oferta - Miejskie Przedszkole nr 4 w Żarach

advertisement
Załącznik Nr 3 do Regulaminu udzielania zamówień publicznych,
których wartość nie przekracza wyrażonej w złotych polskich
równowartości kwoty 30 tys. euro
Miejskie Przedszkole Nr 4 w Żarach
68-205 Żary, ul. Sikorskiego 22,
tel. 68 374 37 19
NIP 9282063802
e-mail: [email protected]
www.mp4zary.szkolnastrona.pl
ZAPYTANIE OFERTOWE
W związku z art.4 ust.8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych(Dz. U. z 2013 r.
poz. 907), ustawy z dnia 22 czerwca 2016 r. o zmianie ustawy – Prawo zamówień publicznych oraz niektórych
innych ustaw (Dz.U. z 2016 r. poz. 1020)zwracamy się z zapytaniem ofertowym o cenę dostaw/ usług /robót
budowlanych.
1. ZAMAWIAJĄCY: Miejskie Przedszkole nr 4 w Żarach, ul. Sikorskiego 22, 68-200 Żary
2. PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA :Wykonanie okien i przeszkleń stałych wraz z montażem i obróbką
w budynku przedszkola.
3. OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA: Szczegółowy zakres przedmiotu zamówienia stanowi
załącznik nr 1 Przedmiar robót.
4. TERMIN REALIZACJI ZAMÓWIENIA :od 3.07.2017 do 31.07.2017r.
5. SPOSÓB ZŁOŻENIA OFERTY: ofertę należy złożyć na załączonym formularz zgłoszeniowym
dodnia 26-05-2017.do godz. 15:00
a) w formie pisemnej – listownie na adres Przedszkola lub osobiście w jego siedzibie,
b) za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: [email protected]
Oferty należy opatrzyć tytułem: Oferta -,, Wykonanie okien i przeszkleń stałych”
6. WYBÓR NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY:
a) otwarcie ofert odbędzie się w dniu 29-05-2017r. o godzinie 10:00,
b) kryterium wyboru oferty jest najniższa cena ( 100 % ),
c) informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty zostanie ogłoszona w BIP Przedszkola
7. INNE INFORMACJE:
a) osobą po stronie Przedszkola uprawnioną do kontaktu z Wykonawcami: Danuta Staryk –
dyrektor przedszkola – tel. 68 3743719
b) Zamawiający zastrzega sobie prawo do unieważnienia przedmiotowego zapytania
ofertowego bez podania przyczyny.
8. ZAŁĄCZNIKI DO ZAPROSZENIA :
– Formularz zgłoszeniowy,Przedmiar robót,Projekt umowy.
ZAŁĄCZNIK nr 1
PRZEDMIAR ROBÓT
Przedmiot zamówienia obejmuje:
- demontaż starych okien,
- montaż nowych okien i przeszkleń stałych,
- obróbka okien i przeszkleń stałych.
Przeszklenie stałe:
Sztuk - 20
Profil PCV 6 – komorowe, gr. 74 mm,
gabaryt 865x 535
System: GEALAN S 8000 IQ
Kolor : biały
Szkło: Zestaw 3-szybowy ( 4-14-4-14-4) Ug =0,6
Listwa: standardowa
Rama 8001
Przeszklenie stałe:
Sztuk- 20
Profil PCV 6 – komorowe, gr. 74 mm,
gabaryt 1165x535
System: GEALAN S 8000 IQ
Kolor : biały
Szkło: Zestaw 3-szybowy ( 4-14-4-14-4)Ug =0,6
Listwa: standardowa
Rama 8001
Przeszklenie stałe:
Sztuk-16
Profil PCV 6 – komorowe, gr. 74 mm,
gabaryt 1165x 1435
System: GEALAN S 8000 IQ
Kolor : biały
Szkło: Zestaw 3-szybowy ( 4-14-4-14-4)Ug =0,6
Listwa: standardowa
Rama 8001
Okna
Sztuk - 8
Profil PCV 6 – komorowe, gr. 74 mm,
gabaryt 865x1435
System: GEALAN S 8000 IQ
Kolor : biały
Szkło: Zestaw 3-szybowy ( 4-14-4-14-4)Ug = 0,6
Listwa: standardowa
Rama 8001
Skrzydło 8095
Okna
Sztuk – 8
Profil PCV 6 – komorowe, gr. 74 mm,
gabaryt 865x 2065
System: GEALAN S 8000 IQ
Kolor : biały
Szkło: Zestaw 3-szybowy ( 4-14-4-14-4)Ug = 0,6
Listwa: standardowa
Rama 8001
Skrzydło 8095
Załącznik Nr 3 do Regulaminu udzielania zamówień publicznych,
których wartość nie przekracza wyrażonej w złotych polskich
równowartości kwoty 30 tys. euro
pieczątka oferenta
dnia.................................................
