K-Manual ausf.hrlich.QXP - The International Potash Institute

advertisement
Potas
w
produkcji roślinnej
Prof. Dr. Witold Grzebisz
2004
POZNAN
I
N
M
I C ZA
AK A D E
International Potash Institute Basel/Switzerland
Akademia Rolnicza w Poznaniu
Katedra Chemii Rolnej
Wojska Polskiego 71 F, 60-625 Poznań, Polska
OL
International Potash Institute
Coordinator Central & Eastern Europe
P.O. Box 1609, CH-4001 Basel, Switzerland
Phone: +41 61 26129-22, Fax: +41 61 26129-25
www.ipipotash.org • e-mail: [email protected]
Akademia Rolnicza w Poznaniu
Katedra Chemii Rolnej
Wojska Polskiego 71 F, 60-625 Poznań, Polska
Tel. +48 - 61 / 848 77 88, Fax +48 - 61 / 848 77 87
e-mail: [email protected]
Opracował: Prof. Dr. Witold Grzebisz
Akademia Rolnicza w Poznaniu
Katedra Chemii Rolnej
Copyrith by IPI Basel/Switzerland
ISBN 3-9801577-3-3
Verlagsgesellschaft für Ackerbau mbH
Bertha-von-Suttner-Str. 7, 34131 Kassel, Germany; 2004
Potas w produkcji roślinnej
Prof. Dr. Witold Grzebisz
oraz
Dr. Jean B. Diatta (rozdział 3)
Dr. Thomas Popp (rozdział 4)
Dr. Witold Szczepaniak (rozdział 7)
SPIS TREŚCI
Rozdział 1. Gospodarka potasem w Polsce: stan i skutki . . . . . . . . . . . . . . . . . . .5
1.1. Aktualne problemy Polskiego rolnictwa . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .5
1.2. Plony potencjalne i rzeczywiste . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .5
1.3. Zużycie nawozów . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .6
1.4. Nawożenie a plony . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .10
1.5. Ograniczenia aktualnej praktyki nawożenia roślin uprawnych . . . . . .11
Rozdział 2. Potas w roślinie . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .13
2.1. Zawartość i rozmieszczenie . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .13
2.2. Funkcje potasu w roślinie . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .13
2.3. Objawy niedoboru potasu . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .19
Rozdział 3. Potas w glebie . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .23
3.1. Obieg potasu w środowisku . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .23
3.2. Minerały ilaste . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .23
3.3. Wymiana i równowaga jonowa potasu . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .25
3.4. Formy potasu w glebie . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .28
Rozdział 4. Nawozy potasowe . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .31
4.1. Powstanie złóż potasu . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .31
4.2. Złoża i wydobycie soli potasowych w świecie . . . . . . . . . . . . . . . . . .32
4.3. Eksploatacja złóż soli potasowych . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .34
4.4. Technologie produkcji nawozów potasowych . . . . . . . . . . . . . . . . . . .37
4.5. Nawozy potasowe . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .40
4.6. Charakterystyka mineralnych nawozów potasowych . . . . . . . . . . . . .40
Rozdział 5. Pobieranie potasu przez rośliny uprawne . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .43
5.1. Warunki pobierania potasu . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .43
5.2. Mechanizm pobieranie jonów K+ przez korzeń rośliny . . . . . . . . . . . .43
5.3. Czynniki definiujące pobieranie jonów K+ z gleby . . . . . . . . . . . . . . . .46
5.4. Współdziałanie K z innymi składnikami mineralnymi . . . . . . . . . . . . .48
5.5. Dynamika pobierania K przez rośliny . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .50
3
Rozdział 6. Potas a stresy . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .52
6.1. stres-plon – potas . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .52
6.2. Stresy abiotyczne . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .52
6.3. Stresy biotyczne . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .58
6.4. Potas a podatność roślin uprawnych na stresy biotyczne . . . . . . . . .60
Rozdział 7. Potas a jakość plonów . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .62
7.1. Definicja jakości . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .62
7.2. Nawożenie potasem a jakość plonów, wybrane przykłady . . . . . . . .64
7.3. Fizjologiczne mechanizmy jakości produktów roślinnych . . . . . . . . . .70
Rozdział 8. System nawożenia potasem . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .72
8.1. Podstawy systemu nawożenia potasem w gospodarstwie . . . . . . . .72
8.2. Elementy systemu nawożenia potasem . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .75
8.3. Termin nawożenia potasem . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .79
8.4. Techniki nawożenia . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .80
Rozdział 9. Literatura . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .83
Akademia Rolnicza w Poznaniu
Rozdział 1.
Gospodarka potasem w Polsce: stan i skutki
1.1.
Aktualne problemy Polskiego
rolnictwa
Koniec XX i początek XXI wieku w
Polsce charakteryzuje się bardzo dynamicznymi
przekształceniami
we
wszystkich dziedzinach życia w Polsce,
w tym w rolnictwie. Zmiany w tej gałęzi
gospodarki obejmują nie tylko sferę
przekształceń własnościowych, lecz
także technologie upraw, których wprowadzenie wymusił zarówno drastyczny
wzrost nakładów, jak i szeroka oferta
środków produkcji (nawozy, ciągniki,
maszyny). Gwałtowny wręcz wzrost
nakładów wywołał, w konsekwencji,
spadek zużycia nawozów mineralnych.
W trudnym okresie dla rolnictwa, a
taki stan przeważa obecnie, pojawiają
się pytania o efektywną strategię produkcji rolnej, w tym roślinnej. Podstawowe pytania, które można poddać
dyskusji, także społecznej, brzmią:
1. Czy przy obecnym poziomie
nakładów polskie rolnictwo jest w stanie zabezpieczyć strategiczne potrzeby
żywnościowe kraju?
2. Jak kształtować i różnicować
wielkość produkcji roślinnej, ujmując
zagadnienie w skali całego kraju i
regionalnie?
3. Czy aktualna gospodarka nawozowa spełnia podstawowe zasady rolnictwa zrównoważonego?
Udzielenie odpowiedzi na wszystkie
postawione powyżej pytania wykracza
poza ramy tego opracowania, którego
celem jest odpowiedź na pytanie trzecie. Wpierw, należy jednak postawić
serię pytań o aktualny system nawożenia w Polsce, o ile taki w ogóle funkcjonuje. Pytania te można sformułować
następująco:
1. Czy aktualna gospodarka składnikami pokarmowymi w Polsce nie jest
sprzeczna z zasadami tzw. gospodarki
zrównoważonej?
2. Czy aktualna gospodarka nawozowa w Polsce nie prowadzi do
wyczerpania zasobów składników
pokarmowych gleby?
3. Czy skutki prowadzonej w
Polsce gospodarki nawozowej nie stanowią zagrożenia dla środowiska naturalnego?
Odpowiedź na postawione pytania
nie jest jednoznaczna i wymaga
rozważań, a zwłaszcza podjęcia działań
naprawczych, głównie w skali gospodarstwa, jako podstawowej jednostki
produkcyjnej w rolnictwie.
1.2.
Plony potencjalne i
rzeczywiste
Ogólną charakterystykę oddziaływania czynników glebowo-klimatycznych na plony roślin uprawnych w
Polsce przedstawia się w układzie
regionalnym. Przykładowo potencjalny
poziom plonów pszenicy ozimej, rozpracowany w latach 80-tych, wahał się
w zależności od regionu klimatycznego
od 4,3 do 5,0 t/ha a w zależności od
kategorii agronomicznej gleby od 3,4
t/ha do 5,2 t /ha (tab. 1.1). Wahania
plonów wywołane produktywnością
gleby były i są znacznie większe, niż
powodowane zmiennością klimatyczną
kraju.
Plony rzeczywiste, podstawowych
upraw polowych, osiągane w Polsce
znacznie odbiegają od poziomu plonów
potencjalnych, czyli możliwych do
uzyskania. W latach, które umownie
można określić jako dobre, przykładem
rok 1991, średnie plony pszenicy ozimej, jęczmienia jarego, buraka cukrowego, czy też rzepaku ozimego
kształtują się w pobliżu 80% plonów
5
Potas – w produkcji roślinnej
Tabela 1.1. Plony potencjalne i rzeczywiste w Polsce
Roślina uprawna
Żyto ozime
Pszenica ozima
Jęczmień jary
Owies
Ziemniaki
Burak cukrowy
Rzepak ozimy
Plony
potencjalne1
t/ha
%
1990
t/ha
%
4,4
4,7
4,1
4,4
31,0
48,6
2,8
2,61
3,75
3,52
2,84
19,8
38,0
2,41
100
100
100
100
100
100
100
Plony rzeczywiste2
1992
1997
t/ha
%
t/ha
%
59
80
86
65
64
78
86
1,96
3,06
2,35
1,84
13,3
29,4
1,82
45
65
57
42
43
60
65
2,31
3,21
3,11
2,61
15,9
37,6
1,88
52,5
68,3
75,9
59,3
51,3
77,4
67,1
Żródło: 1Drozd i Nowak (1993); 2roczniki statystyczne GUS
potencjalnych a owsa, czy też żyta w
granicy 60%. W latach niekorzystnych
klimatycznie, a takimi były lata 1992,
2003, średnie plony tych samych roślin
kształtują się na poziomie niższym o
dalsze 20-30%.
1.3. Zużycie nawozów
1.3.1. Nawozy organiczne
Nawozy
organiczne
stanowią
ważne źródło składników pokarmowych wprowadzanych przez rolnika do
gleby. W drugiej połowie lat 90-tych w
porównaniu do średniej z lat 1986-90
dawki obornika na 1 ha zmniejszyły się,
średnio o 1/4 (tab. 1.2). W ostatnich
latach poziom produkcji obornika waha
się w zakresie 4,5 – 5,0 t/ha/rok, lecz w
następstwie wprowadzenia tzw. kwoty
mlecznej może ulec dalszemu obniże-
niu. W Wielkopolsce, w której pogłowie
inwentarza gospodarskiego zawsze
przekraczało średnią krajową, w większości regionów (byłe województwa),
poza leszczyńskim, zaznacza się tendencja do spadku poziomu produkcji
obornika. Ujemne skutki zachodzących
zmian, rozważane z punktu produktywności gleb, wydają się dość jednoznaczne. W świetle danych, standardowa dawka, wynosząca 30 t/ha obornika, w skali kraju może być stosowana
raz na 6 lat, podczas gdy w regionie
leszczyńskim dwa razy częściej, czyli
co 3 lata (mapa 1.1).
1.3.2. Nawozy mineralne
W latach 1989-92 nastąpił drastyczny spadek zużycia nawozów
mineralnych w polskim rolnictwie (rys.
Tabela 1.2. Produkcja obornika w regionach Wielkopolski na tle Polski, t/ha/rok1
Regiony Wielkopolski
Kaliskie
Konińskie
Leszczyńskie
Pilskie
Poznańskie
Polska
1
19886-90
Lata
1992
1997
7,79
6,17
9,31
6,28
7,95
6,20
7,38
5,62
9,24
5,28
7,35
5,38
7,20
5,59
9,09
5,12
6,92
4,66
wyliczenia własne; źródło: Roczniki Statystyczne Rolnictwa 1991, 1993, 1998
6
Akademia Rolnicza w Poznaniu
< 20
20,1 - 30,0
30,1 - 40,0
> 40,1
źródło: rocznik GUS, 2003
Mapa 1.1. Obornik jako źródło potasu w Polsce, rok 2002, przegląd regionalny, kg K2O/ha.
1.1). W roku 1992, dawka nawozów
(NPK), w porównaniu z 1989 zmniejszyła się ponad 3-krotnie. Po okresie
depresji zużycia nawozów, która w
zależności od regionu kraju trwała od
roku do kilku lat, nastąpił nieznaczny
wzrost zużycia nawozów mineralnych.
Jednakże, stan i dynamika zużycia
nawozów była i w dalszym ciągu jest
regionalnie, a nawet wewnątrz regionalnie zróżnicowana.
W warunkach znacznego spadku
zużycia nawozów mineralnych, udział
potasu i fosforu z nawozów organicznych, pomimo bezwzględnego
spadku produkcji, rozważany zarówno
w skali kraju, jak i regionalnie, generalnie się zwiększył (tab. 1.3). W latach 80tych udział obu składników pokarmowych pochodzenia organicznego, w
ogólnym
bilansie
nawozowym,
zwłaszcza w przypadku potasu, był
umiarkowany. W roku 1992 udział obu
składników zdecydowanie przekroczył
50% dla fosforu i 75% dla potasu. W
roku 1997, w skali kraju, udział fosforu
zmniejszył się do poniżej 50% a potasu
do 66%. W Wielkopolsce sytuacja
przedstawiała się nieco odmiennie,
gdyż udział fosforu pochodzenia organ-
7
Potas – w produkcji roślinnej
icznego nieznacznie przekraczał 50%
dawki składnika wprowadzonego do
gleby w formie mineralnej a potasu
około 70%. Całkowicie odmiennie
przedstawia się struktura udziału azotu.
W latach 80-tych nawozy organiczne
dostarczały poniżej 20% dawki azotu
wprowadzanego ogółem do gleby. W
roku 1992 udział tej grupy nawozów
zwiększył się do prawie 30%, aby 5 lat
póżniej zmniejszyć się ponownie do
poniżej 20%.
Spadek zużycia nawozów mineralnych, różny ilościowo dla głównych
składników pokarmowych, wywołał
głębokie zmiany w strukturze zużycia.
NPK, kg/ha/rok
200
K2O
P2O5
N
150
100
50
0
1985 1986 1987 1988 1989 1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000
lata
źródło: Roczniki, GUS
Rys. 1.1. Zużycie nawozów w Polsce, 1985-2000.
K2O, kg/ha
400
200
0
1985
1987
1989
1991
1993
1995
1997
1999
2001
-200
pobranie K
-400
źródło: Roczmiki, GUS
lata
Rys. 1.2. Bilans potasu w uprawie rzepaku w Polsce.
8
dawki K
bilans K
Akademia Rolnicza w Poznaniu
Tabela 1.3. Udział składników pochodzących z nawozów organicznych w ogólnym
bilansie nawozowym Wielkopolski na tle Polski, w %
Region
Kaliskie
Konińskie
Leszczyńskie
Pilskie
Poznańskie
Polska
1989
N
1992
1997 1989
P2O5
1992 1997
1989
K2O
1992
1997
15,9
16,5
16,7
14,5
14,7
16,0
27,2
30,3
28,7
34,7
26,9
29,8
24,1
16,0
26,5
26,7
20,2
19,0
58,1
65,9
55,4
71,3
61,8
57,6
45,4
51,4
46,5
41,7
41,4
48,2
74,2
80,0
64,8
80,5
72,7
75,5
71,6
79,9
71,0
78,4
65,5
67,4
W roku 1989 na 1 kg azotu przypadało
0,6 kg P2O5/ha i 0,8 kg K2O/ha.
Dziewięć lat później, relacje te
kształtowały się odpowiednio jak 1 :
0,35 i 1 : 0,41. Taka struktura zużycia
nawozów prowadzi do stopniowego
wyczerpania glebowych zapasów potasu (rys. 1.2).
1.3.
Zasobność gleb Polski w
potas
Wyniki badań Okręgowych Stacji
Chemiczno-Rolniczych, prowadzone w
plony nasion, t/ha
4000
26,6
27,6
28,3
25,2
26,1
27,3
55,8
50,6
56,4
60,8
50,7
45,4
latach 1993 – 1998, a obejmujące 2 910
próbek gleby wykazały, że od 1/2 do
3/4 gleb uprawnych w Polsce mieści
się w grupie niskiej lub najwyżej w średniej klasie zasobności w potas. Z tych
samych danych wynika, że tylko 24% w
Polsce charakteryzuje się zasobnością
powyżej średniej. W konsekwencji,
uprawa roślin bez jednoczesnego
dostatecznego uzupełniania potasu
doprowadziła, w wielu regionach kraju,
do wyczerpania się zapasów przyswajalnego potasu w glebie do poziomu,
Fr
3500
G
3000
2500
Pl - Polska
Fr - Francja
G - Niemcy
PL
2000
1500
1000
500
0
0
20
40
60
80
dawki potasu, kg/ha K2O
100
120
140
Rys. 1.3. Plony rzepaku ozimego a zużycie potasu w niektórych krajach europejskich.
9
Potas – w produkcji roślinnej
< 20
20,1 - 30,0
30,1 - 40,0
> 40,1
Mapa 1.2. Zużycie nawozów potasowych w Polsce, rok 2002, przegląd regionalny, kg K2O/ha.
który może stać się plonotwórczym
czynnikiem w minimum, czyli do stanu
zasobności, silnie ograniczającym plonowanie roślin uprawnych. Przykładowo, niedostateczny stan odżywienia
rzepaku potasem, w pierwszej kolejności, można obserwować na glebach
lekkich, organicznych a w dalszej
kolejności średnich (mapa 1.2).
1.4. Nawożenie a plony
Na rysunkach 1.3 i 1.4 przedstawiono plony nasion rzepaku ozimego i
korzeni buraków cukrowych na tle
średniorocznego zużycia potasu przez
10
głównych producentów w Europie. Z
analizy obu rysunków jednoznacznie
wynika, że średnioroczne stosowanie
24 kg K2O/ha, co miało miejsce w drugiej połowie lat 90-tych XX wieku w
Polsce, nie wystarcza do uzyskania
wysokich plonów, zarówno oleju, jak i
cukru. Dla porównania, we Francji,
średnia, roczna dawka potasu w zmianowaniu z obu roślinami kształtuje się
na poziomie 80 kg K2O/ha i pozwala
uzyskać 3,7 t/ha nasion oraz prawie 70
t/ha korzeni buraków cukrowych.
Wskazane na rysunkach wyniki produkcyjne jednoznacznie potwierdzają
Akademia Rolnicza w Poznaniu
plon korzeni, t/ha
80
F
70
G
60
NL
50
40
F - Francja
G - Niemcy
NL - Holandia
Pl - Polska
Pl
30
20
10
0
0
20
40
60
80
zużycie potasu, kg/ha K20
100
120
140
Rys. 1.4. Średnioroczne zużycie potasu w krajach europejskich a plony buraków
cukrowych.
konieczność utrzymywania poziomu
zasobności gleby w potas na wysokim
poziomie. Polska z 24 kg K2O/ha nie
może uzyskiwać plonów porównywalnych z krajami, które aktualnie stosują
80-100 kg K2O/ha, a przeszłości doprowadziły poziom zasobności gleb w
potas do stanów zasobności wysokich
i bardzo wysokich.
1.5.
Ograniczenia aktualnej
prak tyki nawożenia roślin
uprawnych
Aktualna praktyka nawożenia roślin
uprawnych, podlegając silnej presji
ekonomicznej, prowadzi do szeregu
negatywnych skutków. W przyszłości,
zakładając brak racjonalnych działań
naprawczych, skutki te mogą zachwiać
podstawami produkcji żywności w
Polsce. Zagrożenia obejmują kilka obszarów, a mianowicie:
1. Niedostateczne wapnowanie
gleb, zwłaszcza pod uprawy wrażliwe,
takie jak rzepak, burak cukrowy, pszenica ozima.
2. Zbyt duże oparcie produkcji
roślinnej o azot, przy jednocześnie
znacznej redukcji nawożenia potasem i
fosforem.
3. Fosfor i potas stały się czynnikami ograniczającymi plony roślin uprawnych w Polsce.
4. Niedostateczne wykorzystywanie metod diagnozowania stanu odżywienia roślin. Rolnik nie dokonuje
bieżącej korekty poziomu nawożenia
azotem, a także magnezem i mikroelementami.
5. Nadmiar azotu przy jednoczesnym niedoborze pozostałych składników pokarmowych nie tylko, że nie
sprzyja ilościowemu wzrostowi produkcji, lecz uczestniczy w narastającym
problemie środowiskowym
obejmującym,
a. azotany w żywności;
b. azotany w wodach gruntowych, powierzchniowych;
c. emisję gazowych związków
azotu do atmosfery.
11
Potas – w produkcji roślinnej
6. Niezbilansowane
nawożenie
podstawowymi składnikami pokarmowymi (N, P, K) zmniejsza odporność
roślin na choroby i pogarsza jakość
uzyskanego plonu.
W podsumowania tego rozdziału
można stwierdzić, że w Polsce od roku
1989 zaznacza się narastający wzrost
zależności uzyskiwanych plonów od
przebiegu warunków pogodowych, co
w konsekwencji uniemożliwia racjonalne prognozowanie nie tylko produkcji
roślinnej, lecz także całej gospodarki
żywnościowej kraju.
Ponad 150 lat temu wielki niemiecki
uczony Justus von Liebig (1803 –
1873) stwierdził: ... Niedobór każdego pojedynczego składnika pokarmowego jest wystarczający, aby
zmniejszyć plon ... .
W Polsce prawo to aktualnie brzmi:
Niedobór potasu w glebie jest na
tyle duży, że nie gwarantuje efektywnego przetworzenia stosowanego azotu w plon. Nie zapewnia
wysokiej jakości płodów rolnych a
tym samym decyduje o opłacalności produkcji roślinnej (rys. 1.5).
Rys. 1.5. Potas, składnik ograniczający
plony rzepaku w Polsce, Beczka
Liebiga.
Fot. 1.1. Kukurydza, objawy suszy,
czerwiec 2003.
12
Akademia Rolnicza w Poznaniu
Rozdział 2.
Potas w roślinie
2.1. Zawartość i rozmieszczenie
Zawartość potasu w roślinach
kształtuje się od 1,0 do 6,0%, zależnie
od stanu odżywienia, gatunku, organu i
wieku (rys. 2.1). W optymalnych warunkach odżywienia potasem, starsze
liście zawierają więcej składnika.
Natomiast w roślinach niedożywionóych, znacznie bogatsze są organy
najmłodsze, aktywne metabolicznie.
Wraz z wiekiem rośliny średnia zawartość potasu, odniesiona do suchej
masy, się zmniejsza (rys. 2.2).
Jednakże, coraz częściej, ze względu
na funkcje osmotyczne potasu w
roślinie, zawartość tego właśnie pierwiastka odnosi się do stężenia K w
soku roślinnym (KH O). Jak zaobserwowano, w roślinach dobrze odżywionych
potasem, przez większość okresu
wegetacji zawartość potasu, pozostaje
na stałym poziomie (rys. 2.3). ). Zakłada
się, że ten sposób wyrażenia zawartości pierwiastka, dobrze odzwierciedla ilość potasu dostępnego w glebie. Dla nielicznych roślin uprawnych,
głównie traw i zbóż, wyznaczono
wartość krytycznego stężenia KH O na
poziomie 200 mM.
2
2
2.2. Funkcje potasu w roślinie
W roślinie, potas występuje jako jon
K+ nie tworząc połączeń organicznych.
Pierwiastek ten odgrywa podstawową
Akumulacja K, kg/ha
Proporcje K
faza zbioru
(%)
400
350
Kolby
20
Słoma
51
300
250
200
150
Liscie górne
100
50
Liscie dolne
14
15
0
GDD
0
200
400
600
800
1000
1200
1400 1600
Fazy wzrostu
V4
V8
V12
VT
R1
R2
R5 R6
Źródło: Karlen i in., 1988
Rys. 2.1. Dynamika pobierania potasu przez kukurydzę (plon 7,25 t/ha).
13
Potas – w produkcji roślinnej
K, % s.m.
