zal._nr_1_do_proj._uchwaly_sejmiku_

advertisement
Załącznik nr 1
do uchwały nr ……../17
Sejmiku Województwa Mazowieckiego
z dnia ………… 2017 r.
I. Informacje ogólne na temat lokalizacji i topografii strefy miasto Radom – dotyczy
roku 2011
1. Dane ogólne



województwo mazowieckie
strefa miasto Radom
mapa strefy miasto Radom
Rysunek 1 Mapa strefy miasto Radom
2. Opis lokalizacji punktów pomiarowych
Tabela 1 Stanowiska pomiaru pyłu zawieszonego PM10 w strefie miasto Radom
Lp.
Stanowisko
Kod krajowy stacji
Współrzędne geograficzne
1.
2.
Radom ul. 25 Czerwca
Radom ul. Tochtermana
MzRadomCz
MzRadomTochter
21°10’0,57” E; 51°24’21,87” N
21°8’50,87”E; 51°23’56,70”N
Tabela 2 Stanowiska pomiaru pyłu zawieszonego PM2,5 w strefie miasto Radom
Lp.
Stanowisko
1. Radom, ul. Hallera
Kod krajowy stacji
Współrzędne geograficzne
MzRadomHallera
21°10’16,77” E; 51°24’55,14” N
1
Rysunek 2 Mapa lokalizacji punktów pomiarowych pyłu zawieszonego PM10
Rysunek 3 Mapa lokalizacji punktu pomiarowego pyłu zawieszonego PM2,5
2
3. Opis strefy objętej programem ochrony powietrza
3.1. Określenie obszarów przekroczeń poziomów dopuszczalnych pyłu zawieszonego
PM10 i pyłu zawieszonego PM2,5 w powietrzu oraz ich charakteru
Tabela 3 Obszary przekroczeń poziomu dopuszczalnego pyłu zawieszonego PM10 i pyłu
zawieszonego PM2,5.
Lp.
1.
2.
3.
Kod obszaru przekroczeń
Mz11mRaPM10d01
Mz11mRaPM10a01
Mz11mRaPM2,5a01
Opis obszaru
obejmuje praktycznie cały zabudowany obszar miasta Radomia
położony jest w centralnej części miasta Radomia
położony jest w centralnej części miasta Radomia
Poniżej scharakteryzowano obszary przekroczeń.

Obszary przekroczeń poziomu dopuszczalnego pyłu zawieszonego PM10
o okresie uśredniania wyników 24 godziny
Obszar przekroczeń Mz11mRaPM10d01 obejmuje praktycznie cały zabudowany obszar
miasta Radomia, zajmuje powierzchnię 37,8 km2, zamieszkiwany jest przez 150,0 tys. osób;
jest to obszar o charakterze miejskim; emitowany ładunek pyłu zawieszonego PM10
ze wszystkich typów źródeł wynosi 1137,3 Mg; stężenia o okresie uśredniania wyników
24 godziny z modelowania osiągają 109 μg/m3, liczba dni z przekroczeniami poziomu
dopuszczalnego wynosi 144, stężenia o okresie uśredniania wyników rok kalendarzowy
osiągają 50,8 μg/m3; w stężeniach przeważa emisja powierzchniowa, miejscami liniowa oraz
napływ; skala przestrzenna położenia źródeł emisji poddanych działaniu naprawczemu:
3,35 km; szacunkowa długość drogi (km), na której stężenie przekroczyło poziom
dopuszczalny lub poziom docelowy w roku referencyjnym: 318,4 km.
Rysunek 4 Lokalizacja obszaru przekroczeń poziomu dopuszczalnego pyłu zawieszonego PM10
o okresie uśredniania wyników 24 godziny na terenie strefy miasto Radom w 2011 r.
3

Obszary przekroczeń poziomu dopuszczalnego pyłu zawieszonego PM10
o okresie uśredniania wyników rok kalendarzowy
Obszar przekroczeń Mz11mRaPM10a01 położony jest w centralnej części miasta Radomia;
zajmuje powierzchnię 1,7 km2, zamieszkiwany jest przez 6,7 tys. osób; jest to obszar
o charakterze miejskim; emitowany ładunek pyłu zawieszonego PM10 ze wszystkich typów
źródeł wynosi 70,0 Mg; stężenia o okresie uśredniania wyników rok kalendarzowy
z modelowania osiągają 50,8 μg/m3; w stężeniach przeważa emisja powierzchniowa; skala
przestrzenna położenia źródeł emisji poddanych działaniu naprawczemu: 0,95 km;
szacunkowa długość drogi (km), na której stężenie przekroczyło poziom dopuszczalny lub
poziom docelowy w roku referencyjnym: 22,2 km.
Rysunek 5 Lokalizacja obszaru przekroczeń poziomu dopuszczalnego pyłu zawieszonego PM10
o okresie uśredniania wyników rok kalendarzowy na terenie strefy miasto Radom w 2011 r.

