Fundacja Ekonomistów Środowiska i Zasobów Naturalnych

advertisement
Fundacja Ekonomistów Środowiska i Zasobów Naturalnych
Związek Pracodawców Polskie Szkło
Mepex Consult AS
Rozwój i doskonalenie selektywnej zbiórki i odzysku szkła w
Polsce
Raport z badań
Wsparcie udzielone przez Islandię, Liechtenstein i Norwegię poprzez dofinansowanie ze
środków Mechanizmu Finansowego Europejskiego Obszaru Gospodarczego oraz
Norweskiego Mechanizmu Finansowego, a także ze środków budżetu Rzeczpospolitej
Polskiej w ramach Funduszu dla Organizacji Pozarządowych
Publikacja powstała w ramach projektu „Rozwój i doskonalenie selektywnej zbiórki i odzysku
szkła w Polsce” realizowanego dzięki wsparciu udzielonemu przez Islandię, Liechtenstein i
Norwegię poprzez dofinansowanie ze środków Mechanizmu Finansowego Europejskiego Obszaru
Gospodarczego oraz Norweskiego Mechanizmu Finansowego, a także ze środków budżetu
Rzeczpospolitej Polskiej w ramach Funduszu dla Organizacji Pozarządowych
Autorzy:
Piotr Kardaś
Anna Larsson
Wojciech Piontek
Agnieszka Piontek
Bazyli Poskrobko
Edyta Sidorczuk-Pietraszko
Frode Syversen
2
Spis treści
1. Zobowiązania Polski w zakresie zagospodarowania odpadów ze szkła .......................................................... 4
1.1. Zobowiązania wynikające z dyrektywy w sprawie opakowań i odpadów opakowaniowych .................. 4
1.2. Zobowiązania wynikające z dyrektywy w sprawie odpadów ................................................................... 5
1.3. Zobowiązania wynikające z dyrektywy w sprawie składowania odpadów .............................................. 7
3. Realizacja odzysku i recyklingu odpadów ze szkła w krajach europejskich .................................................... 9
3.1. Odpowiedzialność za zagospodarowanie odpadów komunalnych, w tym odpadów ze szkła ................ 9
3.2 Wytwarzanie i recykling odpadów ze szkła w krajach europejskich ....................................................... 16
3. Zbiórka i recycling szkła w Szwecji ................................................................................................................ 22
3.1. System zbiórki szkła opakowaniowego ................................................................................................. 22
3.2. Finansowanie ......................................................................................................................................... 23
3.3. Ilości odpadów opakowaniowych ze szkła zebrane i poddane recyklingowi......................................... 24
3.4. Recykling szkła, produkty recyklingu ..................................................................................................... 25
3.5. Opakowania szklane wielokrotnego użytku........................................................................................... 25
3.6. Szkło nieopakowaniowe ......................................................................................................................... 26
4. Zbiórka i recycling szkła w Norwegii ............................................................................................................. 28
4.1. Uregulowania prawne ............................................................................................................................ 28
4.2. Systemy zwrotu ...................................................................................................................................... 28
4.3. Jednorazowe opakowania szklane ......................................................................................................... 29
4.4. Opakowania szklane wielokrotnego użytku........................................................................................... 32
5. Zagospodarowanie odpadów ze szkła w Polsce............................................................................................ 33
5.1. Masa odpadów wprowadzonych na rynek ............................................................................................ 33
5.2. Odpady poddane recyklingowi .............................................................................................................. 34
6. Systemy zbiórki i segregacji szkła w Polsce ................................................................................................... 40
6.1. Rodzaje systemów zbiórki szkła w Polsce .............................................................................................. 40
6.2. Pozostałe źródła i sposoby pozyskania stłuczki szkła opakowaniowego ............................................... 42
6.3. Zbiórka innych rodzajów szkła ............................................................................................................... 43
6.4. Logistyka opadów ze szkła ..................................................................................................................... 43
6.5. Rozpowszechnienie systemów zbiórki szkła w Polsce ........................................................................... 43
6.6. Efektywność systemów zbiórki .............................................................................................................. 44
6.7. Standardy zbiórki szkła opakowaniowego ............................................................................................. 44
3
1. Zobowiązania Polski w zakresie zagospodarowania odpadów ze szkła
Zasadnicze wymogi w zakresie zagospodarowania odpadów komunalnych, w tym odpadów
opakowaniowych ze szkła, są przedmiotem regulacji trzech dyrektyw (w kolejności
chronologicznej):
 dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady 94/62/WE z dnia 20 grudnia 1994 r. w sprawie
opakowań i odpadów opakowaniowych1,
 dyrektywy Rady 1999/31/WE z dnia 26 kwietnia 1999 r. w sprawie składowania odpadów2,
 dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady 2008/98/WE z dnia 19 listopada 2008 r. w sprawie
odpadów3.
Te trzy akty prawne w różnym zakresie odnoszą się do zagospodarowania odpadów komunalnych
ze szkła.
1.1. Zobowiązania wynikające z dyrektywy w sprawie opakowań i odpadów opakowaniowych
Aktem prawnym regulującym zagadnienia gospodarki odpadami opakowaniowymi w Unii
Europejskiej jest dyrektywa 94/62/WE w sprawie opakowań i odpadów z opakowań. Wyznacza ona
krajom członkowskich cele w zakresie recyklingu i odzysku odpadów opakowaniowych. Pierwotna
wersja dyrektywy wyznaczała cele do osiągnięcia w 2001 r., natomiast w 2004 r. przyjęto
nowelizację dyrektywy określającą cele do 2007 r.
Tabela 1. Cele w zakresie odzysku i recyklingu wynikające z dyrektywy 94/62
Wyszczególnienie
2001 (Polska 2007)
2008 (Polska 2014)
Odzysk łącznie
od 50 do 65%
co najmniej 60%
Recykling łącznie
od 25% do 45%
od 55% do 80%
w
tym
poszczególne co najmniej 15%
papier – 60%
materiały opakowaniowe
metale – 50%
szkło – 60%
tworzywa sztuczne – 22,5%
(wyłącznie
przetwarzane
na
tworzywa sztuczne)
drewno – 15%
Źródło: opracowanie własne na podstawie dyrektyw.
W związku z przystąpieniem do Unii Europejskiej Polska na podstawie Traktatu Akcesyjnego
uzyskała do końca 2007 r. okres przejściowy na osiągnięcie celów dyrektywy, z uwzględnieniem
następujących celów pośrednich:
 recykling tworzyw sztucznych: 14% w 2004 r. oraz 15% w 2005 r.,
 recykling metali: 14% w 2004 r. oraz 15% w 2005 r.,
 całkowity poziom odzysku: 32% w 2004 r., 37% w 2005 r. oraz 43 % w 2006 r.
Cele wynikające z nowelizacji dyrektywy powinny być zrealizowane do 31 grudnia 2008 r., z
wyjątkiem Grecji, Portugalii i Irlandii, którym termin przedłużono do końca 2012 r. i nowych krajów
członkowskich, którym termin osiągnięcia tych celów określono dyrektywą 2005/20/WE
następująco: Cypr, Estonia, Litwa, Republika Czeska, Słowacja, Słowenia i Węgry 2012 r., Malta
2013 r., Polska 2014 r. i Łotwa 2015 r.
1
Dz.U. UE L 365 z 31.12.1994.
Dz.U. UE L 182 z 16.7.1999.
3
Dz.U. UE L 312 z 22.11.2008.
2
4
W związku z realizacją tych celów, dyrektywa zobowiązuje kraje członkowskie w pierwszym rzędzie
do podejmowania działań na rzecz zapobiegania powstawaniu opadów, z wykorzystaniem
różnorodnych instrumentów na poziomie krajowym i wspólnotowym. Kraje członkowskie
zobowiązane są ustanowić systemy, zbierania i odzysku odpadów opakowaniowych, tak by
umożliwić:
 zwrot lub zbiórkę zużytych opakowań (odpadów opakowaniowych) od konsumenta lub
innego użytkownika końcowego albo ze strumienia odpadów, w celu ich odpowiedniego
wykorzystania/zagospodarowania.
 wielokrotne użycie lub odzysk, w tym recykling zebranych opakowań lub odpadów
opakowaniowych.
Na podstawie przepisów dyrektywy, decyzją Rady4 został ustanowiony system identyfikacji
materiałów opakowaniowych, mający na celu ułatwienie zbiórki, wielokrotnego użytku i odzysku, w
tym recyklingu.
Dyrektywa określa tzw. wymogi zasadnicze względem opakowań. Dotyczą one następujących cech:
 produkcja i skład,
 przydatność do wielokrotnego użytku,
 przydatność do odzysku.
Objętość i masa opakowań powinny być ograniczone do niezbędnego minimum wymaganego do
spełnienia ich funkcji, z uwzględnieniem oczekiwań użytkownika. Powinny być także projektowane i
wykonane w sposób umożliwiający ich wielokrotny użytek i późniejszy recykling, a jeśli nie jest to
możliwe, to przynajmniej recykling, a jeżeli także on nie jest możliwy, to inną formę odzysku.
Dyrektywa przewiduje, że opakowania powinny zawierać możliwie najmniejszą ilość substancji
stwarzających zagrożenie dla życia i zdrowia ludzi lub dla środowiska. Szczególne wymogi dotyczą
zawartości metali ciężkich w opakowaniach - maksymalna suma zawartości ołowiu, kadmu, rtęci i
chromu sześciowartościowego w opakowaniu nie może przekraczać 100 mg/kg (z uwzględnieniem
przepisów szczególnych dopuszczających odstępstwa).
Dyrektywa zaleca, aby kraje członkowskie wspierały odzysk energii w przypadku, gdy jest to
korzystniejsze z ekologicznego i ekonomicznego punktu widzenia niż recykling, jednak przy
zapewnieniu osiągnięcia minimalnych poziomów recyklingu. Jednocześnie władze krajowe powinny
promować mechanizmy wsparcia dla wykorzystania materiałów pochodzących z recyklingu poprzez
stworzenie preferencji rynkowych i w miarę możliwości zmniejszanie restrykcji co do zastosowania
materiałów pochodzących z recyklingu.
Kraje członkowskie miały obowiązek dostosować prawo krajowe do zapisów dyrektywy w ciągu 18
miesięcy od jej wejścia w życie, a więc do sierpnia 2005 r. W szczególności, do tego czasu miały
zostać określone docelowe poziomy odzysku i recyklingu oraz ewentualne poziomy przejściowe.
Polska wywiązała się z tego obowiązku– ustawa transponująca do polskiego prawa m.in. przepisy
zmienionej dyrektywy 94/62/WE została uchwalona 29 lipca 2005 r.
1.2. Zobowiązania wynikające z dyrektywy w sprawie odpadów
Podstawową regulacją UE w dziedzinie gospodarki odpadami jest dyrektywa z 19 listopada 2008 r.
w sprawie odpadów5, zwana dalej dyrektywą ramową. Dyrektywa ta określa politykę odpadową
4
Decyzja Komisji z dnia 28 stycznia 1997 r. ustanawiająca system identyfikacji materiałów opakowaniowych zgodnie z
dyrektywą Parlamentu Europejskiego i Rady 94/62/WE w sprawie opakowań i odpadów opakowaniowych, Dz.U. L 50 z
20.2.1997.
5
Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady 2008/98/WE z dnia 19 listopada 2008 r. w sprawie odpadów oraz
uchylająca niektóre dyrektywy, Dz.U. WE L 312 z 22.11.2008, s. 3-30.
5
Unii Europejskiej. Jest ona kolejnym etapem rozwoju prawodawstwa UE w tej dziedzinie. Pierwsza
ramowa dyrektywa w sprawie odpadów została przyjęta w 1975 r. i od tego czasu system aktów
prawnych w dziedzinie odpadów jest systematycznie rozbudowywany.
Dyrektywa definiuje recykling jako jakikolwiek proces odzysku, w ramach którego materiały
odpadowe są ponownie przetwarzane w produkty, materiały lub substancje wykorzystywane w
pierwotnym celu lub innych celach. Recykling obejmuje ponowne przetwarzanie materiału
organicznego, ale nie obejmuje odzysku energii i ponownego przetwarzania na materiały, które
mają być wykorzystane jako paliwa lub do celów wypełniania wyrobisk. Jest to dość szeroka
definicja, dzięki czemu ma być wspierany rozwój innowacyjnych rozwiązań w dziedzinie recyklingu,
przechodząc od tradycyjnego recyklingu mechanicznego do recyklingu surowcowego.
Odzysk to zgodnie z dyrektywą jakikolwiek proces, którego głównym wynikiem jest to, że odpady
będą miały użyteczne zastosowanie, poprzez zastąpienie innych materiałów, które w przeciwnym
wypadku spełniałyby określoną funkcję, lub w wyniku którego odpady są przygotowywane do
spełnienia takiej funkcji w danym zakładzie lub poza nim.
Nowa dyrektywa podkreśla znaczenie pięciostopniowej hierarchii preferencji postępowania z
odpadami (schemat 1). Jest ona traktowana jako priorytetowa w polityce i przepisach dotyczących
odpadów i przyjmuje się, że odstąpienie od niej jest możliwe jedynie w przypadku, kiedy jest to
uzasadnione w kontekście cyklu życia obejmującego wytwarzanie i gospodarowanie niektórymi
strumieniami odpadów.
Schemat 1. Hierarchia postępowania z odpadami
Zapobieganie
– Poziom preferencji +
Przygotowanie do ponownego użycia
Recykling
Inne metody odzysku
Źródło: opracowanie własne na podstawie: Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady
2008/98/WE z dnia 19 listopada 2008 r. w sprawie odpadów oraz uchylająca niektóre dyrektywy,
Dz.U. UE L 312 z 22.11.2008.
