Załącznik nr 2

advertisement
Załącznik nr 4
Projekt UMOWY NR ZP/ /2008
W dniu …………………… roku w Kędzierzynie - Koźlu pomiędzy Miejskim Zakładem
Energetyki Cieplnej Sp. z o.o. , zwaną dalej w tekście Zamawiającym reprezentowanym
przez :
1. Janusz Blak
- Prezes Zarządu – Dyrektor
2. Elżbieta Wójcik
- Z-ca Dyrektora ds. Ekonomicznych – Główna Księgowa
a
………………………………………………………………………………………………...
………………………………………………………………………………………………...
Zarejestrowanym w …………………………. ….., nr rejestru ……………………………. ,
Regon ...........................................
NIP ……………………………..
z siedzibą w …………………………………. przy ul. …………………………..….. ,
zwanym dalej Wykonawcą, reprezentowanym przez :
1. ............................................................................................................................................
2. ............................................................................................................................................
w oparciu o przeprowadzone w trybie przetargu nieograniczonego o udzielenie zamówienia
publicznego o wartości do 14 tys. euro na usługę , rozstrzygniętego w dniu ……………… r.
została zawarta umowa o następującej treści :
§1
1.Zgodnie z warunkami przetargu nieograniczonego ogłoszonego na stronie internetowej
Zamawiającego i tablicy ogłoszeń w siedzibie Zamawiającego , złożonej w postępowaniu
nr 2/2008 oferty Zamawiający zleca , a Wykonawca przyjmuje do wykonania zadanie
pod nazwą:
„Remont pokrycia dachowego na budynku przy ul. Stalmacha 18
w Kędzierzynie-Koźlu”
2. W/w remont będzie wykonany zgodnie ze Specyfikacja Istotnych Warunków
Zamówienia i złożoną ofertą przetargową będących załącznikiem do umowy i stanowiącej integralną jej część.
3. Wykonawca zobowiązuje się wykonać przedmiot umowy z należytą starannością, zgodnie
z obowiązującymi przepisami, standardami, zasadami sztuki budowlanej, etyką zawodową
oraz postanowieniami umowy.
§2
1. Całość zamówienia powinna być wykonane w okresie :
- od dnia ………….. 2008 r.
- do dnia 30 września 2008 r.
1
§3
1. Za wykonanie przedmiotu umowy Wykonawca otrzyma wynagrodzenie ryczałtowe
w kwocie …………………………………. brutto
(słownie złotych : …………………………………………………………………………).
2. Wartość netto wynosi : ………………………. złotych.
3. Podatek VAT w wysokości ………….. % stawowi wartość ……………………. złotych.
§4
1. Osoby uprawnione przez Zamawiającego do porozumiewania się w Wykonawcą :
a). inż. Alina Wieczorek – gospodarz obiektu - tel. 077 483 34 85 wew. 24 ,
668 109 972,
b). Józef Marek – mistrz - tel. 077 483 34 85 wew. 30 , 668 109 943.
2.Wykonawcę reprezentują :
a). ……………………………………………………………………………………………
b). ……………………………………………………………………………………………
§5
1. Rozliczenie za wykonanie przedmiotu umowy , o którym mówi § 1 pkt. nastąpi
na podstawie wystawionej przez Wykonawcę faktury .
2. Podstawą do wystawienia faktury przez Wykonawcę będzie protokół odbioru
wykonanych robót będących przedmiotem umowy, podpisany przez Zamawiającego .
3. Termin zapłaty faktury strony ustalają na 30 dni od daty jej otrzymania przez
Zamawiającego.
4. Za datę zapłaty faktury przyjmuje się datę obciążenia rachunku bankowego
Zamawiającego.
5. Forma zapłaty faktury – przelew na konto wskazane na fakturze Wykonawcy.
6. W przypadku gdy termin płatności nie zostanie dotrzymany przez Zamawiającego Wykonawcę przysługują ustawowe odsetki za zwłokę.
§6
1. Wykonawca jest płatnikiem VAT i posiada nr NIP ………………………….
2. Zamawiającego oświadcza , że jest płatnikiem VAT i posiada nr NIP 749-17-78-645.
§7
1. Obowiązki Wykonawcy :
a). zapewnienie wykonania przedmiotu zamówienia z należytą starannością , zgodnie
z obowiązującymi przepisami, normami technicznymi, standardami, zasadami sztuki
budowlanej, etyką zawodową oraz postanowieniami umowy.
