GENOMED jest innowacyjną firmą , założoną przez grupę

advertisement
Genomed S.A.
www.genomed.pl
ul. Ponczowa 12
02-971 Warszawa
[email protected]
tel. 22 498 2 498
22 644 60 19
fax 22 644 60 25
GENOMED
Genomed
is jestan innowacyjną firmą, założoną przez grupę naukowców z kilkunastoletnim
doświadczeniem
i znaczącymi osiągnięciami w dziedzinie genomiki, jak również licznymi
innovative
Polish
publikacjami
w by
międzynarodowych
czasopismach (m.in. dwie w prestiżowym Nature). Założyciele
company, founded
a
Genomedu
są with
prekursorami
tej nowej dziedziny badao. Zaangażowani byli w jeden z pierwszych
group of scientists
18
projektów
naukowych
na tym polu, czyli sekwencjonowanie genomu drożdży. Założyciele spółki
years of experience
and
utworzyli
i przez wiele lat kierowali laboratorium usługowym, specjalizującym się w
significant achievements
sekwencjonowaniu
in the field of genomics,i syntezie DNA w latach 2000-2007 największym serwis usługowy tego typu w
Polsce
–have
i ostatecznie
which
been zdecydowali się założyd własną firmę.
documented
by
two
ZESPÓŁ
GENOMEDU
publications in Nature.
tworzy dziś wyjątkowa grupa
They have been involved
biologów molekularnych oraz
in this new research area
diagnostów
genetycznych,
since its beginnings,
którzy wykorzystują w firmie
starting from the Yeast
doświadczenie zdobyte podczas
Genome
Sequencing
wieloletniej pracy w najlepszym
Project,
and
have
polskim instytucie diagnostyki
simultaneously
gained
molekularnej – Instytucie Matki
vast
experience
in
i Dziecka. Wspólnie stworzyli
commercialisation of the
oni w 2009 r. Niepubliczny
results of their scientific
Zakład
Opieki
Zdrowotnej
work. They developed and
(NZOZ Genomed), oferujący
ran for several years a
usługi diagnostyczne klientom
core facility, specialising in
polskim i zagranicznym. W następnym roku zespół uległ powiększeniu o lekarzy genetyków
DNA sequencing and
klinicznych w celu utworzenia sieci doradztwa genetycznego na terenie całej Polski. Od 1 stycznia
synthesis - the biggest
2011 r., dzięki podpisaniu kontraktu z Narodowym Funduszem Zdrowia, NZOZ Genomed wykonuje
service of this kind in
refundowane konsultacje specjalistyczne w swojej poradni.
Poland
–
and
finally
decided toGenomed
create a świadczy usługi w zakresie w zakresie analizy DNA i diagnostyki chorób
Obecnie
company of their own
genetycznych opartej na sekwencjonowaniu DNA dla ponad
own. The Genomed team
200 ośrodków naukowych, firm biotechnologicznych oraz
is a unique group, which
instytucji medycznych. Wśród naszych klientów są wszystkie
assembles
outstanding
najbardziej renomowane ośrodki naukowe i medyczne. Od
molecular biologists and
początku 2010 r. spółka na zlecenie Instytutu Matki i Dziecka
diagnosticians who are
w ramach ogólnopolskiego programu badao przesiewowych
equally competent as they
noworodków wykonuje sekwencjonowanie DNA i analizę
have worked for 10genu
years związanego z mukowiscydozą.
diagnostyczną
at the best Polish institute
of molecular diagnostics.
OUR AIM. The
Z roku na rok spółka uzyskuje coraz lepsze wyniki finansowe. W 2009 roku przychody Genomedu
wyniosły 1,7 mln zł, zaś w 2010 r. firma uzyskała
prawie 3,9 mln przychodów (4,2 mln zł
uwzględniając dofinansowanie z PARP) i 0,3 mln zł
zysku netto. Genomed jest jedyną firmą działająca
w branży technologii analizy DNA, która już w
trzecim roku działalności wypracowała zysk. Z
dniem 30 grudnia 2010 Genomed przekształcił się
ze spółki z ograniczoną odpowiedzialnością w
spółkę akcyjną. W marcu 2011 Genomed S.A.
przeprowadził prywatną ofertę akcji, pozyskując prawie 3 mln zł. W dniu 30 maja 2011 Spółka
debiutuje w alternatywnym systemie obrotu – rynku NewConnect.
NASZE CELE. Genomed rozwija diagnostykę molekularną opartą na sekwencjonowaniu DNA w
odpowiedzi na wzrastające zapotrzebowanie na te usługi. Stanowią one podstawę
dla działao profilaktycznych i leczniczych, takich jak enzymatyczna terapia
zastępcza czy terapia genowa. Rozwijana przez Genomed technologia pozwala na
odczytanie i analizę dowolnego genu, z puli poznanych 6 500 genów związanych z
chorobami genetycznymi. Spółka może poszczycid się odczytywaniem sekwencji
prawie 100 genów odpowiedzialnych za choroby. Jesteśmy w stanie analizowad
sekwencje genów w poszukiwaniu praktycznie wszelkich mutacji związanych z
chorobami dziedzicznymi. Tak szeroką ofertę mają jedynie najlepsze światowe placówki diagnostyki
genetycznej.
