BANK PYTAŃ NA EGZAMIN DYPLOMOWY NA KIERUNKU

advertisement
BANK PYTAŃ NA EGZAMIN DYPLOMOWY NA KIERUNKU PIELĘGNIARSTWO
ANESTEZJOLOGIA
1. W skali oceny stanu zdrowia wg ASA stopień I oznacza:
2. Celem premedykacji jest:
3. Jakie leki są stosowane w premedykacji:
4. Najbardziej charakterystycznym objawem obrzęku płuc jest:
5. O bloku p-k I stopnia mówimy, gdy odstęp PQ wynosi:
6. Kryteria rozpoznania trzepotania przedsionków to za wyjątkiem:
7. Izolowany obrzęk płuc to sytuacja, w której zastosujesz następujące leki:
8. Częstość rytmu serca w zapisie EKG przy przesuwie taśmy 25 mm/s i odległości między QRS 20 mm to:
9. Klasyfikacja New York Heart Association stadium IV to:
10. Wskazaniem do wdrożenia respiratoroterapii jest za wyjątkiem:
11. Do objawów niewydolności serca nie należą:
12. Do objawów wstrząsu anafilaktycznego nie należy:
13. Najczęstszą przyczyną niedrożności dróg oddechowych u osób nieprzytomnych jest:
14. W przypadku VT bez tętna (częstoskurcz komorowy bez tętna):
15. Wstrząs objawia się:
16. W przypadku wstrząsu hipowolemicznego w pierwszej kolejności należy:
17. W przypadku niewydolności lewej komory serca występują objawy:
18. Przyczyną ostrej tamponady serca nie jest:
19. ARDS to:
20. Najwęższe miejsce, które decyduje o doborze rurki intubacyjnej:
BIOCHEMIA I BIOFIZYKA
1. Aminokwasy to związki organiczne, które poza łańcuchem węglowodorowym zawierają grupę…
2. Wiązanie między aminokwasami w cząsteczce peptydu nosi nazwę:
3. Wiązanie peptydowe to połączenie dwóch aminokwasów poprzez:
4. Nukleozyd to:
5. Nukleotyd to:
6. Struktura pierwszorzędowa białek to:
7. Struktura drugorzędowa białek to:
8. Efektywne katalizatory to :
9. Termin „zamek – klucz” określa jeden z typowych schematów reakcji:
10. Kwasy nukleinowe to:
11. Związki mające wpływ na szybkość reakcji enzymatycznych poprzez hamowanie to:
12. Izoenzym to :
13. Która z poniższych cech różni RNA od DNA:
14. Glukoza i fruktoza to monosacharydy, o wzorze sumarycznym C6H12O6. Wskaż, jak inaczej można je nazwać:
15. Ze względu na posiadane grupy funkcyjne, węglowodany możemy podzielić na aldozy i ...:
16. Glikoliza to:
17. Glikogen to:
18. Lipidy proste to:
19. Kwasy tłuszczowe nienasycone mogą występować w:
20. Cykl kwasu cytrynowego (cykl Krebsa) jest szlakiem metabolicznym służącym do:
CHIRURGIA
1. Chory z chorobą chirurgiczną może uzyskać pomoc w ramach systemu ubezpieczeniowego w Polsce w przypadku…
2. Odpowiedzią na uraz operacyjny jest…
3. W okresie katabolizmu pooperacyjnego przeważa…
4. W pierwszym etapie gojenia się ran nie następuje…
5. Ciało obce tkwiące w ranie brzucha należy przy udzielaniu pierwszej pomocy…
6. W znieczuleniu miejscowym nie należy przekraczać jednorazowej dawki lignokainy
7. Przy wystąpieniu pierwszych objaw nietolerancji znieczulenia miejscowego, w pierwszej kolejności należy:
8. Profilaktyka pierwotna tężca polega na podawaniu anatoksyny tężcowej(czas podania przed zabiegiem)
9. Przy zranieniach szczególnie ciężkich lub podejrzanych o masywne zakażenie podajemy, jako profilaktykę tężca…
10. Pierwsze objawy tężca mogą wystąpić po…( czas od momentu zakażenia)
11. Pierwsza pomoc przy rozległych zranieniach polega na…
Strona 1 z 24
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.
28.
29.
30.
Postępowanie w przypadku pogryzienia przez nieznane, dzikie zwierzę obejmuje…
Konsekwencje ogólnoustrojowe oparzenia to:
"Trzecia przestrzeń” w gospodarce wodno - elektrolitowej to…
Do oceny stopnia zaawansowania choroby nowotworowej stosuje się system opisujący trzy cechy: guz pierwotny, węzły
chłonne i przerzuty. Stosowany skrót to….
Leczenie chirurgiczne nowotworów ma na celu…
Rak przedinwazyjny to…
W profilaktyce wtórnej raka piersi największe zastosowanie ma…
Przetoki jatrogenne to przetoki….
Połączenie światła jelita grubego z powierzchnią skóry to:
Rana przenikająca klatki piersiowej może być przyczyną powstania…
Warunkiem usunięcia drenu z opłucnej jest…
Najlepszym badaniem potwierdzającym niedrożność mechaniczną jelit będzie:
Objawy zakażenia miejsca operowanego to…
Przeszczep alogeniczny to przeszczep…
Na triadę Virchowa określającą przyczyny zakrzepicy żylnej składa się…
Powikłaniem wrzodu żołądka może być….
Wykonanie operacji laparoskopowej umożliwia wytworzenie(powikłanie)…
W leczeniu kamicy przewodów żółciowych nie stosuje się….
Do powikłań chorób jelitowych nie należy…
DIETETYKA
1. Za osobę otyłą uważa się taką, u której wskaźnik BMI przekracza co najmniej:
2. Otyłość androidalna oznacza:
3. Główną funkcją HDL jest:
4. Białka powinny dostarczać:
5. Modyfikacje dietetyczne w chorobie nadciśnieniowej dotyczą przede wszystkim:
6. Obniżenie energetyczności diety w leczeniu otyłości osiąga się przede wszystkim poprzez zmniejszenie podaży…
7. Modyfikacje dietetyczne w osteoporozie dotyczą przede wszystkim:
8. Czynniki zależne od trybu życia wpływające na PPM to:
9. Składnikiem pokarmowym odżywczym nie jest:
10. Biorąc pod uwagę wartość indeksu glikemicznego wybranych produktów spożywczych wskazane do spożycia są:
FARMAKOLOGIA
1. Pojęcie lek, receptor i autoreceptor
2. Działanie pożądane i niepożądane leków
3. Mechanizmy receptorowe działania leków
4. Mechanizm fizyko-chemiczny działania leków
5. Rola metabolizmu leków w ich działaniu- leki a proleki
6. Działanie przyczynowe i objawowe działanie leków
7. Interakcje leków-addycja, hyperaddycja
8. Interakcje leków-antagonizm kompetycyjny i niekompetycyjny
9. Polipragmazja
10. Wymień leki pobudzające i hamujące czynność wegetatywnego układu cholinergicznego
11. Wymień leki pobudzające i hamujące receptory alfa adrenergiczne
12. Wymień leki pobudzające i hamujące receptory beta adrenergiczne
13. Narkotyczne leki przeciwbólowe
14. Niesteroidowe leki przeciwzapalne
15. Steroidowe leki przeciwzapalne
16. Wyjaśnij mechanizm działania aspiryny
17. Paracetamol –działanie farmakologiczne oraz działanie niepożądane
18. Leczenie niewydolności krążenia. Skala NYHA
19. Leki stosowane w chorobie wieńcowej serca
20. Leczenie arytmii serca
21. Leki stosowane w terapii nadciśnienia tętniczego
22. Leczenie niedokrwistości z niedoborem żelaza oraz kobaltu
23. Środki stosowane do znieczulenia miejscowego
24. Omów etapy przygotowania chorego do zabiegu chirurgicznego ze znieczuleniem ogólnym ?
25. Wymień leki stosowane w chorobie wrzodowej żołądka i uzasadnij ich działanie
26. Omów znane Ci leki przeciwwymiotne
Strona 2 z 24
27.
28.
29.
30.
31.
32.
33.
34.
35.
36.
37.
38.
39.
40.
41.
42.
43.
44.
45.
Leki działające w stanach skurczowych przewodów żółciowych i nerkowych
Omów leki przeciwbiegunkowe
Omów leki stosowane w zaparciach
Leki stosowane w zawale mięśnia sercowego. Wyjaśnij skrót MONA
Omów leki działające depresyjnie na procesy psychiczne, ich mechanizm działania i zastosowanie
Leki nasenne – ich mechanizm działania, problem uzależnienia oraz ich zastosowanie
Choroba Parkinsona –przyczyny powstania i przebieg –stosowane leki
Leki przeciwpadaczkowe ich mechanizm działania, ich skuteczność terapeutyczna. Wyjaśnij co to jest „efekt sufitowy”
Leki przeciwhistaminowe I,II, III generacji
Leki działające żółciotwórczo i żółciopędnie
Leczenie wstrząsu hipowolemicznego – leczenie krwią czy płynami krwiozastępczymi
Choroba Alzheimera-możliwości farmakoterapii
Omów zasady stosowania antybiotyków. Działania niepożądane
Środki odkażające-mechanizm działania
Leki przeciwnowotworowe –zasada postępowania
Leki grzybicze
Leczenie wstrząsu anafilaktycznego
Leczenie cukrzycy
Leki a ciąża
FILOZOFIA I ETYKA ZAWODU PIELĘGNIARKI
1. Etyka ogólna to :
2. Dylemat etyczny to:
3. Filozofia moralności to:
4. Praktyczne urzeczywistnienie ustaleń etyki normatywnej pielęgniarstwa dotyczy aspektów pracy zawodowej
pielęgniarki, jak:
5. Nauka o powinnościach moralnych to:
6. Czynniki warunkujące procesy decyzyjne pielęgniarki to:
7. Wizję pielęgniarstwa jako profesji i powołania stworzyła :
8. Wg. I. Wrońskiej kodeks etyki zawodowej spełnia:
9. Wśród podstawowych zasad etycznych, jakie są rozpatrywane w etyce pielęgniarstwa wymienia się:
10. Brak jakiejkolwiek świadomości moralnej określamy mianem:
11. Wzór osobowy to:
12. W aksjologii pielęgniarstwa wartościami są:
13. Etyka normatywna zajmuje się:
14. Elementem chrześcijańskiego personalizmu stanowiące podstawę etyki medycznej jest:
15. Heteronomia to:
16. Zasady jakimi powinna się kierować pielęgniarka wg T. Kulczyńskiej to:
17. Spolegliwy opiekun wg Kotarbińskiego powinien posiadać następujące cnoty moralne:
18. Według F. Nightingale, dobra pielęgniarka:
19. Dylematy etyczne pielęgniarek mogą powstawać na podłożu określonych sytuacji właściwych dla:
20. Odpowiedzialność moralna pielęgniarki oznacza:
ETYKA I FILOZOFIA ZAWODU PIELĘGNIARKI - WYKŁAD
1. Sposoby rozumienia terminu „filozofia”
2. Podział filozofii wg Platona i Arystotelesa
3. Na czym polega wielowymiarowość człowieka?
4. Koncepcja duszy wg Arystotelesa i Kartezjusza
5. Wymień i krótko scharakteryzuj główne działy bioetyki
6. Od czego zależą rozstrzygnięcia najważniejszych kontrowersji bioetycznych?
7. Na czym polega rola założeń antropologicznych w sporze o prawną dopuszczalność aborcji?
8. Argumenty za i przeciwko prawnej dopuszczalności eutanazji
9. Argumenty za i przeciwko karze śmierci
10. Czym jest neuroetyka i jakimi problemami się zajmuje?
11. Czego dowiadujemy się o umyśle moralnym na podstawie badań dotyczących uszkodzeń mózgu?
12. Filozoficzne ujęcia śmierci. Strategie wobec śmierci
13. Definicja a kryterium śmierci. Dlaczego podanie poprawnej definicji śmierci jest ważne?
14. Czym jest NDE i jak można wyjaśnić fakt jego występowania?
15. Czym są tzw. zachowania wymuszone? Jaki mają związek z pojęciem wolności i odpowiedzialności?
16. Na czym polega problem psychofizyczny? Czym są prawa psychofizyczne?
17. Na czym polega powszechność, obiektywność i bezwarunkowość norm moralnych?
18. Co głosi relatywizm moralny?
19. Koncepcja etyki niezależnej wg T. Kotarbińskiego.
20. Źródła szczęścia. Rola postawy wewnętrznej.
Strona 3 z 24
FIZJOLOGIA CZŁOWIEKA
1. W czasie refrakcji bezwzględnej komórkę nerwową:
2. Wskaż zdanie prawdziwe: Receptor przekształca:
3. Schemat łuku odruchowego, to:
4. Łuk odruchowy jest anatomiczną drogą, przez którą przebiega pobudzenie:
5. Głównym mediatorem układu przywspółczulnego jest:
6. Skurcz izometryczny mięśnia szkieletowego ma miejsce gdy:
7. W zapisie EKG zespół QRS oznacza:
8. Bodziec nadprogowy jest to:
9. Komórki węzła zatokowo-przedsionkowego charakteryzują się:
10. Którą fazę potencjału czynnościowego komórek roboczych mięśnia sercowego wskazuje strzałka:
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
Mechanoreceptory są wrażliwe na:
Hematokryt jest to:
Oksyhemoglobina jest to połączenie:
Opóźnienie synaptyczne wynika z:
Wskaż cechy charakterystyczne krwioobiegu małego:
Miejscem inicjacji impulsu w neuronie jest:
Skurcz tężcowy niezupełny ma miejsce gdy
Która z odpowiedzi prawidłowo opisuje składowe mięśnia:
1
2ległe
4
3
19.
20.
21.
22.
Obraz tworzony na siatkówce jest:
Wskaż cechy charakteryzujące pręciki:
Przy użyciu soczewek wklęsłych możliwa jest korekcja następującej wady wzroku:
Rysunek przedstawia schemat neuronu. W którym zestawie podano prawidłowe nazwy jego elementów oznaczone na
rysunku cyframi
1
5
2
3
6
4
23.
24.
25.
26.
27.
28.
29.
30.
31.
32.
33.
