nr pisma - Politechnika Lubelska

advertisement
SZCZEGÓŁOWY OPIS TEMATU ZAMÓWIENIA
prowadzonego w trybie „przetarg nieograniczony” na „Dostawa i montaż
rozdzielnicy niskiego napięcia na potrzeby projektu CLW PL”
Zadanie
Nazwa zadania
Opis zadania
nr
1
Dostawa i montaż
rozdzielnicy niskiego
napięcia na potrzeby
projektu CLW PL
projekt, wykonanie, dostawa i instalacja rozdzielnicy
elektrycznej niskiego napięcia na potrzeby laboratorium
energetyki odnawialnej i rozproszonej w CLW PL
Opis przedmiotu zamówienia
Rozdzielnica niskiego napięcia dla potrzeb laboratorium Energetyki Odnawialnej i Rozproszonej
CLW PL
Przedmiotem zamówienia jest projekt, wykonanie, dostawa i instalacja rozdzielnicy elektrycznej niskiego
napięcia na potrzeby Laboratorium Energetyki Odnawialnej i Rozproszonej w Centralnym Laboratorium
Wdrożeń Politechniki Lubelskiej.
1. Opis rozdzielnicy
Rozdzielnica laboratorium naukowo - badawczego energetyki odnawialnej i rozproszonej, Centralne
Laboratorium Wdrożeń Politechnika Lubelska.
1.1. Rozdzielnica powinna spełniać wymagania bezpieczeństwa obsługi wynikające z aktualnych
przepisów.
1.2. Rozdzielnica powinna posiadać walory dydaktyczne do nauki studentów – umożliwiać
poznanie jej elementów i układów bez konieczności ich demontażu.
1.3. Rozdzielnica powinna umożliwiać bezpieczne prowadzenie badań współpracy rozproszonych
źródeł energii z siecią elektroenergetyczną, rejestrację i analizę parametrów energii oraz
jakości napięcia.
1.4. Rozdzielnica powinna umożliwiać rozbudowę w przyszłości na potrzeby przyłączenie nowych
źródeł energii lub odbiorów.
1.5. Aparatu łączeniowe (wyłączniki) użyte w rozdzielnicy powinny umożliwiać zdalne sterowanie
oraz zdalny odczyt ich położenia z układu telemechaniki z wykorzystaniem protokołu
MODBUS.
1.6. Analizatory jakości energii powinny pozwalać na zdalny odczyt parametrów sieci z
wykorzystaniem protokołu MODBUS.
1.7. Parametry podstawowe rozdzielnicy







Prąd maksymalny 250 A
Początkowy prąd zwarciowy 10 kA
Napięcie znamionowe 230/400 V
Układ rozdzielnicy: podwójny system szyn z polem sprzęgła poprzecznego
Szyny rozdzielnicy z ochroną przeciwprzepięciową
Napięcie pomocnicze aparatów DC 24V obciążenie do 10 A, i DC 220 V obciążenie do 10 A,
Stopień ochrony minimum IP 55, IK10
2. Opis pól rozdzielni
2.1. Pole nr 1
Pole służące do przyłączenia głównej linii zasilającej z instalacji budynku
Znamionowa moc pozorna 70 kVA (100 A)
2.1.1.Wyposażenie
2.1.1.1.
Wyłącznik niskiego napięcia dostosowany do danych znamionowych pola
pozwalający na zdalne sterowanie i odzwierciedlenie stanu w systemie SCADA
spełniający następujące wymagania:
 Liczba styków 4
 Napięcie znamionowe 400 V AC
 Napięcie znamionowe izolacji 800/1000 V
 Częstotliwość znamionowa 50 Hz
 Prąd znamionowy wyłączalny zwarciowy dostosowany do warunków
zainstalowania rozdzielnicy
 Napięcie znamionowe udarowe wytrzymywane 8 kV
 Wyzwalacz magnetyczny, elektroniczny, termomagnetyczny
 Normy, atesty IEC 600947-2, IEC 60947-4
 Moduł komunikacyjny
 Zabezpieczenie przeciążeniowe i zwarciowe
Np. wyłącznik NSX LV431408 LV430496 lub równoważny o parametrach nie
gorszych niż podano
2.1.1.2.











Miernik parametrów sieci – spełniający poniższe wymagania:
Klasa dokładności 0.2S dla mocy i energii zgodnie z normą PN-EN 62053-22.