6
5
0 kg/ha N
144 kg/ha N
4
3
2
1
0
60
80
100
120
Dni od siewu
140
160
180
Źródło: Leigh 1989, Methods of K-research in plants, IPI
Rys. 2.2. Zawartość potasu w jęczmieniu jarym, jako % suchej masy.
K w soku roślinnym, mmol/kg
60
0 kg/ha N
50
144 kg/ha N
40
30
20
10
0
60
80
100
120
Dni od siewu
140
160
Źródło: Leigh 1989, Methods of K-research in plants, IPI
Rys. 2.3. Zawartość potasu w jęczmieniu jarym, jako K w soku roślinnym.
14
180
Akademia Rolnicza w Poznaniu
rolę w szeregu procesach biochemicznych i fizjologicznych. Funkcje
potasu w roślinie obejmują:
1. Procesy osmotyczne:
a. wzrost komórek merystema
tycznych,
b. regulację cyklu dobowego
pracy aparatów szparkowych.
2. Aktywację enzymów roślinnych:
a. fotosynteza,
b. produkcja energii,
c. pobieranie jonów z gleby,
d. synteza węglowodanów,
białek, tłuszczów,
e. akumulacja związków organicznych w organach zapasowych.
3. Transport jonów i składników
organicznych w ksylemie.
4. Transport związków organicznych i nieorganicznych we
floemie.
2.2.1. Wzrost komórek roślinnych.
Wzrost
komórek
merystematycznych jest procesem fizjologicznym
najbardziej wrażliwym na niedobór
potasu, silnie zależnym od stężenia
jonów K+ w komórce. Najważniejsze
procesy obejmują:
- regulację potencjału osmotycznego komórki merystematycznej,
- usuwanie protonów (H+) z cytoplazmy do apoplastu,
- aktywację enzymów odpowiedzialnych za syntezę białek.
Wzrost komórki rozpoczyna się od
rozluźniania wiązań między cząsteczkami celulozy, hemiceluloz i białek z
jednoczesnym wydzielaniem jonów H+
do apoplastu. Proces ten prowadzi do
depolaryzacji błony cytoplazmatycznej
i powoduje wtórny ruch kationów,
głównie K+, z apoplastu do komórki
(rys. 2.4a). Wzrost koncentracji jonów
K+ w wakuoli, w konsekwencji, wywołuje osmotyczny przepływ wody
(2.4b), prowadzący tym samym do
wzrostu rozmiarów komórki. Powiększenie się komórki, nawet do 30%,
wynika ze wzrostu ciśnienia osmotycznego, jakie na jej ściany wywiera
wakuola.
Działanie jonów K+ w procesach wzrostu rośliny jest wysoce specyficzne.
Pierwiastek ten nie może być
zastąpiony przez inny, jednowartościowy kation. Pierwszym objawem
niedoboru potasu jest więc zahamowa-
K+
K+
H2O
aniony
aniony
H2O
Ca+
a) aktywny transport jonów do komórki
Ca+
W
O
D
A
b) transport wody do komórki
Rys. 2.4. Potas a proces osmozy.
15
Potas – w produkcji roślinnej
nie szybkości wzrostu najmłodszych
organów rośliny. W odniesieniu do zaw
artości potasu w całej roślinie przyjmuje się, że zjawisko to zachodzi przy
zawartości K poniżej 1,0 % (s.m.).
2.2.2. Regulacja aktywności komórek szparkowych i zużycia
wody przez roślinę.
Gospodarkę wodną roślina reguluje
poprzez kontrolę cyklu dobowego aparatów szparkowych (procesy otwierania
i zamykania komórek szparkowych –
pory w liściach poprzez które roślina
pobiera CO2 a także wydala wodę w
postaci pary wodnej). Prawidłowe
funkcjonowanie aparatów szparkowych
warunkuje obecność potasu w komórkach przyszparkowych i procesy
przemieszczania się jonów K+ i wody do
komórek szparkowych.
W warunkach ograniczonej ilości
dostępnej wody, jony K+ usuwane są z
komórek szparkowych a pory się zamykają. Tym samym zmniejsza się parowanie wody i ograniczone zostają straty wody z rośliny. Niedożywienie pota-
sem prowadzi do osłabienia, a nawet
do utraty zdolności rośliny do kontroli
gospodarki wodnej.
2.2.3. Aktywacja enzymów
roślinnych
Enzymy są niezbędnymi katalizatorami większości reakcji biochemicznych w roślinie. Aktywność, co najmniej
40 enzymów (niektóre źródła podają
nawet 80), takich jak syntetazy, oksydo-reduktazy, dehydrogenazy, transferazy, kinazy warunkuje obecności jonu
K+, który zmieniając fizyczny kształt
enzymu, aktywuje reakcję i jednocześnie obniża nakład energetyczny
rośliny w zachodzącym procesie (rys.
2.5).
Ilość jonów K+, zawartych w komórkach roślinnych, decyduje zarówno o
liczbie aktywowanych enzymów, jak i o
szybkości reakcji enzymatycznych.
2.2.4. Fotosynteza
Potas odgrywa podstawową rolę w
fotosyntezie i procesach z nią związanych (rys. 2.6). Jony potasu są odpo-
Wolna energia
Reakcja bez enzymemu
Ea
Ea
Reakcja z enzymemm
produkty
Rys. 2.5. Potas jako aktywator enzymów roślinnych.
16
Akademia Rolnicza w Poznaniu
Fotosynteza, µmol/m2 ·s
30
25
20
Optymalne odżywienie K
Niedobór K
15
10
5
0
Dni
13
19
26
Źródło: Cakmak 2002, Feed the soil to feed the people. The role of potash in sustainable agriculture, IPI
Rys. 2.6. Wydajność fotosyntetyczna bawełny w zależności od odżywienia potasem.
wiedzialne za szereg procesów
określanych wspólnym mianem fotosyntezy, a mianowicie:
- aktywność aparatów szparkowych - stężenie CO2;
- aktywność karboksylazy 1,5
bifosforybulozy, NADPH, ATP –
redukcja CO2;
- eksport związków organicznych z liści.
Niedobór jonów K+ zakłóca fotosyntetyczny proces transportu elektronów.
Niedobór K zwiększa aktywność oksydaz NADPH, które aktywują syntezę
aktywnych rodników tlenowych, takich
jak anion ponadtlenkowy (O2-), nadtlenek wodoru (H2O2), tlen singletowy
(1O2), rodnik hydroksylowy (OH.).
Obecność tych związków prowadzi do
destrukcji komórek liścia, których
zewnętrznym objawem są chlorozy i
nekrozy (tzw. poparzenia).
2.2.5. Produkcja energii
Cukry i ATP (trójfosforan adenozyny) są pierwotnymi produktami fotosyntezy. Cukry ulegają zużyciu w proce-
sach oddychania lub zostają przekształcone w inne składniki strukturalne i
zapasowe rośliny. ATP, będąc związkiem wysoko-energetycznym, jest niezbędnym źródłem energii dla rośliny.
Zarówno produkcja, jak i aktywność
ATP zależy od obecności jonów K+.
Rośliny z niedoborem potasu zmniejszają, zarówno szybkość wiązania CO2 ,
jak i produkcję ATP. Jednocześnie
wzrasta oddychanie. W konsekwencji
zmniejsza się ilość produkowanych
cukrów, co zmniejsza tempo wzrostu
całej rośliny.
2.2.6. Pobieranie i transport jonów
w roślinie
Rola potasu najsilniej uwidacznia
się w procesie pobierania jonów azotanowych. W cytoplazmie, w następstwie
redukcji jonów azotanowych wzrasta
koncentracja jonów organicznych,
których ujemny ładunek neutralizują
jony K+. Część powstałych kwasów
organicznych, w formie jabłczanu potasu, roślina transportuje do korzenia. W
organie tym jabłczan ulega dekarboksylacji a jon K+ uczestniczy w transpor-
17
Potas – w produkcji roślinnej
CO2
LIŚĆ
PEP
NH3
K + jabłczan
K+NO3-
floem
K+ jabłczan
ksylem
K+ NO3-
transport C
do korzeni
jabłczan
HCO3K+
NO3-
K+
NO3-
}
kwas
pirogronowy
transport N
do liści
KORZEŃ
Rys. 2.7. Krążenie jonów K+ między
organami rośliny (Marschner 1995,
modyfikacja).
cie jonu NO3- w ksylemie. Stężenie
jonów K+ we floemie decyduje o szybkości pobierania także i tego jonu z
gleby (rys. 2.7).
Niedobór potasu zmniejsza nie tylko
pobranie jonów azotanowych, lecz
także jonów innych pierwiastków.
Niedostateczne zaopatrzenie rośliny w
potas zmniejsza także szybkość transportu azotanów, fosforanów, wapnia,
magnezu i aminokwasów.
2.2.7. Synteza skrobi, białek,
tłuszczów
Rośliny produkujące skrobię, białka
i tłuszcze wymagają dużej koncentracji
potasu w swych tkankach. Synteza
białek zachodzi przy koncentracji K+ w
cytoplażmie na poziomie 100-150 mM,
lecz poniżej tego zakresu szybko się
zmniejsza. Maksymalna wydajność
innych procesów wymaga dużo mniejszego stężenia jonów K+. Przykładowo
syntetaza skrobiowa aktywuje się już
w zakresie stężeń K+ w cytoplaźmie od
18
30 do 50 mM. Efektywność tego procesu zależy także od obecności
innych kationów jednowartościowych,
lecz dominującym jest potas (Li+ < Na+
< NH4+ < Cs+ Rb+ < K+).
Niedobór potasu zmienia metabolizm
węglowodanowy rośliny, zwiększając
akumulację cukrów rozpuszczalnych,
prowadzi do spadku zawartości skrobi.
W ziemniakach, nadmiar cukrów redukujących wywołuje ciemnienie bulw, a
także zwiększa intensywność barwy
chipsów, co w obu przypadkach nie jest
cechą pożądaną zarówno przez producenta, jak i konsumenta. W roślinach ozimych nadmiar cukrów prostych zmniejsza odporność roślin na działanie niskich
temperatur. Niedobór potasu prowadzi
do zmniejszenia ilości wyprodukowanego przez roślinę białka i to niezależnie od
stopnia odżywienia azotem.
2.2.8. Transport produktów fotosyntezy we floemie
Cukry, produkowane w liściach,
transportowane są do innych organów.
Transport asymilatów jest niezbędny
dla utrzymania aktywności metabolicznej i wzrostu rośliny, a także akumulacji związków organicznych w formie
zapasowej (węglowodany, białka,
tłuszcze). Na każdym etapie procesu
transportu, począwszy od komórek
mezofilu poprzez transport w rurkach
sitowych, po komórki merystemów
wierzchołkowych, czy też komórki
organów zapasowych, niezbędny jest
potas i ATP. Jony K+ dominują we floemie, występując w stężeniu 60-110
mM. Pierwiastek ten, na każdym etapie
transportu, jest niezbędny do wytworzenia i utrzymania różnicy stężeń mię
dzy donorem a akceptorem asymilatów.
Niedobór potasu zwalnia szybkość
transportu cukrów w roślinie a tym
samym zmniejsza szybkość wzrostu,
plon i jakość produktów roślinnych.
Akademia Rolnicza w Poznaniu
Tabela 2.1. Zakres optymalnego
stężenia potasu w pełni rozwiniętych
liściach roślin uprawnych
Rośliny uprawne
Zboża
Burak pastewny
Burak cukrowy
Ziemniaki
Rzepak
Len
Soja
Bobik
Grochy
Koniczyna czerwona
Lucerna
Trawy łąkowe
K, % s.m.
2,5-5,5
3,8-7,0
3,5-6,0
5,0-6,6
2,8-5,0
25-35
2,5-3,7
21-28
2,2-3,5
1,8-3,0
2,5-3,8
2,0-3,0
Źródło : (BERGMANN 1992)
2. 3. Objawy niedoboru potasu
Rośliny, dobrze odżywione potasem, zawierają od 2,5 do 6,0% K,
zależnie od gatunku i fazy rozwoju (tab.
2.1).
Niedobór potasu w roślinie ujawnia się:
- zwiększoną transpiracją;
- utratą turgoru, przyspieszonym więdnięciem (fot. 2.1);
- zmniejszoną fotosyntezą;
- zmniejszoną integralnością
membran cytoplazmatycznych
- mniejszą, netto, akumulacją
składników pokarmowych.
W warunkach przedłużającego się niedoboru potasu w roślinie, na liściach
pojawiają się bardziej zaawansowane
objawy niedoboru składnika, a mianowicie:
- chlorozy dolnych liści. Jony
potasu (K+) są bardzo ruchliwe. W stanie niedoboru jony
K+ podlegają remobilizacji z
liści starszych do organów o
większych w danym momen-
cie potrzebach metabolicznych. Widoczne symptomy
niedoboru potasu pojawiają
się jako chlorozy i żółtawe
przebarwienia dolnych liści.
Objawy te pojawiają się najpierw na wierzchołkach blaszki liściowej, a następnie rozs
zerzają wzdłuż jej brzegów,
wywołując tzw. oparzenia
(fot. 2.2).
- nekrotyczne plamy (fot. 2.3 i
2.4), Narastający niedobór potasu prowadzi do przekształcenia oparzeń w nekrotyczne
żółtawobrązowe plamy, pojawiające się na wierzchołku i
krawędzi starszych liści; brzegi liści natomiast zwijają się i
zwisają w dół (fot. 2.5; 2.6).
- więdnięcie i obumieranie liści,
W ostatnim etapie pogłębiającego się niedoboru potasu
liście więdną i obumierają,
lecz często pozostają na
łodydze.
Morfologiczne objawy niedoboru potasu:
1. Spowolniony wzrost rośliny ze
słabo wykształconymi źdźbłami:
- w sytuacji nadmiaru azotu zachodzi wyleganie (zboża,
kukurydza) (fot. 2.7);
- mniejsze rozmiary młodszych
liści;
- słabo rozwinięty system korzeniowy, łatwo atakowany
przez choroby głównie zgnilizny;
2. Mniejsza masa całych roślin,
karłowacenie, słabym zawiązywaniem bulw przez ziemniaki
(fot. 2.8).
3. Zwiększona podatność roślin na
niskie temperatury a w przypad-
19
Potas – w produkcji roślinnej
ku roślin ozimych wzrost podatności na wymarznięcie.
4. Mniejszy plon, który ponadto
charakteryzuje się:
a. zboża – drobnymi, pomarszczonymi ziarniakami
(fot. 2.9; 2.10);
b. kukurydza – słabym uziarnieniem wierzchołka kolby
(fot. 2.11);
c. rośliny jagodowe, pestkowe –
opadanie niedojrzałych
owoców;
d. niska jakość przechowalnicza (fot. 2.12).
Fot. 2.1. Niedobór potasu –
więdnięcie roślin buraka cukrowego.
Fot. 2.3. Niedobór potasu –
krawędziowe poparzenie liści
buraka cukrowego.
Fot. 2.2. Niedobór potasu –
chloroza krawędziowa liści
marchwi.
Fot. 2.4. Niedobór potasu –
ziemniaki.
20
Akademia Rolnicza w Poznaniu
Fot. 2.5. Niedobór potasu –
kukurydza.
Fot. 2.7. Wylegnięty łan pszenicy –
niezbilansowanie potasu i azotu.
Fot. 2.6. Niedobór potasu –
pszenica.
Fot. 2.8. Niedobór potasu –
Słabe zawiązywanie bulw przez
ziemniaki.
21
Potas – w produkcji roślinnej
+K
pszenica ozima
niedobory K:
silne
Fot. 2.9. Frakcje ziarna pszenicy
dobrze odżywionej potasem.
średnie
brak
Fot. 2.11. Potas a zaziarnienie kolb
kukurydzy.
-K
Fot. 2.10. Frakcje ziarna pszenicy niedostatecznie odżywionej potasem.
Fot. 2.12. Niedobór potasu – ciemnienie bulw ziemniaka.
Fot. 2.13. Burak cukrowy, objawy suszy, sierpień 2003.
22
Akademia Rolnicza w Poznaniu
Rozdział 3.
Potas w glebie
3.1. Obieg potasu w środowisku
Potas (K) zajmuje siódme miejsce
pod względem zawartości w skorupie
ziemskiej, średnio 2,4%. Pierwiastek
tworzy trzy izotopy 39K, 40K i 41K, stanowiące odpowiednio 93,08%; 0,01%; i
6,91% masy wagowej pierwiastka. Ze
względu na łatwe łączenie się potasu z
tlenem i wodą, pierwiastek ten nie występuje w środowisku w stanie wolnym,
lecz w szerokiej gamie związków nieorganicznych. Wszystkie naturalnie występujące związki potasu w glebie
pochodzą z rozpadu i rozkładu :
- ortoklazu:
KAlSi3O8
10,5% K2O
- muskowitu:
10% K2O
KAl2(OH)2(AlSi3O10)
- biotytu:
(HK)2(MgFe)2(AlFe)2(SiO4)3
8,7% K2O
- minerałów grupy nefelinu:
20,0% K2O
NaKAlSiO4,
Krążenie potasu w środowisku jest
wysoce specyficzne, gdyż średnio, 9098% składnika znajduje się wyłącznie w
postaci mineralnej. Stężenie potasu w
roztworze glebowym, podstawowego
źródła pierwiastka dla roślin, w tym
uprawnych, zależy w dużej mierze od
dynamicznej równowagi procesów
wiązania (sorpcja, retrogradacja, fiksacja, uwstecznienia) i rozpuszczenia
(desorpcja) (rys. 3.1). Ilość potasu
związana w mikroorganizmach (w biomasie gleby) w stosunku do całkowitej
zawartości pierwiastka w glebie jest
nieznaczna. Sucha masa mikroorganizmów glebowych w warstwie 20 cm
gleby na 1 ha wynosi około 3000 kg.
Jeżeli założymy, że średnio-roczne
tempo mineralizacji biomasy kształtuje
się na poziomie 0,75% , to otrzymamy
około 23 - 45 kg K2O/ha uwalnianego
rocznie z tego źródła. Znacznie ważniejszym źródłem potasu są tzw. resztki roślinne, czyli masa organiczna uprawianych roślin pozostawiona po zbiorze plonu głównego na polu. W skład tej
masy wchodzą zarówno organy nadziemne, jak i korzenie. Ilość potasu
zawarta w tej masie waha się od kilkudziesięciu do kilkuset kg K2O/ha. Potas
nie tworząc połączeń organicznych
podlega łatwo uwolnieniu, wymyciu. Z
tej też przyczyny resztki roślinne, zależnie od sposobu zagospodarowania,
stanowią bardzo ważne i cenne gospodarczo źródło potasu dla roślin w zmianowaniu.
3.2. Minerały ilaste
Skład chemiczny wtórnych minerałów ilastych bezpośrednio zależy od
natury minerałów pierwotnych oraz od
rodzaju skały macierzystej, która
odgrywa główną rolę w kształtowaniu
właściwości chemicznych gleby. Potas
odgrywa jedną z kluczowych funkcji w
powstaniu minerałów o wyjątkowo
dużej powierzchni właściwej. Przykładowo, rozpad miki zwiększa powierzchnię właściwą, uwodnienie oraz
pojemność wymienną w stosunku do
kationów, lecz jednocześnie prowadzi
do spadku zawartości potasu (rys. 3.2).
Pod względem strukturalnym,
minerały ilaste klasyfikuje się na dwuwarstwowe (1:1; kaolinit), trój-warstwowe (2:1; illit, montmorylonit, wermikulit), cztero-warstwowe (2:1:1; chloryt), bezpostaciowe (o nieokreślonej
budowie). Szkielet tych minerałów
tworzą krzem i glin. Czworościan krzemowy (tetraedr) tworzą 4 jony O2- otaczające jon Si4+, który może być
częściowo podstawiony przez jon Al3+.
Glin tworzy strukturę ośmiościanu
23
Potas – w produkcji roślinnej
roślina
pobieranie
nawozy
organiczne
nawozy
mineralne
mineralizacja
K
wymienny
K+
K
zapasowy
K
niewymienny
wymywanie
procesy uwsteczniania jonów K+ w glebie
procesy uwalniania potasu z gleby poprzez formy przejściowe do roztworu
glebowego jako jony K+
legenda:
przemiany K
w glebie
Formy K
w glebie
kierunki przemian K w glebie
Rys. 3.1. Potas w glebie: składniki bilansu, struktura i procesy.
Mika
(rozmiar cząstki > 2 µm)
Minerały ilaste
(rozmiar cząstki < 2 µm)
Montmorylonit
Mika
Uwodniona mika
Illit
Minerały przejściowe
Wermikulit
K 10%
6-8%
4-6%
~3%
< 1%
Wzrost uwodnienia, powierzchni właściwej i kationowej pojemności wymiennej
Źródło: Schroeder, (1984)
Rys. 3.2. Wietrzenie miki a zawartość potasu we wtórnich minerałach ilastych.
24
Akademia Rolnicza w Poznaniu
Tabela 3.1. Pojemność wymienna
minerałów ilastych i próchnicy
Rodzaj materii
Kaolinit
Chloryt
Illit
Minerały
przejściowe
Montmorylonit
(Smektyt)
Wermikulit
Alofany
Związki
próchniczne
PWK, cmol+/kg gleby
5 - 15
10 - 40
20 - 50
40 - 80
80 - 120
100 - 150
do 100
200 - 500
Źródło: Schröder (1984)
(oktaedr), w której 6 jonów OH- otacza
centralnie ułożony jon Al+3, który może
być zastąpiony przez jony Mg2+ i Fe2+ (3+).
Zdolność podstawowych minerałów
ilastych i próchnicy do wiązania kationów przedstawia tabela 3.1.
3.3.
Wymiana i równowaga jonowa
potasu
Warunki geochemiczne, panujące w
glebie (temperatura, woda, odczyn) są
z jednej strony siłą napędową rozkładu
pierwotnych minerałów ilastych wraz z
uwalnianiem związków potasu a z drugiej strony decydują o przyswajalności i
dostępności pierwiastków dla świata
ożywionego. Jednym z kluczowych
czynników rządzących dynamiką jonów
K+ w glebie jest woda. Istota procesu
wymiany jonów K+, między roztworem
glebowym a glebowym kompleksem
sorpcyjnym potasu, polega na przemieszczaniu jonów K+ między fazą
ciekłą a faza stałą gleby i odwrotnie. To
pozornie
proste
zjawisko
jest
wyjątkowo ważne w procesie przemian
minerałów. Przykładowo w środowisku
bogatym w magnez, bogaty w potas illit
uwalniając jony K+ do roztworu glebo-
wego i jednocześnie adsorbując jony
Mg+2, zamienia się w montmorylonit.
Procesy wymiany jonów K+ są z natury odwracalne. Można więc założyć,
że jeżeli zostanie zakłócony stan
równowagi (pobranie potasu przez
rośliny, wymywanie) jony K+ będą przemieszczać się z fazy stałej gleby do
roztworu glebowego celem ponownego
ustalania stanu równowagi między obu
fazami. Natomiast, gdy w roztworze
glebowym stężenie K wzrasta (nawożenie K) zachodzi proces odwrotny.
Stężenie i dostępność potasu w
glebie są kontrolowane przez mineralną
cześć gleby. Szacuje się, że stężenie
potasu w objętości gleby zajętej przez
korzenie roślin waha się od 0,5 do 15
kg/ha, czyli jest niewystarczające, aby
pokryć wymagania nawet najmniej plonujących roślin. Dla utrzymywania
stałego stężenia jonów K+ w roztworze
glebowym, potas musi w sposób ciągły
się przemieszczać z fazy stałej gleby do
roztworu glebowego.
