Historia - zakres postawowy. Technikum, LO.

advertisement
Plan wynikowy i wymagania edukacyjne z historii dla kl.I
Program: Program nauczania historii dla szkół ponadgimnazjalnych. Historia. Po prostu. Zakres podstawowy
Autorzy:
Jędrzej Smoleński
Wydawnictwo: WSiP
Podręcznik: Po prostu. Historia. Zakres podstawowy Autorzy: R. Dolecki, K. Gutowski, J. Smoleński
Lp.
Temat lekcji
Ocena dopuszczająca
Uczeń:
Ocena dostateczna
Uczeń: spełnia wymagania
edukacyjne na ocenę
dopuszczającą, a ponadto:
Ocena dobra
Uczeń: spełnia wymagania
edukacyjne na oceny
dopuszczającą i
dostateczną, a ponadto:
Ocena bardzo dobra
Uczeń: spełnia wymagania
edukacyjne na oceny
dopuszczającą, dostateczną i
dobrą, a ponadto:
1.
2.
3.
Lekcja organizacyjna -kryteria ocen, wymagania edukacyjne, program nauczania, przewidywane formy sprawdzania wiedzy i umiejętności.
Wprowadzenie do historii najnowszej
– pamięta daty: podpisania
– wyjaśnia i stosuje pojęcia: 14 – pamięta datę traktatu
– stosuje pojęcia: pandemia,
Świat po wielkiej wojnie
traktatu wersalskiego,
punktów Wilsona,
waszyngtońskiego,
hiszpanka, system mandatowy,
powstania Ligi Narodów,
izolacjonizm,
– wyjaśnia i stosuje pojęcia: – identyfikuje postać Saionji
– wyjaśnia pojęcia: konferencja – wymienia straty wojenne,
strefa zdemilitaryzowana, Kinmochi,
paryska, traktat wersalski, Liga – identyfikuje postaci: T.W.
Rada Najwyższa, system – charakteryzuje straty wojenne
Narodów, mały traktat
Wilson,
D. Lloyd wersalsko-waszyngtoński, bezpośrednie i pośrednie,
wersalski, reparacje wojenne,
George, G. Clemenceau,
– identyfikuje postać: W. – ocenia politykę mocarstw wobec
sankcja, porządek wersalski,
– wymienia decyzje konferencji Orlando,
Niemiec po zakończeniu I wojny
– wymienia niektóre straty
paryskiej,
– lokalizuje na mapie
światowej,
wojenne,
– wyjaśnia cele Ligi Narodów,
siedzibę Ligi Narodów, – ocenia decyzje konferencji
– identyfikuje postać T.W.
– wyjaśnia politykę mocarstw – wyjaśnia przyczyny
paryskiej i konferencji
Wilsona,
wobec Niemiec po
kwestii spornych
waszyngtońskiej
– lokalizuje na mapie: Paryż,
zakończeniu I wojny
dzielących zwycięskie
oraz możliwości realizacji zasad
Waszyngton,
światowej, podaje przykłady, mocarstwa,
systemu wersalsko– wyjaśnia, na czym polegał
– wymienia oraz lokuje w
– omawia decyzje
waszyngtońskiego.
program pokojowy Wilsona,
przestrzeni państwa powstałe konferencji paryskiej
– wymienia decyzje konferencji po I wojnie światowej.
i konferencji
paryskiej,
w tym
waszyngtońskiej,
dotyczące Niemiec,
– wyjaśnia cele i charakter
– podejmuje próbę omówienia
Ligi Narodów,
polityki mocarstw wobec
– rozróżnia pośrednie i
Niemiec po zakończeniu
bezpośrednie przyczyny i
I wojny światowej,
skutki wyżej
– podaje cele Ligi Narodów,
wymienionych wydarzeń.
– wymienia niektóre państwa
powstałe po
I
wojnie światowej, w tym
Polskę.
Lp.
Temat lekcji
4.
Dwudziestolecie międzywojenne
Ocena dopuszczająca
Uczeń:
Ocena dostateczna
Uczeń: spełnia wymagania
edukacyjne na ocenę
dopuszczającą, a ponadto:
– pamięta daty: spotkania w
– wyjaśnia i stosuje pojęcia:
Rapallo, konferencji w
pakt reński, kubizm,
Locarno,
surrealizm,
– wyjaśnia pojęcia: traktaty
– wymienia skutki gospodarcze
lokarneńskie, hiperinflacja,
wojny dla USA i Europy,
amerykanizacja, emancypacja – podaje polityczne skutki
kobiet, kultura masowa,
utworzonego systemu
– wymienia niektóre skutki
wersalskiego,
gospodarcze wojny dla USA i – wskazuje wady porządku
Europy,
wersalskiego,
– lokalizuje w czasie wejście – wymienia rezultaty
USA do czołówki gospodarczej konferencji w Rapallo i
świata,
Locarno,
– wymienia niektóre polityczne – wymienia społeczne skutki
skutki utworzonego porządku
wojny,
(systemu) wersalskiego,
– rozpoznaje nowe kierunki w
– wskazuje niektóre wady
malarstwie: kubizm i
systemu wersalskiego,
ekspresjonizm,
– podaje skutki spotkania w
– podaje tytuły najbardziej
Rapallo
i
znanych filmów tego okresu.
konferencji Locarno,
– wymienia niektóre społeczne
skutki wojny,
– podaje przykład, jak wojna
wpłynęła na kulturę okresu
powojennego,
– wyjaśnia, czym jest kultura
masowa, podaje przykład,
– identyfikuje niektóre postaci z
podanych: F. Foch, G.
Stresemann, A. Skrzyński,
E. Hemingway, P. Picasso, S.
Dali,
Ch.
Chaplin, P. Negri, L.
Armstrong.
Ocena dobra
Uczeń: spełnia wymagania
edukacyjne na oceny
dopuszczającą i
dostateczną, a ponadto:
Ocena bardzo dobra
Uczeń: spełnia wymagania
edukacyjne na oceny
dopuszczającą, dostateczną i
dobrą, a ponadto:
– wyjaśnia i stosuje pojęcia: – pamięta datę pierwszego filmu
plan Dawesa,
dźwiękowego,
– charakteryzuje
– ocenia skutki utworzenia systemu
gospodarczy bilans wojny wersalsko-waszyngtońskiego,
dla USA i Europy,
– podaje przykłady:
– lokalizuje w czasie i
pacyfistycznych powieści
przestrzeni wejście USA
antywojennych
do czołówki gospodarczej i rozrachunkowych, tytuły
świata,
najbardziej znanych filmów tego
– podaje działania, które
okresu, rodzaje muzyki,
pomogły pokonać
– w kontekście omawianych
hiperinflację w
wydarzeń identyfikuje postaci:
Niemczech,
F. Foch, G. Stresemann,
– charakteryzuje polityczne A. Skrzyński, E. Hemingway,
skutki utworzonego
P. Picasso, S. Dali,
systemu wersalskoCh. Chaplin, P. Negri,
waszyngtońskiego,
L. Armstrong,
– wskazuje wady systemu – charakteryzuje pośrednie
wersalskoi bezpośrednie przyczyny i skutki
waszyngtońskiego,
wyżej wymienionych wydarzeń.
– charakteryzuje społeczne
skutki wojny,
– rozpoznaje nowe kierunki
w malarstwie, podaje
głównych twórców tych
kierunków,
– identyfikuje większość
postaci z podanych: F.
Foch, G. Stresemann,
A. Skrzyński, E.
Hemingway
P. Picasso, S. Dali, Ch.
Chaplin,
P.
Negri, L. Armstrong,
– rozróżnia pośrednie i
Lp.
5.
Temat lekcji
Powstanie niepodległej Rzeczypospolitej
Ocena dopuszczająca
Uczeń:
Ocena dostateczna
Uczeń: spełnia wymagania
edukacyjne na ocenę
dopuszczającą, a ponadto:
Ocena dobra
Uczeń: spełnia wymagania
edukacyjne na oceny
dopuszczającą i
dostateczną, a ponadto:
Ocena bardzo dobra
Uczeń: spełnia wymagania
edukacyjne na oceny
dopuszczającą, dostateczną i
dobrą, a ponadto:
bezpośrednie przyczyny i
skutki wyżej
wymienionych wydarzeń
– pamięta daty: przejęcia
– identyfikuje postaci: J.
– pamięta daty:
– identyfikuje postaci: J. Piłsudski,
władzy nad odradzającym się
Piłsudski,
R.
kształtowania się
R. Dmowski,
I.J.
krajem przez
Dmowski, I.J. Paderewski,
ośrodków władzy na
Paderewski, W. Witos,
J. Piłsudskiego z rąk Rady
– wymienia postanowienia
ziemiach polskich,
I. Daszyński, J. Moraczewski,
Regencyjnej, odzyskania przez traktatu wersalskiego
– wyjaśnia i stosuje pojęcia: – omawia postanowienia traktatu
Polskę niepodległości,
dotyczące Polski,
Rada Narodowa Księstwa wersalskiego dotyczące Polski,
– wyjaśnia pojęcia: Rada
– omawia wkład J.
Cieszyńskiego, Polska
– charakteryzuje główne problemy
Regencyjna, Tymczasowy
Piłsudskiego,
R. Komisja Likwidacyjna,
odradzającego się państwa
Naczelnik Państwa, Wolne
Dmowskiego i I.J.
Naczelna Rada Ludowa,
polskiego, rządy
Miasto Gdańsk, mały traktat
Paderewskiego
w Tymczasowy Rząd
J. Moraczewskiego,
wersalski, linia Curzona,
odzyskanie niepodległości
Republiki Polskiej,
– ocenia działania prowadzące do
– w kontekście omawianych
i odbudowę państwa
Komitet Narodowy
sprawnego funkcjonowania
wydarzeń identyfikuje postaci:
polskiego,
Polski, Tymczasowy
odradzającego się państwa,
J. Piłsudski,
– rozróżnia pośrednie i
Naczelnik Państwa,
– ocenia wkład J. Piłsudskiego,
R. Dmowski,
bezpośrednie przyczyny i
Wolne Miasto Gdańsk,
R. Dmowskiego
– lokalizuje na mapie: ośrodek
skutki wyżej wymienionych
mały traktat wersalski,
i I.J. Paderewskiego
władzy
w
wydarzeń.
manifest,
w odzyskanie niepodległości
Warszawie, ziemie przyznane
– identyfikuje postaci: J.
i odbudowę państwa polskiego,
decyzją traktatu wersalskiego,
Piłsudski,
R. – charakteryzuje kształtowanie się
Wolne Miasto Gdańsk,
Dmowski, I.J.
wojska polskiego.
– wymienia postanowienia
Paderewski,
traktatu wersalskiego dotyczące
W. Witos,
Polski,
– omawia działalność
– omawia wkład J.
ośrodków władzy na
Piłsudskiego,
ziemiach polskich,
R. Dmowskiego i I.J.
– lokalizuje na mapie
Paderewskiego
ośrodki władzy: Radę
w odzyskanie niepodległości i
Regencyjną, Radę
odbudowę państwa polskiego.
Narodową Księstwa
Cieszyńskiego, Polską
Komisję Likwidacyjną,
Lp.
Temat lekcji
Ocena dopuszczająca
Uczeń:
Ocena dostateczna
Uczeń: spełnia wymagania
edukacyjne na ocenę
dopuszczającą, a ponadto:
Ocena dobra
Uczeń: spełnia wymagania
edukacyjne na oceny
dopuszczającą i
dostateczną, a ponadto:
Ocena bardzo dobra
Uczeń: spełnia wymagania
edukacyjne na oceny
dopuszczającą, dostateczną i
dobrą, a ponadto:
Centralny Komitet
Obywatelski, Naczelną
Radę Ludową,
Tymczasowy Rząd
Republiki Polskiej,
Komitet Narodowy Polski
oraz Wolne Miasto
Gdańsk,
– charakteryzuje wkład J.
Piłsudskiego, R.
Dmowskiego i I.J.
Paderewskiego w
odzyskanie niepodległości
i odbudowę państwa
polskiego.
6.
Walka o granice państwa polskiego
– pamięta daty: wybuchu
– pamięta daty: decyzji o
– pamięta daty:
– charakteryzuje postawę polskich
powstania wielkopolskiego,
podziale Księstwa
przyłączenia Litwy
komunistów wobec wojny
wojny polsko-bolszewickiej,
Cieszyńskiego,
Środkowej do Polski,
polsko-bolszewickiej,
plebiscytu na Warmii i
– ocenia postawę polityków II RP
Bitwy Warszawskiej, traktatu – wyjaśnia i stosuje pojęcia:
ryskiego, plebiscytu na Warmii federacja, inkorporacja,
Mazurach, wkroczenie
i społeczeństwa polskiego wobec
i Mazurach, powstań śląskich,
Orlęta Lwowskie, linia
wojsk czechosłowackich
zagrożenia ze strony Rosji
plebiscytu na Śląsku,
Curzona, „cud nad Wisłą”,
na terytorium Księstwa
bolszewickiej w 1920 r.,
– wyjaśnia pojęcia: federacja,
traktat ryski, plebiscyt, Rada
Cieszyńskiego, będącego – charakteryzuje postawę mocarstw
inkorporacja, Orlęta Lwowskie, Ambasadorów,
pod kontrolą Polaków,
zachodnich na konferencji w Spa,
linia Curzona, „cud nad Wisłą”, – wyjaśnia znaczenie Bitwy
decyzji o podziale
– ocenia wkład J. Piłsudskiego,
traktat ryski, plebiscyt,
Warszawskiej dla dziejów
Księstwa Cieszyńskiego,
R. Dmowskiego
– identyfikuje postaci: J.
Polski
i
– wyjaśnia i stosuje pojęcia: i I.J. Paderewskiego w proces
Piłsudskiego,
R.
Europy,
Armia Ochotnicza,
kształtowania się granic II RP,
Dmowskiego, I.J.
– podaje przyczyny i
kontrofensywa, „cud nad – porównuje terytorium II RP
Paderewskiego,
następstwa: konfliktu polsko- Wisłą”, traktat ryski, bunt z terytorium Rzeczypospolitej
Lp.
Temat lekcji
Ocena dopuszczająca
Uczeń:
Ocena dostateczna
Uczeń: spełnia wymagania
edukacyjne na ocenę
dopuszczającą, a ponadto:
– odróżnia koncepcję
ukraińskiego, powstania
federacyjną od inkorporacyjnej, wielkopolskiego, powstań
– lokalizuje na mapie miejsce
śląskich, niepowodzeń w
Bitwy Warszawskiej, Warmię i plebiscytach na Warmii i
Mazury, Śląsk Cieszyński,
Mazurach oraz na Śląsku,
Śląsk, Lwów,
wojny polsko-bolszewickiej,
– podaje główne przyczyny i – omawia wkład J.
następstwa: konfliktu polskoPiłsudskiego,
ukraińskiego, powstania
R. Dmowskiego i I.J.
wielkopolskiego, powstań
Paderewskiego w proces
śląskich, wojny polskokształtowania się granic II
bolszewickiej,
RP.
– wymienia zasługi J.
Piłsudskiego,
R. Dmowskiego w odbudowę
państwa polskiego,
– rozróżnia terytorium II RP i
terytorium Rzeczypospolitej
Obojga Narodów.
Ocena dobra
Uczeń: spełnia wymagania
edukacyjne na oceny
dopuszczającą i
dostateczną, a ponadto:
Ocena bardzo dobra
Uczeń: spełnia wymagania
edukacyjne na oceny
dopuszczającą, dostateczną i
dobrą, a ponadto:
gen. Żeligowskiego,
Obojga Narodów.
zaślubiny Polski
z morzem,
– identyfikuje postaci: J.
Piłsudski,
R.
Dmowski, I.J.
Paderewski,
W. Witos, W. Korfanty,
gen. L. Żeligowski, S.
Petlura,
– charakteryzuje koncepcję
federacji i inkorporacji
dotyczące polskiej
polityki wschodniej,
– charakteryzuje główne
etapy kształtowania się
granic II RP, lokuje je w
czasie i przestrzeni,
– lokalizuje na mapie
miejsca głównych bitew
stoczonych w czasie walk
o granice II RP, Warmię i
Mazury, Śląsk
Cieszyński, Śląsk, Lwów,
– wyjaśnia postawę
mocarstw zachodnich na
konferencji w Spa,
– opisuje wkład J.
Piłsudskiego,
R. Dmowskiego I.J.
Paderewskiego, W.
Witosa i W. Korfantego w
proces kształtowania się
granic II RP.
Lp.
Temat lekcji
Ocena dopuszczająca
Uczeń:
7.
Konstytucja marcowa i ustrój II Rzeczypospolitej
8.9,
10.
Powtórzenie i sprawdzian wiadomości
Narodziny faszyzmu
we Włoszech – pamięta datę: przejęcia we
Włoszech władzy przez
Mussoliniego,
– wyjaśnia pojęcia: faszyści,
faszyzm, marsz czarnych
koszul na Rzym, propaganda,
monopartyjność, dyktatura,
wódz, kult jednostki, wróg
wewnętrzny,
– identyfikuje postać Benito
– pamięta daty: uchwalenia
konstytucji marcowej, wyboru
pierwszego Prezydenta RP,
zabójstwa G. Narutowicza,
– wyjaśnia pojęcia: rządy
parlamentarne, Zgromadzenie
Narodowe, wybory
pięcioprzymiotnikowe,
Naczelnik Państwa,
– identyfikuje postaci: J.
Piłsudski,
R.
Dmowski, G. Narutowicz,
S. Wojciechowski,
– wymienia główne zasady
ustrojowe w konstytucji
marcowej,
– omawia okoliczności
zamachu na Prezydenta
Rzeczypospolitej Polskiej.
Ocena dostateczna
Uczeń: spełnia wymagania
edukacyjne na ocenę
dopuszczającą, a ponadto:
Ocena dobra
Uczeń: spełnia wymagania
edukacyjne na oceny
dopuszczającą i
dostateczną, a ponadto:
– pamięta daty: wyborów do
– wymienia główne
Sejmu Ustawodawczego,
ugrupowania polityczne
– wyjaśnia i stosuje pojęcia:
w Polsce w latach 1918–
Sejm Ustawodawczy, rządy
1922, charakteryzuje ich
pozaparlamentarne, rządy
programy,
parlamentarne, Zgromadzenie – wyjaśnia sytuację
Narodowe, wybory
polityczną, w czasie
pięcioprzymiotnikowe,
której była pisana i
Naczelnik Państwa,
uchwalona konstytucja
– identyfikuje postaci: J.
marcowa,
Piłsudski,
R.