Klasa A dla pomiaru parametrów jakości energii elektrycznej zgodnie z normą
PN- e N 61000-4-30 (potwierdzona przez niezależne laboratoria
Pomiar harmonicznych i interharmonicznych napięcia i prądu zgodnie z
normą PN-EN 61000-4-7
indywidualna analiza harmonicznych napięcia i prądu
funkcja oceny jakości napięcia zasilania zgodna z normą PN- eN 50160
Wyznaczanie wartości true RMS (szybkość ½ okresu) dla pomiarów 3fazowych oraz osobno dla każdej fazy (napięcia, prądy, moc czynna i bierna,
współczynnik mocy, częstotliwość oraz asymetrie napięć i prądów)
Wyznaczanie wartości uśrednionych, minimalnych i maksymalnych (moce,
prądy i napięcia)
Wykrywanie zapadów i wzrostów napięcia z dokładnością 10 ms
rejestracja szybkich zdarzeń przejściowych o czasach trwania od 20 μs
Funkcja rejestratora oscylografów o rozdzielczości co 1024 próbek na okres
(51 kHz).
synchronizacja czasu z GPS










Wewnętrzna pamięć do 10 MB dla danych i alarmów.
Wbudowany ekran LCD
dostęp do pomiarów w czasie rzeczywistym, analiza widmowa
harmonicznych, wykres wektorowy napięć i prądów
Interfejsy komunikacyjne:
Ethernet 10Base-T, protokoły Modbus TCP
RS 232/485 z obsługą protokołów Modbus RTU, DNP 3.0
port optyczny na płycie czołowej
Miernik powinien pełnić funkcję koncentratora danych pomiarowych dla
pozostałych mierników zainstalowanych w rozdzielnicy,
Miernik powinien być wyposażony w moduł komunikacyjny do współpracy z
systemem SCADA
Pozostałe wymagania w odniesieniu do miernika:
 Wejścia – 16 wejść binarnych
 4 wyjścia optoizolowane
 3 wyjścia przekaźnikowe
 Standard portu optycznego ANSI typ 2
 Zasilanie 90- 240 V AC 50 Hz
 Montaż natablicowy
 Możliwość generacji raportów jakości energii wg wymagań
CBEMA/ITIC
 Możliwość opracowywania raportów jakości napięcia wg PN-EN
50160
Np. miernik parametrów sieci ION 7650 M7650B1C0B5C1A0A lub równoważny o
parametrach nie gorszych niż podano
2.1.1.3.
Styczniki
Układ dwóch styczników sprzężonych z możliwością załączania pola na I lub II system szyn z
blokadą mechaniczną i elektryczną załączenia na oba systemy szyn jednocześnie. Stycznik
powinien pozwalać na szybkie przełączeni zasilania z jednego na drugi system szyn w czasie pracy
układu. Styczniki o parametrach dostosowanych do danych znamionowych pola. Stycznik
wyposażony w 2 bloki zestyków bezzwłocznych 2NO/2NZ.
2.1.1.4.
Sygnalizacja stanu pracy pola – schemat i kontrolki jednoznacznie wskazujące
na stan pracy układu
2.1.1.5.
Sterowanie stanem pola przy pomocy przycisków i/lub przełączników
umieszczonych na drzwiach rozdzielnicy.
2.1.1.6.
Współpraca z telemechaniką – pomiary wielkości analogowych, stany
łączników, telesterowanie pracą wyłącznika i styczników
2.2. Pole nr 2
Pole sprzęgła poprzecznego pomiędzy I i II systemem szyn
Znamionowa moc pozorna 70 kVA (100 A)
2.2.1.Wyposażenie:
2.2.1.1.
Wyłącznik niskiego napięcia dostosowany do danych znamionowych pola
pozwalający na zdalne sterowanie i odzwierciedlenie stanu w systemie SCADA
spełniający następujące wymagania:
 Liczba styków 4
 Napięcie znamionowe 400 V AC
 Napięcie znamionowe izolacji 800/1000 V







Częstotliwość znamionowa 50 Hz
Prąd znamionowy wyłączalny zwarciowy dostosowany do warunków
zainstalowania rozdzielnicy
Napięcie znamionowe udarowe wytrzymywane 8 kV
Wyzwalacz magnetyczny, elektroniczny, termomagnetyczny
Normy, atesty IEC 600947-2, IEC 60947-4
Moduł komunikacyjny
Zabezpieczenie przeciążeniowe i zwarciowe
Wyłącznik NSX LV431408 LV429135 lub równoważny o parametrach nie gorszych
niż podano
2.2.1.2.
Styczniki w polu należy umieścić dwa jednakowe styczniki o parametrach
dostosowanych do danych znamionowych pola. Styczniki będą pełniły role
odłączników pozwalających na dostęp do wyłącznika w celach dydaktycznych.
2.2.1.3.
Synchronizator Synchrotact ABB – dostarcza ZAMAWIAJĄCY
2.2.1.4.
Zabezpieczenie przed skutkami zwarć i przeciążeń z możliwością edycji
nastaw parametrów
2.2.1.5.
Sygnalizacja stanu pracy pola – schemat i kontrolki
2.2.1.6.
Sterowanie stanem pola przy pomocy przycisków i/lub przełączników
umieszczonych na drzwiach rozdzielnicy.
2.2.1.7.