Opracowano wiele równań służących do zapisywania procesów
wymiany i równowagi potasu w glebie.
Do najczęściej używanych należy
równanie Gapona (1933). Niżej podano
schematy reakcji wymiany jonów o tych
samych i różnych wartościowościach.
25
Potas – w produkcji roślinnej
A: Reakcje wymiany
1. K+/Na+
]Na+(s)+K+(Aq)↔ ]K+(s)+Na+(Aq)
2. K+/Ca2+
2+
+
+
2+
]Ca1/2
(S)+K ↔]K (S)+1/2Ca (Aq)
+
+
3. K /Al3
3+
+
+
3+
]Al1/3
(S)+K (Aq)↔]K (S)+1/3Al (Aq)
B: Zapis stanu równowagi
1. K+/Na+
[K+](S)
[K+](Aq)
= KG
+
[Na+](Aq)
[Na ](S)
+
2+
2. K /Ca
[K+](S)
[K+](Aq)
=
K
G
[Ca2+]1/2(Aq)
[Ca2+1/2](S)
+
3+
3. K /Al
[K+](S)
[K+](Aq)
=
K
G
[Al3+]1/3(Aq)
[Al3+1/3](S)
wymiany jonowej i równowag jonowych
należy uwzględnić siłę jonową (I) roztworu, która jest bezpośrednio związana ze
stężeniami jonów:
I = 1/2 Σ Ci • Zi2
[7]
[1]
[2]
gdzie:
I – oznacza siłę jonową; Ci – stężenie jonów w
roztworze (mol/dm3); Zi – wartościowość jonu ”i”.
[3]
[4]
[5]
[6]
gdzie:
K(S), Ca(S), Al(S) równoważnikowy udział kationów K, Ca i Al w glebie (mol/kg),
K(Aq), Ca(Aq), Al(Aq) stężenie jonów K, Ca i Al w roztworze glebowym
(mol/dm3).
KG termodynamiczna stała równowagi Gapona
Wartości stałych równowag zależą
od jednostek, w jakich wyraża się
zawartość jonów biorących udział w
reakcji (substraty) oraz w produktach tej
reakcji. Jeżeli zawartości wyrażone są w
stałych aktywności to definiowane są
jako stałe aktywności a jeżeli w stałych
stężeniach to jako stałe stężeń.
Obecnie, coraz częściej stałe równowag
przedstawia się w formie stałych stężeń.
Przyjmując taki sposób opisu procesu
Wymiana i równowaga jonowa
potasu w glebie zależą w znacznym
stopniu od pojemności (zdolności)
danej gleby do utrzymania stałego
tempa dopływu jonów potasu do
roztworu glebowego. Pojemność
wymienna gleby w stosunku do kationów (PWK) jest tą cechą, której
wartość informuje o zdolności układu
do potencjalnej wymiany jonów K+
między roztworem gleby a samą glebą.
Szacuje się, że w Europie Środkowej,
PWK cząstek mineralnych gleb waha
się od 40 do 60 cmol+ /kg a cząstek
organicznych od 150 do 300 cmol+ /kg
(tab. 3.1).
Utrzymanie założonej wartości
aktywności i stężenia jonów potasu w
roztworze glebowym zależy nie tylko od
ilości jonów potasu, lecz także od
aktywności (i stężeń) jonów wapnia i
magnezu. W 1964 roku Beckett przedstawił koncepcję określenia aktywności
jonów K+ w układzie roztwór glebowy/faza stała gleby w oparciu o pojemność buforową gleby w stosunku do K
(PBCK) oraz o zależność K glebowego
do K w roztworze (Quantity/Intensity =
Q/I) (rys. 3.3.). W opracowanym równa-
Tabela 3.2. Wskaźniki zaopatrzenia roślin w potas
Wskaźnik
Wartość wskaźnika zaopatrzenia
Niedostatecznego
3
Aktywność (mol/dm )
ARK (mol/dm3)1/2
-∆G (KJ/mol)
0,5 x 10
1 x 10-3
14,7 - 16,8
Źródło: Fotyma i Mercik (1992), z modyfikacją
26
-3
Dobrego
Nadmiernego
-3
0,0 - 1,4 x 10
1 - 5 x 10-3
10,5 - 12,6
5 x 10-3
8,4
Akademia Rolnicza w Poznaniu
niu wymiany uwzględnił poza wapniem,
także magnez, jako drugi obok wapnia
dominujący pierwiastek kompleksu glebowego.
[K+]
[8]
ARK =
[Ca2+ + Mg2+]1/2
gdzie:
ARK – stosunek aktywności (stężeń), (mol/dm3)1/2
Według tej koncepcji, aktywność
równowagowa K jest ilorazem, który
odzwierciedla stężenie K w roztworze
glebowym, gdy suma Ca i Mg jest
wartością stałą. Warunek ten nie może
być spełniony w glebie. Pomimo tego
zastrzeżenia podjęto próby użycia tej
metody do diagnostyki nawozowej gleb
(tab. 3.2)
Procesy wymiany jonów oraz ustalenie stanu równowagi K, z uwagi na
energetyczny charakter tych procesów
(ruch jonów), podlegają prawom termodynamiki. Wartość energetyczną procesu wymiany, tzw. wolną energię
wymiany K+ między fazą ciekłą a stałą
gleby ujmuje zależność:
–∆G=2,303RTlogARK
[9]
gdzie:
∆G – wolna energia wymiany K+ względem Ca2+ i
Mg2+, (J/mol); R – stała gazowa (8.31J/K mol);
T - Temperatura w ˚K.
+∆ (K)
Wzrost desorpcji K
Y = aX + b
AR0 (K)
-∆ (K)
Wzrost sorpcji K
AR(K)
K labilny
PBC(K) = nachylenie = a
z równania Y = aX + b
L (Labilne
PBC = ----------AR0 (K)
gdzie, Y = ±∆ (K)
oraz X = AR(K)
Rys. 3.3. Zależność między potasem wiązanym (sorbowanym) a jego stężeniem
równowagowym w roztworze glebowym.
27
Potas – w produkcji roślinnej
3.4. Formy potasu w glebie
Podstawowym celem oznaczania
form potasu w glebie jest oszacowanie
ilości pierwiastka, rozważanej pod
względem przyswajalności dla danej
rośliny lub grup roślin. Potas zawarty w
roztworze glebowym i w formie
wymiennej stanowi główne źródło potasu dla prawidłowego wzrostu roślin.
Obie te formy, jak przedstawiono na
rys. 3.4, znajdują się w dynamicznej
równowadze.
Wybór metod analitycznych do
oznaczania poszczególnych form potasu w glebie musi uwzględniać podstawowy fakt, że potas występuje w glebie, prawie wyłącznie w formie mineralnej a ilości K+ w roztworze, w formie
wymiennej (najważniejsze dla wzrostu)
są zbyt małe. Należy także podkreślić,
że teoretycznie wydzielone frakcje
(formy) potasu w glebie, nie zawsze i
nie w pełni pokrywają się z ”siłą”
ekstrakcyjną stosowanych roztworów
ekstrakcyjnych, ze względu na ich
różną selektywność względem potasu
(tab. 3.3).
Terminologia odniesiona do poszczególnych form potasu glebowego jest
bardzo bogata, wywołując tym samym
tzw. szum informacyjny. Literatura
przedmiotu pozwala rozróżnić nawet
do 6 form potasu , a mianowicie: ogólny, rezerwowy, niewymienny, uwsteczniony, wymienny, oraz przyswajalny.
Poniżej podano opis poszczególnych
form potasu z jednoczesną relacją do
form pokrewnych.
Potas ogólny (całkowity) określa się
jako tą formę potasu, która obejmuje
całość potasu w glebie. Zawartość
potasu w glebach polskich może
wahać się od 130 do ponad 20000 mg
K2O/kg gleby.
Potas rezerwowy jest to potas pierwotnych i wtórnych minerałów ilastych
gleby, występujący w formie niewK mineralny
(90-98% K
całkowitego)
W niezwietrzałych
skałach macierzystych
Uwolniony dopiero po
kilkunastu latach
K niewymienny
(1-2% K całkowitego)
ROŚLINA
K-Roztwór
K w roztworze
glebowym
K wymienny
(1-2% K całkowitego)
Zawarty w minerałach
ilastych i próchnicy
Uzupełnia K w roztworze
Źródło: Korb i in., (2002), z modyfikacja
Rys. 3.4. Formy potasu w glebie.
28
Zawarty w minerałach
ilastych
Uwolniony po
kilku latach
Akademia Rolnicza w Poznaniu
Tabela. 3.3. Wybrane, doświadczalnie techniki stosowane do ekstrahowania
przyswajalnej formy potasu w glebie1
Roztwór ekstrakcyjny
Podstawowe warunki ekstrakcji
1
0,02M mleczan (lactate) Ca + 0,02M HCl
pH 3,7; 1g:50 cm3; 2 godz.
Egner (1932) i Riehm (1943)
2
0,05M NaHCO3
pH 8,5; 1g:20 cm3; 30 min.
Olsen i in. (1954)
3a
1 M CH3COONH4
pH 7,0; 1g:10 cm3; 30 min.
Jackson (1958)
4
0.1M mleczan (lactate)
NH4 + 0,4M kwas octowy
pH 3,0; 1g:20 cm3; 2 godz.
Egner, Riehm i Domingo (1960)
5b
0,2M NaTPB + 1,7M NaCl + 0,01M EDTA
1g:6 cm3; Smith i Scott (1966)
oraz Cox i in. (1999)
6
0,05M mleczan Ca + 0,05 octan
Ca + 0,03M kwas octowy
pH 4,1; 1g:20 cm3; 2 godz.
Schuller (1969)
7
Woda destylowana
pH 6....7 Van der Pauw (1973)
8
0,0125M CaCl2
1g:10 cm3; 1 godz.
Schachtschabel i Heineman
(1974)
9
1M NH4HCO3 + 0,005M DTPA
pH 7.6; 1g:2 cm3; 15 min.
Soltanpur i Schab (1977)
10 2% NaHCO3 + 0,7% (NH4)2SO4
Neikova – Boceva (1977)
11 0,2M octan NH4 + 0,015M NH4F +
0,02M NH4Cl + 0,012M HCl
pH 2,90; 1g:10 cm3; 5 min.
Mehlich (II) (1978)
12 0,013M HNO3 + 0,015M NH4F + 0,2M
kwas octowy + 0,25M NH4NO3 +
0,001N EDTA
pH 2,0; 1:10 (v/v); 5 min.
Mehlich (III) (1984)
13 0,1M HCl + 0,2 kwas szczawiowy
1g:20 cm3; 1 godz.
Metoda standardowa w Holandii
1
Źródło: Mutscher (1995), z modyfikacją; aib inne źródła (patrz Piśmiennictwo)
ymiennej. W Polsce za tą formę potasu
przyjmuje się potas rozpuszczalny w
20% HCl.
Potas niewymienny obejmuje część
potasu rezerwowego i zawartego w
biomasie gleby. Określony jest także
jako potas ”trudno wymienny” lub ”potas nieaktywny”, z uwagi na to, że w
procesie ekstrakcji jon K+ nie jest
wypierany z fazy stałej gleby przez
kationy soli obojętnych. W Polsce za tą
formę potasu przyjmuje się potas
rozpuszczalny w 1M HNO3.
Potas uwsteczniony obejmuje część
potasu niewymiennie związanego a
pochodzącego głównie z nawozów.
29
Potas – w produkcji roślinnej
Odnosi się do jonów K+ przemieszczonych z roztworu glebowego do
przestrzeni między-pakietowych minerałów ilastych i tam ”zablokowanych”.
Stanowi część składową potasu niewymiennego i rezerwowego.
Potas wymienny definiuje potas, który
może być wypierany z kompleksu sorpcyjnego gleby różnymi solami (kationami). Do oznaczania tej formy potasu
najczęściej stosuje się w 1M
CH3COONH4. Ilość ekstrahowanego
składnika dobrze odzwierciedla reakcja
roślin.
Potas przyswajalny definiowany jest
często jako potas dostępny lub ruchomy. Najbardziej prawdopodobne oszacowania zawartości tzw. potasu przyswajalnego uzyskuje się metodami
wegetacyjnymi. Są one jednak
długotrwałe i kosztowne, dlatego szerokie zastosowanie znalazły metody
laboratoryjne, chemiczne. W praktyce
diagnostycznej potas przyswajalny
definiuje się jako ilość składnika ekstrahowaną z gleby specjalnymi wyciągami
ekstrakcyjnymi. W Polsce standardową
metodą jest procedura według Egnera i
Riehma.
Należy jednak zaznaczyć, że tylko
oznaczenie zawartości potasu przyswajalnego nie dostarcza bezpośrednio
określonej informacji diagnostycznej i
nie definiuje ściśle potrzeb rośliny.
Poszczególne gatunki a nawet odmiany
roślin uprawnych różnią się pod względem zdolności pobierania potasu z
gleby.
Fot. 3.1 Profil gleby bielicowej, uprawnej.
30
Akademia Rolnicza w Poznaniu
Rozdział 4.
Nawozy potasowe
Potas, pomimo że jest siódmym,
pod względem wagowym pierwiastkiem skorupy ziemskiej (2,4%), występuje w dużym rozproszeniu. Oznacza
to, że koncentracja pierwiastka w
złożach jest generalnie mała.
4.1. Powstanie złóż potasu
Złoża soli potasowych dostatecznie
bogate w potas, a więc o zawartości
składnika pozwalającej na opłacalną
ekonomicznie eksploatację, występują
w różnych regionach świata. Poza
potasem zawierają także sód i magnez.
Pierwsze złoża potasu odkryto w
Niemczech w roku 1839 koło
Strassfurtu.
Złoża potasu powstały miliony lat temu,
lecz powstają także obecnie, w
suchych regionach globu ziemskiego.
Hipotezy na temat powstania złóż soli
potasowych są dobrze udokumentowane (rys. 4.1). Teoria lagunowa
zakłada następujące warunki powsta-
Parowanie
4
Słona woda
morska
1
Płycizna
Duża laguna
2
3
5
Złoża potasu i magnezu
Rys. 4.1. Teoria lagunowa powstawania złóz potasu.
Philippsthal
Fulda
Richelsdorf
Heringen
złoże Hessen
złoże Thueringen
0
piaskowiec pstry
iłgórny
dolomit płytowy
ił dolny
złoża soli
kamiennej i
potasowej
bazalt
2 4
6
m
400
200
0
-200
-400
-600
-800
8 10 km
czerwony
spągowiec
Rys. 4.2. Przekrój przez złoża soli potasowych, Niemcy.
31
Potas – w produkcji roślinnej
nia złoża solnego:
1. Obecność laguny, oddzielonej
od otwartego morza barierą.
2. Strefa klimatu ciepłego, suchego, o dużej wartości parowania
wody;
3. Systematyczny, lecz w niewielkich ilościach, dopływ słonej
wody morskiej do laguny
(przypływy morskie).
4. Szybkość parowania wody z laguny przekracza szybkość
dopływu świeżej wody morskiej.
Wystąpienie wszystkich wymienionych
wyżej warunków sprzyja wysyceniu
roztworu i krystalizacji soli, a następnie
tworzeniu się złoża. Współcześnie takie
procesy można obserwować w wielu
miejscach na świecie, lecz najsilniej
przejawiają się na wybrzeżu Morza
Martwego w Izraelu (Fot. 4.2).
Tworzenie złóż soli rozpoczyna się
od osadzania się na dnie, w spągu
złoża, osadów ilastych. Postępujący
proces parowania wywołuje cykl sedymentacji, w kolejności tworzących się
osadów: węglany (osady wapienne i
dolomit) ➞ siarczany (gips i anhydryt)
➞ sole kamienne ➞ sole potasowe
➞sole magnezowe (rys. 4.2). Proces
odkładania się osadów ma charakter
ciągły, cykliczny, a więc w złożach występują kolejne warstwy różniące się
grubością. Okresy geologiczny powstawania złóż są bardzo różne. W wyniku
ruchów tektonicznych skorupy ziemskiej pierwotnie powierzchniowe złoża
zostały przemieszczone w głąb skorupy
ziemskiej i przykryte osadami młodszymi. Tworzą dzisiejsze złoża kopalne,
które należy odróżnić od złóż powierzchniowych, solanek.
4.2. Złoża i wydobycie soli potasowych w świecie
Zasoby potasu, o dużej wartości
eksploatacyjnej, w skali globalnej, sza-
32
Fot. 4.1. Minerały potasu.
Akademia Rolnicza w Poznaniu
cuje się w bardzo szerokim zakresie od
9 do 120 mld t. Przyjmując dolną
wartość oszacowania, zasoby te wystarczą na 350 lat eksploatacji, przy dzisiejszym poziomie rocznego wydobycia. Zasoby podstawowe ocenia się na
około 18 mld t (tab. 4.2). Geografia złóż
potasu jest bardzo nierównomierna (rys.
4.3). Złoża potasu rozmieszczone są na
wszystkich kontynentach, lecz najmniej
odkryto w Afryce. Dwa kraje, mianowicie Kanada i Rosja skupiają 70% rezerw
podstawowych. W Europie największe
rezerwy złóż soli potasowych występują
w Niemczech, około 5,3% zasobów
światowych. W pozostałych krajów
europejskich, takich jak Ukraina,
Francja, Hiszpania, czy też Wielka
Brytania, rezerwy te są niewielkie.
Spośród wymienionych w tab. 4.1
minerałów zawierających potas najważniejszym jest sylwit, wydobywany
ze złóż kopalnych jako sylwinit (mieszanina sylwitu i halitu). Karnalit dominuje
w złożach izraelskich a kainit we
włoskich. Langbainit (siarczan potasowo-magnezowy) ma znaczący udział w
złożach amerykańskich. Średnio zawiera 22% K2O, 11% Mg i 22% S. Jest to
minerał całkowicie rozpuszczalny w
wodzie. Saletra potasowa, w ilościach
ekonomicznie opłacalnych, występuje
tylko w złożach chilijskich (fot. 4.1).
Światowa produkcja potasu, powoli, lecz systematycznie rośnie. W roku
2002 wyniosła 26,7 mln t i w porównaniu do 1997 zwiększyła się o 3%.
Głównymi producentami są Kanada,
Fot. 4.2. W spółcześnie tworzące się złoża soli, Morze Martwe.
33
Potas – w produkcji roślinnej
Rosja
Kanada
Białoruś
USA
China
Bliski Wschód
Tajlandia
Laos
Ameryka
Południowa:
Brazylia
Chile
Argentyna
Kongo
Wielka Brytania
Niemcy
Francja
Złoża eksploatowane
Złoża zinwentaryzowane
Hiszpania
Rys. 4.3. Geografia złóż potasu.
Federacja Rosyjska, Białoruś i Niemcy.
Te cztery kraje dostarczają w sumie
76% światowej produkcji potasu, Izrael
i Jordania – 12% a pozostałe sześć
krajów (Tabela 4.1) 12%.
4.3.
Eksploatacja złóż soli
potasowych
Generalnie wyróżnia się trzy podstawowe technologie eksploatacji złóż
soli potasowych, a mianowicie:
1. Kopalnictwo klasyczne
2. Wypłukiwanie soli ze złóż głębinowych, wodą.
3. Powierzchniowe.
Klasyczny sposób eksploatacji złóż
soli potasowych, dominuje w produkcji
surowca i nie odbiega od metod stosowanych w wydobyciu węgla kamiennego. W kopalni soli podstawowe wyposażenie stanowią dwa pionowe szyby,
jeden do transportu obsługi a drugi do
wywożenia urobku. Do pozyskiwania
surowca ze złoża skalnego stosuje się
Tabela 4.1. Gospodarczo ważne minerały potasu
Minerał potasowy
Skład chemiczny
Sylwit
Sylwinit
Karnalit
Kainit
Langbainit
Saletra
Polihalit
KCl
KCl · NaCl, mieszanina obu soli
KCl · MgCl2 · 6H2O
KCl · MgSO4 · 3H2O
K2SO4 · 2MgSO4
KNO3
K2SO4 · 2MgSO4 · 2CaSO4 · 2H2O
34
Zawartość potasu,
K2O %
63
20-30
17
19
23
47
16
Akademia Rolnicza w Poznaniu
Tabela 4.2. Rezerwy i światowe wydobycie potasu, mln t K2O
Kraj
Rezerwy podstawowe
Produkcja, 1997
Kanada
Rosja
Białoruś
Niemcy
Brazylia
Izrael
Jordania
Chiny
USA
Pozostałe2
10 700
2 400
1 100
960
660
640
640
350
260
340
9,3
3,1
2,9
3,5
0,3
1,4
1,3
0,1
1,6
2,4
Łącznie
18 050
25,9
1 Źródło: IFA, 2002;
2 Argentyna, Australia, Dania, Egipt, Kazachstan, Kongo, Laos, Maroko, Meksyk, Nigeria, Pakistan,
Rumunia, Polska, Turkmenia, Uzbekistan.
różne techniki, od prostych oskardów,
poprzez
materiały
wybuchowe.
Powstały surowiec skalny transportuje
się na powierzchnię.
W eksploatacji wielu złóż, głównie w
Kanadzie i USA, sól wypłukuje się ze
złoża, wodą. W tej technologii, po zlokalizowaniu złoża wierci się otwory, w
które rurami tłoczy się pod ciśnieniem
wodę. Woda docierając do złoża solnego wypłukuje i rozpuszcza skałę a
powstały roztwór solny, pod ciśnieniem
transportuje się na powierzchnię, gdzie
następuje jego dalsze zagęszczenie.
W gorących regionach świata sole
potasowe produkowane są z powierzchniowo występujących osadów lub
podpowierzchniowych solanek. W
Fot. 4.3a. Maszyna z wiertłami do
otworów strzałowych w złożach z
pokładami spadzistymi.
Fot. 4.3b. Maszyna z wiertłami do
otworów strzałowych w złożach z
pokładami płaskimi.
35
Potas – w produkcji roślinnej
Fot. 4.3c. Duży świder do otworów
strzałowych, przełomowych.
Fot. 4.3d. Kruszarka do rozdrabniania
soli surowej.
Fot. 4.3e. Transport soli surowej ładowarką czołową o pojemności do 17 t.
36
Akademia Rolnicza w Poznaniu
Fot. 4.4. Fabryka nawozów potasowych w Zielitz, Niemcy.
pobliżu zasobów wody słonej (morza,
jeziora) tworzy się specjalne, ewaporacyjne osadniki. Parująca z osadnika
woda przyspiesza proces koncentracji
soli potasu, sodu i magnezu do stopnia
możliwego do zastosowania w następnych etapach, to znaczy flotacji i krystalizacji. Metody te są stosowane w
USA (Wielkie Jeziora Słone Utah,
Jezioro Searles – Kalifornia), Izraelu i
Jordanii (Morze Martwe).
Metodę termiczną stosuje celem
rozdzielnia kryształów NaCl i KCl.
Nasycony roztwór chlorku sodu
podgrzewa się do 95° C. Drugi ze
związków, czyli KCl rozpuszcza się
łatwo w tej temperaturze, natomiast
NaCl pozostaje w postaci stałej.
Uzyskany roztwór usuwa się znad
osadu i transportuje przez próżniowe
chłodziarki, w których chlorek potasu
krystalizuje (rys,. 4.4.).