Zjawisko zbierania osocza polega na zbieraniu osocza w naczyniach
Wskaż cechy układu przywspółczulnego (PNS)
Dendryt jest to:
Do skutków fizjologicznych działania insuliny zaliczysz:
Ciśnienie napędowe w małym układzie krążenia wynosi:
Wydech jest aktem:
Na szczycie wdechu ciśnienie śródpęcherzykowe jest:
Wskaż prawidłowe wartości prężności tlenu i dwutlenku węgla we krwi tętniczej
Anatomiczna przestrzeń bezużyteczna występuje w drogach oddechowych:
Efektem organizacji równoległej krwiobiegu dużego jest:
Do cech erytrocytów zaliczysz:
Strona 4 z 24
34. Wskaż prawidłowy zestaw zawierający właściwy bodziec adekwatnych dla danego receptora
Receptor
Bodziec adekwatny
a. mechanoreceptory
ucisk
termoreceptory
temperatura
fotoreceptory
światło
baroreceptory
ciśnienie
b. mechanoreceptory
ciśnienie
termoreceptory
temperatura
fotoreceptory
światło
baroreceptory
ucisk
c. mechanoreceptory
ciśnienie
termoreceptory
światło
fotoreceptory
temperatura
baroreceptory
ucisk
35. Działanie parakrynne hormonu polega:
36. Bodziec adekwatny jest to bodziec dla którego receptor ma:
37. Odporność nieswoista jest to:
38. Komórki układu bodźcoprzeowdzacego
39. Osobnik z grupą krwi A posiada:
40. Komórka docelowa dla hormonu jest to komórka:
41. Schemat przedstawia synapsę chemiczną. W którym zestawie prawidłowo podano nazwy jej elementów składowych:
42. Wskaż prawidłowy czas życia erytrocytu:
43. Ton I powstaje w czasie:
44. Które z niżej wymienionych elementów morfotycznych nie posiada jądra komórkowego?
45. Glukagon jest hormonem produkowanym w:
46. Do skutków fizjologicznych działania glukagonu zaliczysz:
47. Parathormon odpowiada za:
48. Do przyczyn miejscowej różnicy wentylacji płuc zaliczysz:
49. Hemostaza jest to:
50. Kalcytonina odpowiada za:
51. Trójjodotyronina (T3) jest hormonem produkowanym w:
52. Fizjologiczny rytm pracy serca powstaje w układzie bodźco-przewodzącym, a dokładniej w:
53. Które z wymienionych substancji są trawione w żołądku?
54. Plamka ślepa jest to miejsce w którym:
55. W naczyniach krwionośnych prędkość przepływu krwi jest największa w środku naczynia, a najmniejsza przy ścianach
naczynia. Jest to tzw.:
56. Wskaż prawidłową zawartość erytrocytów w 1mm3 krwi:
57. Naczynia wymiany gazowej i odżywczej (naczynia włosowate) charakteryzują się:
58. Wskaż zdanie prawdziwe opisujące mały krwioobieg krwi:
59. Średnie ciśnienie w krążeniu wynosi:
60. Fizjologiczne przewodzenie potencjału czynnościowego w neuronie odbywa się:
MIKROBIOLOGIA - ĆWICZENIA
1. Zaznacz informację błędną:
A. Wykazują zdolności ruchowe te bakterie, które mają fimbrie
B. Otoczka chroni komórkę bakteryjną przed fagocytozą
C. Bakterie, które nie produkują pili niezdolne do swoistego przylegania do receptorów komórki
D. Bakterie w stanie przetrwalników nie mogą się rozmnażać
2. Zaznacz informację błędną:
A. Flora fizjologiczna nie występuje w nerkach
B. Osoba zdrowa posiada we krwi znikomą ilość drobnoustrojów
C. Do fizjologicznej mikroflory jelita grubego należy pałeczka okrężnicy
D. Florę stałą stanowią drobnoustroje, które zawsze są obecne w organizmie
Strona 5 z 24
gospodarza
3. Zaznacz właściwą informację:
A. Do miejsc wyjątkowo bogato skolonizowanych przez florę stałą należą: jelito grube, żołądek, jama ustna, skóra
B. Flora fizjologiczna u zdrowej osoby nie występuje we krwi, limfie, macice, mięśniach
C. Znikoma ilość drobnoustrojów jest obecna w pochwie, serce, przełyku, pęcherzu moczowym
D. Florę przejściową stanowią drobnoustroje, które zawsze są obecne w organizmie
4. Zaznacz błędną odpowiedź. Plazmidy to są:
5. Jakie mikroorganizmy mogą w stanie fizjologicznym być obecne we krwi ?
6. Zaznacz informację prawdziwą:
A. Bakterie należą do prokariotów
B. Bakterie są eukariontami
C. Bakteria jest to mikroorganizm posiadający jądro komórkowe
D. Bakterie mają dwie niezależne kopie chromosomów (są diploidalne)
7. Florę stałą organizmu stanowią drobnoustroje, które:
8. Elementem komórki bakteryjnej, utrudniającym fagocytozę jest/są:
9. Do mikroorganizmów, których komórki zawierają organelle otoczone błoną należą:
10. Zaznacz odpowiedź nieprawidłową. Cechy wirusów:
11. Proces prowadzący do zniszczenia wszystkich żywych form drobnoustrojów:
12. Metody sterylizacji, których celem jest usunięcie i zniszczenie przetrwalnikowych form drobnoustrojów:
13. Najbardziej wiarygodnymi wskaźnikami kontroli skuteczności sterylizacji w autoklawie są:
14. Proces, w wyniku którego ulegają zniszczeniu formy wegetatywne drobnoustrojów to:
MIKROBIOLOGIA - WYKŁAD
1. Pneumokoki (Streptoccocus pneumoniae)układają się w:
2. Bakterie, które są czynnikiem etiologicznym gruźlicy to:
3. Lactobacillus – to rodzaj bakterii która rozwija się w ph:
4. Za wysypkę płoniczą w zatruciu paciorkowcami odpowiada:
5. Propionibacterium acnes odpowiada za powstanie:
6. Antroponoza to choroba która ma drogi zakażenia:
7. Szczepionka Di Te Per zabezpiecza przed zakażeniem:
8. BCG –żywe odzjadliwione bakterie w szczepionce stosowane są u dzieci przeciw:
9. Sterylizacja w autoklawie gorącą parą wodną przebiega w:
10. Znamienna bakteriuria (obecność bakterii w 1ml.moczu)
11. Pierwotniakiem, który nie występuje w postaci cysty jest:
12. Hermafrodytyzm dotyczy:
13. Wielkouściec dwunastniczy to nazwa:
14. Wielopostaciowość objawów, charakterystycznych dla innych chorób (neurologicznych) wywoływanych przez czynnik
etiologiczny przenoszony przez Ixodes ricinus objawia się w:
15. Rzęsistkiem pochwowym nie może zarazić się:
16. Chorobą którą można zarazić poprzez kontakt z kałem kota wywołana jest przez:
17. Formy magna i minuta to formy charakterystyczne dla zakażenia pasożytem, który wywołuje:
18. Miracidium, cerkaria to formy rozwojowe charakterystyczne dla:
19. Niskie miano przeciwciał u ciężarnej niebezpieczne jest dla kobiety przy zarażeniu:
20. Proglotyd to część ciała:
21. Przenosicielem czynnika wywołującego śpiączkę afrykańską jest:
22. Diagnostyka świdrowca gambijskiego polega na:
23. Makroskopowo w kale można wykryć pasożyty:
24. Diagnostyczne różnicowanie gatunku pod mikroskopem dotyczy jakich form rozwojowych robaków :
25. Pasożyty które w ciele człowieka żyją nawet 20 lat to:
26. Z mięsem niedosmażonym na grilu można zarazić się pasożytem:
27. Gorączka co 48 godzin, dreszcze, uczucie zimna i obfite poty są charakterystyczne dla:
28. Błotniarka stawowa jest żywicielem pośrednim dla rozwoju:
29. Mikrofilarie bytujące w tkankach powodują powiększenie części dystalnych ciała w :
30. Sarcoptes scabiei –wywołuje świerzb to pasożyt, który przenosi się przez kontakt:
31. Pierścionki z czerwonym oczkiem w erytrocytach charakterystyczne są dla zakażenia:
32. Ciągłość skóry narusza i przedostaje się do krwi:
33. Tępienie u zwierząt domowych pcheł z epidemiologicznego punktu widzenia jest ważne:
34. Czystość piaskownic z epidemiologicznego punktu widzenia ważne jest przy zarażeniu:
35. Dwuletni cykl pasożyta odżywiającego się krwią dotyczy:
36. Otorbione larwy występujące w mięśniach kręgowców dotyczą zarażenia:
37. Tasiemce żywiąc się pokarmem pozbawiają nas:
38. Szczep szpitalny chorobotwórczy najczęściej bytujący na sprzęcie medycznym typu: cewniki:
39. Szczepy szpitalne bakterii są groźne dlatego, że:
40. Sepsa u dzieci najczęściej spowodowana jest bakteriami :
Strona 6 z 24
41. Skuteczność działania środka dezynfekującego zależy od:
42. Sporale służą do kontroli:
43. Do powstania zakażenia szpitalnego usposabiają:
44. Nosiciel to:
45. Najczęstszym czynnikiem zakażenia dróg moczowych są:
46. Nosicielstwo Staphylococcus auerus (Gronkowiec złocisty) najczęściej występuje w:
47. Zaznacz zdanie fałszywe:
48. Aktualnie dostępne szczepienia przeciw wirusom zapalenia wątroby, obejmują:
49. Ropę z jamy brzusznej należy badać w kierunku obecności:
50. Krew na badanie bakteriologiczne pobiera się:
BIOFIZYKA
1. Efekt Dopplera w działaniu fal dźwiękowych wykorzystywana jest do:
2. Utratę włosów po napromieniowaniu obserwuje się po działaniu:
3. Obserwacji promieniowania Beta(+) dokonuje się w :
4. Szczególnie niebezpieczne dla zdrowia człowieka pierwiastki promieniotwórcze to:
5. Największa radiacja w otoczeniu człowieka związana jest z pochłanianiem promieniowania promieniotwórczego:
6. Zmiany pourazowe i naczyniopodobne najlepiej diagnozuje:
7. MRI-Magnetic Resonance Imaging to inna równie często stosowana nazwa:
8. Zjawisko pochłaniania fal elektromagnetycznych przez jądra zawierające nieparzystą liczbę cząstek
elektromagnetycznych( np. wodoru) znajdujących się w stałym polu magnetycznym wykorzystywane jest w:
9. Precyzyjne badania biochemiczne zmian mózgu u schizofreników umożliwia:
10. Jądro atomowe zbudowane jest z :
11. Sfignomanometr to urządzenie do pomiaru:
12. Izotopy tego samego pierwiastka mają:
13. Kombinację metodę Riva Rocci i Korotkowa wykorzystuje się do pomiaru:
14. Światło to fala:
15. Rtg w obrazowaniu nerek to:
16. Torbiel w badaniu TK to twór:
17. Źródło wirujące wokół pacjenta emitujące fale X wykorzystano w :
18. Skalę Hounsfelda zastosowano w :
19. Zjawisko: efekt Comptona, zjawisko fotoelektryczne, rozproszenie Rayleigha wykorzystano w diagnostyce z użyciem:
20. Zdjęcie RTG pantomograficzne uzyskuje się obrazując:
21. Promieniowanie jonizujące zastosowano w diagnostyce:
22. Promieniowanie X napotykając na gęsty ośrodek(np kości) oddziałuje na kliszę fotograficzną:
23. Do odkażania pomieszczeń w lampach UV stosowane jest:
24. Emisja cząstek elementarnych przez izotopy występujące w przyrodzie związane jest z :
25. Promieniowanie emitowane z atomów wolframu bombardowanych elektronami zastosowano w diagnostyce:
26. Do diagnostyki stanów pourazowych najlepsze obrazowanie uzyskuje się w:
27. Kobiety w ciąży nie powinny korzystać z:
28. Prędkość fali dźwiękowej w tkankach to :
29. Z częstotliwością poniżej16 Hz drga fala mechaniczna:
30. Cząsteczki emitowane przez izotopy promieniotwórcze które przenikają przez papier i aluminium to:
31. Fala dźwiękowa to fala:
32. Roczna dawka pochłonięta przez człowieka w mSV/rok
33. Sclerosis multiplex-stwardnienie rozsiane-SM daje się wykryć metodą:
34. Działanie szkodliwe na organizm poprzez tworzenie wolnych rodników ma zastosowanie w obrazowaniu z udziałem:
35. Równoważnik dawki promieniowania jonizującego wyrażony jest w:
36. Zjawisko piezoelektryczne wykorzystano w:
37. Do diagnostyki stawów (wielokrotne zobrazowanie) najlepiej nadaje się:
38. Zjawisko Zeemana i precesja Larmora to zjawiska obserwowane w :
39. Odprowadzenia sercowe w EKG:
40. W świeżym zawale w badaniu EKG:
41. Fale ultradźwiękowe:
42. Fonendoskop to część składowa:
43. Zjawisko promieniotwórczości naturalnej badał:
44. Densytometria pozwala na diagnozowanie
45. Angiografia to technika zobrazowania:
46. Tk mózgu porównywane jest w otrzymanej dawce tak samo jak:
NEUROLOGIA
1. Krwiaki o przebiegu ostrym, podostrym albo przewlekłym to:
2. Najczęstszym źródłem krwawienia w krwiaku nadtwardówkowym jest:
Strona 7 z 24
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
Punkcja lędźwiowa jest wskazana w:
Do wtórnych uszkodzeń mózgu zaliczymy np.:
Ostry krwiak podtwardówkowy to:
Objawy kliniczne ciasnoty wewnątrzczaszkowej i wklinowania zakrętu Hippokampa to:
Przyczyną stwardnienia rozsianego są:
Skala Galasgow pozwala na ocenę:
Bezwzględne wskazanie do operacji przepukliny jądra miażdżystego to:
Wstrząśnienie mózgu:
Zespół sobotniej nocy jest efektem uszkodzenia:
Przepuklina oponowo-rdzeniowa to:
Zespół cieśni nadgarstka to:
Neuropraxis jest to:
Szok rdzenia jest to:
Nowotworami, występującymi najczęściej w obrębie ośrodkowego układu nerwowego są:
Objawy: anoreksja, postępująca utraty masy ciała, gorączka – sugerują:
Wyciek krwi z ucha po urazie czaszkowo-mózgowym to:
Skala Botterella służy do….
