02-spis tresci

advertisement
Spis treści
PRZEDMOWA…………………………………………………………….
WYKAZ WAśNIEJSZYCH OZNACZEŃ……………………………….
11
13
I. POJĘCIA PODSTAWOWE W TERMODYNAMICE……………….
19
Wykład 1: WPROWADZENIE DO PRZEDMIOTU…………………
19
19
21
22
22
22
26
26
30
31
31
1.1.
1.2.
1.3.
1.4.
1.5.
1.6.
Wstęp …………………………………………………………………...
Metody badawcze termodynamiki……………………………………...
Aksjomaty termodynamiki fenomenologicznej………………………...
Czynnik termodynamiczny……………………………………………..
1.4.1. Materia i sposoby jej określania…………………………………
1.4.2. Rodzaje czynnika termodynamicznego …………………………
Układ termodynamiczny i otoczenie …………………………..............
Uzupełnienia……………………………………………………………
Pytania sprawdzające ………………………………………………….
Zadania do samodzielnego rozwiązania……………………………….
Wykład 2: IDENTYFIKACJA UKŁADU TERMODYNAMICZNEGO 33
2.1.
2.2.
2.3.
2.4.
2.5.
Parametry układu………………………………………………………..
Stan układu ……………………………………………………………..
Równania stanu układu ………………………………………………...
Pojęcie przemiany termodynamicznej i obiegu…………………………
Równowaga termodynamiczna…………………………………………
2.5.1. Zerowa zasada termodynamiki a równowaga termiczna ………..
2.5.2. Stan równowagowy i stan ustalony układu………………………
2.5.3. Pojęcie przemiany równowagowej (quasistatycznej)…………….
Pytania sprawdzające …………………………………………………..
Zadania do samodzielnego rozwiązania………………………………..
33
34
35
36
39
41
42
44
44
45
II. ZAGADNIENIA PIERWSZEJ ZASADY TERMODYNAMIKI…….
47
Wykład 3: ENERGIA UKŁADU I SPOSOBY JEJ ZMIANY ………
47
47
47
48
49
51
53
55
56
3.1.
3.2.
Pojęcie energii układu ………………………………………………….
3.1.1. Energia zewnętrzna układu………………………………………
3.1.2. Energia wewnętrzna układu………………………………………
Sposoby zmiany energii układu ………………………………………...
3.2.1. Pojęcie i rodzaje pracy …………………………………………..
3.2.2. Praca absolutna (bezwzględna) …………………………………..
3.2.3. Praca uŜyteczna w przemianie quasistatycznej…………………...
3.2.4. Praca w układzie z tarciem ……………………………………….
6
Spis treści
3.3.
3.2.5. Praca techniczna ………………………………………………….
WyraŜenie Pfaffa w równaniach termodynamiki………………………..
Pytania sprawdzające …………………………………………………...
Zadania do samodzielnego rozwiązania…………………………………
Wykład 4: WZAJEMNE ZWIĄZKI ENERGII, PRACY I CIEPŁA
4.1.
4.2.
4.3.
4.4.
4.5.
4.6.
Praca w układzie adiabatycznym ……………………………………….
Praca przetłaczania ……………………………………………………...
Pojęcie entalpii ………………………………………………………….
Pojęcie ciepła w termodynamice ………………………………………
Sformułowanie pierwszej zasady termodynamiki (I ZT)………………
4.5.1. Równania pierwszej zasady termodynamiki …………………….
4.5.2. Zastosowanie pierwszej zasady termodynamiki w odniesieniu do
obiegu …………………………………………………………….
Zamiana pracy na ciepło ………………………………………………..
Pytania sprawdzające …………………………………………………...
Zadania do samodzielnego rozwiązania…………………………………
Wykład 5: NIEKTÓRE KONSEKWENCJE PIERWSZEJ ZASADY
TERMODYNAMIKI ……………………………….….....
58
61
63
64
67
67
68
68
70
72
74
75
77
78
79
Interpretacja graficzna pierwszej zasady termodynamiki .......................
Bilans energii układu otwartego………………………………………...
Ogólne pojęcie ciepła właściwego……………………………………..
