Teleradioterapia - charakterystyka wiąze[...]

advertisement
Teleradioterapia - charakterystyka wiązek promieniowania.
1. Jakie rodzaje promieniowania i o jakiej energii są stosowane w teleterapii? Jaki wpływ ma energia
promieniowania na jakość rozkładu dawki?
2. Proszę omówić zasadę wytwarzania promieniowania X w przyspieszaczach liniowych.
3. Jak formowane są wiązki X w akceleratorach liniowych? Jaki jest cel stosowania filtrów spłaszczających?
4.
Jak formowane są wiązki elektronów w akceleratorach liniowych?
5. Proszę omówić zagadnienie kontaminacji elektronowej wiązki X.
6. Jak są zbudowane i jaką rolę spełniają komory monitorowe? Co to jest jednostka monitorowa?
7. Proszę naszkicować widmo promieniowania X wytwarzanych dla efektywnego potencjału
przyspieszającego 6 i 15 MV.
8. Proszę omówić metody wyznaczania widma promieniowania wiązki promieniowania X wytwarzanej w
akceleratorze liniowym.
9. Proszę naszkicować widmo promieniowania wiązki elektronowej o energii 15 MeV na powierzchni
abosrbenta? Jak zmienia się widmo po wejściu do absorbenta (np. na głębokości maksimum dawki)?
10. Proszę podać definicję procentowej dawki głębokiej. Proszę narysować wykres PDG dla wiązek X
wytwarzanych dla efektywnego potencjału przyspieszającego 4, 6 i 15 MV.
11. Jaki jest mechanizm powstawania obszaru narastania dawki dla wiązek promieniowania X?
12. Jak dawka na powierzchni zależy od energii dla wiązek promieniowania X?
13. Proszę podać definicję procentowej dawki głębokiej. Proszę narysować wykres PDG dla wiązek
elektronów dla efektywnego potencjału przyspieszającego 6, 9 i 15 MV.
14. Jaki jest mechanizm powstawania obszaru narastania dawki dla wiązek promieniowania elektronowego?
15. Jak dawka na powierzchni zależy od energii dla wiązek promieniowania elektronowego?
16. Co to jest zasięg terapeutyczny i zasięg praktyczny dla wiązki elektronowej? Jaki jest przybliżony związek
pomiędzy tymi zasięgami i energią wiązki elektronowej?
17. Proszę naszkicować kształt PDG dla wiązek elektronowych o energii 6, 9 i 15 MeV. Proszę omówić kształt
PDG dla głębokości większych niż R80%.
18. Jaki wpływ na widmo promieniowania X ma zastosowanie klina fizycznego? Jaki wpływ ma zastosowanie
klina fizycznego na PDG?
19. Proszę omówić zagadnienie wytwarzania promieniowania w urządzeniu do telegammaterapii kobaltem
60?
20. Proszę podać definicję profilu wiązki. Proszę naszkicować profil wiązki wytwarzanej w przyspieszaczu
liniowym dla wiązki fotonów dla efektywnego potencjału przyspieszającego 15 MV na głębokości 10 cm?
21. Proszę naszkicować profil wiązki wytwarzanej w przyspieszaczu liniowym dla wiązki fotonów dla
efektywnego potencjału przyspieszającego 15 MV na głębokości 10 cm i wyjaśnić, dlaczego profil ma taki
kształt?
22. Proszę naszkicować profil wiązki wytwarzanej w przyspieszaczu liniowym dla wiązki fotonów dla
efektywnego potencjału przyspieszającego 6 MV na głębokości 10 cm. Co to jest półcień wiązki? Co jest
miara wielkości półcienia? Jakie parametry wiązki X wpływają na wielkość półcienia?
23. jaki wpływ na profil wiązki mają modyfikatory zastosowane do formowania wiązki, kliny, tace do osłon?
24. Proszę naszkicować profil wiązki wytwarzanej w przyspieszaczu liniowym dla wiązki X dla efektywnego
potencjału przyspieszającego 6 MV na głębokościach 5, 10 i 15 cm. Proszę wyjaśnić różnice pomiędzy
profilami.
25. Proszę naszkicować profil wiązki wytwarzanej w przyspieszaczu liniowym dla wiązki elektronów o energii
12 MeV dawki maksymalnej i R50%. Proszę wyjaśnić różnice pomiędzy profilami.
26. Jak wyrażamy moc dawki dla wiązek przyspieszacza liniowego? Jak moc dawki zależy od wielkości pola
dla wiązek fotonowych?
27. Jak wyrażamy moc dawki dla wiązek przyspieszacza liniowego? Jak moc dawki zależy od wielkości pola
dla wiązek elektronowych?
28. Jak moc dawki dla wiązek fotonowych zależy od odległości SSD?
29. Jak moc dawki dla wiązek elektronowych zależy od odległości SSD?
30. Jak wytwarzane są wiązki terapeutyczne protonów? Protony, o jakiej energii są stosowane w
radioterapii?
31. Co to jest zjawisko Bragga? Jak formowane są terapeutyczne wiązki protonowe?
32. W jaki sposób można uzyskać poszerzenie obszaru piku Bragga dla wiązek protonów? Proszę porównać
te metody z punktu widzenia zastosowań klinicznych?
33. Jak wytwarzane są wiązki terapeutyczne jonów? Jony, o jakiej energii są stosowane w radioterapii?
34. Proszę naszkicować kształt izodoz dla wiązki promieniowania rtg 120 kV i mówić charakterystyczne
cechy tego rozkładu.
35. Proszę naszkicować PDG dla wiązki fotonów wytwarzanej efektywnym potencjałem przyspieszającym 15
MV zmierzonej w fantomie o rozmiarach 20 x 20 x 20 cm3.. Proszę szczegółowo omówić kształt rozkładu
blisko wyjścia wiązki z absorbenta.
Download