zachodniopomorski uniwersytet technologiczny

advertisement
ZACHODNIOPOMORSKI UNIWERSYTET TECHNOLOGICZNY
W SZCZECINIE
Wydział Informatyki
Bazy i hurtownie danych
w Internecie
Temat:
Grupa:
Nazwisko Imię
1. Cel projektu:
Celem projektu jest opracowanie modelu danych i formularzy zapytań do
sytemu …
2. Zakres systemu
2.1. System swoim zasięgiem obejmuje ....
2.2. Wymagania stawiane bazie danych
2.3. Moduły systemu i ich zakres funkcjonalny
Np.
Moduł Wizyta - ewidencja odbytych wizyt z rejestracją i edycją
wykonanych na nich badań, zdiagnozowanych chorób,
wystawionych skierowań i zwolnień lekarskich a także zaleceń i
wystawionych recept.
2.4. Kategorie użytkowników systemu i ich uprawnienia (realizowane
funkcje)
Np.
Pacjent – przeglądanie grafiku przyjęć lekarzy, swoich wizyt,
wyników wykonanych badań itd.
Lekarz - przeglądanie grafiku przyjęć lekarzy, edycja swoich
wizyt, edycja wyników wykonanych przez siebie badań itd.
Recepcjonista – edycja grafiku przyjęć lekarzy, rejestracja
wizyt itd.
3. Projekt koncepcyjny bazy danych
3.1. Model semantyczny danych
3.1.1. Lista obiektów rzeczywistych i abstrakcyjnych odwzorowanych w
bazie
Np.
Pacjent
Wizyta
Badanie
3.1.2. Relacje - związki zachodzące pomiędzy obiektami (opisane w
języku naturalnym) – złożoność relacji w notacji (1;M;N)
Uwaga! W przypadku relacji „wiele do wielu” należy stworzyć nowy
obiekt i określić relacje pomiędzy nim a analizowanymi obiektami.
Np.
Jeden Pacjent może mieć wiele Wizyt, ale jedna Wizyta dotyczy
tylko jednego Pacjenta.
Pacjent – Wizyta (1:N)
Jedno Badanie może być wykonane wielu Pacjentom, a jeden
Pacjent może mieć wykonanych wiele Badań.
Pacjent – Badanie (M:N)
Wykonane_badanie – nowy obiekt przechowujący informacje o
wykonanych badaniach
Jedno Badanie może być wielokrotnie Wykonanym_badaniem, a
jedno Wykonane_badanie jest jednym konkretnym Badaniem.
Badanie – Wykonane_badanie (1:N)
Jeden Pacjent może mieć wiele Wykonanych_badań, ale jedno
Wykonane_badanie dotyczy tylko jednego Pacjenta.
Pacjent – Wykonane_badanie (1:N)
3.1.3. Klucze główne i pozostałe atrybuty obiektów
Obiekt_1:
Atrybuty
Typ atrybutu
Dziedzina atrybutu
Obiekt_n:
Atrybuty
Typ atrybutu
Dziedzina atrybutu
3.2. Model danych SERM
3.2.1. Analiza złożoności relacji – notacja (min;max)
Uwaga! Dla każdej relacji zdefiniowanej w p.3.1.2 należy określić
kierunek dziedziczenia i wymuszenie wystąpienia relacji.
Np.
Pacjent – Wizyta (1:N)
1. Czy pacjent zależy od wizyty czy wizyta od pacjenta?
Do zdefiniowania pacjenta nie potrzebujemy wizyty, ale dla
zarejestrowania wizyty potrzebujemy informacji o pacjencie. Zatem
wizyta zależy od pacjenta.
Pacjent (obiekt-rodzic) -> wizyta (obiekt-dziecko)
2. Czy pacjenta może mieć wizytę czy musi mieć wizytę, żeby być
zarejestrowanym w naszym systemie?
Jeżeli przyjmujemy, że w naszym systemie nie ma możliwości
zarejestrowania nowego pacjenta bez rejestracji jego pierwszej wizyty
to wymuszamy wystąpienie relacji poprzez oznaczenie 1 na pozycji
min.
Pacjent –Wizyta (1;*)
3.2.2. Lista obiektów na pierwszym stopniu hierarchii dziedziczenia –
obiekty typu E
3.2.3. Diagram SERM
4. Projekt logiczny bazy danych
4.1. Model relacyjny w wybranym środowisku (SZBD)
4.1.1. Tabele
Tabela_1:
Pole
Typ pola
Rodzaj pola
Rozmiar pola w kB
Typ pola
Rodzaj pola
Rozmiar pola w kB
Tabela _n:
Pole
4.1.2. Oszacowanie rozmiaru danych
4.1.3. Relacje wiążące tabele w notacji graficznej - diagram
5. Zapytania/formularze w wybranym środowisku programowania
5.1. Zapytania (Widoki) umożliwiające przeglądanie i modyfikacje
danych (punkty widzenia konkretnych użytkowników na strukturę bazy
i dane rzeczywiste)
Np.:
1. Pracownicy/Członkowie/użytkownicy powinni mieć możliwość
przeglądania/edycji: .....
2. Kierownicy/ powinni mieć możliwość przeglądania/edycji: .....
3. Prezesi/Dyrektorzy powinni mieć możliwość
przeglądania/edycji:...
4. Baza powinna również posiadać możliwość przeglądania/edycji:....
5.2. Zapytania (Widoki) przetwarzające dane (wyznaczające wartości
pól wyliczeniowych)
Np.:
1. Wartość podatku na podstawie Płacy Brutto
5.3. Zapytania (Widoki) wybierające dane
Np.:
1. Pracownicy/Członkowie/użytkownicy powinni mieć możliwość
uzyskania odpowiedzi na pytania:.....
2. Kierownicy/ powinni mieć możliwość uzyskania odpowiedzi na
pytania: .....
3. Prezesi/Dyrektorzy powinni mieć możliwość uzyskania odpowiedzi
na pytania: ....
4. Baza powinna również posiadać możliwość uzyskania odpowiedzi na
pytania: ....
5.4. Zapytania (Widoki) wyznaczające dane statystyczne
Np.:
1. Liczba sprzedanych artykułów określonego rodzaju i typu
Download
Random flashcards
123

2 Cards oauth2_google_0a87d737-559d-4799-9194-d76e8d2e5390

bvbzbx

2 Cards oauth2_google_e1804830-50f6-410f-8885-745c7a100970

Create flashcards