– podejmuje próbę
Dmowski, M. Rataj, G.
scharakteryzowania
Narutowicz, S.
sytuacji politycznej w II
Wojciechowski,
RP od uchwalenia
– wymienia główne zasady
konstytucji marcowej do
ustrojowe oraz główne prawa wyborów w 1922 r.
i obowiązki obywateli
państwa określone w
konstytucji marcowej,
– wskazuje czynniki
utrudniające proces integracji
odrodzonego państwa
polskiego.
Ocena bardzo dobra
Uczeń: spełnia wymagania
edukacyjne na oceny
dopuszczającą, dostateczną i
dobrą, a ponadto:
– wyjaśnia i stosuje pojęcia:
„Chjena”, „Chjeno-Piast”,
– identyfikuje postaci:
W. Trąbczyński, W. Witos,
W. Korfanty, I. Daszyński,
S. Wojciechowski,
– charakteryzuje sytuację
wewnętrzną Polski w okresie
pierwszych wyborów
prezydenckich,
– ocenia sytuację polityczną
w Rzeczypospolitej Polskiej
w latach 1918–1922.
– pamięta datę: marszu
– pamięta datę: początków – pamięta datę: traktatów
czarnych koszul na Rzym,
faszyzacji we Włoszech,
laterańskich,
– wyjaśnia i stosuje pojęcia:
– wyjaśnia i stosuje pojęcia: – lokuje w czasie i przestrzeni:
faszyści, faszyzm, marsz
Narodowa Partia
utworzenie Państwa Watykan,
czarnych koszul na Rzym,
Faszystowska, Milicja
– ocenia rolę propagandy
propaganda, monopartyjność, Faszystowska, służba
w polityce prowadzonej przez
dyktatura, wódz, kult
bezpieczeństwa,
Mussoliniego.
jednostki, wróg wewnętrzny, – podejmuje próbę
– wyjaśnia znaczenie symboli
scharakteryzowania
faszyzmu,
sytuacji społeczno-
Lp.
Temat lekcji
Ocena dopuszczająca
Uczeń:
Ocena dostateczna
Uczeń: spełnia wymagania
edukacyjne na ocenę
dopuszczającą, a ponadto:
Mussoliniego,
– podaje po jednej z przyczyn:
– wymienia symbole faszyzmu, politycznych, gospodarczych
– podaje kilka przyczyn,
i społecznych narodzin
niekoniecznie z każdej
faszyzmu
i
dziedziny (gospodarcze,
przejęcia władzy przez
społeczne, polityczne) narodzin faszystów
we
faszyzmu i przejęcia władzy
Włoszech,
przez faszystów we Włoszech, – lokuje w czasie i przestrzeni
– lokuje w czasie i przestrzeni
marsz na Rzym,
przejęcie władzy przez B.
– podaje po jednej z cech
Mussoliniego,
ideowych, politycznych i
– podaje po jednej z cech
gospodarczo-społecznych
ideowych, politycznych i
faszyzmu,
gospodarczo-społecznych
– odczytuje ze źródeł elementy
faszyzmu.
polityki
w
propagandzie faszystowskiej
tego okresu.
11.
Gospodarka w dwudziestoleciu międzywojennym
– pamięta daty: pierwszej
hiperinflacji
w
okresie międzywojennym,
czarnego czwartku, okres
wielkiego kryzysu
gospodarczego,
– wyjaśnia pojęcia: inflacja,
hiperinflacja, liberalizm
gospodarczy, akcja, czarny
czwartek, New Deal (Nowy
Ocena dobra
Uczeń: spełnia wymagania
edukacyjne na oceny
dopuszczającą i
dostateczną, a ponadto:
Ocena bardzo dobra
Uczeń: spełnia wymagania
edukacyjne na oceny
dopuszczającą, dostateczną i
dobrą, a ponadto:
gospodarczej
we Włoszech w latach
1918–1929,
– omawia polityczne,
gospodarcze
i społeczne przyczyny
narodzin faszyzmu i
przejęcia władzy przez
faszystów we Włoszech,
– podaje przyczyny sukcesu
faszyzmu we Włoszech,
– lokuje w czasie i
przestrzeni: marsz na
Rzym,
– wymienia cechy ideowe,
polityczne
i
gospodarczo-społeczne
programu faszyzmu,
podaje cechy państw
faszystowskich,
– rozróżnia pośrednie i
bezpośrednie przyczyny i
skutki wyżej
wymienionych wydarzeń.
– wyjaśnia i stosuje pojęcia:
– pamięta datę: rozpoczęcia – omawia splot czynników
inflacja, hiperinflacja,
realizacji Nowego Ładu,
gospodarczych, społecznych
liberalizm gospodarczy,
– wyjaśnia i stosuje pojęcie: i psychologicznych, które
akcja, czarny czwartek, ceny etatyzm,
doprowadziły do krachu na
dumpingowe, New Deal
– identyfikuje postaci: J. M. giełdzie w Nowym Jorku
(Nowy Ład),
Keynes,
F.
i pośrednio do wielkiego
interwencjonizm państwowy, Roosevelt,
kryzysu,
roboty publiczne,
– charakteryzuje sytuację – wyjaśnia mechanizm
– wymienia po jednym
gospodarczą po
rozszerzania się wielkiego
czynniku gospodarczym,
zakończeniu I wojny
kryzysu na Europę i świat,
Lp.
12.
Temat lekcji
Niemcy pod władzą Hitlera
Ocena dopuszczająca
Uczeń:
Ocena dostateczna
Uczeń: spełnia wymagania
edukacyjne na ocenę
dopuszczającą, a ponadto:
Ocena dobra
Uczeń: spełnia wymagania
edukacyjne na oceny
dopuszczającą i
dostateczną, a ponadto:
Ocena bardzo dobra
Uczeń: spełnia wymagania
edukacyjne na oceny
dopuszczającą, dostateczną i
dobrą, a ponadto:
Ład), interwencjonizm
społecznym i
światowej, uwzględniając – charakteryzuje działania
państwowy,
psychologicznym, który
wejście USA do czołówki wdrażane w USA w ramach
– identyfikuje postać F.
doprowadził do krachu na
gospodarczej świata,
Nowego Ładu,
Roosevelta,
giełdzie w Nowym Jorku
– wymienia czynniki
– ocenia znaczenie wielkiego
– lokalizuje w czasie i
i pośrednio do wielkiego
gospodarcze, społeczne i
kryzysu dla rozwoju sytuacji
przestrzeni: czarny czwartek,
kryzysu.
psychologiczne, które
społeczno-ekonomicznej oraz
zasięg wielkiego kryzysu
doprowadziły do krachu
politycznej w Europie lat
gospodarczego,
na giełdzie
trzydziestych.
– wymienia niektóre czynniki
w Nowym Jorku,
(niekoniecznie z każdej
– wymienia działania
dziedziny) gospodarcze
wdrażane w USA w
społeczne i psychologiczne,
ramach Nowego Ładu,
które doprowadziły do krachu
– charakteryzuje
na giełdzie
w
gospodarcze i społeczne
Nowym Jorku i pośrednio do
skutki kryzysu,
wielkiego kryzysu,
– rozróżnia pośrednie i
– wymienia niektóre działania
bezpośrednie przyczyny i
wdrażane
w
skutki wyżej
USA w ramach Nowego Ładu,
wymienionych wydarzeń.
– wymienia niektóre
gospodarcze
i społeczne skutki kryzysu.
– pamięta daty: puczu
– pamięta datę: powstania Mein – wyjaśnia i stosuje pojęcia: – wyjaśnia i stosuje pojęcia:
monachijskiego, objęcia przez
Kampf,
Reichstag, Hitlerjugend,
autarkia, Główny Urząd
A. Hitlera urzędu kanclerza,
– wyjaśnia i stosuje pojęcia:
Wehrmacht, Luftwaffe,
Bezpieczeństwa Rzeszy,
uchwalenia ustaw
NSDAP, nazizm, naziści,
Kriegsmarine,
– charakteryzuje sytuację
norymberskich, zerwania przez pucz monachijski, Mein
– wyjaśnia znaczenie
polityczną i społecznoHitlera postanowień traktatu
Kampf, Aryjczycy,
symboli nazizmu,
gospodarczą w Republice
wersalskiego, wprowadzenia
nadludzie, kanclerz, Führer, – identyfikuje postaci: A.
Weimarskiej w latach 1918–
nazwy III Rzesza,
obóz koncentracyjny, ustawy Hitler,
1933,
– wyjaśnia pojęcia: NSDAP,
norymberskie, noc
P. von Hindenburg,
– odczytuje ze źródeł elementy
nazizm, naziści, SA, SS,
kryształowa, propaganda,
– omawia polityczne,
polityki w propagandzie
gestapo, pucz monachijski,
państwo policyjne,
gospodarcze
nazistowskiej tego okresu, ocenia
Mein Kampf , Aryjczycy,
– wyjaśnia znaczenie symboli
i społeczne przyczyny
rolę propagandy w polityce
Lp.
Temat lekcji
Ocena dopuszczająca
Uczeń:
Ocena dostateczna
Uczeń: spełnia wymagania
edukacyjne na ocenę
dopuszczającą, a ponadto:
nadludzie, kanclerz, Führer,
nazizmu,
obóz koncentracyjny, ustawy – podaje po jednej z przyczyn:
norymberskie, noc kryształowa, politycznych, gospodarczych
propaganda,
i społecznych narodzin
– wymienia symbole nazizmu,
nazizmu
i
– identyfikuje postać A. Hitlera, przejęcia władzy przez A.
– podaje kilka przyczyn,
Hitlera,
niekoniecznie
z – lokuje w czasie i przestrzeni:
każdej dziedziny (gospodarcze, pucz monachijski, napisanie
społeczne, polityczne) narodzin Mein Kampf, ustawy
nazizmu i przejęcia władzy
norymberskie, noc
przez A. Hitlera,
kryształową,
– lokuje w czasie i przestrzeni – przedstawia niektóre
przejęcie władzy przez Hitlera, założenia nazizmu ujęte w
– podaje po jednej z cech
Mein Kampf,
ideowych, politycznych i
– podaje kilka cech
gospodarczo-społecznych
programowych (ideowe,
nazizmu,
polityczne i gospodarczo– podaje główne założenia
społeczne) nazizmu,
nazizmu.
wymienia kilka cech państwa
nazistowskiego,
– odczytuje ze źródeł elementy
polityki
w
propagandzie nazistowskiej
tego okresu.
13.
Świat u progu wojny
Ocena dobra
Uczeń: spełnia wymagania
edukacyjne na oceny
dopuszczającą i
dostateczną, a ponadto:
Ocena bardzo dobra
Uczeń: spełnia wymagania
edukacyjne na oceny
dopuszczającą, dostateczną i
dobrą, a ponadto:
narodzin nazizmu i
prowadzonej przez Hitlera.
przejęcia władzy przez
A. Hitlera,
– wyjaśnia przyczyny
sukcesu nazizmu w
Niemczech,
– przedstawia założenia
nazizmu ujęte
w
Mein Kampf,
– charakteryzuje program
ideowy, polityczny i
gospodarczo-społeczny
nazizmu, wymienia cechy
państwa nazistowskiego,
– porównuje faszyzm z
nazizmem,
– rozróżnia pośrednie i
bezpośrednie przyczyny i
skutki wyżej
wymienionych wydarzeń,
– odczytuje ze źródeł
elementy polityki w
propagandzie
nazistowskiej tego okresu,
wskazuje rolę propagandy
w polityce prowadzonej
przez Hitlera.
– pamięta daty roczne: wojny – wyjaśnia i stosuje pojęcia:
– charakteryzuje politykę – identyfikuje postaci: A. Briand,
domowej
w
idea zbiorowego
zagraniczną Francji,
F. Kellog, A. Hitler,
Hiszpanii, podpisania paktu
bezpieczeństwa, Anschluss,
Wielkiej Brytanii oraz III B. Mussolini, F. Franco,
trzech – powstania osi Berlin–
polityka appeasementu,
Rzeszy,
N. Chamberlain, E. Daladier,
Rzym–Tokio, Anschlussu
– charakteryzuje działalność
– podaje kierunki agresji
E. Beneš, E. Hacha,
Austrii, konferencji
Ligi Narodów,
Włoch i Japonii w latach – charakteryzuje istotę polityki
w Monachium, rozbioru
– rozróżnia niektóre pośrednie
30. XX w.,
appeasementu,
Lp.
14.
Temat lekcji
Pierwsze lata Rosji Radzieckiej
Ocena dopuszczająca
Uczeń:
Ocena dostateczna
Uczeń: spełnia wymagania
edukacyjne na ocenę
dopuszczającą, a ponadto:
Czechosłowacji, zajęcia
i bezpośrednie przyczyny i
Mandżurii przez Japonię,
skutki wyżej wymienionych
– wyjaśnia pojęcia: Anschluss, wydarzeń.
polityka apeasementu,
– identyfikuje postaci: A.
Hitler,
B.
Mussolini, F. Franco,
– wymienia główne
postanowienia układu
monachijskiego,
– podaje przykłady agresji
Niemiec, Włoch
i Japonii
w latach 30. XX w.,
– podaje kilka (niekoniecznie
uporządkowanych) przyczyn
rozpadu systemu wersalskiego,
– podaje główne przyczyny
prowadzenia przez Wielką
Brytanię i Francję polityki
appeasementu,
– wskazuje główne przyczyny
wojny domowej w Hiszpanii,
– lokuje w czasie i przestrzeni:
wojnę domową w Hiszpanii,
podpisanie paktu trzech –
powstania osi Berlin–Rzym–
Tokio, Anschluss Austrii,
konferencję w Monachium,
rozbiór Czechosłowacji, zajęcie
Mandżurii przez Japonię,
– nazywa i podaje przykłady
polityki państw zachodnich
wobec Niemiec.
– pamięta daty: przejęcia
– wyjaśnia i stosuje pojęcia:
Ocena dobra
Uczeń: spełnia wymagania
edukacyjne na oceny
dopuszczającą i
dostateczną, a ponadto:
Ocena bardzo dobra
Uczeń: spełnia wymagania
edukacyjne na oceny
dopuszczającą, dostateczną i
dobrą, a ponadto:
– wyjaśnia przyczyny
– omawia zasady polityki
rozpadu systemu
F. Franco,
wersalsko– lokuje w czasie i przestrzeni:
waszyngtońskiego,
konferencję rozbrojeniową
– podaje przyczyny
w Genewie, pakt Briandaprowadzenia przez
Kelloga, remilitaryzację
Wielką Brytanię i Francję Nadrenii, wojnę domową
polityki appeasementu,
w Hiszpanii, podpisanie osi
– charakteryzuje politykę
Rzym−Berlin, podpisanie paktu
państw zachodnich wobec antykominternowskiego,
Niemiec.
podpisanie paktu stalowego,
– ocenia działalność Ligi Narodów,
– ocenia politykę państw
zachodnich wobec Niemiec.
– wyjaśnia i stosuje pojęcia: .– ocenia rolę propagandy
Lp.
15.
Temat lekcji
ZSRR pod władzą Stalina
Ocena dopuszczająca
Uczeń:
Ocena dostateczna
Uczeń: spełnia wymagania
edukacyjne na ocenę
dopuszczającą, a ponadto:
Ocena dobra
Uczeń: spełnia wymagania
edukacyjne na oceny
dopuszczającą i
dostateczną, a ponadto:
Ocena bardzo dobra
Uczeń: spełnia wymagania
edukacyjne na oceny
dopuszczającą, dostateczną i
dobrą, a ponadto:
władzy przez bolszewików,
nacjonalizacja, CZEKA,
czerwony terror, armia
w polityce prowadzonej przez
traktatu brzeskiego, powstania
GUŁag, łagry, komunizm
„białych” generałów,
bolszewików.
GUŁagu, zmiany nazwy
wojenny, Nowa Polityka
trockiści,
państwa, objęcia władzy przez
Ekonomiczna (NEP), ZSRR, – identyfikuje postaci: W.
J. Stalina,
– wymienia działania
Lenin,
F.
– wyjaśnia pojęcia:
stosowane w ramach terroru
Dzierżyński, L. Trocki, G.
nacjonalizacja, CZEKA,
prowadzonego wobec
Zinowiew, J. Stalin,
GUŁag, łagry, komunizm
społeczeństwa rosyjskiego, – charakteryzuje sytuację
wojenny, Nowa Polityka
uwzględniając grupy
społeczno-gospodarczą w
Ekonomiczna (NEP), ZSRR,
społeczne zwalczane przez
Rosji w latach 1917–
– identyfikuje postaci: W.
bolszewików,
1925,
Lenin, F. Dzierżyński, J. Stalin, – rozróżnia niektóre pośrednie i – omawia zmiany
– podaje niektóre zmiany
bezpośrednie przyczyny i
wprowadzone w Rosji po
wprowadzone w Rosji po
skutki wyżej wymienionych
rewolucji
rewolucji październikowej 1917 wydarzeń,
październikowej 1917 r.
r.,
– odczytuje ze źródeł hasła
– wymienia niektóre działania
propagandowe z czasu
stosowane w czasie terroru
rządów Lenina.
prowadzonego wobec
społeczeństwa rosyjskiego,
– lokuje w czasie i przestrzeni:
traktat brzeski, utworzenie
ZSRR,
– wymienia cechy totalitarnego
państwa rosyjskiego,
wprowadzane w latach 1917–
1925,
– wyjaśnia, na czym polegało
stosowanie propagandy
– pamięta daty: przejęcia
– wyjaśnia i stosuje pojęcia:
– wyjaśnia i stosuje pojęcia: – ocenia rolę propagandy
władzy przez Stalina, wielkiego kult jednostki, indoktrynacja, Komintern
w polityce prowadzonej przez
głodu na Ukrainie, wielkiej
gospodarka centralnie
(Międzynarodówka
bolszewików.
czystki,
planowana, plany
Komunistyczna),
– wyjaśnia pojęcia: kult
gospodarcze, kolektywizacja, – identyfikuje postaci: J.
Lp.
