a) Odczytanie tekstu: Mk 10, 46 – 52 (spotkanie Jezusa z

advertisement
Opracowała Ewa Zarębska
Gimnazjum nr 2 im. Armii Krajowej
w Kwidzynie
Scenariusz lekcji opracowanej przez EWĘ ZARĘBSKĄ
– katecheza dla klasy VI
TEMAT: Nasze świadectwo wiary w Jezusa Chrystusa.
CELE OGÓLNE: Uświadomienie uczniom, że Jezus jest Mesjaszem, Synem Bożym. Wiara
w Jezusa potrzebna jest do osiągnięcia świętości. Doprowadzenie
katechizowanych do zawierzenia Jezusowi, uznania Go swoim Panem.
CELE SZCZEGÓŁOWE
WIEDZA:
• Uczeń powinien znać: prawdę, że Jezus jest Mesjaszem, Synem Bożym,
warunki osiągania zbawienia (świadectwo wiary),
zasady dobrej współpracy na katechezie
(szacunek dla czasu modlitwy i Słowa Bożego,
nie krytykowanie wypowiedzi innych itp.)
UMIEJĘTNOŚCI:
• Uczeń powinien umieć: dokonać refleksji nad własnym życiem,
formułować wypowiedzi ustne i pisemne,
posługiwać się Pismem Świętym, angażować się
w realizację katechezy, pracować w grupie.
POSTAWY:
• Uczeń uznaje Jezusa swym Panem, podejmuje postanowienia i wyraża chęć dawania
świadectwa Chrystusowi w swoim otoczeniu, dąży do zbawienia, zachowuje
właściwą postawę podczas modlitwy i czytania tekstów biblijnych,
w skupieniu dokonuje rachunek sumienia.
AKTYWIZACJA
a) Metody i formy pracy: pogadanka, analiza tekstu, praca z tekstem, dyskusje zespołowe,
grupowe wypełnianie telegramu, metoda dramatyzacji, refleksja,
opowiadanie, śpiew, praca indywidualna, grupowa i zbiorowa.
b) Środki dydaktyczne: Pismo św., Katechizm – opowiadanie: Wierz w Jezusa, obrazek
przedstawiający Pana Jezusa, Kaseta magnetofonowa z muzyką
refleksyjną, plansze z tekstem Mt 7, 21 i Mt 10, 32, telegramy,
biała kartka z czarną plamą, test luk dla uczniów do
wklejenia w zeszycie.
c) Treści: Mk 10, 46 – 52 (Jezus uzdrawia niewidomego),
Mt 16, 13 – 17 ( Jezus jest Mesjaszem, Synem Bożym),
Mt 7, 21 i Mt 10, 32 (Świadectwo wiary warunkiem zbawienia)
Opowiadanie: Wierz w Jezusa przykładem takiego świadectwa.
PUENTA
* Jezus jest Mesjaszem, Synem Bożym. Jako nasz Pan Jezus oczekuje od nas
świadectwa wiary.
* Wiara w Jezusa daje nam nadzieję na zbawienie.
* Należy dawać świadectwo wiary w Chrystusa.
* Warto dokonywać refleksji nad własnym życiem.
* Postanowienie, że odtąd Jezus będzie naszym Panem.
CZAS: 45 minut.
SCENARIUSZ WSTĘPNY
WPROWADZENIE:
a) Przywitanie uczniów, wyciszenie klasy, wspólna modlitwa: Akty: wiary, nadziei, miłości
i żalu.
b) Nawiązanie do sytuacji niewidomego.
- Pokazanie uczniom białej kartki, na której jest namalowana czarna plama i zapytanie
co na niej widzą]
- Uczniowie wczuwają się w sytuację niewidomego. W tym celu przeprowadzają
doświadczenie: Ochotnicy wstają z ławek, zamykają oczy i próbują przemieszczać
się po klasie z zamkniętymi oczami, potem chodzą z oczami otwartymi. Po zajęciu
miejsc dzielą się swoimi odczuciami.
c) Podanie tytułu katechezy i zapisanie jej na tablicy i w zeszytach: Moje świadectwo wiary
w Jezusa Chrystusa.
PODANIE PRAWDY:
a) Odczytanie tekstu: Mk 10, 46 – 52 (spotkanie Jezusa z niewidomym) i praca w grupach
(telegram) w celu przeżycia radości uzdrowionego i uświadomienia,
że Pan Jezus też nas „dotyka”.
b) Wspólny śpiew: „Dotknął mnie dziś Pan”
c) Praca z tekstem: Mt 16, 13 – 17 w celu odkrycia, że Jezus Chrystus jest Mesjaszem,
Synem Bożym.
POGŁĘBIENIE:
Praca z tekstami: Mt 7, 21 i Mt 10, 32 w celu uświadomienia, że Jezus oczekuje od nas
świadectwa wiary. Jest to ważne dla naszego zbawienia.
