Numer sprawy: EFS.271.10.2014

advertisement
Numer sprawy: EFS.271.10.2014
Załącznik Nr 1 do SIWZ
FORMULARZ OFERTOWY WYKONAWCY
Dane dotyczące Wykonawcy
Nazwa: ................................................
Siedziba: ................................................
Adres poczty elektronicznej:
................................................
Strona internetowa:
................................................
Numer telefonu:
................................................
Numer faksu:
................................................
I.
Oferujemy wykonanie przedmiotu zamówienia, tj. Zorganizowanie i przeprowadzenie usługi
szkoleniowej
„ ……….............………………………........................................................................……...……......” dla
uczestników projektu „Stawiam na siebie – efektywna integracja społeczno – zawodowa wobec wyzwań
rynku pracy w Gminie Lubliniec” współfinansowanego przez Unię Europejską, zgodnie z wymogami
Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia za cenę:
Ilość uczestników szkolenia: ........... osób
Cena za przeszkolenie 1 osoby ……............……………...........…… zł brutto
Łączny koszt szkolenia ….................................................................. zł brutto
słownie: ................................................................................................................
1. Koszt szkolenia jednej osoby obejmuje koszty stałe oraz koszty zmienne
2. Koszty stałe (wynajem sali, trener, ubezpieczenie, obsługa administracyjna szkolenia).
2.1 KOSZT STAŁY DLA JEDNEGO UCZESTNIKA SZKOLENIA/ 1 DZIEŃ SZKOLENIA WYNOSI
……………………………… ZŁ BRUTTO
3. Koszty zmienne (catering, materiały)
3.1 KOSZT GORĄCEGO POSIŁKU DLA JEDNEGO UCZESTNIKA SZKOLENIA/ 1 DZIEŃ
SZKOLENIA WYNOSI .................................................... ZŁ BRUTTO
3.2 KOSZT SERWISU KAWOWEGO DLA JEDNEGO UCZESTNIKA SZKOLENIA/ 1 DZIEŃ
SZKOLENIA WYNOSI ……………………………… ZŁ BRUTTO
3.3 KOSZT
MATERIAŁÓW
DLA
.................................... ZŁ BRUTTO
JEDNEGO
UCZESTNIKA
SZKOLENIA
WYNOSI
II. Oświadczamy, że zapoznaliśmy się ze specyfikacją istotnych warunków zamówienia, nie wnosimy
żadnych zastrzeżeń oraz uzyskaliśmy niezbędne informacje do przygotowania oferty.
III. Oświadczamy, że uważamy się za związanych z ofertą przez czas wskazany w specyfikacji istotnych
warunków zamówienia.
IV. Oświadczamy, że załączone do specyfikacji istotnych warunków zamówienia postanowienia –
wzory umowy (załącznik nr 7,8*) zostały przez nas zaakceptowane bez zastrzeżeń i zobowiązujemy się w
przypadku wyboru naszej oferty do zawarcia umowy w miejscu i terminie wyznaczonym przez
Zamawiającego.
Osoba/
osoby,
które
będą
zawierały
umowę
ze
strony
Wykonawcy.
…………………………………………………………………………………………………………..
(podać imię i nazwisko oraz stanowisko)
Pełnomocnik w przypadku składania oferty wspólnej
Nazwisko, imię ....................................................................................................
Stanowisko ...........................................................................................................
Telefon...................................................Fax.........................................................
Zakres*: ( niepotrzebne skreślić)
- do reprezentowania w postępowaniu
- do reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy
- do zawarcia umowy
Informacja o podwykonawcach
Zgodnie z art. 36 ust.4 ustawy z dnia 29.01.2004 roku Prawo zamówień publicznych /Dz. U. z 2010 roku
nr 113 poz. 759 z późniejszymi zmianami/ oświadczam, że nie powierzę/powierzę wykonanie
zamówienia podwykonawcom w następującym zakresie:
…...................................................................................................................................................