Temat lekcji
Ocena dopuszczająca
Uczeń:
Ocena dostateczna
Uczeń: spełnia wymagania
edukacyjne na ocenę
dopuszczającą, a ponadto:
Ocena dobra
Uczeń: spełnia wymagania
edukacyjne na oceny
dopuszczającą i
dostateczną, a ponadto:
Ocena bardzo dobra
Uczeń: spełnia wymagania
edukacyjne na oceny
dopuszczającą, dostateczną i
dobrą, a ponadto:
jednostki, indoktrynacja,
industrializacja, kołchoz,
Stalin,
N.
gospodarka centralnie
kułak, wielki głód, walka
Chruszczow, Ł. Beria, M.
planowana, kolektywizacja,
klas, socrealizm, NKWD,
Gorki, W. Majakowski,
industrializacja, kołchoz, kułak, Czeka,
– charakteryzuje sytuację
wielki głód, walka klas,
– identyfikuje postaci: J. Stalin, społeczno-gospodarczą w
socrealizm, NKWD, Czeka,
N. Chruszczow, Ł. Beria,
Rosji w latach 1925–
– identyfikuje postać J. Stalina, – omawia funkcjonowanie
1933, gospodarkę
– wyjaśnia, na czym polega
ZSRR jako państwa
planową, strukturę
gospodarka planowa,
totalitarnego,
i funkcjonowanie państwa
– wymienia niektóre cechy
– wymienia cechy polityki
totalitarnego – Rosji
polityki zagranicznej ZSRR,
zagranicznej ZSRR,
bolszewickiej, ZSRR,
– wymienia niektóre działania – lokuje w czasie i przestrzeni: politykę zagraniczną
stosowane w ramach terroru
wielki głód, Syberię,
ZSRR,
prowadzonego wobec
– odczytuje ze źródeł hasła
– wymienia ofiary
społeczeństwa, niektóre
propagandowe z czasów
stalinowskich czystek,
instytucje terroru, niektóre
rządów Stalina,
– porównuje totalitarne
cechy totalitaryzmu Rosji
– rozróżnia niektóre pośrednie
systemy hitlerowskich
sowieckiej,
i bezpośrednie przyczyny i
Niemiec i Związku
– lokuje w czasie i przestrzeni: skutki wyżej wymienionych
Radzieckiego.
wielki głód,
wydarzeń.
– podaje niektóre hasła
propagandowe z czasów
rządów Stalina.
16.17. Powtórzenie i sprawdzian wiadomości
18.
Rządy autorytarne w Polsce 1926–1939
– pamięta daty: przewrotu
– wyjaśnia i stosuje pojęcia:
– w kontekście omawianych – charakteryzuje polską scenę
majowego, uchwalenia
przewrót majowy, zamach
wydarzeń identyfikuje
polityczną po śmierci
konstytucji kwietniowej,
stanu, nowela sierpniowa,
postaci: I. Mościckiego,
J. Piłsudskiego,
śmierci J. Piłsudskiego,
sanacja, rządy sanacji, rządy
W. Sławka, E. Rydza– wskazuje i ocenia sukcesy
– wyjaśnia pojęcia: przewrót
autorytarne, Generalny
Śmigłego
. i porażki J. Piłsudskiego
majowy, zamach stanu, nowela Inspektor Sił Zbrojnych,
F. Sławojaw polityce wewnętrznej w latach
sierpniowa, sanacja, rządy
BBWR, wybory brzeskie,
Składkowskiego,
1926-1935.
sanacji, rządy autorytarne,
konstytucja kwietniowa,
– wymienia ugrupowania
Generalny Inspektor Sił
Ozon, Front Morges,
polityczne działające w II
Zbrojnych, BBWR, wybory
– podaje przyczyny i
RP w latach 1923–1939,
Lp.
19.
Temat lekcji
Polska polityka zagraniczna w latach 1918–1939
Ocena dopuszczająca
Uczeń:
brzeskie, konstytucja
kwietniowa,
– identyfikuje postaci: W.
Witos, S. Wojciechowski, K.
Bartel, I. Mościcki,
– podaje, niekoniecznie
uporządkowane, przyczyny i
bezpośrednie następstwa
przewrotu majowego,
– wymienia kilka cech rządów
sanacji,
– wskazuje kilka różnic między
demokracją parlamentarną a
rządami autorytarnymi,
– wymienia postanowienia
konstytucji kwietniowej
odnośnie kompetencji władzy
ustawodawczej i wykonawczej
oraz zakresu praw
obywatelskich i praw
wyborczych,
– lokuje w czasie i przestrzeni:
przewrót majowy, uchwalenie
konstytucji kwietniowej.
– pamięta daty: paktu o
nieagresji między Polską a
ZSRR, deklaracji o
niestosowaniu przemocy
między Polską a Niemcami,
zajęcia Zaolzia przez polskie
oddziały,
– wyjaśnia pojęcia: konkordat,
polityka równowagi, pakt o
nieagresji między Polską a
ZSRR, deklaracja o
Ocena dostateczna
Uczeń: spełnia wymagania
edukacyjne na ocenę
dopuszczającą, a ponadto:
Ocena dobra
Uczeń: spełnia wymagania
edukacyjne na oceny
dopuszczającą i
dostateczną, a ponadto:
Ocena bardzo dobra
Uczeń: spełnia wymagania
edukacyjne na oceny
dopuszczającą, dostateczną i
dobrą, a ponadto:
bezpośrednie następstwa
– charakteryzuje sytuację
przewrotu majowego,
polityczną
w
– wymienia charakterystyczne
Polsce w latach 1923–
cechy rządów sanacji,
1926, zwracając uwagę na
– podaje różnice między
zagrożenia zewnętrzne,
demokracją parlamentarną a – porównuje regulacje
rządami autorytarnymi,
prawno-ustrojowe
– porównuje postanowienia w
określone w konstytucji
konstytucji marcowej i
marcowej
konstytucji kwietniowej
i konstytucji kwietniowej
dotyczące kompetencji
ze wskazaniem na
władzy ustawodawczej i
kompetencje władzy
wykonawczej oraz zakres
ustawodawczej i
praw obywatelskich i prawa
wykonawczej oraz zakres
wyborcze.
praw obywatelskich i
prawa wyborcze,
– charakteryzuje polską
scenę polityczną po
śmierci J. Piłsudskiego.
– wyjaśnia i stosuje pojęcia:
– w kontekście omawianych – pamięta daty: sojuszy polskokonkordat, polityka
wydarzeń identyfikuje
francuskiego, polskorównowagi, pakt o nieagresji postać: J. Ribbentrop,
rumuńskiego, konkordatu ze
między Polską a ZSRR,
– charakteryzuje politykę
Stolicą Apostolską,
deklaracja o niestosowaniu
zagraniczną
– ocenia politykę zagraniczną II
przemocy między Polską a
II RP, ze wskazaniem na
RP.
Niemcami, wojna
lata 1918–1925, 1926–
prewencyjna, koncepcja
1939, politykę
Międzymorza, eksterytorialne równowagi,
połączenia,
– lokuje w czasie i
– rozróżnia niektóre pośrednie i przestrzeni: podpisanie
Lp.
20.
Temat lekcji
Społeczeństwo polskie w latach 1918–1939
Ocena dopuszczająca
Uczeń:
Ocena dostateczna
Uczeń: spełnia wymagania
edukacyjne na ocenę
dopuszczającą, a ponadto:
Ocena dobra
Uczeń: spełnia wymagania
edukacyjne na oceny
dopuszczającą i
dostateczną, a ponadto:
Ocena bardzo dobra
Uczeń: spełnia wymagania
edukacyjne na oceny
dopuszczającą, dostateczną i
dobrą, a ponadto:
niestosowaniu przemocy
bezpośrednie przyczyny i
sojuszy z Francją
między Polską a Niemcami,
skutki wyżej wymienionych
i Rumunią,
eksterytorialne połączenia,
wydarzeń
– charakteryzuje politykę
– identyfikuje postać: J. Beck,
zagraniczną
II
– wymienia państwa, z którymi
RP
II RP podpisała sojusze,
– wymienia dokumenty
podpisane między
II RP a
ZSRR (pakt o nieagresji
i Niemcami (deklaracja o
niestosowaniu przemocy).
– tłumaczy, czym była polityka
równowagi,
– wymienia roszczenia Niemiec
wobec Polski, podaje decyzję
Polski wobec tych roszczeń,
– lokuje w czasie i przestrzeni:
podpisanie paktu o nieagresji,
podpisanie deklaracji o
niestosowaniu przemocy,
wejście oddziałów polskich na
Zaolzie, Spisz i Orawę,
roszczenia Niemiec wobec
Polski.
– pamięta datę: zaostrzenia
– wyjaśnia i stosuje pojęcia:
– charakteryzuje strukturę – charakteryzuje konflikty
polityki wobec Żydów w
struktura społeczna,
społeczną
II narodowościowe i wyznaniowe
Europie i w Polsce,
demografia, państwo
Rzeczypospolitej,
w II Rzeczypospolitej.
– wyjaśnia pojęcia: struktura
wielonarodowościowe,
uwzględniając podziały
społeczna, demografia, państwo państwo wielowyznaniowe,
zawodowe,
wielonarodowościowe, państwo asymilacja, antysemityzm,
narodowościowe i
wielowyznaniowe,
dyskryminacja, pogromy
wyznaniowe,
– omawia strukturę społeczną
Żydów,
– wyjaśnia: status prawny
II Rzeczypospolitej,
– podaje status prawny
mniejszości narodowych
uwzględniając podziały
mniejszości narodowych w II w II RP, politykę władz
zawodowe, narodowościowe i
RP,
polskich wobec
Lp.
Temat lekcji
21.
Przemiany gospodarcze w Polsce
22.
Dorobek kulturalny polskiego dwudziestolecia
Ocena dopuszczająca
Uczeń:
Ocena dostateczna
Uczeń: spełnia wymagania
edukacyjne na ocenę
dopuszczającą, a ponadto:
Ocena dobra
Uczeń: spełnia wymagania
edukacyjne na oceny
dopuszczającą i
dostateczną, a ponadto:
Ocena bardzo dobra
Uczeń: spełnia wymagania
edukacyjne na oceny
dopuszczającą, dostateczną i
dobrą, a ponadto:
wyznaniowe,
– wymienia problemy
mniejszości narodowych,
– wymienia niektóre problemy
społeczne, narodowościowe i – wskazuje konflikty
społeczne, narodowościowe i
religijne
narodowościowe
religijne
II Rzeczypospolitej,
i wyznaniowe w II
II Rzeczypospolitej,
– wymienia przyczyny
Rzeczypospolitej,
– podaje przykłady konfliktów
konfliktów
– wymienia przyczyny
narodowościowych w II
narodowościowych i
emigracji ludności z
Rzeczypospolitej.
wyznaniowych
w terenu II
II Rzeczypospolitej.
Rzeczypospolitej.
– pamięta datę: reformy
– pamięta daty: apogeum
– charakteryzuje
– omawia znaczenie COP dla
walutowej
W. hiperinflacji
w II gospodarkę
rozwoju ziem polskich,
Grabskiego,
RP, początek budowy portu
w pierwszych latach
– wyjaśnia, jaki wpływ na
– wyjaśnia pojęcia: marka
w Gdyni, okres wielkiego
niepodległości,
gospodarkę polską miała sytuacja
polska, deflacja, Polska A i
kryzysu w Polsce, początek – omawia reformy rządu
gospodarcza na świecie.
Polska B, reforma walutowa,
budowy COP,
Grabskiego, kładąc nacisk
złoty polski, interwencjonizm – wyjaśnia i stosuje pojęcia:
na założenia
państwowy, Centralny Okręg
marka polska, inflacja,
i następstwa,
Przemysłowy (COP),
hiperinflacja, Polska A i
– charakteryzuje działania
– identyfikuje postaci: W.
Polska B, reforma walutowa, podjęte w celu wyjścia
Grabski,
E.
złoty polski, Bank Polski,
gospodarki polskiej z
Kwiatkowski,
interwencjonizm państwowy, kryzysu,
– podaje niektóre cele i skutki
Centralny Okręg
– porównuje przyczyny
reformy walutowej,
Przemysłowy (COP),
hiperinflacji
– wymienia przejawy wielkiego – podaje cele i skutki reformy
w Polsce z hiperinflacją w
kryzysu
w Polsce,
walutowej,
innych państwach
– podaje niektóre działania
– podaje działania państwa w
europejskich w tym
państwa w walce z wielkim
walce
z
okresie,
kryzysem, uwzględniając
wielkim kryzysem,
– porównuje przejawy
budowę COP,
uwzględniając budowę COP. wielkiego kryzysu w
– wymienia główne osiągnięcia
Polsce i na świecie oraz
gospodarcze II RP (port w
działania podjęte w celu
Gdyni, budowa COP).
jego przezwyciężenia.
– pamięta datę: wprowadzenia – wyjaśnia i stosuje pojęcia:
– pamięta daty:
– ocenia dorobek kulturalny
dekretu
o
analfabetyzm, analfabetyzm
wprowadzenia reformy
polskiego dwudziestolecia.
Lp.
Temat lekcji
Ocena dopuszczająca
Uczeń:
Ocena dostateczna
Uczeń: spełnia wymagania
edukacyjne na ocenę
dopuszczającą, a ponadto:
Ocena dobra
Uczeń: spełnia wymagania
edukacyjne na oceny
dopuszczającą i
dostateczną, a ponadto:
Ocena bardzo dobra
Uczeń: spełnia wymagania
edukacyjne na oceny
dopuszczającą, dostateczną i
dobrą, a ponadto:
obowiązku szkolnym,
wtórny, szkoła powszechna,
Jędrzejewicza,
– wyjaśnia pojęcia:
– wymienia 2–3 szkoły wyższe wyemitowania pierwszej
analfabetyzm, szkoła
w II Rzeczypospolitej,
audycji radiowej w
powszechna,
podaje, czy istnieją do dziś,
Polsce,
– identyfikuje po jednym
– wymienia działania, podjęte – wymienia najważniejsze
przedstawicielu polskiej nauki, przez rząd w celu pokonania
szkoły wyższe tego
literatury, sztuki, kilku
zapóźnienia cywilizacyjnego, okresu, porównuje ich
najwybitniejszych sportowców, – wymienia osiągnięcia w
liczbę do stanu
ich dokonania,
dziedzinie kultury i nauki II
dzisiejszego,
– wymienia niektóre działania, Rzeczypospolitej.
– wskazuje główne nurty w
podjęte przez rząd w celu
literaturze,
pokonania zapóźnienia
– charakteryzuje nowe
cywilizacyjnego,
zjawiska
– wymienia (1–2 z każdej
w polskiej sztuce,
dziedziny) najważniejsze
– omawia rozwój kultury
osiągnięcia kultury i nauki.
masowej
w Polsce w okresie
międzywojennym.
23.24. Powtórzenie i sprawdzian wiadomości
25.
Geneza i wybuch II wojny światowej. Wojna
obronna Polski
– pamięta daty: rozpoczęcia II – wyjaśnia i stosuje pojęcia:
wojny światowej, kapitulacji
pakt Ribbentrop-Mołotow,
Warszawy, wkroczenia Armii
wojna błyskawiczna, wojna
Czerwonej do Polski,
totalna, kampania
zakończenia wojny obronnej,
wrześniowa, wojna obronna,
– wyjaśnia pojęcia: pakt
dziwna wojna,
Ribbentrop-Mołotow, wojna
– podaje konsekwencje
błyskawiczna, kampania
zawarcia paktu Ribbentropwrześniowa, wojna obronna,
Mołotow,
dziwna wojna,
– wymienia etapy kampanii
– przedstawia politykę Wielkiej wrześniowej.
Brytanii
i
Francji wobec Polski w
przededniu
II
wojny światowej,
– identyfikuje postaci: mjr – ocenia konsekwencje zawarcia
H. Sucharski, gen. F.
paktu Ribbentrop-Mołotow dla
Kleeberg, S. Starzyński,
sytuacji Polski w przededniu
marszałek E. RydzII wojny światowej,
Śmigły,
– charakteryzuje postawę władz
– omawia polityczne i
II RP,
militarne założenia planu – ocenia znaczenie kampanii
obronnego Polski
wrześniowej
we wrześniu 1939 r.,
– wyjaśnia przyczyny klęski
polskiej
w
wojnie obronnej,
– omawia znaczenie
kampanii wrześniowej.
Lp.
26.
Temat lekcji
Blitzkrieg. Działania na frontach w latach 1939–
1941
Ocena dopuszczająca
Uczeń:
Ocena dostateczna
Uczeń: spełnia wymagania
edukacyjne na ocenę
dopuszczającą, a ponadto:
Ocena dobra
Uczeń: spełnia wymagania
edukacyjne na oceny
dopuszczającą i
dostateczną, a ponadto:
– wskazuje znaczenie paktu
Ribbentrop-Mołotow,
– identyfikuje postaci: J.
Ribbentrop,
W. Mołotow, I. Mościcki,
– lokalizuje na mapie główne
kierunki uderzeń niemieckich,
miejsca najważniejszych bitew
(Westerplatte, nad Bzurą,
obrona Warszawy), przebieg
granicy niemiecko--radzieckiej
w końcu września 1939 r.,
– podaje różnicę sił zbrojnych
Polski
oraz
Niemiec i Rosji we wrześniu
1939 r.,
– wymienia główne etapy
kampanii wrześniowej.
– pamięta daty: wojny zimowej, – wyjaśnia i stosuje pojęcia:
– identyfikuje postać V.
zajęcia przez ZSRR Litwy,
dziwna wojna, wojna
Quislinga,
Łotwy, Estonii [Besarabii i
błyskawiczna, linia Maginota, – charakteryzuje główne
Bukowiny], agresji niemieckiej operacja „Lew Morski”,
etapy działań wojennych
na Danię, Norwegię, Holandię, – identyfikuje postać E.
w Europie, w Afryce i na
Belgię, Luksemburg, Francję,
Rommla,
Dalekim Wschodzie
klęski Francji, bitwy o Anglię, – wskazuje momenty
latach 1939–1941,
ataku Niemiec na ZSRR, ataku przełomowe
– omawia znaczenia
Włoch na Grecję, ataku na
w czasie II wojny światowej, współpracy niemieckoPearl Harbor,
– podaje przyczyny sukcesów
radzieckiej dla sytuacji
– wyjaśnia pojęcia: dziwna
agresji radzieckiej w latach
europejskiej do czerwca
wojna, wojna błyskawiczna,
1939–1940 oraz niemieckiej
1941 r.,
linia Maginota,
w latach 1939–1941.
– omawia znaczenie ataku
– identyfikuje postaci: gen. Ch.
Niemiec na ZSRR i ataku
de Gaulle, W. Churchill, P.
japońskiego na Pearl
Petaine,
Harbour.
Ocena bardzo dobra
Uczeń: spełnia wymagania
edukacyjne na oceny
dopuszczającą, dostateczną i
dobrą, a ponadto:
– ocenia znaczenie współpracy
niemiecko-radzieckiej dla
sytuacji europejskiej do czerwca
1941 r.,
– omawia przyczyny
i konsekwencje agresji
niemieckiej na ZSRR,
– wyjaśnia przyczyny sukcesów
agresji radzieckiej w latach
1939–1940 oraz niemieckiej
w latach 1939–1941,
– ocenia znaczenie ataku
japońskiego na Pearl Harbor.