Pierwotne pourazowe uszkodzenia mózgu to:
Aura występuje w około 10% przypadków napadów migreny - jest to:
Objawem samoistnego krwawienia podpajęczynówkowego NIE JEST:
OPIEKA PALIATYWNA
1. Do silnych opioidów III stopnia drabiny analgetycznej należy:
2. Leki adiuwantowe są to leki:
3. Do leków adiuwantowych należą:
4. Typowym działaniem ubocznym morfiny są;
5. Leczenie bólu nowotworowego wg. trójstopniowej drabiny analgetycznej polega na :
6. Postać morfiny o szybkim uwalnianiu wykorzystywana jest przy :
7. Nacieranie skóry kremem eukaliptusowo-mentolowym przynosi ulgę w:
8. Określ, które z czynników podwyższają próg bólowy:
9. Preparaty stosowane w suchości jamy ustnej, to:
10. Ból występujący w terminalnej fazie choroby określany mianem “Total pain” oznacza:
11. Ból przebijający jest to ból :
12. Bóle silne wg skali VAS oceniamy na:
13. Za twórczynię nowoczesnej medycyny paliatywnej uważana jest:
14. Najczęstrza formą opieki paliatywnej jest:
15. Astenia jest to:
16. Dysfagia jest to:
17. Hiperkalcemia u chorych w stanie terminalnym powoduje:
18. Zespół żyły głównej górnej występuje w około 75% przy:
19. Zjawisko allodynii występuje przy :
20. Identyfikator dla zmarłego powinien byc przygotowany zgodnie z:
PATOLOGIA
1. Powiększanie narządu bądź tkanki na skutek powiększenia się poszczególnych komórek miąższu to:
2. Cechą nowotworu łagodnego nie jest:
3. Z niżej wymienionych zapaleniem swoistym jest:
4. Najczęstszą bezpośrednią przyczyną zawału jest:
5. Do powikłań choroby wrzodowej nie należy:
6. Drobnoguzkowa marskość wątroby jest następstwem:
7. Udar niedokrwienny mózgu jest:
8. Objawy parkinsonizmu są wynikiem następującego procesu patofizjologicznego:
9. Cytologia złuszczeniowa znalazła najszersze zastosowanie w profilaktyce raka:
10. Nadżerka gruczołowa części pochwowej szyjki macicy jest przykładem:
11. W przypadku podejrzenia raka piersi w badaniu klinicznym „negatywny mammogram” jest gwarancją nieobecności
nowotworu: (PRAWDA-FAŁSZ)
12. Lite, niebolesne powiększenie węzła chłonnego szyi, u pacjenta powyżej 40 roku życia, bez klinicznych objawów guza
pierwotnego powinno budzić podejrzenie:
13. Najlepszy sposób wykrycia wczesnego (bezobjawowego) raka prostaty to:
14. Rak przedinwazyjny (carcinoma in situ) nie powoduje przerzutów i w związku z tym ma dobre rokowanie: (PRAWDAFAŁSZ)
15. Dziedziczny rak piersi jest skojarzony z:
Strona 8 z 24
16. Poprawa przeżycia w raku piersi jest powodowana głównie:
17. Chirurgia nowotworów może mieć charakter:
18. Węzeł wartowniczy to:
19. Najbardziej korzystne rokowanie ma raka tarczycy:
20. Zwiększenie wydajności badań przesiewowych i zmniejszenie kosztów jest możliwe dzięki:
21. System TNM:
22. Przeciwwskazaniem do leczenia raka piersi z zachowaniem gruczołu piersiowego (breast conserving therapy) jest:
23. W profilaktyce wtórnej raka piersi największe zastosowanie ma:
24. Bezwzględne przeciwwskazanie do leczenia operacyjnego raka płuca stanowi:
25. Wartość skriningu w postaci obniżenia umieralności grupy badanej udowodniono dla raka:
26. Miejsce najczęstszej lokalizacji raków skóry stanowi:
27. Najistotniejszym czynnikiem rokowniczym w czerniaku jest:
28. Znamię skórne średnicy 0,5 cm o niejasnym charakterze najlepiej:
29. Najistotniejszym warunkiem stwarzającym szansę wyleczenia mięsaków tkanek miękkich jest:
30. Przeciwwskazaniem do rekonstrukcji piersi po mastektomii jest:
31. Jaki procent raków gruczołu piersiowego nie zostaje wykryty podczas rutynowych mammografii:
32. Najbardziej przydatne w raku jelita grubego jest oznaczanie:
33. Zgodnie z Konwencją Helsińską i Zasadami Etyki Lekarskiej chorzy na nowotwór
34. Ponad 50% raków jelita grubego rozwija się w:
35. Mięsaki tkanek miękkich w 90% dają przerzuty do:
36. Wskaż zdanie prawdziwe dotyczące działania histaminy we wstrząsie anafilaktycznym:
37. Wstrząs oparzeniowy jest przykładem:
38. Najczęstszą przyczyną ostrej niewydolności serca jest:
39. Do objawów przewlekłej niewydolności serca lewokomorowej nalezą:
40. Przyczyną Zespołu /Choroby Cushinga jest:
41. W mukowiscydozie suplementuje się:
42. Do objawów zespołu nerczycowego zalicza się:
43. Które stwierdzenie jest fałszywe:
44. Wszystkie poniższe zdania są prawdziwe, z wyjątkiem:
45. Proces apoptozy łączy się z poniższymi zjawiskami, z wyjątkiem:
46. Poniższe zdania są prawdziwe, z wyjątkiem:
47. Poniższe zdania są prawdziwe, z wyjątkiem:
48. Reakcja komórki na stres charakteryzuje się poniższymi cechami, z wyjątkiem:
49. Które z poniższych zdań jest nieprawidłowe?
a) w porównaniu ze zdrowymi komórkami, komórki nowotworowe charakteryzują się nadbarwliwością jądra
b) nowotwory łagodne mogą rozprzestrzeniać się drogą krwionośną i dawać przerzuty
c) komórki nowotworów łagodnych są jednakowe w całym guzie
d) komórki nowotworów złośliwych różnią się między sobą wielkością i kształtem
50. Które z poniższych zdań jest nieprawidłowe?
a) w miejscu objętym ostrym procesem zapalnym gromadzi się płyn, zwany wysiękiem
b) w ostrym zapaleniu krążące granulocyty obojętnochłonne przywierają do komórek śródbłonka, a następnie migrują przez
ścianę naczynia do tkanki
c) w ostrym zapaleniu na ogół dochodzi do wytworzenia tkanki bliznowatej
d) w ostrym zapaleniu dochodzi do polimeryzacji fibrynogenu
51. Które z poniższych zdań jest nieprawidłowe?
a) histamina jest mediatorem ostrego zapalenia, znajdującym się w komórkach tucznych i płytkach krwi
b) histamina jest ważnym czynnikiem wywołującym wzmożoną przepuszczalność naczyń
c) zarówno prostaglandyny, jak i leukotrieny powstają w wyniku lokalnej syntezy z kwasu arachidonowego
d) interleukina 1 i 2 wywołują bezpośrednio martwicę śródbłonka we wczesnej fazie zapalenia ostrego
52. Które z poniższych zdań jest nieprawidłowe?
a) w zapaleniu przewlekłym ma miejsce jednocześnie uszkadzanie i naprawa
b) przewlekłe zapalenie charakteryzuje się przewagą w nacieku granulocytów obojętnochłonnych
c) następstwem przewlekłego zapalenia jest rozwój ziarniny i nigdy nie dochodzi do powrotu tkanki do stanu pierwotnego
d) przewlekłe zapalenie jest cechą długotrwałych chorób autoimmunologicznych
53. Które z poniższych zdań jest nieprawidłowe?
a) w ocenie stopnia złośliwości nowotworu bierze się pod uwagę zróżnicowanie jego komórek
b) w ocenie stopnia złośliwości nowotworu często bierze się pod uwagę odsetek komórek w fazie podziału (indeks
mitotyczny)
c) w ocenie zaawansowania klinicznego nowotworu należy wziąć pod uwagę nasilenie martwicy w obrębie guza
d) nowotwór in situ jest to stadium rozwoju nowotworu złośliwego poprzedzające naciekanie
Strona 9 z 24
54. Które z poniższych zdań dotyczących chorób gruczołu piersiowego jest nieprawidłowe?
a) rozrost atypowy w chorobie włóknisto-torbielowatej jest czynnikiem ryzyka rozwoju raka
b) brodawczak śródprzewodowy najczęściej występuje w dużych przewodach mlecznych w okolicy brodawki piersiowej
c) choroba Pageta brodawki piersiowej jest wynikiem naciekania przez komórki raka gruczołowego piersi naskórka
brodawki
d) niewielki, ruchomy guzek piersi u 48-letniej kobiety najprawdopodobniej jest gruczolakowłókniakiem
55. Które z poniższych sytuacji klinicznych nie sprzyja wystąpieniu martwicy brodawek nerkowych?
a) infekcja dróg moczowych u pacjenta z cukrzycą
b) płatowe zapalenie płuc u chorego z niedokrwistością sierpowatokrwinkową
c) duży spadek ciśnienia, będący powikłaniem krwotoku po tępym urazie klatki piersiowej
d) ostre odmiedniczkowe zapalenie nerek u ciężarnej
56. Poniższe zdania dotyczące zapalenia jajowodu są prawdziwe, z wyjątkiem:
a) powikłaniem zapalenia jajowodu może być ropień jajnika i jajowodu lub ropniak jajowodu
b) przewlekłe zapalenie jajowodu może prowadzić do pierwotnego gruczolakoraka jajowodu
c) przewlekłe lub przebyte zapalenie jajowodu predysponuje do jajowodowej ciąży ektopowej
d) zejściem zapalenia jajowodu może być wodniak
57. Wymienione poniżej choroby są wirusowymi infekcjami skóry, z wyjątkiem:
a) kłykciny kolczyste
b) lepieże płaskie
c) półpasiec
d) brodawki stóp
58. Które z poniższych zdań jest nieprawidłowe?
a) spożycie glikolu etylenowego rzadko jest szkodliwe i wywołuje efekty podobne do spożycia alkoholu etylowego
b) ekspozycja na ołów wywołuje u dorosłych neuropatię ruchową
c) zatrucie alkoholem metylowym prowadzi do rozwoju kwasicy metabolicznej
d) ekspozycja na tetrachlorek węgla w stężeniach toksycznych wywołuje stłuszczenie i martwicę strefy środkowej zrazików
wątroby
59. Które ze zdań dotyczących choroby naczyń mózgowych jest nieprawidłowe?
a) warstwowa martwica korowa jest wywołana uogólnioną niedomogą krążenia mózgowego lub ciężkim niedotlenieniem
b) zakrzepica zatoki strzałkowej jest przyczyną zawału mózgu
c) jeżeli zakrzep w dużej tętnicy mózgowej, będący przyczyną udaru niedokrwiennego, ulegnie rozpuszczeniu, dojdzie do
rozwoju zawału krwotocznego
d) pierwotne krwotoki śródmózgowe wywołane przez nadciśnienie tętnicze najczęściej lokalizują się w przestrzeni
podpajęczynówkowej
60. Które z poniższych zdań dotyczących twardziny układowej jest nieprawidłowe?
a) najczęściej zajmowanym narządem jest skóra
b) twardzina częściej występuje u mężczyzn niż u kobiet
c) twardzina może doprowadzić do ostrej niewydolności nerek poprzez uszkodzenie drobnych naczyń
d) włóknienie błony podśluzowej przełyku może zaburzyć jego perystaltykę
PEDAGOGIKA
1. Etymologicznie słowo pedagogika pochodzi z języka:
2. Pedagogika wyodrębniła się jako samodzielna nauka w wieku:
3. W procesie wychowanie oddziaływanie wychowawcy na wychowanka jest:
4. Pedagog, który reprezentuje wychowanie naturalne to:
5. Twórca wychowania prewencyjnego to:
6. Reprezentantem pedagogiki społecznej jest:
7. Dydaktyka to dział pedagogiki zajmujący się:
8. Pedagogika jest nauką:
9. Wychowanie integracyjne jest skierowane przede wszystkim do:
10. Na środowisko wychowawcze składają się:
11. Rodzina nuklearna składa się z:
12. Rodzina patriarchalna to taka w której:
13. Edukacja zdrowotna odnosi się do:
14. Kształcenie ustawiczne to:
15. Model permisywny to model wychowania seksualnego, w którym:
16. Działalność wychowawcza związana ze sferą seksualności człowieka obejmuje następujące etapy (wg. Kozakiewicza):
17. Nawyk w edukacji zdrowotnej to:
18. Celem edukacji zdrowotnej NIE jest:
19. Podejście prosomatyczne w edukacji zdrowotnej koncentruje się przede wszystkim na:
20. Główne zadanie metod aktywizujących to:
21. Inteligencja kinestetyczna wg. H Gardnera to:
Strona 10 z 24
22.
23.
24.
25.