Preferencja dla recyklingu wiąże się też z wyznaczonymi przez dyrektywę celami w zakresie
selektywnej zbiórki. Do 2015 r. obowiązek selektywnego zbierania powinien zostać wprowadzony w
krajach członkowskich przynajmniej dla papieru, metalu, tworzyw sztucznych i szkła. Począwszy od
2020 r. będą obowiązywać konkretne limity procentowe:
 przynajmniej w odniesieniu do odpadów z papieru, metalu, tworzyw sztucznych i szkła,
pochodzących z gospodarstw domowych i odpadów innego pochodzenia o podobnych
6
właściwościach, udział odpadów przygotowanych do ponownego wykorzystania i recyklingu
musi wynieść co najmniej 50% (wagowo),
 w odniesieniu do innych niż niebezpieczne odpadów budowlanych i rozbiórkowych,
przygotowanie do ponownego wykorzystania, recyklingu i innych sposobów odzyskiwania
materiałów, w tym wypełniania wyrobisk, gdzie odpady zastępują inne materiały, musi
wynieść co najmniej 70%.
Nowa dyrektywa odpadowa ma na celu promowanie rozszerzonej odpowiedzialności producenta,
ma wspierać projektowanie i produkcję takich wyrobów, które uwzględniają konieczność
efektywnego wykorzystywania zasobów podczas całego cyklu życia, w tym ich naprawę, ponowne
użycie, demontaż i recykling.
W odniesieniu do szkła wymagany poziom recyklingu ustalony ramową dyrektywą odpadową (50%)
jest niższy niż ustalony dyrektywą opakowaniową (60%). Biorąc jednak pod uwagę to, że wymóg
wynikający z dyrektywy odpadowej obejmuje wszystkie kategorie odpadów ze szkła, dla których w
przeciwieństwie do odpadów opakowaniowych nie były wcześniej wyznaczone cele w zakresie
recyklingu, należy mieć świadomość, że w najbliższej przyszłości konieczny będzie również rozwój
systemów selektywnego zbierania szkła innego niż opakowaniowe.
Co prawda cele w zakresie poziomów recyklingu odpadów pochodzących z gospodarstw domowych
będą w znaczącym stopniu realizowane odpadami opakowaniowymi, stanowiącymi istotną część (w
zależności od kraju 2/3 - 3/4) strumienia odpadów ze szkła, niemniej jednak rozwój systemów
zbierania pozostałych odpadów ze szkła będzie również konieczny. Jest to tym ważniejsze w
przypadku Polski, gdzie systemy selektywnego zbierania odpadów ze szkła są wciąż niedostatecznie
rozwinięte.
1.3. Zobowiązania wynikające z dyrektywy w sprawie składowania odpadów
Dyrektywa 99/31/WE w sprawie składowania odpadów,6 zwana dyrektywą składowiskową, reguluje
przede wszystkim kwestie lokalizacji, budowy i eksploatacji składowisk odpadów, mając na celu
przede wszystkim zapobieżenie lub zmniejszenie niekorzystnego oddziaływania na środowisko w
związku ze składowaniem odpadów (oddziaływanie na wody powierzchniowe i podziemne, na
glebę, powietrze oraz środowisko jako całość, a także redukcja emisji metanu).
Dyrektywa ma się również przyczyniać do tego, aby odpady były w większym stopniu
wykorzystywane, a nie składowane. Zabrania ona składowania niektórych odpadów jest (m.in.
odpadów płynnych, niektórych odpadów niebezpiecznych, zużytych opon). Dyrektywa przewiduje
również, że składowanie odpadów biodegradowalnych będzie stopniowo ograniczane:
 od 2002 r. do 75% masy takich odpadów wytworzonych w 1995 r. (okres przejściowy dla
Polski do 31 grudnia 2010 r.),
 od 2005 r. do 50% masy takich odpadów wytworzonych w 1995 r. (okres przejściowy dla
Polski do 31 grudnia 2013 r.),
 od 2010 r. do 25% masy takich odpadów wytworzonych w 1995 r. (okres przejściowy dla
Polski do 31 grudnia 2020 r.).
Głównym obszarem, w którym dyrektywa składowiskowa odnosi się do kwestii unieszkodliwiania
odpadów ze szkła, jest zakaz składowania odpadów nieprzetworzonych. Obecnie w Polsce zakaz ten
ma niewielki wpływ na odsetek odpadów deponowanych na składowiskach, bowiem poddanie
odpadów różnym czynnościom, niekoniecznie wpływającym na zmniejszenie masy odpadów
6
Dz.Urz. UE L 182 z 16.07.1999.
7
przeznaczonych do składowania (np. ręczne wysortowanie niewielkiej masy odpadów) jest
kwalifikowane jako przetworzenie i „uprawnia” do przekazania odpadów do składowania.
Niewykluczone jednak, że na zaawansowanym etapie rozwoju systemów zbiórki i odzysku
odpadów, wprowadzony zostanie całkowity zakaz deponowania na składowiskach odpadów
nadających się do przetworzenia.
8
3. Realizacja odzysku i recyklingu odpadów ze szkła w krajach
europejskich
3.1. Odpowiedzialność za zagospodarowanie odpadów komunalnych, w tym odpadów ze szkła
Przyjęte w Polsce systemowe rozwiązania w gospodarce odpadami są na pierwszy rzut oka
podobne do tych stosowanych w innych krajach europejskich. Odpowiedzialność za gospodarkę
odpadami komunalnymi w większości krajów europejskich spoczywa na samorządach lokalnych.
Zestawienie podstawowych informacji na temat systemów zagospodarowania odpadów
komunalnych w wybranych krajach UE przedstawiono w tabeli.
9
Tabela. Wybrane informacje o systemach gospodarki odpadami komunalnymi w krajach Unii Europejskiej
Kraj
Odpowiedzialność za
organizację systemu
Austria
Samorządy lokalne
celowe związki samorządów
Belgia
Samorządy lokalne
Celowe związki samorządów
Dania
Samorządy lokalne
Celowe związki samorządów
Finlandia
Samorządy
lokalne
i
komunalne przedsiębiorstwa
gospodarki odpadami
Francja
Samorządy lokalne i ich związki
Departamenty
w
niektórych
regionach
Zaangażowanie sektora
prywatnego
Strumienie odpadów
finansowane z innych źródeł
(w tym systemy
odpowiedzialności
producenta)
Odbiór odpadów stałych – 50% Odpady opakowaniowe
(tendencja rosnąca)
Recykling – 80%
Kompostowanie – 50%
Zbieranie i przetwarzanie z
reguły
zlecane
przedsiębiorcom
w Brukseli – przedsiębiorstwo
komunalne
Odbiór – 80%
Składowiska
i
większość
spalarni – własność publiczna
Odpady opakowaniowe
Baterie
Zużyty sprzęt elektryczny i
elektroniczny
-
Sposób naliczania opłat za
odbiór odpadów
powszechny system zmiennych
opłat za odbiór odpadów,
naliczanych
głównie
za
pojemność
opróżnianych
zbiorników
powszechny system zmiennych
opłat za odbiór
system opłat zmiennych – w
ok. 10% samorządów
w części samorządów - opłaty
za „dodatkowe worki”
część samorządów – redukcja
opłat
w
przypadku
przydomowego
kompostowania
Odbiór – dominują samorządy Karton, tektura
system
opłat
zmiennych
Przedsiębiorcy – spalarnie i Systemy zwrotne dla butelek i naliczanych
za
objętość
niektóre zakłady odzysku i puszek
odpadów
recyklingu
Odpady
opakowaniowe
i % ludności objętych opłatami
przesyłki
bezadresowe zmiennymi
za
odbiór
(Eco-Emballages i Adelphe)
odpadów, głównie naliczanych
Niemcy
systemy mieszane
Samorządy lokalne
za objętość, częściowo za masę
Opakowania (w ramach der Powszechne
opłaty
Gruene Punkt DSD)
uzależnione od objętości/ilości
Baterie
Systemy
depozytowe
na
opakowania
Zbiórka - przedsiębiorstwa
prywatne
i
komunalne,
częściowo
w
ramach
kontraktów z Gruene Punkt
DSD
niektóre
składowiska
i
spalarnie stanowią własność
prywatną
Grecja
Samorządy lokalne i ich związki w ograniczonym zakresie – opakowania, baterie, WEEE,
zbiórka i transport
pojazdy
wycofane
z
eksploatacji, opony, zużyte
oleje
Irlandia
Samorządy lokalne
rosnąca
rola
sektora opakowania
–
częściowo
prywatnego w zbiórce i subsydiowane przez REPAK
recyklingu
większość instalacji recyklingu
– własność prywatna,
zbiórka – w 40% realizowana
przez firmy prywatne
Włochy
Samorządy lokalne
zbiórka – w ok. 46% gmin
dopłaty
za
opakowania
przetwarzanie odpadów – (CONAI)
głównie jednostki publiczne
Luksemburg Samorządy lokalne,
mniejszościowy
udział
w zbiórka
odpadów
międzysamorządowe
zbiórce,
spalaniu
i opakowaniowych prowadzona
syndykaty
kompostowaniu
przez Varlolux
Niderlandy Samorządy lokalne,
zbiórka – ok. 33%
brak
przedsiębiorstwa komunalne
mały udział w składowaniu,
większy
w
biologicznym
przekształcaniu
Portugalia Samorządy lokalne
pewien udział w przetwarzaniu dopłaty do zbiórki opakowań
11
brak zmiennych
odbiór
opłat
za
zmienne opłaty
opłaty zmienne stosowane w
coraz większym zakresie
powszechne opłaty zmienne –
częściowo uzależnione od
objętości, częściowo od masy
w
większości
opłaty
uzależnione od objętości lub
częstości odbioru odpadów
brak opłat zmiennych
odpadów
Samorządy lokalne, regionalne, udział w odbieraniu odpadów
przedsiębiorstwa komunalne
segregowanych
Samorządy lokalne
udział w zbiórce – 60%
wielomateriałowych
Hiszpania
finansowanie
pojemnikowej brak opłat zmiennych
zbiórki szkła i papieru
Szwecja
dopłaty
do
odpadów opłaty zmienne w ok. 5% gmin,
opakowaniowych
z
reguły
zależne
od
ilości/wielkości pojemników, w
części przypadków opłaty
uzależnione od masy
Wielka
Samorządy lokalne
udział w zbiórce o ok. 50%
brak
Podatek lokalny (council tax)
Brytania
(zgrupowane we
przetwarzanie odpadów –
zawiera m.in. opłaty za odbiór
urzędach/agencjach ds. zbiórki prawie
wyłącznie
sektor
odpadów;
w
przypadku
odpadów i unieszkodliwiania
prywatny,
niektóre
odbierania odpadów przez
odpadów)
kompostownie i składowiska
firmy prywatne samorząd
są własnością samorządową
pokrywa koszty z tych środków
Źródło: Costs for Municipal Waste Management in the EU, Final Report to Directorate General Environment, European Commission; Eunomia
Reserach & Consulting, 2003.
12
W Austrii, zgodnie z konstytucją, obowiązki z zakresu zagospodarowania odpadów
komunalnych są podzielone pomiędzy władze federalne i regionalne. W kompetencjach władz
federalnych leżą sprawy związane z regulacjami prawnymi oraz zagospodarowaniem odpadów
niebezpiecznych. Na poziomie federalnym wydano przepisy dotyczące selektywnej zbiórki
odpadów biodegradowalnych i odpadów opakowaniowych. Ponadto istnieje federalny zakaz
składowania odpadów biodegradowalnych oraz opon, a także odpadów o zawartości węgla
powyżej 5%. Co do zasady, za zbiórkę i zagospodarowanie innych niż niebezpieczne odpadów
komunalnych odpowiadają władze regionalne.
Regulacje dotyczące zagospodarowania odpadów opakowaniowych zostały w Austrii
wprowadzone w 1990 r. i były aktualizowane stosownie do wymogów dyrektywy opakowaniowej.
Wdrożony system pozwolił zmniejszyć ilość odpadów opakowaniowych (poza opakowaniami do
napojów) o 50% w okresie od 1991 do 1998 r.
W odniesieniu do odpadów opakowaniowych, w Austrii funkcjonuje ARA (Altstoff Recycling
Austria AG) oraz organizacja recyklingu AGR, zajmująca się przetwarzaniem odpadów ze szkła w
ramach systemu ARA. ARA obejmuje ponad 200 regionalnych przedsiębiorstw zajmujących się
unieszkodliwianiem odpadów, związków gospodarki odpadami oraz samorządów lokalnych. W
ramach ARA funkcjonuje ogólnokrajowy system zbierania i odzysku wszystkich odpadów
opakowaniowych, zarówno domowych jak i pochodzących z działalności gospodarczej. Koszty
zbiórki i zagospodarowania odpadów opakowaniowych są pokrywane przez ARA z opłat
wnoszonych przez podmioty wprowadzające na rynek produkty w opakowaniach. Za
pośrednictwem ARA środki finansowe trafiają do operatorów, przedsiębiorstw
unieszkodliwiających odpady oraz komunalnych związków odpadowych.
W Belgii kwestie zagospodarowania odpadów komunalnych są rozwiązywane na szczeblu
regionów (Bruksela, Flandria i Walonia), które mają własne polityki odpadowe i regulacje. Kształt
systemu zagospodarowania odpadów komunalnych jest jednak w dużej mierze jednolity.
Obowiązki wykonawcze z tego zakresu spoczywają na samorządach lokalnych (ewentualnie ich
związkach celowych). Wykorzystywane instrumenty polityki ekologicznej to opłaty za
zagospodarowanie odpadów, cła za odpady niebezpieczne/przemysłowe oraz podatki ekologiczne
za składowanie odpadów. Funkcjonują również systemy odpowiedzialności producenta, a także
systemy zwrotu.