Lp.
27.
Temat lekcji
Europa pod okupacją
Ocena dopuszczająca
Uczeń:
Ocena dostateczna
Uczeń: spełnia wymagania
edukacyjne na ocenę
dopuszczającą, a ponadto:
– lokalizuje na mapie: kierunki
agresji ZSRR w latach 1939–
1940, kierunki ataków
niemieckich w latach 1940–
1941, kierunki agresji Włoch,
kierunki agresji Japonii,
– wymienia główne etapy
działań wojennych w Europie,
w Afryce
i na Dalekim Wschodzie latach
1939–1941,
– podaje przyczyny
niepowodzenia operacji „Lew
Morski”.
– pamięta daty: początku
– wyjaśnia i stosuje pojęcia:
okupacji radzieckiej i
obóz koncentracyjny, obóz
niemieckiej w poszczególnych
zagłady, getto, Holocaust,
krajach w Europie,
Shoah, ruch oporu,
– wyjaśnia pojęcia: obóz
racjonowanie żywności,
koncentracyjny, obóz zagłady,
kolaboracja,
getto, Holocaust, ruch oporu, – wymienia kilka największych
racjonowanie żywności,
obozów koncentracyjnych i
– identyfikuje postaci: A.
obozów zagłady,
Hitler, J. Stalin,
P. Pétain, – przedstawia przyczyny i
– wymienia co najmniej 3
skutki Holokaustu,
obozy koncentracyjne i 3 obozy – wskazuje różnice w życiu
zagłady,
codziennym pod okupacją w
– wskazuje różnicę w
Europie Zachodniej i
prowadzeniu polityki
Środkowo-Wschodniej,
okupacyjnej Niemiec w Europie podaje przykłady,
Zachodniej i Środkowo– lokuje w czasie i przestrzeni
Wschodniej,
największe obozy
– wyjaśnia, czym był ruch
koncentracyjne i obozy
oporu w Europie, podaje
zagłady, miejsca masowych
Ocena dobra
Uczeń: spełnia wymagania
edukacyjne na oceny
dopuszczającą i
dostateczną, a ponadto:
Ocena bardzo dobra
Uczeń: spełnia wymagania
edukacyjne na oceny
dopuszczającą, dostateczną i
dobrą, a ponadto:
– identyfikuje postaci: R. – charakteryzuje politykę
Heydrich,
okupacyjną Niemiec w Europie
– wymienia miejsca
Zachodniej i Środkowomasowych egzekucji,
Wschodniej.
– omawia założenia
hitlerowskiego planu
eksterminacji Żydów w
Europie,
– wymienia cechy okupacji
niemieckiej w Europie
Zachodniej i Wschodnie,
działania prowadzone
przez ZSRR w swojej
strefie wpływów,
– wyjaśnia przyczyny
różnic w polityce
okupacyjnej Niemiec w
Europie Zachodniej i
Wschodniej,
– podaje przykłady ruchu
Lp.
28.
Temat lekcji
Wielka koalicja
Ocena dopuszczająca
Uczeń:
Ocena dostateczna
Uczeń: spełnia wymagania
edukacyjne na ocenę
dopuszczającą, a ponadto:
Ocena dobra
Uczeń: spełnia wymagania
edukacyjne na oceny
dopuszczającą i
dostateczną, a ponadto:
Ocena bardzo dobra
Uczeń: spełnia wymagania
edukacyjne na oceny
dopuszczającą, dostateczną i
dobrą, a ponadto:
przykłady,
egzekucji.
oporu w Europie,
– wymienia kilka cech okupacji
– lokuje w czasie i
niemieckiej w Europie
przestrzeni: największe
Zachodniej i Wschodniej oraz
obozy koncentracyjne i
niektóre działania prowadzone
obozy zagłady, miejsca
przez ZSRR w swojej strefie
masowych egzekucji.
wpływów,
– lokuje w czasie i przestrzeni
największe obozy
koncentracyjne i obozy
zagłady.
– pamięta daty: podpisania
– pamięta datę uchwalenia
– pamięta datę: objęcia
– omawia genezę i etapy
Karty Atlantyckiej, Deklaracji
Lend-Lease Act,
Lend-Lease Act
kształtowania się wielkiej
Narodów Zjednoczonych,
– wyjaśnia i stosuje pojęcia:
wszystkich sojuszników,
koalicji,
konferencji w Teheranie
Lend-Lease Act, wielka
– wyjaśnia i stosuje pojęcia: – porównuje postanowienia
i Jałcie,
koalicja, koalicja
dominium, protektorat,
konferencji w Teheranie i Jałcie.
– wyjaśnia pojęcia: wielka
antyhitlerowska, alianci,
– omawia cele i program
koalicja, koalicja
wielka trójka, Karta
wielkiej koalicji,
antyhitlerowska, alianci, wielka Atlantycka, Deklaracja
– rozróżnia pośrednie i
trójka, Karta Atlantycka,
Narodów Zjednoczonych,
bezpośrednie przyczyny i
Deklaracja Narodów
– w kontekście omawianych
skutki omawianych
Zjednoczonych,
wydarzeń identyfikuje
wydarzeń.
– identyfikuje postaci: W.
postaci: gen. W. Sikorski, W.
Churchill,
F.D. Churchill, F.D. Roosevelt, J.
Roosevelt, J. Stalin,
Stalin,
– lokalizuje na mapie:
– wymienia etapy kształtowania
Waszyngton, Teheran, Jałtę,
się wielkiej koalicji,
– podaje przyczyny powstania – podaje cele i główne punkty
wielkiej koalicji,
programu wielkiej koalicji,
– wymienia główne etapy
– wyjaśnia, jaką rolę w
kształtowania się wielkiej
kształtowaniu się wielkiej
koalicji,
koalicji miała Polska.
– podaje główne cele i główne
punkty programu wielkiej
Lp.
29.
Temat lekcji
Przełom na frontach. Koniec II wojny światowej
Ocena dopuszczająca
Uczeń:
koalicji,
– wymienia najważniejsze
postanowienia konferencji
wielkiej trójki w Teheranie
i Jałcie,
– wskazuje, że Polska również
miała udział w kształtowaniu
się wielkiej koalicji.
– pamięta daty: bitwy o
Midway, bitwy pod
Stalingradem, bitwy na łuku
kurskim, końca wojny w
Afryce, kapitulacji Włoch,
bitwy pod Monte Cassino,
lądowania II frontu w Europie,
zdobycia Berlina, podpisania
kapitulacji przez III Rzeszę,
zrzucenia bomb atomowych na
Hiroszimę i Nagasaki,
kapitulacji Japonii,
– wyjaśnia pojęcia: bitwa na
łuku kurskim, II front w
Europie, nalot dywanowy,
bomba atomowa,
– w kontekście omawianych
wydarzeń identyfikuje postaci:
gen. W. Anders,
D. Eisenhower, marszałek B.L.
Montgomery, marszałek G.
Żukow,
J.
Stalin,
– lokalizuje na mapie obszary
objęte walkami: Midway,
Stalingrad, łuk kurski,
Ocena dostateczna
Uczeń: spełnia wymagania
edukacyjne na ocenę
dopuszczającą, a ponadto:
Ocena dobra
Uczeń: spełnia wymagania
edukacyjne na oceny
dopuszczającą i
dostateczną, a ponadto:
Ocena bardzo dobra
Uczeń: spełnia wymagania
edukacyjne na oceny
dopuszczającą, dostateczną i
dobrą, a ponadto:
– wyjaśnia i stosuje pojęcia:
– pamięta daty: bitwy o
.– ocenia decyzję o zrzuceniu bomb
bitwa na łuku kurskim, II
Midway, walk na
atomowych na Hiroszimę
front w Europie, nalot
Guadalcanal, bitwy pod
i Nagasaki,
dywanowy, bomba atomowa, El-Alamein, bitwy pod – ocenia znaczenie wydarzeń
– lokalizuje na mapie obszary
Stalingradem, bitwy na
przełomowych dla losów
objęte walkami: Midway,
łuku kurskim, końca
II wojny światowej.
Tobruk, Sycylia, Stalingrad,
wojny
w Afryce,
łuk kurski, Normandię,
lądowania aliantów na
Monte Cassino, Berlin,
Sycylii, kapitulacji
Hiroszimę, Nagasaki,
Włoch, bitwy pod Monte
– wymienia czynniki, które
Cassino, lądowania II
miały decydujący wpływ na
frontu w Europie, bitwy
zwycięstwo wielkiej koalicji
pod Arnhem, bitwy
w II wojnie światowej,
w Ardenach, zdobycia
– rozróżnia pośrednie i
Berlina, podpisania
bezpośrednie przyczyny i
kapitulacji przez III
skutki omawianych
Rzeszę, zrzucenia bomb
wydarzeń.
atomowych na Hiroszimę
i Nagasaki, kapitulacji
Japonii,
– wyjaśnia i stosuje pojęcia:
linia Gustawa, Wał
Atlantycki, kamikadze,
taktyka żabich skoków,
taktyka wilczych stad,
– w kontekście omawianych
Lp.
Temat lekcji
Ocena dopuszczająca
Uczeń:
Normandię, Berlin, Hiroszimę,
Nagasaki,
– wymienia przełomowe etapy
działań wojennych w latach
1942–1945 (bitwa o Midway,
Stalingrad, łuk kurski, koniec
wojny w Afryce, kapitulacja
Włoch, bitwa pod Monte
Cassino, lądowanie II frontu
w Europie, kapitulacja Berlina,
kapitulacja
III
Rzeszy, zrzucenie bomb
atomowych, kapitulacja
Japonii),
– podaje przykłady udziału
Polaków walkach w latach
1942–1945,
– ustosunkowuje się do decyzji
o zrzuceniu bomb atomowych
na Hiroszimę i Nagasaki,
– wymienia niektóre czynniki,
które miały decydujący wpływ
na zwycięstwo wielkiej koalicji
w II wojnie światowej,
– wymienia nowe techniki i
metody prowadzenia walk
30.31. Powtórzenie i sprawdzian wiadomości
Ocena dostateczna
Uczeń: spełnia wymagania
edukacyjne na ocenę
dopuszczającą, a ponadto:
Ocena dobra
Uczeń: spełnia wymagania
edukacyjne na oceny
dopuszczającą i
dostateczną, a ponadto:
wydarzeń identyfikuje
postaci: gen. F. Paulus,
gen. W. Anders, gen. S.
Maczek,
D. Eisenhower, marszałek
B.L. Montgomery,
marszałek G. Żukow,
marszałek K.
Rokossowski, marszałek
I. Koniew, J. Stalin,
– wskazuje wydarzenia
przełomowe dla losów II
wojny światowej,
– charakteryzuje udział
Polaków walkach w
latach 1942–1945,
– wykazuje znaczenie
frontu wschodniego i II
frontu na zachodzie
Europy dla przebiegu II
wojny światowej,
– omawia decyzję o
zrzuceniu bomb
atomowych na Hiroszimę
i Nagasaki,
– omawia nowe techniki i
metody prowadzenia
działań wojennych
w czasie II wojny
światowej.
Ocena bardzo dobra
Uczeń: spełnia wymagania
edukacyjne na oceny
dopuszczającą, dostateczną i
dobrą, a ponadto:
Lp.
Temat lekcji
32.
Sprawa polska w latach 1939–1943
Ocena dopuszczająca
Uczeń:
Ocena dostateczna
Uczeń: spełnia wymagania
edukacyjne na ocenę
dopuszczającą, a ponadto:
Ocena dobra
Uczeń: spełnia wymagania
edukacyjne na oceny
dopuszczającą i
dostateczną, a ponadto:
Ocena bardzo dobra
Uczeń: spełnia wymagania
edukacyjne na oceny
dopuszczającą, dostateczną i
dobrą, a ponadto:
– pamięta daty: wyjazdu władz – wyjaśnia i stosuje pojęcia:
– pamięta daty: ewakuacji – ocenia działalność polityczną
II Rzeczypospolitej z kraju,
polski rząd na wychodźstwie, polskiego rządu
i wojskową polskiego rządu na
wyznaczenia na prezydenta RP polski rząd emigracyjny, rząd emigracyjnego do
wychodźstwie, wyjaśnia jej
W. Raczkiewicza, powołania na londyński, Naczelny Wódz,
Wielkiej Brytanii,
międzynarodowe
premiera polskiego rządu gen.
Polskie Siły Zbrojne na
rozpoczęcia tworzenia
uwarunkowania.
W. Sikorskiego, podpisania
Zachodzie, układ Sikorski–
Armii Polskiej w ZSRR,
układu Sikorski-Majski (rok),
Majski, Armia Polska
ewakuacji Armii Polskiej
odkrycia w Katyniu masowych utworzona w ZSRR,
z terenów ZSRR,
grobów polskich oficerów,
katastrofa gibraltarska,
utworzenia w Moskwie
katastrofy gibraltarskiej,
Związek Patriotów Polskich, Związku Patriotów
– wyjaśnia pojęcia: polski rząd – lokalizuje w czasie i
Polskich (ZPP),
na wychodźstwie, polski rząd
przestrzeni: siedziby
– wymienia jednostki
emigracyjny, rząd londyński,
polskiego rządu na
wojskowe Polskich Sił
Naczelny Wódz, Polskie Siły
wychodźstwie, większość
Zbrojnych na Zachodzie
Zbrojne na Zachodzie, układ
miejsca walk, w których
sformowane po wrześniu
Sikorski–Majski, katastrofa
udział brały polskie jednostki 1939 r.,
Gibraltarska,
wojskowe, miejsce, w którym – przyporządkowuje
– w kontekście omawianych
rozpoczęto formowanie
jednostki Polskich Sił
wydarzeń identyfikuje postaci:
Armii Polskiej w ZSRR,
Zbrojnych na Zachodzie
I. Mościcki, W. Raczkiewicz,
Kozielsk, Starobielsk, Katyń, do miejsc bitew, w
W. Sikorski, W. Churchill,
Iran, Gibraltar,
których brały udział,
J. Stalin, I. Majski, W. Anders, – charakteryzuje działalność
– charakteryzuje postawy
S. Mikołajczyk, K.
polityczną
i
Rumunii i Francji wobec
Sosnkowski,
wojskową polskiego rządu na sytuacji władz polskich,
– podaje okoliczności
wychodźstwie,
Polski i żołnierzy
powstania rządu
– przedstawia okoliczności
polskich w roku 1939,
II Rzeczypospolitej na
zawarcia
i
– charakteryzuje stosunki
uchodźstwie,
główne postanowienia układu polsko-brytyjskie,
– lokalizuje w czasie i
Sikorski-Majski,
– charakteryzuje stosunki
przestrzeni: siedziby polskiego charakteryzuje jego
polsko-radzieckie w
rządu na wychodźstwie,
następstwa.
latach 1939–1943,
miejsca walk (Narwik, Bitwa o
wskazuje przełomowe
Anglię, walki o Tobruk), Katyń,
wydarzenia
w
Gibraltar,
tych stosunkach,
– wymienia główne działania
– rozróżnia pośrednie i
Lp.
33.
Temat lekcji
W okupowanej Polsce
Ocena dopuszczająca
Uczeń:
Ocena dostateczna
Uczeń: spełnia wymagania
edukacyjne na ocenę
dopuszczającą, a ponadto:
Ocena dobra
Uczeń: spełnia wymagania
edukacyjne na oceny
dopuszczającą i
dostateczną, a ponadto:
Ocena bardzo dobra
Uczeń: spełnia wymagania
edukacyjne na oceny
dopuszczającą, dostateczną i
dobrą, a ponadto:
(polityczne
i
bezpośrednie przyczyny i
wojskowe) polskiego rządu na
skutki omawianych
wychodźstwie,
wydarzeń.
– omawia postawę Rumunii i
Francji wobec sytuacji władz
polskich, Polski i żołnierzy
polskich w roku 1939,
– wyjaśnia, jakie były stosunki
polsko-brytyjskie oraz stosunki
polsko-radzieckie w latach
1939–1943, wskazuje
przełomowe wydarzenia w tych
stosunkach,
– przedstawia główne
postanowienia układu SikorskiMajski, podaje niektóre jego
następstwa,
– opowiada, co wydarzyło się w
Katyniu, podaje główne
następstwa odkrycia grobów
polskich oficerów w Katyniu.
– pamięta daty: drugiego paktu – wyjaśnia i stosuje pojęcia:
– charakteryzuje politykę – w kontekście omawianych
Ribbentrop-Mołotow, założenia drugi pakt Ribbentrop–
okupanta niemieckiego na wydarzeń identyfikuje postaci: R.
obozu KL Auschwitz, mordu
Mołotow, volkslista,
ziemiach wcielonych do
Hess, S. Bandera,
oficerów polskich w Katyniu,
Generalne Gubernatorstwo
III Rzeczy i w
M. Danielewicz, I. Sendlerowa,
powstania w getcie
(GG),
KL
Generalnym
– charakteryzuje formy
warszawskim,
Auschwitz, KL AuschwitzGubernatorstwie,
eksterminacji Polaków i Żydów
– wyjaśnia pojęcia: drugi pakt
Birkenau, łapanki, gestapo, – charakteryzuje politykę
oraz innych grup etnicznych
Ribbentrop–Mołotow,
Pawiak,
al.
władz radzieckich wobec i społecznych stosowane przez
volkslista, Generalne
Szucha, NKWD, deportacje,
ludności polskiej
okupantów na ziemiach polskich,
Gubernatorstwo (GG), KL
„kłamstwo katyńskie”,
okupowanych ziem
– porównuje cele i metody polityki
Stutthof,
KL
„Żegota,
polskich,
niemieckiej i radzieckiej w
Auschwitz, KL Auschwitz– podaje przyczyny i cele
– opisuje przyczyny i cele
okupowanej Polsce.
Birkenau, łapanki, gestapo,
powstania
w
powstania w getcie w
Lp.
