Załącznik nr5 - isnet.katowice.pl

advertisement
Sprawa: ZKP-251/30/PN I/06
Załącznik nr 1
Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia
1. Przedmiotem zamówienia jest sukcesywna dostawa materiałów biurowych i papierniczych dla
Izby Skarbowej w Katowicach.
2. Zakup realizowany będzie sukcesywnie przez okres 1 roku od dnia podpisania umowy.
3. Załącznik nr 3 SIWZ – zwany dalej formularzem cenowym określa opis asortymentu i średnie
zapotrzebowanie zamawianych artykułów.
4. Powyższy załącznik umieszczono również na dyskietce, która stanowi integralną część SIWZ
(wypełniona dyskietka lub płyta CD powinna być załączona do oferty jak również wydruk).
5. Zapotrzebowana ilość asortymentu określona w załączniku nr 3 do SIWZ została określona
maksymalnie, natomiast w okresie trwania umowy może ulec zmniejszeniu.
6. Zamawiający będzie przyjmował materiały konkretnego producenta, zgodnie z wpisem
dokonanym przez Wykonawcę w formularzu cenowym w rubryce „nazwa producenta”.
7. Zmiana producenta może nastąpić za pisemnym porozumieniem stron, jeśli Wykonawca
przedstawi korzystniejszą jakościowo ofertę innego producenta bez zmiany ceny jednostkowej
brutto.
8. Proponowane materiały biurowe i papiernicze wymienione w formularzu cenowym powinny być
trwałe, niezawodne i estetyczne , o wysokiej jakości.
9. Zamawiający będzie dokonywał zakupu towarów sukcesywnie przez okres trwania umowy.
10. Zamawiany asortyment oraz bieżące ilości zamawianych artykułów będą dostarczane zgodnie
z zapotrzebowaniem zgłaszanym w formie faksu przez Zamawiającego, transportem Wykonawcy
do siedziby Zamawiającego tj. Izba Skarbowa Katowice, ul. Damrota 25, 40-022 Katowice, oraz
Ośrodków Zamiejscowych w Bielsku Białej ul. Traugutta 2a, 43-300 Bielsko Biała
i Częstochowie ul. Rejtana 9, 42-200 Częstochowa lub odpowiednio do posiadanych na ten cel
środków finansowych, bez względu na określone przez Zamawiającego przewidywane
zapotrzebowanie.
11. Termin każdorazowej dostawy poprzedzonej zgłoszeniem faksowym ustala się na 12 godzin
roboczych od dnia zgłoszenia zapotrzebowania.
12. Za godziny robocze Zamawiający uznaje godziny pracy Izby Skarbowej tj. od poniedziałku do
piątku w godzinach od 7.00 do 15.00, za wyjątkiem dniu ustawowo wolnych od pracy.
13. Jeśli Wykonawca dostarczy wadliwy towar, Zamawiający dokona natychmiastowego zwrotu
wadliwego towaru na koszt Wykonawcy.
14. Wadliwy towar Wykonawca wymieni na wolny od wad w terminie 12 godzin roboczych od
momentu przyjęcia zwrotu
Załącznik nr 2
Sprawa: ZKP-251/30/PN I/06
……………………………, dnia ……………2006 r.
.....................................................
(pieczęć firmowa wykonawcy)
FORMULARZ OFERTY
Oferujemy wykonanie przedmiotu zamówienia – sukcesywna dostawa materiałów biurowych
i papierniczych dla Izby Skarbowej w Katowicach oraz Ośrodków Zamiejscowych Bielsko Biała
i Częstochowa), sprawa nr ZKP-251/30/PNI/06
zgodnie z wymaganiami Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia z dnia ......... .11.2006 r.
cena ofertowa brutto za całość przedmiotu zamówienia: .................................. zł brutto
(słownie:......……………………………....................................................................................................)
w tym VAT ............................................................................. zł.
Miejsce wykonania zamówienia:
-
Izba Skarbowa w Katowicach, ul. Damrota 25, 40-022 Katowice.
-
Ośrodek Zamiejscowy Izby Skarbowej w Katowicach w Bielsku Białej,
ul. Traugutta 2a, 43-300 Bielsko Biała.
-
Ośrodek Zamiejscowy Izby Skarbowej w Katowicach w Częstochowie,
ul. Rejtana 9, 42-200 Częstochowa
Termin wykonania zamówienia:
-
Zakup realizowany będzie sukcesywnie przez okres 1 roku od dnia podpisania umowy,
-
Zamawiający będzie dokonywał zakupu towarów sukcesywnie przez okres trwania
umowy,
Zamawiany asortyment oraz bieżące ilości zamawianych artykułów będą dostarczane
-
zgodnie z zapotrzebowaniem zgłaszanym w formie faksu przez Zamawiającego, transportem
Wykonawcy do siedziby wskazanej przez Zamawiającego, a określonej w SIWZ, lub
odpowiednio do posiadanych na ten cel środków finansowych, bez względu na określone przez
Zamawiającego przewidywane zapotrzebowanie,
Termin każdorazowej dostawy poprzedzonej zgłoszeniem faksowym ustala się na
-
12 godzin roboczych od dnia zgłoszenia zapotrzebowania.
