Załącznik nr 3

advertisement
I.
Stanowisko do badania ogniw słonecznych
Wymagania Zamawiającego
LP
Parametry techniczne oferowane przez
Wykonawcę
/Wypełnia Wykonawca - należy podać
poszczególne parametry
Nazwa oferowanego
produktu…………………………………………..
1. 1.
Opis ogólny:
 Urządzenie z czterema
ogniwami fotowoltaicznymi
i obejściami diodowymi,
które mogą być dowolnie
łączone.
 Regulowany moduł
Peltiera do sterowania
temperaturą ogniw
solarnych.
 Regulowane oświetlenie.
 Oprogramowanie ze
wskazówkami i danymi o
profilach obciążenia
umożliwiającymi
wyznaczenie
charakterystyk prądowonapięciowych.
2. 2.
Realizowane funkcje
dydaktyczno-badawcze:





Badanie zachowania
ogniwa solarnego przy
zmianie natężenia światła i
temperatury.
Wyznaczanie krzywej
prądowo-napięciowej.
Określanie natężenia prądu
i osiągalnej mocy
wyjściowej bazując na
modelu pojedynczej diody.
Badanie wpływu natężenia
światła i temperatury na
krzywe prądowonapięciowe. Badanie ogniw
słonecznych przy
połączeniu szeregowym i
równoległym.
Badanie skutków
realizowania obejść
diodowych. Określanie
zmniejszenia mocy
spowodowane
zacienieniem.
3. 3.
Parametry techniczne:
 Typ ogniwa:
monokrystaliczne
 Rozmiar ogniwa:
 minimum 90x90 mm
Parametry techniczne ogniwa:
• Sprawność min. 14%
•
Maksymalna moc:
nie większa niż 5W
• Prąd przy maks. mocy
• Napięcie przy maks. mocy
min.
• Prąd zwarciowy
Moduł Peltiera: 20- 60°C
Jednostka oświetleniowa: min.
0,5 kW
Zasilanie: 230 V, 50Hz, 1faza
Oprogramowanie i wymagania
4. 4.
min. 4A
0,5 V
min. 5A
• Oprogramowanie
umożliwiające co
najmniej wizualizację i eksport
danych z eksperymentu
• Złącze: USB
• Obsługiwane systemy
operacyjne: Windows 7 lub nowszy
II.
LP
Stanowisko do badania pompy energii termicznej
Wymagania Zamawiającego
Parametry techniczne oferowane przez
Wykonawcę
/Wypełnia Wykonawca - należy podać
poszczególne parametry
Nazwa oferowanego
produktu…………………………………………..
1.
Opis ogólny:
 Wykorzystanie energii
termicznej powietrza do
podgrzewania wody.
 Prezentacja
mierzonych wartości
własności
termodynamicznych w
obiegu czynnika
roboczego,
charakterystycznych
dla pompy energii
termicznej, w miejscu
pomiaru.
2.
Realizowane funkcje
dydaktyczno-badawcze:
 Budowa i zasada
działania pompy energii
termicznej (pompy ciepła
typu woda-woda)




3.
Poznanie zjawisk fizycznych
towarzyszących pracy
pompy ciepła,
Podstawy termodynamiki,
Identyfikacja elementów
składowych pompy-ciepła,
Pomiar efektywności pompy
ciepła i badanie jej
zależności od temperatury
dolnego źródła ciepła.
Parametry techniczne:
Sprężarka:
 Moc zasilania min. 372 W
 Pojemność skokowa min.
8 cm3
 Zakres pracy
średniotemperaturowy
 Czynnik roboczy R134A
Spiralny skraplacz:
 Materiał: miedź
 Ilość zwojów min. 8
Spiralny parownik:
 Materiał: miedź
 Ilość zwojów min. 8
Zbiornik wody ciepłej i zimnej –
po 1 sztuce
 Objętość: min. 2 dm3
 Podstawka pod zbiornik z
tworzywa sztucznego
Zakresy pomiarowe:
 temperatura: 2x 0-l00℃
 ciśnienie niskie: do 250 psi
 ciśnienie wysokie: do 500
psi
Zasilanie: 230 V, 50Hz, 1faza
4. Oprogramowanie i wymagania
• Oprogramowanie umożliwiające
co najmniej wizualizację i eksport
danych z eksperymentu
• Złącze: USB
• Obsługiwane systemy
operacyjne: Windows 7 lub nowszy
III.
Stanowisko do badania modułów solarnych
Wymagania Zamawiającego
LP
Parametry techniczne oferowane przez
Wykonawcę
/Wypełnia Wykonawca - należy podać
poszczególne parametry
Nazwa oferowanego
produktu…………………………………………..
1.
Opis ogólny:





