Homeopatia_materiały do debaty oksfordzkiej

advertisement
Debata Oksfordzka
Autor: Aleksandra Winogradow
Materiały pomocnicze do przeprowadzenia debaty oksfordzkiej w szkole przygotowane w ramach
projektu „Podnoszenie kompetencji uczniowskich w dziedzinie nauk matematyczno-przyrodniczych i
technicznych z wykorzystaniem innowacyjnych metod i technologii - EDUSCIENCE”.
Teza:
"Należy zaprzestać stosowania homeopatii jako metody leczenia"
Wprowadzenie:
Homeopatia to metoda leczenia, która opiera się przede wszystkim na stosowaniu minimalnych
dawek substancji, które podczas stosowania w dużych ilościach wywołują objawy tej właśnie choroby,
która jest leczona. Podstawą terapii homeopatycznej jest opracowany w XVII wieku przez niemieckiego
lekarza Samuela Hahnemanna aksjomat nazwany "prawem podobieństw". Według niego substancje
powodujące pewne symptomy u osób zdrowych powinny być podawane w rozcieńczonej formie
pacjentom wykazującym podobne objawy. Aby otrzymać preparat homeopatyczny, bierze się wyciąg z
rośliny, zwierzęcia lub minerału i sukcesywnie rozcieńcza. Po każdym rozcieńczeniu otrzymany roztwór
jest mieszany przez intensywne potrząsanie, stosując założenie, że zwiększa to efektywność otrzymanej
substancji. Rozcieńczanie trwa zazwyczaj tak długo, że w roztworze nie pozostaje nic z początkowej
substancji, z substancji aktywnej. Współcześni homeopaci wierzą w tzw. pamięć wody, czyli rzekome
gromadzenie i przechowywanie informacji przez wodę. Homeopatyczne badanie leku przeprowadza się
na zdrowych ochotnikach, różnej płci i wieku, wykazujących różny stopień wrażliwości na podaną
dynamizowaną substancję. W wyniku tego badania otrzymuje się obraz „leku”, na który składa się zbiór
objawów obejmujących reakcje narządów oraz informacje z zakresu przeżyć i wrażeń badanego.
Zdaniem homeopatów istnieją czynniki, które zaburzają działanie dobrze dobranych leków
homeopatycznych i w rezultacie prowadzą do zakończenia leczenia niepowodzeniem np. niekorzystne
warunki mieszkaniowe, fale elektromagnetyczne, nieprawidłowe odżywianie, siedzący tryb życia,
pasywny ruch, stres psychiczny, używki, narkotyki, brak wypoczynku itd.
Argumenty za stosowaniem homeopatii
Argumenty przeciw stosowaniu homeopatii
1. Leki homeopatyczne nie są toksyczne, nie mają
skutków ubocznych oraz nie powodują interakcji z
innymi preparatami. Mogą przyjmować je kobiety w
ciąży i karmiące oraz małe dzieci, gdyż są wytwarzane
z naturalnych substancji. [1][2][3]
1. Leki homeopatyczne nie zawierają ani jednej
cząsteczki aktywnej substancji, więc nie mogą mieć
rzeczywistego działania na organizm pacjenta.
Ekstremalne rozcieńczenia substancji wyjściowej
powodują, że w przyjmowanym leku znajduje się
jedynie sam rozpuszczalnik. [4][5]
2. Leki homeopatyczne są ogólnie dostępne - są w 2.
Obserwowane
niekiedy
efekty
terapii
zasadzie łatwo osiągalne bez recepty.[1][2][3]
homeopatycznych opierają się najprawdopodobniej na
efekcie placebo. [6][7][8]
1
3. Oszczędność - leczenie homeopatyczne jest na ogół 3. Stosowanie terapii homeopatycznych może skłaniać
dużo tańsze niż przy pomocy farmakologii tradycyjnej. pacjentów do rezygnacji z konwencjonalnego leczenia.
[1][2][3]
Homeopaci są krytykowani za narażanie zdrowia
pacjentów poprzez dawanie porad aby unikać np.
szczepionek, antybiotyków. [1]
4. Leki homeopatyczne nie powodują uzależnień, 4. Brak badań klinicznych, które wykazałyby efekty
senności oraz podobnych działań niepożądanych. kliniczne działania homeopatii. Znacznie więcej badań
[1][2][3]
potwierdza nieskuteczność działania homeopatii.
