projekt umowy badania laboratoryjne

advertisement
UMOWA DT/PK/107 /2015
PROJEKT
zawarta w dniu ………….. w Głubczycach pomiędzy:
Głubczyckimi Wodociągami i Kanalizacją Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą
w Głubczycach, ul. Powstańców 2 48-100 Głubczyce zarejestrowaną w Sądzie Rejonowym w Opolu
VIII Wydział Gospodarczy pod Nr KRS 0000087374, NIP 748-000-19-82, Kapitał zakładowy 39 156
000,00 zł. w reprezentowaną przez :
1. Adama Ratusia - Prezesa Zarządu
zwaną w dalszej części umowy Zamawiającym
a
……………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
NIP: …………………..
zwanym w dalszej części umowy „Wykonawcą” łącznie dalej zwane Stronami
na podstawie wyboru Wykonawcy dokonanego w następstwie przeprowadzenia rozpoznania
cenowego w oparciu o wewnętrzny regulamin udzielania zamówień publicznych obowiązujący w
spółce Głubczyckie Wodociągi i Kanalizacja Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością
zawarli
umo wę następuj ącej treści:
PRZEDMIOT UMOWY
1.
2.
3.
4.
5.
6.
§ 1
Przedmiotem niniejszej umowy jest realizacja przez Wykonawcę na rzecz Zamawiającego usługi
( dalej zwanej Usługą) polegającej na poborze oraz wykonaniu analiz wód przeznaczonych
do spożycia, ścieków surowych i oczyszczonych, ścieków przemysłowych osadów ściekowych,
odpadów, gleb oraz wód opadowych.
Szczegółowy zakres przedmiotu umowy określa załącznik nr 1, terminy wykonania określa
załącznik nr 2 stanowiący integralną częścią niniejszej umowy, z zastrzeżeniem ust. 3.
Wykonawca wykonywać będzie przedmiot umowy wyłącznie w zleconym przez Zamawiającego
zakresie określonym w § 1 ust. 1 Umowy,
załączniku nr 1 do Umowy oraz ofercie
i z określoną przez Zamawiającego częstotliwością.
Badania ścieków wykraczające poza zakres umowy (zamówienia uzupełniające) mogą być
wykonywane przez Wykonawcę po uprzednim telefonicznym zgłoszeniu przez Zamawiającego
i potwierdzeniu na piśmie zakresu badań (fax, e-mail) przy zastosowaniu cen jednostkowych
określonych w załączniku nr 1 do umowy.
Wykonawca zobowiązany jest do przekazywania Zamawiającemu wyników badań i pomiarów za
dany okres w formie sprawozdania w terminie 14 dni od daty poboru prób i wykonania pomiarów
Wykonawca oświadcza, iż posiada certyfikat akredytacji, w rozumieniu ustawy z dnia
30 sierpnia 2002 r. o systemie oceny zgodności, w zakresie normy EN ISO/IEC 17025:2005
Ogólne wymagania dotyczące kompetencji laboratoriów badawczych i wzorcujących.
TERMIN WYKONANIA UMOWY
§ 2.
Termin rozpoczęcia wykonywania przedmiotu umowy : 1.01.2016r..
Termin zakończenia wykonywania przedmiotu umowy ustala się na dzień 31.12.2016r.
1
PRAWA I OBOWIĄZKI STRON
§ 3.
1. Zamawiający zobowiązuje się do współdziałania z Wykonawcą przy wykonywaniu niniejszej
umowy, a w szczególności Zamawiający zobowiązuje się przekazać Wykonawcy informacje
co do wymagań w zakresie pobierania próbek,
pomiarów i badań określonych
w pozwoleniach/decyzjach właściwych organów.
2. Zamawiający zobowiązany jest do umożliwienia osobom świadczącym pracę dla Wykonawcy
dostępu do obiektów badań oraz wszystkich miejsc, w których mają być wykonywane pomiary
i badania.
3. Wykonawca zobowiązany jest do posiadania sprzętu i urządzeń do poboru prób.
4.
Wykonawca zobowiązuje się do wykonania analiz laboratoryjnych, na które składa się
każdorazowy dojazd i pobieranie próbek do badania, wykonanie badań i opracowanie wyników
wraz z oceną pod względem prawidłowości i dopuszczalności zgodnie z załączonym
harmonogramem badań i wytycznymi stanowiącymi załączniki do umowy w postaci sporządzenia
sprawozdania.