…...................................................................................................................................................
IV. Do formularza ofertowego załączam wszystkie poniżej wymienione dokumenty:
1)
………………………………………
2)
………………………………………
3)
………………………………………
Miejsce i data: ........................................................
.......................................................................
Pieczątka i podpis Wykonawcy lub uprawnionego
przedstawiciela Wykonawcy
Numer sprawy: EFS.271.10.2014
Załącznik nr 2 do SIWZ
OŚWIADCZENIE WYKONAWCY
zgodne z art. 22 ust.1 Ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo Zamówień Publicznych
(t.j. Dz. U. z 2014 roku, poz. 423)
Nazwisko i imię
............................................................................................................................................................
Nazwa Wykonawcy .........................................................................................................................
Adres (siedziba)Wykonawcy..............................................................................................................
Oświadczam, że spełniam warunki dotyczące:
1. posiadania uprawnień do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa
nakładają obowiązek ich posiadania,
2. posiadania wiedzy i doświadczenia,
3. dysponowania odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonania
zamówienia
(dysponuję odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonania przedmiotu
zamówienia),
4. sytuacji ekonomicznej i finansowej ( posiadam środki finansowe na realizację przedmiotu
zamówienia).
Miejsce i data: ........................................................
.......................................................................
Pieczątka i podpis Wykonawcy lub uprawnionego
przedstawiciela Wykonawcy
Numer sprawy: EFS.271.10.2014
Załącznik nr 3 do SIWZ
OŚWIADCZENIE
Ja, niżej podpisany
……………………………………………………………………………………………………………
działając w imieniu i na rzecz
………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………
Oświadczam, że nie podlegamy wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia publicznego
na podstawie art. 24 ust.1 i 2 ustawy Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2014 roku, poz.
423)
Miejsce i data: ........................................................
.......................................................................
Pieczątka i podpis Wykonawcy lub uprawnionego
przedstawiciela Wykonawcy
Numer sprawy: EFS.271.10.2014
Załącznik nr 4 do SIWZ
……………………………
(pieczęć adresowa Wykonawcy)
PEŁNOMOCNICTWO
Niniejszym udzielam/y pełnomocnictwa do dokonywania w imieniu i na rzecz:
.………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………….........
następujących czynności:
1) reprezentowania i składania oświadczeń w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w
trybie przetargu nieograniczonego na realizację usługi obejmującej:
Zorganizowanie i przeprowadzenie usługi szkoleniowej „.............................................” dla uczestników projektu
„Stawiam na siebie – efektywna integracja społeczno – zawodowa wobec wyzwań rynku pracy w Gminie
Lubliniec” współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego,
2) podpisywania wszelkich dokumentów
w tym dokumentów ofertowych oraz umowy.
związanych
z
postępowaniem
określonym
w
pkt.
1,
Pełnomocnictwa udzielam/y:
………………………………………
(imię i nazwisko)
zam.
legitymująca/y się ………………………….. seria
………………………………………
(imię i nazwisko)
zam.
legitymująca/y się ………………………….. seria
…………………………………………………………….
(adres)
………….., numer………………………………………..
…………………………………………………………….
(adres)
………….., numer………………………………………..
W przypadku umocowania dwóch lub więcej osób należy określić sposób reprezentacji.
Miejsce i data: ........................................................
....................................................................................
(podpisy osób uprawnionych – osoba określona w rejestrze/zaświadczeniu
zgodnie ze wskazanym sposobem reprezentowania i składania oświadczeń)
Numer sprawy: EFS.271.10.2014
Załącznik Nr 5 do SIWZ
Nazwa Wykonawcy .................................................................................................
Adres Wykonawcy ................................................................................................
WYKAZ OSÓB, KTÓRE BĘDĄ UCZESTNICZYĆ W WYKONYWANIU
ZAMÓWIENIA
– „ ..................................................................................................................................”