Za godziny robocze Zamawiający uznaje godziny pracy Izby Skarbowej tj. od
-
poniedziałku do piątku w godzinach od 7.00 do 15.00, za wyjątkiem dni ustawowo wolnych od
pracy.
Warunki płatności:
-
przelewem bankowym w terminie 21 dni od otrzymania przez Zamawiającego faktury za
zamówioną i dostarczoną partię towaru.
Gwarancja:
-
Wykonawca udziela 12 miesięcznej gwarancji na dostarczone materiały biurowe
i papiernicze licząc od dnia dostawy przedmiotu zamówienia wraz z fakturą.
1. Oświadczamy, że zapoznaliśmy się ze Specyfikacją Istotnych Warunków Zamówienia i nie wnosimy
do niej zastrzeżeń oraz zdobyliśmy konieczne informacje do przygotowania oferty.
2. Oświadczamy, że uważamy się za związanych niniejszą ofertą na czas wskazany w Specyfikacji
Istotnych Warunków Zamówienia.
3. Podane w ofercie ceny nie będą podlegać zmianie i waloryzacji.
4. Oświadczamy, że oferta cenowa została opracowana zgodnie z otrzymanym szczegółowym opisem
przedmiotu zamówienia.
5. Oświadczamy, że zawarty w SIWZ projekt umowy został przez nas zaakceptowany i zobowiązujemy
się w przypadku wyboru naszej oferty do zawarcia umowy na podanych warunkach.
6. Pod groźbą odpowiedzialności karnej oświadczamy, że załączone do oferty dokumenty opisują stan
faktyczny i prawny, aktualny na dzień otwarcia ofert (art. 297 k.k.).
7. Załącznikami niniejszej oferty są:
a/ ..................................................................................................................................................
b/ ..................................................................................................................................................
c/ ..................................................................................................................................................
d/ ..................................................................................................................................................
e/ ..................................................................................................................................................
f/ ….........................................................................................................................................…..
g/ ….........................................................................................................................................…..
h/ ….........................................................................................................................................…..
Imię i nazwisko osoby upoważnionej do kontaktu z Zamawiającym:
..............................................................................................................................................................
nr telefonu ......................................................... nr faksu .................................................................
e-mail ........................................................................................
Adres do korespondencji – wypełnić jeżeli jest inny niż na pieczęci firmowej:
kod ......................................................... miasto ..............................................................................
ulica nr ....................................................................
………………….………………………………...................
......
(podpisy osób uprawnionych do reprezentowania wykonawcy)
Załącznik nr 4
pieczęć firmowa wykonawcy
OŚWIADCZENIE
Składając ofertę w trybie przetargu nieograniczonego na: sukcesywną dostawę materiałów
biurowych i papierniczych dla Izby Skarbowej w Katowicach oraz Ośrodków Zamiejscowych
Bielsko Biała i Częstochowa, sprawa nr ZKP-251/30/PN I/06 oświadczamy, że:
1) Firma posiada uprawnienia do wykonywania działalności / czynności / określonej w przedmiocie
zamówienia.
2) Firma posiada niezbędną wiedzę i doświadczenie oraz dysponują potencjałem technicznym
i osobami zdolnymi do wykonania zamówienia.
3) Firma znajduje się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia.
4) Firma nie podlega wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia na podstawie art. 24
ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2004 r. Nr 19, poz.
177 z późn. zm.).
………….…...…………………………………………
(podpisy osób uprawnionych do reprezentowania wykonawcy)
….………………………… dnia …………………..
Załącznik nr5
PROJEKT-UMOWY
nr
zawarta w dniu 2006 -
/ 06
w Katowicach pomiędzy:
-
Izbą Skarbową w Katowicach, ul. Damrota 25, 40-022 Katowice, reprezentowaną przez:
mgr Elżbietę Kubik - Wicedyrektora Izby Skarbowej
zwaną dalej Zamawiającym, a firmą
...............................................................................................................................................
reprezentowaną przez:
1. ................................................................................................................
2. ................................................................................................................
zwaną dalej Wykonawcą,
§1
PRZEDMIOT UMOWY
1.
Przedmiotem umowy jest: sukcesywna dostawa materiałów biurowych i papierniczych,
o parametrach zgodnych z załącznikiem nr 3 - SIWZ z dnia 2006oraz z ofertą
przetargową złożoną i otwartą w dniu 2006.
§2
WARUNKI DOSTAWY
1. Umowę zawiera się na okres jednego roku od dnia podpisania umowy. lub do wyczerpania limitu
kwoty przeznaczonej na finansowanie zamówienia.