5.
Wykonawca zobowiązany jest do sporządzania sprawozdań z przeprowadzonych analiz
ścieków określonych w przedmiocie zamówienia, w terminie do 10 dni roboczych od dnia poboru
próbek.
6.
Wykonawca jest zobowiązany do wykonania przedmiotu umowy:
1) kompletnego,
2) zgodnego z ofertą, umową,
3) terminowo.
7. W przypadku niekorzystnych warunków atmosferycznych uniemożliwiających dokonanie
pomiarów lub pobranie próbek Strony uzgodnią dodatkowy termin wykonania tych czynności.
O niemożności pobrania próbek z tego powodu Zamawiający zobowiązany jest powiadomić
Wykonawcę natychmiast pisemnie (e-mail lub faks).
8. Zamawiający jest zobowiązany do przestrzegania harmonogramu pobierania próbek oraz ponosi
odpowiedzialność za ewentualne zmiany w terminach pobierania próbek nieuzgodnione uprzednio
z Wykonawcą, jak również za skutki niepoinformowania Wykonawcy o przypadkach opisanych w
niniejszym paragrafie w ust. 4 pkt 4 – 5.
§ 4.
1.
2.
1.
2.
3.
4.
5.
Wykonawca zobowiązuje się do wykonania poborów próbek, pomiarów i badań zgodnie
z metodykami referencyjnymi określonymi w obowiązujących przepisach prawnych (o ile takie
wskazano), lub metodykami równoważnymi na zasadach określonych w art. 12 ust. 2 ustawy –
Prawo ochrony środowiska, bądź też dobierając najbardziej właściwe dla określonych celów
metodyki spośród dostępnych, zgodnie z posiadaną wiedzą i doświadczeniem.
Wykonawca będzie pobierał i transportował do laboratorium próbki do badań we własnym
zakresie.
§ 5.
Strony zgodnie ustalają częściowe odbiory przedmiotu umowy następujące po zakończeniu
wykonania zleconych w danym okresie prac.
Sprawozdania, o których mowa w § 1 ust. 5 Wykonawca zobowiązany jest wykonać i przekazać
Zamawiającemu w 1 egzemplarzu
Strony zgodnie postanawiają, że prace uważa się za odebrane w przypadku nie zgłoszenia przez
Zamawiającego uwag i zastrzeżeń, stosownie do postanowień ust. 4.
Zamawiającemu przysługuje prawo wniesienia uwag i umotywowanych zastrzeżeń do wykonanego
przedmiotu umowy w terminie 7 dni roboczych od daty otrzymania danego sprawozdania.
Niezgłoszenie przez Zamawiającego uwag i zastrzeżeń w tym terminie oznacza, iż przedmiot umowy
wykonany został prawidłowo i zgodnie z niniejszą umową.
Jeżeli przy odbiorze prac Zamawiający uzna za konieczne dokonanie poprawek i uzupełnień
w wykonanym opracowaniu, Wykonawca jest obowiązany wykonać je nieodpłatnie,
w obustronnie uzgodnionym terminie nie dłuższym jednak niż 14 dni.
2
6.
7.
8.
Wszystkie uzupełnienia wykonywanego przedmiotu zamówienia, których konieczność
wykonania wyniknie nie z winy Wykonawcy i wykracza poza zakres umowy, wykonane zostaną
przez Wykonawcę odpłatnie, według uzgodnionej ceny i w uzgodnionym przez Strony terminie.
W przypadku zwłoki w realizacji przedmiotu umowy, niewykonania lub nienależytego
wykonania przedmiotu umowy przez Wykonawcę, Zamawiający upoważniony jest do zlecenia
wykonania całości lub części zadania wynikającego z niniejszej umowy osobie trzeciej na koszt
Wykonawcy, na co Wykonawca wyraża zgodę.
W przypadku
niewykonania albo nieterminowego lub nierzetelnego wykonania przez
Wykonawcę zobowiązań wynikających z niniejszej umowy Zamawiającemu przysługuje prawo
do odstąpienia od niniejszej umowy przy obowiązku zapłaty przez Wykonawcę kar umownych.
