Plan praktycznej nauki zawodu

advertisement
Plan praktycznej nauki zawodu
dla poszczególnych kierunków kształcenia
w Zespole Szkól Agrobiznesu im. Macieja Rataja
w Klementowicach
na rok szkolny 2014/15
Praktyczna nauka zawodu ma na celu doskonalenie sprawności i umiejętności uczniów
niezbędnych do wykonywania zawodu. Program kształcenia praktycznego obejmuje
podstawowe czynności i umiejętności, których nabycie umożliwia uczniom odpowiednie
zachowanie się na stanowisku pracy.
Praktyczna nauka zawodu realizowana jest w formie:
1. zajęć praktycznych
2. praktyk zawodowych
3. zajęć z przedmiotów zawodowych prowadzonych w pracowniach
specjalistycznych(informatycznej, symulacyjnej, komputeryzacji prac biurowych)
4. wycieczek przedmiotowych
5. kursu nauki jazdy samochodem
Głównym celem kształcenia praktycznego jest przygotowanie uczących się do życia
w warunkach współczesnego świata, wykonywania pracy zawodowej i aktywnego
funkcjonowania na zmieniającym się rynku pracy.
Kształtowane są następujące umiejętności:
(BHP). Zasady bezpieczeństwa i higieny pracy
(KPS). Kompetencje personalne i społeczne
(OMZ). Organizacja pracy małych zespołów
(PKZ). Umiejętności stanowiące podbudowę do kształcenia w zawodach
(PDG). Podejmowanie i prowadzenie działalności gospodarczej
Szczegółowe cele kształcenia prowadzące do nabycia przez uczniów i słuchaczy
odpowiednich umiejętności ujęte są w programach poszczególnych rodzajów praktyk
opartych na podstawie programowej i programie nauczania dla każdego zawodu.
Plan praktycznej nauki zawodu dla Technikum kształcącego w zawodzie technik
agrobiznesu 331402
Klasa Rodzaj praktyki
IIa
IIIa
Praktyka z
prowadzenia
działalności rolniczej:
produkcji zwierzęcej,
produkcji roślinnej
Praktyka z zakresu
prowadzenia
przedsiębiorstwa w
agrobiznesie
Czas trwania
praktyki
Termin odbycia
praktyk
1 tydzień
1 tydzień
X, XI 2014
VI 2015
2 tygodnie
VI 2015
Miejsce praktyk
Gospodarstwa
specjalistyczne,
Zespół Szkół
Agrobiznesu
Przedsiębiorstwa
prowadzące
działalność
produkcyjną/usługową/
handlową
1
Plan praktycznej nauki zawodu dla Szkoły Policealnej dla Dorosłych
kształcącej w zawodzie technika turystyki wiejskiej 515203
Semestr Rodzaj praktyki
Czas trwania
Termin złożenia
dokumentów
Maj 2016
I
Praktyka z turystyki 4 tygodnie
wiejskiej (T.7)
II
Praktyka z
4 tygodnie
agroturystyki(T.8)
Praktyka z turystyki 4 tygodnie
wiejskiej (T.7)
Maj 2016
Praktyka z
agroturystyki(T.8)
Maj 2015
III
IV
4 tygodnie
Maj 2015
Miejsce praktyki
Przedsiębiorstwa
turystyczne, biura
podróży, biura
turystyczne
Gospodarstwa
agroturystyczne
Przedsiębiorstwa
turystyczne, biura
podróży, biura
turystyczne
Gospodarstwa
agroturystyczne
Plan praktycznej nauki zawodu dla Szkoły Policealnej dla Dorosłych
kształcącej w zawodzie florysta 343203
Semestr Rodzaj praktyki
I
II
III
Czas trwania
Organizacja firmy
1tydzień
praktyki zawodowej
(R.26)
Wykonywanie
2 tygodnie
kompozycji
florystycznych
podczas praktyki
zawodowej (R. 26)
Sprzedaż i usługi
1 tydzień
florystyczne (R.26)
Termin złożenia
dokumentów
Maj 2015
Miejsce praktyki
Maj 2015
Kwiaciarnie,
pracownie
florystyczne
Maj 2015
Kwiaciarnie,
pracownie
florystyczne
Kwiaciarnie,
pracownie
florystyczne
Uczniowie klasy III i IV technikum uczestniczą w kursie nauki jazdy. Wiedzę z zakresu
przepisów ruchu drogowego zdobywają w ramach zajęć obowiązkowych.
W uzupełnieniu programu praktycznej nauki zawodu uczniowie technikum i słuchacze szkół
policealnych uczestniczą w organizowanych szkoleniach, pokazach, wycieczkach
przedmiotowych:
1. giełda papierów wartościowych
2. zakłady przetwórstwa rolno-spożywczego
3. gospodarstwa specjalistyczne
4. pokazy florystyczne
2
Ponadto uczniowie uczestniczą w szkoleniach, pokazach organizowanych przez LODR,
JUNG, KRUS i itp.
Dokumentacja praktycznej nauki zawodu:
1. Roczny plan nauki zawodu
2. Harmonogramy praktyk
3. Programy praktyk
4. Umowy praktyk
5. Dzienniki praktyk
6. Wpisy tematów, oceny w dziennikach lekcyjnych, wpisy w indeksach i arkuszach
ocen
Opracowała: Jolanta Grykałowska
3
Download