Współpraca z telemechaniką – pomiary wielkości analogowych, stany
łączników, telesterowanie pracą wyłącznika i stycznika
2.3. Pole nr 3
Pole służące do przyłączenia agregatu prądotwórczego o mocy pozornej 40 kVA
2.3.1.Wyposażenie
2.3.1.1.
Wyłącznik niskiego napięcia dostosowany do danych znamionowych pola
pozwalający na zdalne sterowanie i odzwierciedlenie stanu w systemie SCADA
spełniający następujące wymagania:
 Liczba styków 4
 Napięcie znamionowe 400 V AC
 Napięcie znamionowe izolacji 800/1000 V
 Częstotliwość znamionowa 50 Hz
 Prąd znamionowy wyłączalny zwarciowy dostosowany do warunków
zainstalowania rozdzielnicy
 Napięcie znamionowe udarowe wytrzymywane 8 kV
 Wyzwalacz magnetyczny, elektroniczny, termomagnetyczny
 Normy, atesty IEC 600947-2, IEC 60947-4
 Moduł komunikacyjny
 Zabezpieczenie przeciążeniowe i zwarciowe
Wyłącznik NSX LV429008 LV429085 lub równoważny o parametrach nie gorszych
niż podano
2.3.1.2.
Miernik parametrów sieci
 Pomiar wielkości fizycznych:







































o Napięcie, Prąd, Częstotliwość, Energia, Współczynnik mocy (całkowity i na
każdą fazę), Moc pozorna (całkowita i na fazę), Moc czynna (całkowita i na
fazę), Moc bierna (całkowita i na fazę)
Analiza harmonicznych do składowej 63
Napięcie znamionowe 150-250 VAC, częstotliwość znamionowa 50 Hz
Wyświetlacz LCD z podświetleniem
Częstotliwość próbkowania 128 na cykl
Prąd znamionowy 5/1 A (dostosowany do układu przekładników pomiarowych
zainstalowanych w polu)
Dokładność
Klasa 0.5S (energia czynna zgodnie z IEC 62053-22)
Klasa 2 (energia bierna zgodnie z IEC 62053-23)
Klasa 0.2 (energia czynna zgodnie z ANSI C12.20)
Protokół komunikacyjny Modbus
Zapis zdarzeń: Alarmy, Logi zdarzeń, Min/max wartości chwilowych, Zapis czasu
Przewidywanie/określanie trendu
Synchronizacja z systemem GPS
4 rejestry danych i zapady/wzrosty zgodne z przyjętą jakością energii
Odporność na fale impulsowe, zgodny z IEC 61000-4-12
Poziomy dopuszczalne emisji harmonicznych prądu, zgodny z IEC 61000-3-2
Przewodzenie i emisja promienista, zgodny z EN 55011 klasa A
Podatność na pola elektromagnetyczne klasa III, zgodny z IEC 61000-4-3
Przewodzone zakłócenia RF klasa III, zgodny z IEC 61000-4-6
Test odporności na wyładowanie elektrostatyczne klasa III, zgodny z IEC 61000-4-2
Test odporności na elektryczne krótkotrwałe stany przejściowe/impulsu klasa III,
zgodny z IEC 61000-4-4 1.2/50μs test odporności na udar klasa III, zgodny z IEC
61000-4-5
Odporność na fale impulsowe klasa III, zgodny z IEC 61000-4-8
Odporność na krótkie zaniki zasilania i spadki napięcia klasa III, zgodny z IEC61000-411
Ograniczanie zmian napięcia, wahań napięcia i migotania światła w publicznych
sieciach zasilających niskiego napięcia, zgodny z IEC 61000-3-3
Montaż natablicowy
Pomiar wartości RMS do 63-ciej harmonicznej
Standardowe wejścia przekładników prądowych CT i napięciowych PT
Bezpośredni pomiar napięcia do 600V
Wysoka dokładność -0,075% dla prądu i napięcia (typowe warunki)
Odczyty Min/Maks mierzonych wielkości
Pomiar jakości energii — THD
Możliwość aktualizacji oprogramowania wewnętrznego (firmware)
Konfiguracja za pośrednictwem wyświetlacza (chroniona hasłem)
Parametryzowane funkcje alarmowe i przekaźnikowe
Zapis alarmów do pamięci wewnętrznej
Zakres dopuszczalnej temperatury pracy jednostki bazowej: od –25° do +70°C
Komunikacja: port RS485 Modbus (2-żyłowy)
Dokładność pomiaru zgodnie z: IEC 62053-22 i ANSI C12.20 Klasa 0.5S
Zegar z podtrzymaniem





Pojemność pamięci wewnętrznej 800 KB
Amplitudy i kąty harmonicznych (prąd i napięcie) w czasie rzeczywistym: do 63-ej
harmonicznej
Zapis przebiegu okresowego
Analiza napięcia zasilającego w oparciu o normę PN- EN50160
Wykrywanie i zapis pików i zapadów prądów oraz napięć
Miernik parametrów sieci PM 870MG lub równoważny o parametrach nie gorszych
niż podano
2.3.1.3.