[6][8][9]
Przypisy:
1. http://www.lekihomeopatyczne.pl/zalety-i-wady-homeopatii/
2. http://pl.wikipedia.org/wiki/Homeopatia
3. http://www.deon.pl/inteligentne-zycie/zdrowie/art,425,homeopatia-glosy-za-glosy-przeciw.html
4. Cytat wypowiedzi Prof. Marka Kosmulskiego Kierownika Katedry Elektrochemii Politechniki
Lubelskiej z artykułu "Czy zmierzch Homeopatii" zamieszczonym w biuletynie Okręgowej Izby
Lekarskiej w Białymstoku: "roztwór w stężeniu poniżej 1 μg/dm³ nie da się w żaden kontrolowany
sposób utrzymać. Nie da się również takiego stężenia zweryfikować, gdyż leży ono poza zakresem
dostępnych metod analitycznych. Tak zwanych roztworów homeopatycznych nie tylko nie można
uzyskać, lecz nawet teoretycznie nie można rozpatrywać, czy jakikolwiek składnik jest w nich
zawarty"
5. Cytat wypowiedzi Prof. Gregosiewicza dotyczący preparatu homeopatycznego stosowanego
powszechnie: "Homeopatów nie martwi jednak, że „lek” zawiera NIC. Oto bowiem, jak mówią, w
trakcie „dynamizacji” kacze molekuły odcisnęły takie piętno na cząsteczkach wody, że te ostatnie
zamarły ze zdumienia w określonej, „leczniczej” polaryzacjo-konfiguracji. W tej „skonfigurowanej
leczniczo” wodzie pracownicy firmy Boiron moczą („nazywają to impregnacją”) granulki cukru.
Woda po jakimś czasie odparowuje i z tą chwilą cząsteczki cukru biorą na siebie pełną
odpowiedzialność za przechowywanie „informacji” o „ułożeniu dipoli”. Zagadka: znaki plus będą
skierowane do sufitu, czy do podłogi?"
6. Shang A., Huwiler-Müntener K., Nartey L., Jüni P., Dörig S., Sterne J.A.C., Pewsner D., Egger M.,
2005. Are the clinical effects of homeopathy placebo effects? Comparative study of placebocontrolled trials of homeopathy and allopathy, Lancet 366:726-732. W trakcie badań poddano
analizie 220 programów naukowych. Połowa poświęcona była ocenie skuteczności tradycyjnych
metod leczenia, a połowa działaniu homeopatii. Badano dziedziny medycyny takie jak
ginekologię, neurologię, chirurgię, anestezjologię i choroby układu oddechowego. Do pierwszej
fazy losowo wybrano 110 badań klinicznych z dziedziny homeopatii kontrolowanych przy pomocy
placebo i porównano je ze 110 badaniami klinicznymi z dziedziny medycyny konwencjonalnej.
Końcowe obliczenia przeprowadzono na 8 badaniach dotyczących homeopatii i 6 medycyny
konwencjonalnej. Badania te zakończyły się konkluzją stwierdzającą brak jakichkolwiek dowodów
2
w dotychczasowej literaturze naukowej na to, że homeopatia przewyższa swoją skutecznością
działania placebo.
7. http://www.rodzice.pl/male-dziecko/rozwoj/Homeopatia-za-i-przeciw.html
8. http://www.racjonalista.pl/kk.php/s,6676/k,3
9. http://www.racjonalista.pl/kk.php/s,6676
Na podstawie zebranych danych nie można zalecić homeopatii jako metody leczenia.
Kategoria dowodu
Charakterystyka
Zdecydowanie
pozytywny
Mocne podstawy naukowe potwierdzające skuteczność zastosowania w medycynie
Pozytywny
Ograniczone dowody na skuteczność zastosowania w medycynie
Nierozstrzygający
Na podstawie danych nie można podjąć decyzji o skuteczności zastosowania
w medycynie
Negatywny
Brak dowodów na skuteczność zastosowania w medycynie
Zdecydowanie
negatywny
Dowody medycznej skuteczności na poziomie placebo
Nierelewantny /
Niekompletny
Nieodpowiednia metodologia przeprowadzonych badań naukowych lub wyraźna
stronniczość badań lub brak pełnej dokumentacji badań lub opis badań nie
dotyczących homeopatii
3
Odpowiedzi na argumenty przeciw stosowaniu homeopatii:
Odpowiedź na argument nr 1 dotyczący braku substancji aktywnej w stosowanym środku
homeopatycznym:
- Wypowiedź światowej sławy wirusologa i laureata Nagrody Nobla Prof. Luca Monatigner
opublikowana w Science z dnia 24.12.2010 roku "Nie mogę powiedzieć, że w homeopatii wszystko
potrafimy wytłumaczyć, ale z całą pewnością wysokie rozcieńczenia to nie jest NIC”.
Odpowiedź na badania opublikowane w czasopiśmie Lancet w 2005 (przypis nr 6):
-W 2008 roku w czasopiśmie "Homeopathy" (Rutten A.L., Stolper C.F., 2008. The 2005 meta-analysis
of homeopathy: the importance of post-publication data. Homeopathy 97 (4): 169–177) ukazały się
dwa opracowania wykazujące wady metaanalizy zamieszczonej na łamach „The Lancet” w 2005 r.
Zdaniem krytyków tej metaanalizy wystarczyło odrzucić tylko jeden obszar działania leków by
uzyskać pozytywny wynik całej metaanalizy (a więc pozytywne potwierdzenie dla pozostałych
zastosowań leków homeopatycznych). Zdaniem krytyków pokazuje to, że wnioski przedstawione w
„The Lancet” z sierpnia 2005 r. dotyczące homeopatii były bezpodstawne.
4
Download