Obszary przekroczeń poziomu dopuszczalnego pyłu zawieszonego PM2,5
o okresie uśredniania wyników rok kalendarzowy
Obszar przekroczeń Mz11mRaPM2,5a01 położony jest w centralnej części miasta Radomia;
zajmuje powierzchnię 15,3 km2, zamieszkiwany jest przez 60,2 tys. Osób. Jest to obszar
o charakterze miejskim; emitowany ładunek pyłu zawieszonego PM2,5 ze wszystkich typów
źródeł wynosi 504,7 Mg; stężenia o okresie uśredniania wyników rok kalendarzowy
z modelowania osiągają wartość 40,8 μg/m3. W stężeniach przeważa emisja
powierzchniowa; skala przestrzenna położenia źródeł emisji poddanych działaniu
naprawczemu: 2,9 km; szacunkowa długość drogi, na której stężenie przekroczyło poziom
dopuszczalny lub poziom docelowy w roku referencyjnym: 168,9 km.
4
Rysunek 6 Lokalizacja obszaru przekroczeń poziomu dopuszczalnego pyłu zawieszonego PM2,5
o okresie uśredniania wyników rok kalendarzowy na terenie strefy miasto Radom w 2011 r.
3.2. Dane topograficzne strefy i dane o czynnikach klimatycznych mające wpływ
na poziom substancji w powietrzu i wyniki uzyskiwane z modeli
wykorzystywanych przy prognozowaniu poziomów substancji w powietrzu.
Radom położony jest w centralno-wschodniej części Polski, w południowej części
województwa mazowieckiego, nad rzeką Mleczną. Radom położony jest w obrębie
Wzniesień Południowomazowieckich na Równinie Radomskiej. Miasto leży na pograniczu
dwu jednostek geologicznych różniących się strukturalnie: otoczenia mezozoicznego Gór
Świętokrzyskich i Niecki Mazowieckiej. Tereny przylegające od południa do Radomia oraz
południowe dzielnice miasta położone są w obrębie pierwszej jednostki. Pozostała część
miasta położona jest w obrębie drugiej jednostki.
Z punktu widzenia geomorfologicznego Radom położony jest na obszarze wysoczyzny
morenowej zwanej Równiną Radomską. Najwyżej omawiany teren wznosi się w południowo–
zachodniej części miasta, osiągając 216 m n.p.m. (nad poziomem morza), zaś najniżej
położone są tereny północne – około 130 m n.p.m.
Wysoczyzna rozcięta jest licznymi dolinami stałych i okresowych cieków, które dzielą jej
obszar na szereg płatów o różnej wielkości. Stanowią one podstawę rozwoju
poszczególnych dzielnic miasta. Największymi są doliny Mlecznej i Radomki, a następnie
Pacynki i Oronki. Wszystkie one posiadają wyraźnie wykształconą terasę zalewową.
W dolinie Mlecznej występują dwa tarasy: zalewowy i nadzalewowy (akumulacyjny),
nie zawsze zaznaczający się w rzeźbie terenu.

Struktura użytkowania terenu
W strukturze użytkowania terenu Radomia niemal połowa obszaru przypada na użytki rolne
– około 47%. Taki sam odsetek obszaru przypada na pozostałe grunty i nieużytki. Pozostałą
powierzchnię porastają lasy oraz tereny zielone (ponad 6%):
5






parki spacerowo–wypoczynkowe,
zieleńce,
zieleń uliczna,
tereny zieleni osiedlowej,
cmentarze,
lasy gminne.
W strukturze użytków rolnych Radomia przeważają grunty orne, których udział procentowy
wynosi około 80,3%. Niemal 10,1% użytków rolnych stanowią łąki, około 5,9% pastwiska
i 3,7% sady. Na strukturę zagospodarowania przestrzennego miasta Radomia składają się
takie elementy jak:
 śródmiejska zabudowa mieszkaniowo–usługowa, której znacząca część
pochodzi jeszcze sprzed roku 1945; zwarte osiedla i zespoły zabudowy
wielorodzinnej (bloki z płyty, liczne byłe osiedla robotnicze);
 zwarte osiedla zabudowy jednorodzinnej, ale także obszary gdzie ta zabudowa
jest rozproszona i przyjmuje formę zagrodową;
 zespoły zabudowy przemysłowo-technicznej; tereny leśne;
 obszary dolin rzecznych;
 znaczące powierzchnie użytkowane rolniczo;
 tereny komunikacyjne (komunikacja drogowa jak również kolejowa i lotnicza).
Na terenie miasta występują także tereny chronione prawem. Jest to użytek ekologiczny
„Bagno”, zajmujący powierzchnię 6,9 ha. W stosunku do wielkości miasta jest to obszar
niewielki, ale z pewnością należy o nim pamiętać planując zmiany w strukturze
zagospodarowania przestrzennego miasta.
Na strukturę przestrzenną miasta wywiera wpływa także przebieg tras tranzytowych,
wspomnianych wcześniej dróg krajowych nr 7 i nr 12. Wokół nich skoncentrowane są przede
wszystkim tereny przemysłowe, produkcyjne i usługowe. Relatywnie wysoka gęstość
zaludnienia Radomia (1970 osób/km2) sprawia, że wysoki jest tu udział budownictwa
wielorodzinnego w strukturze zabudowy miasta. Istotnym problemem dla dalszego
dynamicznego rozwoju miasta jest bardzo niewielki zasób gruntów pozostających
we własności miasta. Są to wielkości nie pozwalające na prowadzenie intensywnej polityki
gospodarowania gruntami.

Zasoby mieszkaniowe
Zasoby mieszkaniowe Radomia charakteryzują się niskim standardem, znacznym
zdekapitalizowaniem, słabym wyposażeniem i stosunkowo małą średnią powierzchnią
mieszkań, na przykład w porównaniu do średniej krajowej. Na istniejący stan zasobów
mieszkaniowych wpływają następujące czynniki:
 uwarunkowania historyczne – wieloletnie zaniedbania remontowe, niski poziom
nowego budownictwa, niski standard mieszkaniowy w regionie;
 ograniczenia ekonomiczne – współczesne koszty remontów i utrzymania
zasobów, nowego budownictwa wykraczają poza możliwości finansowe
właścicieli i dysponentów zasobów;
 polityka mieszkaniowa państwa – niewielka skala i zakres instrumentów
preferencji dla gospodarki mieszkaniowej;
 polityka władz lokalnych – utrzymywanie niskich czynszów w skali
proporcjonalnej do zdolności ekonomicznej najemców, co nie ma korelacji
z możliwościami odtworzeniowymi substancji;
 sytuacja społeczna i ekonomiczna użytkowników mieszkań – zarówno
właściciele, jak i najemcy mieszkań.
6

