przedmiar robót - Wojewódzki Zarząd Melioracji i Urządzeń

advertisement
PRZEDMIAR ROBÓT
1. Nazwa zadania:
ZADANIE Nr 1/OTB/S
Roboty związane z usuwaniem szkód na urządzeniach melioracji wodnych
podstawowych powstałych w wyniku niekorzystnych zjawisk atmosferycznych w
miesiącu maju i czerwcu na terenie będącym w administracji WZMiUW Białystok na
terenie powiatu sokólskiego.
2. Klasyfikacja w/g Wspólnego Słownika Zamówieo:
45246400-7 – roboty w zakresie ochrony przeciwpowodziowej.
3. Adres obiektu budowlanego:
Teren gmin: powiat Sokółka.
4. Nazwa i adres Zamawiającego:
Wojewódzki Zarząd Melioracji i Urządzeo Wodnych w Białymstoku 15-399 Białystok, ul.
Handlowa 6.
5. Przedmiar opracował:
Marek Tumiel
6. Data opracowania - 29.09.2010r.
SPIS DZIAŁÓW PRZEDMIARU ROBÓT
L/p
1.
1.1.
2.
1.1
3.
1.1
4.
1.1
5.
1.1
Kod wg CPV
45246400-7
45246400-7
45246400-7
45246400-7
45246400-7
Sporządził: Marek Tumiel
Nazwa działu
Ciek „A”
Odmulenie dna
Rzeka Sokołda
Odmulenie dna
Rzeka Poganica
Odmulenie dna
Rzeka Kamionka
Odmulenie dna
Kanał Wogzalski
Odmulenie dna
od poz.
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
do poz.
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
KSIĄŻKA PRZEDMIARÓW
L/p
1
d.1
d.1.1
1.
Podstawa
wyceny
Nr
specyf.
techn.
2
3
KNNR 10
2302/02/70
Nazwa, opis pozycji przedmiaru i wyliczenia.
Jedn.
miary
Ilośd
jedn.
zł
4
5
6
Mechaniczne odmulenie dna cieku koparką o
poj.0,25 m³ warstwą śr.30 cm w km:0+000-0+300 i
1+100-2+000 szer.dna 1,6 m w km:2+000-6+450
szer .dna 1,4 m
m³
2445,0
J.w lecz na podkładach w km:0+300-1+100 szer.dna
1,6 m
KNNR 10
2302/02/77
2.
m³
Mechaniczne plantowanie urobku wydobytego z
dna podczas odmulenia cieku.Urobek złożony
jednostronnie
Sporządził: Marek Tumiel
m³
384,0
2829,0
KSIĄŻKA PRZEDMIARÓW
L/p
Podstawa
wyceny
Nr
specyf.
techn.
1
2
3
d.1
d.1.1
1.
KNNR 10
2302/02/70
2.
KNNR 10
2302/02/77
Nazwa, opis pozycji przedmiaru i wyliczenia.
Jedn.
miary
Ilośd
jedn.
zł
4
5
6
Mechaniczne odmulenie dna rzeki koparką o
poj.0,25 m³ warstwą śr. 30 cm w km:0+000-0+300
szer.dna 2,5 m w km:1+350-12+410 szer.dna 1,6 m
w km:12+410-15+614 szer.dna 1,2 m
m³
6687,24
Mechaniczne plantowanie urobku wydobytego z
dna podczas odmulenia rzeki.Urobek złożony
jednostronnie.Kubatura j.w
m3
Sporządził: Marek Tumiel
6687,24
KSIĄŻKA PRZEDMIARÓW
L/p
Podstawa
wyceny
Nr
specyf.
techn.
1
2
3
d.1
d.1.1
1.
KNNR 10
2302/02/70
2.
KNNR 10
2302/02/77
Nazwa, opis pozycji przedmiaru i wyliczenia.
Jedn.
miary
Ilośd
jedn.
zł
4
5
6
Mechaniczne odmulenie dna kanału koparką o
poj.0,25 m³ warstwą śred.30 cm,urobek czerpany
spod wody w km:0+000-1+345,szer.dna 3.0 m w
km:1+345-4+330 szer.dna 2.5 m w km:4+3305+040 szer.dna 1,8 m w km: 5+040-8+660 szer.dna
1,6 m w gruncie kat.IIi
Kubatura – 5570,20 m³
Mechaniczne plantowanie urobku wydobytego z
dna kanału podczas odmulenia rzeki.Urobek
złożony jednostronnie.Kubatura j.w
Sporządził: Marek Tumiel
m³
m³
5570,20
5570,20
KSIĄŻKA PRZEDMIARÓW
L/p
1
d.1
d.1.1
1.
2.
Podstawa
wyceny
Nr
specyf.
techn.
2
3
KNNR 10
2302/02/70
KNNR 10
2302/02/77
Nazwa, opis pozycji przedmiaru i wyliczenia.
Jedn.
miary
Ilośd
jedn.
zł
4
5
6
Mechaniczne odmulenie dna rzeki koparką o
poj.0,25 m³ warstwą średnio 30 cm urobek
czerpany spod wody w km: 0+000-4+500 w gruncie
kat.III
m³
3735
Mechaniczne plantowanie urobku wydobytego z
dna rzeki podczas odmulenia. Urobek złożony
jednostronnie kubatura j.w
m³
Sporządził: Marek Tumiel
3735
KSIĄŻKA PRZEDMIARÓW
L/p
Podstawa
wyceny
Nr
specyf.
techn.
1
2
3
d.1
d.1.1
1.
KNNR 10
2302/02/70
KNNR 10
2302/02/77
2.
Nazwa, opis pozycji przedmiaru i wyliczenia.
Jedn.
miary
Ilośd
jedn.
zł
4
5
6
Mechaniczne odmulenie dna rzeki warstwą do 30
cm koparką o poj.0,25 m³ Grunt kat.III wydobycie
spod wody w km: 39+000-40+420 szerokośd dna
4,0 m
m³
Mechaniczne plantowanie urobku wydobytego z
dna podczas odmulenia rzeki. Urobek złożony
jednostronnie. Kubatura j.w
Sporządził: Marek Tumiel
m³
1704.00
1704,00
Download