4.4. Technologie produkcji nawozów
potasowych
Wyprodukowanie nawozu potasowego o określonym składzie chemicznym i zawartości potasu z soli
surowych, wydobytych z kopalni,
wymaga zastosowania szeregu, często
kosztownych technik. Współczesne
technologie można ująć w trzy grupy
metod, a mianowicie:
1. Termiczną.
2. Flotację.
3. Separację elektrostatyczną.
Proces flotacji zachodzi w temperaturach normalnych. W pierwszym
etapie pozyskany ze złoża surowiec
mieli się w młynach tak dokładnie, aby
doprowadzić do oddzielenia się
kryształów soli potasowych od soli
chlorkowych. Tak przygotowany surowiec dodaje się do roztworu nasyconego soli. Związek flotacyjny dodany
do roztworu otacza kryształy KCl.
Jednocześnie podane od dołu
powietrze wynosi kryształy na
powierzchnię roztworu, tworząc
pianę.
37
Potas – w produkcji roślinnej
roztwór
bazowy
zalewa
rozpuszczająca
podgrzewanie
zmielona
surowa sól
115°C
25°C
rozpuszczanie
schłodzony...
filtrowanie
i suszenie
schładzanie
filtrowanie
roztwór gorący
95°C
256 g/l KCL
krystaliczny
KCl
osad
(NaCl i kizeryt)
Rys. 4.4. Przetwórstwo surowych soli potasowych – metoda termiczna.
38
Akademia Rolnicza w Poznaniu
Zalewa
osad (NaCl i kizeryt)
środek flotacyjny
powietrze
filtrowanie
roztwór flotacyjny
produkt
(NaCl)
filtrowanie
i suszenie
koncentrat
(kizeryt)
Rys. 4.5. Przetwórstwo surowych soli potasowych – flotacja.
39
Potas – w produkcji roślinnej
4.5. Nawozy potasowe
Potas występuje w nawozach w
różnych formach fizycznych i chemicznych. Kryteria podziału:
drobno zmielona
sól surowa
kondycjonowanie
separacja
elektrostatyczna
przy 120 000 V
a. forma fizyczna:
- płynne;
- stałe:
- krystaliczne, zwane pylistymi
(różnej barwy i wielkości
kryształów);
- granulowane (do produkcji
blendingów).
b. skład chemiczny:
- chlorkowe (KCl);
- siarczanowe (K2SO4);
a także
- tiosiarczanowe;
- fosforanowe;
- węglanowe.
c. formulacje nawozowe:
a. skład chemiczny:
- nawozy proste – sól potasowa, siarczan potasu;
- nawozy wieloskładnikowe –
blendingi; kompleksowe
(PK, NPK);
osad
(NaCl)
koncentrat
(KCl + kizeryt)
Rys. 4.6. Przetwórstwo surowych soli
potasowych metodą separacji elektrostatycznej ESTAR – metoda opatentowana przez K+S KALI GmbH.
Elektrostatyczne rozdzielenie soli
przeprowadza się na sucho. Proces ten
polega na separacji składników zawartych w pozyskanym surowcu w polu
elektrycznym. W pierwszym etapie procesu, ujemnie naładowane cząstki soli
potasowej (KCl) i kizerytu (K2SO4·H2O)
są oddzielane od dodatnio naładowanych składników w separatorze operującym w polu o napięciu 4-5 kV/cm.
W drugim etapie procesu, kizeryt jest
oddzielany od soli potasowej. Tą technologię stosuje tylko K+S KALI GmbH.
40
b. zawartość potasu:
- niskoprocentowe
do 25% K2O );
- średnioprocentowe
(26 – 40% K2O);
- skoncentrowane
(powyżej 40% K2O).
4.6. Charakterystyka mineralnych
nawozów potasowych
4.6.1. Sól potasowa 60
Nawóz o skoncentrowanej zawartości potasu. Zawiera 60-63% K2O i 4547% Cl. Sól krystaliczna w formie sypkiej lub granulowanej, barwy białej lub
czerwonej. Nawóz rozpuszczalny w
wodzie, lecz maksymalna koncentracja
K2O w roztworze wodnym nie przekracza 10%. W wodzie lepiej rozpuszcza się
forma biała. Większe stężenia można
Akademia Rolnicza w Poznaniu
o dużej zawartości sodu a małej potasu. Zawiera w dużej ilości siarkę i magnez a także mikroskładniki. Przydatny w
nawożeniu buraków cukrowych i na
użytki zielone, jako źródło sodu. W krajach Unii Europejskiej zalecany w gospodarstwach posiadających certyfikat
produkcji ekologicznej.
uzyskać w roztworach zawiesinowych z
iłem. Zalecany pod wszystkie uprawy
tolerancyjne na chlorki.
4.6.4. Siarczan potasu
Źródło potasu i siarki. Zawiera 5053% K2O, 18% S i poniżej 2,5% Cl.
4.6.2. Sól potasowa 40 (Korn-Kali)
Nawóz potasowy o dużej zawartości potasu. Nawóz granulowany,
rozpuszczalny w wodzie. Skład chemiczny sformułowany w taki sposób,
aby poza potasem wprowadzić do
gleby odpowiednie ilości magnezu,
siarki i sodu.
Nawóz krystaliczny, rozpuszczalny w
wodzie, lecz słabiej niż sól potasowa.
Nie jest używany do produkcji nawozów płynnych, poza zawiesinowymi.
Polecany w uprawie wszystkich roślin
wraźliwych na chlorki.
4.6.5. Siarczan potasowo-magnezowy (Patentkali)
Przydatny w uprawie buraków, rzepaku
i szeregu roślin wymagających magnezu, siarki a także sodu. Służy także do
sporządzania blendingów.
4.6.3. Kainit-magnezowy
Nawóz pochodzenia naturalnego,
rozpuszczalny w wodzie, granulowany
Siarczan potasu wzbogacony w
magnez. Nawóz rozpuszczalny w wodzie. Przydatny w uprawie wszystkich
roślin wrażliwych na chlorki. W krajach
Unii Europejskiej zalecany w gospodarstwach posiadających certyfikat
produkcji ekologicznej.
41
Potas – w produkcji roślinnej
Tabela 4.3. Mineralne nawozy potasowe, skład chemiczny, %
N
P2O5
K2O
MgO
S
Na
1
-
-
60
-
-
-
2
Sól potasowa 40
-
-
40
6
4
3
Kainit magnezowy
-
-
11
5
4
4
Siarczan potasu
-
-
50
-
18
-
Siarczan potasowo-magnezowy
-
-
30
10
17
-
14
-
44
-
-
-
Ortofosforany potasu
-
30-60
30-50
-
-
-
Polifosforany potasu
-
40-60
22-48
-
-
-
Nawóz potasowy
Sól potasowa 60
Saletra potasowa
1
odniesione do procentowej zawartości potasu w nawozie;
2
Korn-Kali
4.6.6. Saletra potasowa
Nawóz o dużej zawartości potasu.
Dobrze rozpuszczalny w wodzie. Służy
do sporządzania płynnych nawozów
potasowych.
4.6.7. Rzadziej spotykane nawozy
potasowe
W produkcji rolniczej mogą być
wykorzystywane także inne związki
zawierające potas, a mianowicie:
1. Wodorotlenek potasu (KOH),
rozpuszczalny w wodzie. Zawiera 75% K2O. Używany do produkcji płynnych nawozów potasowych.
2. Ortofosforany potasu (KH2PO4;
K2HPO4); używane do produkcji
płynnych nawozów; mają niski
42
indeks solny, lecz z reguły wysoką cenę.
3. Polifosforany potasu (K4P2O7);
używane do produkcji płynnych
nawozów fosforowych.
4. Węglany potasu (K2CO3 lub
KHCO3). Zawierają odpowiednio
67% i 47% K2O.
5. Tiosiarczan potasu (K2S2O3) jest
względnie nowym produktem
oferowanym na rynku rolniczym.
Zawiera dwa cenne składniki,
potas i siarkę w ilościach 25%
K2O i 17% S. Dobrze rozpuszcza się w wodzie i stąd używany
do produkcji płynnych nawozów
potasowych, zwłaszcza bezchlorkowych.
Specyficznym sposobem wykorzystania podstawowych nawozów potasowych, soli potasowej lub siarczanu potasu, jest produkcja nawozów kompleksowych PK lub NPK. Zawartość potasu w tych nawozach jest uzależniona
od technologii produkcji, lecz generalnie mniejsza niż w surowcach użytych
do ich produkcji.
Akademia Rolnicza w Poznaniu
Rozdział 5.
Pobieranie potasu przez rośliny uprawne
5.1 . Warunki pobierania potasu
Spośród kationów, potas jest pierwiastkiem pobieranym przez rośliny w
ilościach największych. Ścisłe zdefiniowanie mechanizmów i czynników
odpowiedzialnych za proces pobierania
potasu, stanowi podstawę efektywnej
strategii nawożenia roślin uprawnych.
Ilościowo pobieranie potasu przez
roślinę uprawną kształtują:
- zapotrzebowanie rośliny na potas w fazie intensywnego przyrostu biomasy,
- zawartość jonów K+ w roztworze glebowym,
- ilość przyswajalnego potasu w
glebie,
-
-
-
wilgotność gleby,
głębokość korzenienia się uprawianej rośliny, a także kolejnych
roślin w zmianowaniu,
odczyn,
zawartość azotu mineralnego w
glebie i poziom nawożenia azotem,
zawartość pozostałych makro- i
mikroskładników w glebie.
5.2. Mechanizm pobieranie jonów K+
przez korzeń rośliny
Stężenie jonów K+ w roztworze glebowym waha się od około 10 µM do 10
mM. Średnio, rzadko jednak przekracza
1 mM. Natomiast stężenie składnika w
Wiązki przewodzące
Włośniki
korzeniowe
strefa dojrzała
Dyfuzja: H2PO4-, K+
Strefa wydłużenia
Przepływ masowy:
NO3-, Mg2+, Ca2+
Merystem
korzeniowy
Strefa podziału komórek
Czapeczka korzeniowa
Intercepcja: Ca2+, H2O
Rys. 5.1. Strefy korzenia aktywne w pobieraniu wody i jonów.
43
Potas – w produkcji roślinnej
Tabela 5.1. Względny udział podstawowych procesów fizycznych w akumulacji
potasu i innych pierwiastków na powierzchni korzenia kukurydzy1
Pierwiastek
Azot
Fosfor
Potas
Wapń
Magnez
Siarka
Żelazo
Mangan
Cynk
Miedź
Bor
Molibden
Pobranie
g/m2
Mechanizm przemieszczania się pierwiastków, %
Intercepcja
Przepływ
Dyfuzja
przez korzeń
masowy
19,0
4,0
20,0
4,0
4,5
2,2
0,2
0,03
0,03
0,01
0,02
0,001
1
2
2
150
33
5
-
79
4
18
413
244
95
53
133
33
400
350
200
20
94
80
0
0
0
0
0
0
0
1
Źródło : Clarkson 1985
roślinie waha się od 100 do 200 mM. O
odżywieniu rośliny potasem decyduje
szybkość przemieszczania się jonów K+
z gleby w kierunku korzenia, czyli do
organu pobierania składników pokarmowych przez roślinę z gleby.
Przemieszczanie się jonów K+ z
określonego miejsca gleby na powierzchnię korzenia opisują trzy podstawowe procesy fizyczne (rys. 5.1), a
mianowicie
- kontakt bezpośredni (udział tego
procesu kształtuje się w zakresie
do 5% wartości pobrania całkowitego),
- przepływ masowy (od 5% do
100%, średnio 20%)
- dyfuzja (proces dominujący, do
80%) (tab. 5.1).
Roślinę można traktować jako swoisty akceptor biologiczny, który akumulując potas w swej biomasie, wywołuje
ruch jonów K+ w kierunku korzenia. Ze
względu na fakt, że stężenie jonów K+ w
roztworze glebowym jest generalnie
niskie, procesy akumulacji składnika w
44
roślinie prowadzą do spadku stężenia
składnika w obszarze kontaktu korzenia z glebą (rys. 5.2). Strefę gleby
wokół korzenia, z wyrażnie zaznaczonym spadkiem koncentracji potasu,
określa się mianem strefy wyczerpania
(B). Rozmiar powstałej strefy definiują
dwie zmienne, a mianowicie,
- wartość dyfuzji efektywnej jonów K+ w glebie,
- okres eksploatacji gleby przez
korzeń.
Występujące zależności opisują równania:
[1]
F = Deff ·dc/dr+v·C1
B = (Deff ·t)1/2
[2]
Deff = Dw ·θ·f/b
[3]
gdzie,
F
Deff
dc/dr
C1
t
- przepływ jonów K+ w kierunku korzenia,
mol/cm2 korzenia·s
- współczynnik dyfuzji efektywnej jonów
K+ w glebie, cm2/s
- gradient koncentracji K+ [zmiana kon
centracji K+ (dc) w odległości od
korzenia (dr)]
- koncentracja K+ w roztworze glebowym,
mol/kg
- czas, dni
Akademia Rolnicza w Poznaniu
strefa wzrostu korzenia
dyfuzja
strefa wyczerpania dla K+
Rys. 5.2. Korzeń i strefa wyczerpania gleby z potasu.
D1
θ
f
b
- współczynnik dyfuzji K+ w wodzie,
cm2/s
- wilgotność objętościowa gleby,
cm3 /cm3
- współczynnik drożności porów
glebowych,
- pojemność buforowa gleby względem
K+, mol/kg
Szybkość pobierania jonów K+
przez roślinę, ściślej przemieszczania
przez błonę cytoplazmatyczną, jest
funkcją:
1. Zapotrzebowania na potas przez
pędy nadziemne. Szybkość
przepływu potasu z korzenia do
pędu nadziemnego, reguluje
szybkość przemieszczenia jonów K+ z komórek korzenia do
ksylemu.
2. Stężenia K+ w wakuoli. Decyduje
o szybkości przemieszczania
jonów z apoplastu do cytoplazmy. W komórce, stężenie K+ w
cytoplaźmie pozostaje na
względnie stałym poziomie.
3. Szybkości przemieszczania jonów przez błonę cytoplazmatyczną, która kształtuje się w
odwrotnej relacji do stężenia
jonów K+ w środowisku wzrostu,
zakładając stałe stężenie potasu
w komórce.
Badania przeprowadzone przed
ponad 40-laty przez Epsteina i współpracowników (1963) wykazały, że
pobieranie jonów K+ ma, co najmniej
charakter dwufazowy. Dynamikę pobierania można opisać za pomocą krzywych hiperbolicznych (rys. 5.3). Przebieg
krzywych, zależny od zawartości jonów
K+ w roztworze wskazuje na stan odżywienia rośliny potasem, zależnie od
stężenia K+ w roztworze. Obie fazy
odróżniają się parametrami kinetyki
pobierania jonów K+ . Pierwsza krzywa,
tzw. izoterma dużego powinowactwa
do jonów K+ (ang. high affinity transport
system) opisuje mechanizm pobierania
jonów K+ z roztworów o niskim stężeniu
potasu. Druga krzywa, tzw. izoterma
niskiego powinowactwa (ang. low affinity transport system) opisuje procesy
pobierania potasu z roztworów o wysokim stężeniu jonów K+. Zdolność rośliny
do uruchomienia dwóch, tak różnych
kinetycznie, systemów pobierania
jonów K+ z gleby, stanowi jeden z najbardziej zadziwiających przykładów
adaptacji roślin lądowych do zróżnico-
45
Potas – w produkcji roślinnej
pobranie, mM/m2/s
40
duże
powinowactwo
niskie powinowactwo
30
20
10
0,5
1,0
25
koncentracja K+, mM/L
50
Rys. 5.3. Ogólny model pobierania potasu przez rośliny (źródło: Chrispeels et al.
(1999); modyfikacja).
wanych warunkach wzrostu, ściślej
zaopatrzenia w skadniki pokarmowe
(rys. 5.4).
Kinetykę pobierania jonów K+ przez
korzeń rośliny z roztworów o stężeniu
poniżej 1 mM opisuje równanie kinetyki
Michaelisa-Mentena (ryc. 5.5):
Vmax (C – Cmin)
V=
Km + (C – Cmin)
gdzie,
V
- netto pobranie jonów,
nmol/cm korzenia·h;
Vmax - maksymalna szybkość pobierania jonów, µM/cm· s
Km
- współczynnik powinowactwa
rośliny do jonu; stężenie K+ w
roztworze, gdy V = 0,5 ·Vmax,
µM/cm3
5.3. Czynniki definiujące pobieranie
jonów K+ z gleby
Modelowe studia nad pobieraniem
jonów K+, odniesione do warunków naturalnych, wskazują na dynamikę wzro-
46
stu systemu korzeniowego, jako podstawowy czynnik określający pobieranie potasu z gleby a dopiero w dalszej
kolejności na stężenie jonów potasu w
glebie. Kolejność obu czynników sugeruje kierunki działania praktycznego,
które obejmują procesy:
- usunięcia działania czynników
ograniczających szybkość wzrostu korzeni w glebie;
- uzupełnienia stężenia jonów K+
w roztworze glebowym.
Warunki ograniczające pobieranie potasu przez rośliny uprawne z gleby:
- niska temperatura;
- niedobór wody, susza glebowa i
fizjologiczna;
- obecność zagęszczonych
warstw w strefie ukorzenienia
się rośliny;
- niedostateczne odżywienie rośliny fosforem i azotem;
- zbyt niski lub zbyt wysoki odczyn gleby;
Akademia Rolnicza w Poznaniu
K+
K+
białko
kanalowe
APOPLAST
H+
pompa
protonowa
nośnik
białkowy
wysoki
membrana
cytoplazmatyczna
ATP
K+
K+
H+
ADP
niski
potencjal
elektrochemiczny
CYTOPLAZMA
Rys. 5.4. Transport potasu do komórki rośliny.
Rośliny pobierają potas bezpośrednio z roztworu glebowego w formie jonu potasowego (K+). Dostępność składnika kształtuje szereg naturalnych i
agrotechnicznych czynników. Do najważniejszych zaliczają się:
5.3.1. Wilgotność – zawartość wody
w glebie
Wyższy poziom dostępności wody
w glebie prowadzi, z reguły, do zwiększonego pobrania potasu, gdyż większa
wilgotność gleby ułatwia ruch jonów K+,
czyli wzmaga dyfuzję potasu w kierunku korzenia rośliny. W praktyce rolniczej, wykorzystanie tego fizycznego procesu, sprowadza się do kontroli koncentracji jonów K+ w glebie. Intensywne
nawożenie potasem, w niekorzystnych
warunkach wodnych, zwiększa stężenie jonów K+ w roztworze glebowym.
Tym samym umożliwia lepsze zaopatrzenie rośliny w potas, co skutkuje
zmniejszeniem straty plonu.
5.3.2. Powietrze
Nadmierna wilgotność gleby prowadzi do niedoboru tlenu i w konsekwencji do zmniejszonego pobrania
potasu. Niedobór tlenu w glebie wynika
nie tylko z nadmiaru wody, lecz także z
nadmiernego zagęszczenia niektórych
warstw gleby, w których korzenie roślin
uprawnych nie rosną, a także z samej
aktywności rośliny, która zużywa tlen
do oddychania. Warunkiem dostatecznego zaopatrzenia roślin w tlen jest
odpowiednia uprawa roli, włącznie ze
wzruszaniem
warstw
podornych
(głęboszowanie).
5.3.3. Temperatura
Wzrost temperatury gleby zwiększa
szybkość reakcji chemicznych w gleVmax
V
1/2 Vmax
KM
Koncentracja składnika na korzeniu
Rys. 5.5. Kinetyka pobierania potasu
przez rośliny – model MichaelisaMentena, opis w tekście.
47
Potas – w produkcji roślinnej
bie, aktywność korzeni, a zwłaszcza
szybkość reakcji biochemicznych w
roślinie. Wszystkie te procesy prowadzą do szybszego pobierania potasu. Optymalna temperatura pobierania
potasu przez rośliny uprawne kształtuje
się w zakresie 15 – 25° C. W niższych
temperaturach gleby tempo pobierania
potasu ulega znacznemu zmniejszeniu.
5.3.4. Glebowy kompleks sorpcyjny
Wielkość glebowego kompleksu
sorpcyjnego określa zawartość cząstek
ilastych i próchnicy. Im większa, tym
więcej jonów K+ zwiąże gleba. Zadaniem rolnika jest zwiększanie wielkości tego naturalnego zasobnika
składników
pokarmowych
gleby.
Najprostszym, w zasadzie jedynym
praktycznie możliwym do realizacji
sposobem, jest nawożenie organiczne.
5.3.5. Głębokość korzenienia się
roślin uprawnych
Potas występuje nie tylko w warstwie ornej gleby, lecz w znaczących
ilościach także w warstwach głębszych. Pomimo, że dostępność potasu
zmniejsza się, najczęściej z głębokością ukorzenienia się rośliny, to zasoby składnika w warstwach podornych
są niezwykle ważne, głównie w okresie
pełnej wegetacji rośliny. Zasoby potasu
w głębszych warstwach gleby odgrywają ważną plonotwórczą rolę,
zwłaszcza w sytuacji, gdy występują
susze atmosferyczne. Roślina bowiem
może korzystać z tych zasobów, pod
warunkiem, że nie występują zarówno
naturalne, jak i agrotechnicznie ograniczenia. Przykładowo, wywołane
obecnością warstw zagęszczonych,
czy też zakwaszeniem. Brak tych ograniczeń pozwala roślinie korzystać z
rezerw potasu.
5.4. Współdziałanie K+ z innymi
składnikami mineralnymi
Potas jest powszechne uznawany
48
za składnik pokarmowy, który wpływa
na wzrost rośliny współdziałając z innymi pierwiastkami, składnikami pokarmowymi. Nie wszystkie możliwe do
określenia współdziałania, zwłaszcza w
warunkach polowych, zostały naukowo
potwierdzone. Podane poniżej przykłady winny być co najmniej zauważone
przez rolników, gdyż w decydującym
stopniu określają zbierane plony.
5.4.1. Potas - azot
Jest to jedna z najważniejszych
relacji metabolicznych zachodząca
między pierwiastkami i w znacznym
stopniu definiująca wzrost, i przyszły
plon uprawianej rośliny. Większa
dostępność potasu oznacza większą
efektywność plonotwórczą azotu.
Zjawisko to ma niezwykle duże
znacznie w okresie wiosennego ruszenia wegetacji roślin ozimych, a jeszcze
większe w fazach intensywnego wzrostu każdej rośliny uprawnej. Relacje
między potasem a azotem są bardzo
złożone, gdyż uwzględniają także rodzaj jonu zawierającego azot. Współdziałanie azotu z potasem rozpoczyna
się od kontroli procesu pobierania azotanów przez korzenie. Azotany pobierane przez korzenie są następnie transportowane wraz z potasem do liści
celem redukcji, a następnie są zużywane do produkcji białek. Jednocześnie,
w liściach wytwarzany jest kwas
jabłkowy, które częściowo w formie
jabłczanu potasowego przemieszczany
zostaje do korzeni. W ten sposób cykl
pobierania azotu się powtarza (rys. 2.9).
