Dyskurs wokół muzułmanów i islamu w polskim

advertisement
dr Mariusz Marszewski
dr Marek Troszyński
Dyskurs wokół muzułmanów i islamu w polskim
internecie.
Warszawa, luty 2015
Motto 1 Jeszcze jeden żarcik o tym ścierwie. "Ciapaty Ahmed w UNII EUROPEJSKIEJ mieszka. Głowę Ci uciąć chce ten koleżka. Ostrzy maczetę przez całe ranki. Czyta z koranu co lepsze wzmianki. O tym , co zrobić ma z niewiernymi. Gdy na ulicy spotka blond w mini. A gdy ze szkoły do domu wraca, bomby buduje , to jego praca. Aż mama krzycz: "Ahmed łobuzie" Kiedy dynamit chowa w swej bluzie. Mama powiada: "Poszukaj żony". Ale on w kozy wciąż zapatrzony. Lecz mamy miłość ciągle czysta. Bo dobry z niego jest terrorysta. Dobrze, że Ahmed z islamistami. Nie chodzi tutaj do szkoły z nami." https://www.facebook.com/ElitaUltras/posts/742755959127550 Wstęp Pojawienie się antyislamskiej mowy nienawiści nawołującego wprost do przemocy skierowanej przeciwko muzułmanom w polskojęzycznym segmencie internetu można było zaobserwować po 11 września 2001 r. Sam polski internet znajdował się jeszcze w dużej mierze w powijakach. W 2002 r. pojawiło się Stowarzyszenie Arabia.pl, które posiadało również własne forum internetowe. W krótkim czasie z miejsca w którym mieli się kontaktować przedstawiciele środowisk akademickich, studenckich zainteresowanych językiem i kulturą arabską oraz samych mieszkańców Bliskiego Wschodu forum wyrosło na prawdziwy matecznik islamofobicznych cliche polskojęzycznej sieci. W dużej mierze tam zahartowali się nestorzy antyislamskiego dyskursu w naszej ojczyźnie. Najdłużej istniejącym medium internetowym, które służyło rozprzestrzenianiu się dyskursu islamofobicznego był istniejący przez wiele lat blog religiapokoju.blox.pl1. Początkowy antyislamski dyskurs w Polsce był w dużej mierze przetłumaczoną kopią nowego, niezwykle popularnego w USA, dyskursu antyislamskiego jaki powstał w tym kraju po 11 września 2001 r.2 skupionego wokół takich postaci związanych z tamtejszą prawicą konserwatywną i neokonserwatywną jak słynny bloger Robert Spencer z blogiem Jihad.Watch, skandalistyczna publicystka Pamela Geller czy polityczny zasób internetowy LGF (Little Green Footballs) prowadzony przez jazzmana Charlesa F. Johnsona, etc. Stopniowo dyskurs się coraz bardziej polonizował. Dodatkowym bodźcem dla jego rozwoju była nagłośniona przez media w 2004 r. sprawa sprzeciwu ABW dla przedłużenia wizy Jemeńczyka Ahmada Ammara, poznańskiego imama MZR oraz doktoranta na wydziale prawa UAM mieszkającego w Polsce od kilkunastu lat3. Powstały również witryny internetowe oficjalnych organizacji zajmujących się statutowo ochotniczą walką z ekstremizmem powiązanym z religią muzułmańską. Ich idee zwalczania islamu również były skopiowaną formą dyskursu wyżej wymienionego dyskursu amerykańskiego, który sam siebie określał m. in. jako zwalczanie „islamizacji” bądź „szariatyzacji” USA4. Jedna z nich, Euroislam, nadal 1
Obecnie nie istnieje. Prowadzony był przez wiele lat przez młodego człowieka, który przez kilka lat pracował jako administrator sieci komputerowych i zadawał sobie ogromny trud tłumaczenia z języka angielskiego materiałów islamofobicznych, głównie pochodzenia amerykańskiego, na język polski oraz wrzucaniem ich na
swój blog. Treści zawarte na blogu ukazywał islam przede wszystkim jako religię przemocy, nazwa blogu odwoływała się natomiast w sposób sarkastyczny do wewnątrzislamskiego dyskursu, w którym religia Allaha jest przedstawiana jako „religia pokoju i zgody”. 2
O wcześniejszym dyskursie islamofobicznym w USA zob. szerz. P. Gottschalk, G. Greenberg, Common Heritage, Uncommon Fear: Islamophobia in United States and British India, 1687-­‐1947, w: C. W. Ernst (ed.), Islamophobia in America: The Anatomy of Intolerance, New York 2013, s. 21-­‐51 oraz K. G. Bassiri, Islamophobia and American History: Religious Stereotyping and Out-­‐grouping of Muslims in the United States, w Tamże, s. 53-­‐
74. 3
Zob. szerz. Amnesty International Report 2005, http://www.refworld.org/docid/429b27f220.html -­‐ 2015-­‐03-­‐
02 4
