BADANIA OPERACYJNE – PROGRAMOWANIE LINIOWE

advertisement
MODELOWANIE POPYTU KONSUMPCYJNEGO
Ćwiczenia 2
Zadanie 1
Znana jest funkcja popytu na pewne dobro X:
q  1, 4  0,75d  0,14c x  0,08c y
gdzie: q to popyt na dobro X w zł, d to dochód konsumenta w dziesiątkach zł, cx oznacza
cenę dobra X, a cy jest ceną innego dobra, dobra Y. Ceny obu dóbr wyrażone są w zł.
Wiadomo, że aktualnie dochód konsumenta wynosi 2000 zł netto, cena dobra X to 15
zł/kg, a cena dobra Y to 20 zł/kg.
a) Określ, czy dobra X i Y są dobrami substytucyjnymi, czy komplementarnymi.
b) Określ i zinterpretuj krańcową skłonność do konsumpcji.
Wyznacz i zinterpretuj:
c) elastyczność dochodową
d) elastyczność cenową własną,
e) elastyczność cenową krzyżową.
f) Zdecyduj, czy popyt można określić jako elastyczny, neutralny, czy nieelastyczny na
zmiany własnej ceny?
g) Określ czy dobro X jest dobrem normalnym, czy też dobrem Giffena.
h) Zdefiniuj, na czym polega tzw. paradoks Giffena i paradoks Veblena.
Zadanie 3
Pewna firma turystyczna organizuje przewozy autokarowe turystów do Niemiec, Belgii i
Holandii. Na podstawie danych miesięcznych oszacowano model popytu na jej usługi:
ln Pˆ  10,5  2,21 ln Ct  1,76 ln Ckt  2,56 ln Rt  1,68 ln Rk t  1,85 ln Dt
8, 24  0, 02
1, 02
 0, 22
 0, 41
 0, 71
gdzie: P – liczba sprzedanych biletów,
C – przeciętna cena jednego biletu autokarowego w danej firmie w dziesiątkach zł,
Ck – przeciętna cena biletu kolejowego PKP w dziesiątkach zł,
D - przeciętny dochód klientów firmy w setkach zł,
R – wydatki na reklamę firmy na badanej trasie przewozowej w tys. zł,
Rk – wydatki na reklamę PKP na badanej trasie w tys. zł
1) Czy popyt na usługi firmy jest elastyczne względem ich ceny?
2) Czy usługi autokarowe i kolejowe są substytutami?
3) Jak wytłumaczyć fakt, ze oba współczynniki przy wydatkach na reklamę mają
dodatnie znaki?
Zadanie 2
W pewnym hipermarkecie oszacowano funkcję popytu na kawę Tchibo:
Q  109,09  2,89C a  10,04C b  1,13C c  41,67 Ra  25,63Rb  0,06 D
gdzie: Q – wielkość tygodniowej sprzedaży paczek kawy Tchibo w setkach sztuk,
Ca – cena kawy Tchibo w zł,
Cb – cena kawy Nescafe w zł,
Cc – cena kawy Sati w zł,
Ra – tygodniowe wydatki na reklamę kawy Tchibo w tys. zł,
Rb – tygodniowe wydatki na reklamę kawy Nescafe w tys. zł,
D- tygodniowy dochód przypadający na jedno gospodarstwo domowe ustalony
dla klientów tego hipermarketu.
Bieżąca cena kawy Tchibo wynosi 18,99 zł, kawy Nescafe 20,99 zł, kawy Sati 25 zł.
Wydatki na reklamę w bieżącym tygodniu to 10,25 tys. zł na reklamę kawy Tchibo i 12
tys. zł na reklamę kawy Nescafe. Przeciętny tygodniowy dochód to 350 zł.
Oblicz i zinterpretuj elastyczność dochodową popytu, elastyczność cenową własną,
elastyczności cenowe krzyżowe. Jak można zinterpretować wpływ wydatków na reklamę
na popyt na kawę w tym hipermarkecie?
1
Download