Temat lekcji
Ocena dopuszczająca
Uczeń:
Ocena dostateczna
Uczeń: spełnia wymagania
edukacyjne na ocenę
dopuszczającą, a ponadto:
Ocena dobra
Uczeń: spełnia wymagania
edukacyjne na oceny
dopuszczającą i
dostateczną, a ponadto:
Pawiak, al. Szucha, NKWD,
getcie w warszawskim,
warszawskim,
deportacje, „kłamstwo
– opisuje różne postawy
– wyjaśnia okoliczności i
katyńskie”, „Żegota”,
Polaków wobec eksterminacji cele zbrodni katyńskiej,
– w kontekście omawianych
narodu żydowskiego,
łączy to wydarzenie
wydarzeń identyfikuje postacie: – wymienia formy
z wydarzeniami w roku
H. Frank, J. Stalin,
eksterminacji Polaków i
1943, dotyczącymi
W. Bartoszewski,
Żydów oraz innych grup
Katynia, podaje, kiedy
– lokalizuje w czasie i
etnicznych
i
władze rosyjskie
przestrzeni: zasięg terytorialny społecznych stosowane przez potwierdziły
okupacji niemieckiej i
okupantów na ziemiach
odpowiedzialność NKWD
radzieckiej w różnych okresach, polskich,
za zbrodnię katyńską.
ziemie polskie wcielone do III – wyjaśnia okoliczności i cele
Rzeszy, Generalne
zbrodni katyńskiej.
Gubernatorstwo, miejsce
masowych egzekucji (Palmiry,
Wawer), największe niemieckie
obozy koncentracyjne i obozy
zagłady na ziemiach polskich,
zespoły łagrów oraz miejsca
straceń polskich jeńców
wojennych w ZSRR (Kozielsk,
Starobielsk, Ostaszków, Katyń,
Charków, Twer, Miednoje),
– podaje charakterystyczne
cechy polityki okupanta
niemieckiego na ziemiach
wcielonych do III Rzeczy i w
Generalnym Gubernatorstwie,
– podaje charakterystyczne
cechy działań władz
radzieckich wobec ludności
polskiej okupowanych ziem
polskich,
– wymienia formy
eksterminacji Polaków
Ocena bardzo dobra
Uczeń: spełnia wymagania
edukacyjne na oceny
dopuszczającą, dostateczną i
dobrą, a ponadto:
Lp.
Temat lekcji
Ocena dopuszczająca
Uczeń:
Ocena dostateczna
Uczeń: spełnia wymagania
edukacyjne na ocenę
dopuszczającą, a ponadto:
Ocena dobra
Uczeń: spełnia wymagania
edukacyjne na oceny
dopuszczającą i
dostateczną, a ponadto:
Ocena bardzo dobra
Uczeń: spełnia wymagania
edukacyjne na oceny
dopuszczającą, dostateczną i
dobrą, a ponadto:
i Żydów oraz innych grup
etnicznych
i społecznych stosowane przez
okupantów na ziemiach
polskich,
– podaje przyczyny powstania
w getcie warszawskim,
– podaje okoliczności i cele
zbrodni katyńskiej.
34.
Polskie państwo podziemne
– pamięta daty: powołania
– wyjaśnia i stosuje pojęcia:
– wyjaśnia i stosuje pojęcia: – w kontekście omawianych
Służby Zwycięstwu Polsce,
Służba Zwycięstwu Polski,
gruba czwórka,
wydarzeń identyfikuje postacie:
Związku Walki Zbrojnej,
Związek Walki Zbrojnej,
organizacja „Wachlarz”,
C. Ratajski, K. Pużak,
początku działalności
walka o charakterze
Kierownictwo Dywersji
A.E. Fieldorf, L. Okulicki,
Delegatury Rządu na Kraj,
dywersyjno-sabotażowym,
(Kedyw), Szare Szeregi, – charakteryzuje kształtowanie się
powstania Armii Krajowej
Delegatura Rządu na Kraj,
cichociemni, Biuro
cywilnych struktur polskiego
(AK),
Kierownictwo Walki
Informacji i Propagandy, państwa podziemnego,
– wyjaśnia pojęcia: Służba
Cywilnej, Komitet
– wyjaśnia okoliczności
– charakteryzuje działalność
Zwycięstwu Polski, Związek
Porozumiewawczy, Rada
powstania konspiracji
polityczną i wojskową polskiego
Walki Zbrojnej, Delegatura
Jedności Narodowej, Armia
cywilnej i wojskowej na
państwa podziemnego,
Rządu na Kraj, Kierownictwo
Krajowa (AK), Szare Szeregi, terenach okupowanej
– ocenia rolę Armii Krajowej
Walki Cywilnej, Gwardia
cichociemni,
Polski,
i innych ugrupowań
Ludowa, Armia Krajowa (AK), – w kontekście omawianych
– opisuje formy oporu na
konspiracyjnych.
Szare Szeregi,
wydarzeń identyfikuje
ziemiach okupowanej
– podaje podstawową strukturę postacie:
Polski,
polityczną
płk / gen. S. Rowecki, L.
– omawia rolę Armii
i wojskową polskiego państwa Okulicki,
Krajowej i innych
podziemnego,
– podaje okoliczności
ugrupowań
– w kontekście omawianych
powstania konspiracji
konspiracyjnych.
wydarzeń identyfikuje postacie: cywilnej i wojskowej na
gen. W. Sikorski,
terenach okupowanej Polski,
gen. K. Sosnkowski,
– opisuje działalność polityczną
– wymienia działania
i wojskową polskiego
polityczne i wojskowe
państwa podziemnego,
polskiego państwa
– charakteryzuje działania
Lp.
35.
Temat lekcji
Komuniści i ich program
Ocena dopuszczająca
Uczeń:
Ocena dostateczna
Uczeń: spełnia wymagania
edukacyjne na ocenę
dopuszczającą, a ponadto:
Ocena dobra
Uczeń: spełnia wymagania
edukacyjne na oceny
dopuszczającą i
dostateczną, a ponadto:
Ocena bardzo dobra
Uczeń: spełnia wymagania
edukacyjne na oceny
dopuszczającą, dostateczną i
dobrą, a ponadto:
podziemnego,
Armii Krajowej.
– wymienia formy oporu na
ziemiach okupowanej Polski,
– wymienia działania Armii
Krajowej.
– pamięta daty: utworzenia
– wyjaśnia i stosuje pojęcia:
– w kontekście omawianych – ocenia wzajemny stosunek władz
PPR, ZPP, Pierwszej Dywizji
Polska Partia Robotnicza,
wydarzeń identyfikuje
Polski podziemnej i komunistów,
Piechoty im. T. Kościuszki,
Gwardia Ludowa, Armia
postacie: W. Gomułka, – ocenia postawę polskich
KRN, PKWN, ogłoszenia
Ludowa, Związek Patriotów
M. Żymierski,
komunistów wobec planów
Manifestu PKWN,
Polskich, Krajowa Rada
– omawia plany polityczne
Stalina, dotyczących przyszłości
– wyjaśnia pojęcia: Polska
Narodowa, Polski Komitet
Stalina dotyczące Polski, Polski.
Partia Robotnicza, grupa
Wyzwolenia Narodowego, – charakteryzuje postawę
inicjatywna, Gwardia Ludowa, Manifest PKWN, Polska
polskich komunistów
Armia Ludowa, Związek
Lubelska, Ludowe Wojsko
wobec planów Stalina
Patriotów Polskich, Krajowa
Polskie,
dotyczących przyszłości
Rada Narodowa, Polski
– przedstawia instytucje i formy Polski.
Komitet Wyzwolenia
działania komunistów na
Narodowego, Manifest PKWN, ziemiach polskich.
Ludowe Wojsko Polskie,
– w kontekście omawianych
wydarzeń identyfikuje postacie:
W. Wasilewska,
M. Nowotko, B. Bierut, Z.
Berling,
– lokalizuje w czasie i
przestrzeni: Sielce nad Oką,
Lenino, Chełm, Lublin,
– podaje plany polityczne
Stalina dotyczące Polski,
– określa wzajemne stosunki
władz Polski podziemnej i
komunistów,
– podaje główne instytucje i
formy działania komunistów na
ziemiach polskich.
Lp.
Temat lekcji
36.
Operacja „Burza” i powstanie warszawskie
37.
Sprawa polska w latach 1943–1945
Ocena dopuszczająca
Uczeń:
Ocena dostateczna
Uczeń: spełnia wymagania
edukacyjne na ocenę
dopuszczającą, a ponadto:
Ocena dobra
Uczeń: spełnia wymagania
edukacyjne na oceny
dopuszczającą i
dostateczną, a ponadto:
Ocena bardzo dobra
Uczeń: spełnia wymagania
edukacyjne na oceny
dopuszczającą, dostateczną i
dobrą, a ponadto:
– pamięta daty: wybuchu i
– pamięta daty: początku
-pamięta datę: rozwiązania – wyjaśnia i stosuje pojęcia:
zakończenia powstania
realizacji planu „Burza”,
Armii Krajowej,
organizacja „Nie”
warszawskiego,
wybuchu i zakończenia
– wyjaśnia i stosuje pojęcie: (Niepodległość), kontrwywiad
– wyjaśnia pojęcie: plan
powstania warszawskiego,
operacja „Ostra Brama”,
wojskowy „Smiersz”,
„Burza”,
– wyjaśnia i stosuje pojęcie:
– wyjaśnia założenia i cele – charakteryzuje założenia i cele
– w kontekście omawianych
plan „Burza”,
planu „Burza” oraz
planu „Burza” oraz przyczyny
wydarzeń identyfikuje postacie: – w kontekście omawianych
przyczyny powstania
powstania warszawskiego,
gen. T. Komorowski „Bór”, J.
wydarzeń identyfikuje
warszawskiego,
– charakteryzuje przebieg realizacji
Stalin,
postacie:
– omawia przebieg
planu „Burza”,
– podaje cele planu „Burza”,
gen. K. Sosnkowskiego, J.
realizacji planu „Burza”, – ocenia postawę aliantów i Stalina
– wymienia przyczyny
Stalina,
– charakteryzuje postawę
wobec powstania warszawskiego,
wybuchu powstania
– podaje założenia planu
aliantów i Stalina wobec – opisuje przyczyny rozwiązania
warszawskiego,
„Burza”,
powstania
AK,
– określa postawę aliantów i
– omawia skutki planu „Burza”. warszawskiego,
– ocenia historyczne znaczenie
Stalina wobec powstania
– opisuje skutki powstania
powstania warszawskiego.
warszawskiego,
warszawskiego,
– podaje skutki powstania
– omawia znaczenie
warszawskiego.
powstania
warszawskiego.
– pamięta daty (miesiąc i rok): – wyjaśnia i stosuje pojęcia:
– w kontekście omawianych – lokalizuje w czasie i przestrzeni:
bitwy pod Monte Cassino, w
linia Curzona, Polskie Siły
wydarzeń identyfikuje
miejsca bitew, w których brały
Ardenach, o Arnhem,
Zbrojne na Zachodzie,
postaci:
udział Polskie Siły Zbrojne na
powstanie PKWN,
operacja „Market-Garden”, 1. gen. K. Sosnkowski, gen. Zachodzie oraz 1. i 2. Armia
przekroczenie linii Bugu przez
Dywizja Piechoty im.
W. Anders, J. Stalin, W.
[Ludowego] Wojska Polskiego
Armię Czerwoną i Ludowe
Tadeusza Kościuszki, 1.
Churchill, E. Osóbka[Monte Cassino, Bolonia, Ypres,
Wojsko Polskie, powstanie
Armia Wojska Polskiego,
Morawski,
Gandawa, Breda, Ardeny,
Polski Lubelskiej, zdobycie
Ludowe Wojsko Polskie,
B. Bierut, T. Arciszewski, Arnhem, Studzianki, Wał
przez Ludowe Wojsko Polskie
2. Armia Wojska Polskiego, – opisuje stosunek aliantów Pomorski, Drezno, Berlin], Jałtę,
prawobrzeżnej Warszawy (w
Rząd Tymczasowy,
do sprawy polskiej w
Polskę Lubelską, miejsce
odniesieniu
Tymczasowy Rząd Jedności
latach 1943–1945,
powstania PKWN,
do wybuchu powstania
Narodowej,
porównuje go do polityki Wilhelmshaven,
warszawskiego), sforsowanie – podaje przyczyny zmiany
prowadzonej w latach
– charakteryzuje stosunek aliantów
przez Armie Ludowego Wojska postawy aliantów wobec
1939–1943, podaje
do sprawy polskiej w latach
Polskiego Odry i Nysy
polskiego rządu na emigracji argumenty,
1943–1945, porównuje go do
Łużyckiej, utworzenie Rządu
i wobec sprawy polskiej,
– opisuje politykę i
polityki prowadzonej w latach
Lp.
Temat lekcji
Ocena dopuszczająca
Uczeń:
Ocena dostateczna
Uczeń: spełnia wymagania
edukacyjne na ocenę
dopuszczającą, a ponadto:
Tymczasowego, Konferencji w – charakteryzuje postawę
Jałcie, utworzenie
aliantów wobec sprawy
Tymczasowego Rządu Jedności polskiej,
Narodowej,
– wskazuje międzynarodowe
– wyjaśnia pojęcia: linia
uwarunkowania sprawy
Curzona, Polskie Siły Zbrojne
polskiej.
na Zachodzie, operacja
„Market-Garden” bitwa pod
Arnhem,
1. Dywizja Piechoty im.
Tadeusza Kościuszki, Ludowe
Wojsko Polskie, Rząd
Tymczasowy, Tymczasowy
Rząd Jedności Narodowej,
– w kontekście omawianych
wydarzeń identyfikuje postaci:
S. Mikołajczyk, gen. W.
Anders, J. Stalin, W. Churchill,
F.D. Roosevelt, gen. Z. Berling,
B. Bierut,
– lokalizuje w czasie i
przestrzeni: miejsca bitew, w
których brały udział Polskie
Siły Zbrojne na Zachodzie oraz
[Ludowe] Wojsko Polskie
[Monte Cassino, Ardeny,
Arnhem, Wał Pomorski,
zdobycie prawobrzeżnej
Warszawy, Berlin], Polskę
Lubelską, miejsce powstania
PKWN,
– podaje różnicę w stosunku
aliantów do sprawy polskiej w
latach 1943–1945
i w latach 1939–1943,
Ocena dobra
Uczeń: spełnia wymagania
edukacyjne na oceny
dopuszczającą i
dostateczną, a ponadto:
Ocena bardzo dobra
Uczeń: spełnia wymagania
edukacyjne na oceny
dopuszczającą, dostateczną i
dobrą, a ponadto:
działania Stalina
1939–1943, podaje argumenty,
w sprawach dotyczących – charakteryzuje politykę
Polski,
i działania Stalina w sprawach
– wymienia decyzje podjęte dotyczących Polski,
na konferencji w Jałcie – opisuje działania Polskich Sił
dotyczące Polski.
Zbrojnych na Zachodzie
oraz 1. i 2. Armii [Ludowego]
Wojska Polskiego,
– ocenia postawę aliantów wobec
sprawy polskiej,
– charakteryzuje i ocenia politykę
S. Mikołajczyka w latach 1943–
1945,
– wyjaśnia międzynarodowe
uwarunkowania sprawy polskiej.
Lp.
Temat lekcji
Ocena dopuszczająca
Uczeń:
Ocena dostateczna
Uczeń: spełnia wymagania
edukacyjne na ocenę
dopuszczającą, a ponadto:
Ocena dobra
Uczeń: spełnia wymagania
edukacyjne na oceny
dopuszczającą i
dostateczną, a ponadto:
Ocena bardzo dobra
Uczeń: spełnia wymagania
edukacyjne na oceny
dopuszczającą, dostateczną i
dobrą, a ponadto:
– wymienia działania Stalina w
sprawach dotyczących Polski,
– wymienia miejsca bitew
Polskich Sił Zbrojnych na
Zachodzie [Monte Cassino,
Ardeny, Arnhem] oraz 1. i 2.
Armii [Ludowego] Wojska
Polskiego [przekroczenie Bugu,
zdobycie prawobrzeżnej
Warszawy, przekroczenie Odry
i Nysy Łużyckiej, zdobycie
Berlina],
– wymienia najważniejsze
decyzje podjęte na konferencji
w Jałcie dotyczące Polski,
– podaje główne przyczyny
zmiany postawy aliantów
wobec polskiego rządu na
emigracji i wobec spraw
polskich.
38.
40.
Powtórzenie i sprawdzian wiadomości
Europa po II wojnie światowej
– pamięta daty: konferencji w – wyjaśnia i stosuje pojęcia:
– przedstawia
– przedstawia i ocenia
Poczdamie, powstania ONZ,
strefy okupacyjne Niemiec,
postanowienia konferencji postanowienia konferencji
uchwalenia Powszechnej
demilitaryzacja,
w Poczdamie, opisuje
w Poczdamie, charakteryzuje
deklaracji praw człowieka,
denazyfikacja,
podstawy ładu jałtańskopodstawy ładu jałtańskowypowiedzi W. Churchilla o
demokratyzacja,
poczdamskiego,
poczdamskiego,
żelaznej kurtynie w Europie,
dekartelizacja (4D), proces – opisuje politykę aliantów i – omawia proces norymberski,
ogłoszenia doktryny Trumana
norymberski, Organizacja
Stalina po zakończeniu II przedstawia kontrowersje
(doktryny powstrzymania),
Narodów Zjednoczonych
wojny światowej,
dotyczące osób postawionych
ogłoszenia planu Marshalla,
(ONZ), Powszechna
– omawia proces
przed Trybunałem
utworzenia RWPG, utworzenia deklaracja praw człowieka,
norymberski, zauważa
w Norymberdze,
NATO i Układu
doktryna Trumana (doktryna kontrowersje dotyczące
Warszawskiego,
powstrzymania), plan
osób postawionych przed
– wyjaśnia pojęcia: strefy
Marshalla, Rada Wzajemnej
Trybunałem w
okupacyjne Niemiec,
Pomocy Gospodarczej
Norymberdze,
Lp.
Temat lekcji
Ocena dopuszczająca
Uczeń:
Ocena dostateczna
Uczeń: spełnia wymagania
edukacyjne na ocenę
dopuszczającą, a ponadto:
Ocena dobra
Uczeń: spełnia wymagania
edukacyjne na oceny
dopuszczającą i
dostateczną, a ponadto:
demilitaryzacja, denazyfikacja, (RWPG), Organizacja
– wyjaśnia założenia i
demokratyzacja, dekartelizacja Sojuszu
sposób realizacji doktryny
(4D), proces norymberski,
Północnoatlantyckiego
Trumana, planu
Organizacja Narodów
(NATO), Układ Warszawski, Marshalla, przyczyny
Zjednoczonych (ONZ),
zimna wojna,
powstania ONZ,
Powszechna deklaracja praw – przedstawia postanowienia – wyjaśnia okoliczności
człowieka, doktryna Trumana,
konferencji w Poczdamie,
powstania: NATO,
plan Marshalla, Rada
wymienia główne podstawy
Układu Warszawskiego,
Wzajemnej Pomocy
ładu jałtańskoRWPG, przyczyny
Gospodarczej (RWPG),
poczdamskiego,
ogłoszenia doktryny
Organizacja Sojuszu
– opowiada o procesie
Trumana, planu
Północnoatlantyckiego
norymberskim,
Marshalla,
(NATO), Układ Warszawski, – wyjaśnia założenia doktryny – rozróżnia pośrednie i
zimna wojna,
Trumana, planu Marshalla,
bezpośrednie przyczyny i
– w kontekście omawianych
przyczyny powstania ONZ,
skutki omawianych
wydarzeń identyfikuje postacie: – wymienia państwa bloku
wydarzeń.
