Załącznik do Uchwały Nr XII/61/2007 Rady Miasta Chełmna z dnia

advertisement
Załącznik
do Uchwały Nr XII/61/2007
Rady Miasta Chełmna
z dnia 11 września 2007 r.
STATUT
MIEJSKIEJ BIBLIOTEKI PUBLICZNEJ
IM. WALENTEGO FIAŁKA W CHEŁMNIE
ROZDZIAŁ I
POSTANOWIENIA OGÓLNE
&1
Miejska Biblioteka Publiczna im. Walentego Fiałka w Chełmnie zwana dalej „Biblioteką”
jest instytucją upowszechniania czytelnictwa, wiedzy i rozwoju kultury.
Biblioteka działa na podstawie:
1. Ustawy z dnia 27 czerwca 1997 roku o bibliotekach (Dz. U. Nr 85, poz. 539 z późn.
zm.)
2. Ustawy z dnia 25 października 1991 roku o organizowaniu i prowadzeniu
działalności kulturalnej (Dz. U. z 2001 r. Nr 13, poz. 123 z późn. zm.).
3. Ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr
142, poz. 1591 z późn. zm.)
4. Ustawy z dnia 21 stycznia 2000 roku o zmianie niektórych ustaw związanych
z funkcjonowaniem administracji publicznej (Dz. U. Nr 12, poz. 136).
5. Wewnętrznych zarządzeń i regulaminów.
6. Niniejszego statutu.
&2
Biblioteka jest instytucją kultury działającą w obrębie krajowej sieci bibliotecznej.
&3
Siedziba Biblioteki znajduje się w Chełmnie przy al. 3 Maja 2.
&4
1. Organizatorem Biblioteki jest Gmina Miasto Chełmna.
2. Bezpośredni nadzór nad Biblioteką sprawuje Burmistrz Miasta Chełmna.
3. Biblioteka korzysta z pomocy merytorycznej Wojewódzkiej Biblioteki Publicznej –
Książnicy Kopernikańskiej.
-2-
1.
2.
3.
4.
&5
Biblioteka jest instytucją kultury prowadzącą w szczególności działalność
w zakresie upowszechniania kultury.
Biblioteka jest finansowana z budżetu miasta, a także z dotacji celowych, fundacji,
darowizn, dochodów własnych i innych źródeł.
Biblioteka może, w granicach obowiązujących przepisów, pobierać opłaty za usługi
i wydawnictwa, a wpływy przeznaczać na cele statutowe.
Biblioteka może prowadzić działalność gospodarczą w celu pozyskania środków do
realizacji zadań statutowych.
ROZDZIAŁ II
CELE I ZADANIA BIBLIOTEKI
&6
Biblioteka służy rozwojowi potrzeb czytelniczych społeczeństwa oraz upowszechnianiu
wiedzy i rozwojowi kultury.
&7
Do szczegółowego zakresu zadań Biblioteki należy:
1. Gromadzenie, opracowywanie materiałów bibliotecznych, ze szczególnym
uwzględnieniem materiałów dotyczących własnego regionu.
2. Udostępnianie materiałów bibliotecznych na miejscu, wypożyczanie do domu oraz
prowadzenie wypożyczeń międzybibliotecznych.
3. Prowadzenie działalności informacyjno-bibliograficznej.
4. Popularyzacja książek i czytelnictwa.
5. Współdziałanie z bibliotekami innych sieci, instytucjami upowszechniania kultury,
organizacjami i towarzystwami w rozwijaniu i zaspokajaniu potrzeb oświatowych
i kulturalnych społeczeństwa.
6. Udzielanie fachowej pomocy bibliotekom niższych szczebli.
7. Doskonalenie form i metod pracy bibliotecznej.
&8
Biblioteka może podejmować również inne działania wynikające z potrzeb środowiska,
niewykraczające poza ustawy, na podstawie których działa.
ROZDZIAŁ III
ORGANIZACJA ORAZ SYSTEM ZARZĄDZANIA BIBLIOTEKĄ
&9
Biblioteką kieruje Dyrektor, którego powołuje i odwołuje Burmistrz Miasta Chełmna.
-3& 10
Biblioteka może prowadzić:
1. Wypożyczalnie.
2. Czytelnie.
3. Oddziały dla Dzieci.
4. Filie biblioteczne.
5. Punkty biblioteczne.
6. Inne formy udostępniania zbiorów bibliotecznych.
& 11
1. Biblioteka zatrudnia pracowników działalności podstawowej, administracyjnej oraz
obsługi. W miarę potrzeb w Bibliotece mogą być zatrudniani specjaliści z różnych
dziedzin związanych z działalnością Biblioteki.
2. Pracowników zatrudnia i zwalnia Dyrektor Biblioteki.
& 12
Szczegółową organizację wewnętrzną Biblioteki oraz zakres działania poszczególnych
komórek organizacyjnych ustala Dyrektor w regulaminie organizacyjnym.
& 13
1. Przy Bibliotece oraz jej filiach mogą działać Koła Przyjaciół Biblioteki, powołane
na podstawie obowiązujących przepisów prawnych.
2. Można powoływać inne koła wynikające z potrzeb środowiska, niewykraczające
poza ustawy, na podstawie których Biblioteka działa.
& 14
Biblioteka używa pieczęci:
1. Okrągłej, w środku z godłem państwowym i napisem w otoku:
“Miejska Biblioteka Publiczna im. Walentego Fiałka w Chełmnie”.
2. “Podłużnej z nazwą, adresem i numerem telefonu Biblioteki:
MIEJSKA
BIBLIOTEKA PUBLICZNA
im. Walentego Fiałka
al. 3 Maja 2
86-200 Chełmno
tel./fax. (056) 676 14 54”
-4ROZDZIAŁ IV
POSTANOWIENIA KOŃCOWE
& 15
Biblioteka podlega wpisowi do rejestru instytucji kultury, prowadzonego przez Urząd
Miasta Chełmna, uzyskując osobowość prawną.
& 16
Statut Biblioteki oraz jego zmiany uchwala Rada Miasta Chełmna.
Download