Kompetencje zawodowe to:
Gerontologia to dział pedagogiki zajmujący się:
Kształcenie obejmuje proces:
Adultyzm to:
PIELĘGNIARSTWO GERIATRYCZNE
1. INDEKS ADL - OKREŚLENIE
2. Ergoterapia to:
3. Na aspekt biologiczny składa się:
4. Postawa konstruktywna charakteryzuje się:
5. Jakie są zadania pielęgniarki w przypadku zaburzeń w przyjmowaniu pokarmów u pacjenta:
6. W przypadku nietrzymania stolca zadaniem pielęgniarki jest dążenie do tego aby pacjent uzyskał pełną lub częściową
kontrolę nad wypróżnieniami oraz zapobieganie powikłaniom nietrzymania stolca poprzez:
7. Naturalnymi cechami psychiki, które w mniejszym lub większym stopniu mogą pojawiać się w starszym wieku są:
8. Kompleksowa ocena geriatryczna (KOG) to:
9. Wg Torrance’a - zaczerwienienie nieblednące, dokonane uszkodzenie mikrokrążenia, mogące pojawiać się
powierzchniowe uszkodzenia naskórka, pęcherze i ból - jest to :
10. Miejsca najbardziej narażone na powstanie odleżyn to:
11. Istotny pozytywny wpływ na proces leczenia choroby ma:
12. Wskaż podstawowe warunki konieczne do przeprowadzenia wywiadu z pacjentem:
13. Opieka nad chorym z chorobą Alzheimera w warunkach domowych powinna polegać na:
14. W skład zespołu terapeutycznego wchodzi:
15. II stadium procesu KOG to:
16. Test służy do oceny funkcji wzrokowo-przestrzennych zależnych od płata czołowego i kory skroniowo-ciemieniowe, jest
stosowany do przesiewowej oceny otępienia to;
17. Cechy postępowania rehabilitacyjnego:
18. Terapia zajęciowa
19. Na obraz chorobowy u pacjentów w starszym wieku rzutuje współistnienie:
20. Wiele z zaburzeń związanych z fizjologią pracy mózgu, powoduje różnorodne psychologiczne objawy starzenia się
człowieka. Są nimi:
21. Działania opóźniające starzenie to:
22. Zespół powypadkowy to
23. Upadki są główną przyczyną śmierci wśród zgonów spowodowanych nieszczęśliwymi wypadkami w grupie osób powyżej
65 r.ż. (PRWDA-FAŁSZ)
24. Opieka nad pacjentami zagrożonymi upadkami oraz osób po przebytych upadkach, obciążonych wysokim ryzykiem
pojawienia się upadków i urazów oraz powikłań poupadkowych dotyczy:
25. Podstawą leczenia POChP jest przekonanie chorego, żeby:
26. Metody fizjoterapii to m.in.:
27. Leczenie zaparcia w wieku podeszłym należy rozpoczynać od:
28. Jakie są zadania pielęgniarki w przypadku zaburzeń pamięci:
29. Czynnikami ryzyka rozwoju depresji wieku podeszłego są:
30. Najczęstszym powikłaniem pionizacji jest:
PIELĘGNIARSTWO CHIRURGICZNE
1. Urografia jako badanie diagnostyczne stosowane jest w celu
2. Do oceny ryzyka operacyjnego służy skala
3. Pacjent w zerowej dobie po zabiegu operacyjnym na przewodzie pokarmowym powinien
4. U pacjenta w okresie pooperacyjnym należy oceniać następujące elementy
5. U pacjenta z niedrożnością jelit odczuwającego silny ból brzucha o charakterze kolki jelitowej z powodu nasilonej
perystaltyki jelitowej starającej się pokonać przeszkodę należy
6. U pacjenta po wykonaniu zabiegu operacyjnego polegającego na usunięciu gruczołu tarczowego należy kontrolować
temperaturę ciała ponieważ jej wzrost do wartości około 40 stopni może świadczyć o wystąpieniu
7. Drętwienie i mrowienie stopy w opatrunku gipsowym wskazuje na.
8. Pacjentka lat 34 po zabiegu operacyjnym usunięcia pęcherzyka żółciowego z rewizją przewodu żółciowego wspólnego ma
założony następujący dren w celu drenażu żółci
9. Pacjent z ostrym zapaleniem trzustki wykazuje labilność emocjonalną, jest to spowodowane
10. U pacjenta z oparzeniem II° okolicy pośladkowej podczas zmiany opatrunku pielęgniarka zauważyła w obrębie rany
oparzeniowej następując objawy: rumień, obrzęk, pęcherze, martwicę, wydzielinę. Powyższe objawy mogą świadczyć o
11. Pacjent ze względu na złamanie kości łokciowej ma założony wyciąg bezpośredni (szkieletowy), w celu kontrolowania jego
stanu i skuteczności działania pielęgniarka powinna .
12. U pacjenta z rozpoznanym zapaleniem wyrostka robaczkowego w okresie przedoperacyjnym występują wymioty. W celu
zapewnienia bezpieczeństwa poszkodowanemu zastosujesz
Strona 11 z 24
13. Pacjent z oparzeniem II stopnia w obrębie obu kończyn górnych i klatki piersiowej odczuwa bardzo silny ból w czasie
zmiany opatrunków, w celu zapobiegania temu powikłaniu pielęgniarka powinna
14. Który z poniższych leków powinien być wstrzymany od podawania pacjentowi, lub powinien być zastosowany preparat
zastępczy przed planowanym zabiegiem operacyjnym
15. U pacjenta wykonano angiografię. Powikłania, które mogą u niego wystąpić to
16. Pacjentkę z kamicą żółciową u której wykonano cholangiopankreatografię (ECPW) należy
17. Pacjent lat 34 miał wykonaną gastroskopię z powodu podejrzenia choroby wrzodowej żołądka, w 1 godzinę po badaniu
odczuwa on pragnienie, ale ma zaburzony odruch połykania, postępowanie pielęgniarskie w tym przypadku polega na
18. W podziale odleżyn wg Torrance’a pojawiające się nieblednące zaczerwienieniem - rumień utrzymujący się po zniesieniu
ucisku świadczy o odleżynie stopnia
19. U osób starszych po zabiegu operacyjnym istotna jest systematyczna podaż leków przeciwbólowych ponieważ
20. Pacjent lat 23 uskarża się na silny ból w obrębie prawego dołu biodrowego w punkcie Mc Burneya, jego tętno wynosi 115
uderzeń na minutę, temperatura ciała 38, 2 stopnia C, jaką pozycję zalecisz temu pacjentowi
21. Pacjent po zabiegu operacyjnym powinien leżeć płasko przez 24 godziny i nie unosić głowy, ma to miejsce w związku z.
22. Do oceny stanu pacjenta w okresie pooperacyjnym służy skala
23. Drenowanie ran pooperacyjnych przez założony drenaż wykonywanie jest w celu
24. U pacjentki lat 42 w 1 dobie po cholecystectomii pielęgniarka zaobserwowała ciemne zabarwienie moczu, zażółcenie
twardówek gałek ocznych i skóry. Można podejrzewać u tej pacjentki
25. U pacjenta z ostrym zapaleniem trzustki występuje suchość jamy ustnej, obłożony język, zaczerwienienie i bolesność w
obrębie błon śluzowych. Działanie pielęgnacyjne przy tym problemie będzie polegało na
26. Gastrostomia jest to przetoka odżywcza wykonana na
27. Pacjent ze względu na złamanie kości łokciowej ma założony wyciąg bezpośredni (szkieletowy), w celu kontrolowania jego
stanu i skuteczności działania pielęgniarka powinna
28. Pacjentka po mastektomii powinna zostać poinformowana o przestrzeganiu w zakresie samoopieki następujących
wskazówek (proszę przeanalizować wypisane punkty od 1 do 9 i wybrać prawidłowy wariant odpowiedzi od a do b)
1. Przestrzeganie zasady niewykonywania iniekcji i niemierzenia RR na kończynie po stronie operowanej.
2. O wysokim ułożeniu kończyny górnej w różnych sytuacjach życiowych, np. w czasie pracy przez oparcie na blacie biurka,
w domu, np. wykorzystywanie oparcia wersalki.
3. O konieczności zrezygnowania z niektórych prac domowych, takich jak mycie okien, przesuwanie mebli, z noszenia
ciężkich siatek, torebek w ręce po stronie operowanej, trzymania się tą ręką uchwytów w tramwaju, noszenia plecaka;
kończynę należy używać, ale rozsądnie chronić.
4. Cotygodniowej kontroli w poradni pod kątem gojenia się rany,
5. Wyjaśnienie wskazań do jazdy samochodem w pasach bezpieczeństwa. Na wniosek lekarza pacjentka może być
zwolniona z jazdy w pasach bezpieczeństwa.
6. Zakładanie luźnej odzieży.
7. Omówienie z pacjentką rodzaju aktywności, które preferuje, ponieważ niektóre z nich mogą być powodem obrzęku
limfatycznego, jak np. jazda na rowerze.
8. Ćwiczenia rehabilitacyjne zgodnie z zaleceniami fizykoterapeuty.
9. Okresowego odciągania zalegającej chłonki,
29. Pacjentka lat 78 po wyłonieniu kolostomii powinna zostać przygotowana do samoopieki w zakresie
30. Pielęgniarka ustalając indywidualny plan przygotowania chorego do samoopieki po wyłonieniu kolostomii powinna
uwzględnić (proszę przeanalizować wypisane punkty od 1 do 6 i wybrać prawidłowy wariant odpowiedzi od a do b)
1. możliwości psychofizyczne chorego,
2. warunki panujące na oddziale w zakresie wyposażenia w sprzęt,
3. zasady nauczania,
4. zasady samooceny,
5. kryteria kontroli i oceny,
6. kryteria dyspozycji czasowej.
31. U pacjenta występuje niepokój spowodowany nagłym przyjęciem do szpitala oraz decyzją o wykonaniu zabiegu
operacyjnego z powodu niedrożności jelit. Planując działania pielęgnacyjne w zakresie tego problemu ustalamy następujący
cel opieki
32. Lęk z powodu planowanej amputacji kończyny to problem pielęgnacyjny pacjenta po zabiegu operacyjnym. Pielęgniarka
powinna w zakresie realizacji procesu pielęgnowania uwzględnić następujące działania
1. Przeprowadzenie rozmowy z chorym w celu poznania obaw i wątpliwości,
2. Wyjaśnienie konieczności wykonania zabiegu operacyjnego i pomoc w podjęciu świadomej zgody,
3. Określenie zakresu działań pielęgnacyjnych,
4. Przedstawienie zasad funkcjonowania po amputacji - możliwość pełnej rehabilitacji i protezowania,
5. Wyjaśnienie mechanizmu wykonania zabiegu operacyjnego,
6. Uświadomienie możliwości występowania bólów fantomowych, przedstawienie mechanizmu ich powstawania oraz
farmakologicznych sposobów zwalczania.
33. Po zabiegu operacyjnym w zerowej i pierwszej dobie należy stosować żywienie polegające na
Strona 12 z 24
34. Pacjent po zabiegu operacyjnym w obrębie układu pokarmowego odczuwa silny głód. Od kiedy można podać pierwszy
posiłek
35. Podawanie bezpośrednio do układu krążenia wszystkich substancji odżywczych, które w przypadku żywienia
fizjologicznego dostają się do krwi z przewodu pokarmowego to żywienie
36. Pacjent przed zabiegiem operacyjnym powinien wstrzymywać się przed spożywaniem pokarmów płynnych na czas ilu
godzin przed planowanym zabiegiem operacyjnym
37. Jaki wiek pacjenta jest czynnikiem zwiększającym wystąpienie ryzyka operacyjnego
38. Przygotowanie pola operacyjnego przed zabiegiem polegające na jego ogoleniu powinno odbywać się w okresie
39. Cele stosowania premedykacji to
1. uspokojenie, wyeliminowanie lub zmniejszenie uczucia strachu,
2. zniesienie bólu przed operacją i częściowo w okresie pooperacyjnym,
3. szybszy powrót perystaltyki jelit po zabiegu,
4. zmniejszenie dawki środków anestetycznych i analgetycznych,
5. zmniejszenie ilości wydzieliny w drogach oddechowych i napięcia nerwu błędnego, które prowadzi do zwolnienia
czynności serca w czasie wprowadzania do anestezji i podczas znieczulenia.
6. krótszy okres pobytu pacjenta w szpitalu,
7. obniżenie przemiany materii,
8. przyspieszenie przemiany
9. osłabienie niepożądanych odruchów,
40. Przygotowanie fizyczne pacjenta do zabiegu operacyjnego w ramach chirurgii jednego dnia, w zakresie oczyszczenia układu
pokarmowego polega na
a. wykonaniu w dniu zabiegu lewatywy,
b. podanie wieczorem przed dniem zabiegu czopka Bisakodylu,
c. wykonanie w dniu zabiegu lewatywy i podanie czopka Bisakodylu,
d. wykonanie dzień przed zabiegiem lewatywy i podanie tabletki Bisakodylu.
41. Ból, obrzęk, zaczerwienienie, ropna wydzielina pojawiające się w obrębie rany pooperacyjnej powyżej 3 doby po zabiegu
świadczy o
42. W ciągu 2 godzin po zabiegu operacyjnym parametry należy u pacjenta mierzyć w następującym czasie
43. Po zabiegu operacyjnym pacjent powinien oddać mocz w ciągu
44. Wczesne powikłania pooperacyjne mogą powstać w następującym czasie po zabiegu operacyjnym
45. U pacjenta po zabiegu operacyjnym wynik pomiaru ciśnienia tętniczego krwi wynosił 90/60 mmHg, tętno 120 uderzeń na
minutę, skóra stała się blada, pacjent jest w utrudnionym kontakcie słownym oraz z drenu obarczającego w ciągu godziny
pojawiło się około 120 ml krwistej treści. Powyższe objawy mogą świadczyć, że u pacjenta wystąpiło następujące
powikłanie pooperacyjne
46. Do powikłań w przypadku gojenia się rany pooperacyjnej należą
47. Późne powikłanie pooperacyjne to
48. Pacjent lat 64 miał wykonany zabieg operacyjny z powodu przepukliny brzusznej, w celu wytworzenia się mocnej i trwałej
blizny należy
49. Pacjent lat 68 ma wyłonioną kolostomię, w 1 dobie po zabiegu pielęgniarka zauważyła, że jej powierzchnia stała się ciemna i
straciła swoją wilgotność świadczy to o
PIELĘGNIARSTWO NEUROLOGICZNE
1. Leki antyagregacyjne są to :
2. Wobec pacjenta z „ deficytem opieki” zastosowanie ma teoria:
3. Pielęgniarka zaobserwowała u pacjenta, że skóra czoła jest wygładzona, szpara powiekowa poszerzona, fałd nosowowargowy płytszy, kąt ust – obniżony. Chorego z w/w objawami powinna pielęgnować jak pacjenta z:
4. Na jakie czynniki może wpłynąć pielęgniarka edukując pacjenta z udarem mózgu :
5. W przełomie miastenicznym zagrożenie życia pacjenta spowodowane jest:
6. Poprawne podnoszenie ciężarów wymaga:
7. Dodatni objaw Laseguea występuje w:
8. Porażenie to:
9. Pęcherz atoniczny charakteryzuje:
10. Skala Barthel ocenia:
11. Pielęgniarka zaobserwowała u chorego krwiaki okularowe i wyciek płynu z nosa. Powinna:
12. Pielęgniarka asystująca do nakłucia lędźwiowego pomaga pacjentowi przyjąć :
13. Zdejmowanie ubrań u pacjenta z niedowładem lub porażeniem zaczynamy od strony:
14. Pacjentowi w stanie padaczkowym nie podajemy leków drogą:
15. Pielęgniarka powinna zapewnić bezpieczeństwo przede wszystkim pacjentowi z :
16. Do objawów oponowych zaliczamy:
17. Pomiaru ciśnienia tętniczego u pacjenta z porażeniem połowiczym dokonujemy na:
18. Objawy takie jak : drżenie, sztywność mięśni, spowolnienie ruchowe są przyczyną problemów pielęgnacyjnych pacjenta z:
19. Do powikłań udaru zaliczamy :
Strona 13 z 24
20.