Warunki klimatyczne
Warunki klimatyczne miasta Radom są typowe dla regionu łódzko–wieluńskiego. Średnia
roczna temperatura powietrza wynosi od 7,5 do 8,0°C. Czas trwania pokrywy śnieżnej
na wzniesieniach dochodzi do 75 dni. Na omawianym obszarze występuje od 110 do 125 dni
z przymrozkami. Średnia roczna temperatura powietrza najzimniejszego miesiąca stycznia
osiąga –2,4°C, a najcieplejszego – lipca wynosi 17,4°C. Okres wegetacyjny na omawianym
obszarze trwa około 200 dni.
Teren miasta, zgodnie z podziałem Polski na regiony klimatyczne zaproponowanym przez
A. Wosia (1995), znajduje się w regionie XXI – Wschodniomałopolskim. Występuje tutaj
stosunkowo mała liczba dni z pogodą umiarkowanie ciepłą, których średnio roku jest 122.
Wśród nich 64 cechuje brak opadu, a około 58 jest deszczowych. Wśród dni ciepłych
w regionie mało jest z dużym zachmurzeniem – mniej niż 40 w roku. Natomiast stosunkowo
liczniej pojawiają się dni z pogodą przymrozkową umiarkowanie zimna z opadem (jest ich
w roku około 14) oraz niektóre typy pogód mroźnych.
Wartość wilgotności względnej powietrza, informującej o zawartości w powietrzu pary wodnej
w stosunku do powietrza nasyconego parą wodną w danej temperaturze, wzrasta
z południowego zachodu na północny wschód. W przebiegu rocznym najniższa wilgotność
występuje wiosną (78–72%), podczas gdy w zimie jest najwyższa.
Opad atmosferyczny jest elementem klimatu o dużej zmienności czasowo – przestrzennej.
Na terenie Radomia opad jest niższy od średniej dla województwa i wynosi ponad 600 mm.
Rozkład kierunków wiatru w roku uwarunkowany jest ogólną cyrkulacją powietrza
i warunkami lokalnymi (m. in. rzeźbą terenu). W środkowej Polsce przeciętnie 65% czasu
w roku zalegają masy morskiego powietrza polarnego znad Atlantyku. Fakt ten świadczy
o przewadze cyrkulacji z kierunków zachodnich. Ukształtowanie powierzchni terenu i układ
głównych dolin rzecznych województwa wymuszają napływ powietrza z kierunków
zachodnich i wschodnich i można przypuszczać, że tendencja ta jest także
charakterystyczna dla miasta Radom.
Klimat miasta jest zwykle odmienny od tego, jaki panuje na terenach otaczających. Również
w przypadku Radomia jest to bardzo widoczne. Podwyższona temperatura powietrza
wywołana istnieniem zabudowy miejskiej sprawia, że na terenie miasta panują złe stosunki
termiczno-wilgotnościowe. Nawet na obszarach gdzie nie ma zwartej zabudowy, szybsze
parowanie powoduje mniejszą retencję gruntową. Jest to bardzo niekorzystne dla
środowiska przyrodniczego, w tym również dla człowieka. Chcąc ograniczyć negatywny
wpływ wszelkiego rodzaju zainwestowania miejskiego na klimat miasta, trzeba w przyszłości
zadbać o drożność całego systemu ekologicznego miasta, jako gwarancji prawidłowego
przewietrzania przestrzeni miejskiej.

Prędkość i kierunek wiatru
W roku 2011 na terenie strefy miasto Radom średnia prędkość wiatru na poziomie 10 m
wynosiła ok. 4,5 m/s. Analiza prędkości wiatrów z odpowiednich zakresów prędkości
wskazuje, że najczęściej występowały wiatry o prędkości 3,1–5,1 m/s – ponad 41%
przypadków w roku oraz wiatry o prędkościach z przedziału 5,1–8,2 m/s – 29% przypadków.
Dla sezonu zimowego wartości te wynosiły odpowiednio 36% i 37%, a dla sezonu letniego
47% i 21%. W sezonie letnim zauważa się wyraźne zmniejszenie się przeciętnych prędkości
wiatru oraz wzrost udziału stanu ciszy atmosferycznej i wiatrów o małych prędkościach –
do 6,6%, zimą wartość ta kształtowała się na poziomie 4,8%.
Roczna róża wskazuje na dominację wiatru z sektora zachodniego – 14% przypadków
z kierunku W oraz 12% z kierunku WNW i 9% WSW. Wyraźnie zaznacza się także wysoki
udział wiatrów południowo–wschodnich.
Róża wiatru dla sezonu letniego ma kształt zbliżony do róży rocznej, zauważalny jest jednak
wzrost frekwencji wiatrów z sektorów południowo–wschodniego i północno–zachodniego.
7
Róża dla sezonu zimowego wskazuje natomiast na zdecydowaną przewagę wiatrów
z sektora zachodniego (17,5% z kierunku W) oraz wyraźne osłabienie frekwencji wiatru
z kierunku południowo–wschodniego.
Prawdopodobieństwo występowania ciszy atmosferycznej i prędkości wiatru mniejszej niż
1,5 m/s, średnio w roku wyniosło poniżej 6%.
Rysunek 7 Przestrzenny rozkład średnich rocznych wartości prędkości wiatru wyznaczonych przez
model WRF/CALMET w strefie miasto Radom w 2011 roku
Rysunek 8 Przestrzenny rozkład częstości występowania cisz atmosferycznych (v<1,5[m/s])
wyznaczonych przez model WRF/CALMET dla strefy miasto Radom w 2011 roku
8
Rysunek 9 Rozkład kierunków i prędkości wiatru wyznaczony przez model WRF/CALMET w strefie
miasto Radom w 2011 roku

Temperatura powietrza
Średnia temperatura powietrza w strefie miasto Radom w 2011 roku wyniosła 9,7°C. Rok
2011 został uznany przez Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej za ciepły, zaś miesiące
kwiecień i czerwiec są sklasyfikowane jako anomalnie ciepłe. Najcieplejszymi miesiącami
były czerwiec i lipiec z średnią temperaturą 19,2°C oraz sierpień ze średnią temperaturą
19,4°C. Najchłodniejszym miesiącem był luty, w którym średnia temperatura wyniosła –
3,4°C. Ujemną średnią wartość zanotowano także w styczniu (–0,1°C).
Rysunek 10 Przestrzenny rozkład średnich rocznych wartości temperatury powietrza wyznaczonych
przez WRF/CALMET dla strefy miasto Radom w 2011 roku
9
Rysunek 11 Przebieg średniej miesięcznej wartości temperatury powietrza wyznaczonej przez model
WRF/CALMET w strefie miasto Radom w 2011 roku