Wykaz osób, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, wraz z informacją na temat ich
kwalifikacji zawodowych, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych dla wykonania zamówienia, a
także zakresu wykonywanych przez nie czynności oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi
osobami.
Imię
i Nazwisko
Kwalifikacje/
wykształcenie
Doświadczenie*
Zakres
wykonywanych
czynności
Informacja o podstawie
dysponowania osobą
odpowiedzialną za
świadczenie usługi**
1. ....................................
2. ....................................
3. ....................................
* Należy podać:
- nazwę co najmniej 3 zrealizowanych szkoleń, które obejmowały zajęcia teoretyczne i praktyczne z
zakresu kursu: magazynier/sprzedawca z obsługą kasy fiskalnej (nie potrzebne skreślić) wraz z
terminem ich realizacji (miesiąc i rok) i wskazaniem podmiotu na rzecz którego usługa została wykonana.
**Wykonawca powinien wpisać podstawę do dysponowania odpowiednio, np. umowa o pracę, umowa
zlecenie lub umowa o dzieło.
Miejsce i data: ........................................................
.......................................................................
Pieczątka i podpis Wykonawcy lub uprawnionego
przedstawiciela Wykonawcy
Numer sprawy: EFS.271.10.2014
Załącznik Nr 5.1 do SIWZ
Nazwa Wykonawcy .................................................................................................
Adres Wykonawcy ................................................................................................
WYKAZ OSÓB, KTÓRE BĘDĄ UCZESTNICZYĆ W WYKONYWANIU
ZAMÓWIENIA
– „ OPIEKUN OSÓB STARSZYCH, CHORYCH I NIEPEŁNOSPRAWNYCH”
Wykaz osób, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, wraz z informacją na temat ich
kwalifikacji zawodowych, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych dla wykonania zamówienia, a
także zakresu wykonywanych przez nie czynności oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi
osobami.
Imię
i Nazwisko
Kwalifikacje/
wykształcenie
Doświadczenie*
1. ....................................
Zakres
wykonywanych
czynności
Informacja o
podstawie
dysponowania osobą
odpowiedzialną za
świadczenie
usługi**
1. WYKŁADOWCA
2. ....................................
3. ....................................
1. ....................................
2. OPIEKUN
PRAKTYK
2. ....................................
3. ....................................
* Należy podać:
- nazwę co najmniej 3 zrealizowanych szkoleń, które obejmowały zajęcia teoretyczne – wykładowca oraz
zajęcia praktyczne – opiekun praktyk z zakresu „Opiekun osób starszych, chorych i niepełnosprawnych”
wraz z terminem ich realizacji (miesiąc i rok) i wskazaniem podmiotu na rzecz którego usługa została
wykonana.
**Wykonawca powinien wpisać podstawę do dysponowania odpowiednio, np. umowa o pracę, umowa
zlecenie lub umowa o dzieło.
Miejsce i data: ........................................................
.......................................................................
Pieczątka i podpis Wykonawcy lub uprawnionego
przedstawiciela Wykonawcy
Numer sprawy: EFS.271.10.2014
Załącznik Nr 6 do SIWZ
OŚWIADCZENIE
Ja, niżej podpisany
……………………………………………………………………………………………………………
działając w imieniu i na rzecz
………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………
Oświadczam, że firma
jest wpisana do Rejestru Instytucji Szkoleniowych prowadzonego przez
Wojewódzki Urząd Pracy w ……………………………….. (właściwy ze względu na siedzibę instytucji
szkoleniowej), a wpis został zaktualizowany na rok 2014.
...……………………………….. figuruje w rejestrze pod numerem ewidencyjnym: .........................
(nazwa instytucji szkoleniowej)
Miejsce i data: ........................................................
.......................................................................
Pieczątka i podpis Wykonawcy lub uprawnionego
przedstawiciela Wykonawcy
Download