21.
22.
23.
24.
25.
Usprawnianie ruchowe w udarach mózgu obejmuje :
Pacjent ma zleconą planową tomografię komputerową głowy, w związku z tym:
Przyczyną krwotoku podpajeczynówkowego jest :
Opieka pielęgniarska nad pacjentem z udarem mózgu obejmuje:
Zaburzenie mowy to :
Actylise – trombolizę stosuje się u pacjentów z:
PIELĘGNIARSTWO PEDIATRYCZNE
1. Urodził się chłopczyk z ciąży prawidłowej. Kiedy powinny być zdejmowane założone oznakowania dziecka na sali
porodowej?
2. Jakie czynności pielęgniarskie będą najważniejsze w przypadku pojawienia się duszności u 4-letniego dziecka z
zapaleniem płuc.
3. W jakim schorzeniu występuje u dzieci objaw zwiększonego wydzielania soli z potem, czyli tzw. Słone pocałunki?
4. Test Gutriego wykonuje się u noworodka w celu wykrycia:
5. Wybierz odpowiedź wskazującą prawidłowe miejsce pobrania krwi do wykonania testu Gutriego:
6. Prawidłowa liczba oddechów u niemowlęcia wynosi…
7. Objawy które pozwolą Pani/Panu stwierdzić odwodnienie u niemowlęcia to…
8. Rodzicom dziecka z chorobą trzewną przypomnisz, by z diety dziecka wyeliminowali…
9. Przyczyną fenyloketonurii (PKU) jest:
10. Do postaci choroby hemolitycznej NIE należy:
11. Ból głowy, sztywność karku, dodatni objaw Kerniga i Brudzińskiego może występować u dziecka, u którego podejrzewasz
12. Zakres wady odpływu pęcherzowo-moczowego określany jako II stopień oznacza:
13. Okres noworodkowy jest określany jako:
14. Podczas przyjęcia niemowlęcia do oddziału personel pielęgniarski zbiera wywiad od opiekuna dziecka celem ustalenia
wstępnych problemów pielęgnacyjnych:
15. U dziecka z zapaleniem płuc występują najczęściej następujące problemy pielęgnacyjne (wybierz prawidłową odpowiedź):
16. Do objawów dużych gorączki reumatycznej zaliczamy:
17. Do wad wrodzonych serca przebiegających z sinicą NIE ZALICZA SIĘ:
18. Do zakaźnych wysypkowych chorób wieku dziecięcego NIE NALEŻY
19. Pielęgnując noworodka w pierwszych dobach życia do toalety kikuta pępowinowego zastosujesz:
20. O odwodnieniu hipertonicznym u dziecka mówimy wtedy, gdy:
21. Leki wykrztuśne podajemy dzieciom do godziny:
22. Skrót SIDS oznacza:
23. Niedobór czynnika VIII niezbędnego do wytworzenia tromboplastyny występuje w:
24. Podaj nazwę pasożyta, który z jelita dziecka wędruje do żyły wrotnej i dalej wraz z krwią żyły wrotnej do wątroby, następnie
przez prawą połowę serca wędrują do płuc:
25. Do postaci choroby hemolitycznej nie należy…
26. Skrót SIDS oznacza:
27. Przedwczesne dojrzewanie płciowe oznacza ujawnienie się drugorzędowych cech płciowych( wybierz prawidłową
odpowiedź):
28. U dziecka z mukowiscydozą w przypadku wystąpienia zewnątrzwydzielniczej niewydolności trzustki możesz spodziewać się
następujących problemów pielęgnacyjnych:
29. Niemowlę zaczyna gaworzyć: (PODAJ MIESIĄC)
30. Kaszę manną(gluten) wprowadzamy do jadłospisu dziecka karmionego piersią:
31. Temperatura wody przygotowanej do kąpieli niemowlęcia powinna wynosić:
32. Dziecko z zapaleniem opon mózgowo-rdzeniowych powinno być jak najczęściej noszone na rękach, gdyż to
33. Białawe plamki tzw. Plamki Fiłatowa- Koplika pojawiają na błonach śluzowych policzków u dziecka w przebiegu:
34. Niedobór VIII czynnika krzepnięcia , niezbędnego do wytwarzania tromboplastyny występuje w schorzeniu
35. Odporność sztuczna czynna powstaje u dziecka na skutek:
36. Zespół MUNCHAUSENA jest to:
37. Biegunka jest to stan, którym dziecko oddaje :
38. Chcąc wykonać dziecku kąpiel ochładzającą w celu obniżenia jego temperatury ciała, przygotujesz wodę o temperaturze:
39. Którego z poniższych napojów nie dasz do picia dziecku z biegunką?
40. Lekarz zlecił dziecku do podania dożylnego370 mg leku X. Do dyspozycji masz lek w dawce 1,5 g-postać liofilizowana.
Wykonasz to w następujący sposób:
41. Dziecko ma zaplanowaną gastroskopię. W dniu badania:
42. Dziecko ma otrzymać dawkę paracetamolu 0.75 g. Pojedyncza tabletka zawiera dawkę 250 mg. Ile tabletek powinien dostać
dziecko?
43. .Ryby zamiennie z mięsem wprowadzamy do menu niemowląt karmionych mlekiem modyfikowanym:
Strona 14 z 24
44. Noworodek urodził się z czynnością serca 65 uderzeń/min. Z zasinieniem dystalnych części ciała. Oddech miał niemiarowy,
28 oddechów/min. Odruchy noworodkowe słabo zaznaczone, kończyn wiotkie. Stan noworodka wg. skali APGAR ocenisz
45. Wcześniak to noworodek urodzony…( dokończ zdanie)
46. Zabieg Credego wykonywany u noworodka polega na:
47. Stany przejściowe noworodka to:
48. Pierwszą szczepionką, jaką otrzymuje noworodek jest:
49. Dzieciom do 12 roku życia w celu obniżenia temperatury ciała nie wolno podawać:
PIELĘGNIARSTWO PSYCHIATRYCZNE
1. Czy prawo pozwala stosować przymus bezpośredni wówczas, kiedy pacjent w sposób gwałtowny niszczy lub uszkadza
przedmioty znajdujące się w jego otoczeniu:
2. Psychoedukacja rodziny pacjenta chorego na schizofrenię polega m.in. na:
3. Postępowanie pielęgniarskie wobec pacjenta z objawami zespołu lękowego zmierza do:
4. Zaburzenia somatyczne najczęściej występujące przy anoreksji to:
5. Najczęściej występującymi zaburzeniami nerwicowymi są:
6. Stałe wzmożenie samopoczucia przejawiające się zadowoleniem, uczuciem radości, szczęścia, beztroski charakteryzuje:
7. Ustawowo dopuszczalne środki przymusu to:
8. Podstawą podjęcia terapii przez osobę uzależnioną jest:
9. Neuroleptyki o przedłużonym działaniu(typu depot) drogą iniekcji domięśniowej należy podawać:
10. Używanie, których z wymienionych grup substancji psychoaktywnych może powodować problemy społeczne:
11. Pierwszoplanowym problemem pacjenta z zaburzeniami odżywiania jest:
12. Do ogólnych zasad treningów umiejętności społecznych nie należy jedna z wymienionych:
13. Społeczność lecznicza powinna obejmować w oddziale psychiatrycznym:
14. Terminem określającym stan, w którym chory odczuwa oddzielenie się od samego siebie jest:
15. Wywiad psychiatryczny powinien zawsze być przeprowadzany:
16. Osoba, która śmieje się w jednej chwili i płacze w następnej, wykazuje objawy:
17. Choroba Bleulera czyli M.B. to:
18. Największe zagrożenie samobójstwem w przebiegu zaburzeń afektywnych występuje przy:
19. Zaburzenia afektywne dwubiegunowe to:
20. Błędy w kontaktach z pacjentem:
21. Pacjent chory na schizofrenię wymaga zapewnienia mu bezpieczeństwa, chory może być czasami niebezpieczny dla siebie
lub otoczenia z powodu:
22. U pacjenta z nerwicą lękową dominuje:
23. Nerwica fobii to:
24. Proces pielęgnowania w psychiatrii:
PIELĘGNOWANIE NIEPEŁNOSPRAWNYCH
1. Rehabilitacja to proces złożony obejmujący oddziaływania:
2. Osoba, u której stwierdzono naruszoną sprawność organizmu, niezdolną do pracy, albo zdolną jedynie w warunkach pracy
chronionej lub wymagającą czasowej pomocy innych osób w celu pełnienia ról społecznych ma:
3. Pacjent po urazie rdzenia kręgowego narażony jest na powstanie odleżyn w okolicach
4. Nauka chodzenia pacjenta po urazie kończyn dolnych powinna być zakończona:
5. Celem bandażowania kikuta amputowanej kończyny jest jego uformowanie w kształcie :
6. Stan fizyczny, psychiczny lub umysłowy powodujący trwałe lub okresowe utrudnienie, ograniczenie lub uniemożliwienie
wypełnianie ról społecznych nazywamy:
7. W skład zespołu terapeutycznego sprawującego opiekę nad osobą niepełnosprawną zalicza się:
8. Pacjent ma zleconą planową tomografię komputerową głowy, w związku z tym:
9. W skład zaopatrzenia ortopedycznego pacjenta niepełnosprawnego wchodzi:
10. W ćwiczeniach biernych, ruch w stawach pacjenta wykonywany jest przez:
11. Porażenie to:
12. Wobec pacjenta z „deficytem opieki’’ ma zastosowanie teoria:
13. Urządzenie ortopedyczne dopasowane do istniejących odcinków narządu ruchu i spełniające określone zadania nazywamy:
14. Bandażowanie kikuta amputowanej kończyny wykonujemy sposobem:
15. Zmysł przeszkód posiada osoba z uszkodzonym zmysłem:
16. Pozycję siedzącą bierną na wózku inwalidzkim, uzyskaną przy pomocy osób opiekujących się, przyjmą osoby:
17. Ubieranie pacjenta z niedowładem lub porażeniem zaczynamy od strony:
18. W zakładach pracy chronionej mogą znaleźć zatrudnienie osoby z upośledzeniem umysłowym w stopniu:
19. Skolioza to termin stosowany do określenia:
20. Ortezy stosowane w zachowawczym leczeniu dysplazji stawu biodrowego u dzieci to:
21. Pionizację przyłóżkową niepełnosprawnego leżącego zaczynamy od:
22. Ćwiczenia powodujące zwiększenie wydolności ogólnej organizmu, do których wykorzystuje się zdrowe, nie objęte
procesem chorobowym części ciała i narządy to:
Strona 15 z 24
23.
24.
25.
26.
27.
28.
29.
30.
Terapia poprzez pracę to:
W rehabilitacji pacjentów z RZS zastosowanie ma:
Pacjent z protezą kończyny dolnej lewej wchodzenie po schodach rozpocznie od:
Rehabilitacja zawodowa w przypadku osób niewidomych i słabo widzących jest to:
Wyposażenie osoby niepełnosprawnej w sprzęt i pomoce ortopedyczne
Odpowiednie przygotowanie kończyny do zaprotezowania obejmuje:
Sprawując opiekę nad chorym niepełnosprawnym pielęgniarka:
Rozbieranie pacjenta z hemiplegią rozpoczynamy zawsze od :
PODSTAWY PIELĘGNIARSTWA - WYKŁADY
1. Pionierka pielęgniarstwa nowoczesnego, którego początek notuje się na rok 1860 była:
2. Symbole pielęgniarstwa to:
3. Fazy pierwszego etapu procesu pielęgnowania to:
4. Pielęgnowanie dostosowane do oczekiwań i wymagań podmiotu opieki oraz warunków w jakich opieka pielęgniarska jest
realizowana (placówki ochrony zdrowia, miejsce bytowania pacjenta, rodziny) to pielęgnowanie
5. Metody gromadzenia danych o pacjencie wykorzystywane w pielęgniarstwie to:
6. Wszystkie środki podejmowane przez nieprofesjonalistów w celu promowania, podtrzymywania i przywracania zdrowia to
7. Dane o pacjencie wymierne o charakterze ilościowym, oparte na wynikach pomiaru, badań, obserwacji dokonanej przez
pielęgniarkę to dane
8. Pielęgniarka realizuje następujące zadania zawodowe na rzecz:
9. Wnioski z danych o pacjencie, wskazujące na stan biopsychospołeczny człowieka wymagający (lub nie wymagający)
pielęgnowania z uwzględnieniem genezy i prognozy stanu to
10. Błędy w diagnozie pielęgniarskiej powstają na etapie:
11. Cele opieki pielęgniarskiej stawiamy na poziomie:.
12. Diagnoza pielęgniarska może odzwierciedlać rozpoznanie
13. Cecha diagnozy pielęgniarskiej polegająca na uwzględnieniu wniosku ze wszystkich zgromadzonych w sposób celowy
danych podporządkowanych zindywidualizowanemu pielęgnowaniu to
14. Cecha procesu pielęgnowania oznaczająca nieprzerwaną opiekę pielęgniarską, jaką objęty jest człowiek od urodzenia aż do
śmierci to:
15. Podstawą teorii pielęgnowania Colisty Roy jest:
16. W modelu teorii pielęgnowania Doroty Orem rolą pielęgniarki było:
17. Podstawowe pojęcia dla wszystkich teorii pielęgnowania to
18. Rola pielęgniarki w modelu pielęgnowania polegająca na asystowaniu człowiekowi w rozpoznawaniu czternastu
możliwych potrzeb i dążeniu do zaspokojenia ich, jeśli sam pacjent nie ma ku temu odpowiedniej siły, wiedzy, lub woli jest
charakterystyczna dla modelu pielęgnowania:.