2.
Dwa moduły solarne
umieszczone w ruchomej
obudowie.
Rama z modułami
zamocowana na osi i
odchylana w pionie.
Możliwość szeregowego lub
równoległego połączenia
modułów.
Regulowane obciążenie
elektryczne.
Możliwość pomiaru
natężenia i napięcia prądu
elektrycznego, natężenia
oświetlenia i temperatury
Realizowane funkcje
dydaktyczno-badawcze:
 Badanie zachowania modułu
solarnego przy zmianie:





3.
- natężenia światła,
- temperatury,
- zacienienia.
Określanie
charakterystycznych
parametrów modułu:
- prąd zwarciowy,
- napięcie w obwodzie
otwartym,
- prąd przy maksymalnej
wydajności,
- napięcie przy
maksymalnej wydajności.
Wyznaczenie zależności
pomiędzy kątem nachylenia
modułu, natężeniem światła,
prądem zwarciowym i
wydajnością.
Wyznaczenie krzywej
prądowo-napięciowej
modułu. Określenie
efektywności energetycznej
modułu.
Badanie modułów przy
połączeniach szeregowym I
równoległym.
Określanie wpływu zacienia
ogniw na charakterystykę
prądowo-napięciową.
Parametry techniczne:
Moduł fotowoltaiczny:
 liczba ogniw: min. 24
 materiał ogniw:
monokrystaliczny krzem lub
polikrystaliczny krzem
 powierzchnia modułu: min.
0,5m2
Typowe parametry modułu w
standardowych warunkach
testowych:
 maksymalna moc: min. 50 W
 prąd zwarciowy: min. 2,5 A
 napięcie - obwód otwarty ok.
22 V
 Opornica suwakowa: 0-10 Ω
 Dwa rezystory mocy:
min. 22Ω/25W
Źródło światła:
 Regulowane natężenie
oświetlenia
 Moc min.1kW
Zakresy pomiarowe:
 temperatura: 0-100℃
 napięcie: 0-200 V
 prąd: 0-20 A
 kąt odchylenia: 0-90°
4. Oprogramowanie i wymagania
• Oprogramowanie umożliwiające
co najmniej wizualizację i eksport
danych z eksperymentu
• Złącze: USB
• Obsługiwane systemy
operacyjne: Windows 7 lub nowszy
IV.
Stanowisko do badania przenoszenia energii słonecznej do energii termicznej
Wymagania Zamawiającego
LP
Parametry techniczne oferowane przez
Wykonawcę
/Wypełnia Wykonawca - należy podać
poszczególne parametry
Nazwa oferowanego
produktu…………………………………………..
1.
2.
Opis ogólny:
 Funkcjonalny
małogabarytowy model
instalacji solarnej ze
zbiornikiem CWU oraz
kolektorem próżniowym.

Stanowisko przeznaczone
do pracy w pomieszczeniu

Możliwość pracy z
oświetleniem sztucznym lub
naturalnym.
Realizowane funkcje
dydaktyczno-badawcze:
 Demonstracja sposobu
montażu kolektora