Styczniki
Układ dwóch styczników sprzężonych z możliwością załączania pola na I lub II system szyn z
blokadą mechaniczną i elektryczną załączenia na oba systemy szyn jednocześnie. Stycznik
powinien pozwalać na szybkie przełączeni zasilania z jednego na drugi system szyn w czasie pracy
układu. Styczniki o parametrach dostosowanych do danych znamionowych pola. Stycznik
wyposażony w 2 bloki zestyków bezzwłocznych 2NO/2NZ.
2.3.1.4.
Zabezpieczenie – przekaźnik MiCOM P341 dostarcza ZAMAWIAJĄCY
2.3.1.5.
Sygnalizacja stanu pracy pola – schemat i kontrolki
2.3.1.6.
Sterowanie stanem pola przy pomocy przycisków i/lub przełączników
umieszczonych na drzwiach rozdzielnicy.
2.3.1.7.
Współpraca z telemechaniką – pomiary wielkości analogowych, stany
łączników, telesterowanie pracą wyłącznika i styczników (współpraca z
telemechaniką może być realizowana za pomocą przekaźnika MICOM P34 w
zakresie pomiarów)
2.4. Pole nr 4
Pole służące do przyłączenia agregatu mikrokogeneracyjnego o mocy 7 kVA
2.4.1.Wyposażenie
2.4.1.1.
Wyłącznik z zabezpieczeniem przeciążeniowym i zwarciowym obwodu o
mocy 7 kVA,
2.4.1.2.
Miernik parametrów sieci
 Pomiar wielkości:
o Napięcie, Prąd, Częstotliwość, Energia, Współczynnik mocy (całkowity i na każdą
fazę), Moc pozorna (całkowita i na fazę), Moc czynna (całkowita i na fazę), Moc
bierna (całkowita i na fazę), Analiza harmonicznych do składowej 63
 Napięcie znamionowe 150-250 VAC, częstotliwość znamionowa 50 Hz
 Wyświetlacz LCD z podświetleniem
 Częstotliwość próbkowania 128 na cykl
 Prąd znamionowy 5/1 A (dostosowany do układu przekładników pomiarowych
zainstalowanych w polu)
 Dokładność
 Klasa 0.5S (energia czynna zgodnie z IEC 62053-22)
 Klasa 2 (energia bierna zgodnie z IEC 62053-23)
 Klasa 0.2 (energia czynna zgodnie z ANSI C12.20)
 Protokół komunikacyjny Modbus
 Zapis zdarzeń: Alarmy, Logi zdarzeń, Min/max wartości chwilowych, Zapis czasu
 Przewidywanie/określanie trendu
 Synchronizacja z systemem GPS






























4 rejestry danych i zapady/wzrosty zgodne z przyjętą jakością energii
Odporność na fale impulsowe, zgodny z IEC 61000-4-12
Poziomy dopuszczalne emisji harmonicznych prądu, zgodny z IEC 61000-3-2
Przewodzenie i emisja promienista, zgodny z EN 55011 klasa A
Podatność na pola elektromagnetyczne klasa III, zgodny z IEC 61000-4-3
Przewodzone zakłócenia RF klasa III, zgodny z IEC 61000-4-6
Test odporności na wyładowania elektrostatyczne klasa III, zgodny z IEC 61000-4-2
Test odporności na elektryczne krótkotrwałe stany przejściowe/impulsu klasa III, zgodny z
IEC 61000-4-4 1.2/50μs test odporność na udar klasa III, zgodny z IEC 61000-4-5
Odporność na fale impulsowe klasa III, zgodny z IEC 61000-4-8
Odporność na krótkie zaniki zasilania i spadki napięcia klasa III, zgodny z IEC61000-4-11
Ograniczanie zmian napięcia, wahań napięcia i migotania światła w publicznych sieciach
zasilających niskiego napięcia, zgodny z IEC 61000-3-3
Montaż natablicowy
Pomiar wartości RMS do 63-ciej harmonicznej
Standardowe wejścia przekładników prądowych CT i napięciowych PT
Bezpośredni pomiar napięcia do 600V
Wysoka dokładność -0,075% dla prądu i napięcia (typowe warunki)
Odczyty Min/Maks mierzonych wielkości
Pomiar jakości energii — THD
Możliwość aktualizacji oprogramowania wewnętrznego (firmware)
Konfiguracja za pośrednictwem wyświetlacza (chroniona hasłem)
Parametryzowane funkcje alarmowe i przekaźnikowe
Zapis alarmów do pamięci wewnętrznej
Zakres dopuszczalnej temperatury pracy jednostki bazowej: od –25° do +70°C
Komunikacja: port RS485 Modbus (2-żyłowy)
Dokładność pomiaru zgodnie z: IEC 62053-22 i ANSI C12.20 Klasa 0.5S
Zegar z podtrzymaniem
Pojemność pamięci wewnętrznej 800 KB
Amplitudy i kąty harmonicznych (prąd i napięcie) w czasie rzeczywistym: do 63-ej
harmonicznej
Zapis przebiegu okresowego
Analiza napięcia zasilającego w oparciu o normę PN- EN50160
Miernik parametrów sieci PM850MG lub równoważny o parametrach nie gorszych niż
podano
2.4.1.3.
