041-062 - opracowanie 700 pytan na ustny - beleger

advertisement
041-062.doc
(54 KB) Pobierz
41.Skąpodrzewiaki typ II,III- typy, obraz mikro-,makroskopowy
Nowotwory dorosłych zlokalizowane w półkulach mózgu. Miekkie, galaretowate, dobrze
odgraniczone
1. obecne zwapnienia
2. jądra z obwódką „halo”
3. satelitozaskupianie się kom. wokół neuronów
4. czasami penetracja do przestrzeni podpajęczynówkowej
5. czasami anaplazja, polimorfizm jąder, ↑akt.mitotycznej i martwicatyp III
42.Wyściółczaki-typy, obraz mikro-,makroskopowy
Wewnątrzczaszkowe < 20 rż
Wewnątrzrdzeniowe u
dorosłych
1. mogą się wpuklać do komór w formie litych mas
2. mogą przybierać formy brodawkowate
3. pseudorozety okołonaczyniowe lub rozety ependymalne(pusta przestrzeń w środku)
*Ependymoma myxopapillareodmiana śluzowato brodawkowata w okolicy fillum terminale
43.PNET
Z prymitywnych małych komórek, które różnicują się w kierunku gleju/neuronów/mezenchymy.
Należą tu:
1. medulloblastoma(rdzeniak)
2. szyszyniak(pinealoblastoma)
3. ependymoblastoma
4. medulloepithelioma
5. neuroblastoma
6. Ewing sarkoma
44.Nowotwory komórek zwojowych
Najczęstsze spośród neuronalnych. Występują u dzieci i młodych dorosłych w płatach
skroniowych będąc ważną przyczyna napadów padaczkowych. Mogą występować w formie:
1. gangliocytoma(zwojak)tylko elementy neuronalne
2. ganglioglioma(zwojakoglejak)dojrzałe neurony i komórki gleju
Raczej mają przebieg łagodny.
45.Nerwiak – objawy kliniczne, lokalizacja, typy
Nerwiak komórkowy ośrodkowy na postać odgraniczonego guza w komorze najczęściej bocznej.
Występuje u osób w wieku dojrzewania i młodych dorosłych.
Może zawierać zwapnienia, „halo”w komórkach co upodabnia go do skąpodrzewiaka. Najczęściej
łagodny.
46.Medulloblastoma(rdzeniak móżdżku)
U małych dzieci – robak móżdżku
półkule móżdżku
U starszych dzieci <20 rż –
Może wpuklac się do komór upodobniając się do wyściółczaka, oraz rozsiewać się przez PMR do
mózgu i rdzenia. Zbudowany jest z małych komórek tworzących wokół włókienkowatego rdzenia rozetki
Homera-Wrighta.
Objawy obejmują zaburzenia chodu i ↑ciśnienia śródczaszkowego.
47.Pierwotne chłoniaki OUN
Mają związek z AIDS/obecnością wirusa Epsteina-Barr i aktywacją onkogenu MYC.
Mogą być pojedyncze/mnogie ze zmianami krwotocznymi olbrzymiokomórkowe z limf B,
wzrastające wokół i
wewnątrz ściany naczyń.
48.Naczyniak krwionośny zarodkowy(haemangioblastoma)
Najczęściej w móżdżku/oponach.
Ma postać odgraniczonej torbielowatej zmiany z guzkiem nowotworowym w środku.
Zbudowany jest z kanałów naczyniowych i komórek piankowatych(obładowane lipidami)
Może być składnikiem zespołu von Hippela-Lindauatrudny do odróżnienia od przerzutu raka
nerki
49.Oponiaki – typy, obraz mikro-,makroskopowy
Częściej u K ze względu na obecność receptora progesteronowego oraz u pacjentów z NF typu
II(delecja NF2)
Postacie:
1. syncytialna
2. fibro blastyczna
3. przejściowa
Obecne są zwapnienia mające postać ciałek piaszczakowatych.
O agresywności przebiegu świadczą:↑komórkowość i polimorfizm jąder, obecność martwicy,
struktur brodawkowatych, naciekanie miąższu mózgu
50.Nowotwory przerzutowe OUN

Najczęstsze:
 raki płuc
 raki piersi
 czerniaki
gruczoł krokowy, piersi, płucate często oponę twardą
51.Stwardnienie rozsiane: patogeneza choroby, zmiany morfologiczne i przebieg kliniczny
Najczęstsza choroba demielinizacyjna.
Przyczyną może być zbytnia aktywność limf T względem białka MBP.
Mikroskopowo wokół pozbawionych osłonek aksonów zbierają się komórki żerne obładowane
lipidami.
Makroskopowo(też w MR i TK) widoczne sa plaki lub blaszki-cienie(po remielinizacji), najczęściej
w okołokomorowej istocie białej, nerwach wzrokowych, istocie białej rdzenia kręgowego.
Rozpoznanie stawia się dzieki obecności plak, ↑ IgG, prązki oligoklonalnych czy MBP w PMR.
52.Ostre rozsiane zapalenie mózgu i rdzenia/około żylne zapalenie mózgu i rdzenia
Choroba demielinizacyjne wywołana reakcją immunologiczną na: odre, ospe wietrzną, różyczkę i
szczepienia.
W przeciwieństwie do SM przebiega jednofazowo i jego poczatek jest nagły.
Histologicznie widoczne strefy demielinizacji i nacieki komórek jednojądrowych.
53.Choroba Alzheimera – patomechanizm, obraz mikro-,makroskopowy, główne objawy kliniczne