3.
słonecznego na dachu
płaskim,
Zapoznanie się z budową
instalacji CWU
wykorzystującej kolektor
rurowy,
Programowanie i obsługa
kontrolera solarnego,
Badanie właściwości
kolektora w zależności od
natężenia oświetlenia,
Porównanie pracy układu
badanego przy oświetleniu
słonecznym i sztucznym,
Obsługa instalacji
kolektorów słonecznych.
Parametry techniczne:
Kolektor rurowy:
• Ilość rur: min. 4
• Długość rur min. 40 cm
• Kąt odchylenia 0-60°
Jednostka oświetleniowa:
• Moc: min. 1kW
• Regulowane natężenie
oświetlenia
Grupa solarno-pompowa:
 Regulowana wydajność
pompy
 Zbiornik wyrównawczy
min.1 dm3
Zbiornik CWU:
 Pojemność min.5 l
 Pojedyncza wężownica
wykonana z miedzi
Zakresy pomiarowe:
• Temperatura 4x 0-100°C
• Przepływ — dopasowany
do układu
4.
Zasilanie:
230V, 50Hz, 1faza
Oprogramowanie i wymagania
• Oprogramowanie
umożliwiające co
najmniej wizualizację i eksport
danych z eksperymentu
• Złącze: USB
• Obsługiwane systemy
operacyjne: Windows 7 lub
nowszy
V.
LP
Stanowisko do badania podgrzewacza wody z płaskim kolektorem słonecznym
Wymagania Zamawiającego
Parametry techniczne oferowane przez
Wykonawcę
/Wypełnia Wykonawca - należy podać
poszczególne parametry
Nazwa oferowanego
produktu…………………………………………..
1. Opis ogólny:
• Pokazanie przenoszenia
energii promieniowania
słonecznego do energii
termicznej
• Wykorzystanie w
urządzeniu ogólnie
dostępnych kolektorów
słonecznych.
• Odchylany w pionie płaski
kolektor słoneczny.
• Instalacja z wymiennikiem
ciepła
i
dwoma
niezależnymi obiegami.
• Przygotowany do pracy
przy
oświetleniu
naturalnym i sztucznym.
• Sterownik z rejestratorem
danych
2. Realizowane funkcje
dydaktyczno-badawcze:
• Poznanie funkcji kolektora
płaskiego i obiegu
solarnego.
• Określenie mocy netto.
• Wyznaczenie zależności
pomiędzy strumieniem
masy a mocą netto.
• Wyznaczenie
efektywności
energetycznej kolektora.
• Wyznaczenie zależności
pomiędzy różnicą
temperatur (kolektor/
otoczenie) i efektywnością
energetyczną kolektora.
3. Parametry techniczne:
Obieg
solarny
kolektor
słoneczny:
 Powierzchnia absorbera
min.1,8 m2
 Regulowany strumień
objętości płynu
• Ciśnienie robocze 1-3bar
• Zawór bezpieczeństwa
4bar
Obieg podgrzewanej wody:
 Płytowy wymiennik ciepła
min. 2 kW
 Zbiornik buforowy min.50
dm3
Zakresy pomiarowe:
• strumień objętości —
dopasowany do
zastosowanej pompy
• Temperatura 4x0-120℃
Zasilanie:
230V, 50Hz, 1 faza
4. Oprogramowanie i wymagania
• Oprogramowanie
umożliwiające co
najmniej wizualizację i eksport
danych z eksperymentu
• Złącze: USB
• Obsługiwane systemy
operacyjne: Windows 7 lub
nowszy
VI.
LP
Stanowisko do badania przenoszenia energii w elektrowni wiatrowej
Wymagania Zamawiającego
Parametry techniczne oferowane przez
Wykonawcę
/Wypełnia Wykonawca - należy podać
poszczególne parametry
Nazwa oferowanego
produktu…………………………………………..
1.
Opis ogólny:
• Możliwość prowadzenia
eksperymentu w
warunkach
laboratoryjnych
• Generator turbiny
wiatrowej o poziomej osi
obrotu HAWT z
obciążeniem
rezystancyjnym
• Stanowisko badawcze do
umieszczenia na biurku
2.
Realizowane funkcje
dydaktyczno-badawcze:
• Symulacja konwersji
energii kinetycznej
wiatru do energii
elektrycznej.
• Budowa
i zasada
działania
elektrowni
wiatrowej w
warunkach
pracy samodzielnej.
• Bilans energii elektrowni
wiatrowej w warunkach
rzeczywistych.
3.
Parametry techniczne:
Baza stanowiska:

Konstrukcja z profili
aluminiowych o przekroju
kwadratowym,

Wymiary min. 1000 mm x
270 mm x 500 mm,
(LxWxH), dwa uchwyty
transportowe
Falownik:

Zasilany jednofazowo (230
V AC)

min. 0,4 kW
Silnik trójfazowy:

Klatkowy asynchroniczny

Min. 0,37 kW,

Min.1300 obr/min,

Klasa 230V/400V
Turbina wiatrowa:

Moc min. 100 W,

Sprzężona mechanicznie z
silnikiem trójfazowym
Obciążenie generatora:

Rezystory hamujące o
wartościach dopasowanych
do badanego generatora

Panel wyprowadzeń
elektrycznych

Zestaw przewodów
bananowych do
prowadzenia
eksperymentów

Zestaw przycisków i
przełączników sterujących
Aparatura pomiarowa:
4.

Multimetr cyfrowy
wielofunkcyjny: cyfrowy,
zasilanie bateryjne – 2 szt.

