Wzór Umowy użyczenia samochodu

advertisement
Wzór
UMOWA UŻYCZENIA SAMOCHODU
zawarta dnia .................................... w ....................................................................... pomiędzy
.......................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................
zwanym dalej Użyczającym,
a
.......................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................
zwanym dalej Biorącym.
§1
1.
Przedmiotem użyczenia czyni się samochód marki .....................................................
koloru ........................... o numerach rejestracyjnych ......................................................,
numer
silnika
.....................................................
numer
nadwozia
...................................................................., rok produkcji ................................., którego
Użyczający jest właścicielem.
2.
Użyczający oświadcza, że samochód oddany do użyczenia jest sprawny i w dobrym
stanie technicznym. Wraz z samochodem Użyczający wydaje Biorącemu kluczyki do
samochodu, dowód rejestracyjny oraz polisę OC.
§2
Wszelkie ewentualne zmiany umowy mogą nastąpić tylko w formie pisemnej pod rygorem
nieważności.
§3
Biorący potwierdza pisemnie odbiór opisanego przedmiotu użyczenia.
§4
Biorący zapewnia, że będzie używał przedmiotu użyczenia zgodnie z jego przeznaczeniem.
Ponadto zobowiązuje się nie oddawać go do używania osobom trzecim, w przeciwnym
wypadku Użyczający ma prawo natychmiast od umowy odstąpić.
§5
Użyczający oddaje Biorącemu do bezpłatnego używania samochód opisany w § 1 na okres od
dnia ................ do dnia ......................... . Po upływie niniejszego terminu na Biorącym ciąży
obowiązek zwrotu samochodu wraz z rzeczami wymienionymi w § 1 niniejszej umowy w
stanie nie pogorszonym.
§7
W sprawach nie uregulowanych w umowie mają zastosowanie przepisy Kodeksu cywilnego.
§8
Umowa zostaje sporządzona w …………. jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla
każdej ze Stron.
………………………………………………….
( Czytelny podpis Użyczającego)
………………………………………………...
(Czytelny podpis Biorącego)
Download