H. Truman, C. Attlee, J. Stalin, wschodniego, cele działania
W. Churchill,
ONZ, podstawowe prawa
– lokalizuje w czasie i
człowieka (I generacji),
przestrzeni: konferencję
organizacje militarne,
wielkiej trójki w Poczdamie,
gospodarcze i polityczne u
ukształtowanie się żelaznej
początków zimnej wojny,
kurtyny, państwa założycielskie – omawia przyczyny rozpadu
NATO, państwa Układu
koalicji antyhitlerowskiej.
Warszawskiego,
– wymienia postanowienia
konferencji w Poczdamie,
charakteryzuje podstawy ładu
jałtańsko-poczdamskiego,
– wyjaśnia, czym były doktryna
Trumana
i plan Marshalla,
– podaje główne przyczyny
powstania ONZ,
– wymienia państwa bloku
Ocena bardzo dobra
Uczeń: spełnia wymagania
edukacyjne na oceny
dopuszczającą, dostateczną i
dobrą, a ponadto:
Lp.
41.
Temat lekcji
Niemcy po II wojnie światowej
Ocena dopuszczająca
Uczeń:
Ocena dostateczna
Uczeń: spełnia wymagania
edukacyjne na ocenę
dopuszczającą, a ponadto:
Ocena dobra
Uczeń: spełnia wymagania
edukacyjne na oceny
dopuszczającą i
dostateczną, a ponadto:
Ocena bardzo dobra
Uczeń: spełnia wymagania
edukacyjne na oceny
dopuszczającą, dostateczną i
dobrą, a ponadto:
wschodniego, główne cele
działania ONZ, organizacje
militarne, gospodarcze i
polityczne u początków zimnej
wojny,
– podaje główne przyczyny
rozpadu koalicji
antyhitlerowskiej.
– pamięta daty: blokady
– wyjaśnia i stosuje pojęcia:
– w kontekście omawianych – lokalizuje w czasie i przestrzeni:
Berlina, powstania RFN,
Bizonia, Trizonia, blokada
wydarzeń identyfikuje
Bizonię, Trizonię,
utworzenia NRD, utworzenia
Berlina, most powietrzny
postaci: J. Stalin,
– ocenia postawę aliantów
EWWiS, postawienia muru
Republika Federalna
K. Adenauer, N.
zachodnich i ZSRR w sprawie
berlińskiego, układu w
Niemiec, Niemiecka
Chruszczow, W. Brandt,
Niemiec.
Zgorzelcu (uznania przez NRD Republika Demokratyczna,
J.F. Kennedy,
granicy z Polską), uznania
Europejska Wspólnota Węgla – omawia proces tworzenia
granic Polski przez RFN,
i Stali (EWWiS), mur
się dwóch państw
– wyjaśnia pojęcia: Trizonia,
berliński, układ w Zgorzelcu, niemieckich,
blokada Berlina, most
– wyjaśnia, czym był kryzys
– opisuje stosunki
powietrzny, Republika
berliński,
niemiecko-francuskie i
Federalna Niemiec, Niemiecka – charakteryzuje postawę
polsko-niemieckie w
Republika Demokratyczna,
aliantów zachodnich i ZSRR latach 1945–1970.
Europejska Wspólnota Węgla i w sprawie Niemiec.
Stali (EWWiS), mur berliński,
układ w Zgorzelcu,
– w kontekście omawianych
wydarzeń identyfikuje postaci:
J. Stalin, K. Adenauer,
– lokalizuje w czasie i
przestrzeni: strefy okupacyjne
Niemiec, RFN, NRD, Berlin
Zachodni, mur berliński,
– wyjaśnia rolę faktyczną,
symboliczną
i historyczną muru
Lp.
42.
Temat lekcji
Dominacja ZSRR w Europie Środkowej
i Wschodniej
Ocena dopuszczająca
Uczeń:
Ocena dostateczna
Uczeń: spełnia wymagania
edukacyjne na ocenę
dopuszczającą, a ponadto:
Ocena dobra
Uczeń: spełnia wymagania
edukacyjne na oceny
dopuszczającą i
dostateczną, a ponadto:
Ocena bardzo dobra
Uczeń: spełnia wymagania
edukacyjne na oceny
dopuszczającą, dostateczną i
dobrą, a ponadto:
berlińskiego,
– podaje główne skutki
powstania dwóch państw
niemieckich,
– podaje, jakie były stosunki
polsko-niemieckie w latach
1945–1970.
– pamięta daty: śmierci J.
– wyjaśnia i stosuje pojęcia:
– w kontekście omawianych .– ocenia stosunki amerykańskoStalina, objęcia władzy w
blok wschodni (obóz państw wydarzeń identyfikuje
radzieckie w czasach J. Stalina,
ZSRR przez N. Chruszczowa,
socjalistycznych, kraje
postaci: J. Stalin,
podaje przykłady,
powstania węgierskiego,
demokracji ludowej),
J. Broz-Tito, N.
– ocenia postawę ZSRR wobec
praskiej wiosny, interwencji
państwa satelity, tajny referat Chruszczow, I. Nagy, J.
państw należących do bloku
Układu Warszawskiego w
Chruszczowa, „odwilż” po
Kadar, A. Dubček, L.
komunistycznego.
Czechosłowacji, objęcia władzy śmierci Stalina, doktryna
Breżniew,
w ZSRR przez L. Breżniewa,
Breżniewa, epoka Breżniewa, M. Gorbaczow, R.
objęcia władzy w ZSRR przez
pierestrojka, głasnost,
Reagan,
M. Gorbaczowa, ogłoszenia
– w kontekście omawianych
– charakteryzuje państwa
pierestrojki w ZSRR,
wydarzeń identyfikuje
będące w strefie
– wyjaśnia pojęcia: blok
postaci: J. Stalin,
wpływów ZSRR,
wschodni (obóz państw
N. Chruszczow, I. Nagy, J.
z uwzględnieniem
socjalistycznych, kraje
Kadar,
wydarzeń na Węgrzech w
demokracji ludowej), państwa
L. Breżniew, M. Gorbaczow, 1956 r.
satelity, tajny referat
R. Reagan,
i w Czechosłowacji w
Chruszczowa, „odwilż” po
– lokalizuje w czasie i
1968 r.,
śmierci Stalina, doktryna
przestrzeni: blok wschodni, – opisuje politykę
Breżniewa, epoka Breżniewa,
Jugosławię, Albanię,
wewnętrzną
pierestrojka,
„odwilż” po śmierci Stalina,
i zagraniczną: J. Stalina,
– w kontekście omawianych
powstanie węgierskie 1956,
N. Chruszczowa, L.
wydarzeń identyfikuje postaci: – wyjaśnia główne przyczyny
Breżniewa,
J. Stalin,
prób rozłamu w bloku
M. Gorbaczowa,
N. Chruszczow, L. Breżniew,
wschodnim oraz stłumienia
podejmuje próbę
M. Gorbaczow, R. Reagan,
powstania węgierskiego,
porównania,
– lokalizuje w czasie i
interwencji Układu
– wymienia: tezy tajnego
przestrzeni: blok wschodni,
Warszawskiego
referatu Chruszczowa,
„odwilż” po śmierci Stalina,
w Czechosłowacji,
kraje demokracji ludowej,
Lp.
Temat lekcji
Ocena dopuszczająca
Uczeń:
Ocena dostateczna
Uczeń: spełnia wymagania
edukacyjne na ocenę
dopuszczającą, a ponadto:
Ocena dobra
Uczeń: spełnia wymagania
edukacyjne na oceny
dopuszczającą i
dostateczną, a ponadto:
powstanie węgierskie 1956,
– podaje główne przyczyny
prób rozłamu
w bloku wschodnim oraz
okoliczności: stłumienia
powstania węgierskiego,
interwencji Układu
Warszawskiego
w Czechosłowacji,
wprowadzenia pierestrojki w
ZSRR,
– wymienia kraje demokracji
ludowej, zasady „doktryny
Breżniewa”, zasady
pierestrojki,
– wymienia główne przemiany
polityczne
i społeczno-gospodarcze w
ZSRR w latach 1945–1991
43.
Świat po II wojnie. Rywalizacja USA i ZSRR
wprowadzenia pierestrojki w zasady „doktryny
ZSRR,
Breżniewa”, zasady
– podaje cele polityki
pierestrojki,
wewnętrznej
– opisuje charakter
i zagranicznej: J. Stalina,
stosunków amerykańskoN. Chruszczowa, L.
radzieckich w czasach
Breżniewa,
J. Stalina, N.
M. Gorbaczowa,
Chruszczowa,
– wyjaśnia, czym był tajny
L. Breżniewa i M.
referat Chruszczowa,
Gorbaczowa,
– opisuje postawę ZSRR wobec – ustosunkowuje się do
państw należących do bloku
postawy ZSRR wobec
komunistycznego,
państw należących do
– opisuje główne przemiany
bloku komunistycznego,
polityczne
– opisuje sytuację
i społeczno-gospodarcze w
polityczną
ZSRR po
i społeczno-gospodarczą
II wojnie światowej,
w ZSRR po II wojnie
– określa pozycję ZSRR na
światowej.
świecie po
II wojnie światowej.
– pamięta daty: powstania
– pamięta daty: powstania
– lokalizuje teren
Chińskiej Republiki Ludowej, Chińskiej Republiki Ludowej,
działalności:
wojny w Korei, powstania
powstania wolnych Indii,
Mahatmy Gandhiego,
proklamowania państwa Izrael, niepodległych Indii
M.L. Kinga,
kryzysu kubańskiego,
N. Mandeli, teren działań
i Pakistanu, wojny w
– wyjaśnia pojęcia: wojna
Czerwonych Brygad,
Indochinach (Wietnamie),
koreańska, Vietcong,
–
wyjaśnia
okoliczności:
proklamowania powstania
dekolonizacja Afryki, Trzeci państwa Izrael, kryzysu
powstania Chińskiej
Świat, wyścig zbrojeń, program kubańskiego, Soboru
Republiki Ludowej,
gwiezdnych wojen, Talibowie, Watykańskiego II, pierwszego
proklamowania państwa
hipisi („dzieci kwiaty”),
Izrael, przejęcia władzy
lotu człowieka w kosmos,
terroryzm, Czerwone Brygady, pierwszego lądowania
przez Talibów w
IRA (Irlandzka Armia
człowieka na Księżycu, okresu Afganistanie,
Republikańska), ETA,
– omawia konflikty zimnej
Ocena bardzo dobra
Uczeń: spełnia wymagania
edukacyjne na oceny
dopuszczającą, dostateczną i
dobrą, a ponadto:
.– w kontekście omawianych
wydarzeń identyfikuje postaci: Ho
Chi Minh, J. Carter, papież Pius
XII,
– lokalizuje w czasie i przestrzeni:
teren działalności: Frakcji
Czerwonej Armii, cel działań ETA
i IRA,
– wyjaśnia okoliczności: powstania
Islamskiej Republiki Iranu,
– charakteryzuje ideologię
maoizmu i apartheidu oraz
Lp.
Temat lekcji
Ocena dopuszczająca
Uczeń:
Ocena dostateczna
Uczeń: spełnia wymagania
edukacyjne na ocenę
dopuszczającą, a ponadto:
Ocena dobra
Uczeń: spełnia wymagania
edukacyjne na oceny
dopuszczającą i
dostateczną, a ponadto:
Ocena bardzo dobra
Uczeń: spełnia wymagania
edukacyjne na oceny
dopuszczającą, dostateczną i
dobrą, a ponadto:
Al-Kaida, terroryzm, terroryzm „rewolucji” młodego pokolenia, wojny, w tym wojnę w
główne zasady fundamentalizmu
działalności M.L. Kinga,
separatystyczny,
Korei, Wietnamie,
islamskiego,
działalności N. Mandeli,
fundamentalistyczny,
Afganistanie oraz kryzys – ocenia rolę ZSRR i USA
– w kontekście omawianych
kubański, uwzględniając
w konfliktach po II wojnie
wydarzeń identyfikuje postaci: – wyjaśnia i stosuje pojęcia:
rolę ONZ,
światowej oraz w przemianach
wojna koreańska, Vietcong,
Mao Zedong, Osama bin
– wyjaśnia przyczyny i
zachodzących w Afryce
Laden, M. Gandhi, R. Reagan, dekolonizacja Afryki, Rok
charakter konfliktu
– ocenia wpływ omawianych
Afryki, Trzeci Świat, wyścig
papież Jan Paweł II,
bliskowschodniego,
konfliktów na sytuację
zbrojeń,
supermocarstwa,
– lokalizuje w czasie i
– charakteryzuje przemiany międzynarodową.
przestrzeni: Chińską Republikę program gwiezdnych wojen,
w Chinach po II wojnie
Ludową, wojnę w Korei, wojnę wojna nuklearna, Sobór
światowej,
sześciodniową, kryzys
Watykański II, fundamentaliści – wyjaśnia okoliczności
kubański, wojnę
powstania
islamscy, Talibowie, hipisi
w Indochinach, interwencję
i działalności ugrupowań
(„dzieci kwiaty”), Czerwone
ZSRR w Afganistanie,
Brygady, IRA (Irlandzka Armia terrorystycznych
dekolonizację Afryki, Rok
omawianych na lekcji,
Republikańska), ETA, AlAfryki, Sobór Watykański II, Kaida, terroryzm, terroryzm
– przedstawia działalność
pontyfikat Jana Pawła II,
Kościoła
separatystyczny,
– podaje główne okoliczności fundamentalistyczny, lewacki,
rzymskokatolickiego po II
powstania Chińskiej Republiki – w kontekście omawianych
wojnie światowej,
Ludowej,
uwzględniając znaczenie
wydarzeń identyfikuje postaci:
– podaje zmiany, jakie zaszły w
Soboru Watykańskiego II
Mao Zedong, Kim Ir Sen,
Chinach po II wojnie,
dla przemian w Kościele
Osama bin Laden, M. Gandhi,
– podaje główne przyczyny
katolickim drugiej
N. Mandela, M. L. King, J.
wybuchu wojny w Korei,
połowy XX w.,
Arafat,
Indochinach, Afganistanie,
– omawia problemy
J. F. Kennedy, J. Gagarin, N.
proklamowania państwa Izrael,
terroryzmu
Armstrong,
R. Reagan, papież
kryzysu kubańskiego,
we współczesnym
– podaje przyczyny konfliktu Jan Paweł II,
świecie,
– lokalizuje w czasie i
bliskowschodniego,
– ocenia rolę ZSRR i USA
– wyjaśnia, czym był wyścig przestrzeni: Chińską Republikę w konfliktach po II
zbrojeń i rywalizacja o kosmos Ludową, rewolucję kulturalną
wojnie światowej oraz w
między ZSRR a USA, podaje w Chinach, wojnę w Korei,
przemianach
kryzys sueski, wojnę
przykłady,
zachodzących w Afryce,
– wymienia główne problemy sześciodniową, kryzys
– rozróżnia pośrednie i
Lp.
44.
Temat lekcji
Procesy integracyjne w Europie Zachodniej
Ocena dopuszczająca
Uczeń:
Ocena dostateczna
Uczeń: spełnia wymagania
edukacyjne na ocenę
dopuszczającą, a ponadto:
Ocena dobra
Uczeń: spełnia wymagania
edukacyjne na oceny
dopuszczającą i
dostateczną, a ponadto:
Ocena bardzo dobra
Uczeń: spełnia wymagania
edukacyjne na oceny
dopuszczającą, dostateczną i
dobrą, a ponadto:
terroryzmu we współczesnym kubański, wojnę w
bezpośrednie przyczyny i
Indochinach, interwencję ZSRR skutki omawianych
świecie.
w Afganistanie, dekolonizację
wydarzeń
Afryki, Rok Afryki, Sobór
Watykański II, pontyfikat Jana
Pawła II,
– podaje okoliczności przejęcia
władzy przez Talibów w
Afganistanie,
– omawia wyścig zbrojeń,
rywalizację o kosmos między
ZSRR a USA,
– przedstawia proces
dekolonizacji Afryki, na
podstawie mapy,
– podaje charakterystyczne
cechy ideologii maoizmu i
apartheidu oraz główne zasady
fundamentalizmu islamskiego.
– pamięta daty: powstania Rady – pamięta daty: utworzenia
– podaje przykłady
– ocenia istnienie i funkcjonowanie
Europy, utworzenia UE,
EWWiS, EWG, EURATOM, instytucji, w których
UE oraz przynależność Polski do
przystąpienie Polski do UE,
– wyjaśnia i stosuje pojęcia:
zasiadają Polacy,
UE.
– wyjaśnia pojęcia: Rada
Rada Europy, Europejska
– omawia proces integracji
Europy, Europejska Konwencja konwencja praw człowieka,
Europy Zachodniej i
Praw Człowieka, EWWiS,
EWWiS, EWG, EURATOM, Europy,
EWG, EURATOM, strefa
strefa Schengen, strefa euro, – omawia cele i główne
Schengen, strefa euro,
Rada Europejska, Rada Unii
etapy rozwoju UE.
Parlament Europejski, Komisja Europejskiej, Parlament
Europejska, Trybunał
Europejski, Komisja
Sprawiedliwości,
Europejska, Trybunał
– w kontekście omawianych
Sprawiedliwości, Trybunał
wydarzeń identyfikuje postaci:
Obrachunkowy,
R. Schuman, J. Buzek,
– wymienia instytucje UE i ich
– lokalizuje w czasie i
zadania [Rada Europejska,
Lp.
45.