W obszarze zagospodarowania odpadów opakowaniowych funkcjonuje dobrowolny system
odpowiedzialności producentów Fost Plus, powołany w celu finansowania, koordynacji i
promowania selektywnej zbiórki, sortowania i recyklingu domowych odpadów opakowaniowych.
Organizacja ta ma umowy z 35 związkami międzygminnymi i obejmuje prawie 600 samorządów
lokalnych.
Zbiórka selektywna odpadów ze szkła jest zorganizowana w formie gniazd obsługujących
ok. 1000 mieszkańców. Uczestnicy systemu wnoszą roczne opłaty ustalane na podstawie kosztów
zagospodarowania poszczególnych rodzajów odpadów.
W Czechach gospodarka odpadami komunalnymi znajduje się w obszarze kompetencji
gmin. Określają one zasady odbioru, sortowania, zagospodarowania i unieszkodliwiania odpadów
komunalnych, w tym budowlanych. Gminy mają obowiązek organizowania sieci punktów, do
których są przekazywane odpady komunalne (w tym odpady niebezpieczne należące do odpadów
komunalnych). Istnieją także przez celowe związki gmin realizujące zadania z zakresu gospodarki
odpadami.7
7
M.Gwiazdowicz, M.Sobolewski, Gospodarka odpadami komunalnymi w wybranych krajach europejskich, Raport na
Posiedzenie Komisji Ochrony Środowiska, Zasobów Naturalnych i Leśnictwa Sejmu RP. Biuro Analiz Sejmowych
Kancelarii Sejmu, www.sejm.gov.pl
13
Gminy realizują zadania z zakresu gospodarki odpadami za pośrednictwem wybieranych
przez nie podmiotów gospodarczych (np. firmy zbierające, prowadzące recykling). W związku z
realizacją tych zadań gminy mogą nakładać opłaty związane z utrzymaniem niezbędnej
infrastruktury. Właściciele nieruchomości nie mają natomiast prawa wyboru firmy odbierającej
odpady. Opłaty za odbiór odpadów są wnoszone obowiązkowo przez każdą osobę mieszkającą na
danym terenie na stałe, a także przez posiadaczy obiektów rekreacyjnych. Są to opłaty o
charakterze lokalnym i władze lokalne mogą dostosować ich wysokość do lokalnych warunków. W
Czechach funkcjonują systemy depozytowo-zwrotne, między innymi w odniesieniu do butelek
szklanych.
W Czechach funkcjonuje system odpowiedzialności producentów w odniesieniu do
zagospodarowania odpadów opakowaniowych (Eko Kom). Organizacja ta zawarła porozumienia z
ponad 5700 samorządami lokalnymi, w celu zapewnienia realizacji odzysku i recyklingu tej grupy
odpadów. Podobnie jak w Polsce, podmioty wprowadzające na rynek produkty w opakowaniach
muszą zapewnić ich zbiórkę i odzysk, poprzez współfinansowanie kosztów ponoszonych przez
samorządy. Ponieważ to samorządy mają prawny obowiązek zapewnienia zagospodarowania
odpadów, Eko-Kom przekazuje im środki na pokrycie kosztów zbiórki i sortowania odpadów
opakowaniowych.
Na Litwie odpowiedzialność za gospodarkę odpadami ponoszą samorządy lokalne. W
większości przypadków utworzyły one komunalne przedsiębiorstwa gospodarki odpadami,
aczkolwiek funkcjonują też przedsiębiorstwa prywatne, działające na podstawie umów z gminami.
Opłaty za odbiór odpadów są ustalane na podstawie kalkulacji firm komunalnych i pokrywają
koszty zbiórki odpadów, natomiast nie obejmują kosztów składowania, które to koszty są z reguły
ponoszone przez gminy. Od 2002 r. w odniesieniu do odpadów opakowaniowych funkcjonuje tu
system odpowiedzialności producentów.
Zagospodarowanie odpadów komunalnych w Danii jest obowiązkiem samorządów
lokalnych, które mają obowiązek organizować odbiór odpadów oraz ich odpowiednie
zagospodarowanie, w tym za uruchomienie odpowiedniej liczby instalacji do przetwarzania i
unieszkodliwiania. W efekcie wprowadzonego w 1997 r. zakazu składowania odpadów nadających
się do spalenia, znacząco zmalało znaczenie wysypisk odpadów. Obecnie zdecydowana większość
odpadów komunalnych w Danii jest spalana z odzyskiem energii, bądź poddawana recyklingowi.
Ilość odpadów kierowanych na składowiska utrzymuje się na poziomie ok. 1%
Opłata za odbiór odpadów jest powszechna, ustalana jest przez władze gminy raz do roku
Wysokość opłat jest ustalana z uwzględnieniem następujących wytycznych:
 musi być respektowana zasada zanieczyszczający płaci,
 opłaty muszą odzwierciedlać rzeczywiste koszty,
 mieszkańcy ponoszą jednakowe opłaty.
Nie jest możliwa rezygnacja z usług odbierania odpadów.
Co do zasady zadania operacyjne z zakresu gospodarki odpadami gminy mogą organizować
same, przekazać związkom komunalnym lub zlecić je firmom prywatnym. Odbieraniem i
recyklingiem odpadów komunalnych zajmują się głównie przedsiębiorstwa prywatne, natomiast
prowadzeniem spalarni i składowisk odpadów – w większości władze publiczne.
W odniesieniu do odpadów opakowaniowych w Danii nie ma systemu odpowiedzialności
producentów. Odpady opakowaniowe nie są wydzielane ze strumienia odpadów
opakowaniowych, a koszty ich zagospodarowania (z wyjątkiem szkła) są pokrywane w ramach
pobieranych przez samorządy opłat za zagospodarowanie odpadów. W odniesieniu natomiast do
opakowań do napojów (zarówno jedno- jak i wielokrotnego użycia; system nie obejmuje
przecierów owocowych, soków, kakao, win i mocnych alkoholi) funkcjonuje system depozytowo-
14
zwrotny. Każdy z producentów lub importerów chcący wprowadzać na rynek krajowy napoje w
opakowaniach objętych systemem depozytowo-zwrotnym jest zobowiązany do rejestracji w Dansk
Retursystem oraz do wnoszenia rocznej opłaty. Producenci i importerzy ponoszą także opłaty
logistyczne za sztukę wprowadzonego na rynek opakowania.
W Finlandii zagospodarowanie odpadów komunalnych jest zadaniem gmin, które
organizują system zbiórki, segregacji, transportu i przetwarzania odpadów samodzielnie lub w
ramach związków międzygminnych. Gminy mają swobodę w zakresie wyboru formy organizacji
systemu: mogą zadania powierzyć firmie komunalnej lub zlecić firmom prywatnym. Odbiór
odpadów prowadzą z reguły firmy prywatne wybrane w drodze przetargu, na podstawie umowy z
gminą, a właściciele nieruchomości nie mają możliwości wyboru firmy odbierającej odpady.
Wysokość opłat ustalają gminy na podstawie rachunku kosztów systemu.
Funkcjonujący w Finlandii system odpowiedzialności producentów ma charakter publiczny
(the Environmental Register of Packaging PYR). Firmy o obrotach powyżej 1 mln euro, sprzedające
produkty w opakowaniach mają obowiązek zapewnić recykling opakowań wprowadzonych na
rynek, za pośrednictwem PYR. Funkcjonuje także system depozytowy na niektóre opakowania do
napojów.
Również w Holandii organizacja systemu gospodarki odpadami komunalnymi należy do
zadań gmin. Zadania z zakresu segregacji, odbioru odpadów oraz zagospodarowania i
unieszkodliwiania są realizowane przez firmy wywozowe, na podstawie umów. Mieszkańcy nie
mają możliwości wyboru firmy odbierającej odpady. Prawo holenderskie nakłada natomiast
obowiązek segregacji u źródła odpadów biodegradowalnych, papieru i kartonu, szkła, tekstyliów
oraz odpadów chemicznych. Koszty gospodarki odpadami są pokrywane z opłat wnoszonych przez
właścicieli nieruchomości. Wysokość opłat ustalana jest przez gminy corocznie, w zależności od
liczebności gospodarstwa domowego.
W Niemczech realizacja zadań z dziedziny gospodarki odpadami jest obowiązkiem gmin.
Mogą one także tworzyć związki celowe. Zadania z zakresu recyklingu oraz zbierania odpadów
specjalnych mogą być też realizowane przez powiaty. Istotne też, że w Niemczech ustawodawstwo
w tej dziedzinie oprócz władz federalnych, stanowią także władze landów. Odpady komunalne
stanowią własność samorządu lokalnego. Mieszkańcy ponoszą opłaty za wywóz odpadów.
Wysokość stawek jest ustalana przez władze gminy. Wybór firmy odbierającej odpady jest
dokonywany przez władze lokalne, w drodze przetargu. Mieszkańcy nie mają w tym zakresie
wyboru.
Na Węgrzech system organizacji gospodarki odpadami jest podobny do polskiego.
Właściciele nieruchomości mogą wybrać firmę odbierającą odpady, ponosząc opłaty określone w
umowie. W przypadku mieszkań komunalnych opłaty za odbiór i wywóz odpadów pobierane są
przez właściciela mieszkań (miasto lub gminę).
W Wielkiej Brytanii zagospodarowanie odpadów komunalnych znajduje się w
kompetencjach samorządów lokalnych. System zbiórki jest organizowany na poziomie
samorządów najniższego szczebla, a system przetwarzania i unieszkodliwiania – na poziomie władz
wyższego szczebla (hrabstw). Poszczególne zadania są zlecane prywatnym przedsiębiorstwom lub
firmom komunalnym wybieranym w przetargach. Mieszkańcy nie mogą wybrać firmy odbierającej
odpady, a opłata za odbiór odpadów jest składnikiem podatku lokalnego (council tax). Obecnie
95% mieszkańców jest objętych systemami zbiórki selektywnej. Od 2005 r. funkcjonuje system
handlu limitami na składowanie odpadów (tzw. LATS – Landfill Allowance Trading System). Ma on
motywować samorządy lokalne do przetwarzania odpadów biodegradowalnych. Gminom co roku
przydzielane są limity odpadów dopuszczonych do składowania. Limity te mają charakter
15
degresywny i zostały ustalone na okres do 2020 r., tak by spełnić wymogi wynikające z dyrektywy
składowiskowej. Prawa do składowania są przedmiotem obrotu między gminami.
We Francji samorządy terytorialne stają się właścicielami odpadów w momencie odebrania
ich od mieszkańców. Samorządy lokalne decydują o sposobach ich zagospodarowania, czyli zbiórki,
segregacji, odzysku i unieszkodliwiania. Poszczególne czynności są zaś z reguły zlecane firmom
prywatnym. Mieszkańcy wnoszą z tego tytułu opłaty, z których finansowane są koszty bieżące oraz
inwestycje. W niektórych departamentach opłaty są pobierane przez urząd skarbowy razem z
podatkami i następnie przekazywane do poszczególnych samorządów. W przypadku inwestycji o
charakterze ponadlokalnym (spalarnie czy składowiska odpadów niebezpiecznych) decyzję
ostateczną eliminującą kompetencje władz lokalnych podejmuje władze regionu.
We Francji także działa system odpowiedzialności producenta, w formie prywatnych
organizacji odzysku (Eco-Emballages, Adelphe). Dzięki opłatom pobieranym od podmiotów
wprowadzających na rynek produkty w opakowaniach, organizacje te wspierają selektywną
zbiórkę, sortowanie i recykling odpadów opakowaniowych. Środki te są przekazywane
samorządom (ich związkom) w formie dopłaty za zebraną ilość, zależnie od rodzaju materiału.
W Belgii w latach 80. XX w. większość zadań z zakresu gospodarki odpadami przekazana
została z poziomu krajowego na poziom regionalny. We Flandrii odpowiedzialność za
gospodarowanie odpadami powierzono publicznej agencji gospodarki odpadami OVAM. Jej
główne zadania obejmują przygotowywanie aktów prawnych z dziedziny gospodarki odpadami i
nadzór nad ich wdrażaniem oraz ustalanie wytycznych dotyczących celów polityki odpadowej.
Praktyczną realizacją zadań z zakresu gospodarki odpadami zajmują się gminy. Stosowany jest
mechanizm tzw. umów ekologicznych zawieranych między flamandzkim ministerstwem
środowiska a samorządami gminnymi. Na ich podstawie gminy otrzymują środki finansowe w
przypadku wypełnienia w wyznaczonym terminie określonych celów z dziedziny gospodarki
odpadami, np. osiągnięcia uzgodnionych poziomów segregacji odpadów. Większość gmin ustala
opłaty za odbiór odpadów na takim poziomie by mieszkańcy ponosili całkowite koszty ich
zagospodarowania. Gminy mają w tej dziedzinie pełną swobodę, w efekcie czego istnieje wiele
odrębnych systemów opłatowo-podatkowych, a ich wysokość jest ustalana na różnym poziomie.
Władze regionalne starają się doprowadzić do pewnej harmonizacji w tej dziedzinie, głównie za
pomocą porozumień międzygminnych.
W Walonii natomiast większość gmin (74% w 2003 r.) wybrała systemy odbioru odpadów
komunalnych bazujące na opłatach za ilość odbieranych odpadów. Są to głównie systemy
workowe, w części samorządów są stosowane pojemniki wyposażone w mikrochipy służące do
monitoringu ilości odbieranych odpadów. Zaledwie niewielka część samorządów lokalnych
zorganizowała systemy selektywnego odbierania odpadów biodegradowalnych.8
3.2 Wytwarzanie i recykling odpadów ze szkła w krajach europejskich
W Europie wytwarza się rocznie około 16 mln Mg odpadów ze szkła, z czego prawie połowa
powstaje (jest zbierana) w gospodarstwach domowych. Największe ilości odpadów ze szkła
generowane są w największych krajach Europy - Niemczech, Wielkiej Brytanii i Francji. Porównanie
sytuacji w poszczególnych krajach wymaga oczywiście użycia miary relatywnej – masy odpadów w
przeliczeniu na jednego mieszkańca.