OFERTA
MIEJSKIE PRZEDSZKOLE NR 4
W ŻARACH
Odpowiadając na skierowane do nas zapytanie ofertowe dotyczące zamówienia publicznego
realizowanego na podstawie art. 4 ust.8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień
Publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 907) ustawy z dnia 22 czerwca 2016 r. o zmianie ustawy – Prawo
zamówień publicznych oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. z 2016 r. poz. 1020), a dotyczącego:
..........................................................................................................................................................................................
..........................................................................................................................................................................................
..........................................................................................................................................................................................
(wpisać przedmiot zamówienia )
składamy ofertę następującej treści:
1. Oferujemy wykonanie zamówienia za cenę netto..............................................................zł.
Obowiązujący podatek VAT .......%
.........................................................................zł.
Cena brutto ........................................................................................................................zł.
Słownie:..........................................................................................................................................................
..................................................................................................................................................
w tym (dotyczy robót budowlanych):
stawka roboczogodziny kosztorysowej netto.................zł/r-g,
narzut kosztów pośrednich (Kp)......................... ....% od R i S,
narzut kosztów zysku (Z)...... ............% od R +Kp(R), S+Kp (S).
2. Przyjmujemy do realizacji postawione przez zamawiającego, w zapytaniu ofertowym
warunki.
3. Oświadczamy, że firma jest płatnikiem podatku VAT o numerze identyfikacyjnym
NIP .......................................................
............................................................
podpis osoby upoważnionej
Umowa nr …./17
Zawarta w dniu 0.00.2017r.w Żarach
Pomiędzy Miejskim Przedszkolem nr 4 w Żarach ul. Sikorskiego 22, 68-200 Żary
Reprezentowanym w niniejszej umowie przez Panią………………………………zwanym
dalej Zamawiającym
a
……………………………………………………………………………………………………
Reprezentowaną w niniejszej umowie przez ……………………………………….zwanym
dalej Wykonawcą.
W wyniku przeprowadzonych czynności o udzielenie zamówienia publicznego o wartości
szacunkowej poniżej 30000 euro zawarto umowę następującej treści:
§1
Przedmiot umowy
1. Zamawiający powierza, a Wykonawca przyjmuje do wykonania zadanie polegające na
wykonaniu: okien i przeszkleń stałych wraz z montażem i obróbką w budynku przedszkola.
2. Szczegółowy zakres przedmiotu umowy określa przedmiar robót stanowiący załącznik
nr 1 do niniejszej umowy.
§2
Termin realizacji umowy
1. Termin rozpoczęcia przez Wykonawcę robót strony ustalają na dzień 3-07-2017r.
2. Wykonawca zobowiązuje się do zakończenia robót do dnia 31-07-2017r.
3. Wykonawca oświadcza, że zapoznał się z z zakresem robót do wykonania, miejscem
prowadzenia robót, oraz że warunki robót są mu znane.
§3
Zobowiązania stron
1. Wykonawca oświadcza, że posiada odpowiednią wiedzę i doświadczenie niezbędne do
prawidłowej realizacji przedmiotu umowy jak również dysponuje osobami posiadającymi
stosowne uprawnienia.
2. Wykonawca zobowiązany jest zrealizować przedmiot umowy z należytą starannością.
3. Wykonawca realizując umowę ponosi odpowiedzialność za prawidłowe i terminowe
wykonanie przedmiotu umowy oraz ponosi odpowiedzialność za wszelkie szkody
wyrządzone w mieniu Zamawiającego oraz w mieniu osób trzecich, przez osoby, którymi
się posługuje realizując przedmiot umowy.
4. Wykonawca zobowiązany jest do wykonywania robót budowlanych zgodnie z umową,
zaleceniami Zamawiającego, obowiązującymi normami, zasadami bezpieczeństwa,
zasadami wiedzy technicznej oraz sztuki budowlanej oraz przepisami prawa, w
szczególności przepisami ustawy z 7 lipca 1994r. Prawo budowlane ( tekst jednolity:
Dz.U. 2010 nr 243, poz1623 ze zm.) z uwzględnieniem wydanych na jej podstawie aktów
wykonawczych.
5. Wykonawca zobowiązany jest utrzymywać porządek na terenie budowy oraz ponosić
koszty wywozu i utylizacji odpadów, a po zakończeniu realizacji przedmiotu umowy
przekazać Zamawiającemu uporządkowany teren budowy.
6. Wykonawca zobowiązany jest stosować podczas realizacji materiały własne oraz
urządzenia dopuszczone do stosowania w budownictwie, zgodnie z przepisami
obowiązującymi w tym zakresie.
7. Zamawiający zobowiązuje się do zapewnienia Wykonawcy warunków do sprawnej i
zgodnej z zasadami realizacji robót w zakresie od niego zależnym, dostępu do mediów
( energia elektryczna, woda).
§4
Odbiór robót budowlanych, gwarancja
1. Wykonanie całego przedmiotu umowy jest podstawą do zgłoszenia odbioru
końcowego przedmiotu umowy.
2. Jeżeli w toku czynności odbioru zostanie stwierdzone, że przedmiot odbioru nie
osiągnął gotowości do odbioru z powodu nie zakończenia robót, a także jeżeli w toku
czynności odbioru zostaną stwierdzone wady i usterki dające się usunąć – Zamawiający
może odmówić odbioru.