Wprowadzania rozwiązań muzułmańskiego prawa religijnego (szariatu) w Stanach Zjednoczonych Ameryki Północnej i zastąpienie nim amerykańskiego prawa cywilnego. Gwoli ścisłości należy podkreślić, że muzułmanie amerykańscy są w większości przedstawicielami zsekularyzowanej, zamożnej klasy średniej, dla których niezwykle ważny są amerykańskie zwyczaje i American Way of Life – np., zgodnie z badaniami PEW Research Center z 2011 r. 56 % z nich uważa, że przybywający do USA muzułmanie chcą się im podporządkować, Muslim Americans: No Signs of Growth in Alienation or Support for Extremism, PEW Research Center Report, 30 August, 2011, s. 6; http://www.people-­‐press.org/files/legacy-­‐pdf/Muslim%20American%20Report%2010-­‐02-­‐
12%20fix.pdf – 2015-­‐03-­‐01. Statystycznie muzułmanie stanowią natomiast, wg badań PEW Research Center 0,6 % populacji USA powyżej 18 roku życia (1,4 mln) wg stanu na 2007 r. – Muslim Americans: Middle Class and Mostly Mainstream, PEW Research Center Report, 22 May, 2007, s. 9; http://www.pewresearch.org/files/old-­‐
assets/pdf/muslim-­‐americans.pdf -­‐ 2015-­‐03-­‐01 istnieje po przejściu kilku mutacji związanych ze składem kierownictwa organizacji oraz nazwą. Związane z tymi organizacjami fora internetowe pozostały one pionierami we wprowadzaniu na obszar polskojęzycznego internetu pojęć związanych z antyislamską mową nienawiści – choć same organizacje zawsze dystansowały się oficjalnie od wpisów na forach i zajmowały się, zgodnie ze swym statutem, walką nie z wyznawaniem islamu ale z wprowadzaniem jego regulacji w życie polityczne i społeczne („islamizmem”5). Internetowy dyskurs antyislamski w Polsce w dalszym ciągu kształtował się pod wpływem wydarzeń zewnętrznych. Najważniejszy wpływ miały nań media, niekiedy kształtował się on pod wpływem wydarzeń związanych w jakiejś mierze z zaangażowaniem w niego Polaków. W pewnej mierze wpływało nań zaangażowanie polskich sił zbrojnych w misje stabilizacyjne w krajach muzułmańskich (Irak i Afganistan) oraz związane z nimi ofiary (żołnierze, pracownicy cywilni wojska oraz dziennikarze) a także polskie ofiary zamachów terrorystycznych w Madrycie (2004 r.) oraz w Londynie (2005 r.). Ów islamofobiczny dyskurs można by określić mianem dyskursu islamofobicznego wysokiego. Stopniowo poza wzorcami amerykańskimi zaczęły się w nim również pojawiać wątki kopiowane ze źródeł zachodnioeuropejskich, takich jak blog istniejący od 2003 r. blog Gates of Vienna. Co prawda również prowadzony o jest przez amerykańskiego publicystę Edwarda S. May’a (pisze on na blogu jako Baron Bodissey) i jego małżonkę (ps. Dymphna) ale udało mu się skupić wokół siebie się twórczą grupę prawicowych, antyunijnych, antylewicowych, antyfeministycznych, krytykujących zaciekle multikulturalizm europejskich publicystów internetowych. Jednym z najbardziej znanych pozostaje słynny norweski bloger Fjordman (własc. Peder Are Nøstvold Jensen) którego publikacje6 były ważnym elementem skopiowanym do dyskursu sławnego antyislamskiego norweskiego terrorysty Andersa Behringa Breivika7. To niezwykle wpływowe środowisko internetowe jest przejęte 5
W polskim dyskursie o islamie doszło do specyficznego pomieszania pojęć ponieważ pierwotnie termin „islamista” oznaczał w języku polskim po prostu badacza islamu, religioznawcę wyspecjalizowanego w wierzeniach muzułmańskich. Po 11/09 stopniowo w dyskursie publicystycznym zaczął on funkcjonować jako określenie „ekstremisty wyznającego islam”. Natomiast w mowie potocznej „islamista” niemalże faktycznie zastąpiło słowa „muzułmanin” i „wyznawca islamu”. 6
Szczególnie Defeating Eurabia (wyd. Bj Books, 2008) próba twórczej kontynuacji prac Bat Ye’or. 7
Dokonał on ataku na młodzieżową organizację socjalistów norweskich w 2011 r. zabijając kilkadziesiąt osób w ramach walki z „lewicą torującą drogę islamizacji Europy”. Równocześnie jest on autorem, popularnego w najnowszym polskim dyskursie islamofobicznym, manifestu antyislamskiego, którego idee w dużej mierze są konspirologicznymi prawicowymi teoriami powstawaniu na miejscu chylącej się ku upadkowi, dekadenckiej Europy, będącej jednak również uosobieniem wartości Zachodu, arabsko-­‐muzułmańskiej „Eurabii”. Twórczyni tej metafory stała się jednym z typowych przykładów odtwarzanego w Polsce dyskursu o narastającym zagrożeniu Europy przez islam. Jest to brytyjska autorka Bat Ye’or. Jej metafora „Eurabii” rozpowszechniana przez nią po 11/09 r. opisuje Europę w najbliższej przyszłości zdominowaną przez fale fanatycznych arabsko-­‐muzułmańskich imigrantów co jest efektem spisku francusko-­‐lewicowych i arabskich elit8. Ta „europeizacja dyskursu antyislamskiego”, kierowanie go przeciwko lewicy (rzekomo spiskującej z muzułmanami) oraz przenoszenie go z gruntu amerykańskiego na europejski powodowała też jego szersze rozpowszechnienie, szczególnie w sytuacji, kiedy Polska wstąpiła do Unii Europejskiej i w dyskursie o Polsce zaczęły, coraz powszechniej, przyjmować się metafory utożsamiające „Polaka” i „Europejczyka” a jednocześnie krytyka „dekadenckiej Europy”. Stąd też i dyskurs zdominowały metafory nie tyle odnoszące się do wcześniejszej „wojny z terroryzmem” czy „szariatyzacji” ale przede wszystkim dotyczące zdominowania, w niedalekiej przyszłości, Europy przez imigrantów wyznania muzułmańskiego oraz ich potomków. Dyskurs antyislamskiej mowy nienawiści w naszej ojczyźnie zyskał nowe oblicze w wyniku wejścia Polski do UE oraz konkurowania przez polskich imigrantów z obywatelami UE wyznania muzułmańskiego o miejsca pracy w krajach Europy Zachodniej. Pojawiły się nowe organizacje oraz portale internetowe, o wiele bardziej radykalne i agresywne aniżeli wcześniejsze, będące początkowo również kopiami swoich zachodnioeuropejskich wzorców. Mają one swoje zwierciadła i grupy dyskusyjne na serwisach społecznościowych, a także własne fora internetowe. W ich dyskursie bardzo mocno zaczęły się wprost przebijać wątki o charakterze ksenofobicznym i rasistowskim. zapożyczeniami z prac Fjordmana i innych klasyków tego typu dyskursu takich jak Bat Ye’or, Pamela Geller i in. (Andrew Berwick, 2083: A European Declaration of Independence, London 2011, http://fas.org/programs/tap/_docs/2083_-­‐_A_European_Declaration_of_Independence.pdf -­‐ 2015-­‐03-­‐02 ). 8
Bat Ye’or (hebr. „córka Nilu”, właśc. Giselle Littman, ur. 1933 r.) to brytyjska pisarka i publicystka pochodzenia żydowskiego, urodzona i wykształcona w Egipcie, od 1957 r. mieszka i tworzy w Wielkiej Brytanii. Jest autorem wielu książek i artykułów kształtujących dyskurs antyislamski w świecie anglojęzycznym, których podsumowaniem jest niezwykle opiniotwórcza praca -­‐ Eurabia: The Euro-­‐Arab Axis (wyd. New Jersey 2005) Można wyróżnić dwie cezury czasowe jeśli chodzi o rozwój antyislamskiej mowy nienawiści w polskojęzycznym internecie. Pierwszą z nich jest wstąpienie Polski do UE oraz związane z tym otwarcie brytyjskiego rynku pracy na polskich pracowników 10 lat temu. Przyjeżdżając tam młodzi Polacy często niewykształceni oraz pochodzący z wsi i miasteczek pierwszy raz w życiu zetknęli się z zachodnioeuropejskimi wielokulturowymi społecznościami miejskimi. Nie byli na to przygotowani pod żadnym względem, tym bardziej, że większość polskiego społeczeństwa (od kilku pokoleń homogenicznego pod względem kulturowym) nie zdawała sobie sprawy z tego jak wyglądają megapolisy Zachodu. M. in. konkurowanie na rynku pracy z „nierdzennymi społecznościami UE” (obywatelami pochodzenia południowoazjatyckiego w Wielkiej Brytanii, pochodzenia maghrebińskiego i subsaharyjskiego we Francji, etc.) stało się jedną z ważnych przyczyn dalszego rozwoju antyislamskiej mowy nienawiści w polskojęzycznym internecie. W tym dyskursie pojawiły się również wątki ekonomiczne oraz antylewicowe w którym muzułmanie są „darmozjadami” „przejadającymi pieniądze podatników”. W mowie nienawiści skierowanej przeciwko muzułmanom pojawiły się więc nowe wątki. Pierwotnie wysoki, inteligentny oficjalny dyskurs „antyislamistyczny” i nieformalnie związana z nim mowa nienawiści anonimowych forów internetowych „wykształciuchów” z Euroislamu oraz środowisk im pokrewnych ustąpił teraz miejsca „przaśnemu”, „ludowemu” dyskursowi nienawiści młodzieży, która masowo zapełniła rynki pracy krajów UE. Powstało nowe obraźliwe słownictwo stworzone przez polskich imigrantów na określenie mieszkańców Bliskiego Wschodu, Afryki Północnej i Azji Południowej – „ciapki”, „ciapaci”9, „beżowi” (odpowiednik anglojęzycznych – pakis – w stosunku do ludności pochodzenia południowoazjatyckiego – i -­‐ sand niggers – powstałej w USA rasistowskiej nazwy Lewantyńczyków), „szmatogłowi”, „muzole”10 oraz „muslimy”. 9