8
Environmental Dashboard 2005 of the Walloon Region (Belgium). WASTE, Direction Générale des Ressources
Naturelles et de l'Environnement. Dokument elektroniczny.
http://environnement.wallonie.be/eew/downfile.aspx?dwn=waste.pdf&dir=tbe2005en
16
Schemat. Masa wytworzonych odpadów ze szkła w gospodarce [kg/mieszkańca/rok]
Źródło: opracowanie własne na podstawie danych Eurostat-u.
Z danych Eurostat-u wynika, że największa masa odpadów ze szkła w przeliczeniu na 1 mieszkańca
jest generowana w Luksemburgu – w 2008 r. prawie 120 kg. Jest to wskaźnik niespecyficzny – co
najmniej 3 razy wyższy niż w pozostałych krajach. Wiąże się to z charakterystyczną sytuacją w tym
kraju. Przy niewielkiej liczbie mieszkańców cechuje się on wysokim zatrudnieniem nierezydentów,
co przekłada się na masę odpadów z działalności gospodarczej. W przypadku odpadów z
gospodarstw domowych sytuacja jest podobna, jak w innych krajach.
Dają się zauważyć znaczące zmiany w masie odpadów generowanych w poszczególnych latach.
Można sądzić, że w tych krajach, gdzie wahania są bardzo duże (przykładowo Rumunia,
Luksemburg, Malta, Cypr, Niemcy), wynikają one raczej z przyczyn przypadkowych, a nie ze
znaczącego wzrostu wykorzystania szkła w gospodarce.
17
Schemat. Masa wytworzonych odpadów ze szkła w gospodarstwach domowych
[kg/mieszkańca/rok]
Źródło: opracowanie własne na podstawie danych Eurostat-u.
Średnio w 27 krajach Unii Europejskiej zbiera się ok. 15 kg odpadów domowych ze szkła na 1
mieszkańca. Wskaźniki na zbliżonym poziomie notuje się w Niemczech i Wielkiej Brytanii. W Belgii,
Irlandii, Francji, Włoszech, Holandii, Austrii i Szwecji masa odpadów szklanych zbieranych w
gospodarstwach domowych jest 1,5-2-krotnie wyższa niż średnia dla UE. Wskaźniki poniżej
średniej obserwuje się natomiast w dwu grupach krajów – nowych krajach członkowskich, gdzie
poziom konsumpcji jest niższy niż w krajach starych, oraz w krajach – ekologicznych liderach
(Norwegia, Dania, Finlandia).
18
Znacznie większe różnice pomiędzy poszczególnymi krajami dotyczą recyklingu szkła. Łącznie w
Europie w ostatnich latach przetwarza się ok. 10 mln Mg odpadów (w 2008 r. 10,9 mln Mg).
Niestety nie jest możliwe określenie ogólnego poziomu recyklingu odpadów ze szkła, z kilku
powodów. Dane o masie odpadów wytworzonych zawierają m.in. informacje o odpadach
powstałych w procesie przetwarzania odpadów, zaś dane dotyczące recyklingu – wyłącznie
ostateczne przetworzenie. Ponadto, statystyka Eurostat-u obejmuje odpady wytworzone i
poddane recyklingowi na terenie danego kraju, a więc należy uwzględnić również wpływ importu i
eksportu odpadów do recyklingu. Przykładowo sięgające 130% wskaźniki przetwórstwa szkła we
Włoszech wynikają z tego, że w kraju tym przetwarza się duże ilości stłuczki szklanej importowanej
(ponad 200 tys. Mg rocznie w latach 2007-2008).9 Niemniej jednak można stwierdzić, że przeciętny
poziom recyklingu odpadów ze szkła (stosunek masy odpadów przetworzonych do masy odpadów
wytworzonych) w 27 krajach UE wyniósł w 2008 r. 68%.
Schemat. Recykling odpadów ze szkła w krajach europejskich w latach 2004-2008 [%]
Źródło: opracowanie własne na podstawie danych Eurostat-u.
9
Dane United Nations Statistics Division, www.data.un.org
19
Dane Eurostat dotyczące opakowań szklanych, a gromadzonych na podstawie dyrektywy
opakowaniowej wskazują na faktyczny poziom rozwoju systemów zbierania odpadów, gdyż w
poszczególnych krajach wykazywana jest masa odpadów przekazanych do recyklingu, w tym
wyeksportowanych w celu poddania recyklingowi.
Pod względem masy odpadów opakowaniowych ze szkła generowanych w przeliczeniu na 1
mieszkańca można w Unii Europejskiej wyróżnić następujące grupy krajów:
 kraje członkowskie przyjęte do UE w 2007 r. – Rumunia i Bułgaria, ze wskaźnikiem
generowania odpadów ze szkła na poziomie ok. 10 kg/mieszkańca/rok,
 nowe kraje członkowskie przyjęte do UE w 2004 r. ze wskaźnikami na poziomie 15-25
kg/mieszkańca/rok,
 kraje – liderzy pod względem minimalizacji powstawania i recyklingu odpadów ze szkła
(Norwegia, Szwecja, Finlandia, Dania) ze wskaźnikami na poziomie 15-20
kg/mieszkańca/rok,
 pozostałe kraje Europy Zachodniej, ze wskaźnikami rzędu 30-40 kg/mieszkańca/rok.
Najwyższe wskaźniki notowano w Luksemburgu (57 kg/mieszkańca/rok) i Francji (50
kg/mieszkańca/rok).
Schemat. Masa odpadów opakowaniowych na 1 mieszkańca i poziom recyklingu w krajach
europejskich w 2007 r.
20
[%]
0
20
40
60
80
100
120
140
Lichtenstein
Norwegia
Wielka Brytania
Szwecja
Finlandia
Słowacja
Rumunia
Portugalia
Polska
Austria
Niderlandy
Węgry
Luksemburg
Litwa
Łotwa
Cypr
Włochy
Francja
Hiszpania
Grecja
Irlandia
Estonia
Niemcy
Dania
Czechy
Bułgaria
Belgia
0
10
20
Odpady wytworzone per capita [kg/osoba]
30
40
50
Poziom recyklingu [%]
60
[kg/oboa]
Źródło: opracowanie własne na podstawie danych Eurostat-u.
Liderami pod względem poziomów recyklingu odpadów ze szkła są Dania (powyżej 100%) oraz
kraje skandynawskie. Wysokie poziomy recyklingu są realizowane także w Norwegii, Szwecji,
Finlandii, Luksemburgu, Belgii, Austrii, Irlandii i Niemczech (80-100%). Najniższe poziomy
recyklingu odpadów opakowaniowych ze szkła – poniżej 20% - osiągnięto w 2007 r. w Rumunii,
Grecji, na Węgrzech i Cyprze.
W sprawozdaniu do KE Polska wykazała w 2007 r. recykling odpadów opakowaniowych ze szkła na
poziomie 46%, czyli znacznie poniżej średniej dla krajów ujętych na schemacie (64%).
21
3. Zbiórka i recycling szkła w Szwecji
3.1. System zbiórki szkła opakowaniowego
Większość opakowań szklanych zbieranych jest poprzez gniazda recyklingu (återvinningstationer) –
miejsca wyposażone w kontenery do zbiórki opakowań (ze szkła, metalu, papierowych)
ewentualnie czasopism. Odpowiedzialność za zabezpieczenie odpowiedniej ilości takich miejsc
ponoszą producenci w ramach tzw. odpowiedzialności producenckiej.
W Szwecji znajduje się około 5800 gniazd recyklingu i dostęp do nich mają wszyscy mieszkańcy.
Gniazda recyklingu finansowane są częściowo przez szwedzką organizację odzysku szkła “Svensk
GlasÅtervinning” (budowa, utrzymanie), która wnosi opłaty do organizacji odzysku FTI
odpowiedzialnej za te gniazda.
Opakowania szklane można również umieszczać w tzw. pojedynczych gniazdach przeznaczonych
wyłącznie na opakowania szklane lub opakowania szklane i inne opakowania (np. opakowania
szklane i czasopisma, opakowania szklane i metalowe) lub kontenerach zamawianych przez
właściciela nieruchomości.
“Pojedyncze gniazda” są obsługiwane i finansowane przez podmiot zbierający opakowania szklane.
Kontenery podlegają opłacie uiszczanej przez zamawiającego na rzecz podmiotu zbierającego.
Opakowania szklane można również pozostawić w tzw. centrach recyklingu – komunalnych
jednostkach przeznaczonych głównie do zbioru odpadów wielkogabarytowych, niebezpiecznych,
elektrycznych i elektronicznych oraz zielonych. Centra recyklingu wyposażone są w takie same
kontenery do zbioru odpadów opakowaniowych szklanych, jak gniazda recyklingu. Kontenery te są
umieszczane, opróżniane i finansowane przez SGÅ (poprzez podwykonawców). Utrzymanie
powierzchni, na której znajdują się kontenery do zbioru opakowań szklanych leży jednak w
odpowiedzialności pracowników centrum recyklingu.
Szkło kolorowe i bezbarwne zbierane jest zawsze w oddzielnych kontenerach. Podmiotom
komercyjnym SGÅ rekomenduje podpisanie umowy na odbiór opakowań szklanych z lokalnym
podwykonawcą SGÅ lub odbiorcą odpadów.
Tabela. System zbiórki opakowań szklanych
Sposób zbiórki
Odpowiedzialność
Finansowanie
Kontenery na szkło
w gnieździe recyklingu
FTI – ogólna
odpowiedzialność
SGÅ wnosi do FTI opłatę
Podwykonawca SGÅ – za
kontenery na szkło
i zaśmiecanie wokół tych
22
kontenerów
Gniazda pojedyncze
Podwykonawca SGÅ
Podwykonawca SGÅ
Kontenery na szkło na
zamówienie
Podwykonawca SGÅ
Zamawiający
Kontenery na szkło
w centrach recyklingu
Podwykonawca SGÅ
Podwykonawca SGÅ
Źródło: opracowanie własne.
Gminy współpracują z FTI (pośrednio z SGÅ) w zakresie rozpowszechniania informacji wśród
mieszkańców.
Szwedzka organizacja odzysku szkła “Svensk GlasÅtervinning” jest własnością producenta
opakowań szklanych (“Ardagh Glass Limmared AB”) oraz 4 organizacji producentów i importerów:
 Livsmedelsföretagen,
 Sprit & Vinleverantörsföreningen,
 Svensk Dagligvaruhandel,
 Sveriges Bryggerier.
W praktyce, SGÅ jest monopolistą w Szwecji w zakresie zbiórki i recyklingu szkła opakowaniowego.
Działa na zasadzie non profit. Koszty pokrywane są z opłaty recyklingowej oraz wpływów ze
sprzedaży surowców szklanych z recyklingu.
3.2. Finansowanie
Wszyscy producenci oraz importerzy wprowadzający na rynek szwedzki opakowania szklane
uiszczają do SGÅ tzw. opłatę recyklingową (återvinningsavgift). Opłata wpłacana jest za każdą
jednostkę opakowania wprowadzoną na rynek. Opłaty pokrywały około 50% kosztów SGÅ.
Obecnie opłaty te stanowią 60% kosztów. Pozostałe 40% pochodzi ze sprzedaży stłuczki oraz
frakcji resztkowej po separacji.
Tabela. Cennik – opłaty recyklingowe10
Typ opakowania, objętość [ml]
Cena [öre]
Opakowania typowe
Do 250
7
251-500
16
10
Opracowanie własne w oparciu o załącznik umowy pomiędzy SGÅ a producentem/ importerem.
23
501-699
20
Powyżej 699
30
Opakowania szklane - kosmetyki
Do 50
2
powyżej 50
7
Opakowania szklane - lekarstwa
51-250
7
251-500
16
501-699
20
powyżej 700
30
Źródło: opracowanie własne.
3.3. Ilości odpadów opakowaniowych ze szkła zebrane i poddane recyklingowi
W 2008 roku sprzedano w Szwecji 186 000 Mg opakowań szklanych. Svensk GlasÅtervinning AB
(SGÅ) zebrał i poddał recyklingowi 174 000 Mg, co daje 94% poziom recyklingu materiałowego11.
Nowe opakowania szklane wielokrotnego użytku ujmowane są w masie opakowań
wprowadzonych na rynek, zaś wycofane z użytku opakowania tego typu - w masie opakowań
zebranych i poddanych recyklingowi. Ponadto SGÅ szacuje, że około 40 000 Mg wprowadzono na
rynek przez osoby prywatne (import prywatny).12
Tabela. Zebrane w Szwecji opakowania szklane w 2009 roku [Mg]
Źródła
Gospodarstwa
domowe
Mieszkańcy
Bezbarwne
Kolorowe
9 340 682
69 686
103 751
174
4 489
69 860
108 240
Sektor komercyjny
RAZEM
Źródło: Opracowanie na podstawie materiałów SGÅ.
11
Za Naturvårdsverket; “Collect and recycle – report from producers’ responsibility 2008”, s.16
Naturvårdsverket; “Collect and recycle – report from producers’ responsibility 2008”, s.18; tłumaczenie z j.
szwedzkiego: Anna Larsson
12
24
Pod względem poziomu recyklingu szkła Szwecja zajmuje trzecią pozycję w Europie.13
3.4. Recykling szkła, produkty recyklingu
Zgodnie z prawem szwedzkim, producenci i importerzy zobowiązani są poddać recyklingowi min.
70% opakowań szklanych wprowadzonych na rynek.14 Wszystkie zebrane opakowania szklane
zebrane w Szwecji są transportowane do zakładu uzdatniania SGÅ w Hammar w centralnej części
kraju.