3. W przypadku stwierdzenia podczas odbioru wystąpienia wad nie nadających się do
usunięcia Zamawiający może:
a) obniżyć odpowiednio wynagrodzenie za wykonanie przedmiotu odbioru,
b) odstąpić od umowy, albo żądać wykonania przedmiotu odbioru po raz drugi.
4. Wszelkie czynności podczas odbioru jak i terminy wyznaczone na usunięcie usterek i
wad będą
zawarte w protokole odbioru podpisanym przez upoważnionych
przedstawicieli Zamawiającego i Wykonawcy.
5. Wykonawca udziela rękojmi na wykonany przedmiot zamówienia na okres 24
miesięcy.
6. Bieg rekojmi, liczony będzie od daty odbioru końcowego.
7.Wykonawca obowiązany jest bez dodatkowego wezwania dostarczyć Zamawiającemu
wszystkie wymagane prawem atesty, certyfikaty i specyfikacje techniczne na
zastosowane materiały pod rygorem odmowy dokonania przez Zamawiającego odbioru
robót wykonanych przez Wykonawcę.
§5
Wartość umowy, sposób zapłaty
1. Za wykonanie określonego w §1 przedmiotu umowy Zamawiający zapłaci Wykonawcy
wynagrodzenie netto w wysokości 00,00 PLN ( słownie: …………………00/100 złotych),
2. Obowiązujący podatek VAT - …….%
3. Wynagrodzenie brutto 00,00 PLN (słownie: ……………………………00/100złotych).
4. Wynagrodzenie nie podlega żadnym zmianom, w związku z tym Zamawiający nie
dopuszcza dokonywania dodatkowych płatności.
5. Zapłata wynagrodzenia nastąpi przelewem na podstawie prawidłowo wystawionej
przez Wykonawcę faktury VAT, w terminie 7 dni od dnia doręczenia jej Zamawiającemu,
na rachunek bankowy wskazany na fakturze. Podstawa wystawienia faktury jest
protokół odbioru podpisany przez Strony bez zastrzeżeń.
6. Zamawiający upoważnia Wykonawcę do wystawienia faktury VAT bez podpisu
Zamawiającego.
7. Za dzień spełnienia świadczenia, o którym mowa w ust. 1 uznaje się datę obciążenia
rachunku Zamawiającego.
§6
Kary umowne, odstąpienie od umowy
1. Wykonawca zobowiązany jest do zapłaty Zamawiającemu kary umownej w przypadku
zwłoki w realizacji przedmiotu umowy w terminie określonym w §2 ust. 2 w wysokości
0,5 % wartości brutto umowy określonej w § 5 ust.1 za każdy dzień zwłoki.
2. Zamawiający zobowiązany jest do zapłaty Wykonawcy kary umownej, w przypadku
zwłoki w dokonaniu zapłaty prawidłowo wystawionej faktury VAT, w wysokości odsetek
ustawowych.
3. Zamawiający może odstąpić od umowy, jeżeli:
a) Wykonawca nie wykonuje robót zgodnie z umową lub pisemnymi zastrzeżeniami
Zamawiającego;
b) Wykonawca w terminie do 5 dni od dnia przekazania terenu budowy nie rozpoczął
robót bez uzasadnionej przyczyny, albo przerywa prace ze swojej winy na okres dłuższy
niż 5 dni.
4. W przypadku odstąpienia Zamawiającego od umowy, z powodu okoliczności, o których
mowa w ust.3 Wykonawca zobowiązany jest do zapłaty Zamawiającemu kary umownej
wysokości 10 % wartości brutto umowy określonej w § 5 ust. 1.
5. Wykonawca wyraża zgodę na potrącanie kar umownych z należnego wynagrodzenia.
§7
Rozstrzyganie sporów
1. Wszelkie spory, jakie mogą wyniknąć pomiędzy Stronami umowy w związku z jej
realizacją, będą rozwiązywane polubownie.
2. W razie przypadku niemożliwości porozumienia się stron w terminie nie dłuższym niż
10 dni, spór poddany zostanie rozstrzygnięciu sądu właściwego miejscowo dla siedziby
Zamawiającego 68-200 Żary, ul. Podwale.
§9
Postanowienia końcowe
1. Wykonawca nie może bez zgody Zamawiającego przenieść wierzytelności na osobę
trzecią.
2. Wszelkie zmiany i uzupełnienia umowy wymagają formy pisemnej pod rygorem
nieważności, w postaci zawarcia stosownego aneksu.
3. W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową będą miały zastosowanie przepisy
Kodeksu Cywilnego.
4. Umowa została sporządzona w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, z których
jeden otrzymuje Wykonawca i jeden Zamawiający.
Załączniki:
Załącznik nr 1 – Przedmiar robót
Wykonawca:
..…..……………………………..
( podpis, pieczątka imienna)
Zamawiający:
…………………………………………..
( podpis, pieczątka imienna)
Download