Styczniki
Układ dwóch styczników sprzężonych z możliwością załączania pola na I lub II system szyn z
blokadą mechaniczną i elektryczną załączenia na oba systemy szyn jednocześnie. Stycznik
powinien pozwalać na szybkie przełączeni zasilania z jednego na drugi system szyn w czasie pracy
układu. Styczniki o parametrach dostosowanych do danych znamionowych pola. Stycznik
wyposażony w 2 bloki zestyków bezzwłocznych 2NO/2NZ.
2.4.1.4.
Sygnalizacja stanu pracy pola – schemat i kontrolki
2.4.1.5.
Sterowanie stanem pola przy pomocy przycisków i/lub przełączników
umieszczonych na drzwiach rozdzielnicy.
2.4.1.6.
Współpraca z telemechaniką – pomiary wielkości analogowych, stany
łączników, telesterowanie pracą wyłącznika i styczników
2.5. Pole nr 5
Pole służące do przyłączenia ogniwa fotowoltaicznego o mocy 15 kVA
2.5.1.Wyposażenie:
2.5.1.1.
Wyłącznik z zabezpieczeniem przeciążeniowym i zwarciowym obwodu o
mocy 15 kVA
2.5.1.2.
Miernik parametrów sieci
 Pomiar wielkości:
o Napięcie, Prąd, Częstotliwość, Energia, Współczynnik mocy (całkowity i na
każdą fazę), Moc pozorna (całkowita i na fazę), Moc czynna (całkowita i na
fazę), Moc bierna (całkowita i na fazę), Analiza harmonicznych do składowej
63
 Napięcie znamionowe 150-250 VAC, częstotliwość znamionowa 50 Hz
 Wyświetlacz LCD z podświetleniem
 Częstotliwość próbkowania 128 na cykl
 Prąd znamionowy 5/1 A (dostosowany do układu przekładników pomiarowych
zainstalowanych w polu)
 Dokładność
 Klasa 0.5S (energia czynna zgodnie z IEC 62053-22)
 Klasa 2 (energia bierna zgodnie z IEC 62053-23)
 Klasa 0.2 (energia czynna zgodnie z ANSI C12.20)
 Protokół komunikacyjny Modbus
 Zapis zdarzeń: Alarmy, Logi zdarzeń, Min/max wartości chwilowych, Zapis czasu
 Przewidywanie/określanie trendu
 Synchronizacja z systemem GPS
 4 rejestry danych i zapady/wzrosty zgodne z przyjętą jakością energii
 Odporność na fale impulsowe, zgodny z IEC 61000-4-12
 Poziomy dopuszczalne emisji harmonicznych prądu, zgodny z IEC 61000-3-2
 Przewodzenie i emisja promienista, zgodny z EN 55011 klasa A
 Podatność na pola elektromagnetyczne klasa III, zgodny z IEC 61000-4-3
 Przewodzone zakłócenia RF klasa III, zgodny z IEC 61000-4-6
 Test odporności na wyładowania elektrostatyczne klasa III, zgodny z IEC 61000-4-2
 Test odporności na elektryczne krótkotrwałe stany przejściowe/impulsu klasa III,
zgodny z IEC 61000-4-4 1.2/50μs test odporność na udar klasa III, zgodny z IEC 610004-5
 Odporność na fale impulsowe klasa III, zgodny z IEC 61000-4-8
 Odporność na krótkie zaniki zasilania i spadki napięcia klasa III, zgodny z IEC61000-411
 Ograniczanie zmian napięcia, wahań napięcia i migotania światła w publicznych
sieciach zasilających niskiego napięcia, zgodny z IEC 61000-3-3
 Montaż natablicowy
 Pomiar wartości RMS do 63-ciej harmonicznej
 Standardowe wejścia przekładników prądowych CT i napięciowych PT
 Bezpośredni pomiar napięcia do 600V
 Wysoka dokładność -0,075% dla prądu i napięcia (typowe warunki)
 Odczyty Min/Maks mierzonych wielkości
 Pomiar jakości energii — THD










Możliwość aktualizacji oprogramowania wewnętrznego (firmware)
Łatwa konfiguracja za pośrednictwem wyświetlacza (chroniona hasłem)
Parametryzowane funkcje alarmowe i przekaźnikowe
Zapis alarmów do pamięci wewnętrznej
Zakres dopuszczalnej temperatury pracy jednostki bazowej: od –25° do +70°C
Komunikacja: port RS485 Modbus (2-żyłowy)
Dokładność pomiaru zgodnie z: IEC 62053-22 i ANSI C12.20 Klasa 0.5S
Zegar z podtrzymaniem
Pojemność pamięci wewnętrznej 80 KB
Amplitudy i kąty harmonicznych (prąd i napięcie) w czasie rzeczywistym: do 31-ej
harmonicznej
Miernik parametrów sieci PM820MG lub równoważny o parametrach nie gorszych niż
podano
2.5.1.3.
