Uczymy innowacyjnie - Szkoła Podstawowa im Janusza Korczaka w

advertisement
Innowacja pedagogiczne realizowane w Szkole Podstawowej
im Janusza Korczaka w Paczółtowicach
Podróż do wnętrza Ziemi
Innowacją objęci uczniowie klas I-VI
Celem projektu innowacyjnego pt. Podróż do wnętrza Ziemi, jest zapoznanie
uczniów z podstawowymi procesami geologicznymi wpływającymi na
ukształtowanie naszej planety. W czasie warsztatów uczniowie dowiedzą się
m.in. w jaki mechanizm generuje ruch kontynentów, jak przebiegała
ewolucja organizmów na Ziemi, dlaczego wulkany wybuchają.
Innowacja będzie realizowana w formie cyklicznych spotkań w ciągu
całego roku szkolnego o charakterze warsztatowym realizowanych przy
współpracy naukowców z Akademii Górniczo- Hutniczej w Krakowie.
Zajęcia będą prowadzone w grupach wiekowych, będą obejmowały
również wyjazdy terenowe oraz zajęcia warsztatowe w terenie
(wykorzystanie miejscowych ścieżek i szlaków geologicznych).
Metody pracy: warsztaty ,eksperymenty, pokazy, gry umysłowe, zajęcia
terenowe, wycieczki,
Edukacja przez ruch
Klasa III, p. Agata Januszewska
EDUKACJA PRZEZ RUCH stanowi jeden ze sposobów pracy przy
utrwalaniu, poznawaniu i diagnozowaniu umiejętności i wiadomości
uczniów głównie z zakresu gramatyki i ortografii. Ruch jest elementem
zabawowym, służącym kinestetycznemu poznawaniu rzeczywistości.
Poprzez zabawy ruchowe ,dramę, ilustracje ruchowe uczniowie poznawali,
utrwalali i popisywali się znajomością i przejawianiem umiejętności
gramatycznych, czy ortograficznych. Ilustracje ruchowe, które stanowiły
obraz tego, co dziecko się uczy na trwałe wpisuje się w jego pamięć. Bardzo
pomocną EDUKACJA PRZEZ RUCH okazuje się przy nabywaniu
umiejętności związanych z geometrią- rozpoznawanie figur płaskich i bryłbadanie ich właściwości, rozwiązywaniu zadań złożonych związanymi np. z
obwodami figur
Poznaję świat przez sztukę
Klasa I, prowadzący p. Tatiana Sobik -Majchrzak
W pracy dydaktycznej i wychowawczej zostały wykorzystane elementy
arteterapii
jako formę pracy terapeutycznej przez sztukę.
Arteterapia pozwala na uzewnętrznienie świata własnych przeżyć i odczuć,
zaspakajanie potrzeb akceptacji, bezpieczeństwa, współuczestniczenia,
bycia rozumianym i docenianym. Pomaga zaakceptować siebie i innych.
Zapewnia relaks, przyjemność i odpoczynek. Mówiąc za W. Karolakiem:
arteterapia, terapia przez sztukę, jest również sposobem wydobywania z
dzieci i młodzieży sił, energii, które pomagają im we własnym rozwoju. Jest
to poszukiwanie motywacji do procesu twórczego. Stanowi ona bezpieczny i
akceptowany przez dzieci sposób wypowiedzi tego, co jest trudne
do opisania słowami. Elementy arteterapii są realizowała na zajęciach
edukacji wczesnoszkolnej. Podczas zajęć dzieci poznają różne techniki
plastyczne: techniki malarskie, graficzne, rzeźbiarskie, relaksacyjne.
Podczas terapii z wykorzystaniem literatury stosowane będą formy
zabawowe, inscenizacyjne i pogadanki, które pobudzają wyobraźnię.
Zajęcia odbywają się w kąciku teatralnym. Na zajęciach edukacji
muzycznej dzieci poznają elementy tańca nowoczesnego na bazie zumby.
Poprzez taniec, ćwiczenia muzyczno-ruchowe, improwizacje oraz zabawy
ruchowe, dzieci będą mogły wyrazić swoje emocje i rozładują napięcie.
Angielski śpiewająco „The Singing School”
Klasy I-III, p. Zenon Mąsior
Program „The Singing School” jest metodą nauki j. angielskiego poprzez
muzykę. Podstawą każdych zajęć z dziećmi jest piosenka zawierająca
odpowiednie zwroty oraz słowa występujące w konkretnej grupie
tematycznej oraz dostosowane do wieku uczestników i ich umiejętności
językowych. Autor programu komponuje piosenki dydaktyczne, które
równocześnie są melodyjne i proste do zapamiętania.
Program głównie kształtuje mowę jako element komunikacji, gdyż
porozumiewanie się werbalne (śpiew-rozmowa) jest podstawową
umiejętnością za pomocą której wykorzystywane są umiejętności językowe.
Akademia Małych Golfistów
Klasy I-IV, nauczyciele wychowania fizycznego
Zajęcia gry w golfa organizowane na polu golfowym w Paczółtowicach.
Zajęcia dla klas I-IV organizowane w ramach zajęć ruchowych pod okiem
trenera. Zajęcia odbywają się w sezonie, jedna godzina w tygodniu dla
każdej klasy.
Download