19. Pacjentka wieku 35 lat skarży się na dreszcze, uczucie zimna. W postępowaniu pielęgniarskim zastosujesz następujące
postępowanie:
20. Osoba, u której występują długotrwałe zaburzenia w funkcjonowaniu organizmu lub nieuleczalna choroba to chory
21. Do oceny stanu przytomności służy skala:
22. Przestrzegając zasad profilaktyki przeciwodparzeniowej w trakcie wykonywania toalety w łóżku u podopiecznego leżącego
wykonasz
23. U podopiecznego nieprzytomnego występuje nie domykanie powiek, może to wywołać
24. Uzupełnienie niedoborów pokarmowych, szczególnie białka, wyrównanie niedokrwistości, kontrola cukrzycy, uzupełnienie
niedoborów witamin i mikroelementów, stała kontrola bólu, stosowanie antybiotyków w celu uniknięcia ogólnego
zakażenia. Wskazane postępowanie stosuje się w leczeniu ogólnym następujących problemów pacjenta
25. U pacjenta stwierdzamy wystąpienie gorączki, występuje u niego rozszerzenie naczyń krwionośnych skóry,
zaczerwienienie skóry, zwiększone wydalanie potu przyspieszone oddychanie, zmniejszenie przemiany materii. Objawy te
wskazują na wystąpienie następującej fazy gorączki
26. Gorączka ciągła charakteryzuje się następującymi cechami:
27. Nieprawidłowości snu polegające na tym, że chorzy nie śpią w nocy, zasypiają rano i przesypiają cały dzień, w nocy są
pobudzeni, mają omamy, nieustannie mówią, płaczą, lub krzyczą środki nasenne zwykle zawodzą to
28. Postępowanie pielęgniarskie w celu łagodzenia zaburzeń snu w zakresie żywienia pacjenta polega na
29. Hipertermią określa się podwyższenie temperatury ciała powyżej:
30. Świadcząc opiekę wobec podopiecznego, u którego wstępuje duszność zastosujesz pozycję ułożeniową
31. Wyrzucanie treści żołądka przez przełyk i jamę ustną wywołane antyperystaltyczną czynnością żołądka i przełyku, przy
udziale tłoczni brzusznej to
32. Jak pielęgniarka powinna ułożyć pacjenta odczuwającego duszność w przypadku schorzeń układu krążenia
33. Pielęgniarka w procesie pielęgnowania jest:
34. Pielęgniarka w procesie rehabilitacji jest:
35. Pielęgnując pacjenta z gorączką zapewnisz mu następujący mikroklimat w sali
Strona 16 z 24
36. U pacjenta nieprzytomnego istnieje zagrożenie wystąpieniem niewydolności oddechowej, krążenia i zaburzeń
termoregulacji. W celu zapewnienie wczesnego ich rozpoznania pielęgniarka powinna wykonywać min. następujące
pomiary z częstotliwością
37. U pacjenta nieprzytomnego w zakresie profilaktyki choroby zakrzepowo - zatorowej stosujemy wyższe ułożenie kończyn
dolnych umieszczając je nad poziomem podłoża o
38. Pacjent z dusznością powinien
39. U pacjenta z obrzękami leczonego lekami moczopędnymi pielęgniarka powinna kontrolowa.
40. U pacjenta lat 75 występują trudności w formowaniu kęsa pokarmowego oraz przechodzenie pokarmów płynnych i stałych z
jamy ustnej do dalszych odcinków przewodu pokarmowego. Jest to
PODSTAWY PIELĘGNIARSTWA - ĆWICZENIA
1. Prawidłowe stężenie glukozy we krwi badanej na czczo wynosi:
2. Pomiaru poziomu glukozy można dokonać w krwi:
3. Wartość wskaźnika masy ciała BMI 31 kg/m2 to:
4. Wskaźnik WHR powinien być obliczony u osób:
5. Badając tętno palpacyjnie, oceniamy:
6. Aby ocenić miarowość tętna, wskazane jest badanie przez:
7. Tętno miarowe powyżej 100 uderzeń /min to:
8. O nadciśnieniu tętniczym mówimy, gdy jego wartość u osoby dorosłej jest wyższa niż:
9. Pomiar ciśnienia tętniczego winien być wykonany:
10. Temperatura normalna mierzona pod pachą u osoby dorosłej wynosi
11. Temperatura mierzona w odbycie jest:
12. Prawidłowa ilość oddechów u osoby dorosłej wynosi:
13. Przyspieszenie oddechu to:
14. Podniesienie temperatury ciała o 1 stopień Celsjusza przyśpiesza tętno o:
15. Pomiaru ciśnienia krwi dokonuje się najczęściej na tętnicy:
16. Wykonując pomiar ciśnienia tętniczego krwi metodą palpacyjną określamy jego wartość:
17. Leki powinne być przechowywane wg następujących zasad:
18. Z ampułki 5ml zawierającej lek o stężeniu 0,2% podano pacjentowi 3ml . Pacjent otrzymał mg leku :
19. Jak postąpisz w sytuacji, gdy rozdając leki nie zastaniesz pacjenta w sali chorych:
20. Podając lek do kanału usznego rocznemu dziecku, należy pociągnąć małżowinę uszną:
21. Wprowadzając czopek do odbytu należy wprowadzić go:
22. Po wprowadzeniu czopka pacjent powinien pozostać w łóżku i powstrzymać defekację przez co najmniej:
23. Ampułka zawiera 10 ml leku o stężeniu 10%. Oznacza to, że leku w ampułce jest:
24. Dysponujesz fiolką zawierającą 50 ml 2% lignocainy. Jaką objętość tego leku nabierzesz do strzykawki, aby pacjent o
masie ciała 80 kg otrzymał dawkę 1 mg/kgmasy ciała?
25. 0,1 mg to:
26. Dysponujesz 2% Lignocainą w ampułkach po 2ml. Oblicz jaką ilość roztworu zużyjesz, aby podać choremu 100 mg tego
leku?
27. Maksymalna ilość leku we wstrzyknięciu domięśniowym podana niemowlęciu wynosi:
28. Wykonując wstrzyknięcie śródskórne igłę należy wprowadzić do tkanki pod kątem:
29. Ilość leku podanego śródskórnie nie powinna przekroczyć:
30. Ilość leku podanego podskórnie nie powinna przekraczać:
31. Po podaniu insuliny należy:
32. Wybór igły do wstrzyknięć zależy od:
33. Przy wykonywaniu iniekcji domięśniowej igłę należy wprowadzić pod kątem:
34. Czas wchłaniania leków podawanych domięśniowo wynosi
35. W czasie zmiany bielizny osobistej zdejmowanie koszuli szpitalnej rozpoczynamy od:
36. Kolejność zmiany bielizny pościelowej pacjenta pozostającego w łóżku jest następująca:
37. Temperatura pomieszczenia, w którym będzie odbywała się toaleta całego ciała powinna wynosić:
38. Jeżeli pacjent długotrwale przebywający w łóżku zjadł kolację o godzinie 17ºº, to jego kąpiel w wannie można wykonać
39. Podczas przenoszenia pacjenta z łóżka na wózek, w celu skutecznego przeciwdziałania możliwości upadku pacjenta, przede
wszystkim należy ustalić
40. Wskaż która z dróg podawania pokarmu jest najkorzystniejsza dla organizmu człowieka:
41. Toaleta jamy ustnej u ciężko chorego powinna być wykonana
42. Prawidłowa kolejność mycia całego ciała chorego w łóżku to:
43. Temperatura wody do mycia głowy choremu w łóżku powinna wynosić:
44. Włosy pacjentowi myjemy:
45. Pielęgnacja paznokci u chorego polega na:
46. W czasie toalety twarzy powieki zmywamy w kierunku:
47. Wskaż cel toalety całego ciała w łóżku
48. Środki przeciwwszawicze to :
Strona 17 z 24
49. Który z obwojów jest charakterystyczny dla wszystkich sposobów bandażowania:
50. Kierunek obmywania skóry wokół rany niezainfekowanej przebiega:
51. Jakie pokarmy możemy podawać przez zgłębnik:
52. Przed rozpoczęciem żywienia chorego w przypadku założonego zgłębnika należy wykonać:
53. Pacjenta do karmienia przez przetokę odżywczą układamy w pozycji:
54. Pożywienie przez zgłębnik za pomocą strzykawki należy podać z szybkością:
55. Jednorazowo przez zgłębnik można podać maksymalnie następującą objętość pokarmu:
56. Pacjenta przytomnego po zakończeniu karmienia przez zgłębnik należy pozostawić w pozycji półwysokiej na czas:
57. Głębokość wprowadzenia kanki doodbytniczej w czasie wykonywania lewatywy „wysokiej” wynosi:
58. Najlepszą pozycją do wykonania lewatywy u pacjenta przytomnego jest ułożenie na:
59. Głębokość wprowadzenia kanki doodbytniczej w czasie wykonywania lewatywy „niskiej” wynosi:
60. Głębokość wprowadzenia suchej rurki doodbytniczo wynosi:
61. Czas pozostawienia suchej rurki w odbytnicy wynosi:
62. Temperatura płynu do lewatywy powinna wynosić:
63. Clysma to łacińska nazwa:
64. Do założenia cewnika na stałe u kobiet i mężczyzn przez cewkę moczową w sytuacji typowej wykorzystywany jest cewnik
65. Przy zatrzymaniu moczu jednorazowo można upuścić maksymalnie do:
66. Przy jednorazowym cewnikowaniu pęcherza moczowego kobiety cewnik należy wprowadzić go na głębokość:
67. Opiekujesz się pacjentem, u którego doszło do wzrostu ciśnienia. W jakiej pozycji należy go ułożyć:
68. Pozycja Trendelenburga – z ułożeniem głowy poniżej poziomu kończyn nie jest wskazana
69. Pacjentka po operacji jamy brzusznej ma trudności z przyjęciem pozycji siedzącej w łóżku. Wskaż sprzęt, który ułatwi
pacjentce siadanie w łóżku
70. Zmiana ułożenia pacjenta leżącego powinna nastąpić:
71. W czasie wykonywania inhalacji pacjent powinien oddychać z częstotliwością:
72. Objętość leku do inhalacji powinna wynosić:
73. Gimnastyka oddechowa polega na:
74. Wskazaniem do zastosowani drenażu ułożeniowego u pacjenta jest:
75. Jaka jest kolejność postępowania przy wykonywaniu toalety drzewa oskrzelowego:
76. Oklepywanie klatki piersiowej rozpoczyna się od:
77. Pacjentka w celu utrzymania sprawności w stawach rąk wykonuje ćwiczenia polegające na otwieraniu i zamykaniu dłoni.
Są to ćwiczenia
78. Przeciwwskazaniami do oklepywania klatki piersiowej są:
79. Aby podczas wychodzenia z wanny niesamodzielnego pacjenta zapobiec jego upadkowi należy użyć:
80. W salach szpitalnych przyjmuje się optymalną temperaturę w przedziale:
81. Odległość strzykawki od worka spojówkowego przy płukaniu oka wynosi:
82. Przy płukaniu oka strumień płynu kierujemy:
83. Temperatura płynu do płukania ucha powinna wynosić:
84. Pacjentowi podłączono 500ml 5 % glukozy z 3g potasu. Lek ma być podawany przez 4 godziny. Z jaką szybkością należy
podać ten lek:
85. Pacjenta do założenia zgłębnika układamy w pozycji:
86. Długość założonego zgłębnika do żołądka u osoby dorosłej wynosi średnio…
87. Termofor napełnia się wodą o temperaturze:
88. Najlepsze wyniki leczenia zimnem suchym uzyskuje się stosując go przez:
89. Okład wysychający działa:
90. Czas utrzymania baniek lekarskich u osoby dorosłej wynosi:
91. Przy leczeniu dożylnym w pierwszej kolejności należy nakłuwać żyły w obrębie:
92. Czas utrzymania założonej stazy przed założeniem kaniuli dożylnej powinien wynosić:
93. Wymiana kaniuli założonej do żyły powinna odbywać się co:
94. Przy ustalaniu prędkości kroplowego wlewu dożylnego należy pamiętać, że 1 ml cieczy odpowiada:
95. Który z objawów nie należy do miejscowych objawów stanu zapalnego :
96. Kapnogram określa:
97. Pulsoksymetria jest nieinwazyjną metodą przezskórnego monitorowania:
98. Miejscem nakłucia lędźwiowego jest przestrzeń pomiędzy kręgami:
99. Najczęstszym miejscem pobierania szpiku kostnego czerwonego jest:
100. Po nakłuciu lędźwiowym pacjent pozostaje w łóżku bez możliwości wstawania przez:
101. Pacjenta z wodobrzuszem najlepiej jest ułożyć do nakłucia jamy otrzewnej w pozycji:
102. Po nakłuciu jamy otrzewnej gwałtownemu spadkowi ciśnienia można zapobiec poprzez:
103. Ilość moczu pobieranego do badania ogólnego powinna wynosić:
104. Mocz do badania ogólnego powinien być pobrany…
105. Preparaty wskazane do odkażania kikuta pępowiny to:
106. Pomiary obwodów ciała dziecka to pomiar:
107. Czas kąpieli noworodka powinien wynosić:
Strona 18 z 24
108. Temperatura wody do kąpieli noworodka powinna wynosić:
109. Pielęgniarka przygotowując się do zmiany opatrunku na ranie powinna umyć ręce w sposób:
110. Aseptyka to postępowanie
PODSTAWY RATOWNICTWA MEDYCZNEGO
1. Nagłe zdarzenie wymagające użycia siły i środków w liczbie przekraczającej możliwości lokalnych służb ratowniczych
to:
2. Decyzję o uznaniu zdarzenia za masowe lub katastrofę podejmuje:
3. W przypadku segregacji medycznej pacjentowi z poważnymi obrażeniami wymagającymi pilnego leczenia i ewakuacji do
szpitala nadasz następujący kolor:
4. Czynnikiem chemicznym o działaniu duszącym jest:
5. Luizyt jest środkiem chemicznym o działaniu:
6. Czynnikiem biologicznym wywołującym wysoką śmiertelność (grupa czynników A) jest:
7. Stałe elementy planu reagowania kryzysowego na wypadek katastrof to:
8. W myśl Ustawy o Państwowym Ratownictwie Medycznym lekarzem systemu nie jest:
9. Przy planowaniu ilości i miejsc stacjonowania Zespołów Ratownictwa Medycznego (ZRM) uwzględnia się następujące
kryteria:
10. Zalecany czas dotarcia zespołu ratownictwa medycznego do miejsca wypadku od chwili przyjęcia zgłoszenia przez
dyspozytora w aglomeracji miejskiej wynosi:
11. Na ilu mieszkańców powinien przypadać jeden Szpitalny Oddział Ratunkowy?
12. Jedno Centrum Urazowe powinno zabezpieczać obszary:
13. Dekontaminacja poszkodowanych, którzy nie znajdują się w stanie bezpośredniego zagrożenia życia powinna być
przeprowadzona w następującym miejscu:
14. Elementy morfotyczne krwi najbardziej wrażliwe na działanie promieniowania jonizującego to:
15. W przypadku skażeń radiacyjnych najbardziej wrażliwym procesem ustrojowym jest:
16. Działając według sytemu Jump START poszkodowanego, który po udrożnieniu dróg oddechowych nie oddychał
prawidłowo, miał obecne tętno na tętnicy promieniowej, a po 15 sekundach resuscytacji oddechowej podjął czynności
oddechowe oznaczysz kolorem:
17. Ocena pacjenta wg systemu START powinna być przeprowadzona w ciągu:
18. Wojewódzki plan działania systemu może być aktualizowany:
POŁOŻNICTWO I GINEKOLOGIA
1. W diagnostyce stanów przedrakowych szyjki macicy istotnym badaniem jest:
2. Ciąża ekotopowa to ciąża:
3. Najgroźniejszym powikłaniem żylnej choroby zakrzepowo- zatorowej jest:
4. Najbardziej rozpowszechnioną i wiarygodną metodą diagnostyki osteoporozy jest:
5. O niepłodności idiopatycznej mówimy wówczas gdy:
6. Obraz względnej niedokrwistości w układzie krążenia kobiety ciężarnej jest spowodowany:
7. Łożysko pokrywające część ujścia wewnętrznego szyjki macicy to:
8. Inną nazwą I okresu porodu jest:
9. Do czynników ryzyka rozwoju raka szyjki macicy zaliczamy:
10. Najczęstszy sposób rodzenia się łożyska to:
11. Objawem inwolucji macicy jest:
12. W rozpoznaniu krwotoku poporodowego nie ma zastosowania:
13. Górną granicą prawidłowego ciśnienia tętniczego krwi określoną przez WHO jest wartość:
14. Do obniżenia i wypadania narządów płciowych kobiety predysponuje:
15. HSG (histerosalpingografia) to badanie pozwalające ocenić:
16. Podstawową rolę w diagnostyce endometriozy odgrywa:
17. Niedobór kwasu foliowego lub jego metabolitów może być odpowiedzialny za:
18. Który z objawów nie jest pewnym objawem ciąży?
19. O porodzie przedwczesnym mówimy wówczas gdy odbędzie się on przed ukończeniem:
20. Elementy istotne w obserwacji położnicy w IV okresie porodu to:
21. Zadaniem opieki przedkoncepcyjnej jest:
22. Proces zapłodnienia w warunkach fizjologicznych dokonuje się w:
23. Ryzyko wystąpienia powikłań po cięciu cesarskim jest:
24. Relaktacja jest to:
25. Najczęściej występującym nowotworem złośliwym u kobiet jest rak:
26. Wysoki charakter onkogenny wirusa brodawczaka ludzkiego, odpowiedzialny za występowanie raka szyjki macicy,
prezentują typy:
27. Bezwzględnym przeciwwskazaniem do stosowania doustnej antykoncepcji hormonalnej jest:
28. Przygotowanie dalsze pacjentki do operacji ginekologicznej obejmuje okres:
29. Badanie cytologiczne w ginekologii ma zastosowanie jako profilaktyka:
30. O nietrzymaniu moczu mówi się w przypadku:
31. Występowanie menopauzy przypada na okres między:
Strona 19 z 24
POZ
1. Zasadniczą formą finansowania świadczeń w podstawowej opiece zdrowotnej jest:
2. Finansowanie świadczeń pielęgniarki POZ realizowane jest zgodnie z określoną stawką kapitacyjną, która zależna jest od
grupy wiekowej. Najwyższa stawka jest dla:
3. Podstawą finansowania świadczeń pielęgniarskich w medycynie szkolnej jest:
4. Pielęgniarka podstawowej opieki zdrowotnej, to pielęgniarka, która ukończyła kurs kwalifikacyjny lub specjalizację w
następujących dziedzinach:
5. Lekarzem podstawowej opieki zdrowotnej może być:
6. Maksymalna liczba podopiecznych objętych opieką przez jednego lekarza POZ nie powinna przekroczyć:
7. Liczba podopiecznych pielęgniarki rodzinnej jest
8. Opieka zespołowa oznacza, że
9. Pielęgniarska opieka długoterminowa domowa, jest to opieka nad:
10. Świadczenia pielęgniarskiej opieki długoterminowej domowej to niżej wymienione z wyjątkiem:
11. Po porodzie, opiekę nad położnicą i dzieckiem w domu realizuje położna rodzinna. Pierwsza wizyta patronażowa odbywa
się nie później niż:
12. O trudnych warunkach bytowych podopiecznego, pielęgniarka POZ informuje:
13. Według Donabediana, jakość opieki zdrowotnej można oceniać w odniesieniu do następujących aspektów:
14 Przyjęto, że autorem zasady „Primus non nocere” jest:
15. Twórczynią koncepcji opieki środowiskowej, w tym właściwego postrzeganie higienicznych elementów środowiska jest:
16. Pojęcie “samoopieki” oraz jej “deficytu” wprowadziła do teorii pielęgniarstwa
17. Według koncepcji pielęgniarstwa Betty Neuman, zakres zadań pielęgniarki rodzinnej obejmuje:
18. Pielęgniarska opieka długoterminowa domowa, jest to opieka nad:
19. Które z niżej wymienionych stwierdzeń charakteryzuje specyfikę procesu pielęgnowania realizowanego przez
pielęgniarkę podstawowej opieki zdrowotnej?
20. Usługi związane z prowadzeniem i utrzymaniem domu oraz przygotowywaniem posiłków wykonuje:
21. Źródłem danych o rodzinie, które może wykorzystać pielęgniarka podstawowej opieki zdrowotnej w procesie
pielęgnowania jest:
22. Świadczenia gwarantowane z zakresu podstawowej opieki zdrowotnej obejmują:
23. Do świadczeń gwarantowanych lekarza podstawowej opieki zdrowotnej nie należą:
24. Do świadczeń gwarantowanych pielęgniarki podstawowej opieki zdrowotnej należą niżej wymienione, z wyjątkiem:
25. Wykonywanie i interpretowanie testów przesiewowych, kierowanie postępowaniem poprzesiewowym oraz sprawowanie
opieki nad uczniami z dodatnimi wynikami testów, to świadczenia gwarantowane:
26. Pielęgniarka szkolna (w środowisku nauczania i wychowania)planuje i realizuje opiekę pielęgnacyjną nad uczniami na
terenie szkoły lub w placówce oświatowo-wychowawczej w zakresie:
27. Co wykrywa pielęgniarka szkolna za pomocą testu przesiewoego Cover-tes?
28. Niezbędne środki czystości do utrzymania higieny osobistej pacjenta w warunkach domowych zapewnia:
29. Skala Barthel służy ocenie:
30. Standardy w podstawowej opiece zdrowotnej dotyczą:
PIELĘGNIARSTWO INTERNISTYCZNE
1. Typowy ból w dławicy piersiowej nie jest zależny od:
2. Ból zawałowy różni się od bólu wieńcowego:
3. Charakterystycznym objawem przewlekłej niewydolności prawokomorowej NIE jest:
4. Pielęgniarka obserwując chorego długo unieruchomionego, zauważyła gwałtownie narastającą sinicę, nagły napad
duszności, znaczne przyspieszenie tętna i spadek ciśnienia tętniczego krwi, pacjent zgłosił silny ból w klatce piersiowej.
Może przypuszczać, że u chorego wystąpił :
5. Przy hipoglikemii spowodowanej spożyciem większej ilości alkoholu NIE jest wskazane podanie:
6. Wśród tzw. zaburzeń rytmu z „szybką czynnością serca” najgroźniejsze dla życia jest:
7. Hipoglikemię charakteryzuje:
8. Stopień zaawansowania niewydolności serca można ocenić stosując klasyfikację:
9. Zwiększona pobudliwość nerwowa, drżenie rąk w wyniku zaburzeń neurowegetatywnych występuje w chorobach
tarczycy przebiegających z:
10. Pancytopenia to:
11. Wymiennik węglowodanowy jest to taka ilość gramów danego produktu, która zawiera:
12. Wysoki indeks glikemiczny pokarmu, powoduje:
13. Najgroźniejszym powikłaniem śpiączki hipoglikemicznej jest:
14. Która grupa problemów pielęgnacyjnych jest charakterystyczna dla chorego z zaawansowaną marskością wątroby
15. Jedna z najbardziej typowych lokalizacji procesu zapalnego w zesztywniającym zapaleniu stawów kręgosłupa (ZZSK
16. Która grupa problemów pielęgnacyjnych jest szczególnie charakterystyczna dla chorego z rozpoznaną przewlekłą
mocznicą?
17. Podaj prawidłową lokalizację elektrod kończynowych w czasie wykonywania EKG
18. W 12–standardowych odprowadzeniach EKG, odprowadzeniami przedsercowymi są
Strona 20 z 24
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.
28.
29.
30.
31.
32.
33.
34.
35.
36.
37.
38.
39.
40.
41.
42.
43.
44.
45.
46.
47.
48.
49.
50.
Inwazyjna metoda obrazowania tętnic wieńcowych to:
Za wysokie prawidłowe wartości ciśnienia tętniczego krwi przyjmuje się:
Uzależnienie pacjenta od tytoniu można zmierzyć przy użyciu testu:
Celem badania poziomu hemoglobiny glikowanej jest:
O cukrzycy może świadczyć wartość glikemii przygodnej:
Który ze wskaźników powinien być kontrolowany w czasie leczenia przeciwkrzepliwego?
Poziom cholesterolu całkowitego w surowicy krwi u pacjenta wynoszący 238 mg% jest:
Pierwsze czynności pielęgniarskie wobec pacjentki hospitalizowanej z powodu świeżego zawału mięśnia sercowego, to:
W diecie chorego na cukrzycę węglowodany powinny pokrywać zapotrzebowanie energetyczne w:
W leczeniu astmy, POChP podczas stosowania wziewnych leków z grupy glikokortykosteroidów należy po inhalacji leku
z użyciem ustnika:
Preparaty trzustkowe pacjent powinien przyjmować:
Hormony tarczycy powinny być przyjmowane przez pacjenta:
U pacjentów z zapaleniem płuc NIE jest wskazane:
Przed badaniem laboratoryjnym wskaźników gospodarki lipidowej pielęgniarka powinna poinformować o:
W przypadku badania markerów uszkodzenia mięśnia sercowego należy uwzględnić informacje dotyczące:
Pielęgniarka opiekuje się pacjentem u którego w leczeniu stosowane są antykoagulanty. Które z objawów mogą
świadczyć o ich przedawkowaniu?
Opiekujesz się pacjentem leczonym lekami blokującymi receptory beta. Jakie objawy mogą wystąpić u pacjenta?
Jakiego leku nie może przyjmować chory na dnę moczanową:
W ostrej lewokomorowej niewydolności krążenia układa się pacjenta w pozycji wysokiej w celu:
Przy podawaniu insuliny o przedłużonym działaniu najistotniejsze jest:
U chorych z wrzodziejącym zapaleniem jelita grubego, w diecie należy ograniczyć:
Do produktów szczególnie bogatych w potas zaliczamy:
Wybierz skuteczne sposoby ograniczania spożycia soli w diecie u osób z nadciśnieniem tętniczym:
Pacjentowi w schyłkowej niewydolności nerek NIE należy ograniczyć w diecie:
Dzienne spożycie soli kuchennej przez chorych z niewydolnością krążenia , NIE powinno przekraczać na dobę:
Zapasową fiolkę insuliny należy przechowywać:
Jaki rodzaj aktywności fizycznej należy zalecić pacjentowi chorującemu na cukrzycę, u którego lekarz nie stwierdził
przeciwwskazań?