Opad atmosferyczny
Rok 2011 przez Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej został sklasyfikowany jako
wilgotny. Jako skrajnie wilgotne zostały uznane miesiące: styczeń i lipiec, skrajnie suche były
miesiące: marzec, wrzesień, październik i listopad.
Według „Atlasu Klimatu Polski” średnia roczna wysokość opadu atmosferycznego
na omawianym obszarze wynosi ok. 550 mm. W roku 2011 suma roczna opadów
wyznaczona z modelu wyniosła 488 mm.
Najwyższa suma opadu wystąpiły w lipcu (145 mm), najniższe we wrześniu (13 mm)
oraz w listopadzie (5 mm).
Rysunek 12 Przestrzenny rozkład rocznych sum opadu atmosferycznego wyznaczonego przez model
WRF/CALMET dla strefie miasto Radom w 2011 roku
10
Rysunek 13 Miesięczne sumy opadu atmosferycznego wyznaczonego przez modele WRF/CALMET
w strefie miasto Radom w 2011 roku

Wilgotność względna powietrza
Wilgotność względna powietrza atmosferycznego w strefie miasto Radom w roku 2011
wyniosła średnio 69%. W Polsce średnia wilgotność powietrza oscyluje na poziomie 78%
do 84%, dlatego klimat uznany jest za wilgotny. Wilgotność powietrza uzyskana
w analizowanym roku jest nieco niższa od wartości typowych.
Rysunek 14 Przestrzenny rozkład średniej rocznej wartości wilgotności względnej powietrza
wyznaczonej przez model WRF/CALMET dla strefy miasto Radom w 2011 roku

Miąższość warstwy mieszania
Warstwa mieszania to objętość atmosfery, w której substancje zanieczyszczające ulegają
rozprzestrzenianiu. Niewielka miąższość warstwy mieszania wiąże się z niskim położeniem
warstwy inwersyjnej atmosfery, co skutkuje utrudnieniem w dyspersji zanieczyszczeń.
Przebieg średnich miesięcznych wartości miąższości warstwy mieszania wskazuje,
że najmniej korzystne warunki rozprzestrzenienia zanieczyszczeń występują w miesiącach
zimowych.
11
Przebieg średnich miesięcznych wartości miąższości warstwy mieszania w strefie miasto
Radom w 2011 r.
Rysunek 15 Przestrzenny rozkład średniej rocznej wartości wilgotności względnej powietrza
wyznaczonej przez model WRF/CALMET dla strefy miasto Radom w 2011 roku

Klasy równowagi atmosfery
Bardzo istotnym parametrem dla rozprzestrzeniania się zanieczyszczeń jest klasa
równowagi atmosfery Pasquilla, która opisuje pionowe ruchy powietrza związane
z gradientem temperatury i prędkością wiatru, a które z kolei decydują o ruchu
zanieczyszczonego powietrza w smudze.
W zależności od różnicy temperatur powietrza wznoszącego się i powietrza otaczającego
wyróżnia się w atmosferze trzy podstawowe stany równowagi: chwiejną, obojętną i stałą.
Pomiędzy nimi wyróżnia się stany pośrednie.
W ochronie środowiska powszechnie przyjęty jest podział na 6 klas równowagi atmosfery:
1 – ekstremalnie niestabilne warunki (równowaga bardzo chwiejna)
2 – umiarkowanie niestabilne warunki (równowaga chwiejna)
3 – nieznacznie niestabilne warunki (równowaga nieznacznie chwiejna)
4 – neutralne warunki (równowaga obojętna)
5 – nieznacznie stabilne warunki (równowaga stała)
6 – umiarkowanie stabilne warunki (równowaga bardzo stała).
Spośród wymienionych klas niezbyt korzystne dla rozprzestrzeniania się zanieczyszczeń
są – 1 i 2, ze względu na to, iż smuga spalin na skutek intensywnych ruchów powietrza
to wznosi się to opada, a bardzo niekorzystne są 5 i 6, przy których występują warunki
inwersyjne i zanieczyszczenia utrzymują się na niskich wysokościach (nie mają warunków
do rozproszenia).
Najczęściej w ciągu roku (43,1% przypadków) w strefie miasto Radom występowała klasa
równowagi atmosfery 4, która reprezentuje neutralne warunki. Bardzo rzadko (jedynie 0,1%
przypadków) występowała klasa 1, określana jako ekstremalnie niestabilna. W miesiącach
zimowych wyraźnie dominuje klasa równowagi atmosfery 4. Natomiast w miesiącach letnich
zwiększa się udział klas niekorzystnych, zwłaszcza 2 i 3, oznaczające warunki równowagi
chwiejnej.
12
Rysunek 16 Częstość występowania klas równowagi atmosfery Pasquilla wyznaczona przez model
WRF/CALMET w strefie miasto Radom w 2011 roku
Rysunek 17 Udział klas równowagi atmosfery Pasquilla wyznaczonych przez model WRF/CALMET
w strefie miasto Radom w 2011 roku
3.3. Powierzchnia strefy miasto Radom i liczba osób zamieszkujących strefę
Radom zajmuje powierzchnię 111,8 km2, a liczba ludności w 2011 roku wynosiła prawie
221 tys. osób. W Radomiu mieszka około 4,2% ludności województwa mazowieckiego.
3.4. Informacje dotyczące form ochrony przyrody znajdujących się na obszarze strefy
miasto Radom, o których mowa w art. 6 ust. 1 pkt 1–9 ustawy z dnia 16 kwietnia
2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. z 2013 r. poz. 627, z późn. zm.).
Na terenie miasta Radom formy ochrony przyrody zajmują niewielkie powierzchnie.
Powierzchnia o szczególnych walorach przyrodniczych prawnie chroniona wynosi 378,9 ha.
Ustanowiono tutaj jeden obszar chronionego krajobrazu, użytek ekologiczny, część obszaru
Natura 2000 (Ostoja Kozienicka) i siedem pomników przyrody.