2. Strony ustalają, że koszty dostawy ponosi Wykonawca.
Wykonawca ponosi również ryzyko transportu.
3. Przedmiot umowy zostanie dostarczony do: Izby Skarbowej w Katowicach, ul. Damrota 25, lub
jej Ośrodków Zamiejscowych w Bielsku Białej przy ul. Traugutta 2a, oraz Częstochowie przy
ul. Rejtana 9.
4. Wykonawca zobowiązany realizować dostawę sukcesywnie przez okres 1 roku od dnia podpisania
umowy.
5. Termin każdorazowej dostawy poprzedzonej zgłoszeniem telefaksowym ustala się na 12 godzin
roboczych od dnia zgłoszenia zapotrzebowania.
6. Za godziny robocze Zamawiający uznaje godziny pracy Izby Skarbowej tj. od poniedziałku do
piątku w godzinach od 7.00 do 15.00, za wyjątkiem dni ustawowo wolnych od pracy.
7. Każdorazowo przed terminem dostawy Zamawiający określi ilość i asortyment dostawy.
8. Towar będzie wydawany wraz ze specyfikacją.
§3
CENY I WARUNKI PŁATNOŚCI
1. Łączna wartość całości dostawy określonej w załączniku nr 2 SWIZ uwzględniająca wszelkie
koszty
łącznie
z
VAT,
wynosi
..............................
zł
brutto
(słownie:
......................................................................).
2. Wykonawca zapewni w ramach oferowanej ceny:
- transport do miejsca przeznaczenia przedmiotu przetargu.
3. Strony ustalają, że należność za przedmiot umowy płatna będzie przelewem na rachunek bankowy
Wykonawcy, w ciągu 21 dni od dnia otrzymania przez Zamawiającego faktury wraz z towarem.
4. Za datę dokonania płatności strony uznają datę obciążenia rachunku bankowego Zamawiającego.
5. W przypadku zwłoki w dostawie towaru w terminie uzgodnionym w § 2 ust. 3 Wykonawca
zapłaci karę umowną w wysokości 0,1% za każdy dzień zwłoki, od wartości nie wykonanej
dostawy.
6. Gdy szkoda rzeczywista będzie wyższa niż kara umowna, Zamawiający będzie uprawniony do
dochodzenia odszkodowania uzupełniającego.
7. Strony postanawiają, iż w okresie objętym umową cena jednostkowa zamawianego towaru nie
wzrośnie
§4
GWARANCJA
1. Wykonawca udziela Zamawiającemu 12 miesięcznej gwarancji (na dostarczone materiały
biurowe i papiernicze określone w zał. nr 3 SWIZ) licząc od dnia dostawy przedmiotu
zamówienia wraz z fakturą.
§5
WARUNKI REALIZACJI I ZOBOWIĄZANIA WYKONAWCY
1. Wykonawca odpowiada także za szkody zaistniałe na skutek nienależytego wywiązania się
z niniejszej umowy, a poniesione przez osoby trzecie.
2. Jeśli Wykonawca dostarczy wadliwy towar, Zamawiający dokona natychmiastowego zwrotu
wadliwego towaru na koszt wykonawcy.
3. Wadliwy towar Wykonawca wymieni na wolny od wad w terminie 12 godzin roboczych od
momentu przyjęcia zwrotu.
4. Zamawiający będzie przyjmował asortyment konkretnego producenta, zgodnie z wpisem
dokonanym przez Wykonawcę w załączniku nr 3 do SIWZ „formularz cenowy” w rubryce
„nazwa producenta proponowanego asortymentu” i po cenie jednostkowej brutto zaproponowanej
w przedmiotowym załączniku w rubryce „cena jednostkowa brutto”.
5. Zmiana producenta może nastąpić tylko za pisemnym porozumieniem stron, jeśli Wykonawca
przedstawi korzystniejszą jakościowo ofertę innego producenta bez zmiany ceny jednostkowej
brutto.
§ 6.
USTALENIA KOŃCOWE
1. Każda zmiana warunków, w trakcie obowiązywania umowy wymaga formy pisemnej pod
rygorem nieważności.
2. W kwestiach nie uregulowanych niniejszą umową mają zastosowanie przepisy ustawy z dnia
29 stycznia 2004 r. Prawo Zamówień Publicznych oraz Kodeksu Cywilnego.
3. Ewentualne spory powstające w związku z realizacją niniejszej umowy Strony poddają
rozpoznaniu przez właściwy Sąd Powszechny z siedzibą w Katowicach.
4. Niniejsza umowa została sporządzona w 2 jednakowo brzmiących egzemplarzach, po jednym
egzemplarzu dla każdej ze Stron.
.....................................................
Zamawiający
...................................................
Wykonawca
Zał. nr 1 (do umowy)
wykaz materiałów eksploatacyjnych z wyszczególnieniem cen jednostkowych brutto.
Download