Miernik prędkości
obrotowej: tachometr
ręczny laserowy – 1 szt.
Oprogramowanie i wymagania
• Oprogramowanie
umożliwiające co
najmniej wizualizację i eksport
danych z eksperymentu
• Złącze: USB
• Obsługiwane systemy
operacyjne: Windows 7 lub
nowszy
VII.
LP
Stanowisko do badania turbin wodnych Peltona i Francisa
Wymagania Zamawiającego
Parametry techniczne oferowane przez
Wykonawcę
/Wypełnia Wykonawca - należy podać
poszczególne parametry
Nazwa oferowanego
produktu…………………………………………..
1.
Opis ogólny:
• Model fizyczny turbiny
impulsowej i reakcyjnej
• Widoczna przestrzeń
robocza turbin.
• Turbina z regulowanymi
przekrojem poprzecznym
dyszy, kierownicami
• Obciążenie turbiny
realizowane przez
prądnicę prądu stałego
• Pomiar strumienia
objętości wody
• pomiar prędkości
obrotowej
2.
Realizowane funkcje
dydaktyczno-badawcze:
• Budowa i zasada
działania turbiny
Peltona.
• Budowa i zasada
działania turbiny
Francisa.
• Wyznaczanie momentu
obrotowego, mocy i
efektywności
energetycznej.
• Graficzne
przedstawienie
charakterystycznych
krzywych dla momentu
obrotowego mocy i
efektywności
energetycznej
3.
Parametry techniczne:
1) Turbina Peltona:
• Umieszczona w obudowie z
przezroczystego tworzywa
• Wirnik: liczba łopatek min.
14,
• Dysza
2) Turbina Francisa:
• Umieszczona w obudowie z
przezroczystego tworzywa
• Wirnik: liczba łopatek min.
7,
• Regulacja
ustawienia
kierownic strumienia wody
3) Stanowisko badawcze – 2 kpl.

Konstrukcja (stelaż)
stanowiska z profili
aluminiowych, wykonanie
mobile (wyposażone w kółka
jezdne)

Zamknięty układ hydrauliczny

Zbiornik wodny min.20l z
tworzywa sztucznego

Pompa zasilająca o
regulowanej wydajności

Falownik 1-fazowy 230V AC

Szafka sterownicza

Obciążenie turbiny –
prądnica prądu stałego

Obciążenie prądnicy —
zespół rezystorów.

Instrukcja użytkownika z
programem ćwiczenia w
języku polskim
4.

Zasilanie stanowiska 230 V
AC, 50 HZ

Wymiary stanowiska nie
większe niż 850 mm x 1300
mm x 1700 mm (LxWxH)
Oprogramowanie i wymagania
• Oprogramowanie
umożliwiające co
najmniej wizualizację i eksport
danych z eksperymentu
• Złącze: USB
• Obsługiwane systemy
operacyjne: Windows 7 lub nowszy
VIII.
USŁUGI WYMAGANE
LP
Funkcja
1
2
1.
Szkolenia
Opis
3
Szkolenie personelu ma na celu zdobycie umiejętności
prawidłowej i bezpiecznej obsługi całości zamawianego sprzętu
oraz prowadzenia prac konserwacyjnych.
2. 2
Dokumentacja
Wykonawca dostarczy pełną
szkoleniowe w języku polskim.
dokumentację
oraz
materiały
1. Szkolenie dotyczące całej pracowni:
Prowadzone u Zamawiającego w miejscu dostarczenia przedmiotu umowy w 2
etapach.
Tematyka szkoleń zaawansowanych, związanych z dostarczonymi stanowiskami
ustalona zostanie w porozumieniu z Zamawiającym.
Etap 1 – jedno szkolenie podstawowe obejmujące 8h lekcyjnych dla max. 5 osób,
po dokonaniu montażu i próbnego uruchomienia stanowisk, przeprowadzone
przez pracowników Wykonawcy.
Etap 2 – jedno szkolenie zaawansowane obejmujące 8h lekcyjnych dla max. 5
osób, w terminie wyznaczonym przez Zamawiającego, przeprowadzone przez
pracowników Wykonawcy. Wykonanie: nie później niż w terminie 1 roku od
dokonania montażu i próbnego uruchomienia stanowisk.
2. Dostawa, montaż, uruchomienie stanowisk w pracowni nastąpi na koszt
Wykonawcy i w uzgodnieniu z Zamawiającym.
3. Stanowiska muszą być wyposażone we wszystkie niezbędne elementy
przyłączeniowe, montażowe i konstrukcyjne wymagane do pracy.
4. Miejsce dostawy: Legnica, ul. Batorego 9.
* UWAGA: Podane w tabeli wymagania należy traktować jako minimalne. Dopuszcza się składanie
ofert na urządzenia lepsze, a przynajmniej równoważne pod każdym względem. Wykonawca powinien
określić w specyfikacji (pozycja Elementy oferowane – kolumna nr 3) nazwę oferowanego produktu i
ewentualne inne cechy konieczne do jego jednoznacznego zidentyfikowania oraz wykazać, że
oferowane przez niego urządzenia spełniają wymagania określone.
…………………………………..
(miejscowość, data)
(pieczęć i podpis osób uprawnionych
do podejmowania zobowiązań)
Download