Zakład przetwarza ok. 178 000 Mg stłuczki rocznie. Wydajność produkcyjna zakładu wynosi 50 Mg
na godzinę. Zakład pracuje 5 dni w tygodniu na 2 zmiany. Szkło kolorowe i bezbarwne
przetwarzanie jest oddzielnie (tydzień pracy – szkło kolorowe/tydzień pracy – szkło bezbarwne).
Zakład wyposażony jest w:
 linię do sortowania ręcznego,
 system separacji metali,
 system separacji zanieczyszczeń,
 linię do sortowania kolorów.
W procesie uzdatniania powstaje:
 stłuczka do przetopienia - 60%,
 frakcja resztkowa do produkcji wełny szklanej – 30%,
 frakcja resztkowa przeznaczona do produkcji szkła piankowego – 10%.
Stłuczka szklana sprzedawana jest głównie do producentów opakowań w Szwecji. Około 10-20%
stłuczki sprzedawanej jest też za granicę. Frakcja resztkowa do produkcji wełny szklanej
sprzedawana jest do Szwecji i Norwegii, zaś frakcja do produkcji szkła piankowego – do
sąsiedniego zakładu Hasopor Hammar AB.
3.5. Opakowania szklane wielokrotnego użytku
System kaucji opakowań szklanych wielokrotnego użytku administrowany jest przez organizację
Sveriges Bryggerier zrzeszającą szwedzkie browary oraz producentów napojów. Opakowania
wielokrotnego użytku objete są kaucją, którą odzyskuje się w momencie zwrotu opakowania.
Kaucja zwracana jest w formie kuponu realizowanego w kasie supermarketu (sklepy spożywcze)
lub w formie gotówki (w sklepie alkoholowym).
Opakowania szklane objęte kaucją sortowane są do dwóch pojemników/skrzynek:
 czerwonego – na butelki 33 cl,
13
Dane za SGÅ z ”Glass Gazette, October 2008, FEVE.
Naturvårdsverket; Collect and recycle – report from producers’ responsibility 2008, s.17.
14
25
 niebieskiego – na butelki 50 cl.
Klienci mogą zakupić i zwrócić zarówno pojedyncze butelki, jak i całe pojemniki. Opakowania
szklane wielokrotnego użytku zwracane są poprzez automaty do zwrotu (najczęstsze rozwiązanie
w sklepach spożywczych) lub w kasach (w sklepach monopolowych). Pojemniki/ skrzynki
odbierane są ze sklepów przez wytwórców napojów i zawożone do ich zakładów produkcyjnych.
Tabela. Struktura wykorzystania opakowań do napojów w Szwecji w 2009 roku [%]
Opakowania
2009
Napoje
alkoholowe
Napoje
gazowane
Inne napoje,
w tym soki
Butelkowana
woda
Razem
Standard 33
cl, poj.
czerwony
7,2
7,1
0,0
29,0
9,8
Standard 50 cl,
po. niebieski
7,2
0,1
0,0
0,0
2,6
Pozostałe
(własne
systemy
zwrotu)
0,1
0,0
0,0
0,2
0,0
Opakowania
szklane
jednokrotne
6,8
0,5
0,2
0,4
2,7
Puszki
67,9
18,0
9,1
10,0
34,4
50cl
0,3
9,6
25,0
19,6
8,1
Inne - PET
0,2
50,7
21,5
40,6
30,5
Zbiorniki
10,5
0,0
0,0
0,0
3,7
Kartony
0,0
14,0
44,3
0,1
8,3
Razem
100,0
100,0
100,0
100,0
100,0
Źródło: opracowanie własne na podstawie danych Sveriges Bryggerier
Opakowania szklane wielokrotnego użytku stanowią niewiele ponad 10% wszystkich opakowań
napojów produkowanych przez producentów zrzeszonych w organizacji Sveriges Bryggerier.
3.6. Szkło nieopakowaniowe
Szkło nieopakowaniowe zwracane jest poprzez centra recyklingu – zarządzane przez gminy
jednostki do zbiórki odpadów wielkogabarytowych, niebezpiecznych, elektronicznych i
elektrycznych oraz zielonych.
26
Drobna frakcja szklana (zbierana z ceramiką, porcelalną itd.) jest kruszona i stosowana do
umacniania powierzchni jezdnych na składowiskach. Okna kierowane są do zakładów utylizacji.
Podziękowania
Tekst został opracowany przez Conbio AB w imieniu Mepex Consult AS w oparciu o informacje
uzyskane od p. Pera Johansson z SGÅ, p. Jessici Rytter z Avfallshantering Östra Skaraborg15, p.
Svena Romander z Sveriges Bryggerier16, biuro obsługi klientów Szwedzkiej Sieci Sklepów
Monopolowych oraz informacje opublikowane przez SGÅ, Sveriges Bryggerier i Naturvårdsverket.
15
16
Związek Gmin regionu wschodniej Skaraborg.
Szwedzka organizacja branżowa producentów napojów.
27
4. Zbiórka i recycling szkła w Norwegii
4.1. Uregulowania prawne
Norwegia jest zobowiązana spełniać wymogi dyrektywy opakowaniowej Unii Europejskiej w
zakresie recykligu szkła opakowaniowego. Ustalone minimum recyklingu szkła opakowaniowego
to 60% wszystkich nowych opakowań wprowadzonych na rynek w danym roku kalendarzowym.
W Norwegii nie ma specjalnej ustawy regulującej odpowiedzialność producencką, ani umowy
fakultatywnej, jak w przypadku innych rodzajów opakowań. Wynika to z uwarunkowań
historycznych: system zbiórki szkła był rozwinięty zanim pojawiły się uregulowania w zakresie
odpowiedzialności producenckiej. Siłą napędową tego systemy było zapotrzebowanie lokalnego
przemysłu w Moss.
Szczegółowe regulacje dotyczą wszystkich rodzajów opakowań po napojach. Każda sztuka
opakowania po napoju wprowadzona na rynek podlega opodatkowaniu. Wysokość podatku jest
pomniejszana stosownie do uzyskanego, udokumentowanego poziomu recyklingu. Tego rodzaju
uregulowanie zachęca do zbiórki i recyklingu szkła w Norwegii. Wysokość podatku jest różna w
zależności od tego czy opakowanie jest jednorazowe czy też wielokrotnego użytku. Poziom
opodatkowania w 2010 roku przedstawia się następująco:
Wyszczególnienie
Opłata [NOK]
Stawka bazowa opakowania jednorazowe
1.02
Opakowania szklane i metalowe
4,90
Plastykowe opakowania po napojach
2,79
Opakowania tekturowe po napojach
1,15
Źródło: opracowanie własne.
Podatek ekologiczny jest refundowany w przypadku opakowań wielokrotnego użytku. Zależność
pomiędzy wysokością podatku a osiągniętym poziomem recyklingu jest linearna. Jeśli osiągnięty
zostanie poziom recyklingu w wysokości 95%, wysokość podatku wyniesie 0. Podatek dotyczy
opakowań o pojemności do 4 litrów.
W 2010 r. podatek ekologiczny za opakowania szklane wynosi 0,49 NOK/za jednostkę w związku z
90%poziomem recyklingu. Całkowita wysokość podatku to 1,51 NOK za jednostkę.
4.2. Systemy zwrotu
W Norwegii istnieją dwa główne systemy zwrotu:
28
 system dla jednorazowych opakowań szklanych w oparciu o komunalne systemy zbiorki.
 system kaucji dla opakowań zwrotnych w oparciu o automaty do zwrotu w punktach
sprzedaży detalicznej oraz ponowne wykorzystanie przez krajowych producentów.
Istnieje swoiste współzawodnictwo pomiędzy dwoma systemami. Producent do pewnego stopnia
może wybrać jeden z systemów. Sieć sklepów monopolowych była powiązana z obydwoma
systemami, jednak zdecydowano o zaprzestaniu wykorzystania opakowań wielokrotnego użytku.
Podmiotem odpowiedzialnym za recykling jednorazowych opakowań szklanych w Norwegii jest
Norsk Glassgjenvinning AS (NGG). Przedsiębiorstwo to utworzono w 1991 r. Jego założycielami
byli przedstawiciele przemysłu szklanego, spożywczego, sieć sklepów monopolowych oraz
browary. Udziałowcami nie są detaliści. NGG jest jednostką komercyjną, która może generować
zysk.
W praktyce NGG jest monopolistą w zagospodarowaniu szkła w Norwegii. W imieniu producentów
i importerów odpowiada za zbiórkę i recykling szkła opakowaniowego. NGG nie posiada żadnych
umów fakultatywnych ani innych specjalnych umów z gminami, które są głównym dostawcą
stłuczki szklanej.
Przedsiębiorstwo pokrywa koszty sortowania i recyklingu szkła. Koszty pokrywane są z opłaty
recyklingowej oraz wpływów ze sprzedaży surowców i produktów na bazie stłuczki szklanej.
Za system kaucji opakowań szklanych wielokrotnego użytku jest odpowiedzialne przedsiębiorstwo
RentPack AS, założone w 1996 r. przez norweski przemysł browarniczy.
Szkło nieopakowaniowe gromadzone jest w centrach recyklingu – gminnych punktach zwrotu
odpadów wielkogabarytowych, niebezpiecznych i zielonych.
4.3. Jednorazowe opakowania szklane
System zbiórki
Większość opakowań szklanych zbieranych jest do kontenerów w gminnych gniazdach recyklingu.
Prawie wszystkie gminy norweskie dostarczają zmieszane opakowania szklane i metalowe do NGG.
Gminy nie są objęte prawnym obowiązkiem zbiórki szkła, jednakże niemal wszystkie jednostki
gminne oferują mieszkańcom taką możliwość w ramach obowiązku gospodarowania odpadami z
gospodarstw domowych. Gminy organizują zbiórkę i transport opakowań szklanych do zakładów
uzdatniania. Usługi te podlegają zazwyczaj procedurze przetargowej. Pomioty komercyjne, t.j.
hotele i restauracje prowadzą segregacje u źródła opakowań szklanych, które odbierane są przez
firmę prywatną lub komunalną i transportowane do sortowni NGG.
Dzięki programom promocyjnym NGG, kontenery w kształcie igloo stały się symbolem zbiórki
opakowań szklanych w Norwegii. NGG sponsoruje działania gmin w zakresie kampanii
informacyjnych.
29
Do zbiorki frakcji szklanych wykorzystywane są także innego rodzaju pojemniki i kontenery.
Kontenery na szkło sąsiadują zazwyczaj z innymi kontenerami na frakcje papierowe, plastykowe
oraz ubrania. Opakowania szklane mogą być również dostarczane do centrów recyklingu.
Część gmin oferuje zbiórkę szkła i metali w systemie kerb side (bezpośrednio z domów). W 2009
dostęp do tego rodzaju usługi posiadało 12% populacji. Brak jest natomiast danych statystycznych
na temat ilości gniazd recyklingu.
Gminy otrzymują ustaloną kwotę za każdą tonę stłuczki dostarczoną do należącego do NGG
zakładu uzdatniania we Fredrikstad. Nie jest to cena rynkowa. Cena na poziomie 250-350
NOK/tonę utrzymuje się przez wiele lat. Teoretycznie gminy mogą dostarczać odpad do innych
zakładów, ale w praktyce jedyną możliwością w Norwegii jest zakład należący do NGG.
Wpływy ze sprzedaży stłuczki szklanej do NGG nie pokrywają wszystkich kosztów związanych ze
zbiórką szkła, które uzupełniane są roczną opłatą za gospodarkę odpadami uiszczaną przez
mieszkańców do gmin.
Tabela. Odpowiedzialność i finansowanie zbiórki opakowań szklanych
System zbiórki
Odpowiedzialnosć
Finansowanie
Gniazda recyklingu/ cenra
recyklingu
Gminy
Opłata z NNG
Bezpośrednia zbiórka
z domów
Gminy
Kontenery zamawiane
indywidualnie
Firma
Bezpłatne dla mieszkańców
Opłata z NNG
Bezpłatne dla mieszkańców
Opłata z NNG
Zamawiający
Źródło: opracowanie własne.
Finansowanie
Wszyscy producenci i importerzy wprowadzający na rynek opakowanie szklane wpłacają do NGG
tzw. opłatę recyklingową. Opłata naliczana jest za każdą sztukę opakowania szklanego. Wpływy z
opłaty pokrywają 60% kosztów NGG. Pozostałe 40% pokrywane jest ze sprzedaży stłuczki oraz
szkła piankowego.
Cennik – opłaty recyklingowe
Typ pakowania, objętość [ml]
Cena [öre]
30
Opakowania nieobjęte podatkiem ekologicznym
do 250
7,3
251-500
14,5
powyżej 500
21,9
Opakowania objęte podatkiem ekol.
do 250
11,3
251-500
22,5
powyżej 500
33,8
Źródło: www.grontpunkt.no
Ilości zebranej i poddanej recyklingowi stłuczki szklanej
Według danych klif.no w 2009 roku wprowadzono na rynek norweski 63.258 tys. Mg opakowań
szklanych. Zebrano natomiast 56.406 tys. Mg odpadów opakowaniowych, co dawało recykling na
poziomie 89,2%. Dane te pochodzą ze sprawozdań NGG do władz norweskich. Istnieje natomiast
niepewność co do ilości opakowań szklanych z małego importu komercyjnego oraz z importu
prywatnego.
Recykling szkła i jego produkty
Głównym zakładem przetwórczym stłuczki szkła opakowaniowego w Norwegii jest należący do
NGG zakład uzdatniania we Fredrikstad. Zakład wyposażony jest w:
 linię do sortowania ręcznego,
 system separacji metalu,
 system separacji zanieczyszczeń,
 linię do sortowania kolorów.
