Pół godziny pracy Rafała Bergera (RB)

advertisement
Zad. NOiZ.2
W oparciu o analizę poniższego tekstu wskaż przykłady 10 ról kierowniczych H.
Minzberga (praca do samodzielnego wykonania, a nie w grupach). Informacje z
podręcznika możesz poszerzyć i skonfrontować z bogatym materiałem
zgromadzonym w Internecie.
Pół godziny pracy Rafała Bergera (R.B.)
R.B. kieruje odlewnią zatrudniającą ok. 100 pracowników. Oprócz tego prowadzi
znajdującą się w organizacji spółkę opracowującą oprogramowanie sterowania
produkcją
8.00 R.B. wchodzi do budynku i już na drodze do swego biura otrzymuje od
Dałkowskiego – pracownika działu kalkulacji – informację o zakłóceniu w
opracowywanym systemie komputerowym. Potem podchodzi do swojego biurka
8.12 gdzie odbiera telefon od pracownika, który proponuje zamianę osób
przewidzianych do szkolenia.
8.15 Bezpośrednio po tej rozmowie telefonuje do jednego z mistrzów, p. Gładysza,
aby przekazać mu instrukcje techniczne
8.16 Następnie – aby samemu zobaczyć to, co zgłosił mu Dałkowski uruchamia
komputer i drukuje zarejestrowane i przetworzone nocą dane produkcyjne.
Następnie
8.19 zadaje Dałkowskiemu telefonicznie pytanie w tej sprawie.
8.20 R.B. telefonuje do drugiego mistrza (p. Korzonka), aby uzyskać od niego
informację o postępie produkcji w określonym zakresie.
8.21 Teraz zaczyna zajmować się nadesłaną pocztą znajdującą się już na biurku,
otwiera ją, czyta i przygotowuje do załatwienia. Część, którą chciałby sam załatwić,
zatrzymuje u siebie. Trwa to, wliczając następne 8 przerw, około 12 minut.
8.22 W reakcji na jedno z pism R.B. telefonuje do mistrza Gładysza i zadaje mu
pytanie.
8.23 Z kolei stawia to samo pytanie mistrzowi Korzonkowi.
8.25 R.B. telefonuje do inżyniera organizującego oprogramowanie (którego zna
dobrze również prywatnie) i rozmawia z nim o zaistniałym zakłóceniu.
8.26 Kierownik zakładu zgłasza się telefonicznie, R.B. przekazuje mu polecenia w
sprawie, w której rozmawiał już z mistrzami.
8.29 R.B. widzi przez otwarte drzwi swojego biura, że pracownik sąsiedniego zakładu
wchodzi do biurowca i wstaje, by wyjść mu naprzeciw. Obaj rozmawiają krótko na
korytarzu na tematy ogólne, zanim przybyły rozpoczyna swoją pierwotnie planowaną
rozmowę z pracownikami produkcji.
8.31 R.B. telefonuje do mistrza Gdowskiego, aby poprosić go do siebie.
Download