładzie
urzędu pocztowego)
5.5.1. Ogólna charakterystyka przedmiotu badań
5.5.2. Proces obsługi "okienkowej" z wykorzystaniem elektronicznych
systemów sterowania kolejkowego
5.5.3. Założenia metodologiczne badań i przyjęte kryteria oceny efektywności
5.5.4. Wyniki oceny efektywności procesu obsługi "okienkowej"
z wykorzystaniem systemu sterowania kolejkowego
Zakończenie
Załącznik. Kwestionariusz diagnostyczny do oceny zarządzania procesowego
w Wojewódzkim Urzędzie Pracy w Krakowie
Literatura
Spis tabel
Spis rysunków
Download