Dyrektywa 99/44/WE w sprawie pewnych aspektów sprzedaży

advertisement
1
Materiał opracowany przez Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów
w Warszawie.
Dyrektywa 99/44/WE w sprawie pewnych aspektów sprzedaży
towarów konsumpcyjnych i związanych z tym gwarancji
oraz wdrażanie tej dyrektywy w Finlandii
Zgodność z umową (artykuł 2)
- Towary konsumpcyjne powinny być zgodne z umową sprzedaży.
- Przyjmuje się, że towary konsumpcyjne są zgodne z taką umową, jeśli w
momencie ich dostarczenia konsumentowi:
- odpowiadają opisowi podanemu przez sprzedawcę i posiadają
cechy produktu, które sprzedawca przedstawił konsumentowi w
formie próbki bądź modelu;
- nadają się do celów, do jakich towary tego samego typu są
zwykle przeznaczone;
- nadają się do konkretnych celów, dla jakich potrzebuje ich
konsument, a o których sprzedawca został powiadomiony w
momencie zawierania umowy sprzedaży oraz zaakceptował
wymóg przydatności towarów do takich celów;
- odznaczają się jakością oraz niezawodnością działania
właściwą dla towarów tego samego typu, których konsument
może w sposób uzasadniony oczekiwać, mając na uwadze
charakter tego typu towarów
- oraz biorąc pod uwagę publiczne oświadczenia
sprzedawcy, producenta bądź przedstawicieli
producenta dotyczące towarów, w szczególności w
reklamach i na etykietach.
2
- Sprzedawca będzie odpowiadał przed konsumentem za jakikolwiek brak
zgodności, jaki mógłby zaistnieć w momencie dostarczenia towarów
konsumentowi, z zastrzeżeniem sytuacji, gdy:
- w momencie zawierania umowy sprzedaży, konsument
wiedział, lub gdy z oczywistych względów nie mógł nie
wiedzieć o braku zgodności, lub
- brak zgodności wynika z jakości materiałów dostarczonych
przez konsumenta.
- Wdrożenie w Finlandii; jako uzupełnienie do powyższego
- towary muszą, w zakresie trwałości i innych cech, być zgodne z
uzasadnionymi oczekiwaniami klienta przy zakupie towarów
tego samego typu,
- towary muszą być zgodne z oficjalnymi wymogami
dotyczącymi, na przykład, bezpieczeństwa produktu,
- nabywcy należy przekazać instrukcje niezbędne do instalacji,
montażu, użytkowania, konserwacji i przechowywania towarów.
Oświadczenia publiczne:
Jeżeli towary nie są zgodne z oświadczeniami publicznymi wydanymi
przez producenta bądź przedstawicieli producenta, odpowiedzialność
ponosi sprzedawca, z zastrzeżeniem sytuacji, gdy:
- sprzedawca udowodni, że nie wiedział o takich oświadczeniach
lub, że w sposób uzasadniony mógł nie wiedzieć o rzeczonych
oświadczeniach;
- sprzedawca udowodni, że w momencie sprzedaży dokonał
korekty takiego oświadczenia;
- sprzedawca udowodni, że oświadczenie takie nie mogło mieć
wpływu na decyzję o nabyciu towarów
3
Nieprawidłowa instalacja:
- Jakikolwiek brak zgodności wynikający z nieprawidłowej instalacji
towarów konsumpcyjnych jest równoznaczny z brakiem zgodności
towarów, jeśli
- instalacja stanowi część umowy sprzedaży towarów, oraz
- towary zostały zainstalowane przez sprzedawcę bądź na jego
odpowiedzialność.
- to samo dotyczy w równym stopniu sytuacji, gdy produkt, który jest
przeznaczony do instalacji przez konsumenta, zostaje zainstalowany przez
konsumenta, a nieprawidłowa instalacja jest spowodowana brakami lub
błędami w instrukcji instalacyjnej.
Prawa Konsumenta (artykuł 3).
Sprzedawca odpowiada przed konsumentem za jakikolwiek brak
zgodności, jaki może mieć miejsce w momencie dostarczenia towarów.
W momencie poinformowania sprzedawcy o braku zgodności, konsument
będzie mógł zażądać:
1) bezpłatnej naprawy bądź wymiany towarów,
- „bezpłatnie” dotyczy kosztów niezbędnych do osiągnięcia
zgodności towarów, np. koszty przesyłki, robocizna i materiały.
- naprawa bądź wymiana odbędą się
- w rozsądnym terminie oraz
- bez narażania konsumenta na żadne znaczne niedogodności;
z uwzględnieniem charakteru towarów oraz celów, dla jakich
konsument nabył towary.
4
2) odpowiedniego obniżenia ceny bądź anulowania umowy
- jeżeli naprawa bądź wymiana są niemożliwe, bądź
nieadekwatne, bądź
- jeżeli sprzedawca nie naprawił wady w rozsądnym terminie,
bądź
- jeśli nie spowoduje to znacznych niedogodności dla
konsumenta.