Temat lekcji
Rozpad systemu komunistycznego
Ocena dopuszczająca
Uczeń:
Ocena dostateczna
Uczeń: spełnia wymagania
edukacyjne na ocenę
dopuszczającą, a ponadto:
Ocena dobra
Uczeń: spełnia wymagania
edukacyjne na oceny
dopuszczającą i
dostateczną, a ponadto:
Ocena bardzo dobra
Uczeń: spełnia wymagania
edukacyjne na oceny
dopuszczającą, dostateczną i
dobrą, a ponadto:
przestrzeni: strefę Unii
Rada Unii Europejskiej,
Europejskiej, strefę euro, strefę Parlament Europejski,
Schengen, siedziby głównych
Komisja Europejska,
instytucji UE, siedzibę Rady
Trybunał Sprawiedliwości,
Europy,
Trybunał Obrachunkowy],
– podaje przyczyny integracji – podaje główne skutki
Europy,
przynależności Polski do UE,
– wymienia państwa
uwzględniając obywatelstwo
założycielskie EWWiS, EWG i UE oraz dopłaty
EURATO, UE, państwa
bezpośrednie i fundusze
należące do UE, główne
strukturalne;
traktaty [traktaty rzymskie,
– w kontekście omawianych
Traktat w Maastricht, państwa
wydarzeń identyfikuje
strefy euro, państwa strefy
postaci: R. Schuman,
Schengen],
J. Monnet, K. Adenauer,
– wymienia główne instytucje
A. Kwaśniewski, L. Miller, J.
UE [Parlament Europejski,
Buzek.
Komisja Europejska, Trybunał
Sprawiedliwości],
– podaje, ile miejsc ma Polska
w Parlamencie Europejskim,
– wymienia symbole UE,
– wymienia główne etapy
procesu integracji Europy
Zachodniej i Europy,
– podaje główne cele UE,
– podaje główne skutki
przynależności Polski do UE,
uwzględniając obywatelstwo
UE.
– pamięta daty: objęcia władzy – pamięta daty: obalenia muru – pamięta daty: aksamitnej – w kontekście omawianych
w ZSRR przez M. Gorbaczowa, berlińskiego, ogłoszenia
rewolucji, rozwiązania
wydarzeń identyfikuje postaci:
obrad okrągłego stołu,
niepodległości przez
Układu Warszawskiego,
R. Mladić, R. Karadžić,
wyborów w Polsce w 1989 r.
republiki nadbałtyckie,
ogłoszenia niepodległości – wymienia: przywódców państw,
(wybory do sejmu
rozpadu Jugosławii,
przez republiki
którzy zostali obaleni w okresie
Lp.
Temat lekcji
Ocena dopuszczająca
Uczeń:
Ocena dostateczna
Uczeń: spełnia wymagania
edukacyjne na ocenę
dopuszczającą, a ponadto:
kontraktowego), cezury
– wyjaśnia i stosuje pojęcia:
czasowe jesieni ludów,
pierestrojka, obrady
zjednoczenia Niemiec,
okrągłego stołu, wybory do
rozwiązania ZSRR,
sejmu kontraktowego, jesień
– wyjaśnia pojęcia:
ludów, obalenie muru
pierestrojka, obrady okrągłego
berlińskiego, państwa
stołu, wybory do sejmu
postkomunistyczne,
kontraktowego, jesień ludów, – omawia jesień ludów w
obalenie muru berlińskiego,
Europie,
państwa postkomunistyczne, – wymienia problem
– w kontekście omawianych
narodowościowy
wydarzeń identyfikuje postaci:
i wyznaniowy w byłej
M. Gorbaczow,
Jugosławii
W. Jaruzelski, L. Wałęsa, T.
oraz główne konsekwencje
Mazowiecki,
takiego stanu rzeczy.
B. Jelcyn, H. Kohl,
– wymienia: przyczyny rozpadu
ZSRR
i bloku wschodniego,
Czechosłowacji, niektóre
państwa powstałe w wyniku
rozpadu ZSRR, w tym
nadbałtyckie i niektóre na
terenie byłej Jugosławii,
– lokalizuje w czasie i
przestrzeni: obrady okrągłego
stołu, wybory do sejmu
kontraktowego w Polsce, jesień
ludów, niektóre państwa
powstałe w wyniku rozpadu
ZSRR (w tym państwa
nadbałtyckie), Czechosłowacji i
niektóre na terenie byłej
Jugosławii,
– podaje główne przyczyny
Ocena dobra
Uczeń: spełnia wymagania
edukacyjne na oceny
dopuszczającą i
dostateczną, a ponadto:
Ocena bardzo dobra
Uczeń: spełnia wymagania
edukacyjne na oceny
dopuszczającą, dostateczną i
dobrą, a ponadto:
nadbałtyckie, wojny
jesieni ludów,
domowej na terenach
– ocenia metody zastosowane
byłej Jugosławii,
w procesie zmian ustrojowych
– w kontekście omawianych zwanym jesień ludów.
wydarzeń identyfikuje
postaci: M. Gorbaczow,
W. Jaruzelski, L. Wałęsa,
T. Mazowiecki, V. Havel,
E. Honecker, N.
Ceauşescu, B. Jelcyn, H.
Kohl,
– omawia zmiany kulturowe
i społeczne w Europie po
upadku bloku
wschodniego,
– przedstawia problem
narodowościowy i
wyznaniowy w byłej
Jugosławii, konsekwencje
takiego stanu rzeczy,
– podaje pośrednie i
bezpośrednie przyczyny i
skutki omawianych
wydarzeń.
Lp.
Temat lekcji
46.
Zagrożenia i szanse współczesnego świata
47.
49.
Powtórzenie i sprawdzian wiadomości
Walka o władzę w powojennej Polsce
Ocena dopuszczająca
Uczeń:
Ocena dostateczna
Uczeń: spełnia wymagania
edukacyjne na ocenę
dopuszczającą, a ponadto:
Ocena dobra
Uczeń: spełnia wymagania
edukacyjne na oceny
dopuszczającą i
dostateczną, a ponadto:
Ocena bardzo dobra
Uczeń: spełnia wymagania
edukacyjne na oceny
dopuszczającą, dostateczną i
dobrą, a ponadto:
rozpadu systemu jałtańskiego,
– przedstawia znaczenie upadku
muru berlińskiego,
– wymienia zmiany kulturowe i
społeczne
w Europie po upadku bloku
wschodniego,
– pamięta daty: ataku
– wyjaśnia i stosuje pojęcia:
– porównuje warunki życia i . – wymienia nowe metody
terrorystycznego na WTC w
islamski terroryzm,
problemy bogatej Północy terrorystyczne,
USA, początku wojny w
cyberterroryzm, Deklaracja
i biednego Południa,
– ocenia szanse dla współczesnego
Afganistanie, początku wojny
Milenijna ONZ, polityka
– wymienia i omawia
świata.
w Iraku,
zrównoważonego rozwoju,
działania ONZ i UE
– wyjaśnia pojęcia: islamski
degradacja środowiska,
prowadzone w celu
terroryzm, Deklaracja Milenijna bogata Północ, biedne
zmniejszania lub
ONZ, polityka
Południe,
likwidacji zagrożeń,
zrównoważonego rozwoju,
– przedstawia problemy bogatej – wskazuje szanse dla
degradacja środowiska, bogata
Północy i biednego Południa, współczesnego świata,
Północ, biedne Południe,
podaje przykłady,
– rozróżnia pośrednie i
– wymienia główne przyczyny – wymienia działania ONZ i
bezpośrednie przyczyny i
zagrożeń współczesnego
UE prowadzone w celu
skutki omawianych
świata,
zmniejszania lub likwidacji
wydarzeń.
– lokalizuje na mapie:
zagrożeń.
omawiane na lekcji konflikty
zbrojne, bogatą Północ i biedne
Południe,
– wskazuje różnice w
warunkach życia bogatej
Północy i biednego Południa,
– podaje przykład działań ONZ
prowadzonych w celu
zmniejszania lub likwidacji
problemów i zagrożeń
– pamięta daty: ustalenia
– pamięta daty: przesiedlenia
– wyjaśnia i stosuje pojęcia: – pamięta datę początku walki
Lp.
Temat lekcji
Ocena dopuszczająca
Uczeń:
Ocena dostateczna
Uczeń: spełnia wymagania
edukacyjne na ocenę
dopuszczającą, a ponadto:
Ocena dobra
Uczeń: spełnia wymagania
edukacyjne na oceny
dopuszczającą i
dostateczną, a ponadto:
Ocena bardzo dobra
Uczeń: spełnia wymagania
edukacyjne na oceny
dopuszczającą, dostateczną i
dobrą, a ponadto:
ostatecznych granic Polski po II ludności (wędrówki ludów),
Rząd Tymczasowy, Rada komunistów z opozycyjnymi
wojnie światowej, powstania
akcji „Wisła”, procesu
Jedności Narodowej,
partiami,
TRJN, referendum ludowego,
szesnastu,
Narodowe Siły Zbrojne, – wyjaśnia i stosuje pojęcie
pierwszych wyborów do sejmu – wyjaśnia i stosuje pojęcia:
„żołnierze wyklęci”,
Zrzeszenie „Wolność i
w powojennej Polsce,
repatrianci, akcja „Wisła”,
Wojska Ochrony
Niezawisłość”,
– wyjaśnia pojęcia: akcja
Ministerstwo Bezpieczeństwa Pogranicza,
– ocenia okoliczności przejęcia
„Wisła”, PKWN, Tymczasowy Publicznego, Urząd
– w kontekście omawianych władzy przez komunistów
Rząd Jedności Narodowej,
Bezpieczeństwa
wydarzeń identyfikuje
w Polsce po drugiej wojnie
proces szesnastu, referendum
Wewnętrznego, amnestia,
postać M. Roliświatowej,
ludowe (referendum 1946),
– identyfikuje postaci: W.
Żymierskiego,
– charakteryzuje cele i formy
„żołnierze wyklęci”, Urząd
Gomułka,
– podaje konsekwencje tych działania polskiego podziemia
Bezpieczeństwa (UB) Milicja
S. Radkiewicz, L. Okulicki,
działań: wędrówkę ludów niepodległościowego w walce
Obywatelska (MO), NKWD,
K. Świerczewski,
i akcję „Wisła”,
z władzą komunistyczną,
Ukraińska Powstańcza Armia – wyjaśnia okoliczności
– podaje główne założenia – ocenia postawę komunistów
(UPA),
powstania TRJN, oficjalnego programowe głównych sił polskich i S. Mikołajczyka
– w kontekście omawianych
przejęcia władzy w Polsce
politycznych w Polsce po w pierwszych latach powojennej
wydarzeń identyfikuje postaci:
przez komunistów,
zakończeniu II wojny
Polski.
J. Stalin, E. Osóbka-Morawski, – omawia proces szesnastu i
światowej,
L. Okulicki, S. Mikołajczyk,
akcję „Wisła”,
– omawia postępowanie
J. Cyrankiewicz, B. Bieruta,
– omawia okoliczności
komunistów
– podaje przyczyny powstania
przeprowadzenia referendum w celu objęcia władzy w
TRJN, skład TRJN,
ludowego, jego efekty oraz
Polsce po
uwzględniając polityków,
pierwszych wyborów do
II wojnie światowej,
którzy nie byli związani ze
sejmu,
– opisuje strukturę
Stalinem (przedstawicieli
– wymienia i opisuje metody
narodowościową Polski
emigracji),
stosowane przez komunistów po 1945 r., porównuje ją
– wyjaśnia, w jaki sposób
w celu objęcia władzy w
ze strukturą
komuniści oficjalnie przejęli
powojennej Polsce,
narodowościową II RP,
władzę w Polsce,
– przedstawia cele i formy
– przedstawia zasięg
– wymienia główne
działania polskiego
działania polskiego
konsekwencje polityczne,
podziemia
podziemia
gospodarcze i społeczne zmiany niepodległościowego w walce niepodległościowego
granic Polski, podkreślając w
z władzą komunistyczną.
w walce z władzą
nich wędrówkę ludów,
komunistyczną,
– wymienia siły polityczne w
– ustosunkowuje się do
Lp.
50.
Temat lekcji
Polska w latach 1948–1956. Przekształcenia
gospodarcze po 1945 r.
Ocena dopuszczająca
Uczeń:
Ocena dostateczna
Uczeń: spełnia wymagania
edukacyjne na ocenę
dopuszczającą, a ponadto:
Ocena dobra
Uczeń: spełnia wymagania
edukacyjne na oceny
dopuszczającą i
dostateczną, a ponadto:
Ocena bardzo dobra
Uczeń: spełnia wymagania
edukacyjne na oceny
dopuszczającą, dostateczną i
dobrą, a ponadto:
Polsce po II wojnie światowej,
postawy komunistów
podaje przykłady,
polskich i
– wymienia niektóre metody
S. Mikołajczyka w
stosowane przez komunistów w
pierwszych latach w
celu objęcia władzy
powojennej Polsce.
w Polsce,
– wymienia główne etapy
przejmowania władzy w Polsce
(PKWN, Polska Lubelska,
TRJN, wybory do Sejmu),
– lokalizuje na mapie: granice
Polski po 1945 r., kierunki
migracji ludności, akcję
„Wisła”,
– opisuje strukturę
narodowościową Polski po II
wojnie światowej,
– podaje niektóre działania
polskiego podziemia,
– podaje, jaka była postawa S.
Mikołajczyka wobec
zachodzących zmian w Polsce.
– pamięta daty: powstania
– pamięta daty: dekretu o
– wyjaśnia i stosuje pojęcia: - charakteryzuje cechy stalinizmu
PZPR, okresu stalinizmu w
reformie rolnej, ustawy o
„proces generałów”,
w Polsce
Polsce, uchwalenia konstytucji nacjonalizacji przemysłu,
realizm socjalistyczny, – charakteryzuje zmiany, jakie
1952 r., wydarzeń w Poznaniu – wyjaśnia i stosuje pojęcia:
plenum, kułak,
zaszły w życiu politycznym,
w 1956 r.,
radzieccy „doradcy”,
szabrownictwo,
gospodarczym i społecznym,
– wyjaśnia pojęcia: Polska
stalinizacja Polski,
repatrianci,
– charakteryzuje walkę władz
Zjednoczona Partia Robotnicza propaganda, sowietyzacja
– w kontekście omawianych komunistycznych z Kościołem
(PZPR), Biuro Polityczne
życia kulturalnego, realizm
wydarzeń identyfikuje
katolickim, wskazując
Komitetu Centralnego PZPR,
socjalistyczny, dekret o
postaci: J. Berman,
na postawę prymasa Polski kard.
system monopartyjny, wróg
reformie rolnej 1944,
H. Minc, S. Wyszyński,
S. Wyszyńskiego,
ustroju, Urząd Bezpieczeństwa, parcelacja (rozparcelowanie), – opisuje proces
– ocenia postawę społeczeństwa
stalinizm w Polsce, Prymas
plan trzyletni (Plan
zagospodarowywania
polskiego wobec
Tysiąclecia, propaganda,
Odbudowy Gospodarczej),
Ziem Odzyskanych,
wprowadzanych zmian i sytuacji
Lp.
Temat lekcji
Ocena dopuszczająca
Uczeń:
Ocena dostateczna
Uczeń: spełnia wymagania
edukacyjne na ocenę
dopuszczającą, a ponadto:
Ocena dobra
Uczeń: spełnia wymagania
edukacyjne na oceny
dopuszczającą i
dostateczną, a ponadto:
sowietyzacja życia
Plan sześcioletni, „walka o – opisuje walkę władz
kulturalnego, socrealizm, Rada handel, walka z Kościołem
komunistycznych z
Państwa,
katolickim, repatrianci,
Kościołem katolickim.
I Sekretarz KC PZPR,
„odwilż popaździernikowa”,
nomenklatura, Państwowe
– lokalizuje w czasie i
Gospodarstwa Rolne (PGR),
przestrzeni reformę rolną,
nacjonalizacja przemysłu, plany „bitwę o handel”,
gospodarcze, kolektywizacja – wyjaśnia okoliczności
rolnictwa, poznański czerwiec, wprowadzenia systemu
destalinizacja,
monopartyjnego, reformy
– w kontekście omawianych
rolnej, nacjonalizacji
wydarzeń identyfikuje postaci:
przemysłu, „bitwy o handel”,
B. Bierut,
kolektywizacji wsi,
W. Gomułka, S. Wyszyński,
– omawia zmiany, jakie zaszły
– lokalizuje w czasie i
w gospodarce polskiej
przestrzeni: uchwalenie
[reforma rolna, powstanie
konstytucji PRL, nacjonalizację PGR, kolektywizacja
przemysłu, kolektywizację wsi, rolnictwa, nacjonalizacja
Ziemie Odzyskane, poznański
przemysłu, nacjonalizacja
czerwiec, destalinizację,
dużej części handlu,
– wymienia cechy stalinizmu w gospodarka centralnie
Polsce (monopartyjność,
planowana],
nomenklatura, formy terroru, – podaje przykłady sowietyzacji
nacjonalizacja, kolektywizacja, życia kulturalnego w Polsce,
gospodarka centralnie
– wymienia założenia
planowana, walka z Kościołem gospodarki planowej, metody
katolickim, cenzura,
jej realizacji,
inwigilacja, prawa człowieka – opisuje wydarzenia
tylko formalnością, rola Urząd
poznańskiego czerwca.
Bezpieczeństwa),
– wymienia zmiany, jakie
zaszły w gospodarce polskiej
(reforma rolna, powstanie PGR,
kolektywizacja rolnictwa,
nacjonalizacja przemysły,
Ocena bardzo dobra
Uczeń: spełnia wymagania
edukacyjne na oceny
dopuszczającą, dostateczną i
dobrą, a ponadto:
w kraju.
Lp.
Temat lekcji
51.
PRL w okresie rządów Władysława Gomułki
52.
Dekada Gierka
Ocena dopuszczająca
Uczeń:
Ocena dostateczna
Uczeń: spełnia wymagania
edukacyjne na ocenę
dopuszczającą, a ponadto:
Ocena dobra
Uczeń: spełnia wymagania
edukacyjne na oceny
dopuszczającą i
dostateczną, a ponadto:
Ocena bardzo dobra
Uczeń: spełnia wymagania
edukacyjne na oceny
dopuszczającą, dostateczną i
dobrą, a ponadto:
nacjonalizacja dużej części
handlu, gospodarka centralnie
planowana),
– podaje przykłady walki władz
komunistycznych z Kościołem
katolickim.
– pamięta daty: obchodów
– pamięta datę: podpisania
– wyjaśnia i stosuje pojęcia: .– charakteryzuje i ocenia politykę
millenium, wydarzeń
układu między PRL a RFN,
„mała stabilizacja”, plan
zagraniczną
marcowych, wydarzeń
– wyjaśnia pojęcie: syjonizm,
Rapackiego,
W. Gomułki,
grudniowych,
– w kontekście omawianych
– w kontekście omawianych – omawia i ocenia sytuację
– wyjaśnia pojęcia:
wydarzeń identyfikuje postać: wydarzeń identyfikuje
Kościoła katolickiego w okresie
antysemityzm, list do biskupów W. Brandta,
postać: A. Michnika,
rządów W. Gomułki,
niemieckich,
– przedstawia sytuację Kościoła – omawia politykę
– charakteryzuje warunki życia
– w kontekście omawianych
katolickiego w okresie
zagraniczną
codziennego społeczeństwa
wydarzeń identyfikuje postaci:
rządów Gomułki,
W. Gomułki,
w czasach W. Gomułki.