Niedobór potasu, ogranicza transport
azotanów, zmuszając niejako roślinę do
częściowej ich redukcji w korzeniach
(rys. 5.6). W rezultacie w korzeniach
akumulują się nisko-cząsteczkowe
białka, łatwo przyswajane przez patogeny. Akumulacja tych związków w korzeniach, w warunkach dostatecznego
zaopatrzenia w azot, lecz przy jednoczesnym niedostatecznym dopływie
Liście
Akademia Rolnicza w Poznaniu
Duży plon
Dobra jakość
Mały plon
Słaba jakość
Szybkie działanie N
Wolne działanie N
System korzeniowy
K+ C
K+ N
Szybkie pobieranie i
przemieszczanie N
Duże pobieranie N
K+ C
K+ N
Akumulacja azotu
Ograniczone pobieranie N
zasobność gleby w potas
a. dobra
b. niska
Rys. 5.6. Reakcja rośliny na nawożenie azotem na tle zasobności gleby w potas.
Źródło: Marschner i in., 1996 (modyfikacja).
potasu, jest dla rośliny sygnałem do
ograniczenia pobierania azotu. W praktyce rolniczej proces ten oznacza
zmniejszone działanie azotu zastosowanego w nawozach. Ponadto, o ile
między jonami K+ a NO3- zachodzi synergizm, tak między jonami K+ a NH4+ antagonizm. Z tym, że to ostatnie zjawisko ma charakter jednostronny, a
mianowicie jony amonowe (NH4+)
zmniejszają pobieranie jonów K+.
Wywód ten podkreśla brak sensowności nawożenia roślin uprawnych
dużymi dawkami azotu przy jednocześnie zbyt niskim poziomie odżywienia
roślin potasem.
5.4.2. Potas – fosfor
Oba składniki są odpowiedzialne za
główne procesy fizjologiczne roślin.
Oba określane są mianem pierwiastków warunkujących tzw. minimum
wzrostu. Fosfor poprzez dodatni wpływ
na wzrost korzeni zwiększa pobieranie
wody i innych pierwiastków, w tym
potasu.
5.4.3. Potas – wapń
Regulacja pobierania przez rośliny
kationów K+ i Ca2+ zależy od zawartości
jonów wapnia i odczynu gleby. Najlepsze, dodatnie relacje między obu
składnikami występują w zakresie
49
Potas – w produkcji roślinnej
% maksymalnego pobraniania
140
120
100
80
Składniki
N
K
60
40
20
0
29-05
18-06
8-07
28-07
17-08
6-09
dni kalendarzow e
26-09
16-10
5-11
Rys. 5.7. Dynamika pobierania azotu i potasu przez burak cukrowy.
odczynu gleby (mierzony w 1 M KCl) od
5,5 do 7,2. W zakresach, zarówno
poniżej, jak i powyżej, następuje zakłócenie pobierania jonów K+. W dolnym zakresie pobieranie K+ ograniczają
kationy glinu a w górnym właśnie wapnia.
5.4.4. Potas i magnez
Wzajemne relacje między potasem
a magnezem są znacznie bardziej
skomplikowane, niż wyżej wymienione
pierwiastki. Zakładany najczęściej antagonizm między obu jonami można
uznać za zbyt duże uproszczenie.
Rośliny rosnące w glebie o dobrej
zasobności w potas i magnez, pobierają azot w większych ilościach.
5.4.5. Potas i mikroelementy
Przyjmuje się, że kation K+ występuje jako antagonista kationów cynku,
manganu, żelaza i miedzi. Jednakże
tylko rośliny dobrze odżywione potasem reagują dodatnio na nawożenie
tymi mikroskładnikami.
50
5.5. Dynamika pobierania K przez
rośliny
Potas, od początku rozwoju rośliny
uprawnej, jest podstawowym składnikiem pokarmowym większości roślin.
Wynika, to (przedstawiono w rozdziale
2) z różnorodności pełnionych przez ten
pierwiastek funkcji, w tym związanych
ze wzrostem komórek merystematycznych. Jest to bowiem pierwiastek
warunkujący plonotwórcze działanie
azotu.
Przedstawiona na rys. 5.7. krzywa
względnej akumulacji potasu w
roślinach buraka cukrowego, jednoznacznie wskazuje na przewagę
ilościowego pobrania potasu nad azotem. Taki kształt krzywych dynamiki
pobierania potasu odnotowano dla
wielu roślin uprawnych, w tym pszenicy, rzepaku, ziemniaków, itd..
W fazie intensywnego wzrostu,
dzienne zapotrzebowanie rośliny uprawnej na potas waha się kilku do kilkunastu kg/ha. Przykładowo, burak cuk-
Akademia Rolnicza w Poznaniu
rowy, w drugiej połowie czerwca i w
lipcu może osiągać wartości w zakresie
8-15 kg K/ha/dzień. Rzepak ozimy w
okresie strzelania w pęd pobiera 3-7 kg
K/ha/dzień. Jednakże w roślinie od
początku kwitnienia, niezależnie od
gatunku, zachodzi systematyczny spadek ilości zakumulowanego potasu, na
tyle duży, że tzw. pobranie końcowe
tego składnika jest mniejsze niż pobranie maksymalne. Z tej też przyczyny
obliczanie dawki potasu nawozowego
w oparciu o tzw. pobranie końcowe,
czyli przeprowadzone w czasie zbioru,
jest obarczone błędem, rzędu 1/4-1/3.
Fot. 5.1. Burak cukrowy – wyznacza
poziom zasobności gleby w potas.
51
Potas – w produkcji roślinnej
Rozdział 6.
Potas a stresy
Termin stres (łac. stringere - wymuszać reakcję) funkcjonuje w różnych
dziedzinach życia, w tym w rolnictwie.
Termin ten definiuje zarówno czynnik
działający na organizm (czynnik stresowy), jak i reakcję organizmu (reakcja
stresowa, stan stresowy). W rolnictwie,
w produkcji roślinnej, ze względu na
źródło stresu, czynniki stresowe dzieli
się na dwie grupy, a mianowicie,
- abiotyczne;
- biotyczne.
6.1. Stres-plon – potas
Roślina uprawna w okresie wegetacji podlega oddziaływaniu stresów.
Rodzaj czynnika stresowego, długość
jego działania wywołuje określone
reakcje stresowe, z których w produkcji
roślinnej najważniejszym jest spadek
plonu użytkowego. Ważnym elementem efektywnej strategii nawożenia jest
termin ujawnienia się reakcji stresowej.
Generalnie, im wcześniej działanie stresu się ujawni i dłużej działa, tym
głębsze wywołuje skutki produkcyjne,
czyli spadek plonu. Wczesne i poprawne rozpoznanie czynnika stresowego
stanowi podstawę do podjęcia działań
zapobiegawczych, naprawczych. Zadania te, postawione przed rolnikiem
polegają na opracowaniu takiej technologii uprawy, w tym przypadku strategii
nawożenia, która umożliwi zmniejsze-
nie skutków reakcji stresowej.
Interpretacja krzywych wzrostu
rośliny uprawnej pozwala na rozpoznania krytycznych faz rozwojowych roślin
uprawnych, zwłaszcza dla tych pierwiastków, które decydują o plonie w fazie
intensywnego wzrostu biomasy rośliny
(tzw. faza liniowa, rys. 6.1; tab. 6.1).
Można postawić tezę, że faza intensywnego wzrostu rośliny odniesiona
głównie do zaopatrzenia w potas, jest
krytyczna dla przyszłego plonu uprawianej rośliny.
6.2. Stresy abiotyczne
Stresy pochodzenia abiotycznego
obejmują szeroką gamę czynników
stresowych, w tym światło, temperaturę, wodę, składniki pokarmowe, itd., a
więc grupę czynników jednocześnie
będących czynnikami wzrostu rośliny.
Działanie wszystkich tych czynników w
istotnym stopniu zależy od odżywienia
roślin potasem.
6.2.1. Stres świetlny a objawy niedoborów potasu
Klasyczne objawy niedoboru potasu w roślinach przejawiają się krawędziową chlorozą, która w zaawansowanym stadium przechodzi w nekrozę.
Objawy te często opisuje się jako tzw.
poparzenia liści (fot. 2.3; 2.4). Zjawisko
to jest przejawem zakłócenia procesów
Tabela 6.1. Krytyczne fazy odżywienia podstawowych roślin uprawnych potasem
Roślina uprawna
Krytyczne fazy rozwoju
Zboża
Rzepak
Burak cukrowy
Ziemniak
Kukurydza
Groch
Strzelanie w źdźbło – kłoszenie
Rozeta – kwitnienie
Druga para liści – połowa sierpnia
Kwitnienie – zawiązywanie bulw – wzrost bulw
Piąty liść – kwitnienie
Do początku kwitnienia pędu głwnego
52
Akademia Rolnicza w Poznaniu
Kumultatywny wzrost rośliny
(pędy lub korzenie)
wzrost ciągły
stres
wegetatywny
reproduktywny
dojrzałość
Fizjologiczny wiek rośliny
Rys. 6.1. Stresy a wzrost rośliny w okresie wegetacji.
Tabela 6.2. Krytyczne fazy rozwoju głównych roślin uprawnych ze względu na
stres wodny1
Roślina uprawna
Krytyczne fazy rozwoju
Symptomy stresu wodnego
Zboża
Strzelanie w źdźbło – kłoszenie –
kwitnie – początek dojrzewania
Ciemnozielona barwa, przypalenie
dolnych liści
Kukurydza
Dwa tygodnie przed rozwinięciem
wiechy, poprzez kwitnienie, aż do
wypełnienia ziarniaków
Zwijanie się liści przed południem,
ciemnozielony kolor liści
Ziemniak
Do kwitnienia, formowania bulw, aż
do zbioru
Więdnięcie liści podczas upalnych
dni
Burak cukrowy
Przyrost wtórny korzenia – do
połowy sierpnia
Więdnięcie liści podczas upalnych
dni
1
Źródło: Doorenbos et al., 1977)
fotosyntezy, w następstwie którego
pojawiające się reaktywne związki tlenu
wywołujące destrukcję błon cytoplazmatycznych komórek miękiszu palisadowego liści (szczegóły, rozdział 2).
6.2.2. Stres termiczny – wymarzanie
roślin
Fizjologiczna rola temperatury w
środowiska wzrostu rośliny sprowadza
się do oceny działania niskich temperatur, zarówno w fazie spoczynku roślin
(zimowanie), jak i w okresie wegetacji
(przymrozki), które mogą prowadzić do
śmierci organizmu. Podatność roślin w
dużym stopniu wynika z zawartości i
form związków cukru w roślinie. Potas
zwiększając syntezę skrobi obniża
punkt zamarzania soku roślinnego
komórki.
53
Potas – w produkcji roślinnej
6.2.3. Stres wodny – niedobór wody
Rola potasu w kontroli gospodarki
wodnej roślin stanowi o wadze tego
pierwiastka w nawożeniu roślin uprawnych. W regionach świata, w których
wzrost roślin uprawnych w dużym stopniu zależy od przebiegu pogody w
sezonie wegetacyjnym, wytworzenie i
ochrona plonu wymaga:
- efektywnego gospodarowania
wodą zarówno z zapasów zimowych, jak i z opadów bieżących;
- wypracowania regionalnej, a nawet lokalnej strategii uprawy
(gospodarstwo, pole) umożliwiającej uprawianej roślinie efektywne korzystanie z zawartej w
glebie i pobranej przez nią wody.
Realizacja obu celów jest możliwa
przez
szczegółowe
rozpoznanie
zarówno krytycznych faz odżywienia
potasem, jak i krytycznych faz
zapotrzebowania roślin uprawnych na
wodę. Porównanie obu faz krytycznych
wykazuje dużą zbieżność (tab. 6.1. i
6.2). Można założyć, że gospodarka
wodna roślin uprawnych jest ściśle
związana z zaopatrzeniem w potas. W
latach określanych umownie za optymalne pod względem warunków wodnych, intensywny przyrost biomasy
wymaga zarówno dobrego zaopatrzenia w azot, jak również w potas, który
warunkuje pobieranie azotanów. W
latach umownie określanych jako
suche, wzrost rośliny zależy głównie od
odżywienia potasem, gdyż tylko
wówczas roślina może efektywnie kontrolować transpirację.
Niedobór wody w środowisku wzrostu rośliny nie wywołuje natychmiastowych, ujemnych, skutków produkcyjnych. Reakcja rośliny na niedostateczne zaopatrzenie w wodę ujawnia
się stopniowo, na różnym poziomie
organizacji organizmu, a mianowicie:
-
54
molekularnym (komórka);
-
tkankowym, organowym (liście,
korzenie);
całej rośliny.
Zmiany zachodzące w komórce obejmują szereg procesów biochemicznych, które pojawiają się kolejno wraz
ze wzrostem natężenia stresu wodnego
i prowadzą do :
-
zahamowania wzrostu komórek
merystematycznych;
przyspieszonej budowy ściany
komórki;
spadku aktywności reduktazy
azotanowej;
spadku syntezy białek;
depresji fotosyntezy;
wzrostu oddychania ciemniowego;
akumulacji specyficznych
białek, proliny;
akumulacji cukrów.
Pierwszym objawem stresu wodnego,
nawet przy niewielkiej utracie turgoru
(0,1-0,2 MPa), jest zmniejszenie się
szybkości wzrostu komórek. W komórkach merystematycznych i komórkach
strefy wydłużania jony K+ są niezbędne
w procesie wzrostu ściany komórkowej. W tej specyficznej funkcji jon ten
nie może być zastąpiony przez inne
kationy, co jest natomiast możliwe w
organach dojrzałych rośliny. W konsekwencji zahamowania wzrostu komórek
następuje zmniejszenie powierzchni
liścia, lecz pomimo działania stresu
roślina jest w stanie wiązać CO2 (rys.
6.2).
Fizjologiczne i morfologiczne (widoczne) objawy stresu wodnego) wynikają ze zmian w stanie hormonalnym
rośliny, gdyż następuje:
-
wzmożona synteza kwasu
abscysynowego (ABA),
zmniejszony dopływ cytokinin
Akademia Rolnicza w Poznaniu
umol CO2/m2·s
50
45
kontrola
niedobór K
40
35
30
25
20
15
10
5
0
niska
Źródło: Gupta et al., 1989
umiarkowana
duża
intensywność stresu wodnego
Rys. 6.2. Wiązanie CO2 przez liść pszenicy w warunkach narastającego stresu wodnego.
(w konsekwencji indukcja procesu zamykania aparatów
szparkowych i przyspieszone
starzenie się liści);
-
wzrost produkcji etylenu, który
powoduje:
-
zamykanie aparatów szparkowych;
-
redukcję asymilacji CO2,
-
opadanie liści i owoców.
Reakcja rośliny następuje sukcesywnie,
objawiając się w kolejnych etapach:
a. zakłóceniem rytmu dobowego
aparatów szparkowych (więdnięcie starszych liści);
b. zwijaniem się liści (fot. 1.1);
c. zmniejszeniem się powierzchni
liści i powierzchni asymilacyjnej
rośliny;
d. wzmożonym, lecz tylko początkowo, wzrostem systemu korzeniowego;
e. zawężeniem stosunku korzenie/pędy nadziemne.
Pogłębiający się stres wodny przejawia
się zahamowaniem wzrostu liści a w
dalszej kolejności całej rośliny. Niedobór wody zmienia nie tylko proporcje
organów, lecz także zakłóca rozwój
całej rośliny, gdyż następuje:
- przyspieszone kwitnienie roślin
jednorocznych i opóźnione wieloletnich;
- wzmożone opadanie liści, zawi
ązków kwiatów, kwiatów i owoców;
- redukcja plonu (zależna od terminu wystąpienia suszy) (fot. 2.13).
6.2.4. Potas a stres wodny
Anty-stresowe działanie potasu
przejawia się w wieloraki sposób, wynikając głównie z funkcji tego składnika
mineralnego w metaboliżmie rośliny.
Wydzielić można kilka specyficznych
funkcji potasu, które mogą mieć duże
znaczenie gospodarcze:
55
Potas – w produkcji roślinnej
1. Stężenie potasu w roztworze glebowym
Potas wprowadzony do gleby w formie nawozu mineralnego, czy też
organicznego w pierwszej kolejności uzupełnia zasoby roztworu glebowego. Spadek zawartości wody w
glebie wydłuża drogę dotarcia jonów K+ do powierzchni korzenia.
Tym samym system korzeniowy
rośliny nie zawsze jest w stanie zaopatrywać organy nadziemne, zgodnie z ich potrzebami metabolicznymi. Potas, w pierwszej kolejności,
jest niezbędny roślinie do utrzymania turgoru w ksylemie, co umożliwia efektywne zaopatrzenie organów nadziemnych w wodę a jednocześnie służy schładzaniu organizmu. Prawidłowe zaopatrzenie
rośliny w potas wymaga zwiększonego stężenia składnika w roztworze glebowym (rys. 6.3.). Susze glebowe są najbardziej niebezpieczne
w fazie intensywnego wzrostu rośliny, w której krytycznymi do wzros-
tu są zarówno woda (tab. 6.2), jak
i potas (tab. 6.1).
2. System korzeniowy
Pędy nadziemne rośliny i korzenie
pozostają w stanie funkcjonalnej
równowagi, wyrażonej, między
innymi, wielkością masy zakumulowanej w obu częściach organizmu.
Zmniejszająca się zawartość wody
w glebie skutkuje uruchomieniem
się szeregu mechanizmów biochemicznych i fizjologicznych rośliny,
które wywołują zmiany w relacji
przepływu asymilatów między organami rośliny.
W początkowej fazie niedoboru wody, roślina z powodu zmniejszającego się zapotrzebowania na produkty asymilacji przez organy nadziemne, zwiększa ich transport do
korzeni, inwestując tym samym w
system korzeniowy. W procesie
transportu asymilatów we floemie
niezbędne są jony K+. Korzenie roślin dobrze odżywionych potasem, w
następstwie pogłębiającego się nie-
stężenie K, uM/l
700
600
500
warzywa
ziemniaki
400
burak cukrowy
300
rzepak
200
100
zboża
0
0
1
Źródło: Johnston in. (1998)
2
3
gęstość korzeni, cm/cm3
4
5
6
Rys. 6.3. Krytyczna koncentracja potasu w roztworze glebowym niezbędna do
dostarczenia roślinom 5 kg K/ha/dzień.
56
Akademia Rolnicza w Poznaniu
wydalanie
jonów i wody
wchłanianie
jonów i wody
K+
Cl-
komórki
przyszparkowe
K+
otwieranie
aparatu szparkowego
Cl-
zamykanie
aparatu szparkowego
Rys. 6.4. Potas a cykl dobowy pracy aparatów szparkowych.
Tabela 6.3. Wpływ wody i potasu na plony korzeni buraka cukrowego
Czynniki doświadczalne
Plon
t/ha
Plony względne
%
Względne zyski/straty
%
Nawożone K
Nawadniane1
Susza I
Susza II
warunki naturalne
62,3
43,8
37,2
50,3
124
87
74
100
+ 24
- 13
- 26
0
Nienawożone K
Nawadniane
Susza I
Susza II
warunki naturalne
49,2
34,1
33,2
43,0
98
68
66
85
-2
- 32
- 34
- 15
Źródło: Musolf (2003)
1
Nawadniane – nawadniane w lipcu i sierpniu
Susza I – symulowana susza w lipcu
Susza II – symulowana susza w sierpniu
doboru wody, wrastają w głębsze
warstwy gleby, a tym samym mogą
pobierać wodę i składniki pokarmowe, pomimo suszy występującej w
wierzchnich warstwach profilu glebowego.
3. Kontrola transpiracji
Działanie potasu na dobowy rytm
aparatów szparkowych należy uznać za podstawowy mechanizm
kontroli gospodarki wodnej rośliny
(rys. 6.4). Rośliny dobrze zaopatrzone w potas reagują na wzrost temperatury w ciągu gorącego dnia
szybkim zamykaniem aparatów
szparkowych. Tym samym jony K+
kontrolując transpiracyjne straty
wody, efektywnie gospodarują CO2.
Natomiast w warunkach niedoboru
K+, roślina nie tylko, że nie produku-
57
Potas – w produkcji roślinnej
je asymilatów, to także w liściach
pojawiają się w nadmiernych ilościach wolne elektrony, które redukują tlen do wolnych rodników, czy
też nadtlenku wodoru. Rośliny słabo odżywione potasem nie kontrolują ruchów komórek szparkowych,
słabo gospodarują wodą i w konsekwencji wydają mniejszy plon użytkowy, przykładowo korzeni buraków cukrowych (tab. 6.3).
4. Dynamika wzrostu organów nadziemnych
Rośliny dobrze odżywione potasem
intensywnie pobierają azot azotanowy z gleby (rozdz. 5.1). Proces ten
zwiększa asymilację CO2 i w konsekwencji powierzchnię asymilacyjną
uprawianej rośliny. W rezultacie
następuje wcześniejsze zakrycie
powierzchni gleby, co w rezultacie
zmniejsza parowanie wody bezpośrednio z gleby, tym samym zmniejsza nieproduktywne straty wody z
gleby.
5. Wcześniejsze dojrzewanie roślin
Dobre odżywienie roślin potasem
przyspiesza kwitnienie roślin, a jednocześnie wydłuża fazę nalewania
ziarna. Tym samym rośliny rosnące
w regionach z corocznie stałymi
okresami niedoboru wody, przyspieszają szybkość wzrostu, tak
aby wydać plon przed nastaniem
okresu suchego.
6.3. Stresy biotyczne
Rośliny, począwszy od pierwszych
faz rozwoju, poddane są działaniu
stresów biotycznych. Wielkość strat, w
latach 1988-1990, z powodu działania
czynników biotycznych, oszacowano
na 240 mld USD, co stanowiło 41%
globalnej produkcji roślinnej. Trzy
główne, biotyczne, czynniki stresowe, a
mianowicie chwasty, patogeny (choroby i wirusy) oraz szkodniki zmniejszają,
58
15%
13%
59%
13%
plon zebrany
straty: chwasty
straty: choroby
straty: insekty
Źródło: Oerke i in (1995)
Rys. 6.5. Stresy biotyczne a procentowa utrata plonu potencjalnego.
średnio, wielkość plonów odpowiednio
o 13%, 13% i 15% (rys. 6.5).
6.3.1. Grzyby
Wzrost podatności roślin uprawnych na porażenie przez grzyby
zachodzi w warunkach niezbilansowanego nawożenia, głównie przy niedoborze potasu, z jednoczesnym nadmiarem azotu. Organy przetrwalnikowe
grzybów, spory pochodzące z roślin
dobrze odżywionych potasem charakteryzują się
- wolniejszym wzrostem strzępek;
- mniejszą energią kiełkowania
zarodników.
6.3.2. Bakterie
Choroby bakteryjne powodują pasożyty fakultatywne, które wywołują
trzy główne typy objawów, a mianowicie:
- plamistość liści,
- zgnilizny korzeni,
- choroby naczyniowe.
Pierwsza grupa pasożytów atakuje
Akademia Rolnicza w Poznaniu
roślinę poprzez aparaty szparkowe a
następnie rozprzestrzenia się w apoplaście. Reakcja odpornościowa rośliny
jest taka sama jak grzybów fakultatywnych, którą potęguje niedobór
azotu. Stopień porażenia rośliny przez
pasożyta wzrasta wraz ze stopniem
niedożywienia potasem i wapniem.