W celach profilaktycznych chory na cukrzycę powinien mieć wykonywane badanie dna oka:
W edukacji pacjenta z rozpoznaną stopą cukrzycową neuropatyczną NIE należy zalecać:
Pacjent z rozpoznaniem niedokrwistości z niedoboru żelaza ma zalecone przyjmowanie w warunkach domowych per os
preparatów żelaza. Zadaniem pielęgniarki jest edukacja pacjenta w zakresie, substancji , które ułatwiają wchłanianie
żelaza:
Do przestrzegania diety niskoresztkowej, wysokoenergetycznej, bogatej w białko, składniki mineralne i witaminy należy
zachęcać chorego z:
Leki z grupy inhibitorów pompy protonowej pacjent powinien przyjmować:
PROMOCJA ZDROWIA
1. Światowa Organizacja Zdrowia, określa zdrowie jako:
2. Według Karty Ottawskiej, promocja zdrowia, to:
3. Przeciwdziałanie powstawaniu choroby poprzez zwiększenie odporności lub zmniejszenie ekspozycji na czynniki
szkodliwe, to:
4. Zachowania prozdrowotne to:
5. Które z podanych stwierdzeń jest fałszywe?
6. Do oceny stanu zdrowia służą:
7. Współczynniki i wskaźniki oparte na statystyce zgonów, chorób i inwalidztwa należą do:
8. Wśród uwarunkowań stanu zdrowia ludności, największy udział procentowy ma :
9. Pola zdrowotne Lalonda dotyczą:
10. Zdolność do utrzymywania prawidłowych relacji z innymi ludźmi oraz pełnienia ról społecznych, to wymiar zdrowia:
11. Środki dydaktyczne stosowane w edukacji zdrowotnej to:
12. Mandala zdrowia, to:
13. „Podejście siedliskowe” stanowi istotę wielu projektów promocji zdrowia, z wyjątkiem:
14. Planując edukację zdrowotną wobec podopiecznych, pielęgniarka powinna uwzględniać ich:
15. Edukacja zdrowotna powinna być prowadzona przez pielęgniarki, rodziców, nauczycieli, organizacje społeczne we
wszystkich środowiskach, w których funkcjonuje człowiek. Jest to zasada edukacji zdrowotnej:
16. Kluczową osobą w tworzeniu Szkoły Promującej Zdrowie jest:
17. Etapy tworzenia Szkoły Promującej Zdrowie to:
18. Karta Ottawska to dokument programowy promocji zdrowia, który:
19. Deklaracja Budapeszteńska dotyczy:
20. Według Karty Ottawskiej, działalność w promocji zdrowia oznacza:
Strona 21 z 24
PSYCHOLOGIA
1. Przedmiot psychologii to:
2. Do podstawowych pojęć psychologicznych według Freuda NIE zaliczymy:
3. Twórcą psychoanalizy był:
4. W centrum zainteresowania psychologii behawioralnej leży:
5. Choroba rzadko jest postrzegana, jako:
6. Do konstruktywnych strategii radzenia sobie w sytuacji trudnej zaliczymy:
7. Wskaż nieprawidłowy okres rozwojowy:
8. Szkodliwość danego czynnika dla rozwijającego się organizmu dziecka zależy od:
9. Ego to:
10. Według Freuda osobowość człowieka przypomina:
11. Wskaż błędne założenie. Osobowość:
12. Uczucia są:
13. Układ przywspółczulny odpowiada za:
14. Układ limbiczny to układ odpowiadający za:
15. Układ sympatyczny:
16. Jaki procent w komunikacji interpersonalnej stanowią komunikaty niewerbalne i pozawerbalne:
17. Aktywne słuchanie:
18. Wypalenie zawodowe objawia się poprzez:
19. Do psychologicznych technik relaksacyjnych zaliczymy:
20. Do kryteriów różnicowania normy i patologii w psychologii (wg. Seligmana i Rosenhana) NIE zaliczymy:
21. Zespół Munchausena to:
22. Główne założenia psychologii postaci to:
23. Do interoreceptorów zaliczymy:
24. Do zaburzeń spostrzegania NIE zaliczamy:
25. Do zaburzeń pamięci zalicza się:
26. Myśli, którym podporządkowane jest całe życie i zachowanie jednostki to:
27. Której z metod psychologicznych w swojej pracy używa pielęgniarka/ ratownik medyczny?
29. Do podstawowych zadań w zakresie pomocy psychologicznej w pracy pielęgniarki zaliczymy
30. Podwzgórze:
31. Efektem działania układu parasympatycznego jest:
32. Efektem działania układu sympatycznego jest:
33. Predyspozycją do zachowania zdrowia jest:
34. Osoby o wysokim poczuciu koherencji:
35. Do głównych źródeł stresu w pracy pielęgniarki zaliczymy:
36. Według psychologii humanistycznej nadrzędną i najważniejszą potrzebą każdego zdrowego człowieka jest:
37. Na prawidłowy rozwój człowieka na wszystkich etapach jego rozwoju mają wpływ:
38. Do głównych barier w komunikacji interpersonalnej w aspekcie psychologicznym zaliczamy:
39. Wskaż odpowiedź, która nie pasuje do twierdzenia: Empatia to::
40. Do technik relaksacyjnych, jakie można stosować w pracy z pacjentem zaliczymy:
41. Aby zapobiegać Zespołowi Wypalenia Zawodowego pielęgniarka może:
RADIOLOGIA
1. W badaniach obrazowych wizualizacja oznacza
2. Topografia w badaniach obrazowych oznacza
3. Zjawisko luminescencji jest charakterystyczne dla
4. Urotropowe środki kontrastowe (CEL PODAWANIA)
5. Przeszkodą fizyczną w badaniu USG nie jest
6. Efekt Dopplera wykorzystywany w ocenie przepływu krwi polega na
7. Zmiany nowotworowe łagodne mają w badaniach obrazowych charakter
8. Na zdjęciu przeglądowym klatki piersiowej nie są widoczne
9. We wnękach płuc na zdjęciu przeglądowym klatki piersiowej u osoby zdrowej są widoczne
10. Krwiak nadoponowy w Tomografii Komputerowej
11. W badaniu mammograficznym wykorzystuje się
12. Brachyterapia (BTH) to leczenie przy użyciu
13. Jednostką dawki równoważnej, czyli dawki promieniowania pochłoniętej z uwzględnieniem skutków biologicznych jest
14. Dawka efektywna podczas zdjęcia sumacyjnego klatki piersiowej P-A wynosi
15. Skuteczna (efektywna) dawka graniczna dla osoby pracującej z promieniowaniem jonizującym wynosi w skali roku
Strona 22 z 24
REHABILITACJA
1. Celem rehabilitacji leczniczej jest:
2. Fizjoterapia jest metodą leczenia:
3. Kinezyterapia o działaniu miejscowym:
4. Podczas ćwiczeń biernych:
5. Pacjent z bolącym prawym stawem biodrowym laskę powinien nosić w:
6. W ostrym okresie udaru mózgu wykonuje się:
7. Pacjent z endoprotezą lewego stawu biodrowego na schody wchodzić powinien:
8. Celem rehabilitacji w reumatologii jest:
9. I stopień uszkodzenia stawu wg Sejfryda oznacza, że pacjent może wykonać:
10. W okresie ostrym RZS pacjent powinien:
11. Zabezpieczenie stóp przed opadaniem w leżeniu na plecach u pacjenta z uszkodzeniem oun stosuje się u:
12. Program usprawniania w okresie geriatrycznym powinien opierać się na:
13. Obciążenia wysiłkowe pacjenta w okresie geriatrycznym;
14. Trening pacjentów kardiologicznych wg modelu A KRK obejmuje:
15. Pacjent po zawale mięśnia sercowego zakwalifikowany do modelu B KRK powinien ćwiczyć:
ZDROWIE PUBLICZNE - CZ.I
1. Który z paradygmatów zdrowia jest oparty o różnorodność czynników wpływających na zdrowie
2. O socjoekologiczny (socjoekonomiczny) paradygmat zdrowia oparta jest koncepcja
3. Karta Ottawska z 1986 roku jest dokumentem
4. Światowa Organizacja Zdrowia określa zdrowie jako dobrostan
5. Zdrowie publiczne to dyscyplina naukowa
6. praktyczne aspekty zdrowia publicznego po raz pierwszy zawarł w swoich dziełach
7. Udział czynników warunkujących zdrowie według Marca Lalonda wynosi odpowiednio
8. Twórcą teorię społeczno środowiskowych przyczyn chorób i czynników ryzyka , obejmujących czynniki somatyczne,
behawioralne, psychologiczne, społeczne i środowiskowe jest
9. Współczynnik umieralności to
10. Współczynnik śmiertelności to
11. Umieralność przedwczesna to
12. Zachorowalność odzwierciedla rozpowszechnienie chorób
13. Negatywnym miernikiem zdrowia nie jest
14. Do społecznych uwarunkowań zdrowia nie zalicza się
15. Przestrzeganie warunków bezpieczeństwa i higieny pracy nie wpływa na zmniejszenie
16. Najczęstszą przyczyną zgonów w całej populacji polskiej są
17. Najczęstszą przyczyną zgonów ludzi młodych są
18. Behawioralnym (styl życia) czynnikiem ryzyka chorób krążenia związanym z dietą jest
19. Behawioralnym (styl życia) czynnikiem ryzyka chorób krążenia związanych z aktywnością ruchową nie jest
20. Społeczne uwarunkowania zdrowia to
21. Niedobór błonnika w diecie jest czynnikiem ryzyka nowotworu
22. Czynnikiem ryzyka cukrzycy nie jest
23. Model ubezpieczeniowy Bismarcka cechuje sie
24. Finansowanie systemu ochrony zdrowia w Polsce ma charakter
25. Podmioty lecznicze w Polsce mogą być zakładane przez
26. Wychwycenie choroby we wczesny, bezobjawowym stadium to
27. Zapobieganie wystąpieniu choroby to
28. Podmioty lecznicze w Polsce mogą być zakładane przez
29. Zgodnie z zapisem Art. 5 Ustawy o działalności leczniczej z 15 kwietnia 2011 roku, wykonywanie przez pielęgniarki
zawodu w ramach praktyki zawodowej nie jest
30. Wśród celów strategicznych Narodowego Programu Zdrowia 2007-2015 nie wymieniono
ANESTEZJOLOGIA I PIELĘGNIARSTWAO W ZAGROŻENIU ŻYCIA
1. Podaż płynów podczas znieczulenia małego dziecka powinna:
2. Jaką liczbę punktów może maksymalnie otrzymać pacjent u którego do oceny stanu pooperacyjnego zastosowano skale
Aldrete'a?
3. W znieczuleniu TIVA użyjesz:
4. Dc czynników utrudniających intubację u ciężarnych zaliczamy:
5. Minimalne zapotrzebowanie na tlen podczas znieczulenia ogólnego wynosi:
6. Oznakami wyczerpywania się zdolności pochłaniających wapna sodowanego jest:
7. Który z wymienionych objawów nie występuje w zespole Hornera
8. Jeżeli podczas wprowadzania cewnika do przestrzeni zewnątrzoponowej pacjent poczuł silny ból, to należy:
9. Pierwszym objawem nadwrażliwości ( uczulenia) na środek znieczulenia miejscowego np. Xylocainę są:
Strona 23 z 24
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.
28.
Nastawienie złamania nadgarstka można wykonać w:
Mankiet uszczelniający rurki dotchawiczej stosowanej do zabiegów laserowych w obrębie krtani wypełnia się zwykle:
chorego w trzy tygodnie po rozległym oparzeniu twarzy, szyi i klatki piersiowej nie należy stosować:
Do operacji w obrębie ręki, przeprowadzanych w oddziale dziennym nie zaleca się stosowania:
Od którego roku życia wymagana jest zgoda dziecka (oprócz zgody rodziców) na znieczulenie :
Do jakiego znieczulenia regionalnego stosuje się technikę identyfikacji przestrzeni metodą ,,zaniku oporu”?
Środki znieczulenia miejscowego wstrzyknięte w odpowiednim stężeniu w okolicę nerwu lub do samego nerwu
przerywają przewodnictwo w tyra nerwie. W jakich włóknach wraca najszybciej przewodnictwo, gdy środek miejscowo
znieczulający przestaje działać?
Skala Mallampatiego określa:
Działanie znieczulające bupiwakainy jest:
Zdrowa ciężarna pacjentka została zakwalifikowana do cięcia cesarskiego w znieczuleniu przewodowym.
operacyjnym na plecach. Po kilku minutach sygnalizuje złe samopoczucie a wezwany lekarz podejrzewa wystąpienie
zespół żyły głównej dolnej. W jakim mechanizmie dochodzi do wystąpienia zespołu żyły głównej dolnej?
W trakcie operacji ucha środkowego, podtlenek azotu należy:
Młody spawacz przyjęty w trybie pilnym do szpitala z drążącą raną oka. Po wstępnym badaniu został zakwalifikowany
dc-zabiegu w znieczuleniu ogólnym dotchawiczym. Z którego anestetyku dożylnego należy zrezygnować u pacjenta?
Anestetykiem wziewnym nie jest:
a/podtlenek azotu
b/halotan
c/desfluran
d/midazolam
Jakie numery rurek iatubacyjnych powinna przygotować pielęgniarka na tacy intubacyjnej dla 8-letniego chłopca?
Stopień ryzyka operacyjnego najczęściej określa się wg skali:
Który z wymienionych leków nie jest niedepolaryzującym środkiem zwiotczającym:
Wśród wymienionych celów premedytacji nieprawdziwe jest:
Przy znieczuleniu chorego - odma opłucnowa nie należy stosować:
Na jakim poziomie znajduje się rozwidlenie tchawicy u niemowlęcia:
PIELĘGNIARSTWO POŁOŻNICZO - GINEKOLOGICZNE
1. Przeciwwskazaniami do karmienia piersią jest (proszę wybrać jedną odpowiedź):
2. Trzeci stopień cytologiczny świadczy o (proszę wybrać jedną odpowiedź):
3. Nadżerka części pochwowej szyjki macicy polega na obecności na tarczy części pochwowej(proszę wybrać jedną
odpowiedź):
4. W pochwie ,,pH” jest (proszę wybrać jedną odpowiedź): wieloobjawowej planowania rodziny pod uwagę należy wziąć
parametry:
5. Proszę obliczyć termin porodu pierwiastce, gdzie OM= 29.05.11
7. Wysokość dna macicy u ciężarnej znajduje się w połowie odległości między pępkiem , a wyrostkiem mieczykowatym, to
oznacza , że jest ona w: (proszę wybrać jedną odpowiedź):
8. Chwytami Leopolda możemy określić: (proszę wybrać jedną odpowiedź):
9. W porodzie prawidłowym punktem prowadzącym jest: (proszę wybrać jedną odpowiedź):
10. Ciemiączko małe ma kształt (proszę wybrać jedną odpowiedź):
11. W mechanizmie porodowym płodu wyróżniamy(proszę wybrać jedną odpowiedź):
12. Trzeci okres porodu zwany jest okresem (proszę wybrać jedną odpowiedź):
13. Mammogeneza jest to(proszę wybrać jedną odpowiedź)
14. Odruch oksytocynowy jest to;
15. Przechowywanie pokarmu kobiecego w warunkach pokojowych powinno odbywać się do:
16. Nietolerancję na białko mleka krowiego powoduje:
17. Objawy pewne ciąży to:
18. Poród przedwczesny następuje między :
19. Samobadanie piersi powinna wykonywać każda kobieta po 20 r.ż w czasie:
20. Bakterioza charakteryzuje się :
21. Powikłaniem zapalenia przydatków może być:
22. Pomenopauza to:
23. Nadciśnienie ciężarnych występuje, gdy:
24. Rzucawka i stan przedrzucawkowy może wystąpić podczas:
25. Ciężarną nieprzytomną ułożysz :
26. Amnioskopia jest to:
27. Wskazaniem do cięcia cesarskiego nie jest:
28. W położeniu podłużnym pośladkowym niezupełnym tętno płodu słyszalne będzie :
29. Bradykardia u płodu występuje , gdy tętno wynosi poniżej:
30. Estrogeny odpowiadają za :
Strona 24 z 24
Download