Rasistowskie określenie muzułmanów pochodzenia południowoazjatyckiego. Ten slangowy neologizm pojawił się w wyniku onomatopeicznych podobieństw pomiędzy słowem potocznym określeniem „ciapki” („plamy”) a określeniem placków z mąki razowej które w Azji Południowej i Centralnej robione są placki będące podstawą diety uboższych warstw ludności (są one zamiennikiem chleba). Nazywają się one w hindi, urdu, marathi i in. językach subkontynenty indyjskiego – ćapati. 10
Pogardliwe określenie muzułmanów zaczerpnięte, na skutek onomatopeicznych podobieństw, z terminu „mugole” jakim nierozumiejących magii dorosłych określają dziecięcy bohaterowie popularnego cyklu o Nowy dyskurs miał często charakter otwarcie antysemicki (czego w poprzednim nie było w ogóle – jednym z jego credo była m. in. obrona racji stanu państwa izraelskiego) i rasistowski. O ile we wcześniejszym wyznawcy islamu byli traktowani jako coś „pomiędzy ofiarą totalitarnej sekty a zwolennikiem zbrodniczej ideologii” to w nowym dyskursie (który obecnie zdominował polską sieć) muzułmanie en masse często byli określani jako pedofile, dzieciojebcy, kozojebcy. Bardzo ważnym elementem nowego dyskursu stały się powszechne wulgaryzmy (przekaz stał się bardzo „ludowy” z uwagi na udział młodych gasterbeiterów) ale też bardzo silne elementy mizoginii, walki o honor polskich kobiet, etc. Ten dyskurs jest często przeplatany wątkami religijnymi, jego prekursorem jest artykuł, który pojawił się w internetowej wersji chrześcijańskiego czasopisma „Miłujcie się” z 2008 r. (Imran, Zanim zakochasz się w muzułmaninie), którego leitmotiv dotyczy związków pomiędzy islamem a seksem, problematyki małżeńskich związków międzykulturowych, wydał się dość typowy dlatego warto fragment jego tu zacytować, również z powodu obecności w nim wielokrotnie powielanych w antyislamskim dyskursie internetowym metafor : (…)I, w końcu, powinniśmy wiedzieć, jak islam postrzega relacje pomiędzy mężczyzną muzułmaninem a kobietą niemuzułmanką. Po pierwsze, tylko takie relacje są dopuszczalne – absolutnie nie ma mowy o relacjach między kobietą muzułmanką a mężczyzną „niewiernym”. Muzułmanin ma prawo poślubić niemuzułmankę, a nawet zezwolić jej na nieprzyjmowanie islamu, ale i tak jest ona traktowana przez niego i przez prawo islamu po muzułmańsku: on ma prawo ją zdradzać, on ma prawo pojąć inne żony, on ma prawo ją wypędzić lub przyjąć z powrotem, on decyduje o losach ich wspólnych dzieci. Jej zdanie w żadnej z tych kwestii się nie liczy, a jeżeliby się zdecydowała pozostać przy swojej religii, to nie przysługuje jej również prawo przejęcia czegokolwiek z majątku po śmierci męża. Ale musimy wiedzieć, że muzułmanin nie ma obowiązku zachowywania czystości seksualnej. Prawo islamu w tej materii jest bardzo elastyczne, dopuszczając małżeństwa na krótki czas – np. na miesiąc, tydzień lub nawet na jedną noc. Potem następuje legalny rozwód – i grzechu nie było. A poza tym w stosunkach z niewiernymi obowiązują dodatkowe zasady, które wydają się nam na tyle barbarzyńskie, że aż ciężko uwierzyć w ich istnienie. Wynikają przygodach Harry’ego Pottera autorstwa Joan Rowlings. Innym źródłosłowem jest również slangowe określenie muzyki w środowiskach członków underground’owych zespołów muzycznych, tam muzyka to również „muzol”. one jednak jednoznacznie z pojęcia din al-­‐fitra (religia „biologiczna”). W myśl tego pojęcia islam jest przekazywany również... drogą płciową! Poprzez stosunek seksualny z kobietą niemuzułmańską muzułmanin czyni z niej „nosicielkę islamu”! Przy takim podejściu każda kopulacja z niemuzułmanką nabiera znaczenia misyjnego – nawet jeżeli jest to prostytutka, która bierze za to pieniądze. Chwalebne jest również zgwałcenie niemuzułmanki, uprowadzenie jej lub po prostu namówienie do zabawy w łóżku. W relacjach dobrosąsiedzkich pomiędzy chrześcijanami a muzułmanami w takich krajach jak Syria, Turcja lub Irak (gdzie jeszcze mieszka znaczna liczba ludności chrześcijańskiej) istnieje element uporczywie pomijany przez wszystkie media: gwałcenie chrześcijanek. To siedzi na tyle głęboko w mentalności muzułmańskiej, że żony muzułmanki wręcz gardzą swoim mężem, jeżeli ten nie odznaczył