Środek naprawczy jest nieadekwatny, jeśli nakłada na sprzedającego
koszty, które w porównaniu z alternatywnym środkiem naprawczym, są w
nieuzasadniony sposób zawyżone, biorąc pod uwagę
- wartość, jaką miałyby towary, gdyby brak zgodności nie miał
miejsca,
- znaczenie braku zgodności
- fakt, czy alternatywny środek naprawczy mógłby zostać
zastosowany bez znacznych niedogodności dla konsumenta
Konsument nie jest upoważniony do anulowania umowy, jeżeli brak
zgodności jest nieznaczny
- np. brak zgodności może zostać w prosty i szybki sposób
wyeliminowany; wady są powierzchowne itp.
Rekompensata (W Finlandii)
- nabywca jest upoważniony do rekompensaty za stratę
wynikającą z braku zgodności,
- typowe straty, które mogą dotknąć nabywcę w wyniku braku
zgodności obejmują różnorakie koszty dochodzenia swych praw,
takie jak koszty podróży, koszty przesyłek pocztowych oraz
koszty rozmów telefonicznych,
5
- wydatki obejmują również koszty przywrócenia zgodności
towarów w przypadku gdy sprzedawca nie dokona naprawy
defektu,
- jeżeli brak zgodności bądź strata wynikają z zaniedbania ze
strony sprzedawcy, to sprzedawca będzie zobowiązany do
zadośćuczynienia nabywcy nie tylko z tytułu bezpośredniej
straty, ale również z tytułu jakichkolwiek poniesionych strat
pośrednich.
Wstrzymanie zapłaty ceny sprzedaży
- w przypadku braku zgodności, nabywca ma prawo do
wstrzymania zapłaty. Kwota wstrzymanej zapłaty musi być
proporcjonalna do zaistniałego braku zgodności, innymi słowy
należy zachować uzasadnione proporcje w zakresie charakteru i
znaczenia zaistniałego braku zgodności.
Ograniczenia czasowe (Artykuł 5)
- na mocy Artykułu 3 sprzedawca ponosi odpowiedzialność w przypadku
gdy brak zgodności zostaje ujawniony w ciągu dwóch lat od dostarczenia
towarów.
- dwuletnie ograniczenie czasowe nie zostało wprowadzone w
Finlandii
- ukryty brak zgodności towarów konsumpcyjnych trwałego
użytku może zostać ujawniony w okresie późniejszym niż w ciągu
dwóch lat
Zasada sześciu miesięcy
6
Jakikolwiek brak zgodności, który zostaje ujawniony w ciągu sześciu
miesięcy od dostarczenia towarów będzie traktowany jako istniejący w
momencie dostawy, z zastrzeżeniem sytuacji, gdy:
- dostarczony zostanie dowód świadczący o czymś innym;
- sprzedawca udowodni, że wada nie istniała w
momencie sprzedaży towarów
- założenie takie jest niezgodne z charakterem towarów bądź
naturą braku zgodności.
- normalna trwałość towarów jest przewidziana na
okres krótszy niż sześć miesięcy,
- brak zgodności można przypisać wypadkowi bądź
niewłaściwemu obchodzeniu się z towarami,
- stanowi to normalny przypadek zużycia.
Obowiązek poinformowania o braku zgodności
Państwa członkowskie mogą ustanowić, że w celu skorzystania z
przysługujących im praw, konsumenci muszą poinformować sprzedawcę o
braku zgodności w ciągu dwóch miesięcy od momentu wykrycia takiego
braku zgodności.
W Finlandii:
- nabywca powinien powiadomić sprzedawcę o jakimkolwiek
braku zgodności w rozsądnym okresie czasu od wykrycia takiego
braku zgodności bądź w rozsądnym okresie czasu od momentu,
kiedy niezgodność taka powinna być przez nabywcę wykryta.
- niemniej jednak, powiadomienie o braku zgodności może
zawsze zostać złożone w ciągu dwóch miesięcy od momentu
wykrycia niezgodności przez nabywcę
7
.
Towary używane (Artykuł 7)
- Państwa członkowskie mogą ustanowić, że w przypadku towarów
używanych, sprzedawca i konsument mogą wspólnie uzgodnić warunki
kontraktowe bądź umowy, na mocy których okres czasu, w którym
sprzedawca ponosi odpowiedzialność jest krótszy niż okres przewidziany
w Artykule 5 ust.1. Okres taki nie może być krótszy niż rok.
- zasada sześciu miesięcy ma zastosowanie również dla towarów
używanych
- roczne ograniczenie czasowe nie zostało wprowadzone w
Finlandii
Towary używane mogą zostać sprzedane „według stanu na dzień
sprzedaży” bądź na podobnych warunkach. Pomimo
zastosowania takich warunków towarom brakuje zgodności, jeśli
1) nie są zgodne z informacjami, jakich udzielał sprzedawca na
temat ich właściwości bądź użytkowania przed zawarciem
umowy sprzedaży i w przypadku, gdy informacje takie miały
wpływ na taką umowę.
2) sprzedawca, przed zawarciem umowy, zaniedbał obowiązek
przekazania nabywcy
- informacji dotyczących właściwości towarów, bądź
- ważnej informacji dotyczącej użytkowania towarów,
o których sprzedawca musiał wiedzieć i przekazania których
nabywca może w sposób uzasadniony oczekiwać.
- oraz w przypadku gdy fakt nie przekazania takich informacji
mógł wpłynąć na decyzję o nabyciu.
8
3) towary są w gorszym stanie niż nabywca może w sposób
uzasadniony oczekiwać, uwzględniając cenę towarów oraz inne
okoliczności.
Download