Slajd 0 - wnp.pl

advertisement
IV Europejski
Kongres Gospodarczy 2012
BEZPIECZEŃSTWO
DOSTAW WODY
w aspekcie środków
finansowych
przeznaczonych na
zaopatrzenia w wodę.
Katowice, dnia 15.05.2012 r.
Woda
– błękitne bogactwo,
konieczna jest do
naszego życia
i istnienia naszej
planety
Zaopatrzenie w wodę przeznaczoną do
spożycia przez ludzi jest jednym
z najważniejszych czynników
wpływających na możliwość rozwoju
poszczególnych regionów.
Dostawą wody przeznaczonej do spożycia
przez ludzi zajmują się lokalne
przedsiębiorstwa wodociągowe
W kraju mamy 9 025 wodociągów, w tym
4 289 wodociągów produkujących poniżej 100 m³ wody na
dobę i odpowiednio
4 063 wodociągów produkujących od 100 do 1000 m³ wody
na dobę,
607 produkujących wodę w zakresie od 1000 – 10 000 m³
wody na dobę,
60 produkujących wodę w zakresie od 10 000 – 100 000
m³ wody na dobę oraz
6 produkujących powyżej 100 000 m³ wody na dobę
Dostawą wody przeznaczonej do spożycia
przez ludzi zajmują się lokalne
przedsiębiorstwa wodociągowe
Liczba wodociągów
5000
4289
4063
Liczba wodociągów
4000
3000
2000
1000
607
60
0
poniżej 100
100 - 1 000
1 000 - 10 000
10 000 - 100 000
Wielkość produkcji m³/dobę
6
powyżej 100 000
Pobór wody na potrzeby eksploatacji sieci
wodociągowej
Wyszczególnienie
2008
2009
2010
Ogółem
2103,5
2067,3
2062,4
w tym:
wody powierzchniowe
662,1
649,1
637,0
wody podziemne
1441,4
1418,2
1425,4
mln. m³
Pobór wody na potrzeby eksploatacji sieci
wodociągowej
2500
mln. m³
Pobór wody w mln m³/rok
2000
Ogółem
1500
w tym:
wody
powierzhniowe
1000
wody podziemne
500
0
2008
2009
2010
Zapewnienie
BEZPIECZEŃSTWA
DOSTAW WODY związane
jest ściśle
z odprowadzeniem
i unieszkodliwianiem
ścieków.
Na koszty dostaw wody
to nie tylko nakłady
finansowe związane
z procesem uzdatniania
i dystrybucji wody ale
również znaczne koszty
związane ze ściekami.
Zawada
Zabytkowa stacja wodociągowa
SUW Bibiela - filtry
Wg danych GUS
nakłady te w
ostatnich latach
kształtowały się
następująco:
Nakłady na środki trwałe
służące ochronie środowiska i gospodarce wodnej
wg źródeł finansowania.
Wyszczególnienie
Nakłady w mln zł.
Ochrona środowiska
2008
2009
2010
Gospodarka Wodna
2008
8528,6 10671,9 10926,2 2264,8
% udział
2009
2010
2823,2
3565,4
% udział
Środki własne
50,18
46,02
44,15
51,48
42,26
42,96
Środki budżetowe
3,8
3,08
3,62
15,36
10,22
14,67
Środki z zagranicy
16,35
18,91
22,08
11,82
20,92
18,98
Fundusze ekologiczne
16,57
18,3
13,88
11,85
14,2
12,63
Kredyty i pożyczki
9,62
9,4
13,81
5,85
6,92
8,43
Inne środki
3,47
4,3
2,45
3,65
5,47
2,32
Nakłady na inwestycje
służące ochronie środowiska i gospodarce wodnej
wg źródeł finansowania.
OCHRONA ŚRODOWISKA
Nakłady w mln zł.
12000
10000
8000
GOSPODARKA WODNA
Nakłady w mln zł.
6000
4000
2000
0
2008
2009
2010
4000
3000
2000
1000
0
2008
2009
2010
Nakłady na inwestycje
służące ochronie środowiska i gospodarce wodnej
wg źródeł finansowania.
OCHRONA ŚRODOWISKA
% udział
60
GOSPODARKA WODNA
% udział
60
Środki
własne
Środki z
zagranicy
Fundusze
ekologiczne
Pozostałe
50
40
30
20
10
0
2008 2009 2010
Środki
własne
Środki z
zagranicy
Fundusze
ekologiczne
Pozostałe
50
40
30
20
10
0
2008 2009 2010
Nakłady na środki trwałe służące zaopatrzeniu
w wodę, odprowadzenie i unieszkodliwianie ścieków.