ZASTOSOWANIE:
a) Zachęta do rachunku sumienia w celu dokonania refleksji nad dotychczasowym dawaniem
świadectwa swej wiary, uznanie Jezusa swym Panem, wnioski na przyszłość. [Rachunek
sumienia można przeprowadzić na tle muzyki refleksyjnej].
b) Opowiadanie: „Wierz w Jezusa”
ZAKOŃCZENIE:
a) Powtórzenie [katecheta rozdaje uczniom kartki z testem luk, które na katechezie są
uzupełniane ustnie, a w domu pisemnie].
b) Zadanie domowe do wyboru.
c) Modlitwa końcowa.
OPERACYJNY OPIS ZACHOWANIA UCZNIÓW – OSIĄGNIĘCIE PRZEZ
NICH NASTĘPUJĄCYCH KOMPETENCJI:
-
Uczniowie nauczą się szacunku dla czasu modlitwy i czytania Słowa Bożego
Uczniowie zrozumieją sytuację niewidomego, który został uzdrowiony przez Jezusa
Uczniowie zrozumieją co to znaczy uznać Jezusa Mesjaszem, swoim Panem
Uczniowie nauczą się swobodnie wypowiadać na temat poznanych tekstów
Uczniowie ocenią swoją dotychczasową postawę chrześcijańską
Uczniowie uzyskają wiedzę na temat dawania świadectwa Chrystusowi
Uczniowie nauczą się czytania tekstów ze zrozumieniem
Uczniowie nauczą się pracy w grupie
-
Uczniowie utrwalą umiejętność korzystania z Pisma Świętego, odnajdą właściwy tekst
biblijny
Uczniowie wyjaśnią teksty biblijne.
EWALUACJA:
-
Obserwacja uczniów podczas modlitwy, czytania Pisma św., rachunku sumienia, pracy
indywidalnej, grupowej i na forum klasy pod kątem zaangażowania w poznawanie
przekazywanych prawd. Sprawdzenie poprawności wypełnienia testu luk.
ZAŁĄCZNIKI:
a) Opowiadanie „Wierz w Jezusa”
„«Zamęczony za Jezusa». Pod takim tytułem ukazała się książka pastora babtystów
Richarda Wurmbranda. Pochodzi on z Rumunii. Opowiada, jak w 1948 roku został
aresztowany na ulicy przez komunistów. Zamknęli go w więzieniu, gdyż był powszechnie
znany ze swej wiary w Chrystusa. Krótko potem została aresztowana jego żona. Michael, ich
dziewięcioletni syn, został sam. Chłopak musiał ciężko walczyć, aby przeżyć. Był tak
rozgoryczony, że stracił swą wiarę w Chrystusa. Po dwóch latach pozwolono mu na krótkie
widzenie z matką. Przyszedł do więzienia i zobaczył ją za żelaznymi kratami. Przy ich
spotkaniu był obecny urzędnik policji. Matce surowo zabroniono rozmawiać o religii. Syn
ledwo poznał matkę, tak bardzo się zmieniła z powodu strasznego traktowania w więzieniu.
Jej pierwsze słowa brzmiały: «Michael, wierz w Jezusa!» Z dziką wściekłością strażnicy
oderwali ją od Michaela i odprowadzili z powrotem do celi. Michael rozpłakał się, gdy
zobaczył jak zmaltretowano jego matkę, zanim zdołał odezwać się do niej choćby jednym
słowem. Ale nie zapomniał nigdy tego, co krzyknęła mu matka: «Michael, wierz w Jezusa!» I
tak znalazł na powrót drogę do wiary”.
b) Przykładowy rachunek sumienia
Wiemy już kim jest Jezus i czego od nas oczekuje. W głębi serca odpowiedzmy szczerze
sobie i Panu Jezusowi na kilka pytań:
-Jak wygląda Twoja modlitwa? Czy Ty w ogóle się modlisz?
-Jak uczestniczysz w niedzielnej Mszy św.? Czy przypadkiem nie należysz do osób, które
do Kościoła chodzą bardzo rzadko albo wcale?
-Jak pogłębiasz swoją wiarę na religii? Czy zawsze starasz się o to by wynieść z niej jak
najwięcej?
-Jaki jesteś wobec bliźnich: rodziców, rodzeństwa, nauczycieli, kolegów i innych ludzi,
których spotykasz na swojej drodze?
-Jak wypełniasz swoje obowiązki domowe i szkolne? Czy zawsze starasz wywiązać się z
nich jak najlepiej?
-Po czym można poznać, że jesteś człowiekiem wierzącym?
c) Test luk
Jezus Chrystus jest_________________, _____________ ___________. Kiedy dotknął
oczu niewidomego, ten od razu ___________________. Mnie – po raz pierwszy – Chrystus
„dotknął” podczas _____________. Odtąd jest On moim __________. Muszę jednak
świadczyć o Chrystusie __________ i ____________. Muszę _____________ się do Niego
przed ludźmi. Wyznanie wiary w Jezusa jest tak ważne, bo od tego zależy moje
_______________.
d) Zadanie dla chętnych (do wyboru)
1) Napisz wymyśloną przez siebie rozmowę z kimś, kto nie wierzy w Jezusa.
Jak ją przekonasz do Niego?
2) Napisz, jak należy świadczyć o Chrystusie czynem.
Download