Interpretacja Wytycznych w zakresie kwalifikowania wydatkow w

advertisement
Interpretacja Wytycznych w zakresie kwalifikowania wydatków w ramach PO IiŚ w zakresie
trybu procedur zawierania umów zgodnie z art. 701- 705 K.c.
W związku z wątpliwościami dotyczącymi interpretacji Wytycznych w zakresie kwalifikowania
wydatków w ramach PO IiŚ w zakresie trybu procedur zawierania umów zgodnie z art. 701- 705 K.c.,
Ministerstwo Rozwoju Regionalnego udzieliło odpowiedzi na zadane pytania.
Pyt. 1: Czy wskazane w Wytycznych w zakresie kwalifikowania wydatków w ramach PO IiŚ tryby procedur
zawierania umów: przetarg zgodnie z art. 701- 705 K.c. lub przetarg i aukcja zgodnie z art. 701- 705 K.c.
są trybami obligatoryjnymi dla beneficjentów, do których nie ma zastosowania ustawa Pzp (poza wyjątkami
wskazanymi w pkt 5 ww. wytycznych)?
Odp.: Na podstawie podpisanej umowy o dofinansowanie każdy beneficjent jest zobowiązany do stosowania
Wytycznych w zakresie kwalifikowania wydatków w ramach PO IiŚ (dalej „Wytyczne”). Zgodnie
z podrozdziałem 5.5. pkt 4 Wytycznych „Z wyjątkiem pkt 5, beneficjent zawierający z wykonawcami
umowy, do których nie ma zastosowania ustawa Pzp, zobowiązany jest zawierać umowy w formie pisemnej
w drodze aukcji albo przetargu, o których mowa w art. 701- 705 K.c., (chyb, że przepisy szczególne
wymagają innego trybu i formy zawierania umowy), z uwzględnieniem wymogów określonych
w
Komunikacie
Komisji”.
Z
powyższego
wynika
w
szczególności,
iż
wydatki
ponoszone
przez beneficjentów niezobowiązanych z mocy przepisów ustawy Pzp do jej stosowania, mogą zostać
uznane za kwalifikowane jedynie, gdy zostały poniesione w związku z realizacją umowy zawartej w trybie
przetargu albo aukcji, z wyłączeniem wyjątków wskazanych w Wytycznych.
Pyt. 2: Jak należy traktować przypadek, gdy beneficjent zastosował tryb wskazany w art. 701- 705 K.c.,
a następnie unieważnił postępowanie z powodu braku ofert i wybrał wykonawcę w innym trybie w sposób
analogiczny, jaki został wskazany w przesłankach w ustawie Pzp do zastosowania trybu negocjacji bez
ogłoszenia oraz zapytania o cenę. Czy należy potraktować postępowanie Zamawiającego jako
niezastosowanie właściwego trybu i nałożyć korektę w wysokości 100% wydatków kwalifikowanych
wynikających z umowy czy jedynie uznać, iż nie została zachowana zasada jawności i nałożyć korektę w
wysokości 25%? Czy można uznać, iż miało miejsce jedno postępowanie o udzielenie zamówienia, tj.
przetarg zgodnie z art. 701- 705 K.c., w ramach którego zostało zamieszczone ogłoszenia w Internecie i
siedzibie Zamawiającego, a więc została zachowana zasada jawności?
Odp.: W przypadku beneficjentów niezobowiązanych podmiotowo do stosowania Pzp zasadą jest zawieranie
umów w jednym z trybów określonych w z art. 701 K.c. gwarantujących zachowanie konkurencyjności i
jawności tj. przetargu bądź aukcji. Wyjątkiem od tej zasady jest zawarcie umowy w sposób efektywny, o ile
to możliwe po dokonaniu rozeznaniu rynku, a jednym z przypadków przewidzianych w Wytycznych dla tego
trybu jest udzielenie zamówienia, co do którego zachodzą okoliczności analogiczne do opisanych w art. 67
ust. 1 Pzp. W opinii Instytucji Zarządzającej PO IiŚ, w przypadku, gdy beneficjent zastosował tryb wskazany
w art. 701- 705 K.c., a następnie unieważnił postępowanie z powodu braku ofert, to na gruncie postanowień
Wytycznych dopuszczalne jest przyjęcie, że doszło do zawarcia umowy w okolicznościach analogicznych do
opisanych w art. 67 ust. 1 pkt 4 Pzp. Co prawda przepis ten wymaga, by doszło do co najmniej dwukrotnego
unieważnienia postępowania o zamówienie publiczne (w tym minimum jednego przetargu), jednakże w
ocenie IŻ nie jest uzasadnione przyjmowanie tak restrykcyjnej interpretacji Wytycznych w zakresie pojęcia
„analogicznych okoliczności” co do ilości unieważnionych przetargów (aukcji) dla beneficjentów nie
stosujących ustawy Pzp.
Zatem nie ma przeszkód, aby w opisanej sytuacji wybór wykonawcy nastąpił w trybie rozeznania rynku przy
zachowaniu zasady efektywności oraz pod warunkiem braku istotnych zmian w pierwotnych warunkach
zamówienia (w szczególności w zakresie przedmiotu zamówienia i sposobu jego realizacji). Jeżeli
beneficjent zawarł umowę z wykonawcą postępując w ww. sposób to należy przyjąć, że działał zgodnie z
Wytycznymi i nie ma potrzeby nakładania korekty na wydatki poniesione na podstawie tak zawartej umowy.
Należy mieć jednak na uwadze, że w sytuacji opisanej powyżej konieczność odstąpienia od przeprowadzenia
procedury przetargu/aukcji zgodnej z w art. 701 K.c. na rzecz rozeznania rynku, powinna być każdorazowo
należycie uzasadniona i udokumentowana przez beneficjenta.
Pyt. 3: Jak należy potraktować następujący przypadek: beneficjent zastosował w prowadzonym
postępowaniu o udzielenie zamówienia analogiczny tryb jak wskazany w ustawie Pzp tj. tryb zapytanie o
cenę oraz przeprowadził go w sposób gwarantujący konkurencyjność, równe traktowanie wykonawców oraz
zapewniający efektywność wydatków (wybrał ofertę z najniższą ceną). Czy należy w takiej sytuacji
stwierdzić naruszenie (zgodnie z Taryfikatorem do wymierzania korekt finansowych za naruszenie zasad
zawierania umów, do których nie stosuje się ustawy Pzp) „niezastosowanie odpowiedniego trybu wyboru
wykonawcy” i nałożyć korektę w wysokości 100%, czy też można stwierdzić, iż nie została zachowana
zasada jawności, za którą ww. dokument przewiduje korektę 25%.
Odp.: Mając na uwadze wyjaśnienia przedstawione w pkt 1 i 2 zastosowanie przez beneficjenta trybu
analogicznego do trybu zapytania o cenę, zamiast trybu przetargu lub aukcji, o których mowa w art. 701- 705
K.c., do czego był zobowiązany, nie może zostać uznane za zgodne z wymogami Wytycznych i jest
podstawą do wymierzenia korekty za niezastosowanie odpowiedniego trybu wyboru wykonawcy, zgodnie z
Taryfikatorem do wymierzania korekt finansowych za naruszenie zasad zawierania umów, do których nie
2
stosuje się ustawy Pzp. Jedynie na marginesie wspomnieć należy, że tryb zapytania o cenę ze swej istoty nie
gwarantuje konkurencyjności w ubieganiu się o udzielenie zamówienia, bowiem zamawiający kieruje
zapytania do ograniczonego kręgu zainteresowanych podmiotów.
3
Download