Obszar Chronionego Krajobrazu „Dolina Kosówki”
Obszar zlokalizowany jest wzdłuż rzeki Kosówki, obejmuje powierzchnię 242 ha. Celem
powołania Obszaru Chronionego Krajobrazu "Dolina Kosówki" jest ochrona cennej
krajobrazowo doliny potoku, z kompleksami istniejących tu podmokłych lasów, łąk oraz
terenów przyległych charakteryzujących się dużą różnorodnością siedliskową oraz
gatunkową.
13

Pomniki przyrody
Na terenie Radomia do roku 2009 znajdowało się 7 pomników przyrody, w postaci
pojedynczych drzew w tym dęby szypułkowe:





320 letni na terenie Wośników,
215 letni na terenie lasu Kapturskiego,
160 letni na terenie Pruszakowa,
90 letni przy ulicy Malczewskiego, przed Resursą,
200 letni na terenie na terenie V Liceum Ogólnokształcącego im. R. Traugutta,
ul. Traugutta 52a,
 dwa modrzewie 155–letnie przy skrzyżowaniu ul. Słowackiego i Alei
Grzecznarowskiego.
W roku 2009 powołano kolejne pomniki przyrody w tym:
 dwa klony srebrzyste na terenie Parku Planty,
 12 drzew na terenie zespołu pałacowo – parkowego w Wośnikach,
 pomnik zbiorowy „Starodrzew Nowego Ogrodu w Radomiu: 26 drzew w Parku
im. T. Kościuszki.

Użytek ekologiczny
Torfowisko „Duży Ług” – Użytek ekologiczny „Bagno” – jest to obszar o powierzchni 6,86 ha,
ustanowiony ze względu na ochronę terenów podmokłych (torfowiska i pastwiska).

Obszary NATURA 2000
Na terenie miasta znajdują się fragmenty dwóch obszarów włączonych do sieci Natura 2000
– „Puszczy Kozienickiej” i „Ostoi Kozienickiej”.
 Puszcza Kozienicka” (PLH140035) – obszar o znaczeniu wspólnotowym. Jest
to jeden z najcenniejszych pod względem przyrodniczym kompleksów
puszczańskich w Polsce. O jego randze świadczy przede wszystkim – wysoka
różnorodność biologiczna mierzona na wszystkich poziomach: genetycznym,
gatunkowym i ekosystemowym. Występuje tu szereg siedlisk przyrodniczych
oraz gatunków chronionych i zagrożonych wymarciem w skali kraju i kontynentu.
W zbiorowiskach leśnych Puszczy występuje znaczna liczba drzew w wieku
od 150 do 400 lat. Wizytówką Puszczy Kozienickiej są endemiczne wyżynne
jodłowe bory mieszane, które na tym terenie uznawane są za postać kresową.
Oprócz niekwestionowanej wartości przyrodniczej mają one olbrzymie znaczenie
biogeograficzne i syntaksonomiczne. W Radomiu obszar Puszczy zajmuje
powierzchnię 41,4 ha;
 „Ostoja Kozienicka” (PLB140013) – obszar specjalnej ochrony siedlisk. Zajmują
one obszar 68301,2 tys. ha, z czego 175,5 ha należy do Gminy Miasta Radomia.
Granica przebiega ulicami Kozienicką i Poduchowną, przez las między ulicami
Bełżeckiego i Jarosza, a potem rzeką Pacynką. Teren ten został objęty ochroną
ze względu na występujące tu gatunki ptaków. Lasy zajmują większość
powierzchni obszaru. Resztę terenu pokrywają pola uprawne, łąki, pastwiska.
Występują tu również połacie torfowisk wysokich i niskich. Występuje tutaj ponad
200 gatunków ptaków, w tym co najmniej 28 gatunków ptaków z Załącznika
I Dyrektywy Rady 79/409/EWG (Ptasiej).
14
II. Informacje ogólne na temat lokalizacji i topografii strefy miasto Radom – dotyczy
roku 2015
1. Dane ogólne



województwo mazowieckie
strefa miasto Radom
mapa strefy miasto Radom
Niniejszy Program ochrony powietrza przygotowany został dla strefy miasto Radom, która
obejmuje miasto Radom w jego administracyjnych granicach. Radom jest drugim,
co do wielkości, miastem w województwie mazowieckim pod względem powierzchni
(112 km2), a także pod względem liczby ludności (216 159 osób). Radom jest miastem
na prawach powiatu, będąc jednocześnie ważnym węzłem komunikacyjnym i kolejowym
o znaczeniu regionalnym.
15
Rysunek 18 Lokalizacja strefy miasto Radom
2. Opis lokalizacji punktów pomiarowych
Na terenie strefy miasto Radom w ocenie jakości powietrza uwzględnione zostały pomiary
zanieczyszczeń prowadzone przez WIOŚ w Warszawie na 2 stacjach monitoringowych dla
pyłu zawieszonego PM10 oraz 2 stacjach dla pyłu zawieszonego PM2,5.
16
Tabela 4 Stacje pomiarowe pyłu zawieszonego PM10 oraz PM2,5 w strefie miasto Radom.
Lp.
Kod krajowy stacji
1. MzRad25Czerw
2.
MzRadHallera
3.
MzRadTochter
Współrzędne
geograficzne
51°24'22,08" N,
21°10'21" E
51°24'55,16" N,
21°10'21" E
51°23'56,74’’N,
21°08'21"E
Stacja
Radom,
ul. 25 Czerwca 1976
Radom,
ul. Hallera
Radom,
ul. Tochtermana 1
Pomiary dla substancji
Pył zawieszony PM10
Pył zawieszony PM2,5
Pył zawieszony PM10
Pył zawieszony PM2,5
Rysunek 19 Lokalizacja stacji pomiarowych pyłu zawieszonego PM2,5 na terenie strefy miasto Radom
17
Rysunek 20 Lokalizacja stacji pomiarowych pyłu zawieszonego PM10 na terenie strefy miasto Radom
18
3. Opis strefy objętej programem ochrony powietrza
3.1. Określenie obszarów przekroczeń poziomów dopuszczalnych pyłu zawieszonego PM10 i pyłu zawieszonego PM2,5 w powietrzu
oraz ich charakteru

