Przykłady wybranych fragmentów prac egzaminacyjnych z

advertisement
Przykłady wybranych fragmentów prac egzaminacyjnych z komentarzami
Technik ochrony środowiska 311[24]
Zadanie egzaminacyjne
Park znajdujący się w mieście B jest miejscem wypoczynku okolicznej ludności. Na stan
środowiska w parku wpływa pobliski zakład przemysłowy oraz miejska oczyszczalnia
ścieków, która oczyszczone ścieki wprowadza do rzeki R, przepływającej przez park miejski.
Burmistrz miasta zarządził kontrolę stanu środowiska w parku. Wyniki przeprowadzonych
pomiarów trzech komponentów środowiska zamieszczono w załączniku nr 2. Jako pracownik
Urzędu Miasta otrzymałeś polecenie oceny stanu środowiska w parku (punkt X), w punktach
Q i Y oraz wskazania źródła zanieczyszczeń. Opracuj projekt realizacji prac związanych
z oceną stanu środowiska na tym terenie oraz ustaleniem ognisk zanieczyszczeń i hałasu
w odniesieniu do trzech komponentów: wód powierzchniowych, powietrza atmosferycznego
i hałasu. Do określenia poziomu hałasu należy przyjąć: - w punkcie Q dopuszczalny poziom
hałasu jak dla parku, - w punkcie Y dopuszczalny poziom hałasu jak dla terenów zabudowy
mieszkaniowej.
Projekt realizacji prac powinien zawierać:
1. Tytuł pracy egzaminacyjnej.
2. Założenia do opracowania projektu.
3. Wykaz prac związanych z oceną stanu środowiska w punktach X, Y, w odniesieniu do
trzech komponentów środowiska opracowany w formie schematu blokowego.
4. Zestawienie wyników analiz komponentów środowiska w punktach X, Y, Q w formie
tabel, porównanie ich z normami oraz interpretację wyników.
5. Wyniki oceny komponentów środowiska w punktach X, Y, Q przedstawione w formie
wykresów słupkowych oraz analizę porównawczą zanieczyszczeń.
6. Wykaz ognisk zanieczyszczeń i hałasu.
7. Ocenę stanu środowiska w parku.
Do wykonania zadania wykorzystaj:
Plan miasta z zaznaczonymi punktami poboru próbek środowiskowych (skala 1:100 000) Załącznik 1.
Wyniki pomiarów trzech komponentów środowiska - Załącznik 2.
Dopuszczalne poziomy hałasu w środowisku na podstawie Rozporządzenia Ministra
Środowiska z dnia 29.07.2004 r., Dz. U. nr 178, poz.1841 - Załącznik 3.
Dopuszczalne poziomy niektórych substancji w powietrzu dla terenu kraju na podstawie
Rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 06.06.2002 r., Dz. U. nr 87, poz.796 Załącznik 4.
Wartości graniczne wskaźników jakości wody w klasach jakości wód powierzchniowych na
podstawie Rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 11.02.2004 r., Dz. U. nr 32, poz.284 Załącznik 5.
Elementy projektu możesz opracować z wykorzystaniem siatki milimetrowej zamieszczonej
w Karcie Pracy Egzaminacyjnej.
Czas przeznaczony na wykonanie zadania wynosi 180 minut.
1
Technik ochrony środowiska 311[24]
Załącznik 1
Plan miasta B z zaznaczonymi punktami poboru próbek środowiskowych
(skala 1:100 000)
Lokalizacja punktów pomiarowych:
- punkt Q - przy 31 km rzeki R, przed granicami miasta B,
- punkt Y - przy 35 km rzeki R, za oczyszczalnią ścieków,
- punkt X - przy 40 km rzeki R, na terenie parku miejskiego, za zakładem
przemysłowym.
2
Technik ochrony środowiska 311[24]
Załącznik 2
Wyniki pomiarów trzech komponentów środowiska
3
Technik ochrony środowiska 311[24]
Załącznik 3
Dopuszczalne poziomy hałasu w środowisku na podstawie Rozporządzenia Ministra
Środowiska z dnia 29. 07. 2004 r., Dz. U. nr 178, poz.1841
Załącznik 4
Dopuszczalne poziomy niektórych substancji w powietrzu dla terenu kraju na podstawie
Rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 06. 06. 2002 r., Dz. U. nr 87, poz.796
4
Technik ochrony środowiska 311[24]
Załącznik 5
Wartości graniczne wskaźników jakości wody w klasach jakości wód powierzchniowych
na podstawie Rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 11. 02. 2004 r., Dz. U. nr 32,
poz. 284
5
Technik ochrony środowiska 311[24]
Oceniane były następujące elementy pracy egzaminacyjnej:
I.
Tytuł pracy egzaminacyjnej
II.
Założenia
III.
Wykaz prac związanych z oceną stanu środowiska w punktach X, Y, Q w
odniesieniu do trzech komponentów środowiska opracowany w formie
schematu blokowego.
IV.
Zestawienie wyników analiz komponentów środowiska w punktach X, Y,
Q; porównanie ich z normami oraz interpretacja wyników.
V.
Wyniki oceny komponentów środowiska w punktach X, Y, Q
przedstawione w formie wykresów oraz analiza porównawcza
zanieczyszczeń.
VI.
Wykaz ognisk zanieczyszczeń i hałasu.