Obecne działania spółki ukierunkowane są na wprowadzeniu technologii genomowej do medycyny
spersonalizowanej - nowego sektora usług związanych z ochroną naszego zdrowia. Jej podstawą
jest znajomośd kompletnej sekwencji DNA
genomu pacjenta - około 6 mld liter kodu.
Przygotowując się do komercyjnej analizy
genomu ludzkiego, specjaliści z Genomedu
sprawdzili możliwośd zastosowania do celów
diagnostycznych danych pochodzących z
sekwenatorów genomowych różnych firm,
testując ich jakośd, ilośd i złożonośd. By
rozpocząd pierwszy etap realizacji projektu
odczytywania i analizy całych genomów
ludzkich, Genomed zakupił pierwszy w
Polsce system GS Junior.
Środki pozyskane z nowej emisji akcji Genomed chce przeznaczyd na dalszy rozwój i wdrożenie
najnowszej technologii sekwencjonowania genomów do diagnostyki genetycznej. Uzyskany
indywidualny zapis genomu będzie podstawą dla diagnostyki, profilaktyki zdrowotnej, a także dla
terapii genowej i enzymatycznej.
NASZA OFERTA. Usługi diagnostyczne: materiałem biologicznym w większości testów jest
kilka plam krwi żylnej lub włośniczkowej, pobranej z palca za
pomocą dostarczonego przez nas zestawu diagnostycznego.
Usługa obejmuje izolację DNA; amplifikację PCR wybranych
regionów DNA; ustalenie sekwencji wybranych regionów,
porównanie z bazą danych, aby zidentyfikowad potencjalne
mutacje oraz interpretację wyniku wykonaną przez
uprawnionego diagnostę. Wyniki wydawane są 2-3 tygodnie po
otrzymaniu próbki od pacjentów. Koszt analizy pojedynczego
markera (eksonu) zmniejsza się z liczbą analizowanych markerów
i próbek.
Usługi dla nauki: Genomed oferuje wszelkie typy analizy
sekwencji DNA, w tym analizę polimorfizmu ("Gene
Scan"), sekwencjonowanie materiału genetycznego fagów
czy genomów bakterii. Spółka realizuje także pełne
projekty, od izolacji DNA, doboru starterów i warunków
do wykonania reakcji PCR oraz sekwencjonowania aż po
poszukiwanie sekwencji homologicznych i tworzenie
drzew filogenetycznych.
Firma uzyskała międzynarodowe certyfikaty EMQN (European Molecular Quality Network) oraz
Cystic Fibrosis Network, poświadczające wysoką jakośd usług. Laboratorium NZOZ Genomed należy
do Sieci Laboratoriów Referencyjnych Polskiego Towarzystwa Genetyki Człowieka i jest wpisane na
listę laboratoriów prowadzoną przez Krajową Izbę Diagnostów Laboratoryjnych pod numerem
2854.
NASZA STRATEGIA opiera się na
adaptacji zaawansowanych technologii, nie
ograniczonych tylko do sekwencjonowania
DNA, na potrzeby indywidualnego klienta.
Koncentrujemy się na dostarczaniu usług
diagnostycznych po niskich kosztach ze stale
wzrastającą ilością informacji dzięki
zastosowaniu coraz bardziej nowoczesnych
technologii sekwencjonowania i analizy
DNA.
Uzyskana przez nas w 2008 r. inwestycja firmy venture capital (MCI.BioVentures) pozwoliła na
pełne wyposażenie laboratorium (w tym na zakup wysokoprzepustowych sekwenatorów,
syntetyzera DNA i robota do reakcji PCR) oraz na rozwój oferty diagnostycznej.
W październiku 2009 r. Genomed otrzymał dofinansowanie z
Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego - Innowacyjna
Gospodarka (POIG 1.4-4.1.) i obecnie realizuje projekt
współfinansowany przez Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego - Innowacyjna Gospodarka,
zatytułowany “Zastosowanie technologii odczytywania pełnych genomów ludzkich w diagnostyce
medycznej”.
W czerwcu 2010 r. Genomed podpisał umowę z
Polsko-Japooską
Wyższą
Szkołą
Technik
Komputerowych oraz Instytutem Onkologii, i
obecnie realizuje wspólny projekt studiów
doktoranckich
Bioinformatyka
w ramach
programu
Operacyjnego
Kapitał
Ludzki,
zmierzający do wykształcenia nowej kadry
bioinformatyków, wyspecjalizowanych w analizie
danych genomowych.
Nagrody dla GENOMEDU. W listopadzie 2010 Genomed otrzymał nagrodę Everesty 2010
przyznawaną przez MCI Management w kategorii Najbardziej Dynamiczny Rozwój oraz został
laureatem półfinałów Eurocan European Venture Contest.
W maju 2011 kapituła nagrody Mistrza Biznesu, składająca się z wybitnych przedstawicieli biznesu,
mediów i nauki, przyznała Genomed S.A. nagrodę Mistrza Biznesu w kategorii Innowacje. Nagroda
jest wyrazem uznania dla nowatorskiego działania firmy w dziedzinie diagnostyki genetycznej i
medycyny spersonalizowanej. Organizatorem konkursu jest „Businessman.pl” oraz Migut Media
S.A..
Download