Stężenia pyłu zawieszonego PM10 o okresie uśredniania rok kalendarzowy
Na obszarze strefy miasto Radom w zakresie przekroczeń dopuszczalnej wartości stężenia średniorocznego pyłu zawieszonego PM10 obszar
przekroczeń zajmuje łącznie powierzchnię 111,8 km2 i jest zamieszkały przez 215 653 mieszkańców.
Łączna wielkość emisji pyłu zawieszonego PM10 pochodząca ze źródeł znajdujących się na obszarze przekroczeń wynosi 1179,56 Mg.
Tabela 5 Obszary przekroczeń stężenia pyłu zawieszonego PM10 o okresie uśredniania rok kalendarzowy w 2015 roku w strefie miasto Radom
LokalizaKod sytuacji cja
przekroobszaru
czenia
przekroczeń
Mz15RadP
M10a01
1
Miasto
Radom
Szacunkowy
obszar
[km2],
na którym
został
przekroczony
poziom
dopuszczalny
w 2015 r.
111,8
Szacunkowa
Charakter średnia
obszaru
liczba
przekroosób
czeń
obecna na
poziomów obszarze,
dopuna którym
szczalnych był
(miejski,
przekroprzemysło- czony
wy,
poziom
rolniczy)
dopuszczalny w
2015 r.
miejski
215 653
Szacunkowa
średnia
liczba
wrażliwych grup
ludności
na
obszarze,
na którym
został
przekroczony
poziom
dopuszczalny
w 2015 r.
75 479
Infrastruktura
związana
z wrażliwymi
grupami
ludności1
260
Szacowana
wielkość
obszarów
ekosystemów
Przyczyna
(obszarów
wystąpienia
zielonych)
przekroczeń
narażonych
na
przekrocz
enia
[m2]
7221700
Oddzia-ływanie
emisji
związanych
z indywidualnym ogrzewaniem budynków
Liczba ośrodków (instytucji), w których przebywają osoby wrażliwe, takich jak przedszkola, szkoły, opieka zdrowotna, szpitale, żłobki
19
Częst
ość
przekr
o-czeń
stężeń
24godzinnych
pyłu
zawie
szonego
PM10
[dni]
36 max.
stężenie
dobowe
pyłu
zawieszonego
PM10
[µg/m3]
Wartość
max.
stężenia
średniorocznego
pyłu
zawieszonego
PM10
[µg/m3]
Emisja
pyłu
zawieszonego
PM10
w obszarze
przekroczeń
[Mg/rok]
145
85,29
44,12
1179,56
Rysunek 21. Obszary przekroczeń stężenia pyłu zawieszonego PM10 o okresie uśredniania
24 –godziny w 2015 roku w strefie miasto Radom
20

Stężenia pyłu zawieszonego PM10 o okresie uśredniania 24 – godziny
Na obszarze strefy miasta Radom w zakresie przekroczeń dopuszczalnej wartości stężenia 24-godzinnego pyłu zawieszonego PM10 obszar
przekroczeń zajmuje łącznie 111,8 km2 i jest zamieszkały przez 215 653 mieszkańców.
Łączna wielkość emisji pyłu zawieszonego PM10 pochodząca ze źródeł znajdujących się na obszarze przekroczeń wynosi 1179,56 Mg.
Tabela 6 Obszary przekroczeń pyłu zawieszonego PM10 o okresie uśrednia 24 - godziny w 2015 roku w strefie miasto Radom
Kod
sytuacji
przekrocz
enia
Mz15Rad
PM10d01
2
Lokalizacja
obszaru
przekroczeń
Miasto
Radom
Szacunkowy
obszar
[km2],
na którym
został
przekroczony
poziom
dopuszczalny
w 2015 r.
111,8
Szacunkowa
Charakter średnia
obszaru
liczba
przekroosób
czeń
obecna na
poziomów obszarze,
dopuszcza na którym
lnych
był
(miejski,
przekroprzemyczony
słowy,
poziom
rolniczy)
dopuszczalny
w 2015 r.
miejski
215 653
Szacunkowa
średnia
liczba
wrażliwych grup
ludności
na
obszarze,
na którym
został
przekroczony
poziom
dopuszczalny
w 2015 r.
75 479
Infrastruktura
związana
z wrażliwymi
grupami
ludności2
260
Szacowana
wielkość
obszarów
ekosystemów
Przyczyna
(obszarów
wystą-pienia
zielonych)
przekro-czeń
narażonych
na
przekrocz
enia
[m2]
7221700
oddziaływanie
emisji związanych
z indywidualnym ogrzewaniem budynków
Liczba ośrodków (instytucji), w których przebywają osoby wrażliwe, takich jak przedszkola, szkoły, opieka zdrowotna, szpitale, żłobki
21
Częs
tość
prze
kroczeń
stęże
ń
24godzi
nnyc
h
pyłu
zawi
eszo
nego
PM1
0
[dni]
36 max.
stężenie
dobowe
pyłu
zawieszonego
PM10
[µg/m3]
Wartość
max.
stężenia
średniorocznego
pyłu
zawieszonego
PM10
[µg/m3]
Emisja
pyłu
zawieszonego
PM10
w obszarze
przekroczeń
[Mg/rok]
145
85,29
44,12
1179,56
Rysunek 22. Obszary przekroczeń pyłu zawieszonego PM10 o okresie uśrednia 24 - godziny w 2015
roku w strefie miasto Radom.
22