5.3.1. Średnie ciepło właściwe i jego interpretacje ……………………
5.3.2. Ciepło właściwe według pierwszej zasady termodynamiki……..
Pytania sprawdzające ………………………………………………….
Zadania do samodzielnego rozwiązania……………………………….
81
81
81
87
88
91
93
93
III. ZAGADNIENIA DRUGIEJ ZASADY TERMODYNAMIKI………
95
5.1.
5.2.
5.3.
Wykład 6: WPROWADZENIE DO DRUGIEJ ZASADY
TERMODYNAMIKI ……………………………………..
6.1.
6.2.
6.3.
6.4.
6.5.
6.6.
6.7.
Wstęp…………………………………………………………………….
Kierunkowość procesów rzeczywistych ………………………………..
Nieodwracalność przemian termodynamicznych ………………………
Pojęcie entropii …………………………………………………………
Zasada wzrostu entropii ………………………………………………..
Układ współrzędnych T – S …………………………………………………..
Sformułowania drugiej zasady termodynamiki (tzw. werbalne)………..
Pytania sprawdzające …………………………………………………...
Wykład 7: OBIEGI W ŚWIETLE DRUGIEJ ZASADY
TERMODYNAMIKI …………………………………….
7.1.
Obiegi prawobieŜne (silnikowe) ………………………………………..
95
95
95
97
99
102
105
106
108
109
109
7.2.
Spis treści
7
7.1.1. Pojęcie i interpretacja pracy obiegu ……………………………..
7.1.2. Całka Clausiusa dla obiegu prawobieŜnego …………………….
7.1.3. Sprawność obiegu silnika cieplnego ……………………………..
7.1.4. PrawobieŜny odwracalny obieg Carnota ………………………...
Obiegi lewobieŜne maszyn cieplnych roboczych ………………………
7.2.1. Pompa ciepła a chłodziarka ………………………………………
7.2.2. Współczynnik wydajności cieplnej obiegu lewobieŜnego ……....
7.2.3. LewobieŜny odwracalny obieg Carnota ………………………....
Pytania sprawdzające …………………………………………………...
Zadania do samodzielnego rozwiązania…………………………………
110
111
115
117
119
120
121
123
125
125
Wykład 8: NIEKTÓRE KONSEKWENCJE DRUGIEJ ZASADY
TERMODYNAMIKI ……………………………………….
8.1.
8.2.
8.3.
8.4.
8.5.
Połączony zapis pierwszej i drugiej zasady termodynamiki ……………
Termodynamiczna skala temperatury…………………………………...
Funkcje termodynamiczne i związki między nimi ……………………..
8.3.1. Energia swobodna układu………………………………………..
8.3.2. Entalpia swobodna układu……………………………………….
8.3.3. Podstawowe równania róŜniczkowe termodynamiki …………….
Kryteria równowagi termodynamicznej ………………………………..
Pojęcie i interpretacja egzergii ………………………………………….
Pytania sprawdzające …………………………………………………...
Zadania do samodzielnego rozwiązania…………………………………
IV. TERMODYNAMIKA GAZÓW DOSKONAŁYCH
I PÓŁDOSKONAŁYCH …………………………………………..
Wykład 9: RÓWNANIA STANU GAZU DOSKONAŁEGO ……….
9.1.
9.2.
9.3.
Modele gazowych czynników termodynamicznych ……………………
Termiczne równanie stanu gazu doskonałego…………………………...
Kaloryczne równania stanu gazu doskonałego i półdoskonałego……...
9.3.1. Ciepło właściwe ………….............................................................
9.3.2. Energia wewnętrzna ……………………………………………...
9.3.3. Entalpia…………………………………………………………...
9.3.4. Entropia …………………………………………..........................
Pytania sprawdzające …………………………………………………...
Zadania do samodzielnego rozwiązania…………………………………
Wykład 10: PRZEMIANY TERMODYNAMICZNE
ODWRACALNE ………………………………………….
10.1.
10.2.
10.3.
Wprowadzenie …………………………………………………………..
Uogólniona przemiana politropowa…………………………………….
Szczególne przypadki przemiany politropowej…………………………
10.3.1. Przemiana izotermiczna ………………………………………..
127
127
128
131
132
133
134
137
139
143
143
145
145
145
146
151
151
157
161
161
163
164
167
167
167
175
176
8
Spis treści
10.3.2. Przemiany izobaryczna i izochoryczna …………………………
10.3.3. Przemiana adiabatyczna odwracalna (izentropowa) ……………
Pytania sprawdzające …………………………………………………...