W procesie uzdatniania powstają:
 stłuczka - 40%,
 odpadu na potrzeby produkcji wełny szklanej - 30%,
 odpadu do produkcji szkła piankowego - 30%.
Stłuczka szklana sprzedawana jest w całości do odbiorców zagranicznych. Odpad na potrzeby
produkcji wełny szklanej sprzedawany jest do odbiorców krajowych. Odpad do produkcji szkła
31
piankowego transportowany jest do zakładu w Sjåk. Fabryka szkła piankowego funkcjonuje w
oparciu o opatentowaną technologię, której rezultatem jest produkt o dobrych właściwościach
fizycznych i izolacyjnych. Produkt ten (Glasopor) wykorzystywany jest w budownictwie oraz przy
budowie dróg.
4.4. Opakowania szklane wielokrotnego użytku
System zwrotu opakowań szklanych wielokrotnego użytku administrowany jest przez Rentpack –
branżową organizację norweskich browarów, producentów wody i napojów. Opakowania szklane
wielokrotnego użytku objęte są kaucją zwracaną w momencie oddania opakowania.
Zwrot wydawany jest w formie kuponu uprawniającego do redukcji rachunku w kasie
supermarketu lub w gotówce. Szklane opakowania wielokrotnego użytku dzielą się na:
 butelki 33 cl na piwo (zielone, brązowe i przezroczyste),
 butelki 35 cl na napoje bezalkoholowe.
Butelki te zwracane są głównie poprzez automaty. Aktualnie nie są prowadzone statystyki ilości
szklanych opakowań do zwrotu. Ilości butelek do zwrotu zmniejszają się na korzyść opakowań
jednorazowego użytku. W 2004 roku około 676 mln litrów piwa, wody i napojów sprzedano w
butelkach i puszkach. Udział napojów w butelkach zwrotnych wynosił wówczas 522 mln litrów .
Przeciętnie butelka szklana wykorzystywana jest 15-20 razy. Poziom zwrotu tego rodzaju
Opakowań wyniósł w 2009 r. 101%. Nastąpiła bowiem akumulacja opakowań wprowadzonych na
rynek w latach poprzednich.
Podziękowania
Raport opracowała fima Mepex Consult AS w parciu o informacje z organizacji odzysku NGG,
organizacji Rentpack oraz danych Kliff.
32
5. Zagospodarowanie odpadów ze szkła w Polsce
5.1. Masa odpadów wprowadzonych na rynek
Największą grupą generowanych odpadów ze szkła są odpady opakowaniowe. W Polsce dane na
ten temat są gromadzone w ramach sprawozdawczości resortowej Ministerstwa Środowiska.
Sprawozdania są składane na mocy przepisów ustawy o obowiązkach przedsiębiorców w zakresie
gospodarowania niektórymi odpadami oraz o opłacie produktowej i opłacie depozytowej,17 a także
ustawy o odpadach, w ramach Centralnego Systemu Odpadowego. Wykorzystano także dane
Eurostat-u oraz informacje udostępnione przez organizacje branżowe i organizacje odzysku. Na
podstawie tych informacji dokonano oceny wielkości strumieni opakowań wprowadzanych na
rynek, a także poziomów zrealizowanego recyklingu.
W latach 2002-2009 nastąpił wzrost masy wprowadzanych na rynek opakowań o 53%, z 2.498 tys.
Mg w 2002 r. do 3.827 tys. Mg w 2005 r. Niewielkie odchylenia od trendu wzrostowego miały
miejsce w latach 2006-2007 oraz 2009 (schemat). W przypadku opakowań ze szkła, masa
deklarowana przez przedsiębiorców jako wprowadzona na rynek wzrosła od 660 tys. Mg w 2002 r.
do 840 tys. Mg w 2009 r., przy czym w 2008 r. wykazano w sprawozdaniach ponad 1 mln Mg
opakowań ze szkła wprowadzonych rynek.
Schemat Strumienie opakowań wprowadzonych na rynek w latach 2002 – 2009 [tys. Mg]
2009 r. - 3827 tys. Mg
843
2008 r. - 4182 tys. Mg
1019
2007 r. - 3134 tys. Mg
778
2006 r. - 3254 tys. Mg
700
2005 r. - 3175 tys. Mg
960
2004 r. - 2890 tys. Mg
915
2003 r. - 2579 tys. Mg
727
2002 r. - 2498 tys. Mg
661
0
500
1000
1500
2000
2500
3000
3500
Tworzywa sztuczne
Aluminium
Blacha biała
Papier i tektura
Szkło
Drewno (materiały naturalne)
4000
4500
Opakowania wielomateriałowe
Źródło: opracowanie własne na podstawie danych Ministerstwa Środowiska.
Istotny wzrost łącznej masy opakowań wprowadzonych na rynek w 2008 r. wynikał ze
zmian w regulacjach prawnych (ponowne objęcie obowiązkiem recyklingu palet drewnianych).
Spadek w 2009 r. mógł się natomiast częściowo wiązać ze spowolnieniem wzrostu gospodarczego.
Przede wszystkim jednak porównanie tych danych z danymi dotyczącymi produkcji opakowań
szklanych wskazuje, że istotna część wprowadzanych na rynek opakowań ze szkła nie jest w
17
Ustawa z dnia 11 maja 2001 r. o obowiązkach przedsiębiorców w zakresie gospodarowania niektórymi odpadami
oraz o opłacie produktowej i opłacie depozytowej, Dz.U. 2001 nr 63 poz.639 ze zm.
33
sprawozdaniach wykazywana. W 2008 r. wyprodukowano w Polsce 1270,4 tys. Mg opakowań
szklanych, a w 2009 r. – 1202,2 tys. Mg. Wprawdzie liczby te nie uwzględniają one importu i
eksportu opakowań pustych oraz wwozu i wywozu produktów w opakowaniach, jednak tendencje
zmian wskazują, że w raportach OŚ-OP2 są popełniane pewne nadużycia.
Kwestią szczególnie istotną z punktu widzenia analizy zmian w systemie oraz strategii
rozwoju systemu odzysku i recyklingu odpadów opakowaniowych jest tempo przyrostu masy
poszczególnych opakowań w porównaniu z tempem wzrostu produktu krajowego brutto. W
związku z faktem, że w kolejnych latach funkcjonowania systemu miały miejsce zmiany w prawie
dotyczące rodzajów opakowań objętych obowiązkiem (palety drewniane), na wykresie 3
przedstawiono dynamikę zmian masy opakowań wprowadzanych na rynek z wyłączeniem
materiałów naturalnych (drewna).
Ogólny wzrost strumienia opakowań wprowadzanych na rynek w latach 2002-2009 był
efektem wzrostu gospodarczego. Tempo zmian masy wprowadzanych na rynek opakowań w
analizowanym okresie było wyrazem dynamiki dochodu dyspozycyjnego gospodarstw domowych
oraz realizowanej konsumpcji. W 2007 r. nastąpiło zmniejszenie raportowanej łącznej masy
opakowań wprowadzonych na rynek, natomiast w przypadku opakowań ze szkła ilość
zadeklarowana przez przedsiębiorców zmniejszyła się znacząco w 2006 r. Nie oznaczało to
oczywiście faktycznego spadku masy opakowań ze szkła na rynku, a było raczej efektem
problemów z osiągnięciem wymaganego poziomu recyklingu.
Wykres
Porównanie tempa wzrostu PKB i tempa wzrostu masy opakowań wprowadzanych na rynek w
latach 2002-2008
Źródło: opracowanie własne
5.2. Odpady poddane recyklingowi
Problemem wpływającym na funkcjonowanie systemu znacznie bardziej negatywnie niż
niewykazywanie wszystkich opakowań wprowadzanych na rynek jest szara strefa po stronie
recyklingu. Dotyczy ona wykazywania recyklingu odpadów opakowaniowych ze szkła w ilości
większej niż faktycznie zrealizowany, na podstawie nieprawdziwych dokumentów
potwierdzających odzysk/recykling.
34
W analizowanym ośmioletnim okresie funkcjonowania systemu odzysku i recyklingu
odpadów opakowaniowych szara strefa był szacowana na ok. 10-15% masy odpadów. W
przypadku odpadów ze szkła, strefę tę szacuje się nawet na 30-40%.18 Powstaje ona przede
wszystkim dzięki wykorzystaniu procesu R14, który w przypadku odpadów ze szkła dotyczy
produkcji ze stłuczki szklanej podsypek do budowy dróg i temu podobnych zastosowań. Nie ma to
miejsca przypadku dużych recyklerów – hut szkła opakowaniowego, gdzie kontrola i ujawnienie
ewentualnych patologii byłoby łatwe. Mimo działań legislacyjnych i kontrolnych mających na czele
„uszczelnienia” systemu, skala zjawisk patologicznych ciągle pozostaje znacząca.19
Analiza danych o masie odpadów opakowaniowych ze szkła przekazanych do recyklingu
wskazuje, że przedsiębiorcy lub rozliczające się w ich imieniu organizacje odzysku, w związku z
pojawiającymi się już w 2005 r. problemami z realizacją obowiązku, nie wykazały w 2006 r. całej
masy opakowań ze szkła wprowadzonych na rynek. O problemach tych świadczy fakt, że faktycznie
zrealizowany w 2005 r. recykling odpadów opakowaniowych ze szkła był o 10 punktów
procentowych niższy niż wymagany, a minimalny poziom recyklingu przekroczono wyłącznie dzięki
możliwości rozliczenia nadwyżki recyklingu wykonanej w roku poprzednim
Tego typu patologiczne zjawiska podważają ekonomiczne podstawy funkcjonowania
systemu zbiórki i zagospodarowania odpadów. Wprowadzanie na rynek dokumentów
potwierdzających fikcyjny recykling, po cenach nieodzwierciedlających rzeczywistych kosztów
zagospodarowania odpadów stanowi nieuczciwą konkurencję. Powoduje, że spada wysokość
dopłat, jakie organizacje odzysku przekazują recyklerom, a w efekcie spadają ceny surowców
wtórnych. W rezultacie zbieranie odpadów do recyklingu przestaje być opłacalne.
Tymczasem, w całym analizowanym okresie, zgodnie z oficjalną statystyką, Polska wykazywała
realizację poziomów recyklingu odpadów opakowaniowych ze szkła wymaganych dyrektywą
opakowaniową 94/62/WE (schemat).
Schemat
Poziomy zrealizowanego recyklingu odpadów opakowaniowych ze szkła w latach 2002-2009
18
P.Mazurkiewicz, Krocie z fikcyjnego recyklingu, „Rzeczpospolita” z 3 marca 2010 r.
B.Poskrobko, W.Piontek, E.Sidorczuk, Raport o gospodarce odpadami opakowaniowymi w Polsce w 2005 r.,
Stowarzyszenie Polska Koalicja Przemysłowa na rzecz Opakowań Przyjaznych Środowisku Eko-Pak, Warszawa 2006.
19
35
Źródło: opracowanie własne na podstawie danych Ministerstwa Środowiska.
Poziomy recyklingu odpadów opakowaniowych osiągane w kolejnych latach systematycznie rosły,
zaś poziomy wymagane były realizowane. Należy jednak zwrócić uwagę, że znaczące przekraczanie
wymaganych poziomów recyklingu odpadów ze szkła wynikało prawie wyłącznie z rozliczania
nadwyżek z lat poprzednich. Na mocy artykułu 11a ustawy o obowiązkach przedsiębiorców (…)20
organizacjom odzysku i przedsiębiorcom, którzy w danym roku wykonali obowiązek w wielkości
przekraczającej wymagany poziom odzysku lub recyklingu przysługuje prawo rozliczenia masy
odpadów opakowaniowych przekraczającej wymagany poziom odzysku lub recyklingu w
następnym roku kalendarzowym.
Recykling faktycznie wykonany był w poszczególnych latach niewiele wyższy niż poziom wymagany
(z wyjątkiem 2004 r., kiedy poziomu recyklingu faktycznie wykonanego był o ponad 10 punktów
procentowych niższy niż poziom wymagany.
Znamienne, że wykazywana w kolejnych latach nadwyżka z roku poprzedniego nie była zgodna z
wielkościami wykazywanymi latach kolejnych. Analizą objęto okres od 2004 r., gdyż dopiero wtedy
wprowadzono do przepisów możliwość rozliczania zrealizowanej nadwyżki w roku następnym.
Tabela.
Nadwyżki zrealizowanego obowiązku recyklingu odpadów opakowaniowych ze szkła i ich
rozliczenie w sprawozdaniach OŚ-OP2
Wyszczególnienie
Masa opakowań poddanych
recyklingowi ogółem
Masa opakowań poddanych
recyklingowi w roku
sprawozdawczym
Recykling wymagany (masa
2002
2003
2004
2005
2006
2007
2008
2009
99,1
142,0
285,0
365,1
335,1
364,0
572,0
526,0
99,1
85,9
142,0
115,2
255,0
201,3
178,0
275,5
272,0
244,6
309,0
295,5
446,0
396,9
351,0
343,3
20
Ustawa z dnia 11 maja 2001 r. o obowiązkach przedsiębiorców w zakresie gospodarowania niektórymi odpadami
oraz o opłacie produktowej i opłacie depozytowej, Dz.U. 2001 nr 63 poz.639 ze zm.
36
opakowań wprowadzonych x
poziom recyklingu)
Nadwyżka zrealizowana (1-3)
Nadwyżka wykazana w roku
kolejnym
13,2
-
26,8
-
83,7
89,6
90,5
68,5
187,1
63,1
55,0
126,0
175,1
182,7
175,0 -
Źródło: opracowanie własne.