VII. Ocena stanu środowiska w parku.
VIII. Praca egzaminacyjna jako całość.
Ad. I. Tytuł pracy egzaminacyjnej
Większość prac zawierała kompletny tytuł:
Niektóre prace zawierały tylko pierwszą część tytułu, tzn:
„Projekt realizacji prac związanych z oceną stanu środowiska w parku (lub w mieście lub w
punktach X ,Y, Q) ”
-zdający otrzymywali wówczas zmniejszoną ilość punktów za ten element pracy.
6
Technik ochrony środowiska 311[24]
Ad. II. Założenia do projektu
Większość zdających nie miała problemu z poprawnym zapisem założeń i formułowała je
prawidłowo, np.:
Ciekawym rozwiązaniem jest zapisanie założeń w formie podobnej do dokumentacji
projektowej:
7
Technik ochrony środowiska 311[24]
8
Technik ochrony środowiska 311[24]
Ad. III. Wykaz prac związanych z oceną stanu środowiska w punktach X, Y, Q
w odniesieniu do trzech komponentów środowiska opracowany w formie
schematu blokowego.
Niewielu zdających przedstawiło wykaz prac związanych z oceną stanu środowiska w postaci
typowego schematu blokowego:
Niektórzy wymieniali w punktach kolejne etapy prac.
Jeżeli wszystkie czynności wymienione w kluczu oceniania zostały podane w odpowiedniej
kolejności, uzyskiwano również pełną ilość punktów.
Jeśli pominięto którąś czynność lub nie zachowano właściwej kolejności, zgodnie z kluczem
odejmowano część punktów.
Zdaniem oceniających w zbyt wielu pracach brakowało jednak tego elementu pracy.
Ad. IV. Zestawienie wyników analiz komponentów środowiska w punktach
X, Y, Q; porównanie ich z normami oraz interpretacja wyników
Prawidłowe rozwiązanie tego elementu pracy polegało na zestawieniu podanych wyników
badań środowiska z wartościami normatywnymi oraz ocena hałasu, klasyfikacji wody,
zanieczyszczenia powietrza w poszczególnych punktach pomiarowych.
Większość zdających sporządziła tabele porównawcze, uzupełniając komentarzem słownym,
np.:
9
Technik ochrony środowiska 311[24]
W zdecydowanej większości prac ocena hałasu i powietrza została wykonana prawidłowo.
Ocena wody wymagała przeliczenia jednostek w odniesieniu do wskaźnika „tlen
rozpuszczony”. Wielu zdających nie poradziło sobie z tym problemem, co skutkowało złą
oceną oraz błędami w kolejnych elementach pracy.
Przykład prawidłowej oceny wody:
10
Technik ochrony środowiska 311[24]
Zdarzały się rozwiązania nietypowe, graficzne sposoby oceny, np. ocena hałasu:
11
Technik ochrony środowiska 311[24]
12
Technik ochrony środowiska 311[24]
Ad. V. Wyniki oceny komponentów środowiska w punktach X, Y, Q przedstawione
w formie wykresów oraz analiza porównawcza zanieczyszczeń
Zgodnie z poleceniem zawartym w treści zadania należało w tym elemencie przedstawić
analizę porównawczą zanieczyszczeń w punktach X, Y, Q w formie wykresów słupkowych
i krótkiego komentarza.
Niektórzy porównali wyniki analizy w punktach X, Y, Q na jednym wykresie, np.:
13
Technik ochrony środowiska 311[24]
14
Technik ochrony środowiska 311[24]
Innym rozwiązaniem było porównanie jakości środowiska w punktach X, Y, Q w zakresie
poszczególnych wskaźników, np.:
15
Technik ochrony środowiska 311[24]
Ad. VI. Wykaz ognisk zanieczyszczeń i hałasu
Na podstawie wykonanej oceny środowiska należało wymienić źródła zanieczyszczeń
w odniesieniu do trzech komponentów w poszczególnych punktach pomiarowych.
Większość zdających ograniczyła się do wymienienia ognisk zanieczyszczeń bez wyjaśnienia
jakich komponentów i jakich punktów dotyczą. Zgodnie z kluczem oceniania takie
odpowiedzi uzyskiwały zmniejszoną ilość punktów. Przykłady prawidłowych sformułowań:
Ad. VII. Ocena stanu środowiska w parku
Po poprawnie dokonanej analizie jakości środowiska w punktach pomiarowych zdecydowana
większość zdających właściwie oceniła stan środowiska w parku. Niektórzy w tej części pracy
połączyli ocenę z wykazem ognisk zanieczyszczeń. Pojawiały się również wnioski odnośnie
zmiany lokalizacji parku.
Poniżej znajdują się przykłady prawidłowej oceny.
16
Technik ochrony środowiska 311[24]
Ad. VIII. Praca egzaminacyjna jako całość
Większość prac była przejrzysta z zaznaczoną częścią brudnopisu. Jednak wiele prac było
nieczytelnych z uwagi na niestaranne pismo i wykresy oraz brak tytułów poszczególnych
elementów pracy. Na wielu wykresach brakowało opisów, co skutkowało nie przyznawaniem
punktów. W niektórych pracach zdający używali sformułowań niespotykanych w terminologii
właściwej dla zawodu.
Uwagi i spostrzeżenia zespołów egzaminacyjnych
Poziom sprawdzanych prac jest bardzo zróżnicowany (w łącznej ocenie od kilku nawet do
100%). Występuje ponadto duże zróżnicowanie jakości prac pomiędzy ośrodkami
egzaminacyjnymi. W pracach zdających szczególnie widoczny jest wkład pracy nauczycieli
w przygotowaniu zdających do egzaminu.
17
Download