WARTOSĆ UMOWY I WARUNKI PŁATNOSCI
§ 6.
1. Strony ustalają wysokość wynagrodzenia brutto w kwocie:…………………………………………..
w tym podatek od towarów i usług VAT według obowiązujących przepisów, przy czym ceny
jednostkowe wykonania poszczególnych czynności określone zostały w ofercie, stanowiącej
załącznik nr 1 do umowy i zawierają koszty dojazdów, pobrania próbek i wykonania analiz.
2. Wynagrodzenie z tytułu wykonania przedmiotu umowy zostanie ustalone o wykonany zakres badań
i ceny jednostkowe określone w ofercie Wykonawcy.
3. Strony postanawiają, że rozliczenie za przedmiot umowy będzie odbywało się po wykonaniu
planowanych w danym miesiącu analiz laboratoryjnych na podstawie faktury wystawionej przez
Wykonawcę i załączonych do niej sprawozdań z wykonanych analiz laboratoryjnych.
4. W przypadku konieczności zwiększenia zamówienia Wykonawca zobowiązuje się do wykonania
dodatkowych analiz laboratoryjnych w cenach jednostkowych zawartych w ofercie.
5. Płatność nastąpi w terminie 14 dni od daty dostarczenia prawidłowo wystawionej faktury VAT
wraz z analizami, oceną i sprawozdaniami.
KARY UMOWNE
§7
1.
2.
3.
4.
5.
Strony ustanawiają odpowiedzialność za niewykonanie lub nienależyte wykonanie
zobowiązań umownych w formie kar umownych w następujących wypadkach i wysokościach:
Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną:
a) za zwłokę w realizacji przedmiotu umowy w wysokości 0,1% wynagrodzenia umownego
brutto za każdy dzień zwłoki;
b) z tytułu odstąpienia od umowy przez którąkolwiek ze stron z przyczyn zależnych od
Wykonawcy w wysokości 10 % kwoty wynagrodzenia brutto;
Zamawiający zapłaci Wykonawcy:
a) za opóźnienia w zapłacie faktury odsetki ustawowe.
b) karę umowną za odstąpienie od umowy z przyczyn, za które Zamawiający ponosi
odpowiedzialność w wysokości 20 % wynagrodzenia umownego.
Zamawiający może dochodzić od Wykonawcy odszkodowania przewyższającego wysokość
ustalonych kar umownych w przypadku, gdy uzyskane odszkodowanie nie pokryje szkody w
pełnej wysokości.
Zamawiający jest upoważniony do potrącania kar umownych z należnego Wykonawcy
wynagrodzenia.
KONTAKTY STRON
§ 8.
Osobami upoważnionymi do kontaktów w czasie trwania umowy są:
3
1) Po stronie Zamawiającego:
 w zakresie ścieków, odpadów i gruntów : Ewa Orłowska, tel./fax.: 77 485 29 40 lub
791 288 238, e-mail: [email protected]
 w zakresie badania wody i popłuczyn z SUW: Andrzej Pilch tel.: 77 485 22 41 wew. 25
lub 791 228 208, fax 77 485 27 21 e-mail: [email protected]
 w zakresie wód opadowych : Krzysztof Kolb tel. 77 485 27 21 wew. 27, fax 77 485 27 21
fax 77 485 27 21 e-mail [email protected]
2) Po stronie Wykonawcy: …………………………………………………………………………
POSTANOWIENIA KOŃCOWE
§9
Wszelkie zmiany postanowień niniejszej Umowy muszą być dokonywane , pod rygorem
nieważności w formie pisemnego aneksu stanowiącego integralną część Umowy.
§ 10
W sprawach nie uregulowanych niniejsza Umową stosuje się przepisy Kodeksu Cywilnego .
§ 11
Ewentualne spory mogące wynikać przy wykonywaniu niniejszej Umowy Strony poddają pod
rozstrzygnięcie właściwego sądu dla siedziby Zamawiającego.
§ 12
Umowę sporządzono w dwóch jednobrzmiących
dla Zamawiającego i 1 egzemplarz dla Wykonawcy
ZAMAWIAJĄCY
egzemplarzach:
1
egzemplarz
WYKONAWCA
Załączniki:
1.Formularz ofertowy wraz z załącznikami
4
Download