Oświadczenie Oferującego

advertisement
Oświadczenie Oferującego
………………………………………………………………………………………………………………………………………….
z siedzibą w ………………………………….. wpisana do rejestru przedsiębiorców prowadzonego
przez
Sąd
Rejonowy
w
……………………………………………..
pod
numerem
……………………………………………………………………………..
reprezentowana
przez
…………………………………………………………………………………………………………. niniejszym oświadcza,
co następuje :
I. PREAMUŁA :
1. Zważywszy, że :
1.1 Oferujący zamierza złożyć spółce PFN „PAFANA” S.A. ofertę na zintegrowany system
informatyczny klasy ERP zgodnie z treścią ogłoszenia zamieszczonego na stronie
internetowej www.pafana.pl ,
1.2 W celu złożenia oferty konieczne jest udostępnienie załącznika nr 1 do zapytania
ofertowego którego treść stanowi informację poufną oraz tajemnicę przedsiębiorstwa –
w rozumieniu art. 11 ust. 4 ustawy z dnia 16 kwietnia 1993r. o zwalczaniu nieuczciwej
konkurencji (Dz.U.03.153.1503 j.t.) – dalej łącznie nazywanych „Informacjami Poufnymi”,
1.3 Wszelkie prawa autorskie do dokumentacji przysługują
Zamawiającemu
w związku z tym Oferujący składa niniejszym oświadczenie, o treści następującej :
1.3.1 Oferujący zobowiązuje się wobec PFN PAFANA S.A. i gwarantuje PFN PAFANA S.A.
zachowanie poufności wszelkich informacji powziętych w trakcie toczącego się
postępowania oraz w trakcie ewentualnej realizacji przedmiotowego zadania.
Równocześnie Oferujący zobowiązuje się do nienaruszania praw autorskich
przedmiotowej dokumentacji.
1.3.2 Oferujący przyjmuje na siebie następujące obowiązki w zakresie postępowania
z Informacjami Poufnymi :
a) informacje, o których mowa w pkt. 1.3.1 maja charakter poufny, co dotyczy również
treści prowadzonych przez Strony ewentualnych negocjacji na skutek złożenia przez
Oferującego oferty na wykonanie przedmiotowego zadania,
b) dokumenty winne być przechowywane w miejscu i w sposób, który uniemożliwia
dostęp do nich osób nieupoważnionych,
c) Informacje Poufne i dokumenty mogą być udostępniane jedynie osobom
uczestniczącym w procesie składania lub przygotowywania oferty przez Oferującego
albo w ewentualnych dalszych negocjacjach, z zastrzeżeniem postanowień pkt III ppkt
2 poniżej,
d) informacje Poufne mogą być wykorzystywane jedynie dla celów związanych
z zawarciem Umowy oraz jej realizacją,
e) na skutek żądania ze strony PFN PAFANA S.A., Oferujący zwróci określone
dokumenty. Obowiązek zwrotu dotyczy również wszelkich kopii i reprodukcji danych
dokumentów posiadanych przez Oferującego,
f) z zastrzeżeniem postanowień pkt III ppkt. 1 poniżej, ochrona Informacji Poufnych
oznacza również, iż Oferujący nie będzie udzielać osobom trzecim w jakiejkolwiek
formie żadnych informacji na temat toczących się negocjacji, ich treści oraz planów
zawarcia Umowy, poza przypadkami, gdy PFN PAFANA S.A. udzieli Oferującemu
pisemnej zgody na takie działanie.
II. DOSTĘP OSÓB TRZECICH DO INFORMACJI POUFNYCH :
1. Oferujący zobowiązuje się, iż dostęp do Informacji Poufnych mu udostępnionych
będą mieć jedynie pracownicy Oferującego lub inne osoby z nim współpracujące na
mocy jakichkolwiek podstaw prawnych lub faktycznych, w tym niezależni konsultanci
lub doradcy ( dalej również nazywani łącznie „Współpracownikami”), i tylko w takim
zakresie, jaki jest konieczny dla analizy i badania Informacji Poufnych pod kątem
przygotowania oferty oraz zawarcia i realizacji Umowy.
2. Pracownicy i Współpracownicy Oferującego winni być poinformowani o poufnym
charakterze informacji oraz zachowania ich poufności na zasadach określonych
niniejszym oświadczeniem. W każdym przypadku naruszenia poufności informacji
przez Pracowników lub Współpracowników, Oferujący ponosi odpowiedzialność
wobec PFN PAFANA S.A. , jak za własne działania lub zaniechania.
III. POSTANOWIENIA KOŃCOWE :
1. Oferujący oświadcza, że jest świadomy odpowiedzialności za naruszenie postanowień
niniejszego oświadczenia wynikających z przepisów :
a. Ustawy z dnia 06.06.1997r. Kodeks Karny ( Dz. U. Nr 88, poz.553 ze zm. )
b. Ustawy z dnia 16.04.1993r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji ( tj. Dz.U. z 2003r.,
Nr 153, poz. 1503 ze zm. )
c. Ustawy z dnia 22.01.1999r. o ochronie informacji niejawnych ( tj. Dz.U. z 2005r.,
Nr 196, poz.1631 ze zm. )
d. Ustawy z dnia 04.02.1994r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych
( Dz.U. 2006.90.631 j.t. ze zm. )
e. Ustawy z dnia 30.06.2000r. – prawo własności przemysłowej ( Dz.U. 2003.119.1117
j.t. ze zm.)
2. Oprócz odpowiedzialności przewidzianej w pkt. III ppkt 1 Oferujący zobowiązuje się ,
w przypadku naruszenia postanowień niniejszego oświadczenia, do zapłaty na rzecz
PFN PAFANA S.A. 100.000,00 zł ( słownie : sto tysięcy złotych ), co nie wyłącza prawa
dochodzenia odszkodowania uzupełniającego na zasadach ogólnych Kodeksu Cywilnego.
3. Oferujący ponosi pełną odpowiedzialność za niewykonanie bądź nienależyte wykonanie
zobowiązań wynikających z niniejszego Oświadczenia.
4. Obowiązek poufności w zakresie Informacji Poufnych pozostaje w mocy nawet wówczas,
gdy Umowa nie została zawarta.
…………………………………………………………………..
Podpis i pieczęć osoby upoważnionej
do reprezentowania Oferującego
Download