Druga grupa pasożytów, wywołująca
zgnilizny korzeni (Erwinia spp.,
Xanthomonas spp.) atakuje roślinę wnikając do jej wnętrza poprzez pęknięcia,
rany. Jedną z przyczyn pękania tkanek
okrywowych roślin (rzepak) jest niedobór boru. Zdolność rośliny do obrony
wynika ze zdolności do tworzenia
warstwy korkowej wokół powstałej
rany. Proces ten zachodzi tym szybciej,
im roślina jest lepiej odżywiona potasem.
6.3.3. Szkodniki
Pod pojęciem szkodniki roślinne
ujmuje się szeroką grupę organizmów
pasożytniczych, takich jak insekty,
nicienie. Organizmy te dysponując aparatem gębowym oraz wydalniczym nie
wykazują tak dużej specyfiki, jak grzyby, czy też bakterie pasożytnicze.
Podstawowe mechanizmy odpornościowe wynikają z tworzenia przez
roślinę barier (i) fizycznych (barwa liści,
zmiana właściwości tkanek powierzchniowych – wosk, włoski) (ii) mechanicznych (akumulacja włókna, krzemionki) (iii) chemiczno-biochemicznych
(wzrost zawartości związków stymulujących wzrost, toksyn, repelentów).
Działanie wszystkich tych trzech grup
mechanizmów w różnym stopniu zależy
od stanu odżywienia rośliny.
Środowisko
(woda, temperatura, itd.)
Stan
Odżywienia rośliny
azotem i potasem
Roślina uprawna
Choroby; szkodniki
warunki glebowe wzrostu
rośliny
Źródło: Bergmann (1992) (modyfikacja)
Rys. 6.6. Ogólny schemat zależności: roślina – choroby, szkodniki.
59
Potas – w produkcji roślinnej
Rośliny narażone są na atak szkodników, głównie w fazach wzrostu
młodocianego, gdyż wówczas charakteryzują się stosunkowo słabo rozwiniętą tkanką mechaniczną. Niezależnie
od fazy wzrostu, rośliny rosnące w
łanach zbyt gęstych, nie sprzyjających
pełnemu wykształceniu tkanki mechanicznej, są szczególnie podatne są na
atak szkodników.
6.4. Potas a podatność roślin uprawnych na stresy biotyczne
Generalnie odporność rośliny
uprawnej na aktywność patogenów jest
cechą genetyczną organizmu. Środowisko wzrostu, w tym nawożenie może
silnie modyfikować zarówno podatność
rośliny na atak, jak i aktywność tychże
organizmów względem rośliny. Zależności te są wysoce złożone. Zbilansowanie składników pokarmowych, w
tym potasu w roślinie pozwala na
znaczącą redukcję aktywności patogena i wynikającego z jego działania spadku plonu (rys. 6.6). Przyczyny tej reakcji
są wielorakie, wynikają ze zmian :
- w metaboliźmie azotowym
rośliny;
- w budowie anatomicznej tkanek
okrywających rośliny (grubsza
warstwa epidermy, większy sto
pień lignifikacji tkanek mechanicznych rośliny, czy też większa
zawartość krzemionki w ścianie
komórkowej;
- w produkcji związków biochemicznych, naturalnych
inhibitorów patogenów.
Rola potasu w tworzeniu mechanizmów odpornościowych rośliny
najsilniej wyraża się w kontroli jej metabolizmu azotowego. Niezależnie od
typu patogena (obligatoryjny, fakultatywny) rośliny dobrze odżywione pota-
stopień reakcji, %
80
60
wzrost plonu
spadek porażenia
40
78
42
36
grzyby
insekty
wirusy
bakterie
-70
-63
-41
-69
20
57
0
-20
-40
-60
-80
grupy patogenów
Źródło: Haerdter (1997)
Rys. 6.7. Nawożenie potasem, odporność roślin na patogeny a plony.
60
Akademia Rolnicza w Poznaniu
stopień porażenia
5
obligatoryjne
fakultatywne
4
3
2
1
0
NŹródło: Marschner (1995)
N+
Kskładniki pokarmowe
K+
Rys. 6.8. Zaopatrzenie roślin w azot i potas a stopień porażenia przez pasożyty
obligatoryjne i fakultatywne (1-średni, 5-bardzo wysoki).
sem wykazują mniejszą podatność na
jego działanie. Zdecydowanie bardziej
odmiennie przedstawia się reakcja tej
samej rośliny rozpatrywana w aspekcie
odżywienia azotem. Pasożyty obligatoryjne atakują rośliny dobrze odżywione,
a fakultatywne niedożywione azotem
(rys. 6.7, 6.8). Ponadto odnotowano
większą odporność niektórych roślin na
atak grzybów, gdy kationowi potasu
towarzyszył anion chlorkowy. Przykładu
takiego dostarcza Gaeumannomyces
graminis var. tritici w pszenicy.
Rola potasu w budowie odporności
roślin uprawnych na atak szkodników
jest dobrze udokumentowana. Zwraca
się uwagę na co najmniej trzy składowe
odporności, a mianowicie:
- zmianę metabolitów komórki
(spadek zawartości nisko-cząsteczkowych związków azotu);
- zawartość cukrów (spadek zawartości związków nisko-cząsteczkowych);
-
udział tkanki mechanicznej
(wzrost udziału stwarza barierę
mechaniczną dla szkodnika).
Pierwsze dwa czynniki zmniejszają
odżywczą wartość soku roślinnego a
trzeci zmniejsza możliwość mechanicznej infekcji przez szkodnika.
Przykładowo, niedobór potasu może
zwielokrotnić populację mszyc na
roślinach. Niektóre szkodniki żerują
tylko na liściach ubogich w potas
(Lema melanopus). W odniesieniu do
szerokiej grupy szkodników, a mianowicie Nephotettix sp., Tipula sp., Cnaphalocrocis sp., odnotowano, że jednoczesna aplikacja azotu i potasu w stosunku jak 1 : 1,5 zmniejsza silnie podatność tych roślin (głównie ze strefy tropikalnej) na atak wymienionych gatunków
szkodników.
61
Potas – w produkcji roślinnej
Rozdział 7.
Potas a jakość plonów
7.1. Definicja jakości
Plon i jakość są pochodną właściwości genetycznych uprawianej rośliny oraz siedliska jej wzrostu. O ile rolnik nie ma wpływu na cechy genetyczne, to częściowo poprzez właściwy
dobór zabiegów agrotechnicznych,
takich jak, uprawa, zmianowanie,
ochrona roślin, a przede wszystkim
nawożenie (w tym nawożenie potasem)
może modyfikować warunki siedliska.
W warunkach niedoboru lub nadmiaru
składników pokarmowych w glebie,
zachwianiu ulega równowaga jonowa w
roślinie, co przejawia się zakłóceniem
procesów fizjologicznych, które warunkują plon o pożądanych cechach
jakościowych.
Współcześnie, to znaczy w warunkach dużej konkurencji rynkowej, efekt
ekonomiczny uprawy poszczególnych
gatunków roślin mierzy się nie tylko
wysokością uzyskanego plonu, lecz
także a może nawet głównie, jakością.
Należy, zatem postawić podstawowe
pytanie, o definicję jakości. Odpowiedź
na to pytanie nie jest prosta, gdyż kryteria jakościowej oceny plonu uzależnione są od szeregu czynników, między
innymi od kierunku użytkowania roślin,
przydatności wytworzonych produktów
rolnych do celów konsumpcyjnych,
paszowych, a także przemysłowych.
Spośród wielu terminów opisujących
jakość produktów rolnych, wybrano
definicję sformułowaną przez Abalaka
(Krauss 2000): jakość jest istotną
właściwością żywności określającą
podstawowe wymagania, które musi
spełniać. W analogiczny sposób
można sformułować definicję jakości
Wartość odżywcza,
paszowa
Właściwości
higieniczne
cechy
organoleptyczne
Jakość płodów
rolnych
funkcjonalność
wartość
ekologiczna
Źródło: Krauss, 2000, modyfikacja
Rys. 7.1. Kryteria oceny jakości produktów rolnych.
62
Akademia Rolnicza w Poznaniu
pasz i produktów rolnych przeznaczonych do przetwórstwa przemysłowego.
Charakterystyka poszczególnych
grup cech jakościowych płodów rolnych (rys. 7.1):
1. Właściwości odżywcze definiuje się
jako zawartość poszczególnych
składników, między innymi takich
jak, białko, olej, tłuszcz, skrobia,
związki mineralne, włókno i witaminy.
2. Właściwości higieniczne odnoszą
się głównie do obecności szkodników i chorób oraz ich metabolicznych produktów, które mogą
być toksyczne dla konsumenta lub
wywoływać stany alergiczne. Ponadto dotyczą obecności związków
obcych (zanieczyszczenia) lub skażeń metalami ciężkimi, które pochodzą z chemikaliów stosowanych
w rolnictwie.
3. Właściwości organoleptyczne są
wysoce subiektywne. Opisują wygląd, kolor, strukturę, smak i zapach
danego produktu. Jako klasyczny
przykład subiektywności tego kryterium, podaje się skłonność przeważającej grupy konsumentów do wyboru jabłek o barwie ciemnoczerwonej, chociaż nie stwierdza się
różnicy w wartościach odżywczych
w stosunku do owoców o barwie
żółtej czy zielonej.
4. Właściwości funkcjonalne związane
są z właściwościami produkcyjnymi
(technologicznymi) produktów rol-
Tabela 7.1. Trendy zmian jakości bulw ziemniaka pod wpływem nawożenia N, P i K
Cecha
Składniki nawozowe
N
P
K
a
+
_
_
a
_
-
+
o (+)
o (
)
a
+
_
a
Zmiennie
a
o,zmiennie
Zmiennie
Zmienne
+,zmiennie
+
-(o)
o(+)
KCl ^
K2SO4
Jakościowa
Plon bulw
Udział bulw o wartości rynkowej
Zawartość suchej masy
Zawartość skrobi
Zawartość białka
Zawartość witaminy C
Smakowitość
Dojrzałość technologiczna
+
+
o (_)
a
Odporności na
Uszkodzenia mechaniczne
Straty przechowalnicze
Czarna plamistość miąższu
Intensywność barwy frytek
Jakość gotowania
Ciemnienie miąższu surowego
Ciemnienie miąższu po ugotowaniu
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
Źródło: Martin-Prevel (1989); Prokoshew, Dieriugin (2000); Rogozińska (2002)
a- wzrost jakości; _- spadek jakości; o - brak zmian; + - trend korzystny; - - trend niekorzystny
63
Potas – w produkcji roślinnej
nych, takimi jak, zawartość cukru w
korzeniach buraka lub w trzcinie
cukrowej, skrobi w ziemniakach,
kwasów tłuszczowych w nasionach
roślin oleistych. Do tej kategorii zalicza się również odporność upraw
na stresy biotyczne i abiotyczne,
przykładowo na zasolenie, suszę,
upał, zimno lub tolerancję na zachwaszczenie.
5. Właściwości ekologiczne produktów rolnych (zdrowa żywność, bezpieczna żywność) stają się coraz
częściej ważnym argumentem uwzględnianym przez konsumentów
przy wyborze produktów.
7.2. Nawożenie potasem a jakość
plonów, wybrane przykłady
7.2.1. Ziemniaki
Ziemniak jest jednym z gatunków
roślin uprawnych, który wykazuje
znaczną ilościową (plon bulw) i
jakościową reakcję na nawożenie potasem. W tabeli 7.1 zestawiono cechy
jakościowe ziemniaków wraz oceną
reakcji na zawartość składników mineralnych. W odniesieniu do tej rośliny
charakterystyczna jest także reakcja,
nie tylko na dawkę potasu, lecz także
na formę chemiczną składnika w nawozie.
Spośród wymienionych powyżej cech,
uwzględnianych w produkcji ziemniaka
konsumpcyjnego, w tym przeznaczonego do przemysłu przetwórczego
(chipsy, frytki, krochmal) uwagę skupiają te, które można ocenić bezpośrednio, organoleptycznie. Taką cechą jest
ciemnienie bulw, po przekrojeniu.
Cecha ważna przy zakupie ziemniaków
konsumpcyjnych, a ujawnia się już po
pół godzinie od przekrojenia surowej
bulwy. Przyczyną ciemnienia jest obecność melanin, jako efekt utleniania tyrozyny. Aktywność enzymu tyrozynazy
zależy od zawartości potasu w bul-
64
wach, im większa tym mniejsze ciemnienie bulw. Producent ziemniaka może
tą cechę kontrolować, nawożąc ziemniaki odpowiednio wysokimi dawkami
potasu. Stwierdzono, bowiem, że w
miarę wzrostu zawartości potasu w bulwach zmniejsza się ich skłonność do
ciemnienia, a bulwy zawierające
powyżej 2,5% K w suchej masie praktycznie nie ciemnieją (rys. 7.2).
W konsumpcji frytek, czy też
chipsów ważna jest barwa produktu. W
tym przypadku zależy od zawartości
cukrów redukujących. Dobre zaopatrzenie ziemniaków w potas obniża
zawartość cukrów redukujących (glukoza, fruktoza), które powodują ciemnienie
chipsów i frytek oraz nadają gorzki
smak. Z tej przyczyny bulwy przeznaczone na chipsy mogą zawierać nie więcej niż 0,15%, a do produkcji frytek
0,25% cukrów redukujących (rys. 7.3).
Nawożenie potasem wpływa korzystnie na zawartość suchej masy,
białka surowego i witaminy C (tab.7.2).
Poza tym wzrost nawożenia tym
składnikiem zwiększa zawartość skrobi. Przy czym wzrost ten jest krzywoliniowy, a swoje maksimum osiąga
wcześniej niż krzywa plonowania.
Dlatego konieczne jest wyznaczenie
optymalnego zakresu zaopatrzenia
roślin ziemniaka w potas, w którym to
plon bulw i zawartość skrobi przełoży
się na maksymalny plon skrobi (rys. 7.4).
Ziemniaki jako roślina wrażliwa na
chlorki powinna być nawożona formą
siarczanową potasu, gdyż chlor
pogarsza ich jakość. Przykładowo
obniża zawartość skrobi, jak i powoduje ciemnienie bulw ziemniaka po ugotowaniu. Zwiększona zawartość chlorków
w roztworze glebowym wpływa ujemnie
na przemiany węglowodanów w roślinach ziemniaka oraz zmniejsza szybkość transportu asymilatów z liści do
bulw.
Akademia Rolnicza w Poznaniu
Tabela 7.2. Dawki potasu a zawartość witaminy C w bulwach ziemniaka
Dawka K2O, kg/ha
Sucha masa, %
Białko surowe
Witamina C
mg/100 g bulw
0
75
150
17,6
17,9
17,9
413
436
451
33,8
34,4
39,3
Źródło: Imas (1999)
ciemnienie bulw, %
100
50
0
% K w bulwach
1,5
2,0
2,5
Źródło: Prummel (1978)
Rys. 7.2. Odżywienie roślin ziemniaka potasem a ciemnienie bulw.
7.2.2. Buraki cukrowe
Burak cukrowy jest następną potasolubną rośliną uprawianą w Polsce.
Celem uprawy tej rośliny jest oczywiście produkcja cukru. Akumulacja
sacharozy w korzeniu buraka cukrowego jest złożonym problemem metabo-
licznym. Jak omówiono w rozdziale
drugim, jony K+ stymulują aktywność
metaboliczną syntetazy skrobiowej,
czyli proces przekształcenia sacharozy
w skrobię. Burak cukrowy wykazuje
jednakże dużą zawartość jonów Na+,
które także aktywują ten sam enzym,
65
Potas – w produkcji roślinnej
Jakość chipsów
nie zadowalająca
Wysoka
Złe
zadowalająca
wyróżniająca
Zawartość cukrów redukujących
Zaopatrzenie ziemniaków w potas
Niska
Dobre
Źródło: Rogozińska (2002)
Rys. 7.3. Zawartość cukrów redukujących a jakość chipsów.
lecz 4-krotnie wolniej. Zatem zawartość
sacharozy w korzeniu buraka cukrowego zależy od współdziałania obu pierwiastków. Rola potasu sprowadza się
głównie do stymulacji procesów fotosyntezy, stąd wpływ nawożenia potasem przejawia się w sposób bardzo
złożony i rzadko przejawia się wzrostem zawartości sacharozy.
Z badań przeprowadzonych przez
Gutmańskiego (2002) wynika, że wzrost
poziomu nawożenia potasem na glebach o średniej zawartości potasu
przyswajalnego prowadzi do wzrostu
zawartości cukru w korzeniach (tab.
66
7.3). W badaniach przeprowadzonych
w Wielkopolsce przez Katedrę Chemii
Rolnej w Poznaniu pod koniec lat 90tych na glebach lekkich i średnich o
średniej zasobności w potas (32 obiekty w kolejnych 3 latach), odnotowano
trend wzrostu zawartości sacharozy od
0,04% do 0,57% stosując dawkę 80 kg
K2O/ha. Niestety wraz ze wzrostem
dawki potasu zwiększała się w korzeniach zawartość potasu niepożądanego.
Ponadto, wzrost zawartości potasu w
korzeniu połączony jest z jednoczesnym wzrostem zawartości tego składnika w wakuoli, jako tzw. związku mela-
Akademia Rolnicza w Poznaniu
Plon bulw, dt/ha
400
Plon bulw
300
Plon skrobi, dt/ha
100
Zawartość skrobi, %
200
21
Plon skrobi
50
100
0
Zawartość skrobi
19
0
17
0
30
60 90
niedostateczne
Źródło: Muller (1988)
180
optymalne
300 kg/ha K2O
luksusowe
Zaopatrzenie w potas
Rys. 7.4. Nawożenie potasem a plon bulw, zawartość skrobi i plon skrobi.
sotworczego, który obniża wydajność
technologiczną cukru z korzeni w procesie ekstrakcji.
7.2.3. Rzepak
Potas odgrywa ważną rolę w aktywacji enzymów kontrolujących przekształcanie węglowodanów w tłuszcze.
W doświadczeniach niemieckich, na
glebach ubogich w ten składnik zwiększone dawki potasu, przy odpowiednim zaopatrzeniu w azot, zwiększały
zawartość tłuszczu w nasionach rzepaku do 1,5%. W doświadczeniu przeprowadzonym w Chinach wzrost nawożenia potasem zwiększał zawartość
tłuszczu aż o 4,0% (rys. 7.5). Badania
prowadzone w statycznym doświadczeniu nad rzepakiem jarym wykazały,
że potas sam lub w kombinacji z fosforem działa niezwykle korzystnie, a azot
prowadzi do spadku zawartości tłuszczu. Jednakże plon tłuszczu, jako
pochodna plonu nasion, w większym
stopniu zależy od zaopatrzenia rośliny
w azot (tab.7.4). W badaniach
własnych, przeprowadzonych na glebach zasobnych w potas, reakcja na
nawożenie potasem nie była już tak
wyraźna, aczkolwiek zaznaczył się
negatywny wpływ wzrastających dawek azotu, średnio 1% na każdorazowy wzrost dawki azotu o 80 kg/ha
(tab. 7.5).
67
Potas – w produkcji roślinnej
Tabela 7.3. Wpływ dawki potasu na jakość technologiczną korzeni buraka
cukrowego
Dawka potasu,
Polaryzacja
Melasotwory, mmol/100 g korzeni
kg K2O/ha
%
K
Na
N-α-NH2
60
80
160
240
320
16,20
16,47
16,69
16,84
16,90
4,94
5,14
5,29
5,44
5,51
0,48
0,51
0,55
0,54
0,55
1,99
1,97
2,04
2,11
2,15
Źródło: Gutmański (2002)
Tabela 7.4. Plony rzepaku ozimego, statyczne, wieloletnie, doświadczenie
nawozowe
Warianty doświadczenia
Plony
dt/ha
Zawartość tłuszczu
%
Plon tłuszczu
dt/ha
Kontrola
Obornik
Obornik + NPK
NPK
NPK + Ca
17,4
31,1
35,1
29,0
25,5
45,7
42,9
41,2
43,9
45,2
7,95
13,34
14,46
12,73
11,53
Źródło: Blecharczyk i inni (1993)
Zawartość tłuszczu, %
45
Plon nasion, t·ha-1
2,0
Plon nasion
Zawartość tłuszczu
40
1,5
35
1,0
30
0,5
25
0
20
0
Źródło: Yousheng i in. (1991)
60
120
Nawożenie potasem, kg K2O·ha-1
Rys. 7.5. Nawożenie potasem a plon nasion i zawartość tłuszczu.
68
180
Akademia Rolnicza w Poznaniu
7.2.4. Inne, mniej potasolubne rośliny
Pszenica ozima
Pszenica ozima, wbrew utartym
poglądom, jest rośliną bardzo wrażliwą
na zaopatrzenie w potas. Łan plonujący
na poziomie 8-10 t/ha ziarna, w fazie
maksymalnego wzrostu akumuluje 200250 kg K2O/ha, czyli niewiele mniej niż
plantacja buraków cukrowych plonująca
na poziomie 40-45 t/ha. Zapotrzebowanie pszenicy, zwłaszcza konsumpcyjnej, na potas wynika z funkcji jakie
ten pierwiastek pełni w roślinie, ściśle
związanych z pobieraniem azotu i przemianą składnika w białko a także akumulacją skrobi w fazie nalewania ziarna.
Prawidłowe odżywienie pszenicy ozimej
potasem sprzyja uzyskaniu plonów ziarna o korzystnych cechach jakościowych, które wyrażają się:
- wzrostem zawartości białka i
glutenu,
- wzrostem masy tysiąca ziaren,
-
poprawą liczby opadania i wyrównania ziarna,
Kukurydza
Kukurydza jest rośliną bardzo wrażliwą
na zaopatrzenie w potas w okresie od
5/6 liścia aż do kwitnienia. Odpowiednie odżywienie roślin w tej krytycznej
fazie wzrostu skutkuje:
- zmniejszonym niebezpieczeństwem
wylegania – lepiej wykształcona
tkanka mechaniczna;
- lepszym zaziarnieniem kolby;
- większą masą ziarniaków – dłuższa
faza nalewania ziarna;
- równomiernym dojrzewaniem i
mniejszą zawartością wody w fazie
dojrzewania.
Len
Potas jest podstawowym składnikiem w nawożeniu lnu, ponieważ poza
plonem zwiększa udział włókna długie-
Tabela 7.5. Wpływ azotu i potasu na zawartość tłuszczu w nasionach rzepaku
ozimego, %
Nawożenie N, kg N·ha-1
Nawożenie K
Średnia
kg K2O·ha-1
0
80
160
240
0
80
160
240
Średnia
44,50
44,96
45,36
44,88
44,92
43,73
43,54
43,62
43,39
43,57
42,62
42,85
42,78
42,66
42,73
41,55
41,95
41,57
41,41
41,62
43,10
43,32
43,33
43,09
Źródło: dane własne, niepublikowane (Brody 2002)
Tabela 7.6. Wpływ nawożenia potasem na plon i jakość technologiczną lnu
Wskaźnik jakości
NP
NPK
Plon włókna, dt/ha
w tym włókna długiego, dt/ha
Wydajność włókna, %
Wytrzymałość włókna, kg
Elastyczność włókna, mm
7,45
5,30
20,4
15,3
63,0
8,0
6,5
21,3
16,7
62,0
Źródło: Prokoshew i in., (2000)
69
Potas – w produkcji roślinnej
-
go, jego wytrzymałość i elastyczność
(tab. 7.6).