się zgwałceniem chociażby jednej „niewiernej”(…) url : http://milujciesie.org.pl/nr/rodzina/zanim_zakochasz_sie_w.html -­‐ 2015-­‐03-­‐02 Drugą cezurą były wydarzenia w londyńskiej dzielnicy Woolwich w maju 2013 r., kiedy dwóch Afrobrytyjczyków (ich rodzice byli katolikami z Nigerii oni zaś w dorosłym wieku w Anglii przyjęli islam), wznosząc okrzyki "Allah akbar" (arab. Bóg jest wielki), w brutalny sposób zamordowało brytyjskiego żołnierza białą bronią co zostało sfilmowane przez świadków i rozpowszechnione w mediach oraz internecie. Ten drugi akt odbił się niezwykle szerokim echem w Polsce (w przeciwieństwie do wielu innych wcześniejszych aktów terroru motywowanego przez sprawców religią muzułmańską, choć były one o wiele bardziej masowe oraz zdarzały się wśród ofiary narodowości polskiej) gdyż masowe fale migracyjne na Wyspy Brytyjskie spowodowały ogromny wzrost poczucia swojskości w odniesieniu do tego terytorium na mentalnej mapie świata Polaków traktowanego już obecnie rzeczywiście jak „zamorskie województwo”. Pomogły również środki błyskawicznego rozprzestrzeniania informacji, które przeżyły burzliwy rozwój w ostatniej dekadzie (równolegle z przystąpieniem Polski do UE). Tragiczne wydarzenia w Woolwich stały się bezpośrednim powodem powstania nowych form organizacyjnych, które są obecnie największymi ośrodkami antyislamskiej mowy nienawiści. Przede wszystkim jest to Polish Defence League11. Podobnie jak wcześniejsze organizacje antyislamskie jest ona również faktycznie polskojęzyczną kopią środowisk zachodnich. Jej odtwórczość w stosunku do dyskursu zachodniego jest jeszcze bardziej jaskrawa niż w przypadku wcześniejszych organizacji. Powstała ona w środowiskach imigrantów z Wysp Brytyjskich i Skandynawii należących do antyimigranckiej, antyislamskiej angielskiej organizacji nacjonalistycznej English Defence League i jej zagranicznych filii. Od początku była jej kopią startując właściwie jako polska sekcja EDL. W dyskursie używane były metafory tłumaczone z angielskiego, odwoływano się w nim również do realiów rzeczywistości brytyjskiej, etc. Podobnie również design atrybutów organizacji -­‐ kominiarek, dresów, koszulek, kurtek, etc. – wyglądały niemal identycznie jak brytyjskie. Jedynie ich symbolika została zmieniona z nacjonalistycznej angielskiej na nacjonalistyczną polską. Dopiero po żartach środowisk lewicowych na temat idei nazywania po angielsku organizacji, która „ma bronić Polski przed zalewem cudzoziemców” PDL dodała sobie nazwę Polska Liga Obrony (znów będąca niezgodną z polską gramatyką kalką z angielskiego) -­‐ do dziś posługuje się jednak skrótem dawną abrewiaturą oraz równorzędnie używa nazwy anglojęzycznej. Równocześnie z PDL-­‐em powstały różnego rodzaju nieformalne grupy internetowe – kopie zachodnich organizacji skupionych wokół powstałej w 2012 r. paneuropejskiej organizacji Stop Islamization of Europe. W Polsce noszą one nazwy Nie Dla Islamizacji Europy i Nie Dla Islamizacji Polski. Ich dyskurs pozostaje najbardziej skrajny. Często wprost nawołują one do obrony kraju przed muzułmanami za pomocą działań radykalnych z uwagi na słabość państwa polskiego, które, ich zdaniem, nie przeciwdziała zbliżającej się niebezpiecznej dla społeczeństwa islamizacji Polski. Dla dalszej analizy zostały wybrane fan-­‐page tych stron internetowych z uwagi na to, że są one najbardziej reprezentatywne dla antyislamskiego dyskursu. Zarówno PDL jak i Euroislam zaczęły, jako zinstytucjonalizowane organizacje uprawiać różnego rodzaju formy autocenzury na swoich forach i fan-­‐page’ach aby uniknąć zarówno konfliktów z prawem jak i 11