Głowna przyczyna otępienia osób >50 rż.
Czynniki ryzyka:
 genetyczne
mutacje: chromosom 14(presenilina 1), chromosom 1(presenilina2), chromosom
21(APP)
 odkładanie złogów amyloidu
 hiperfosforylacja białka tau
 ekspresja apoE 4
Makro: mózg zanikowy-zcienczałe zakręty, poszerzony układ komorowy

Mikro:
Sploty neurofibrylarne zbudowane z białka tau
 blaszki starcze z białka tau i β-amyloidu
 β-amyloid w ścianach naczyń
 mogą być ciałka Lewy’ego
54.Parkinsonizm – przyczyny, zmiany morfologiczne, objawy kliniczne
Proces zwyrodnieniowy neuronów wydzielających dopaminę w istocie czarnej i miejscu sinawym
>6 dekady.
Sporadycznie lub rodzinniemutacja α-synukleiny
Obraz:zanik neuronów z melanina w istocie czarnej, miejscu sinawym i jądrze nerwu błędnego i
zastąpienie ich glioza i meuromelaniną. Obecne w innych komórkach ciałka Lewy’ego(α-synukleina)
Objawy:
 wzmożone napięcie mięśniowe
 maskowatośc twarzy
 pochylona postawa ciała
 zaburzenia chodu
 spowolnienie ruchowe
 drżenie spoczynkowe
55.Choroba Huntingtona
Autosomalna dominującakrótkie ramie chrom.4 – koduje białko Huntingtyna(zwielokrotnienie
CAG)
Mózg jest mały<1100 g, z zanikiem jądra ogonistego, skorupy i gałki bladej(mogą być inne
miejsca)poszerzenie układu komorowego. W miejscach zaniku neuronów glioza włókienkowa.
Objawy:najcześciej >40 rż
 mimowolne ruchy skrętne „taneczne”
 napady padaczkowe i sztywnośćw wariancie młodzieńczym
 otępieniez powodu zaniku większych neuronów w mózgu
56.Choroby neuronów ruchowych
1. SLA- stwardnienie zanikowe boczne
Utrata neuronów ruchowych górnych(także włókien korowo-rdzeniowych) i
dolnych(także zanik korzeni przednich) z zanikiem, spastycznością. W miejsce
brakujących neuronów glioza włókienkowa a cześć komórek może mieć
ubikwitynododatnie szkliste cytoplazmatyczne wtręty ciałka Buniny
Objawy:
 mimowolne skurcze peczków mięśniowych
 zanik mięśni(bez mięśni gałki ocznej)
 wygórowane odruchy głębokie
 odruch Babińskiego
 PRZEŻYCIE 5 lat od objawów
2.Dziecięce i młodzieńcze zaniki rdzeniowe mięśniskrypt
57. Zwyrodnienie aksonalnepierwotne uszkodzenie aksonu i wtórny rozpad osłonki
1. W odpowiedzi na uszkodzenie ogniskowe np. zapalenie, urazdegeneracja dystalna Wallera od
miejsca uszkodzenia, pojawiają się bogato lipidowe owoidy mielinowe
2. W odpowiedzi na bardziej uogólnione uszkodzenie np.niedobory żywieniowe,
zatruciadegeneracja od dystalnej część do neuronu
58.Demielinizacja odcinkowapierwotny rozpad osłonki, przy zachowanym aksonie
Występuje w przebiegu np. dziedzicznych neuropatii, z.Guillaina-Barrego. Następuje utrata
osłonki na odcinki kilku między węźli, możliwa jest remielinizacja.
59.Zespół Guillaina-Barrego
Rozwija się:
 spontanicznie
 po infekcji Mycoplasma
 reakcji alergicznej
 zabiegu chirurgicznym
Rozwija się naciek nerwów obwodowych i odcinkowa demielinizacjaprowadzi do zaburzeń ruchowych
i czuciowych( nawet śmierć z niewydolności mięśni oddechowych). W PMR:↑białko i nieliczne komórki
60.Nerwiak osłonkowy(Schwannoma)mogą być w ch.Recling-Hausena
Może być związany z nerwami czaszkowymi(najczęściej nerw VIII w kącie mostowomóżdżkowym), obwodowymi i korzeniami nerwów rdzeniowych.
Charakterystyczne są tu:

utkanie Antoni Agęsto upakowane komórki wrzecionowate
 utkanie Antoni Bluźne utkanie
 ciałka Verocayajądra komórek w utkaniu Antoni A
 szkliwienie naczyń i komórki lipidowe
61.Nerwiakowłókniak mogą być w ch.Recling-Hausena


Podobne do nerwiaków ale:
oprócz kom. osłonki mają też fibroblasty i komórki onerwia
 aksony są wymieszane a nie zepchnięte na obwód
mogą zajmować skóre, tkanki podskórne, sploty nerwowe
62.Złośliwy nowotwór osłonek nerwów obwodowych-MPNST

Jest mięsakiem z osłonki nerwów obwodowych z komórek podobnych do fibroblastów
 może się...
Plik z chomika:
beleger
Inne pliki z tego folderu:





283-317.doc (78 KB)
063-092.doc (77 KB)
141-148.doc (48 KB)
001-020.doc (79 KB)
021-040.doc (51 KB)
Inne foldery tego chomika:

Zgłoś jeśli naruszono regulamin





Strona główna
Aktualności
Kontakt
Dział Pomocy
Opinie
testy patomorfa


Regulamin serwisu
Polityka prywatności
Copyright © 2012 Chomikuj.pl
Download