Użytki zielone
Zawartość potasu w paszach zielonych jest ważna ze względu na reakcję
zwierząt, gdyż pierwiastek ten pełni
podstawowe funkcje życiowe (bilans
wodny, utrzymanie ciśnienia osmotycznego, bilans kwasy-zasady, aktywacja enzymów, metabolizm węglowodanowy i białkowy, pracę męśni i
serca). Zwierzęta przeżuwające wymagają większego stężenia potasu w
paszy, niż pozostałe. Żywieniowcy
przyjmują, że zawartość K nie powinna
przekraczać 2% s.m. Jednakże pomimo tego ograniczenia, potas wpływa
korzystnie na produkcję masy zielonej
poprzez:
- zwiększenie odporności roślin
wieloletnich na niskie temperatury zimą,
- lepsze ukorzeniem się roślin,
-
wzrost zawartości białka,
wzrost liczby i aktywności bro
dawek roślin motylkowatych w
runi,
wzrost zawartości witamin i
składników mineralnych,
wzrost ogólnej strawności pasz
zielonych.
7.3. Fizjologiczne mechanizmy jakości produktów roślinnych
Działanie potasu na cechy jakościowe produktów roślinnych, przejawia
się aktywacją określonych enzymów,
odpowiedzialnych za podstawowe i
specyficzne procesy metaboliczne w
roślinie. Procesy i skutki zebrano w
kilka następujących grup:
1. Wzrost aktywności fotosyntetycznej
rośliny powodujący wzrost zawartości węglowodanów (sacharoza,
skrobia, węglowodany strukturalne
– celuloza).
mg N/roślinę
6
białko
białko rozpuszczalne
NO3-
5
4
3
2
1
0
słabe
Odżywienie potasem
dobre
Źródło: Koch i Mengel (1974)
Rys. 7.6. Wpływ odżywienia tytoniu potasem na związki azotu w młodych roślinach.
70
Akademia Rolnicza w Poznaniu
2. Kontroli produkcji i przemian cukrów w roślinach – produkcja cukrów, a także smak, zapach, kolor:
a. produkcja sacharozy w korzeniach buraków cukrowych,
b. produkcja skrobi w bulwach
ziemniaków,
c. kontroli produkcji cukrów redukujących (ziemniaki, barwa frytek, chipsów),
d. kwasów organicznych (kwas cytrynowy – ziemniaki).
3. Zmniejszenie się zawartości azotu
w roślinie, tzw. białka surowego;
Intensywny przyrost zawartości węglowodanów prowadzi do względnego spadku zawartości białka
(zwany efektem rozcieńczenia). Z
tym, że zawartość białka właściwego zmniejsza się wolniej, niż zawartość białka surowego. W efekcie
produkcja białka właściwego wzrasta.
4. Wzrasta zawartość witamin, między
innymi karotenu (prowitamina A),
B1, C.
5. Kontroli enzymów odpowiedzial
nych za
a. przechowywanie ziemniaków
(oddychanie – spadek zawartości skrobi);
b. produkcję melanin (czarna plamistość ziemniaków; ciemnienie);
c. produkcję kwasu askorbinowego. Wzrost w miarę wzrostu
zawartości potasu w roślinie
prowadzi do zmniejszenia intensywności procesów utleniania –
enzymatycznie brązowienie
owoców (jabłka, gruszki), ciemnienia ziemniaków. Kwas askorbinowy zmniejsza intensywność
procesów starzenia się produktów roślinnych.
d. budowę ściany komórkowych.
Mniejsza podatność na uszkodzenia mechaniczne i jakość
miąższu owoców.
71
Potas – w produkcji roślinnej
Rozdział 8.
System nawożenia potasem
Głównym celem produkcji roślinnej
w gospodarstwie rolnym jest uzyskanie
dużego plonu o wysokiej jakości konsumpcyjnej, paszowej, czy też przemysłowej. Celem pośrednim nawożenia
potasem, z reguły nie zauważanym
przez rolników, jest wzrost efektywności azotu, a tym samym zmniejszenie nakładów i zagrożenia jakie
stwarza produkcja rolna dla środowiska
(rys. 8.1).
8.1. Podstawy systemu nawożenia
potasem w gospodarstwie
Spełnienie podstawowego celu nawożenia roślin uprawnych potasem
wymaga określenia:
1. Kierunku produkcji roślinnej w gospodarstwie.
2. Zdolności roślin w zmianowaniu do
pobierania potasu.
3. Wartości pobrania jednostkowego
potasu przez uprawianą roślinę.
4. Dynamiki pobierania potasu w sezonie wegetacyjnym.
5. Stanu odżywienia roślin potasem w
krytycznych fazach rozwoju.
8.1.1. Pobranie jednostkowe potasu
Potrzeby pokarmowe roślin uprawnych określa poziom uzyskiwanych
plonów, które w największym stopniu
kształtuje zaopatrzenie roślin w azot.
Efektywność plonotwórczą azotu, w
pierwszej kolejności, definiuje potas,
ściślej zasobność gleby w przyswajalny
potas (rozdział 5, rys. 5.6). Generalną
zasadą jest większe pobranie i większe
wykorzystanie azotu w stanowiskach
zasobnych w potas.
Parametr, jakim jest jednostkowe
pobranie potasu (- Kj), definiuje ilość
potasu przypadającą na jednostkę
72
plonu użytkowego wraz z odpowiednią
masą plonu ubocznego. Wartości jednostkowego pobrania składników
pokarmowych wyznacza się podczas
zbioru roślin. W odniesieniu do maksymalnej akumulacji potasu w roślinie,
wartości parametru Kj są zaniżone od
1/3 do 1/4. Wartości tego parametru
podlegają także dużym sezonowym
wahaniom, zależnie od działania czynników środowiskowych. Spośród
czynników żywieniowych główną rolę
odgrywa azot. Pomimo sezonowej
zmienności jest to ważny parametr,
niezbędny do szacowania zapotrzebowania uprawianej rośliny na potas (tab.
8.1).
Niskie plony to względnie niskie
zapotrzebowanie roślin na potas, z jednoczesną relacją K : N, jak 1 : 1 lub
nawet węższą. Wzrost plonów, bezpośrednio wynikający z większej efektywności azotu nawozowego, prowadzi
do większego jednostkowego zużycia
potasu a stosunek K : N, przyjmuje
wartości szersze od 1,0 (tab. 8.2).
8.1.2. Pobieranie potasu – czynniki
roślinne i glebowe
Połączenie potrzeb pokarmowych
rośliny z wielkością systemu korzeniowego rośliny pozwala zdefiniować
optymalny poziom zasobności gleby w
przyswajalny potas. Optymalny poziom
zasobności gleby uprawnej w potas
jest zdecydowanie wyższy dla roślin
liściastych (okopowe, strączkowe i rzepak), niż dla zbóż. Pierwsza grupa
roślin, ze względu na słabiej
wykształcony system korzeniowy, reaguje większym spadkiem plonu na niedostateczny poziom zasobności gleb w
potas (rys. 8.2). W praktyce rolniczej
optymalny poziom zasobności gleby w
potas wyznacza się w odniesieniu do
Akademia Rolnicza w Poznaniu
Tabela 8.1. Pobranie potasu przez rośliny uprawne
Roślina uprawna
Część rośliny
Pszenica ozima
Ziarno
Słoma
Ziarno
Słoma
Ziarno
Słoma
Ziarno
Słoma
Ziarno
Słoma
Ziarno
Słoma
Ziarno
Słoma
Nasiona
Słoma
Nasiona
Słoma
Nasiona
Słoma
Nasiona
Słoma
Korzenie
Liście
Korzenie
Liście
Bulwy
Łęciny
Całe rośliny
22
15
10
15
22
50
100
Całe rośliny
Całe rośliny
Całe rośliny
100
100
100
Pszenżyto ozime
Żyto ozime
Jęczmień ozimy
Jęczmień jary
Owies
Kukurydza
Rzepak
Groch
Bobik
Łubiny
Burak cukrowy
Burak pastewny
Ziemniaki
Kukurydza
Kiszonkowa
Lucerna
Koniczyna
Trawy
Sucha masa
%
Plon
Główny/uboczny
85
85
85
85
85
85
85
85
85
85
85
85
85
85
90
86
1 : 1,1
najbardziej wymagającej rośliny w zmianowaniu, przykładowo dla rzepaku,
buraków cukrowych (rys. 8.3). Okresy
wegetacji zbóż w zmianowaniu są
agrotechnicznie niezbędne celem przy-
1 : 1,3
1 : 1,4
1 : 1,0
1 : 1,0
1 : 1,5
1 : 1,2
1 : 3,0
1 : 1,5
1 : 1,5
1 : 1,4
1 : 0,8
1 : 0,5
1 : 0,1
kg K2O/t
4,0
10,0
4,0
10,0
4,0
10,0
4,0
10,0
4,0
10,0
4,0
16,0
4,0
16,0
10,0
16,0
14,0
16,0
12,0
18,0
14,0
16,0
1,5
4,0
2,0
4,0
3,0
2,0
3,5
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
6,0
15,0
6,0
16,0
6,0
15,0
7,0
16,0
7,0
14,0
7,0
22,0
7,0
26,0
12,0
24,0
18,0
20,0
16,0
24,0
20,0
20,0
2,0
6,0
3,0
7,0
5,0
3,0
5,5
4,0 – 6,0
4,0 – 6,0
6,0 – 7,0
gotowania stanowiska pod rośliny
liściaste. Aktualnie, przyjmując zarówno kryteria ekonomiczne a zwłaszcza
środowiskowe, zasobność gleb potas
powinna utrzymywać się w okresie
73
Potas – w produkcji roślinnej
Tabela 8.2. Wartości stosunku K : N dla dwóch roślin przy różnych poziomach
plonowania
Roślina
Plon i pobranie składników
Burak1 cukrowy
t/ha
N, kg/ha
K2O/ha
t/ha
N, kg/ha
K2O/ha
40
180
180
60
240
320
K:N
Kukurydza2
6,3
1:1
163
K:N
1
119
1 : 0,73
K:N
9,5
1 : 1,33
191
K:N
235
1,23
2
GRZEBISZ, dane niepublikowane; World Fertilizer Use Manual, IFA
Ekonomika
Produkcji roslinnej
Wielkość
Stabilność
Towarowość
Opłacalność produkcji
w gopodarstwie
zwiększa
Nawożenie potasem
zmniejsza
Jakość płodów
rolnych
Skład mineralny
Skład organiczny
Walory
konsumpcyjne
Nakłady na
produkcję roślinną
Fizjologiczny stan roślin uprawnych w okresie wegetacji
zimotrwałość
Choroby i szkodniki
Zboża – wyleganie
Rys. 8.1. Wielofunkcyjna rola nawożenia potasem w produkcji roślinnej.
74
Akademia Rolnicza w Poznaniu
plony, %
100
90
80
70
rośliny:
zbożowe
liściaste
60
50
bardzo duża
Źródło: Kerschberger i Richter, 1988
duża
średnia
klasy zasobności w potas
niska
Rys. 8.2. Plony potencjalne roślin uprawnich w zależnosci od zasobności gleby w
potas.
wegetacji roślin wrażliwych na poziomie średnim, w górnym jego zakresie.
8.1.3. Stan odżywienia potasem
Potas jest składnikiem niezbędnym
roślinie od początku wegetacji, gdyż
decyduje o szybkości wzrostu organów
wegetatywnych. Dynamika pobierania
składnika przez rośliny zależy od
gatunku, odmiany, dynamiki przyrostu
biomasy w sezonie wegetacyjnym, zaopatrzenia łanu w inne składniki pokarmowe. Niedobór składnika w krytycznych fazach wzrostu prowadzi do
szeregu negatywnych skutków, w tym
spadku plonu organu użytkowego (ziarno, nasiona, bulwy, korzenie), a często
do pogorszenia jakości. Ponadto
zmniejsza odporność rośliny uprawnej
na aktywność organizmów patogennych (tab. 8.3).
8.2. Elementy systemu nawożenia
potasem
Założenia przedstawione w poprzednim podrozdziale stanowią podsta-
wę do opracowania systemu nawożenia potasem w gospodarstwie,
rozważanym ilościowo dla konkretnego
pola a w szerszej skali dla gospodarstwa. W powstającym systemie należy
ustalić:
1. Ilościowe zapotrzebowanie roślin
uprawianych w zmianowaniu na
potas:
- plon użytkowy i ogólny,
- pobranie jednostkowe potasu.
2. Dynamikę pobierania potasu przez
rośliny w okresie wegetacji.
3. Fazy krytyczne zapotrzebowania na
potas.
4. Zasobność gleby w przyswajalny
potas.
5. Zabiegi uprawowe warunkujące pobieranie potasu przez rośliny z gleby:
- system uprawy podstawowej,
- wzruszanie warstw zagęszczonych (głęboszowanie),
- system wapnowania.
75
Potas – w produkcji roślinnej
6. Wartość nawozową innych, poza
nawozami mineralnymi, źródeł
potasu.
- resztki roślinne,
- nawozy organiczne.
7. Dawkę nawozową potasu.
8. Formę chemiczną potasu w nawozie.
9. Technikę stosowania nawozów.
8.2.1. Potrzeby nawozowe roślin
Zakładając optymalny układ warunków glebowych, czynnikiem podstawowym wyznaczającym wielkość potrzeb pokarmowych rośliny względem
potasu, jest wielkość plonu użytkowego (nasiona, ziarno, bulwy, korzenie,
masa zielonki, masa siana) kolejnych
roślin w zmianowaniu dla konkretnego
pola.
Elementy bilansu potasu, w skali pola,
przedstawia równanie nr 1:
Kpu + Kprr + Ksn = Kdn + Kob + Kn
[kg K2O/ha]
[1]
Dawkę potasu nawozowego wyznacza
się z równania nr 2:
Kn = [Pu ± Prr + Ksn] – [Kdn + Kob] ± δKg
[kg K2O/ha]
[2]
gdzie:
Kpu - pobranie K z plonem użytkowym,
Kprr - akumulacja K w plonie ubocznym
(resztki roślinne),
Ksn - straty naturalne (wiązanie przez glebę,
wymywanie, erozja),
Kdn - dopływ naturalny (opady atmosferyczne),
Kob - nawozy organiczne i inne źródła organiczne K,
Kn - dawka K2O w nawozie potasowym,
δKg - zmiana zawartości potasu przyswajalnego
w glebie.
Podstawową metodą wyznaczenia
dawki nawozowej potasu jest bilans
potasu przeprowadzony dla konkretnego zmianowania (tab 8.4). W uproszczonej wersji bilansu można pominąć tzw.
straty i zyski naturalne, gdyż ilościowo
są nieznaczne, a ponadto trudne do
kwantyfikacji. Warunkiem podstawow-
plony korzeni, % plonu maksymalnego
120
100
95% plonu
80
linia trendu plonu
krytyczna zasobność gleby w K
60
40
klasa zasobności w K: niska
wysoka bardzo wysoka
średnia
20
0
0
50
100
150
K2O, mg/kg gleby
200
250
Rys. 8.3. Plon buraków cukrowych jako funkcja potasu przyswajalnego w glebie.
76
Akademia Rolnicza w Poznaniu
Tabela 8.3. Ocena stanu odżywienia roślin potasem w okresie wegetacji1, % K w s.m.
Roślina
Część
Termin
uprawna
rośliny
pobierania
prób
Niedobór
Niski
Pszenica
Cała roślina
Kłoszenie
< 1,25
1,25 1,49
1,50 - > 3,00
3,00
–
Jęczmień
Cała roślina
Kłoszenie
< 1,25
1,25 1,49
1,50 - > 3,00
3,00
–
Kukurydza
Liść kłosa
Wiecha
< 1,20
1,31 1,70
1,80 2,30
2,40 - > 2,90
2,90
Górne liście2
Kwitnienie2
< 1,30
1,30 1,70
1,80 2,50
2,60 - > 4,50
4,50
Soja
Ocena stanu odżywienia
Dosta- Wysoki LuksuTeczny
sowy
1
Źródło: Rehm i Schmitt (1997)
najmłodszy, lecz w pełni dojrzały trójdzielny liść, na początku kwitnienia;
2
Tabela 8.4. Bilans potasu i potrzeby nawozowe roślin w zmianowaniu1,
kg/ha K2O; zmianowanie: burak cukrowy – jęczmień jary – pszenica ozima
Elementy bilansu
Typ gospodarstwa
Klasyczny
Straty
Dopływ
Straty
Dopływ
Całe zmianowanie
521
189
521
331
Burak cukrowy2 50 t/ha
Korzenie
Liście
100
200
–
–
100
200
–
180
Jęczmień
Ziarno
Słoma
5 t/ha
25
70
–
–
25
70
–
63
Pszenica
7 t/ha
28
98
–
–
28
98
–
88
–
189
–
–
Ziarno
Słoma
Obornik
30 t/ha
Saldo bilansowe
- 332
- 190
332
190
Potrzeby nawozowe
1
Roślinny
2
Średni poziom zasobności gleby w przyswajalny potas; plony organu użytkowego;
77
Potas – w produkcji roślinnej
Tabela 8.5. Współczynniki przeliczeniowe wartości potrzeb pokarmowych na
dawki potasu
Klasa zasobności
Produkcja klasyczna1
Produkcja roślinna
Współczynniki Zmianowanie2 Współczynniki
Bardzo niska
Niska
Średnia
Wysoka
Bardzo wysoka
1,93
1,56
1,00
0,52
-
622
502
322
172
-
2,58
1,95
1,00
0,21
-
Zmianowanie
490
370
190
52
-
1
obornik, dawka – 30t/ha, co 3 lata; 2zmianowanie : burak cukrowy – jęczmień jary – pszenica ozima
ym, prawidłowo przeprowadzonego
bilansu potasu jest natomiast realna
prognoza plonu. Racjonalne podejście
do prognozowania wielkości plonu
zakłada możliwość uzyskania plonu
średniego, biorąc pod uwagę ostatnie
pięć lat i ewentualny 5-10% wzrost.
W równaniu 2-gim dwie składowe
wymagają szczególnej uwagi, podczas
tworzenia systemu nawożenia potasem, a mianowicie :
1. Sposób zagospodarowania plonu
ubocznego - Kprr;
Wywiezienie z pola liści, czy też słomy to znaczna strata potasu, istotnie zwiększająca tym samym zapotrzebowanie na potas nawozowy;
2. Zmiana poziomu zasobności gleby
w potas - δKg.
Za optymalny przedział zasobności
gleby w przyswajalny potas należy
uznać klasę średnią. Zadaniem rolnika
jest doprowadzenie zasobności gleby
do tej klasy a nawet określonej
wartości. Obliczenie wartości parametru δKn przeprowadza się w oparciu o
równania 3 lub 4, zależnie od założonego celu, kierunku zmiany (aneks 1):
[3]
+ δKn = (Ksd - Ka) · 3
[4]
- δKn = (Ka - Ksd) · 3
gdzie:
Ksd - górny poziom zawartości K w średniej klasie
zasobności, mg K2O/kg gleby,
78
Ka - rzeczywisty poziom zasobności gleby w K,
mg K2O/kg gleby,
3
- współczynnik przeliczeniowy zasobności
gleby w K na dawki K2O/ha.
Aneks 1. Przykład regulacji zasobności gleby w przyswajalny potas
Warunki: 1. Gleba średnia
2. Górna wartość zasobności w
K, 200 mg K2O kg-1 gleby.
Wariant 1. Gleba uboga w potas;
zawartość przyswajalnego
K, 80 mg K2O kg-1 gleby
Kn = [200 - 80] · 3 = 120 · 3
= 360 kg K2O · ha-1
Wariant 2. Gleba średnia; zawartość
przyswajalnego
K, 300 mg K2O kg-1 gleby
Kn = [300 - 200] · 3 = 100 · 3
= 300 kg K2O · ha-1
W tym drugim przypadku można w
ciągu kilku lat zmniejszać poziom
zasobności w potas, redukując
systematycznie dawki nawozów potasowych.
8.2.2. Wskaźniki przeliczeniowe potrzeb pokarmowych na dawki nawozowe potasu w zmianowaniu
Uproszczony system przeliczania
potrzeb pokarmowych na dawki potasu
w zależności od zawartości przyswajal-
Akademia Rolnicza w Poznaniu
nego potasu w glebie zamieszczono w
tabeli 8.5. W tabeli tej przedstawiono
wartości współczynników przeliczeniowych dla dwóch skrajnych systemów produkcji, a mianowicie klasycznego i roślinnego. W pierwszym wariancie założono, że cała masa plonu
ubocznego zostaje wywieziona z pola a
jedynym źródłem zewnętrznym potasu
jest obornik. W drugim założono natomiast, że z pola wywożony jest tylko
plon użytkowy.
Aneks 2.
Wartości współczynników korekcyjnych zmieniają się zależnie od
systemu gospodarowania materią
organiczną i składnikami pokarmowymi w gospodarstwie, i w zmianowaniu. Współczynniki korekcyjne należy opracowywać na podstawie
bilansu potasu, indywidualnie do
każdego zmianowania.
8.3. Termin nawożenia potasem
Racjonalny, a więc efektywny,
system nawożenia potasem opiera się
na założeniu dostosowania technologii
nawożenia do potrzeb żywieniowych
najbardziej wrażliwej rośliny w zmianowaniu. Podstawową zasadą tego systemu jest zatem doprowadzenie gleby do
optymalnego stanu zasobności gleby w
potas, wymaganego przez roślinę wrażliwą. Praktyczne zadanie, postawione
przed rolnikiem, sprowadza się do
ustalenia terminu lub terminów stosowania potasu w zmianowania.
Terminy nawożenia potasem wynikają z działania szeregu czynników
naturalnych i agrotechnicznych.
Warianty nawożenia potasem w zmianowaniu:
1. Klasyczny - pod roślinę
Nawożenie pod każdą roślinę, w
terminie przed siewem, przeprowadza
się zależnie od stanu zasobności gleby,
typu gleby i rodzaju nawozu. Generalnie, im mniejsza zasobność gleby w
przyswajalny potas, tym większa
dawka i częstotliwość stosowania
nawozu mineralnego. System ten generalnie obowiązuje na glebach przepuszczalnych (bardzo lekkie, organiczne) o dużym ryzyku wymycia potasu. Stosowanie nawozów wieloskładnikowych, typu NPK, PK, także uzasadnia aplikację nawozu pod roślinę, nie ze
względu na potas, lecz fosfor i ewentualnie azot. Zbyt duże, jednorazowe
dawki potasu, ze względu na wysoki
indeks solny nawozów potasowych,
stanowią potencjalne zagrożenie dla
kiełkujących nasion, zwłaszcza dla sianych punktowo.
2. Dawki dzielone
Dzielenie całkowitej dawki potasu w
uprawie jednej rośliny jest możliwe, lecz
tylko w kilku przypadkach, a mianowicie:
1. Rodzaj gleby: piaszczyste i organiczne – ograniczenie dawki jesiennej
z powodu zagrożenia potencjalnym
wymywaniem jonów K+.
2. Niekorzystny stan finansowy gospodarstwa w okresie jesiennym.
3. Nawożenie startowe.
Najbardziej uzasadnione jest dzielenie dawki potasu na glebach piaszczystych i organicznych. Głównym czynnikiem, wspomagającym decyzję rolnika
jest niebezpieczeństwo wymywania
jonów K+ w okresie spoczynku zimowego roślin. Na glebach przepuszczalnych
dawka potasu musi być bezpośrednio
odniesiona do potrzeb nawozowych
rośliny w okresie jesiennej wegetacji.