W raportach Europolu z lat 2013 i 2014 EDL oraz jej zagraniczne „organizacje-­‐córki” w tym również i PDL zostały opisane w kategoriach prawicowego ekstremizmu w UE grożącego terroryzmem; zob. szerz stosownie TE-­‐SAT 2013: EU Terrorism Situation and Trend Report, Europol 2013, s. 36, 38; TE-­‐SAT 2014: EU Terrorism Situation and Trend Report, Europol 2014, s. 9, 40. zwykłego blokowania czy usuwania treści. Jako przykład może posłużyć tu fragment dialogu z fan-­‐page Euroislamu sprzed około roku. Z uwagi na emocjonalną stronę problemu, posty obraźliwe typu brudasy, ciapaci, kozo... itd. będą usuwane. Zachęcamy do dyskusji z zastosowaniem się do powyższych ograniczeń. url : https://www.facebook.com/euroislampl/posts/596456850421515 (…) -­‐ Piotr Petrus to prosze napisac mi odpowoedz. sami tymi swoimi artykulami prowokujecie poruszacie emocje sensacjami a potem macie pretensje ze ludzie reaguja emocjami. zamknijcie strone euroislamu bo nie rozumie waszej dzialalnosci. czy jest to krytyka islamu czy obrona skoro cenzurujecie wypowiedzi internautow. jest wolnosc slowa i kazdy ma prawo napisac w imie wolnosci slowa i pogladow. zakaz wyrazania pogladow to chyba canzura. po jasna cholete zatem prowadzicie serwis euroislam bo juz was nietozimie -­‐ Euroislam.pl Panie Piotrze, po pierwsze nie mamy pretensji tylko wyznaczamy ramy w jakich funkcjonuje nasz serwis. Jest to serwis organizacji, która sama ustala swoje standardy, rozumiemy, że nie wszystkim to musi się podobać i są ludzie, którzy czują nieodpartą potrzebę pisania "ciapaty" itp. Sieć jest duża, z pewnością znajdą miejsca gdzie można to robić. Nasz serwis służy informowaniu, organizacja powstała po to, żeby zajmować się problemem na poważnie, a nie stać się zlewem gdzie inni spuszczają swoje negatywne emocje. Naprawdę proszę rozważyć to, iż żeby działać niekoniecznie trzeba kląć, obrażać itd. Uważamy, że takie zachowanie jest nawet przeciwskuteczne, gdyż daje łatwą broń do ręki przeciwnikowi. Może Pan zatem wyrażać tu dowolne poglądy, pod warunkiem, że są zgodne z prawem i nie są obrzucaniem innych obraźliwymi epitetami. (…) Podobne procesy mają miejsce na fan-­‐page’ach i forach internetowych związanych z PDL-­‐em. Poza tym ma tam miejsce jeszcze jeden proces – na większości forów islamofobicznych w ciągu ostatniego roku tematyka antyislamska coraz częściej ustępuje miejsca antylewicowej, antyrządowej, skierowanej przeciwko PO, innym organizacjom prawicowym i nacjonalistycznym, etc. W niektórych przypadkach antyislamskie forum stara się skierować swoich odbiorców w stronę konkretnej prawicowej siły politycznej. Powoduje to niejawko zmącenie islamofobicznego dyskursu, który przestaje być, zarówno w publikowanych materiałach a jeszcze częściej w komentarzach, głównym tematem a staje się często tylko pretekstem do rozważań na temat kondycji polskiego społeczeństwa oraz ojczystej sceny politycznej, często z pozycji emigrancko-­‐nostalgicznych (przy zachowaniu jednak słownej agresji). W związku z powyższym do analizy zostały wybrane komentarze z trzech najczęściej odwiedzanych fan-­‐page’ów antyislamskich zamieszczonych w serwisie społecznościowym Facebook, które prezentują dyskurs antyislamski w najczystszej postaci. Antyislamska mowa nienawiści w polskim internecie jest zjawiskiem odnoszącym się do świata zewnętrznego, bardzo rzadko jest ona „tu i teraz”, stąd też typowe dla niej są również tematy odnoszące się do kwestii mniej lub bardziej wyimaginowanych, odległych. Stąd też o wiele bardziej reprezentatywne dla niej są tematy odnoszące się do „obrony Europy przed islamem”. W przypadku „obrony Polski przed islamem” następuje automatyczne przeskakiwanie, zarówno w podawanych news’ach jak i w samych komentarzach na krajową tematykę polityczną, gospodarczą i społeczną, polskie konflikty prawica-­‐lewica, ateizm-­‐religia, konserwatyzm-­‐
liberalizm, etc. Pojawiają się również wątki antysemickie. Przykładowo jeden z fan-­‐page’ów Nie dla islamizacji Polski w swoim opisie podaje „Zaprzestanie islamizacji i judaizacji !” https://www.facebook.com/pages/Nie-­‐Dla-­‐Islamizacji-­‐
Polski/1518473488374798?sk=info&tab=page_info Stąd też wybrane zostały profile odnoszące się właśnie do tematyki „paneuropejskiej” jako bardziej reprezentatywne. Ponieważ dodatkowym elementem stymulującym antyislamską mowę nienawiści w polskim internecie był paryski zamach na redakcję czasopisma Charlie Hebdo sprzed kilku miesięcy, wobec tego analiza dotyczy ostatniego kwartału. Pierwszy z wybranych fan-­‐page’ów to Nie dla islamizacji Europy (198 tys. 930 fanów – stan na 2015-­‐03-­‐03) będący społecznościowym lustrem witryny internetowej Nie dla islamizacji Europy – http://www.ndie.pl . Fan-­‐page powstał 2012-­‐05-­‐30; jego twórcy opisują go w następujący sposób: „Jesteśmy grupą osób która nie zamierza