DEPRESJA w wieku szkolnym

advertisement
DEPRESJA w wieku
młodzieńczym, próby
samobójcze.
Opracowała:
psycholog Ewa Rubaj - Biskupska
KLASYFIKACJA ZABURZEŃ DEPRESYJNYCH
W klasyfikacji Amerykańskiego Towarzystwa
Psychiatrycznego zwanego
DSM IV wyszczególnione są 3 główne kategorie
zaburzeń depresyjnych dziecka:
- depresja wielka
- zaburzenia dystymiczne zwane depresją
nerwicową
- zaburzenia depresyjne, które nie spełniają
kryteriów depresji wielkiej
ani depresji
nerwicowej
Depresja wielka charakteryzuje się poprzez obecność jednego lub kilku dużych
epizodów depresyjnych, do zdiagnozowania, których u dziecka niezbędna jest obecność
jednego z dwóch symptomów zasadniczych:
1. dysforycznego, obniżonego nastroju lub/i
2. utraty zainteresowania tym, co dotychczas wykonywało z przyjemnością (anhedonia)
oraz co najmniej 4 symptomów towarzyszących:
1. zaburzenia łaknienia (utrata bądź przybranie na wadze)
2. zaburzenia snu (insomnia lub hipersomnia)
3. psychomotoryczne pobudzenie bądź spowolnienie
4. męczliwość,
5. negatywną samoocenę i/lub poczucie winy
6. trudności w koncentracji uwagi
7. myśli i/lub czyny samobójcze
Obecność symptomów zasadniczych i co najmniej 4 symptomów towarzyszących
powinno utrzymywać się prawie każdego dnia przez ostatnie dwa tygodnie.
Symptomy nie mogą spełniać kryteriów diagnostycznych dla mieszanych epizodów
maniakalno-depresyjnych.
Powodują one poważne trudności w funkcjonowaniu społecznym dziecka i w innych ważnych
obszarach życia, nie będąc konsekwencją zażywania narkotyków, leków bądź rezultatem aktualnego
stanu zdrowia dziecka.
Obecność symptomów nie może być wyjaśniona procesem żałoby.
Depresja nerwicowa charakteryzuje się poprzez chroniczne
zaburzenie nastroju u dorosłych utrzymuje się przez 2 lata u dzieci i
adolescentów dominuje raczej gniew i/lub skłonność do irytacji
utrzymujący się w okresie ostatniego roku. Dodatkowo niezbędna jest
obecność dwóch lub więcej symptomów towarzyszących:
1. zaburzenia łaknienia
2. zaburzenia snu
3. utrata energii, męczliwość
4. negatywna samoocena
5. obniżająca się koncentracja uwagi i trudności w
podejmowaniu decyzji
6. poczucie bezradności
Depresji nie diagnozuje się w sytuacji, kiedy objawy są bezpośrednią
konsekwencją zażywania narkotyków, leków, są również pochodną
aktualnego stanu zdrowia.
Do depresji nerwicowej zalicza się depresję w reakcji żałoby oraz
depresyjną reakcję adaptacyjną.
Zaburzenia depresyjne nie spełniające
kryteriów diagnostycznych dla depresji wielkiej i
depresji nerwicowej, diagnozuje się u dzieci, które
cierpią na chroniczne zaburzenia nastroju,
manifestują w zachowaniu symptomy depresyjne,
lecz okres prawidłowego funkcjonowania bez
obecności symptomów depresyjnych jest dłuższy
niż 5 miesięcy.
Sama obecność symptomów depresyjnych nie jest
wystarczającym warunkiem do zdiagnozowania u
dziecka depresji.
Depresji dziecięcej często towarzyszą:
- zaburzenia lękowe (20 - 70%)
- zespół deficytu uwagi
- fobia szkolna z zachowaniami unikającymi (45%
dzieci i 27% adolescentów)
- zaburzenia zachowania
- nasilony lęk separacyjny (58% dzieci i 37%
adolescentów)
- trudności w funkcjonowaniu społecznym
- syndrom chronicznego zmęczenia.
DEPRESJA DZIECKA
W MŁODSZYM WIEKU
SZKOLNYM
Zgodnie z klasyfikacją DSM-IV dzieci z diagnozą
depresji wielkiej manifestują jeden lub dwa symptomy
zasadnicze oraz co najmniej 4 towarzyszące.