Zadania do samodzielnego rozwiązania…………………………………
Wykład 11: PRZEMIANY TERMODYNAMICZNE
NIEODWRACALNE ……………………………………..
11.1.
11.2.
11.3.
11.4.
11.5.
11.6.
Wprowadzenie ………………………………………………………….
Przemiana adiabatyczna nieodwracalna ………………………………..
Przemiana dławienia…………………………………………………….
Wymiana ciepła przy skończonej róŜnicy temperatury ………………...
Mieszaniny (roztwory) gazów doskonałych ………………....................
Przemiana mieszania gazów doskonałych ……………………………...
Pytania sprawdzające …………………………………………………...
Zadania do samodzielnego rozwiązania…………………………………
179
182
186
187
189
189
189
193
196
198
202
205
205
V. ZARYS TERMODYNAMIKI GAZÓW RZECZYWISTYCH……… 207
Wykład 12: POJĘCIE GAZU RZECZYWISTEGO I OPIS
PARAMETRÓW JEGO STANU ......................................
12.1.
12.2.
12.3.
12.4.
12.5.
Wprowadzenie…………………………………………………………..
Równanie termiczne stanu gazu rzeczywistego ………………………...
Pojęcie fazy i przemiany fazowej …………………………………........
Pojęcie równowagi fazowej …………………………………………….
Przejścia fazowe ………………………………………………………...
Pytania sprawdzające …………………………………………………...
Wykład 13: WYBRANE ZAGADNIENIA TERMODYNAMIKI
PARY WODNEJ ..................................................................
13.1.
13.2.
13.3.
13.4.
13.5.
Wykres przemian fazowych dla wody ………………………………….
Izobaryczny proces wytwarzania pary wodnej …………………………
Parametry termiczne i kaloryczne pary nasyconej mokrej……………..
Wykresy termodynamiczne pary wodnej ………………………………
Podstawowe przemiany termodynamiczne pary wodnej ……………….
Pytania sprawdzające …………………………………………………...
Zadania do samodzielnego rozwiązania…………………………………
Wykład 14: OBIEGI SIŁOWNI PAROWEJ ……………………..…..
14.1.
14.2.
14.3.
Wprowadzenie ………………………………………………………….
Obieg porównawczy Clausiusa – Rankine ‘a …………………………..
Metody podwyŜszenia sprawności termicznej siłowni parowej w obiegu Clausiusa – Rankine’a ………………………………………………..
14.3.1. Zmiana parametrów pary w kotle i skraplaczu………………….
207
207
209
217
219
219
221
223
223
225
227
230
235
242
243
245
245
246
252
252
Spis treści
14.4.
14.3.2. Międzystopniowy przegrzew pary …………………………….
14.3.3. Regeneracja ciepła w siłowni parowej ………………………….
14.3.4. Zastosowanie siłowni dwuczynnikowej (binarnej) …………….
Moc i sprawność rzeczywistego obiegu siłowni parowej ………………
Pytania sprawdzające …………………………………………………...
Zadania do samodzielnego rozwiązania…………………………………
Wykład 15: PODSTAWY TERMODYNAMIKI POWIETRZA
WILGOTNEGO ………………………………………….
15.1.
15.2.
15.3.
15.4.
15.5.
Wprowadzenie …………………………………………………………
Pojęcie powietrza wilgotnego i jego rodzaje …………………………...
Parametry powietrza wilgotnego ……………………………………….
Równanie termiczne stanu powietrza wilgotnego ……………………..
Podstawy budowy wykresu h – x Molliera ……………………………
15.5.1. Wykres ciśnień cząstkowych pary wodnej w powietrzu
wilgotnym………………………………………………………
15.5.2. Podziałka kierunkowa przemian na wykresie h – x ……………
Pytania sprawdzające ………………………………………………….
Zadania do samodzielnego rozwiązania……………………………….
BIBLIOGRAFIA …………………………………………………..
9
253
255
257
259
261
261
263
263
263
264
270
271
275
276
279
280
281
10
Spis treści
Download