W. Gomułka, Paweł VI,
– opisuje warunki życia
– omawia sytuację Kościoła
– podaje przykłady polityki
codziennego społeczeństwa w katolickiego w okresie
zagranicznej
czasach Gomułki
rządów Gomułki,
W. Gomułki,
– wyjaśnia przyczyny i
– podaje przykłady dotyczące
konsekwencje wydarzeń
sytuacji Kościoła katolickiego
w 1968 r.,
w okresie rządów
– opisuje warunki życia
W. Gomułki,
codziennego
– podaje przyczyny i
społeczeństwa w czasach
konsekwencje wydarzeń w
W. Gomułki.
1968 r.,
– podaje przykłady warunków
życia codziennego
społeczeństwa w czasach
Gomułki.
– pamięta daty: rządów E.
– pamięta daty: zmian w
– pamięta daty: reformy
– wyjaśnia i stosuje pojęcie: „drugi
Gierka, wydarzeń w Radomiu i konstytucji, utworzenia
administracyjnej,
obieg”,
Ursusie, wyboru K. Wojtyły na Komitetu Obrony Robotnika przyznania Nagrody
– w kontekście omawianych
papieża, pierwszej pielgrzymki (KOR),
Nobla C. Miłoszowi,
wydarzeń identyfikuje postaci:
do ojczyzny papieża Jana Pawła – wyjaśnia i stosuje pojęcia:
zdobycia złotego medalu
S. Stomma, J. Olszewski,
Lp.
53.
Temat lekcji
Narodziny „Solidarności” i stan wojenny
Ocena dopuszczająca
Uczeń:
Ocena dostateczna
Uczeń: spełnia wymagania
edukacyjne na ocenę
dopuszczającą, a ponadto:
Ocena dobra
Uczeń: spełnia wymagania
edukacyjne na oceny
dopuszczającą i
dostateczną, a ponadto:
Ocena bardzo dobra
Uczeń: spełnia wymagania
edukacyjne na oceny
dopuszczającą, dostateczną i
dobrą, a ponadto:
II,
dekada Gierka, protesty
na olimpiadzie w
J. Giedroyć,
– wyjaśnia pojęcia: dekada
(strajki) w Radomiu
Monachium
– charakteryzuje strajki robotników
Gierka, protesty (strajki) w
i Ursusie, ZOMO, KOR,
i III miejsca w
w 1976 r.,
Radomiu i Ursusie, ZOMO,
Radio Wolna Europa,
mistrzostwach świata
– omawia proces kształtowania się
KOR, Radio Wolna Europa,
– identyfikuje postaci: P.
w 1974 przez polską
opozycji, powstania KOR,
– w kontekście omawianych
Jaroszewicz,
drużynę piłkarską,
– opisuje relacje z polskowydarzeń identyfikuje postaci:
H. Jabłoński,
– wyjaśnia i stosuje pojęcia: radzieckie w tym okresie,
E. Gierek, czołowi
– lokalizuje w czasie i
reforma administracyjna, – ocenia działalność opozycji
przedstawiciele opozycji w tym przestrzeni: podział
bon dolarowy, Pewex,
w tym okresie,
okresie,
administracyjny Polski w
– identyfikuje postaci: W. – charakteryzuje konsekwencje
K. Wojtyła (Jan Paweł II),
1975r., strajki w Radomiu i
Jaruzelski,
polityczne, gospodarcze
– wymienia największe /
Ursusie, powstanie KOR,
C. Miłosz,
i społeczne rządów E. Gierka,
najbardziej znane inwestycje
wybór K. Wojtyły na papieża, – lokalizuje w czasie i
– ocenia dekadę Gierka.
dekady Gierka, wprowadzone
pierwszą pielgrzymkę
przestrzeni: podział
świadczenia społeczne,
papieża Jana Pawła II do
administracyjny Polski w
– lokalizuje w czasie i
ojczyzny,
1975r., strajki, osiągnięcia
przestrzeni: strajki w Radomiu i – opisuje założenia polityki
polskich sportowców tego
Ursusie, wybór K. Wojtyły na
gospodarczej E. Gierka oraz
okresu,
papieża, pierwszą pielgrzymkę jej efekty,
– charakteryzuje działalność
papieża Jana Pawła II do
– przedstawia okoliczności
opozycji w tym okresie,
ojczyzny,
powstania KOR, wymienia – charakteryzuje dekadę
– podaje przyczyny i
cele jego działania,
Gierka.
bezpośrednie następstwa
– opisuje relacje polskostrajków robotniczych w 1976
radzieckie w tym okresie,
r.,
– wyjaśnia znaczenie wyboru
– wyjaśnia znaczenie wyboru
na papieża Polaka i pierwszej
na papieża Polaka i pierwszej
pielgrzymki papieża Jana
pielgrzymki papieża Jana Pawła Pawła II do ojczyzny.
II do ojczyzny,
– wymienia skutki polityczne,
gospodarcze
i społeczne rządów E. Gierka.
– pamięta daty: wydarzeń
– wyjaśnia i stosuje pojęcia:
– wyjaśnia i stosuje pojęcia: – charakteryzuje postawy
sierpniowych 1980 r. powstanie porozumienia sierpniowe
Międzyzakładowy
społeczne wobec wprowadzenia
Lp.
Temat lekcji
Ocena dopuszczająca
Uczeń:
Ocena dostateczna
Uczeń: spełnia wymagania
edukacyjne na ocenę
dopuszczającą, a ponadto:
Ocena dobra
Uczeń: spełnia wymagania
edukacyjne na oceny
dopuszczającą i
dostateczną, a ponadto:
Ocena bardzo dobra
Uczeń: spełnia wymagania
edukacyjne na oceny
dopuszczającą, dostateczną i
dobrą, a ponadto:
NSZZ „Solidarność”,
(porozumienia w Gdańsku,
Komitet Strajkowy
stanu wojennego,
wprowadzenia stanu
Szczecinie
(MKS), 21 postulatów, – ocenia rolę NSZZ „Solidarność”
wojennego, tragedii
i Jastrzębiu), czarny rynek,
Niezależne Zrzeszenie
w omawianym okresie,
w kopalni „Wujek”,
internowanie, reglamentacja, Studentów, prowokacja – ocenia realizację postulatów
– wyjaśnia pojęcia: Sierpień
– w kontekście omawianych
bydgoska,
porozumień sierpniowych,
1980, strajki na wybrzeżu, 21
wydarzeń identyfikuje
– w kontekście omawianych decyzję o wprowadzeniu stanu
postulatów, porozumienia
postaci: działacze opozycji,
wydarzeń identyfikuje
wojennego.
sierpniowe, NSZZ
S. Kania,
postaci: B. Geremek i inni
„Solidarność”, stan wojenny, – lokalizuje w czasie i
działacze opozycji,
WRON, ZOMO, kartki
przestrzeni narastanie
– lokalizuje w czasie i
żywnościowe,
kryzysu gospodarczego,
przestrzeni omawiane
– w kontekście omawianych
– wymienia główne postulaty
wydarzenia,
wydarzeń identyfikuje postaci:
MKS,
– wymienia głównych
L. Wałęsa,
– przedstawia okoliczności
działaczy opozycji,
T. Mazowiecki, W. Jaruzelski,
wprowadzenia stanu
miejsca porozumień
L. Breżniew,
wojennego,
sierpniowych, główne
– lokalizuje w czasie i
– przedstawia dynamikę
postulaty MKS,
przestrzeni: wydarzenia
rozwoju NSZZ
– wyjaśnia okoliczności
sierpniowe, porozumienia
„Solidarność”,
wprowadzenia stanu
sierpniowe, wprowadzenie
– przedstawia przyczyny i
wojennego oraz jego
stanu wojennego, tragedię w
skutki wydarzeń
następstwa,
Kopalni „Wujek”,
sierpniowych,
– omawia dynamikę
– wymienia głównych działaczy – wyjaśnia rolę „Solidarności”
rozwoju NSZZ
opozycji,
w przemianach politycznych i „Solidarność”,
– wymienia przyczyny i skutki
ustrojowych w Polsce,
– podejmuje próbę
wydarzeń sierpniowych,
– wyjaśnia rolę, jaką odegrał
scharakteryzowania
– wymienia przyczyny i skutki
Jan Paweł II w przemianach
postaw społecznych
wprowadzenia stanu
politycznych w Polsce.
wobec wprowadzenia
wojennego,
stanu wojennego,
– wymienia postawy społeczne
– ustosunkowuje się do
wobec wprowadzenia stanu
realizacji postulatów
wojennego.
porozumień sierpniowych
i decyzji o wprowadzeniu
stanu wojennego.
Lp.
Temat lekcji
54.
Od stanu wojennego do okrągłego stołu
Ocena dopuszczająca
Uczeń:
Ocena dostateczna
Uczeń: spełnia wymagania
edukacyjne na ocenę
dopuszczającą, a ponadto:
Ocena dobra
Uczeń: spełnia wymagania
edukacyjne na oceny
dopuszczającą i
dostateczną, a ponadto:
Ocena bardzo dobra
Uczeń: spełnia wymagania
edukacyjne na oceny
dopuszczającą, dostateczną i
dobrą, a ponadto:
– pamięta daty: rozwiązania
– pamięta daty: zamordowania – wyjaśnia i stosuje pojęcia: .– ocenia rolę „Solidarności”
NSZZ „Solidarność”, zniesienia ks. J. Popiełuszki, fali
zmilitaryzowanie
w przemianach politycznych
stanu wojennego, rozmów w
strajków 1988,
zakładów pracy,
i ustrojowych,
Magdalence, obrad okrągłego – wyjaśnia i stosuje pojęcia:
Obywatelski Klub
– ocenia znaczenie pontyfikatu
stołu, wyborów do parlamentu
Ogólnopolskie Porozumienie Parlamentarny,
Jana Pawła II dla przemian
1989 (wyborów do sejmu
Związków Zawodowych
– w kontekście omawianych politycznych w Polsce.
kontraktowego),
(OPZZ), solidarnościowe
wydarzeń identyfikuje
– wyjaśnia pojęcia:
podziemie, rozmowy w
główne postaci tych
solidarnościowe podziemie,
Magdalence, obrady
wydarzeń,
rozmowy w Magdalence,
okrągłego stołu, sejm
– lokalizuje w czasie i
obrady okrągłego stołu, sejm
kontraktowy,
przestrzeni omawiane
kontraktowy,
– lokalizuje w czasie i
wydarzenia,
– w kontekście omawianych
przestrzeni falę strajków w – charakteryzuje sytuację w
wydarzeń identyfikuje postaci:
1988 r.,
Polsce
W. Jaruzelski,
– omawia przyczyny kryzysu
w latach 1983–1989,
M. Rakowski, ks. J.
gospodarczego w latach
– wyjaśnia okoliczności
Popiełuszko, L. Wałęsa, główni osiemdziesiątych,
dojścia do rozmów w
przedstawiciele opozycji i
– przedstawia okoliczności
Magdalence i rozmów
władz komunistycznych
dojścia do rozmów w
przy okrągłym stole.
obecnych na obradach
Magdalence i do rozmów
okrągłego stołu,
przy okrągłym stole,
– lokalizuje w czasie i
– omawia główne ustalenia ze
przestrzeni: zniesienie stanu
spotkania w Magdalence oraz
wojennego, rozmowy
główne ustalenia okrągłego
w Magdalence, obrady
stołu,
okrągłego stołu, wybory
– wyjaśnia rolę okrągłego stołu
parlamentarne 1989 r.,
w historii Polski,
– wymienia główne przyczyny – wyjaśnia rolę „Solidarności”
kryzysu gospodarczego w
w przemianach politycznych
latach osiemdziesiątych,
i ustrojowych,
– podaje przyczyny dojścia do – wyjaśnia znaczenie
rozmów przy okrągłym stole,
pontyfikatu
– wymienia główne ustalenia ze Jana Pawła II dla przemian
spotkania w Magdalence oraz
politycznych
główne ustalenia okrągłego
w Polsce.
Lp.
Temat lekcji
55.
57.
Lekcja podsumowująca
Trzecia Rzeczpospolita
58.
Polska droga do NATO i Unii Europejskiej
Ocena dopuszczająca
Uczeń:
Ocena dostateczna
Uczeń: spełnia wymagania
edukacyjne na ocenę
dopuszczającą, a ponadto:
Ocena dobra
Uczeń: spełnia wymagania
edukacyjne na oceny
dopuszczającą i
dostateczną, a ponadto:
Ocena bardzo dobra
Uczeń: spełnia wymagania
edukacyjne na oceny
dopuszczającą, dostateczną i
dobrą, a ponadto:
stołu
– pamięta daty: powołania
rządu
T. Mazowieckiego, wyboru na
prezydenta W. Jaruzelskiego,
pierwszych powszechnych
wyborów Prezydenta RP,
– wyjaśnia pojęcia: koalicja,
opozycja, plan Balcerowicza,
mała konstytucja, bezrobocie,
– w kontekście omawianych
wydarzeń identyfikuje postaci:
T. Mazowiecki,
W. Jaruzelski, L. Wałęsa, A.
Kwaśniewski, L. Balcerowicz,
L. Kaczyński, D. Tusk,
B. Komorowski,
– lokalizuje w czasie i
przestrzeni: wybory 1989,
powołanie rządu T.
Mazowieckiego, wybór na
prezydenta L. Wałęsy, plan
Balcerowicza,
– podaje okoliczności przejęcia
władzy przez opozycję,
– wymienia główne przemiany
polityczne
i społeczno-gospodarcze w
Polsce po 1989 roku,
– podaje główne skutki
przemian gospodarczych w
Polsce po 1989 roku.
– pamięta daty: rozwiązania
– pamięta daty: nowelizacji
– pamięta daty: likwidacji – ocenia dwie dekady III RP.
ustawy, rozwiązania PZPR,
MO, SB, cenzury,
– wyjaśnia i stosuje pojęcia:
– wyjaśnia i stosuje pojęcia:
bezrobocie strukturalne, sejm SLD, PiS, PO, Liga
kontraktowy, Obywatelski
Polskich Rodzin,
Klub Parlamentarny,
Samoobrona,
– w kontekście omawianych
– w kontekście omawianych
wydarzeń identyfikuje
wydarzeń identyfikuje
postaci: L. Miller,
postaci: M. Płażyński,
H. Suchocka, J. Kaczyński,
A. Olechowski, A.
K. Marcinkiewicz,
Lepper,
– lokalizuje w czasie i
R. Giertych,
przestrzeni omawiane
– wyjaśnia okoliczności
wydarzenia,
przejęcia władzy przez
– wymienia przemiany
opozycję,
polityczne i społeczno– charakteryzuje przemiany
gospodarcze w Polsce po
polityczne
1989 roku,
i społeczno-gospodarcze
– omawia główne skutki
w Polsce po 1989 roku,
przemian gospodarczych w – charakteryzuje skutki
Polsce po roku 1989,
przemian gospodarczych
– rozróżnia pośrednie i
w Polsce po roku 1989.
bezpośrednie przyczyny i
skutki omawianych
wydarzeń.
– pamięta daty: utworzenia
– pamięta daty: układu
– charakteryzuje skutki wstąpienia
Lp.
Temat lekcji
Ocena dopuszczająca
Uczeń:
Ocena dostateczna
Uczeń: spełnia wymagania
edukacyjne na ocenę
dopuszczającą, a ponadto:
Ocena dobra
Uczeń: spełnia wymagania
edukacyjne na oceny
dopuszczającą i
dostateczną, a ponadto:
Ocena bardzo dobra
Uczeń: spełnia wymagania
edukacyjne na oceny
dopuszczającą, dostateczną i
dobrą, a ponadto:
Układu Warszawskiego i
Grupy Wyszehradzkiej,
granicznego ze
Polski do NATO i UE,
RWPG, wstąpienia Polski do
Trójkąta Weimarskiego,
zjednoczonym państwem – ocenia przystąpienie Polski do
NATO, wstąpienia Polski do – wyjaśnia i stosuje pojęcia:
niemieckim, złożenia
NATO, UE i strefy Schengen.
UE,
Grupa Wyszehradzka,
przez Polskę wniosku o
– wyjaśnia pojęcia: Układ
Trójkąt Weimarski,
przyjęcie do UE,
Warszawski, RWWPG, NATO, referendum, strefa Schengen, referendum dotyczącego
UE,
strefa euro,
przystąpienia Polski do
– w kontekście omawianych
– w kontekście omawianych
UE,
wydarzeń identyfikuje postaci:
wydarzeń identyfikuje
– wyjaśnia i stosuje pojęcia:
A. Kwaśniewski,
postaci: T. Mazowiecki,
traktat akcesyjny, Urząd
L. Miller,
L. Wałęsa, D. Hübner,
Komitetu Integracji
– lokalizuje w czasie i
– lokalizuje w czasie i
Europejskiej,
przestrzeni: rozwiązanie
przestrzeni: likwidację strefy prezydencja w UE,
Układu Warszawskiego
Schengen, strefę euro, Grupę – lokalizuje w czasie i
i RWPG, państwa
Wyszehradzką, Trójkąt
przestrzeni omawiane
członkowskie NATO, państwa
Weimarski,
wydarzenia,
członkowskie UE,
– opisuje szanse i zagrożenia na – w kontekście omawianych
– wymienia szanse i zagrożenia drodze Polski do UE,
wydarzeń identyfikuje
na drodze Polski do UE,
– przedstawia przyczyny i
postaci: H. Kohl,
– wymienia główne przyczyny i skutki wstąpienia Polski do
V. Havel, J. Antall, J.
skutki wstąpienia Polski do
NATO i UE.
Nowak-Jeziorański, Z.
NATO i UE.
Brzeziński,
B. Geremek, J. Buzek,
– omawia szanse i
zagrożenia na drodze
Polski do UE,
– omawia przyczyny i
skutki wstąpienia Polski
do NATO i UE,
– opisuje drogę Polski do
NATO i UE.
59.
60
Lekcja podsumowująca
Godziny do dyspozycji nauczyciela- lekcje powtórzeniowe, testy sprawdzające.
Na ocenę celującą uczeń spełnia w 100 % opanował wymagane treści podstawy programowej, wymagania edukacyjne na ocenę dopuszczającą, dostateczną, dobrą
i bardzo dobrą a ponadto:
- samodzielnie formułuje opinie i wnioski,
- rozwiązuje problemy w twórczy sposób,
- wykazuje dużą aktywność w czasie zajęć.
Download