W przypadku opakowań ze szkła wielkość przeniesionej nadwyżki została zawyżona w 2005 r. o
105 tys. Mg, a w 2007 r. o 57,5 tys. Mg, natomiast w pozostałych latach wykazywano nadwyżki
niższe niż faktycznie osiągnięte. Jest to tym bardziej interesujące, że wykazywanie wielkości
nadwyżki niższej niż zrealizowana jest sprzeczne z interesem podmiotów zobowiązanych.
Raportując niższe wartości nadwyżek z roku poprzedniego podmioty zobowiązane rezygnują z
nabytych praw (nadwyżkę można rozliczyć tylko w roku następnym, a nie w kolejnych latach), co w
konsekwencji prowadzi do konieczności nabywania w kolejnych latach dodatkowych potwierdzeń
recyklingu i przynosi wymierne straty finansowe.
Analiza danych wskazuje więc, że są one obarczone pewnymi błędami i nadużyciami popełnianymi
przez podmioty raportujące. Błędy i pomyłki popełniane przez przedsiębiorców w sprawozdaniach
oraz opóźnienia w ich składaniu powodują, że konieczne jest wielokrotne poprawianie raportów
wojewódzkich, a w konsekwencji wymusza to weryfikowanie raportów ministerialnych.
Podobne wnioski płyną także z porównania publikowanych przez Komisję Europejską raportów
krajowych dotyczących odpadów opakowaniowych oraz zestawień ze sprawozdań OŚ-OP2. W
latach 2005-2006 w sprawozdaniach do KE wykazano recykling odpadów opakowaniowych ze szkła
wyższy niż wynikający z zestawienia sprawozdań OŚ-OP2 (w 2005 r. o 82 tys. Mg, a w 2006 r. o 8
tys. Mg). Ponadto, w 2006 r. w sprawozdaniu do KE wykazano, że masa opakowań
wprowadzonych na rynek (masa generowanych odpadów opakowaniowych ze szkła) była o 144
tys. wyższa niż ta wykazana w sprawozdaniach OŚ-OP2.
Jak z tego wynika, Ministerstwo Środowiska na podstawie źródeł informacji innych niż
sprawozdawczość z wykonania obowiązku recyklingu i odzysku odpadów opakowaniowych,
przeprowadzało korekty danych.
Tabela.
Masa odpadów opakowaniowych ze szkła generowanych i poddanych recyklingowi według
sprawozdań OŚ-OP2 i raportów do Komisji Europejskiej
37
Źródło: opracowanie własne na podstawie danych Ministerstwa Środowiska i Komisji Europejskiej.
Źródła pochodzenia odpadów opakowaniowych ze szkła, których recykling rozliczono w sprawozdaniach OŚ-OP2
Źródło: opracowanie własne na podstawie danych Ministerstwa Środowiska
Fakt, że przedsiębiorcy zobowiązani do realizacji obowiązku odzysku i recyklingu popełniają
nadużycia w sprawozdaniach OŚ-OP2 składanych zgodnie z przepisami ustawy o obowiązkach
przedsiębiorców znajduje także potwierdzenie w danych gromadzonych w Centralnym Systemie
Odpadowym, na podstawie przepisów ustawy o odpadach. Przykładowo, zgodnie z danymi CSO w
2008 r. w polskich instalacjach poddano recyklingowi 395 tys. Mg odpadów ze szkła o kodzie
150107, natomiast z zestawienia sprawozdań OŚ-OP2 wynika, że w roku tym faktycznie poddano
recyklingowi 446 tys. Mg odpadów, czyli aż o 51 tys. Mg więcej. Pozytywnie należy w związku z
tym ocenić fakt, ze w 2009 r. wielkości te były równe (351 tys. Mg).
Wielkość realizowanego recyklingu w układzie województw jest wyznaczona lokalizacją hut szkła
opakowaniowego, będących największymi recyklerami.
Tabela
Odzysk odpadów opakowaniowych ze szkła (kod 150107) według województw
2008
Województwa
Dolnośląskie
Kujawsko-pomorskie
Lubelskie
Lubuskie
Łódzkie
Małopolskie
Mazowieckie
Opolskie
Podkarpackie*
Podlaskie
Pomorskie
Śląskie
Świętokrzyskie
odzysk w
instalacjach
4 597,86
3 123,44
2 481,76
11 168,54
50 907,19
31 455,52
8 319,09
28 108,60
56 430,60
109,20
4 797,18
69 738,37
7 231,96
2009
odzysk poza
instalacjami
19,65
1 222,60
74,80
0,00
717,05
16,10
2,54
0,00
0,00
0,00
0,00
121,69
0,00
38
odzysk w
instalacjach
8 563,94
877,82
3 018,30
21 822,57
35 229,85
16 145,64
31 980,87
36 257,19
0,00
194,00
5 464,59
82 980,60
8 729,82
odzysk poza
instalacjami
0,00
0,24
0,00
0,00
464,57
10,70
191,76
0,00
0,00
0,00
0,00
6,72
0,00
Warmińsko-Mazurskie
Wielkopolskie
Zachodniopomorskie
RAZEM
*brak danych za 2009 r.
19 515,78
8 928,24
2 487,19
394 670,99
0
8 928,24
226,14
4 090,50
6 992,42
90 163,14
2 506,22
350 926,97
29,90
258,66
15,8
978,35
Odpady opakowaniowe stanowią około 60-70% przetwarzanych odpadów ze szkła. Część odpadów
opakowaniowych i inne odpady komunalne ze szkła są przetwarzane w ramach strumienia
odpadów z mechanicznej obróbki odpadów (z sortowania) oraz odpadów komunalnych
segregowanych i gromadzonych selektywnie.
Tabela
Odzysk odpadów ze szkła według rodzajów
Rodzaje odpadów
odzysk w
instalacjach
2008
odzysk poza
instalacjami
odzysk w
instalacjach
2009
odzysk poza
instalacjami
Odpady opakowaniowe ze szkła - kod 150107
Odpady z budowy, remontów i demontażu obiektów
budowlanych - kod 170202
394 670,99
4 090,50
350 926,97
978,35
14 866,52
5,7
2 458,07
210,96
Odpady z mechanicznej obróbki odpadów- kod 191205
Odpady komunalne segregowane i gromadzone
selektywnie - kod 200102
195 524,63
155,02
113 160,96
59,76
14 837,74
429,75
14 057,88
1 713,01
RAZEM
619 899,88
Źródło: dane Ministerstwa Środowiska (Centralny System Odpadowy).
4 680,97
480 603,88
2 962,08
39
Piotr Kardaś
6. Systemy zbiórki i segregacji szkła w Polsce
Jakość surowca pochodzącego z systemów zbiórki i segregacji opakowań szklanych ma kluczowe
znaczenie dla ich późniejszej przydatności do recyklingu. Znaczenie to jest tym większe, że w
związku z rosnącymi szybko wymaganymi poziomami recyklingu opakowań szklanych, aby być w
stanie osiągnąć w skali kraju wymagane prawem poziomy recyklingu należy przetworzyć blisko
100% zebranych odpadów opakowaniowych ze szkła. Głównym problemem jest fakt, że zasięg
systemów segregacji jest daleki od objęcia całości ludności Polski, a efekty ich funkcjonowania
(masa odpadów zebranych na 1 mieszkańca) są niezadowalające
6.1. Rodzaje systemów zbiórki szkła w Polsce
Zużyte opakowania szklane (stłuczka szklana) zbierane są w Polsce zarówno w lokalnych systemach
segregacji odpadów opartych o specjalne pojemniki (jeden lub dwa pojemniki na szkło), jak i w
systemach workowych.
Systemy pojemnikowe
Zdecydowanie najbardziej rozpowszechnionymi kolorami pojemników służących do selektywnego
zbierania zużytych opakowań szklanych są biały (opakowania bezbarwne) i zielony (opakowania ze
szkła kolorowego). W przypadku, gdy do zbiórki opakowań szklanych służy jeden pojemnik, także z
reguły wyróżnia go jeden z tych kolorów. Kilkuletnie doświadczenia autora w zakresie edukacji
ekologicznej i promocji selektywnego zbierania odpadów ze szkła opakowaniowego pozwalają na
stwierdzenie, że kolory te przez wiele osób kojarzone są intuicyjnie z opakowaniami ze szkła.
Wspomniana kolorystyka jest zgodna z Rozporządzeniem Ministra Gospodarki i Pracy z 25
października 2005 r. w sprawie szczegółowego sposobu postępowania z odpadami
opakowaniowymi21, zgodnie z którym zbiórkę zużytego szkła opakowaniowego należy prowadzić w
podziale na bezbarwne i kolorowe.
Systemy dwupojemnikowe
Najlepsze z punktu widzenia przydatności zebranego surowca wtórnego do recyklingu są systemy
zbiórki, w których zużyte opakowania szklane zbierane są do dwóch pojemników. W systemach
takich stosuje się zazwyczaj pojemnik w kolorze zielonym na szkło kolorowe – głównie oranżowe
(brązowe) i zielone oraz pojemnik w kolorze białym na szkło bezbarwne. Oddzielenie stłuczki
bezbarwnej jest istotne, gdyż większość hut szkła w Polsce jest w stanie wykorzystać wyłącznie
stłuczkę bezbarwną. Przykładami dużych systemów segregacji opartych w większości o dwa
pojemniki na szkło opakowaniowe są systemy zorganizowane w Poznaniu oraz w gminach w
okolicy Bełchatowa (zorganizowany przez samorządową spółkę Eko-Region). W drugim z
wymienionych systemów wyniki zbiórki przekraczają 15 kg na mieszkańca rocznie. W systemach
obsługiwanych przez spółkę Eko-Region w 2009 r. rozpoczęto ustawianie pojemników na
opakowania szklane we wszystkich pojedynczych nieruchomościach mających umowę na wywóz
odpadów, co pozwoli znacząco uzupełnić system gniazd dużych pojemników. Działanie to ma
jeszcze podnieść efektywność zbiórki na tym terenie.
W Poznaniu roczne efekty selektywnej zbiórki szkła to około 5000 Mg rocznie czyli ok. 9
kg/mieszkańca (zgodnie z opublikowanym w 2009 r. sprawozdaniem z realizacji planu gospodarki
21
Dz.U. nr 219 poz. 1858.
40
odpadami22). W 2007 r. było to 5005 Mg, a w 2008 r. zebrano łącznie 4939 Mg. Większość
mieszkańców miasta ma dostęp do pojemników na bezbarwne i kolorowe opakowania szklane,
dodatkowo około 30 tys. nieruchomości objętych jest zbiórką workową (Poznań liczy ok. 575
tysięcy mieszkańców). Dla porównania w Łodzi (ok. 740 tys. mieszkańców) w 2007 r. zebrano
selektywnie 641,27 Mg (0,9 kg/mieszkańca), a w 2008 r. 1 841 Mg odpadów ze szkła (2,5
kg/mieszkańca). Dane dla Łodzi pochodzą ze sprawozdania z realizacji planu gospodarki odpadami
za analogiczny okres23.
Systemy jednopojemnikowe
Systemy zbiórki w których zużyte opakowania szklane zbierane są do jednego pojemnika (bez
podziału na opakowania bezbarwne i kolorowe) są w Polsce zdecydowanie najbardziej
rozpowszechnione.
Systemy trójpojemnikowe
W Polsce nie spotyka się systemów selektywnego zbierania odpadów, w których szkło
opakowaniowe byłoby zbierane do trzech pojemników (osobno szkło bezbarwne, osobno
opakowania brązowe, osobno zielone). Tego typu zbiórka jest prowadzona m.in. w Niemczech,
jako alternatywa wobec dwupojemnikowych systemów zbiórki szkła.
Zbiórka w koszach ulicznych
W przeciwieństwie do wielu krajów europejskich, w Polsce nie jest prowadzona praktycznie
zbiórka odpadów opakowaniowych, w tym odpadów szklanych, poprzez kosze uliczne na odpady
surowcowe. Małe jest również rozpowszechnienie pojemników na inne odpady surowcowe
niewielkich rozmiarów, ustawianych w różnego rodzaju budynkach i przestrzeniach publicznych.
Wyjątkiem od tej reguły są niektóre centra handlowe (np. centra firmy IKEA oraz Centrum
Handlowe Factory Ursus i Centrum Handlowe Reduta w Warszawie). Zbiórka tego typu jest
powszechna w krajach Europy Zachodniej – na przykład na dworcach kolejowych w Niemczech.
W chwili opracowywania niniejszego raportu Urząd Miasta Stołecznego Warszawy prowadził
pilotażowy projekt w zakresie zbiórki szkła opakowaniowego i innych surowców wtórnych do
pojemników ulicznych rozstawionych w centrum miasta. Czterokomorowe pojemniki ustawione na
ulicach Warszawy mają dwie komory na odpady z opakowań szklanych (ze szkła bezbarwnego i
kolorowego). Na ścianach pojemników zostały umieszczone plakaty promujące segregację
odpadów, wskazujące dodatkowo, jaki rodzaj surowca należy wrzucać do której komory. Znacząca
część pojemników ustawiona jest w najbardziej ruchliwych punktach miasta, dlatego nie do
przecenienia jest ich funkcja edukacyjna.
Od listopada 2009 r. na ulicach Warszawy stało 25 takich pojemników, w lecie 2010 r. było ich 118.
Planowane było ustawienie kolejnych 100 pojemników. Otwory poszczególnych komór utrudniają
wrzucanie większych przedmiotów (np. worków ze zmieszanymi odpadami). Według ustnej
informacji z warszawskiego Biura Ochrony Środowiska jakość otrzymywanego surowca jest
22
Sprawozdanie z realizacji Planu gospodarki odpadami dla miasta Poznania za okres 2007-2008, Poznań, 2009.