Na glebach lekkich o niskiej zasobności
w potas, wielkość pierwszej dawki
wyznacza jesienne zapotrzebowanie
rośliny. W praktyce około 1/2 dawki
całkowitej powinno stosować się jesie-
79
Potas – w produkcji roślinnej
nią. Termin stosowania 2-giej części
dawki przypada, najpóźniej na okres
wczesnowiosenny, tuż przed ruszeniem
wegetacji. Wybór nawozu potasowego
ma znaczenie drugorzędne. Większą
rolę odgrywa cel zabiegu i cena jednostkowa K w nawozie. Na glebach
średnich i ciężkich metoda dawek dzielonych nie jest agrotechnicznie i ekonomicznie uzasadniona.
Trzeci wariant stosowania potasu w
dawkach dzielonych jest najbardziej
zaawansowanym elementem technologii nawożenia wysoko-wydajnych
upraw rolniczych. Podstawowym celem
zastosowania niewielkiej dawki potasu,
tuż przed ruszeniem wegetacji, jest
przyspieszenie szybkości wzrostu
roślin wiosną. Przy czym metoda ta ma
uzasadnienie tylko w sytuacji, gdy
spodziewać się można plonu większego od dotychczas zbieranego. Dawkę
startową potasu należy stosować
możliwie jak najwcześniej, gdyż termin
późniejszy, niż ruszenie wegetacji,
może być ekonomicznie niecelowy a to
z powodu szybkiego rozwoju roślin i
wynikającego stąd dużego zapotrzebowania łanu na potas (tab 8.6).
8.4. Techniki nawożenia
Techniczne rozwiązania w zakresie
metod stosowania nawozów potasowych są rozliczne, lecz sprowadzić je
można do trzech zasadniczych wariantów technologicznych:
1. Rzutowe (aplikacje rzutowo – powierzchniowe; powierzchniowo-pasowe);
Metody rzutowe mają na celu podniesienie poziomu zasobności gleby
w całej warstwie, z którą zostaną
wymieszane.
2. Rzędowe
(aplikacji nawozu rzędowa z wariantami umieszczania nawozu z boku
rzędu nasion; poniżej; wgłębnie)
(rys. 8.4; fot. 8.1);
Metody rzędowe, ściślej zlokalizowane, mają na celu minimalizację
kontaktu gleba-nawóz, co tym samym zapewnia wysoką koncentrację składnika i jego dostępność dla
Tabela 8.6. Nawożenie potasem w systemie dzielonym w uprawie rzepaku ozimego1
Warianty nawożenia
K – nawóz
Jesień
Wiosna
K – NPK
Jesień
Wiosna
1
Potrzeby nawozowe
kg/ha
P2O5
K2O
N
Przykłady
nawozów
Dawka
Nawozu
kg/ha
85+854
P-20
K-60 or K-40
N-27
K-60 or K-40
N-34
450
170/250
150
130/200
250+250
40
63
854
NPK2
NPK3
N-34
500
300
250
105
180
160
90
–
–
–
–
100
–
80
–
–
40
70
35
110
70
Przykład : rzepak ozimy, plon nasion 3,5 t/ha; średni poziom zasobności gleby w K
mieszanka nawozowa – blending; 3nitrofoska; 4druga dawka azotu
2
80
Akademia Rolnicza w Poznaniu
ziarno, t/ha
8,6 stanowiska reagujące na nawozenie K
wszystkie stanowiska
8,4
8,2
8,0
7,8
7,6
7,4
7,2
7,0
6,8
kontrola
rzutowy
Źródło: Better Crops 82/3, 1998
rzędowy
kontrola
systemy nawożenia
rzutowy
rzędowy
Rys. 8.4. System nawożenia kukurydzy potasem a plony ziarna.
Fot. 8.1. Rzędowe stosowanie nawozów.
81
Potas – w produkcji roślinnej
rośliny. Metody te wskazane są w
uprawie roślin sianych w szerokie
rzędy a jednocześnie o małym
systemie korzeniowym.
Metody te szczególnie zalecane są
w technologiach bezorkowych, w
których zachodzi sukcesywny proces akumulacji potasu w wierzchnich warstwach gleby, przy jednoczesnym ubożeniu warstw głębszych. Wskazanym jest więc wgłębna aplikacja nawozu.
3. Dolistne
Dolistna aplikacja potasu jest możliwa, lecz nawet jednorazowe zastosowanie nawozu w fazie krytycznej
nie pokryje potrzeb życiowych rośliny. Wielokrotne zabiegi oznaczają
jednocześnie duże koszty, nie tyle
nawozu co samego zabiegu-oprysku.
4. Inne metody nawożenia potasem:
a. jednoczesny wysiew nasion z
nawozami;
Pojawia się niebezpieczeństwo
zasolenia w strefie kiełkowania
nasion.
b. fertygacja ( jednoczesne nawadnianie z nawożeniem; odpowiedni dobór nawozu);
c. iniekcja (punktowa lub rzędowa)
82
Przeprowadzone eksperymenty, w tym
tylko nieliczne w Polsce, wykazały zdecydowaną przewagę form alternatywnych, względem klasycznych – rzutowych.
Zalety metod rzędowych:
- zmniejszona ilość stosowanego
nawozu;
- większa jednostkowa produktywność nawozu;
Wadą tych metod jest generalnie wysoka cena sprzętu.
Akademia Rolnicza w Poznaniu
Rozdział 9.
Literatura
Amberger A. 1996. Pflanzenernährung. Verlag Eugen Ulmer, Stuttgart,
319.
Aiken R.M., Smucker A.J., 1996.
Root system regulation of whole plant
growth. Annul Rev. Phytopathol., 34,
325-346.
Barber S.A. 1985. Potassium availability at the soil-root interface and factors influencing potassium uptake. W:
(ed. Munson R.D.) Potassium in
Agriculture. ASA-CSSA-SSSA, 677
South Segoe Road, Madison, USA,
309-324.
Barraclough P.B., Leigh R.A. 1993.
Critical plant K concentrations for
growth and problems in the diagnosis
of nutrient deficiences by plant analysis. Plant and Soil, 155/156, 219-222.
Bergmann W. 1992. Nutritional disorders of plants. Verlag Gustav Fisher,
Jena, 741.
Blecharczyk A., Małecka I. 2000.
Wpływ zmianowania, monokultury oraz
nawożenia organicznego i mineralnego
na plonowanie rzepaku jarego. W: (ed.
Grzebisz W.) Zbilansowane nawożenie
rzepaku – aktualne problemy. AR
Poznań: 185-189.
Cakmak I. 2003. The role of potassium in alleviating detrimental effects of
abiotic stresses in plants. W: (ed.
Johnston A.E.) Feed the soil to feed the
people. The role of potash in sustainable agriculture. Proceedings of IPI
Golden Jubilee Congress, 1951-2002,
Basel, 8-10 October 2002 , 325-343.
Cruiziat P. 1989. Measurements of
plant water status for comparative studies on drought resistance in plants.
Proceedings of the 21st IPI Coll. on
Methods of K- research in plants.
Louvain-la-Neuve, Belgium, 235-251.
Czuba R. 2001. Znaczenie potasu w
polskim rolnictwie. IPI, Basel/Switzerland, 37.
Czuba R., Fotyma M., Glas K.,
Anders E. 1994. Potas – składnik decydujący o wielkości i jakości plonów. IPI,
Basel/Switzerland, 56.
Day W. 1981. Water stress and crop
growth. w: Johnson C.B. (ed.) Physiological processes limiting plant productivity, Butterworths, London, 199-215.
Doorenbos J., Pruitt W.O. 1977.
Water requirement. FAO Irrigation and
Drainage Paper. No. 24, FAO Rome,
144.
Farat R., Kępińska-Kasprzak M.,
Kowalczak P., Mager P. 1995. Susze na
obszarze Polski w latach 1951-1990.
Mat. Bad. IMGW, Seria: Gospodarka
Wodna i Ochrona Wód, 16.
Finck A. 1992: Dünger und Düngung. VCH, Weinheim, RFN, 488.
Fotyma M., Gosek S. 2000. Zmiany
w zużyciu nawozów potasowych i ich
konsekwencje dla żyzności gleby i
poziomu produkcji roślinnej w Polsce.
Nawozy i Nawożenie 1 (2): 9- 50.
Foxt Ch., Guerinot M.L. 1998.
Molecular biology of cation transport in
plants. Annul Rev. Plant Physio. Plant
Mol. Biol., 49: 669-96.
Gething P.A. 1993. The potassiumnitrogen partnership. IPI Res. Topics, nr
13, 51.
Gosek S., Fotyma M. 1998. Long
term potassium balance in Poland.
Fragmenta Agronomica 3/98: 443-453.
Grzebisz W., Musolf R., Barłóg P.,
Potarzycki J. 2002. Potassium fertilization, water shortages during vegetation
and crop yielding variability, the case of
sugar beets. Biul. IHAR, 222: 19-30.
83
Potas – w produkcji roślinnej
Grzebisz W. 2003. Nawożenie rzepaku potasem. IPI/AR Poznań, 48.
Gutmański I. 2002. Znaczenie nawożenia potasem dla efektywnej
uprawy buraka cukrowego. IPI, Basel/Switzerland, IHAR, Radzików/Polska, 32.
GUS 1990, 1991, 1992, 1993, 1994,
1995, 1996, 1997, 1998, 1999, 2000,
2001, 2002, 2003. Roczniki Statystyczne Rolnictwa. Warszawa.
Haerdter R. 1997: Crop nutrition
and plant health of rice based cropping
systems in Asia. Agro-Chemicals News
in Brief, vol. 20, No. 4: 307-316.
Imas P. 1999. Nutrition management of potato. Report at The Global
Conference on Potato. December, New
Delhi, India.
Johnston A:E; Barraclough P. B;
Poulton P. R; Dawson C.J. 1998. An
assessment of some spatially variable
factors limiting crop yield. Proceedings
No. 419, Inter. Fert. Society, York,
Wielka Brytania, 48.
Johnston A.E, Poulton P.R., Syers
J.K. 2001. Phosphorus, potassium and
sulfur cycles in agricultural soils. Proceedings No. 465, The In. Fert. Society,
York, Great Britain, 44.
Junk A., Claassen A. 1986. Availability in soil and acquisition by plants
as the basis for phosphorus and potassium supply to plants. Zeitschrift für
Acker und Pflanzenbau, 152, 151-157.
Kochian L.V., Lucas W.J. 1988.
Potassium transport in roots. Adv. Bot.
Res. 15:93-178.
Krauss A. 2000. Quality production
at balanced fertilization: the key for
competitive marketing of crops. Role of
Fertilizers in Sustainable Agriculture.
Int. Symposium of CIEC. 21-22 August,
Suceava, Romania, 23-37.
84
Kuchenbuch R.O. 1987. Potassium
dynamics in the rhizosphere and potassium availability. Proceedings of the
20th Colloquium of the IPI on
Methodology in soil-K research, 23-25
June, Baden/Vienna. Bern/Switzerland,
199-218.
Läuchli A. 1989. Selectivity and
energy-coupling of cation uptake.
Proceedings of the 21st Colloquium of
the IPI on Methods of K-research in
plants. Louvain-la-Neuve, Belgia. Bern,
Switzerland, 13-26.
Leigh R.A. 1989. Potassium concentrations in whole plants and cells in
relation to growth. Proceedings of the
21st Colloquium of the IPI on Methods
of K-research in plants. Louvain-laNeuve, Belgium, 117-126.
Lindhauer M.G. 1983. Effect of
potassium on water use efficiency.
Proceedings of the 17th Coll. IPI, Berno,
Switzerland, 81-97.
Lindhauer M.G., 1989. The role of K+
in cell extension, growth and storage
assimilates. W: Proceedings of the 21st
Colloquium of the IPI on Methods of Kresearch in Plants. Louvain-la-Neuve,
Belgium 1989,161-187.
Lomas J. 1995. Climate and agricultural production. Proceedings; W: (eds.
Grzebisz W., Kowalczak P., Szymczyk
R.) Agrometeorology of Cerels, IMGW,
Poznań, 41-58.
Martin-Prevel P.F., 1989. Physiological processes related to handling
and storage quality of crops. W: Proceedings of 21st Colloquium of the IPI,
Lovain-la-Neuve, Belgium, 255-284.
Marschner H. 1995. Mineral nutrition of higher plants. Academic Press,
London, 674.
Akademia Rolnicza w Poznaniu
Martin P. 1989. Long-distance
transport and distribution of potassium
in crop plants. W:Proceedings of the
21st Colloquium of the IPI on Methods
of K-research in Plants. Louvain-laNeuve, Belgium 1989, 83-100.
Mäser P., Gierth M., Schroeder J.I.
2002. Molecular mechanisms of potassium and sodium uptake in Plants,
Plant and Soil 244, 43-54.
Maathuis F.J.M., Sanders D., Mechanism of high-affinity potassium
uptake in roots of Arabidopsis thaliana.
Proc. Natl.Acad. Sci. USA, 91, 92729276, 1994.
Maathuis F.J.M., Ichida A.M.,
Sanders D., Schroeder J.I. 1997. Roles
of higher plant K+ channels. Plant
Physiol. 114,1141-1149.
Mengel K. 1985. Potassium movement within plants and its importance
in assimilate transport. W: (ed. Munson
R.D.) Potassium in Agriculture. ASA,
CSSA, SSSA, Madison, USA, 397-411.
Mengel K. 1989. Experimental
approaches of K+ efficiency in different
crop species. W: Proceedings of the
21st Colloquium of the IPI on Methods
of K-research in Plants. Louvain-laNeuve, Belgium 1989, 67-76.
Mengel K. 1991. Ernährung und
Stoffwechsel der Pflanze. Gustav Fischer Verlag, Jena, RFN, 466.
Merbach W., Schmidt L., Wittenmayer L. 1999. Die Dauerdüngungsversuche in Halle (Saale). B.G. Teubner,
Stuttgart-Leipzig, 56-65.
Mercik S. 1993. Regeneracja gleby
silnie wyczerpanej z dostępnych form
potasu i fosforu. Zesz. Nauk. AR
Kraków 277 (37), 3-14.
Monneveux P., Belhassen E. 1996.
The diversity of drought adaptation in
the wide. Plant Growth Regulation 20,
85-92.
Mortvedt J.J., Murphy L.S., FOLLET
R.H. 1999: Fertilizer technology and
application. Meister Publishing Co.,
Willoughby, USA, 199.
Müller K. 1988. Kartoffelbau, Jahrgang. 39, 102-105.
Orlovius K. 2000. Wyniki badań nad
wpływem nawożenia potasem, magnezem i siarką na rośliny oleiste w
Niemczech. W: (ed. Grzebisz W.)
Zbilansowane nawożenie rzepaku. AR
Poznań, 229-240.
Perrenoud S. 1990. Potassium and
plant health. IPI-Research Topics No. 3,
2nd edition. IPI, Basel, Switzerland,
365.
Prokoshew V.V., Dieriugin I.P. 2000.
Potas i nawozy potasowe – zalecenia
praktyczne. Moskwa.: Ledum, 185.
Spalding E.P., Hirsch R.E., Lewis
D.R., QI Z., Sussman M.R., Lewis D.D.
1999. Potassium uptake supporting
plant growth in the absence of AKT1
channel activity. J. Gen. Physiol., 113
(6), 909-918.
Rehm G., Schmitt M. 1997:
Potassium for production. Paper No.
FO-06794-GO. Univ. of Minnesota, 7.
Rogozińska I. 2002. Znaczenie
potasu dla uzyskania wysokiej jakości
ziemniaków w Polsce. IPI Basel/Switzerland, Zakład Przechowalnictwa i
Przetwórstwa Produktów Roślinnych
A.T.R. Bydgoszcz/Polska, 19.
Smucker A.J.M., Aiken R.M. 1992.
Dynamic root responses to water deficits. Soil Science 154 (4), 281-289.
Steudle E. 2000. Water uptake by
plant roots: an integration of views.
Plant and Soil, 226, 45-56.
Syers J.K. 2003. Potassium in soils:
current concepts. Proceedings of the
IPI Congress on Feed the soil to feed
the people. The role of potash in sustainable agriculture. (ed. Johnston A.E.),
IPI Basel, Switzerland, 301-310.
85
Potas – w produkcji roślinnej
Taylor H.M., Klepper B. 1978. The
role of rooting characteristics in the
supply of water to plants. Advances in
Agronomy 30, 99-128.
Tretyn A. 2002. Podstawy strukturalno-funkcjonalne komórki roślinnej.
W: Kopcewicz J., Lewak S. Fizjologia
roślin. PWN, Warszawa, 22-87.
Walker D.J., Leigh R.A., Miller A.J.
1996. Potassium homoestasis in vacuolate plant cells. Proc. Natl.Acad.
Sci., USA, 93, 10510-10514.
Wojciechowski A., Szczepaniak W.,
Grzebisz W. 2002. Wpływ nawożenia
potasem na plony i jakość technologiczną buraka cukrowego. Część I.
Plony korzeni i cukru. Biuletyn Instytutu
Hodowli I Aklimatyzacji Roślin- Radzików. Nr 222, 57-64.
Wyrwa P., Diatta J.B., Grzebisz W.
1998. Spring triticale reaction to simulated drought and potassium fertilization. W: Proceedings of the 11th International Symposium on ”Codes of
good fertilizer practice and balanced
fertilization”, 27-29 September 1998,
Puławy, Poland, 255-259.
86
Yousheng X., Chengfeng L., Fang C.
1991. Influence of boron and potassium
application on the yield and quality of
rapeseed. Proc. Intern. Symposium On
the Role of Sulphur, Magnesium and
Micronutrients in Balanced Plant
Nutrition.
Zagdańska B. 1992. Fizjologiczne
kryteria odporności roślin na suszę.
Biuletyn IHAR, 183, 11-17.
Zhu J.-K. 2002. Salt drought stress
signal transduction in plants. Annul
Rev. Plant Biol., 53: 247-273.
Akademia Rolnicza w Poznaniu
Międzynarodowy Instytut Potasowy
Potas –
system nawożenia
Fizjologiczna rola oraz praktyczne znaczenie potasu w
uprawie roślin sadowniczych
Rośliny sadownicze wymagają nawożenia zbilansowanego z ich potrzebami
pokarmowymi. Ze względu na typowy dla nich wieloletni cykl uprawowy taki
sposób zasilania składnikami mineralnymi drzew, krzewów i truskawek jest
szczególnie ważny. Dobór różnych podkładek drzew owocowych do
określonych stanowisk i potrzeb uprawowych, różnorodność odmian oraz
stosowanie na plantacjach roślin sadowniczych wielu zabiegów agrotechnicznych takich jak m.in. formowanie koron, cięcie prześwietlajace - znacznie
modyfikują gospodarkę składnikami mineralnymi drzew i krzewów.
Zrównoważone dostarczanie roślinom składników pokarmowych na plantacjach towarowych, w dawkach dostosowanych do aktualnej zasobności gleby
w składniki pokarmowe, korzystnie wpływa na ich wzrost, kwitnienie i zawiązywanie owoców, oraz ich dojrzewanie, a w konsekwencji na plonowanie i
jakość owoców. Racjonalne zasilanie makro i mikroskładnikami pokarmowymi różnych gatunków drzew owocowych, krzewów jagodowych i truskawek
Nawożenie
rzepaku potasem
i innymi składnikami
Prof. Dr. Witold Grzebisz
2003
International Potash Institute Basel/Switzerland
Akademia Rolnicza w Poznaniu
Katedra Chemii Rolnej
Wojska Polskiego 71 F, 60-625 Poznań, Polska
POZNAN
M
I C ZA
POTAS W TOWAROWEJ UPRAWIE
ROŚLIN SADOWNICZYCH
AK A D E
Celem IPI jest
• popieranie naukowych i praktycznych metod zwiększania żyzności
gleby, poprzez stosowania nawozów,
w szczególności potasowych;
• promowanie zbilansowanego nawożenia, które ma przyczyniać się do
utrzymania żyzności gleby, konkurencyjności rolników, tworzenia dochodu
i rozwoju obszarów wiejskich;
• gromadzenie wyników i informacji o
skutkach zbilansowanego nawożenia;
• upowszechnianie wiedzy na temat roli
potasu w glebie, roślinie i jego wpływie na plon, jakość produktów rolnych oraz odporność roślin na stres.
IPI zatrudnia, włącznie z pracownikami
centrali w Bazylei (Szwajcaria), 10 koordynatorów, którzy swym działaniem
obejmują Europę Centralną i Wschod-
nią, Chiny, Azję Południowo-Wschodnią, kraje byłego Związku Radzieckiego, Łotwę, Litwę, Estonię, Indie, Sri
Lankę, Bangladesz, Argentynę, Brazylię, Azję Zachodnią i Północną Afrykę.
Koordynatorzy promują nawożenie
roślin uprawnych potasem, wykorzystując trzy podstawowe metody
działania:
• projekty regionalne – demonstracje
polowe i ścisłe doświadczenia polowe, cel – ciągłe poszerzanie wiedzy;
• konferencje – dni pola, seminaria,
sesje treningowe, warsztaty naukowe, cel – zdobywanie umiejętności
przez rolników;
• publikacje – broszury i biuletyny tematyczne z zakresu nawożenia roślin
uprawnych, a także plakaty, materiały
konferencyjne, raporty krajowe, cel –
upowszechnianie wiedzy.
I
N
Międzynarodowy Instytut Potasowy
(ang. International Potash Institute - IPI)
został założony w roku 1952 w Bernie
(Szwajcaria) przez niemieckich i francuskich producentów nawozów potasowych. Jest to pozarządowa, nie zarobkowa organizacja, wspomagana
przez Europejski i Blisko-Wschodni
przemysł potasowy. Członkami IPI są
spółki:
• Arab Potash Company, Amman,
Jordania
• Belaruskali, Soligorsk, Białoruś
• Dead Sea Works Ltd., Beer Sheva,
Izrael
• International Potash Company,
Moskwa, Rosja
• K+S KALI GmbH, Kassel Niemcy
• Silvinit, Solikamsk, Rosja
• Tessenderlo Chemie, Bruksela,
Belgia
• Uralkali, Berezniki, Rosja
OL
87
Potas – w produkcji roślinnej
W Europie Środkowej i Wschodniej IPI
rozpoczęło swą działalność w latach
90-tych XX wieku. W tym okresie, we
współpracy z wieloma instytucjami
naukowymi, między innymi z Akademią
Rolniczą w Poznaniu, przeprowadzono
dużą liczbę doświadczeń polowych,
demonstracji polowych, seminariów,
sesji treningowych i wydano szereg
publikacji, czego najlepszym przykładem jest książka "Potas w produkcji
roślinnej” (właśnie się ukazała).
Wszystkie rodzaje aktywności, podejmowane przez IPI, pomagają rolnikowi
w zrozumieniu roli potasu w produkcji
roślinnej. Potas jest pierwiastkiem,
który w różnoraki sposób wpływa na
sukces rolnika w produkcji roślinnej,
zarówno poprzez wzrost plonu i poprawę jego jakości (barwa, smak), jak i
poprzez wzrost odporności roślin na
88
choroby i szkodniki, a także tolerancji
roślin na niskie temperatury i suszę.
Międzynarodowy Instytut Potasowy
promując stosowanie nawozów potasowych jest partnerem rolnika.
Download