Styczniki
Układ dwóch styczników sprzężonych z możliwością załączania pola na I lub II system szyn z
blokadą mechaniczną i elektryczną załączenia na oba systemy szyn jednocześnie. Stycznik
powinien pozwalać na szybkie przełączeni zasilania z jednego na drugi system szyn w czasie pracy
układu. Styczniki o parametrach dostosowanych do danych znamionowych pola. Stycznik
wyposażony w 2 bloki zestyków bezzwłocznych 2NO/2NZ.
2.5.1.4.
Zabezpieczenie
2.5.1.5.
Sygnalizacja stanu pracy pola – schemat i kontrolki
2.5.1.6.
Sterowanie stanem pola przy pomocy przycisków i/lub przełączników
umieszczonych na drzwiach rozdzielnicy.
2.5.1.7.
Współpraca z telemechaniką – pomiary wielkości analogowych, stany
łączników, telesterowanie pracą wyłącznika i styczników
2.6. Pole nr 6
Pole służące do przyłączenia ogniwa elektrycznego o mocy 14 kVA
2.6.1.Wyposażenie
2.6.1.1.
Wyłącznik z zabezpieczeniem przeciążeniowym i zwarciowym obwodu o
mocy 14 kVA
2.6.1.2.
Miernik parametrów sieci
 Pomiar wartości chwilowej RMS:
o Prąd (fazowy, w przewodzie neutralnym, średni z trzech faz), Napięcie (fazowe i
średnie z 3 faz), Częstotliwość (minimalny zakres od 45 do 65 Hz), Moc czynna
(całkowita i na fazę), Moc bierna (całkowita i na fazę), Moc pozorna (całkowita i
na fazę), Współczynnik mocy
 Pomiar energii czynnej, biernej, pozornej, licznik czasu pracy.
 Pomiar wartości uśrednionych - prądu, mocy czynnej, biernej i pozornej.
 Pomiar wartości maksymalnych – prądu, mocy czynnej, biernej i pozornej
 Pomiar parametrów jakości – współczynnik THD w prądzie i napięciu
 Tryby pracy IEC, IEEE




Rejestracja wartości minimalnych i maksymalnych – całkowita moc czynna, całkowita
moc bierna, całkowita moc pozorna, całkowity współczynnik mocy, prąd fazowy, napięcia
międzyfazowe i fazowe, współczynnik THD w prądzie i napięciu
Możliwość konfiguracji lokalnej i zdalnej
Przedział uśredniania dla prądu i mocy od 1 do 60 minut.
Komunikacja MODBUS RS485 (magistrala 2 przewodowa prot. MODBUS RTU)
Miernik parametrów sieci PM5310 lub równoważny o parametrach nie gorszych niż
podano
2.6.1.3.
Styczniki
Układ dwóch styczników sprzężonych z możliwością załączania pola na I lub II system szyn z
blokadą mechaniczną i elektryczną załączenia na oba systemy szyn jednocześnie. Stycznik
powinien pozwalać na szybkie przełączeni zasilania z jednego na drugi system szyn w czasie pracy
układu. Styczniki o parametrach dostosowanych do danych znamionowych pola. Stycznik
wyposażony w 2 bloki zestyków bezzwłocznych 2NO/2NZ.
2.6.1.4.
Zabezpieczenie
2.6.1.5.
Sygnalizacja stanu pracy pola – schemat i kontrolki
2.6.1.6.
Sterowanie stanem pola przy pomocy przycisków i/lub przełączników
umieszczonych na drzwiach rozdzielnicy.
2.6.1.7.
Współpraca z telemechaniką – pomiary wielkości analogowych, stany
łączników, telesterowanie pracą wyłącznika i styczników
2.7. Pole nr 7
REZERWA
Pole o mocy 25 kVA
2.7.1.Wyposażenie
2.7.1.1.
Wyłącznik z zabezpieczeniem przeciążeniowym i zwarciowym obwodu o
mocy 25 kVA
2.7.1.2.