Wyszczególnienie
Ochrona środowiska
2008
2009
2010
Nakłady w mln zł.
8528,6 10671,9 10926,2
Gospodarka ściekowa
5433,1 7120,4 7206,1
i ochrona wód
w tym; Oczyszczalnie
1182,1 1450,9 1626,4
ścieków komunalnych
sieć kanalizacyjna
Zaopatrzenie w wodę
Razem
Ujęcia i doprowadzenie
wody
Stacje uzdatniania
wody
Gospodarka Wodna
2008
2009
2010
2264,8
2823,2
3565,4
x
x
x
x
x
x
3928,6
5410,3
5241,0
x
x
x
x
x
x
1763,6
2322,8
2507,8
x
x
x
1363,8
1672,5
1798,4
x
x
x
399,8
650,3
709,4
Nakłady na środki trwałe służące zaopatrzeniu
w wodę, odprowadzenie i unieszkodliwianie ścieków.
Nakłady w mln zł
8000
7000
Gospodarka
ściekowa
i ochrona wód
6000
5000
4000
Zaopatrzenie
w wodę
3000
2000
1000
0
2008
2009
2010
Efekty rzeczowe uzyskane w wyniku przekazania do
użytku inwestycji w zakresie zaopatrzenia w wodę,
odprowadzenie
i unieszkodliwianie ścieków
Wyszczególnienie
Oczyszczalnie ścieków
Ilość w szt
2008
2009
2010
108
82
80
Przepustowość tys. m³/dobę
74
143
122
Sieć kanalizacyjna w km
4948
5338
8462
Wydajność ujęć wodnych tys.
m³/dobę
141
161
106
Uzdatnianie wody
tys.
m³/dobę
Sieć wodociągowa w km
104
4979
126
4693
127
6271
Efekty rzeczowe uzyskane w wyniku przekazania do
użytku inwestycji w zakresie zaopatrzenia w wodę,
odprowadzenie
i unieszkodliwianie ścieków
Długość sieci oddanej do użytku
w km/rok
9000
8000
7000
6000
sieć
kanalizacyjna
sieć
wodociągowa
5000
4000
3000
2000
1000
0
2008
2009
2010
Zestawienie dopuszczalnych zakresów wartości
wybranych parametrów wody
w zależności od daty wydania aktu prawnego.
Liczba oznaczeń
Liczba oznaczanych parametrów jakościowych
wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi
90
80
70
60
50
40
30
20
10
0
78
54
61
61
61
2002
2007
2010
35
20
9
1933
1961
1977
1990
2000
Ze względu na znaczną konsolidację sektora wodociągowego w USA liczba
monitorowanych parametrów jakości wody wynosi aż 88, natomiast zalecana
przez WHO – 44.
Wnioski:
1. 69 % wody pobieranej ze środowiska są to wody
podziemne, które w znacznej części nie są
poddawane żadnym procesom jej uzdatniania
i dezynfekcji.
2. Zdecydowana większość tego typu ujęć oparta jest
o płytkie studnie w dużym stopniu narażone na skażenie.
3. Badania SANEPIDU stwierdzają, że w prywatnych płytkich
studniach woda w 60 % nie spełnia wymaganych parametrów.
4. Szczegółowa analiza sektora wodociągowego w Polsce
wykazuje, iż zachowanie bezpieczeństwo dostaw wody do
konsumenta o wysokich parametrach jakości jest zdecydowanie
wyższe w dużych systemach zaopatrzenia w wodę,
gwarantowane rozbudowaną laboratoryjną kontrolą jakości.
5. W latach 2008 – 2010 środki wydatkowane na odprowadzenie
i unieszkodliwianie ścieków były 2,9 razy wyższe niż
na zaopatrzenie w wodę. Należy się liczyć, że ta zależność
będzie się jeszcze zwiększać w związku z realizacją
programów objętych dofinansowaniem ze środków UE.
Należy sobie zadać pytanie czy
i jak dalsze zwiększenie w
następnych latach środków na
rozwój infrastruktury
zaopatrzenia
w wodę i odprowadzanie
ścieków wpłynie na
BEZPIECZENSTWO DOSTAW
WODY i BEZPIECZEŃSTWO
ŚCIEKÓW.
Jaka będzie rola konsolidacji
rynku dla wzmocnienia
bezpieczeństwa branży
Zaopatrzenie w wodę
przeznaczoną do spożycia
przez ludzi jest jednym
z najważniejszych czynników
wpływających na możliwość
rozwoju poszczególnych
regionów.
…Połączenie sił to początek,
pozostanie razem to postęp,
wspólna praca to sukces…
Henry Ford
Download