popełnić tych samych błędów co zachód, jednoczymy się z myślą o przyszłych pokoleniach naszej cywilizacji, nasz sprzeciw wywodzi się z postaw patriotycznych i tożsamościowych. Działamy, informujemy i uświadamiamy społeczeństwo na temat islamizacji Europy i zagrożeniach jakie z tego wynikają. Uważamy, że islamizacja ma wiele przyczyn, główne z nich to nieudolna polityka gospodarcza oraz imigracyjna Unii Europejskiej, słabnąca pozycja chrześcijaństwa, a także terror marksizmu kulturowego. „Nie dla islamizacji Europy” to oddolna obywatelska inicjatywa, tworzona przez ludzi ideowych, którzy mają poczucie misji, nie stoją za nami żadne mainstreamowe media, partie, organizacje, instytucje. Dołącz do nas i działaj aktywnie! Aby zwyciężyć trzeba stanąć do walki. Nasz portal internetowy www.ndie.pl jest kontynuacją naszej inicjatywy, został stworzony w celu przekazywania informacji na szerszą skalę na temat naszych działań, oraz islamizacji Europy bez poprawności politycznej. Administracja profilu nie ponosi odpowiedzialności za treść komentarzy czytelników, które są ich prywatnymi opiniami, oraz nie utożsamia się z nimi.” url opisu: https://www.facebook.com/pages/Nie-­‐dla-­‐Islamizacji-­‐
Europy/182944451832138?sk=info&tab=page_info W samym opisie widać już wpływy zagranicznego dyskursu antyislamskiego związanego z wzmiankowanym wcześniej Fjordmanem z Gates of Vienna oraz tezami Andersa Breivika. Jako jest głównych zagrożeń wiodących do niebezpieczeństwa islamizacji Europy upatrywali oni m. in. idee „marksizmu kulturowego”12. W tekście Breivika termin „marksizm kulturowy” (cultural marxism) pojawia się ponad 80 razy i jest utożsamiany z polityczną poprawnością, multikulturalizmem, relatywizmem kulturowym, feminizmem, etc. oraz traktowany jest jako jedno z podstawowych zagrożeń dla cywilizacji i kultury Europy/Zachodu. Pozostałe wybrane fan-­‐page to STOP islamizacji Europy (https://www.facebook.com/stop.islamizacji.eu?fref=ts ) z 17 tys. 715 fanami oraz, najbardziej radykalny i wprost nawołujący do przemocy STOP Islamizacji https://www.facebook.com/pages/STOP-­‐Islamizacji/781079728613124 z 1641 fanami. Ten ostatni profil, choć jest mniej popularny jest ważny dla dalszej analizy z uwagi na swój radykalizm. 12
Zob. szerz. m. in. A. Berwick, 2083: A European Declaration of Independence, London 2011, http://fas.org/programs/tap/_docs/2083_-­‐_A_European_Declaration_of_Independence.pdf -­‐ 2015-­‐03-­‐02 ISLAMRAPORT
Okres badania: 2015-03-18 - 2015-04-17
Badanie zostało
zrealizowane dla
ISLAM RAPORT
Okres badania: 2015-03-18 - 2015-04-17
Na potrzeby raportu zebrano i przeanalizowano treści online zamieszczone w dniach od 2015-03-18 do 2015-04-17. W oparciu o
zgromadzone dane przygotowano wykres natężenia dyskusji, wykresy sentymentu (wydźwięku), liczby wzmianek w podziale na
kategorie źródeł dyskusji. Raport zawiera także rankingi najbardziej wpływowych i najbardziej aktywnych autorów social media, w
których wypowiedziach znalazła się badana fraza. Badanie uwzględnia także listę najaktywniejszych domen oraz kluczowe cytaty.
Wykres dyskusji
60
40
20
0
18. Mar
20. Mar
22. Mar
24. Mar
26. Mar
28. Mar
30. Mar
1. Kwi
3. Kwi
5. Kwi
7. Kwi
9. Kwi
11. Kwi
13. Kwi
15. Kwi
17. Kwi
24. Mar
26. Mar
28. Mar
30. Mar
1. Kwi
3. Kwi
5. Kwi
7. Kwi
9. Kwi
11. Kwi
13. Kwi
15. Kwi
17. Kwi
Wykres sentymentu
60
Pos
Neg
40
20
0
18. Mar
20. Mar
22. Mar
Liczba wzmianek
Źródło wzmianek
Pozytywy
Negatywy
Neutralne
Całość
Newsy
0
4
0
4
Forum
0
90
0
90
Facebook
0
497
0
497
Mikroblogi
0
30
0
30
0
621
0
621
Suma
ISLAM RAPORT
Okres badania: 2015-03-18 - 2015-04-17
Najbardziej wpływowi autorzy Social Media
Autor
Serwis
Wpływ
Wzmianki
1
Idioci o których świat nie zapomni
259503
1
2
ZbigniewHoldys
146057
1
3
Natemat.pl
84751
1
4
rzeczpospolitaa
74591
1
5
Bitwy Świata
29090
1
6
Pozytywny Nacjonalizm
28954
1
7
Gówno Prawda 2.0
26747
1
8
Stop islamizacji Europy
22947
1
9
Nie toleruję nietolerancji
20508
1
10
Polska The Times
20089
1
Wpływ
Wzmianki
1745
6
Najbardziej aktywni autorzy Social Media
Autor
Serwis
1
Polska Liga Obrony / Polityka, Multikulti, Wyda...
2
Grzegorz Jerzy Gniady
25
5
3
Dominika Nowak
39
5
4
Lila Liv Staniszewska
0
4
5
Czym jest Islam? Kim są Muzułmanie?