Stężenia pyłu zawieszonego PM2,5 o okresie uśredniania rok kalendarzowy
Na obszarze strefy miasto Radom w zakresie przekroczeń dopuszczalnej wartości stężenia średniorocznego pyłu zawieszonego PM2,5 obszar
przekroczeń zajmuje łącznie 111,8 km2 i jest zamieszkiwany przez 215 653 mieszkańców.
Łączna wielkość emisji pyłu zawieszonego PM2,5 pochodząca ze źródeł znajdujących się na obszarze przekroczeń wynosi 1064,8 Mg.
Tabela 7 Obszary przekroczeń pyłu zawieszonego PM2,5 o okresie uśredniania rok kalendarzowy w 2015 roku w strefie miasto Radom
Kod sytuacji
przekroczenia
Mz15RadPM2,
5a01
3
Szacunkowy
obszar [km2],
na którym
Lokalizacja
został
obszaru
przekroczony
przekroczeń
poziom
dopuszczalny
w 2015 r.
Miasto
Radom
111,8
Charakter
obszaru
przekroczeń
poziomów
dopuszczalnych (miejski,
przemysłowy,
rolniczy)
miejski
Szacunkowa
średnia
liczba osób
obecna
na
obszarze,
na którym
był
przekroczony poziom
dopuszczalny w 2015 r.
215 653
Szacunkowa
średnia
liczba
wrażliwych
grup
ludności
na obszarze,
na którym
został
przekroczony poziom
dopuszczalny w 2015 r.
75 479
Infrastruktura
związana
z wrażliwymi grupami
ludności3
260
Szacowana
wielkość
obszarów
ekosystemów
(obszarów
zielonych)
narażonych
na
przekroczenia
[m2]
Przyczyna
wystąpienia
przekro-czeń
7221700
oddziaływani
e emisji
związanych z
indywidualny 33,28
m
ogrzewaniem
budynków
Liczba ośrodków (instytucji), w których przebywają osoby wrażliwe, takich jak przedszkola, szkoły, opieka zdrowotna, szpitale, żłobki
23
Wartość
max.
stężenia
średniorocznego pyłu
zawieszonego
PM2,5
[µg/m³]
Emisja
pyłu
zawieszo
-nego
PM2,5
w
obszarze
przekroczeń
[Mg/rok]
1064,8
Rysunek 23. Obszary przekroczeń stężenia pyłu zawieszonego PM2,5 o okresie uśredniania rok
kalendarzowy w 2015 roku w strefie miasto Radom
24
3.2. Dane topograficzne strefy i dane o czynnikach klimatycznych mające wpływ
na poziom substancji w powietrzu i wyniki uzyskiwane z modeli
wykorzystywanych przy prognozowaniu poziomów substancji w powietrzu.
Radom jest miastem na prawach powiatu, położonym w centralnej części Polski na Nizinie
Mazowieckiej, w dorzeczu środkowej Wisły i Pilicy nad rzeką Mleczną. Zgodnie z przyjętym
przez J. Kondrackiego (1998) systemem regionalizacji fizyczno–geograficznej, przez Radom
przebiega granica dwóch mezoregionów (Równina Kozienicka i Równina Radomska)
i dwóch makroregionów (Nizina Środkowomazowiecka i Wzniesienia
Południowomazowieckie). Równina Radomska rozpościera się na południe od Doliny
Białobrzeskiej między Przedgórzem Iłżeckim, Równiną Kozienicką i Małopolskim Przełomem
Wisły, obejmując powierzchnię około 3640 km2. Równinę przecinają płytkie doliny rzeki
Radomki, Iłżanki i Krępianki. Radom położony jest w większości na terenie Równiny
Radomskiej, a jedynie północne peryferie miasta znajdują się na Równinie Kozienickiej.
Miasto rozciąga się na wysokości od 130 do 207 m n.p.m.
Do roku 1975 Radom włączony był do województwa kieleckiego, w latach 1975–1998 był
stolicą województwa radomskiego, a od 1998 roku stał się miastem powiatowym.
Uchwałą nr 330/2012 Rady Miejskiej w Radomiu z dnia 28 maja 2012 roku miasto
podzielone zostało na 56 obszarów Systemu Informacji Miejskiej.
Miasto leży na przecięciu głównych szlaków komunikacyjnych biegnących ze wschodu
na zachód, a także z północy na południe, prowadzących do granicy państwa. Krzyżują się
tu m.in. drogi krajowe:



droga nr 7 [E77] – Gdańsk – Kraków;
droga nr 9 [E371] – Radom – Rzeszów;
droga nr 12 – Łódź – Lublin.
W odległości ok. 100 km od miasta, znajduje się międzynarodowy port lotniczy Warszawa –
Okęcie, ponadto miasto posiada własny port lotniczy Radom–Sadków, znajdujący się
w południowo–wschodniej części miasta, wykorzystywany głównie przez wojsko.
Radom to miasto dobrze uprzemysłowione mające silną pozycję w regionie. Obecnie
w mieście działa ok. 24,3 tys. podmiotów gospodarczych . W 2001 roku na terenie miasta
powstała specjalna strefa ekonomiczna obejmująca rejony Gołębiów, Wólka Klwatecka
i Wośniki. Głównymi inwestorami w tej strefie są przedsiębiorstwa z branży meblowej,
chemicznej, metalowej, a także motoryzacyjnej.
Miasto Radom charakteryzuje się umiarkowanym klimatem, umiarkowanymi temperaturami
oraz intensywnymi opadami deszczu występującymi na przestrzeni całego roku. Radom
znajduje się w oddziaływaniu śródziemnomorskiego regionu klimatycznego. Opady deszczu
są zróżnicowane, w zależności od miesiąca wahają się od 500 do 2500 mm. Mgła występuję
w okresie jesienno–zimowym.
Kierunek wiatru i jego prędkość ma decydujący wpływ na sposób dyspersji zanieczyszczeń.
Prędkość wiatru wpływa na czas pozostawania zanieczyszczeń w pobliżu źródeł emisji, czas
transportu zanieczyszczeń z innych obszarów emisyjnych i wielkość emisji wtórnej,
niezorganizowanej. Obok wiatru temperatura jest najważniejszym czynnikiem pogodowym
wpływającym na zanieczyszczenie powietrza. Warunki pogodowe, w których jakość
powietrza ulega pogorszeniu to:
25