Styczniki
Układ dwóch styczników sprzężonych z możliwością załączania pola na I lub II system szyn z
blokadą mechaniczną i elektryczną załączenia na oba systemy szyn jednocześnie. Stycznik
powinien pozwalać na szybkie przełączeni zasilania z jednego na drugi system szyn w czasie pracy
układu. Styczniki o parametrach dostosowanych do danych znamionowych pola. Stycznik
wyposażony w 2 bloki zestyków bezzwłocznych 2NO/2NZ.
2.7.1.3.
Sygnalizacja stanu pracy pola – schemat i kontrolki
2.7.1.4.
Współpraca z telemechaniką – pomiary wielkości analogowych analogowych
(możliwy po zastosowaniu mierników parametrów sieci lub liczników energii),
stany łączników, telesterowanie pracą wyłącznika i styczników
2.8. Pole nr 8
Pole służące do przyłączenia odbiorników laboratorium sąsiedniego o mocy 20 kVA
2.8.1.Wyposażenie
2.8.1.1.
Wyłącznik z zabezpieczeniem przeciążeniowym i zwarciowym obwodu o
mocy 20 kVA z odbiornikami silnikowymi, wyłącznik powinien pozwalać na zdalne
sterowanie i odwzorowanie położenia w układzie telemechaniki.
2.8.1.2.
Licznik energii:
 3-fazowy licznik 63A z komunikacją Modbus
 Bezpośredni pomiar dla prądów do 63A








Pomiar energii czynnej czterokwadrantowy (moc czynna i moc bierna w obu
kierunkach)
Pomiar prądu, napięcia, mocy
Alarm przeciążenia
Możliwość pomiaru w minimum 4 taryfach
Wyświetlacza pomiarów
Programowalne wejście i wyjście
Modbus RS485
Wymagana dokładność Klasa 1 (IEC 62053-21 i IEC61557-12) Klasa B (EN50470-3)
Licznik A9MEM3155 lub równoważny o parametrach nie gorszych niż podano
2.8.1.3.
Styczniki
Układ dwóch styczników sprzężonych z możliwością załączania pola na I lub II system szyn z
blokadą mechaniczną i elektryczną załączenia na oba systemy szyn jednocześnie. Stycznik
powinien pozwalać na szybkie przełączeni zasilania z jednego na drugi system szyn w czasie pracy
układu. Stycznik o parametrach dostosowanych do danych znamionowych pola.
2.8.1.4.
Sygnalizacja stanu pracy pola – schemat i kontrolki
2.8.1.5.
Współpraca z telemechaniką – pomiary wielkości analogowych, stany
łączników, telesterowanie pracą wyłącznika i styczników
2.9. Pole nr 9
Pole odbiorcze
Pole służące do przyłączenia odbiorników laboratorium sąsiedniego o mocy 20 kVA
2.9.1.Wyposażenie
2.9.1.1.
Wyłącznik z zabezpieczeniem przeciążeniowym i zwarciowym obwodu o
mocy 20 kVA z odbiornikami silnikowymi
2.9.1.2.
Licznik energii:
 3-fazowy licznik 63A z komunikacją Modbus
 Bezpośredni pomiar dla prądów do 63A
 Pomiar energii czynnej czterokwadrantowy (moc czynna i moc bierna w obu
kierunkach)
 Pomiar prądu, napięcia, mocy
 Alarm przeciążenia
 Możliwość pomiaru w minimum 4 taryfach
 Wyświetlacz pomiarów
 Programowalne wejście i wyjście
 Modbus RS485
 Wymagana dokładność Klasa 1 (IEC 62053-21 i IEC61557-12) Klasa B (EN50470-3)
Licznik A9MEM3155 lub równoważny o parametrach nie gorszych niż podano
2.9.1.3.
Styczniki
Układ dwóch styczników sprzężonych z możliwością załączania pola na I lub II system szyn z
blokadą mechaniczną i elektryczną załączenia na oba systemy szyn jednocześnie. Stycznik
powinien pozwalać na szybkie przełączeni zasilania z jednego na drugi system szyn w czasie pracy
układu. Styczniki o parametrach dostosowanych do danych znamionowych pola. Stycznik
wyposażony w 2 bloki zestyków bezzwłocznych 2NO/2NZ.
2.9.1.4.
Sygnalizacja stanu pracy pola – schemat i kontrolki
2.9.1.5.
Sterowanie stanem pola przy pomocy przycisków i/lub przełączników
umieszczonych na drzwiach rozdzielnicy.
2.9.1.6.
Współpraca z telemechaniką – pomiary wielkości analogowych, stany
łączników, telesterowanie pracą wyłącznika i styczników
2.10.