1
4
6
Komornicki Jozef
3772
4
7
Izabela Swijas
3597
4
8
Paweł Mariusz
10
3
9
Kamila El Khayati
349
3
10
Łukasz Bajon
623
3
ISLAM RAPORT
Okres badania: 2015-03-18 - 2015-04-17
Wybrane cytaty
Avatar
Treść
piotr sawicki
raczej dymanie zachodu przez islam które skończy się zagładą
cywilizacji europejskiej, wieki nieustannej walki z agresją islamu
jednak niczego nie nauczyły obecnie rządzących nią głupków,
rzezie chrześcijan też a one do tradycji islamu od średniowiecza
mają miejsce
maciej pyclik
pracujac w holandii spostrzeglem ze duzo polek szukajacych
glupich przygod lub innego zycia,wychodza za mąż za jakiegos
araba i przechodza na islam,takze apeluje durne zołzy zeby
pozniej nie bylo,mozecie zostac zszamane ,strawione i wysrane
przez jakiegos goscia w arafatce!
Popularne źródła wyników
Serwis
2 dni temu
80 % - Facebook
14.5 % - Forum
4.8 % - Mikroblogi
0.6 % - Newsy
6 dni temu
maciek ujwary
nie taki iran straszny jak go malują emotikon smile wywiad z
20 marca 2015
iranką o islamie, prawach kobiet i życiu w iranie rozmowa z
iranką na tematy takie jak prawa kobiet, związki, islam, życie w
iranie na co dzień, turystyka, - 13 godz. nie taki iran straszny jak
go malują emotikon s.
andrzej grycman
muzułmanie , wyznawcy islamu wszyscy są fałszywi itd gdy jest 21 marca 2015
ich kilku cicho siedzą i udają miłych tolerancyjnych niewiniątka
ale jak jest ich więcej to nie zdążysz się obronić ani uciec , z
holandii ludzie uciekają do australii itp przed tymi muzułmanami!
grzegorz flisiak
straszne(obrazek) i życiowe czarny żyd gej islamista w jednym
to dopiero byłaby ofiara - straszne(obrazek) i życiowe czarny
żyd gej islamista w jednym to dopiero byłaby ofiara
mateusz brzeziński
dla statystycznego kowalskiego (czyli pacyfisty, idioty katola) to
i tak muzułmanie nie są źli, nie wszyscy muzułmanie są tacy,
przecież to byli fundamentaliści. dopóki dreamlinerem nie
przypierdzielą w pałac kultury i nauki, tak długo będą stawiać
nowe meczety i kebaby otwierać na każdym rogu ;)
greg smok
po mimo ze sie nie zgadzamy w wielu kwestiach, ja zawsze
szanuje osobe z ktora rozmawiam, choc czasem moge byc
uszczypliwy. chce tylko bardzo pania przestrzec przed slepym
zapatrzeniem w islam. bardzo prosze byc krytyczna wobec tej
ideologii. zdaje sobie sprawie ze do niczego nie przekonam tu
pani,
1 tydzień temu
19 marca 2015
19 marca 2015
sebastian tokarczyk
debile wciąż nie rozumieją że jak wykorzenimy chrześcijaństwo 22 marca 2015
w polsce to w to miejsce wejdzie islam i całe ciapate gówno! z
resztą wiara w boga była od zawsze zapisana w polskiej historii i
kulturze więc nie jarajcie się tak bo gdyby nie \" bóg honor i
ojczyzna \" te komenty pisalib.
sebastian tokarczyk
debile wciąż nie rozumieją że jak wykorzenimy chrześcijaństwo 22 marca 2015
w polsce to w to miejsce wejdzie islam i całe ciapate gówno! z
resztą wiara w boga była od zawsze zapisana w polskiej historii i
kulturze więc nie jarajcie się tak bo gdyby nie " bóg honor i
ojczyzna " te komenty pisalibyście
jacek umiiyak-ek
ej tam - ciągle i wciąż będzie \"pokojowy islam\", \"religia pokoju\"
i inne rzygi -- - z idiotami nie wygrasz!
adrian wodnicki
zaraz coś pierdolnie muzułmanie witają islamskiego kaznodzieję
w anglii - zaraz coś pierdolnie muzułmanie witają islamskiego
kaznodzieję w anglii
23 marca 2015
27 marca 2015
Najaktywniejsze domeny
Domena
Wzmianki
1
facebook.com
2
wykop.pl
55
3
twitter.com
27
4
dyskusje.katolik.pl
10
5
plus.google.com
3
6
masterful-magazine.com
3
7
forum.wiara.pl
3
8
aaxxxxxxx.masterful-magazine.com
3
9
nerwica.com
3
10
vps499.ehost.pl
3
11
m.dubeczno.pl
3
12
ww.masterful-magazine.com
2
13
forum.stalker.pl
1
14
faktyimity.pl
1
15
forum.stalker.com.pl
1
16
sajt.faktyimity.pl
1
17
bielsko.biala.pl
1
18
forum.militarium.net
1
19
stalker.pl
1
20
mmorpg.pl
1
497
Download