WZBOGACANIE MAGNETYCZNE

advertisement
WZBOGACANIE MAGNETYCZNE
opracowanie prof. Jan Drzymała
Wzbogacanie magnetyczne jest jedną z metod stosowanych w przeróbce kopalin do
rozdziału składników użytecznych od skały płonej. We wzbogacaniu magnetycznym
wykorzystuje się różnice w zachowaniu się substancji w polu magnetycznym. Zachowanie to
określa tzw. podatność magnetyczna objętościowa (określana zwykle symbolem ), która jest
bezwymiarowa. Ciała, które są wypychane z pola magnetycznego nazywane diamagnetykami i
mają ujemne wartości . Substancje paramagnetyczne charakteryzują się dodatnimi wartościami
, i są wciągane w pole magnetyczne w kierunku zagęszczających się linii sił pola
magnetycznego. Silnie magnetyczne substancje, zwane ferromagnetykami, mają nie tylko
wysokie wartości , ale wartości , zależą od stosowanego pola magnetycznego. Do silnie
magnetycznych należy żelazo.
Na cząstkę umieszczoną w polu magnetycznym działa siła magnetyczna Fmag, której
wartość w kierunku osi X opisana jest równaniem:
Fmag =
gdzie:
 om
HdH/dx

 - podatność magnetyczna objętościowa (bezwymiarowa)
H - natężenie pola magnetycznego (A/m)
dH/dx zmienność pola po odległości
μo - przenikalność magnetyczna próżni, 410-7 Vs/Am
m - masa ziarna
Z równania tego wynika, że im wyższa jest podatność magnetyczna minerału tym
silniejsze jest działanie pola magnetycznego na ziarno. Wielkość siły zależy również od
zmienności (zakrzywienia) linii sił pola magnetycznego dH/dx. Należy zatem zauważyć, że w
jednorodnym polu magnetycznym (dH/dx = 0) siła działająca na cząstkę jest równa zeru. Na
ziarno mineralne umieszczone w polu magnetycznym obok siły magnetycznej, działa również
siła grawitacji. Przy porównywalnych wielkościach sił magnetycznych i grawitacyjnych może
nastąpić odchylenie toru przemieszczanego ziarna. Odchylenie to spowoduje rozdział ziarn
według podatności magnetycznej. W tabeli 1 podano podatności magnetyczne wybranych
minerałów.
Tabela 1. Podatność magnetyczna wybranych minerałów χw= χ/ρ
kwarc
kalcyt
sfaleryt
piryt
hematyt
getyt
syderyt
fajalit
 (cm3/g)
Skład chemiczny
Minerał
SiO2
CaCO3
ZnS
FeS2
Fe2O3
FeOOH
FeCO3
Fe2SiO4
-6
-6,2*10
-4,8*10-6
-3,27*10-6
3,77*10-6
258,74*10-6
326,56*10-6
1230,88*10-6
1256*10-6
Podatności magnetyczne innych minerałów można znaleźć w „Podstawach mineralurgii”
(1) lub w Poradniku fizykochemicznym
W rudach zawierających ferromagnetyczny magnetyt i składniki niemagnetyczne można
w łatwy sposób oddzielić go od pozostałych minerałów wchodzących w skład rudy. W rudach
zawierających minerały paramagnetyczne i diamagnetyczne rozdział taki jest możliwy przy
wysokich natężeniach pola magnetycznego.
Rozdział minerałów paramagnetycznych jest również możliwy, ale ostrość wzbogacania
zależy od różnic w podatności magnetycznej rozdzielanych substancji. Stwierdzono
eksperymentalnie, że rozdział ten jest możliwy jeżeli stosunek ich podatności jest większy od 20.
W tabeli 2 pokazano stosunek podatności magnetycznej wybranych minerałów
paramagnetycznych. Układy dla których wyrażenie A/B jest większe od 20 zaznaczono szarym
kolorem.
Tabela 2. Stosunek podatności magnetycznej dla wybranych par minerałów. Jeżeli stosunek
podatności jest większy od 20 rozdział jest możliwy do zrealizowania.
Stosunek
pirotyn hematyt ilmenit
podatności
12
17
pirotyn
1.4
hematyt
ilmenit
sfaleryt
bornit
chalkopiryt
arsenopiryt
galena
piryt
sfaleryt
115
10
7
-
bornit
170
14
10
1.5
-
chalkopiryt
290
24
17
2.5
1.7
-
arsenopiryt
>1000
200
140
21
14
8
-
galena piryt
>1000
>1000
>1000
>500
>500
330
40
-
>1000
>1000
>1000
>500
>500
330
40
40
-
Separacja magnetyczna może odbywać się na sucho oraz na mokro. Na rys. 1 pokazano
laboratoryjny separator magnetyczny do wzbogacania na mokro. Obecność kul stalowych
między biegunami elektromagnesu powoduje zwiększenie zmienności natężenia pola
magnetycznego w przestrzeni roboczej i stanowi kolektor dla ziarn magnetycznych. Drobno
zmielona ruda jest doprowadzana jest z góry wraz wodą w formie zawiesiny. Ziarna o wysokiej
podatności magnetycznej przyczepiają się do kul stalowych podczas przepływu zawiesiny przez
urządzenie. Po pewnym czasie zamyka się dopływ nadawy, wyłącza prąd i wodą spłukuje się z
kul koncentrat do odbieralnika.
Doświadczenie 1. Weź zawiesinę piasku morskiego w wodzie i poddaj ją separacji
magnetycznej na mokro w laboratoryjnym separatorze Jonesa. Wydziel z tej samej nadawy
koncentraty przez przepuszczanie jej przez separator przy czterech różnych wzrastających
natężeniach pola magnetycznego. Określ pod mikroskopem orientacyjny skład mineralny
(ilościowy i jakościowy) uzyskanych koncentratów i nadawy. Sporządź bilans wzbogacania
piasku morskiego w separatorze kulkowym typu Jones.
Literatura
1. Drzymała J. Podstawy mineralurgii
2. Poradnik CRC, Handbook of Chemistry and Physics, CRC Press
Download