Sprawozdanie opracowane przez pracowników Oddziału Gospodarki Odpadami Wydziału Gospodarki Komunalnej i
Mieszkaniowej Urzędu Miasta Poznania
http://bip.city.poznan.pl/bip/public/bip/attachments.html?co=show&instance=1097&parent=34872&lang=pl&id=714
41
23
Sprawozdanie z realizacji Planu gospodarki odpadami dla miasta Łodzi – PGO Łódź za lata 2007- 2008, Łódź, sierpień
2009.
41
zadowalająca – około 80% zawartości pojemników to czyste odpady surowcowe. Zadowalająca
czystość surowców odnosi się nawet do pojemników rozstawionych w ścisłym centrum miasta,
gdzie większość przechodniów bardzo się spieszy. Pojemniki są opróżniane do 3 razy dziennie
(komory zaopatrzone są w wymienne worki stylonowe).
Głównym zadaniem pojemników nie jest pozyskanie surowców wtórnych, ale odciążanie koszy
ulicznych, w których w większości gromadzi się właśnie odpady nadające się do recyklingu.
Ustawienie pojemników ulicznych na odpady segregowane w Warszawie jest częścią wieloletniego
projektu „Warszawa Stolicą Czystości” współfinansowanego ze środków Mechanizmu
Finansowego Europejskiego Obszaru Gospodarczego.
Podsumowując należy stwierdzić, że ten rodzaj zbiórki zużytych opakowań szklanych jest
potencjalnie bardzo obiecujący, ale w chwili pisania raportu pomijalny z punktu widzenia efektów
w skali kraju.
Systemy workowe
Wyraźnie mniej popularne niż systemy pojemnikowe są workowe systemy segregacji odpadów.
Zużyte opakowania szklane są w nich zbierane do jednego lub dwóch worków. Przykładami
efektywnych systemów segregacji odpadów komunalnych, w tym ze zbieranych selektywnie
odpadów z opakowań szklanych są te zorganizowane w powiecie żywieckim przez spółkę Beskid
oraz w gminie Włoszakowice (woj. wielkopolskie). Spółka Beskid została założona przez 18 gmin z
okolic Żywca i Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska w Katowicach. Na terenie tym osiąga się
wyniki ponad 20 kilogramów na mieszkańca rocznie. Liczba systemów workowej zbiórki szkła
opakowaniowego w ostatnich latach ma tendencję rosnącą.
6.2. Pozostałe źródła i sposoby pozyskania stłuczki szkła opakowaniowego
Sortownie, wysypiska i spalarnie
Niewielkie ilości stłuczki szklanej są w Polsce pozyskiwane także poza systemami zbiórki
selektywnej, poprzez wybieranie surowców wtórnych na składowiskach odpadów, z sortowania
zmieszanych odpadów komunalnych w sortowniach i z warszawskiej spalarni odpadów
komunalnych (ZUSOK Warszawa).
Użytkownicy przemysłowi, gastronomia i hotele
W polskich realiach bardzo ważnym źródłem zużytych opakowań szklanych są firmy
wykorzystujące je do pakowania swoich produktów. W firmach tego typu odpady ze szkła
powstają między innymi na skutek uszkodzenia opakowań podczas ich napełniania i pakowania.
Zdarza się też pozyskanie dużej ilości dobrej jakości stłuczki przy okazji wymiany opakowań
wielorazowego użytku towarzyszącej wprowadzaniu do sprzedaży nowych ich wzorów.
Natomiast zbiórka z hoteli i punktów gastronomicznych miała w chwili powstawania raportu
znaczenie pomijalne z punktu widzenia recyklingu w skali kraju. Firmy tego rodzaju są potencjalnie
źródłem stłuczki bardzo dobrej jakości.
Zbiórka odpadów opakowaniowych i zmieszanych surowców wtórnych oraz segregacja w systemie
„suche-mokre”
Zbiórka odpadów opakowaniowych lub surowców wtórnych bez podziału na frakcje materiałowe
prowadzona jest zarówno w systemach pojemnikowych, jak i workowych. Według powszechnej w
branży szklarskiej opinii stłuczka z takich systemów segregacji jest wyraźnie gorszej jakości niż z
systemów, w których do jej zbiórki służą specjalne pojemniki.
42
Przykładem miasta w którym tego typu zbieranie odpadów komunalnych przynosi rezultat w
postaci wysegregowania znaczących ilości szkła opakowaniowego jest Lublin. W mieście tym
ustawione jest ponad 1250 pojemników do zbiórki zmieszanych odpadów surowcowych i
dodatkowo niewielka liczba pojemników do zbiórki szkła24.
Skupy
Punkty skupu zużytych opakowań są potencjalnie źródłem bardzo dobrej jakości surowca szkła
opakowaniowego. Natomiast ze względu na niskie ceny skupu, szczególnie w porównaniu z cenami
metali, to źródło surowca do recyklingu ma bardzo małe znaczenie.
Należy też wspomnieć, że część hut szkła opakowaniowego skupuje samodzielnie
niezanieczyszczone poużytkowe opakowania szklane.
6.3. Zbiórka innych rodzajów szkła
Zbiórka innych rodzajów zużytego szkła (szkło płaskie okienne, szkło płaskie z szyb
samochodowych, szkło kineskopowe) jest prowadzona z reguły poza systemami segregacji
odpadów komunalnych (np. w stacjach demontażu pojazdów, zakładach przeróbki sprzętu
elektronicznego, na placach budów, w firmach produkujących stolarkę okienną itp.).
Przedsiębiorstwa sektora komunalnego z reguły nie zajmują się selektywnym zbieraniem odpadów
tego typu lub (rzadko) organizują tylko okresowo akcje zbiórki szkła innego niż opakowaniowe.
6.4. Logistyka opadów ze szkła
Część firm zajmujących się uzdatnianiem (oczyszczaniem) stłuczki szkła opakowaniowego
dostarcza swoim dostawcom kontenery, w których mogą oni czasowo magazynować zebrany
surowiec i transportuje je do instalacji oczyszczania własnym transportem samochodowym.
Transportem stłuczki zajmują się też firmy transportowe.
W kilku przypadkach możliwe jest także dostarczanie stłuczki szklanej do stacji oczyszczania
transportem kolejowym (np. w przypadku instalacji firmy Recykling Centrum w Jarosławiu).
6.5. Rozpowszechnienie systemów zbiórki szkła w Polsce25
Stowarzyszenie Forum Opakowań Szklanych prowadziło na potrzeby branży szklarskiej badania
rozpowszechnienia systemów segregacji zużytego szkła opakowaniowego. Według ostatniego z
przeprowadzonych szacunków opakowania szklane były zbierane w 49% polskich gmin (1231
gmin). W styczniu 2008 r. liczba pojemników do zbiórki szkła osiągnęła około 54 tysiące. Z tego
mniej niż 14 tysięcy pojemników służyło zbiórce opakowań bezbarwnych (ich niewielka część to
pojemniki dwukomorowe). Pozostałe pojemniki przeznaczone były do zbiórki opakowań bez
podziału na kolory (w znaczącej większości), bądź opakowań ze szkła kolorowego. W tym okresie
systemy workowe mogły obejmować nawet 1,5 mln mieszkańców, a 76% ludności Polski mieszkało
w gminach w których istniał jakiś system zbiórki zużytego szkła opakowaniowego (niezależnie od
jego jakości, ilości pojemników, czy ilości mieszkańców objętych zbiórką workową i osiąganych
24
M. Stani, „Selektywna zbiórka odpadów systemem lubelskim - wzorem dla innych gmin” Wdrażanie
nowoczesnego i efektywnego systemu gospodarki odpadami w Lublinie przy współpracy samorządu z
prywatnymi przedsiębiorcami. Prawne, społeczne i ekonomiczne aspekty lubelskiego systemu gospodarki
odpadami. www.pigo.org.pl/darek/lublin.ppt
25
Na podstawie niepublikowanych wyników badań Stowarzyszenia Forum Opakowań Szklanych
43
wyników zbiórki). Około 34 % ludności Polski mieszkało w gminach w których przynajmniej część
szkła była zbierana z podziałem na kolory.
Najnowszym dostępnym opracowaniem dotyczącym systemów segregacji odpadów w skali całego
kraju jest raport GUS Infrastruktura komunalna w 2008 r.26. Zgodnie z tym opracowaniem
selektywne zbieranie odpadów prowadzone było w 2.290 gminach. Brak natomiast danych, w ilu z
nich dotyczyło to odpadów z opakowań, w tym opakowań szklanych. Autorzy opracowania nie
brali też pod uwagę tego, czy zbiórka jest stała, czy akcyjna i jaki procent ludności obejmuje.
6.6. Efektywność systemów zbiórki
Średnia efektywność systemów zbiórki szkła jest w Polsce stosunkowo niska, na co wpływ mogą
mieć m.in.:
 mała ilość pojemników w poszczególnych systemach segregacji,
 niewielkie zaangażowanie wielu firm z sektora komunalnego i samorządów w prawidłową
organizację tych systemów,
 trudny dostęp mieszkańców do urządzeń służących do segregacji szkła (częsta niewłaściwa
lokalizacja pojemników).
Trzeba jednak w tym miejscu wspomnieć, że w przypadku pojedynczych systemów zbiórki
odnotowuje się już efekty przekraczające 20 kg odpadów ze szkła rocznie na osobę (np. na terenie
obsługiwanym przez spółkę Beskid z Żywca) lub niewiele mniejszą (np. EKO-REGION, Bełchatów).
Dla porównania – zgodnie z danymi GUS w 2008 r. z gospodarstw domowych zebrano 137 tys. Mg
odpadów ze szkła, co daje ok. 3,6 kg/mieszkańca.
6.7. Standardy zbiórki szkła opakowaniowego
Polscy producenci opakowań szklanych i współpracujące z nimi firmy specjalizujące się w
oczyszczaniu stłuczki szklanej stworzyły i dopracowały w latach dziewięćdziesiątych XX wieku Zbiór
standardów systemu zbiórki i recyklingu zużytych opakowań szklanych (tzw. standardy FOS). Na
standardy te składają się następujące elementy:
 pojemniki do selektywnej zbiórki zużytych opakowań szklanych;
 magazynowanie zebranej stłuczki szklanej - standard określający minimalne wymagania
jakie należy spełnić przy magazynowaniu stłuczki ze zbiórki selektywnej opakowań
szklanych;
 zbiórka stłuczki szklanej – sposób prowadzenia;
 stłuczka szklana - własności jakościowe materiału przed uzdatnieniem - określający
minimalne wymagania stawiane stłuczce szklanej pozyskanej ze zbiórki selektywnej
zużytych opakowań;
 stłuczka szklana - parametry jakościowe stłuczki po uzdatnieniu. Standard określa
minimalne wymagania jakościowe stawiane stłuczce przygotowanej do recyklingu w hucie
szkła.
Zbiór „Standardów FOS” był wielokrotnie publikowany w prasie fachowej i materiałach
konferencyjnych. Zapoznać się z nim można na stronie internetowej Stowarzyszenia pod adresem:
http://www.fos.pl/index.php?m=6&pz=3.
Wiele hut szkła opakowaniowego przyjęło wewnętrzne standardy jakości skupowanej stłuczki
szklanej dużo ostrzejsze od tych wskazanych w Standardach FOS.
26
Infrastruktura komunalna w 2008 roku, GUS, Warszawa 2009.
44
Jakość surowca a nowoczesne stacje oczyszczania
W ostatnich latach wiele działających w Polsce stacji oczyszczania stłuczki zostało gruntownie
unowocześnionych (głównie dzięki zainstalowaniu sorterów optoelektronicznych). Nowoczesne
stacje oczyszczania umożliwiają nawet rozdzielanie stłuczki szklanej na poszczególne kolory. Należy
jednak pamiętać, że nie wszystkie firmy aktywne na polskim rynku posiadają tę technologię.
Znaczące zwiększenie tonażu zużytych opakowań szklanych nie będzie możliwe więc bez
polepszenia, lub przy pogorszeniu, jakości surowca pochodzącego z systemów segregacji
odpadów. W najbliższych latach wraz ze wzrostem ilości surowca poddawanego w Polsce
recyklingowi może okazać się, że spodziewany dalszy postęp w dziedzinie oczyszczania stłuczki
będzie niewystarczający. Dlatego wszelkie działania nakierowane na polepszenie jakości zbiórki u
źródła, a nie tylko ilości zbieranego surowca wydają się mieć kluczowe znaczenie.
Problemy z jakością stłuczki
Wśród najważniejszych problemów napotykanych w procesie oczyszczania i recyklingu opakowań
szklanych mających źródło w lokalnych systemach segregacji należy wymienić:
 problemy związane z brakiem podziału na opakowania różnych kolorów,
 zanieczyszczenia ceramiką (porcelaną, kamionką, cegłami, dachówkami itp.),
 problemy związane ze zbyt krótkim czasem sezonowania (magazynowania przed wysłaniem do
oczyszczenia) stłuczki i niewłaściwą organizacją punków magazynowania.
W miejscach składowania stłuczki nie może dochodzić do jej mieszania z innymi rodzajami
odpadów. W stłuczce nie mogą znaleźć się też fragmenty betonu, cegieł, ziemi, czy żwiru. Pamiętać
należy także bezwzględnie o konieczności oddzielenia szkła bezbarwnego i kolorowego, jeśli zbiórki
dokonano w takim podziale.
Recyklerzy szkła skarżą się także coraz częściej na wtórne zanieczyszczenie stłuczki podczas
transportu i magazynowania27). Zjawisko to było obserwowane już wcześniej, ale wraz ze
wzrostem ilości zbieranego surowca nabiera coraz większego znaczenia.
A. Wojciechowski, Bariery w recyklingu opakowań szklanych, referat na Forum Recyklingu,
Poleko 2006. Rozszerzona wersja referatu została opublikowana w miesięczniku „Recykling”: A.Wojciechowski,
27
P.Kardaś, Bariery w recyklingu szkła "Recykling" 2006 nr 11.
45
Download