POLICJA LUBELSKA ZESPÓŁ BIOLOGII

advertisement
POLICJA LUBELSKA
Źródło:
http://lubelska.policja.gov.pl/lub/lubelska-policja-1/wydzialy/laboratorium-kryminali/zespol-biologii/12986,Zespol-biologii.html
Wygenerowano: Wtorek, 18 lipca 2017, 16:52
ZESPÓŁ BIOLOGII
Przez wiele lat biologia kryminalistyczna bazowała na badaniach dwóch uczonych Karola Landstesteinera,
który w 1901 r. odkrył grupy krwi w układzie ABO oraz Aleca Jeffreysa, który w 1985 r. odkrył polimorficzne
sekwencje minisatelitarne i wprowadził technikę DNA fingerprinting. Obecnie do badań śladów biologicznych wykorzystuje się analizę genetyczną, która w przeciwieństwie
do badań serologicznych i analizy polimorfizmu enzymów
nie podlega ograniczeniom, takim jak zmiany wywołane
procesami gnilnymi, czynnikami fizycznymi, chemicznymi
lub degradacją związaną z wiekiem śladów.
Ślad biologiczny jest substancją organiczną, który w ujęciu anatomiczno-fizjologicznym można sklasyfikować jako:
1. pochodzenia tkankowego (np. krew, włosy, kości),
2. wydzieliny (np. ślina, nasienie),
3. wydaliny (np. kał, mocz).
Zespół biologii Laboratorium Kryminalistycznego Komendy Wojewódzkiej Policji w Lublinie powstała w 1990
roku. Do zadań zespołu biologii należy:
●
Wykonywanie badań identyfikujących i porównawczych materiału biologicznego:
A. identyfikacja rodzajowa śladu biologicznego (np. krew, ślina, nasienie), poprzez analizę mikroskopową,
immunochromatograficzną lub biochemiczną,
B. potwierdzenie ludzkiego pochodzenia materiału biologicznego,
C. identyfikacja (indywidualizacja) ludzkiego śladu biologicznego metodami biologii molekularnej.
ww. indywidualizacja obejmuje następujące etapy:
●
●
●
Izolacja ludzkiego DNA - w zależności od charakteru śladu przeprowadza się metodami ekstrakcji
organicznej (metoda "fenolowa") lub nieorganicznej np. metoda absorcji-elucji z zastosowaniem zestawu
kolumienkowego lub w 5% roztworze Chelex 100,
Oznaczenie ilości DNA przy użyciu metody Real-Time PCR.,
Amplifikacja niekodujących fragmentów ludzkiego jądrowego DNA autosomalnego oraz chromosomu Y
(STR i YSTR),
●
Obrazowanie i analiza wyników następuje przy użyciu sekwenatora kapilarnego AB 3500 HID oraz
oprogramowania "GeneMapper® ID Software".
D. opracowanie statystyczne wyników badań na zgodność
z materiałem porównawczym.
●
●
●
Kwalifikacja i zabezpieczenie (techniczne i procesowe) materiału do identyfikacji genetycznej,
Realizacja zadań związanych z bazą DNA „Genom”.
Techniczne i procesowe zabezpieczanie śladów i materiału porównawczego w przypadku najpoważniejszych przestępstw i zdarzeń.
Pozostałe po badaniach genetycznych izolaty DNA Laboratorium przechowuje przez okres 6 miesięcy, po
czym są one przekazywane do utylizacji.
W zespole biologii LK KWP w Lublinie nie prowadzi się badań mających na celu:
●
określenie grupowej przynależności krwi w układach ABO oraz Rh,
●
oznaczanie zwierzęcego materiału biologicznego zarówno technikami serologicznymi jak i genetycznymi,
●
oznaczanie sekwencji mitochondrialnego DNA.
Badania biologiczne prowadzone są zgodnie z akredytowaną procedurą badawczą
„Kryminalistyczne badania DNA w multipleksowych systemach STR” o numerze HJ-1/Pb-B/1/16,
wydanie VIII, z dnia 29.07.2016 r.
Uwaga: Badania biologiczne mogą mieć charakter niszczący materiał dowodowy, w przypadku konieczności pobrania próbek
do badań wraz z podłożem.
Ocena: 0/5 (0)
Tweetnij
Download