Niektóre dzieci mogą raczej manifestować utratę
zainteresowania otoczeniem niż poważne zaburzenie,
obniżenie nastroju. Ponadto zaburzenia nastroju mogą u
dzieci przyjmować inną formę niż tylko smutek.
U niektórych z nich na plan pierwszy wysuwają się
gniew, agresja, złość czy irytacja.
Kovacs stwierdził, że depresja nerwicowa
manifestuje się poprzez obniżony nastrój, poczucie bycia
niekochanym, drażliwość, gniew, samoobwinianie się,
problemy somatyczne. Można zaobserwować lęk,
nieposłuszeństwo, skłonność do reagowania oporem,
rzadszą nieobecność szkolną, mniej nasiloną utratą
zainteresowań, wycofywaniem się z kontaktów
społecznych, poczuciem winy, zaburzeniami koncentracji.
Natomiast w depresji wielkiej częściej spotyka się
zaburzenia snu, nasiloną utratę zainteresowania tym, co
kiedyś sprawiało przyjemność, zaburzenia łaknienia oraz
utratę wagi ciała.
Zmiany rozwojowe w zakresie
symptomów depresji:
Dzieciństwo:
a) zaburzenia nastroju: skłonność do irytacji, płaczliwość,
smutek, żal.
b) objawy wegetatywne: bezsenność, utrata apetytu
c) zaburzenia zachowania: hiperaktywność, napady
wściekłości, nieobecność zabawy w aktywności dziecka
Młodszy wiek szkolny: wstydliwość, poczucie
beznadziejności (po 8r.ż.), obniżona samoocena, nasilony
samokrytycyzm, tendencje masochistyczne, wzrastająca
tendencja do posługiwania się depresyjnym stylem
poznawczym, problemy szkolne (fobia szkolna)
Adolescencja: zaburzenia obrazu własnego ciała
(dysmorfobia), obecność symptomów typowych dla
depresji u osób dorosłych.
Obserwuje się znaczące różnice w nasileniu
symptomów depresji w wieku 8, 12 i 17 lat. Wraz ze
wzrostem wieku życia dziecka nasilają się takie symptomy
jak: poczucie zmęczenia, brak płaczu w sytuacji doznania
krzywdy czy irytacja. (badania Kashani, Rosenberg, Reid)
Depresja:
U 8-latków związana była z pesymizmem i wycofywaniem
się z kontaktów społecznych.
U 12-latków z pesymizmem oraz z symptomami natury
fizycznej- zaburzenia snu, bóle brzucha, zaburzenia
łaknienia
U 17-latków symptomy depresyjne współwystępowały z
koszmarami sennymi oraz z myślami samobójczymi i
czynami samobójczymi. Gdzie u ludzi dorosłych dominuje
obniżenie nastroju oraz melancholia.
Ryan, Puig-Antich wskazują, iż dzieci z diagnozą
depresji częściej manifestują:
- pobudzenie psychomotoryczne
- dolegliwości fizyczne,
- płaczliwość, lęk i obawy,
- depresyjny wygląd,
- lęk separacyjny,
Podczas, gdy u adolescentów częściej
zaobserwować można utratę zainteresowań, poczucie
bezradności, ucieczkę w sen, utratę bądź przybranie na
wadze, czy nadużywanie alkoholu i branie narkotyków,
zachowania aspołeczne, trudności w podejmowaniu
decyzji, posępność, wycofywanie się z kontaktów
społecznych, negatywne wyobrażenia dotyczące własnego
ciała.
PŁEĆ
U dziewcząt bez diagnozy depresji obserwuje się:
zaburzenia łaknienia, męczliwość, utrata bądź przybranie
na wadze, smutek oraz myśli samobójcze.
U dziewcząt z diagnozą depresji obserwuje się, że
są spowolniałe, skłonne do wahań nastroju, z
dominującymi negatywnymi wyobrażeniami dotyczącymi
własnego ciała, nasiloną obecnością objawów
somatycznych, wzmożonym lękiem.
Podczas, gdy chłopcy manifestują drażliwość,
zaburzenia w zachowaniu, agresję, autoagresję,
podejmowanie prób samobójczych dokonanych
.
Generalnie objawy depresji u dzieci można podzielić na 4
kategorie:
1. Objawy emocjonalne - przygnębienie, utrata
radości lub utrata związków emocjonalnych.