b). protokólarny odbiór placu budowy ,
c). wyposażenie zaplecza budowy we wszystkie przedmioty jakiejkolwiek natury, które są
niezbędne dla lub podczas wykonywania robot,
d). oznaczenie terenu budowy, na którym mają być prowadzone roboty zgodnie z
obowiązującymi przepisami (tablica informacyjna, oznaczenia BHP, p-poż . itp.),
e). zapewnienie nadzoru nad pracownikami, terenie i placu budowy przez cały okres trwania
budowy,
f). uprzedzenie na piśmie Zamawiającego o każdej groźbie opóźnienia robót wraz z podaniem
przyczyny groźby opóźnienia,
g). utrzymywanie terenu budowy w stanie wolnym od zbędnych przeszkód oraz na bieżące
usuwanie wszelkich urządzeń pomocniczych i zbędnych materiałów, odpadów i śmieci,
opakowań i innych pozostałości po zużytych przez Wykonawcę materiałach,
h). bieżące usuwanie urządzeń prowizorycznych, które nie są dłużej potrzebne,
i). zawiadomienie Zamawiającego o wykonaniu robót zanikających i ulegających zakryciu
na 2 dni przed ich zakryciem ,
2
j). zgłoszenie na piśmie konieczność wykonania robot dodatkowych , niezbędnych do
realizacji zadania przedmiotu zamówienia, a nie możno było ich przewidzieć przy
dokonywaniu wizji lokalnej,
k).usunięcie poza teren budowy po zakończeniu robot wszelkich urządzeń, tymczasowego
zaplecze budowy oraz pozostawienie teren budowy i robót czystego i nadającego się do
normalnego użytkowania,
2. Obowiązki Zamawiającego :
a). przekazać Wykonawcy plac budowy w ciągu 5 dni od podpisania umowy,
b). udostępnić Wykonawcy wejście na dach,
b). dokonać odbiorów robót zanikowych w przeciągu dwóch dni od zgłoszeniu przez
Wykonawcę.
c). dokonać odbioru przedmiotu umowy w terminie 3 dni od daty zgłoszenia przez
Wykonawcę.
§8
1. Wykonawca udziela …………….. miesięcy rękojmi na wykonane roboty.
2. Wykonawca udziela …………….. lat gwarancji na wykonane roboty , licząc od daty
odbioru końcowego.
§9
1. Wykonawca jest odpowiedzialny z tytułu gwarancji i rękojmi za usterki przedmiotu
zamówienia istniejące w czasie dokonywania czynności odbioru oraz za wady powstałe po
odbiorze, lecz wynikłe z powodów zaistniałych przed zakończeniem Końcowego Odbioru
Robót.
3. O wykryciu wad Zamawiający jest obowiązany zawiadomić na piśmie (faksem)
Wykonawcę w terminie 2 dni od daty ich ujawnienia.
4. Jeżeli Zamawiający nie wywiąże się z obowiązku zawiadomienia Wykonawcy
o ujawnieniu się wad w terminie 2 dni , a zwłoka w zawiadomieniu spowodowała
zwiększenie szkody, koszty naprawy szkody, w zakresie, w jakim powiększyła się ona
w związku z opóźnieniem w zawiadomieniu, ponosi Zamawiający.
5. Istnienie usterki powinno być stwierdzone protokolarnie. O dacie i miejscu oględzin
mających na celu jej stwierdzenie usterki należy zawiadomić Wykonawcę na piśmie na
dwa dni przed dokonaniem oględzin. W przypadku niestawiennictwa Wykonawcy
na termin oględzin, Zamawiający sporządza protokół stwierdzenia usterki jednostronnie.
6.Zamawiający wyznacza termin na usunięcie usterki. Wykonawca przystąpi do usuwania
usterki nie później niż w ciągu 2 dni roboczych od dokonania oględzin lub powzięcia
wiadomości o zaistnieniu usterki.
7. Usunięcie usterki powinno być stwierdzone protokolarnie przy udziale przedstawiciela
Zamawiającego.
§ 10
1. Wykonawca zobowiązuje się zapłacić Zamawiającemu kary umowne :
a). za odstąpienie od umowy z przyczyn , za które odpowiada Wykonawca, w wysokości
20 % wynagrodzenia umownego ,
b). za zwłokę w oddaniu przedmiotu umowy w wysokości 0,2 % wynagrodzenia umownego
za każdy z 10 pierwszych dni zwłoki oraz 0,3 % za każdy następny dzień zwłoki,
c). za zwłokę w usunięciu usterek, które zostały ujawnione w dniu odbioru w wysokości
0,3 % wynagrodzenia umownego za każdy dzień zwłoki liczony od upływu dnia
wyznaczonego na ich usunięcie,
2. Zamawiający zapłaci Wykonawcy karę umowną za odstąpienie od umowy , za które
Wykonawca nie ponosi odpowiedzialności , w wysokości 20 % wynagrodzenia
umownego.
3. Zamawiający może odstąpić od umowy bez konsekwencji w terminie 1 miesiąca od
przyjęcia wiadomości o powyższych okolicznościach , jeżeli wykonanie umowy nie
leży w interesie publicznym, czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia
umowy.
3
4. Wykonawca może w tym przypadku żądać wyłącznie wynagrodzenia za wykonaną
i przekazaną część umowy.
5. Zastrzeżenie kar umownych nie pozbawia Zamawiającego możliwości dochodzenia
odszkodowania na zasadach ogólnych prawa cywilnego , jeżeli wartość kar nie pokryje
powstałej szkody .
§ 11
1 .Wszelkie zmiany i uzupełnienia do tej umowy wymagają formy pisemnej
i muszą być zatwierdzone przez obie Strony .
2. We wszystkich kwestiach nie uregulowanych niniejszą umową mają zastosowanie
postanowienia Kodeksu Cywilnego .
3. Spory mogące wyniknąć na tle stosowania niniejszej umowy , po wyczerpaniu
postępowania pojednawczego , będą rozstrzygane przez właściwy Sąd .
4. Umowa została sporządzona w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach :
a). jeden egzemplarz dla Wykonawcy,
b). jeden egzemplarze dla Zamawiającego .
Załączniki :
1. Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia,
2. Oferta przetargowa wraz z załącznikami .
ZAMAWIAJĄCY :
WYKONAWCA :
4
Download