Szczegółowy Opis Przedmiotu Zamówienia (SOPZ)

advertisement
Załącznik nr 1
Szczegółowy Opis Przedmiotu Zamówienia
1. Wstęp
Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości realizuje na zlecenie Ministra Rozwoju zadanie
polegające na przygotowaniu udziału Polski jako Kraju Partnerskiego w targach Hannover
Messe 2017, które odbędą się w dniach 24–28 kwietnia 2017 r. na terenie Republiki Federalnej
Niemiec. Częścią tego zadania jest przygotowanie systemu identyfikacji wizualnej związanej z
udziałem Polski w międzynarodowych targach przemysłowych Hannover Messe 2017, w tym
opracowanie projektów reklamy zewnętrznej do umieszczenia na terenie targów.
Targi Hannover Messe to jedne z największych na świecie wydarzeń targowych skupiających
się na technologiach przemysłowych w dziedzinach: automatyki przemysłowej, energetyki,
procesów produkcyjnych itd. W roku 2017 tematem przewodnim będzie „Integrated Industry –
Creating Value” dotyczący integracji technologii przemysłowych głównego nurtu z
najnowszymi technologiami cyfrowymi. Więcej informacji: www.hannovermesse.de.
2. Przedmiot zamówienia
2.1 Opis przedmiotu zamówienia
Przedmiotem zamówienia jest opracowanie spójnego pakietu projektów reklamy
zewnętrznej do umieszczenia na terenie targów Hannover Messe 2017, zgodnie z
wytycznymi technicznymi organizatora targów zawartymi w załączniku nr 1 do SOPZ.
Projekty będące przedmiotem zamówienia będą służyć prezentacji polskiej gospodarki,
jako mającej wiele do zaoferowania w dziedzinie nowoczesnych technologii
przemysłowych na najwyższym światowym poziomie. Muszą one nawiązywać wizualnie
do tematyki targów i zachęcać do odwiedzenia polskiego stoiska narodowego.
2.2 Opis działań Wykonawcy.
2.2.1 Wykonawca zobligowany będzie do odbycia w terminie 3 dni roboczych od dnia
podpisania umowy spotkania w siedzibie Zamawiającego, z udziałem osoby (grafika),
która będzie wykonywać zamówione projekty reklamowe ze strony Wykonawcy, celem
przekazania przez Zamawiającego wskazówek dotyczących sposobu realizacji
zamówionych projektów. Długość trwania spotkania: maksymalnie 1 godzina.
Termin spotkania zostanie ustalony przez Strony w trybie roboczym.
Przez dni robocze rozumie się dni od poniedziałku do piątku, z wyłączeniem dni
ustawowo wolnych od pracy.
2.2.2 Wykonawca opracuje i dostarczy Zamawiającemu w terminie do 7 dni roboczych od dnia
podpisania umowy projekty reklamy zewnętrznej na następujące nośniki reklamy:
- wieża reklamowa składająca się z 4 identycznych plansz o wymiarach 425
cm w poziomie na 990 cm w pionie – co najmniej 2 projekty,
- plansza reklamowa nr 1 o wymiarach 500 cm w poziomie na 90 cm w
pionie – co najmniej 3 projekty,
- plansza reklamowa nr 2 o wymiarach 185 cm w poziomie na 210 cm w
pionie – co najmniej 3 projekty,
- plansza reklamowa nr 3 o wymiarach 206 cm w poziomie na 240 cm w
pionie – co najmniej 3 projekty.
2.2.3 Wszystkie projekty reklamy zewnętrznej na terenie targów Hannover Messe 2017
powinny uwzględniać:
- projekt dostarczonego Wykonawcy przez Zamawiającego znaku
graficznego udziału Polski w targach Hannover Messe 2017,
- projekt dostarczonego Wykonawcy przez Zamawiającego hasła
przewodniego udziału Polski w targach Hannover Messe 2017,
- logotyp Marki Polskiej Gospodarki,
- informację o lokalizacji polskiego stoiska przekazaną Wykonawcy przez
Zamawiającego,
- informację o Polsce jako Kraju Partnerskim targów Hannover Messe 2017.
2.2.4 Z opracowanych przez Wykonawcę projektów reklamy zewnętrznej Zamawiający
wybierze:
- Wieża reklamowa – 1 projekt,
- Plansza reklamowa nr 1 – 1 projekt,
- Plansza reklamowa nr 2 – 1 projekt,
- Plansza reklamowa nr 3 – 1 projekt.
Do wybranych projektów Zamawiający przedstawi ewentualne uwagi i zastrzeżenia w
terminie 3 dni roboczych od dnia ich otrzymania od Wykonawcy.
2.2.5 Wykonawca zobowiązany jest uwzględnić uwagi i zastrzeżenia Zamawiającego i
przekazać Zamawiającemu poprawione projekty w terminie 3 dni roboczych od dnia ich
otrzymania. W takim przypadku procedura odbioru zostanie przeprowadzona ponownie,
stosownie do postanowień pkt 2.2.4-2.2.5.
2.2.6 Strony będą wymieniać informacje za pośrednictwem poczty elektronicznej na adresy
wskazane w Umowie do kontaktu.
2.2.7 Po akceptacji przez Zamawiającego wybranych projektów reklamy zewnętrznej,
Wykonawca dostarczy Zamawiającemu te projekty na nośnikach danych, w 2 egzemplarzach,
w formacie otwartym (pliki produkcyjne wykonane zgodnie z wytycznymi określonymi w
Załączniku nr 1 do SOPZ), jak i zamkniętym do postaci pliku PDF. Nośniki zostaną dostarczone
na adres Zamawiającego określony w Umowie.
2.2.8 Zamawiający do momentu ostatecznego zatwierdzenia projektów ma prawo zgłaszania
Wykonawcy zmian do ich treści.
2.2.9 Protokół odbioru zostanie podpisany przez Zamawiającego po dostarczeniu
Zamawiającemu projektów reklamy zewnętrznej zgodnie z pkt 2.2.7 i dokonaniu ostatecznej
akceptacji projektów przez Zamawiającego.
2.2.10 Wykonawca zapewnia, że wszystkie czynności odbiorcze przedmiotu umowy, w tym
również związane z uwzględnianiem uwag i zastrzeżeń Zamawiającego oraz podpisanie
protokołu odbioru zostaną zakończone w terminie realizacji umowy określonym w umowie.
Wykonawca jest zobowiązany przekazać Zamawiającemu przedmiot umowy w terminie
umożliwiającym dokonanie przez Zamawiającego czynności odbiorczych.
2.2.11 Do wybranych i zaakceptowanych przez Zamawiającego projektów Wykonawca
przeniesie Zamawiającemu autorskie prawa majątkowe na zasadach określonych w umowie.
Załączniki:
Załącznik nr 1 do SOPZ: Wytyczne techniczne organizatora targów Hannover Messe 2017
Download