2. Objawy poznawcze - trudności z podejmowaniem
decyzji, nieadekwatną, niską samoocenę,
negatywne wyobrażenia dotyczące własnego ciała.
3. Objawy motywacyjne - sparaliżowanie woli,
wycofanie się z kontaktów, wzrost zależności,
pojawiające się myśli samobójcze.
4. Objawy fizyczne - zmęczenie, utrata apetytu, oraz
zaburzenia snu.
MYŚLI I CZYNY SAMOBÓJCZE
W PRZEBIEGU DEPRESJI
DZIECIĘCEJ
Jak twierdzi Hołyst w samobójstwie usiłowanym wyróżnić
można kilka etapów zachowań suicydalnych:
Samobójstwo wyobrażone - występuje wówczas, gdy w
sytuacji przeżywanych trudności myślimy o samobójstwie, ale
nie staje się ono celem upragnionym.
Samobójstwo upragnione - występuje wówczas, gdy w
sytuacji przeżywanych trudności myślimy o samobójstwie, i
staje się ono celem upragnionym, czymś oczekiwanym.
Samobójstwo usiłowane - występuje wówczas, gdy nie
zmieniamy perspektywy widzenia własnej sytuacji, nie radzimy
sobie z nią i temu towarzyszyć może chęć podjęcia próby
samobójczej, która nie kończy się śmiercią.
Samobójstwo dokonane - występuje w sytuacji, gdy próba
samobójcza kończy się śmiercią.
Samobójstwa są rzadkie u dzieci przed 10 r.ż.,
starsze dzieci nie tylko myślą o śmierci, ale również
podejmują czyny samobójcze. Liczba czynów
samobójczych wzrasta między 15 - 19 r. ż. i po 20 r. ż.
W świetle badań około 89% dzieci depresyjnych
doświadczało myśli samobójczych. Kovacs wskazuje, że o
ile natężenie myśli samobójczych jest stabilne w czasie, na
przełomie 8 - 13 r.ż., o tyle liczba podejmowanych czynów
samobójczych u dzieci wzrasta wraz ze wzrostem ich
wieku życia.
Samobójstwo jest w USA trzecią przyczyną śmierci
młodych ludzi. W Wielkiej Brytanii drugą wśród mężczyzn
w wieku 15 - 24 lat.
PRZYCZYNY PRÓB SAMOBÓJCZYCH
Marttunen wyszczególnił jeden lub kilka czynników
wyzwalających próbę samobójczą: rozwód rodziców, konflikty
interpersonalne, trudności szkolne, choroba fizyczna i psychiczna
rodziców, problemy finansowe.
Rich stwierdził, że przyczynami prób samobójczych u dzieci
młodszych są separacja, odrzucenie przez rówieśników. Natomiast u
starszych: konflikty interpersonalne, utrata dziewczyny, przyjaciela.
Przyczyną są także:
- fizyczna i/lub seksualna przemoc
- próby samobójcze członka rodziny
Przyczyny myśli samobójczych:
U dzieci w wieku 6 - 12 lat: wysoki poziom depresji, niska samoocena,
poziom doświadczanego stresu, stopień zadowolenia z otrzymywanego
wsparcia społecznego.
U dzieci starszych używanie alkoholu i narkotyków.
Cel próby samobójczej w wieku dorastania:
- ucieczka przed nie dającym się znieść
stanem psychicznym lub trudną sytuacją;
- odegranie się na innych poprzez wywołanie
u nich poczucia winy;
- wymierzenie sobie kary;
- zapewnienie sobie opieki i przyciągnięcie
uwagi;
- poświęcenie się w imię wzniosłych celów.
Czynniki przyspieszające próbę samobójczą:
- utrata rodziców lub przyjaciela w wyniku
śmierci, choroby;
- konflikt z rodzicami lub bliską osobą;
- konflikt z prawem;
- ciężka choroba własna;
- porażka podczas ważnego egzaminu;
- niechciana ciąża nastolatki;
- naśladowanie samobójstwa innych.
Cechy osobowości predysponujące do podjęcia
próby samobójczej:
- poczucie beznadziejności;
- nadmierny perfekcjonizm;
- nadmierna impulsywność;
- wysoki poziom wrogości i agresji;
- nieumiejętność radzenia sobie.
KONIEC
Download