Pytania przedakademickie

advertisement
G
„Rozkłady pól siłowych”
1. Wyznaczyć rozkład pola grawitacyjnego wzdłuż symetralnej cienkiego pręta o gęstości liniowej  =
10 g/m w bezpośredniej jego bliskości.
2. Ustalić przybliżony rozkład pola grawitacyjnego wzdłuż symetralnej cienkiego pręta o masie m =
200 g, o długości l = 1 m, w bezpośredniej bliskości pręta, w średniej odległości oraz w bardzo
dużej odległości.
3. Wyznaczyć rozkład natężenia pola magnetycznego wytworzonego przez prąd stały o natężeniu I =
1 A płynący w przewodniku zgiętym pod kątem prostym, wzdłuż symetralnej kąta prostego.
4* Wyznaczyć rozkład pola elektrostatycznego pochodzącego od ładunku q = 2 mC zgromadzonego
na powierzchni krążka o powierzchni S = 100 cm 2 wzdłuż osi krążka - w bezpośredniej bliskości, w
średniej odległości oraz w bardzo dużej odległości.
H
Pytania przedakademickie
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
Jak i dlaczego zmieni się zasięg rzutu ukośnego, jeżeli szybkość początkowa zwiększy się o 50% ?
Przy jakim kącie rzutu ukośnego  zasięg jest większy: gdy  = 41o, czy gdy  = 51o ... i dlaczego ?
Dwa jednakowe kondensatory o pojemności C połączono równolegle. Do nich podłączono jeszcze
szeregowo taki sam kondensator. Wyznaczyć pojemność wypadkową.
Jak utworzyć baterię składającą się z 16 ogniw, aby można było pobierać jak największą moc ?
W jakiej kolejności stoczą się z równi pochyłej walec, cylinder i kula. Jak wytłumaczyć, że ich masy i
promienie nie mają na to wpływu?
Jak wytłumaczyć, że na odbiorniku wydzielana jest maksymalna moc gdy jego oporność jest taka
sama, jak oporność wewnętrzna źródła?
Jak wytłumaczyć, że najmniejszy błąd pomiaru mostkiem Wheadstone’a wystąpi przy położeniu
suwaka pośrodku drutu oporowego ?
Soczewka skupiająca... Narysować kształt zależności odległości obraz-soczewka od odległości
przedmiot-soczewka.
Narysować kształt zależności drogi hamowania samochodu od jego szybkości.
Naszkicować zależność natężenia pola grawitacyjnego Ziemi od odległości od jej środka. Założyć
jednorodność rozkładu masy
Naszkicować zależność natężenia pola elektrostatycznego przewodzącej kuli w funkcji odległości od
jej środka.
Naszkicować zależność potencjału grawitacyjnego Ziemi od odległości od jej środka.
Naszkicować zależność ciśnienia atmosferycznego od wysokości nad powierzchnią ziemi (chodzi o
kształt funkcji zwanej archaicznie „wzorem barometrycznym”).
Naszkicować zależność temperatury ostygającego ciała od czasu. Na wykresie uwzględnić
temperaturę początkową i temperaturę otoczenia.
Oszacować, ile czasu potrzebuje dźwięk na przebycie odległości 3,5 km ?
Oszacować, na jakiej głębokości w wodzie ciśnienie jest dwa razy wyższe od ciśnienia
atmosferycznego?
Dwie żarówki 100 W połączono szeregowo i podłączono do sieci elektroenergetycznej. Jaka moc
wydziela się na każdej z tych żarówek?
Znaleźć związek pomiędzy promieniem orbity planety a czasem jej obiegu wokół Słońca.
Jaką minimalną szybkość miałby meteoryt przy powierzchni Ziemi, gdyby spadał z nieskończoności
?
Naszkicować na jednym układzie współrzędnych zależność ciśnienia od objętości w przypadku
przemiany izotermicznej i adiabatycznej.
Ile czasu (w jednostkach czasu połówkowego) musi upłynąć, aby w preparacie ilość jąder izotopu
pierwiastka promieniotwórczego zmalała 16-krotnie?
Kondensator połączono równolegle z cewka. Do nich podłączono szeregowo cewkę. Czy jest taka
częstotliwość, przy jakiej przez ukłed nie płynie prąd mimo podłączenia go do źródła prądu
przemiennego?
Ile atomów deuteru musi ulec fuzji, aby powstał jeden atom helu?
Podać przybliżony zakres długości fal elektromagnetycznych rejestrowanych w oku oraz zakres
długości fal akustycznych rejestrowanych w uchu.
Obliczyć, na jakiej wysokości musi znajdować się satelita geostacjonarny.
Download
Random flashcards
123

2 Cards oauth2_google_0a87d737-559d-4799-9194-d76e8d2e5390

bvbzbx

2 Cards oauth2_google_e1804830-50f6-410f-8885-745c7a100970

Motywacja w zzl

3 Cards ypy

66+6+6+

2 Cards basiek49

Create flashcards