niskie temperatury, a zwłaszcza spadek temperatury poniżej 00C, z czym związana
jest większa emisja na skutek wzmożonego zapotrzebowania
na ciepło, głównie z indywidualnych systemów grzewczych;
tworzenie się układów wyżowych o słabym gradiencie ciśnienia, z którymi
związane są okresy bezwietrzne lub o małych prędkościach wiatru (brak
przewietrzania terenów o gęstej zabudowie);
dni z mgłą, związane często z przyziemną inwersją temperatury, hamującą
dyspersję zanieczyszczeń (występujące najczęściej w okresie jesienno-zimowym);
okresy następujących po sobie kilku, a nawet kilkunastu dni bez opadów (brak
wymywania zanieczyszczeń z powietrza, co wzmaga wtórną emisję
zanieczyszczeń).
3.3. Powierzchnia strefy miasto Radom i liczba osób zamieszkujących strefę
Strefa miasto Radom zajmuje powierzchnię 112 km2 w tym użytki rolne zajmują powierzchnię
4 720 ha (42,22% powierzchni strefy). Użytki leśne i grunty zadrzewione oraz zakrzewione
zajmują powierzchnię 459 ha (4,1% powierzchni strefy), tereny komunikacyjne zajmują
1 405 ha (12,57% powierzchni strefy), natomiast tereny zabudowy mieszkaniowej –
1 803` ha (16,13% powierzchni strefy).
Poniższa tabela obrazuje strukturę zagospodarowania terenu strefy miasto Radom
w podziale na poszczególne rodzaje terenów.
Tabela 8 Struktura zagospodarowania terenu strefy
Lp.
Kierunki wykorzystania terenu – strefa miasto Radom kod strefy:
PL1403
1
użytki rolne
Powierzchnia
strefa miasto Radom kod
strefy: PL1403
[ha]
4 720
2
grunty leśne oraz zadrzewione i zakrzewione
459
3
grunty zabudowane i zurbanizowane
4 965
4
tereny mieszkaniowe
1 803
5
tereny przemysłowe
467
6
tereny komunikacyjne
1 405
Strefę miasto Radom zamieszkuje 216 159 osób. Gęstość zaludnienia na terenie strefy
wynosi 1 933 osoby/km2.
3.4. Informacje dotyczące form ochrony przyrody znajdujących się na obszarze strefy
miasto Radom, o których mowa w art. 6 ust. 1 pkt 1–9 ustawy
z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. z 2013 r. poz. 627,
z późn. zm.).

Formy ochrony przyrody
Formy ochrony przyrody zajmują niewielką powierzchnię miasta Radom i stanowią 2,3%
udziału w powierzchni miasta. Formy ochrony przyrody zlokalizowane na terenie miasta:




użytek ekologiczny (Użytek ekologiczny 136);
Obszar Chronionego Krajobrazu „Dolina Kosówki”;
obszar Natura 2000 Ostoja Kozienicka PLB140013;
56 pomników przyrody.
Użytek ekologiczny ustanowiony został na mocy decyzji Wojewody Mazowieckiego
w 1996 roku ze względu na ochronę terenów podmokłych głównie pastwisk i torfowisk.
Celem powołania Obszaru Chronionego Krajobrazu "Dolina Kosówki" jest ochrona cennej
krajobrazowo doliny potoku, z kompleksami istniejących tu podmokłych lasów, łąk oraz
26
terenów przyległych charakteryzujących się dużą różnorodnością siedliskową
oraz gatunkową.

Obszary Natura 2000
Ostoja Kozienicka PLB140013 – zajmuje obszar 68 301,2 tys. ha, z czego 126 ha leży
na terenie Radomia. Granica przebiega ulicami Kozienicką i Poduchowną, przez las między
ulicami Bełżeckiego i Jarosza, a potem rzeką Pacynką. Teren ten został objęty ochroną
ze względu na występujące tu gatunki ptaków.
Obszar Ostoi Kozienickiej położony jest na terenach gmin: Jedlnia Letnisko, Tczów, Zwoleń,
Sieciechów, Policzna, Garbatka Letnisko, Kozienice Głowaczów, Pionki, Gózd, Jastrzębia,
Radom i obejmuje znaczną część jednego z większych kompleksów leśnych w środkowej
Polsce – Puszczy Radomsko–Kozienickiej. Lasy zajmują większość powierzchni obszaru.
Resztę terenu pokrywają pola uprawne, łąki, pastwiska. Występują tu również połacie
torfowisk wysokich i niskich. Występuje tutaj ponad 200 gatunków ptaków, w tym co najmniej
28 gatunków ptaków z Załącznika I Dyrektywy Rady 79/409/EWG (tzw. Ptasiej):
m.in.: bocian biały, trzmielojad, bielik, błotniak stawowy, błotniak łąkowy, orlik krzykliwy,
kropiatka, zielonka, derkacz, żuraw, batalion, mewa czarnogłowa, rybitwa rzeczna,
zimorodek, dzięcioł zielono–siwy, dzięcioł średni, lerka, świergotek polny, jarzębata,
muchołówka mała, gąsiorek, ortolan), a wśród nich 3 gatunki z Polskiej Czerwonej Księgi:
bączek, kraska i bąk. W okresie lęgowym obszar zasiedla co najmniej 1% populacji krajowej
następujących gatunków: bączek, bocian czarny, kraska, lelek. Stosunkowo wysoką
liczebność osiągają: bąk, bocian biały, rybitwa czarna.
Można tu spotkać liczne rzadkie i chronione gatunki roślin naczyniowych, m.in. czosnek
niedźwiedzi, widłaki, wiele gatunków storczyków, przebiśnieg, pełnik europejski, lilia
złotogłów, zimoziół północny, a ze ssaków występuje m.in. łoś, sarna, jeleń szlachetny,
mroczek pozłocisty, mroczek późny, mroczek posrebrzany, borowiaczek, gacek brunatny,
kuna leśna, borsuk, orzesznica oraz dwa gatunki ssaków (wymienione w załączniku II
Dyrektywy Rady 92/43/EWG): nocek duży i bóbr europejski.
W północno–wschodniej części miasta znajduje się niewielki fragment obszaru Natura 2000
– Puszcza Kozienicka (PLH140035), którą cechuje wysoka różnorodność biologiczna
na poziomach: genetycznym, gatunkowym i ekosystemowym. Występuje tu szereg siedlisk
przyrodniczych oraz gatunków chronionych i zagrożonych wymarciem w skali kraju
i kontynentu.
27
Download