Pole nr 10
Pole odbiorcze
Pole służące do przyłączenia odbiorników laboratorium sąsiedniego o mocy 20 kVA
2.10.1. Wyposażenie
2.10.1.1. Wyłącznik z zabezpieczeniem przeciążeniowym i zwarciowym warciowym
obwodu o mocy 20 kVA z odbiornikami silnikowymi
2.10.1.2. Licznik energii:
 3-fazowy licznik 63A z komunikacją Modbus
 Bezpośredni pomiar dla prądów do 63A
 Pomiar energii czynnej czterokwadrantowy (moc czynna i moc bierna w obu
kierunkach)
 Pomiar prądu, napięcia, mocy
 Alarm przeciążenia
 Możliwość pomiaru w minimum 4 taryfach
 Wyświetlacza pomiarów
 Programowalne wejście i wyjście
 Modbus RS485
 Wymagana dokładność Klasa 1 (IEC 62053-21 i IEC61557-12) Klasa B (EN50470-3)
Licznik A9MEM3155 lub równoważny o parametrach nie gorszych niż podano
2.10.1.3.
Styczniki
Układ dwóch styczników sprzężonych z możliwością załączania pola na I lub II system szyn z
blokadą mechaniczną i elektryczną załączenia na oba systemy szyn jednocześnie. Stycznik
powinien pozwalać na szybkie przełączeni zasilania z jednego na drugi system szyn w czasie pracy
układu. Styczniki o parametrach dostosowanych do danych znamionowych pola. Stycznik
wyposażony w 2 bloki zestyków bezzwłocznych 2NO/2NZ.
2.11.
2.10.1.4. Sygnalizacja stanu pracy pola – schemat i kontrolki
2.10.1.5. Sterowanie stanem pola przy pomocy przycisków i/lub przełączników
umieszczonych na drzwiach rozdzielnicy.
2.10.1.6. Współpraca z telemechaniką – pomiary wielkości analogowych, stany
łączników, telesterowanie pracą wyłącznika i styczników
Pole nr 11
REZERWA
Pole o mocy 25 kVA
2.11.1. Wyposażenie
2.11.1.1. Wyłącznik z zabezpieczeniem przeciążeniowym i zwarciowym obwodu o
mocy 25 kVA
2.11.1.2. Styczniki
Układ dwóch styczników sprzężonych z możliwością załączania pola na I lub II system szyn z
blokadą mechaniczną i elektryczną załączenia na oba systemy szyn jednocześnie. Stycznik
powinien pozwalać na szybkie przełączeni zasilania z jednego na drugi system szyn w czasie pracy
układu. Styczniki o parametrach dostosowanych do danych znamionowych pola. Stycznik
wyposażony w 2 bloki zestyków bezzwłocznych 2NO/2NZ.
2.11.1.3. Sygnalizacja stanu pracy pola – schemat i kontrolki
2.11.1.4. Współpraca z telemechaniką – pomiary wielkości analogowych (możliwy po
zastosowaniu mierników parametrów sieci lub liczników energii), stany łączników,
telesterowanie pracą wyłącznika i styczników
3. Instalacja rozdzielnicy
W ramach instalacji rozdzielnicy należy wykonać projekt i podłączenie do rozdzielnicy głównej laboratorium
znajdującej się na jego ścianie od strony korytarza oraz zamontować metalowe korytka kablowe umożliwiające
w przyszłości przyłączenie urządzeń zamontowanych w trzech pracowniach laboratorium do dostarczanej
rozdzielnicy.
4. Uwagi końcowe
W ofercie należy podać szczegółowe informacje o proponowanym wyposażeniu każdego z pól
rozdzielnicy - nazwę oferowanego, producenta, typ, dane katalogowe.
W celu ułatwienia integracji aparatów zainstalowanych w rozdzielnicy oraz ich współpracy z układami nadzoru i
sterowania zamawiający wymaga, by aparaty łączeniowe i mierniki parametrów sieci pochodziły od tego
samego producenta.
Wymagany termin dostawy max 2 miesiace od daty podpisania umowy
Wymagana gwarancja min 24 miesiace
Schemat ideowy rozdzielnicy Laboratorium Energetyki Odnawialnej i Rozproszonej
system I
Pole nr 1
Sieć Budynku
Pole nr 2
Sprzęgło
Pole nr 3
Agregat prądotwórczy
Pole nr 4
Mikrokogenerator
Pole nr 5
Ogniwa fotowoltaiczne
Pole nr 6
Ogniwo paliwowe
Pole nr 7
REZERWA
Pole nr 8
Obwód odbiorczy 1
LAB
Pole nr 9
Obwód odbiorczy 2
LAB
Pole nr 10
Obwód odbiorczy 3
LAB
Pole nr 11
REZERWA
system II
Miernik parametrów sieci
pola nr 1
ZW
Zabezpieczenie generatora
małej mocy MMICOM
Synchronizator
SYNCHROTACT
Miern ik parametrów sieci
pola nr 3
Miernik parametrów sieci
pola nr 4
Miern ik parametrów sieci
pola nr 5
Miern ik parametrów sieci
pola nr 6
Licznik energii
pola nr 8
Licznik energii
pola nr 9
Licznik energii
pola nr 10
OW
Schemat ideowy rozdzielnicy
System ProPublico © DataComp
Strona: 14/14
Download