SKANSKA – Z ETYKĄ NA CO DZIEŃ

advertisement
98
Komentarz
Biznes i Prawa Człowieka
99
Justyna Olszewska
p.o. menedżer-doradca ds. etyki,
Skanska w Polsce
­Skanska – z etyką na co dzień
Przestrzeganie zasad etyki stanowi filar działalności Skanska na całym świecie i jest jednym z naszych
strategicznych celów. Dla nas ważne jest nie tylko, co robimy, ale również, w jaki sposób to robimy.
Nie mamy wątpliwości, że firma, która chce funkcjonować długoterminowo, musi działać w oparciu
o wartości, musi być etyczna w odniesieniu do swoich pracowników, partnerów biznesowych, konkurencji
i lokalnych społeczności.
Fundament w wartościach
„Kodeks postępowania” i „Kodeks dostawcy”
Wartości były obecne w Skanska od początków jej działalności i ewoluowały wraz z rozwojem firmy, by jak najlepiej odzwierciedlać nasze aspiracje i aktywność oraz chronić i promować kulturę Skanska. Ostatnia redefinicja wartości Skanska miała miejsce
w październiku 2015 roku. W oparciu o opinię niemal 4 tysięcy
pracowników ze wszystkich jednostek Skanska, dzięki wyczerpującym wywiadom, grupom fokusowym, warsztatom, ankietom oraz
rozmowom z klientami, nakreśliliśmy zarys naszej tożsamości i kultury. Szukaliśmy wzorów podobieństw i różnic oraz sprawdzaliśmy,
z czym w Skanska się identyfikujemy i z czego jesteśmy dumni. Badaliśmy także, jak postrzegamy obowiązujące dotychczas wartości
i jakie oczekiwania w stosunku do nich mamy. Udało się! Wartości firmy mają obecnie proaktywną formę i brzmią: Troszczymy się
o życie, Działamy etycznie i transparentnie, Razem jesteśmy lepsi
oraz Dbamy o klienta. Każda wartość jest zobrazowana jako łuk –
równie ważny i współzależny. Wszystkie cztery łuki stanowią fundament naszej działalności i wszystkich pozostałych elementów, które
wypracowaliśmy – naszej kultury, modelu biznesowego, strategii
rynkowej czy wreszcie biznesplanu. Nasz cel biznesowy brzmi przecież „Budujemy z korzyścią dla społeczeństwa”. W kwietniu 2016 r.
wprowadziliśmy nowy Model kompetencji Skanska w celu wsparcia
biznesplanu „Odpowiedzialny zysk” oraz przeartykułowanych wartości. Model opisuje zachowania potrzebne, by efektywnie realizować cele, jakie sobie stawiamy.
Na tym nie koniec. Rewizji poddany został także „Kodeks postępowania Skanska”, który dzięki konsultacjom z pracownikami ze
wszystkich jednostek biznesowych Skanska na świecie i z naszymi
zewnętrznymi interesariuszami zyskał nową treść i formę graficzną.
Jest bardziej przystępny niż poprzedni dokument funkcjonujący od
2002 roku, uwzględnia nasze zobowiązania w miejscu pracy, na rynku i w społeczeństwie, zawiera także wiele praktycznych przykładów
pomocnych w codziennych sytuacjach. Definiuje on, jak pracujemy
w Skanska na całym świecie. Pomaga zrozumieć nasze wartości,
działać według najwyższych standardów etycznych i umacniać pozycję lidera na naszych rynkach w sposób odpowiedzialny i zgodny
z zasadami zrównoważonego rozwoju. Nasz Kodeks podpowiada
także, jak z odpowiedzialnością i wzajemnym szacunkiem realizować najtrudniejsze wyzwania, jakie stają przed naszą firmą. Uzupełnia go „Kodeks dostawcy”, który określa nasze kluczowe oczekiwania
wobec łańcucha dostaw, jest także stałym elementem umów z nimi.
Chcemy, by nasi dostawcy i podwykonawcy wiedzieli, czego od nich
oczekujemy, by znali nasze zasady i pomagali nam je wdrażać.
Otwarta komunikacja
Naszą komunikację tematów etycznych wspiera zewnętrzna
strona internetowa, na której zgromadziliśmy najważniejsze kwestie i kontakty związane z kulturą etyczną naszej firmy. W dostęp-
„Kodeks postępowania Skanska” to przewodnik stworzony po to,
aby pomóc wszystkim pracownikom w zrozumieniu naszych wartości oraz aby przedstawić oczekiwania firmy względem codziennych
praktyk. To podstawowy dokument, do którego sięgamy w przypadku dylematów etycznych. Zawiera również informacje o tym,
z kim należy się kontaktować w razie pytań lub wątpliwości.
Ponieważ chcemy, by nasi dostawcy i podwykonawcy dokładnie
wiedzieli, czego od nich oczekujemy, znali nasze zasady i pomagali nam je wdrażać w codziennej pracy, wprowadziliśmy również
„Kodeks dostawcy Skanska”.
„Ugruntowane wartości i działania, które podejmujemy na co dzień,
pozwoliły naszej firmie wypracować pozycję lidera branży
budowlanej i deweloperskiej. Jesteśmy przekonani, że dalsze oparcie
biznesu na tym fundamencie pomoże nam umocnić tę pozycję
i osiągać kolejne sukcesy.”
nym dla pracowników intranecie działa strona poświęcona etyce.
Zebraliśmy tam etyczne dokumenty i polityki firmowe. Można tam
znaleźć Bibliotekę dylematów etycznych, powstałą na podstawie zanonimizowanych zgłoszeń i zapytań, jakie trafiają do Komitetu ds.
Etyki, skategoryzowanych tak, by każdy mógł jak najłatwiej znaleźć interesującą kwestię. Działa także aplikacja „Chwile dla Wartości” dostępna na urządzeniach mobilnych. Zawiera ona krótkie
filmy oparte na realnych sytuacjach, które nasi koledzy i koleżanki
ze wszystkich jednostek wskazali jako wyzwanie dla firmowych wartości. Chociaż nie ma jednoznacznych rozwiązań, w trakcie spotkań
naszych zespołów możemy korzystać z tych filmów i wspólnie wyciągać wnioski, które pomogą nam pracować i żyć z zgodnie naszymi wartościami.
Odnotowujemy stały wzrost ilości pytań i zgłoszeń, które trafiają do Komitetu ds. Etyki. Jest to dla nas pozytywnym przejawem
wzrostu świadomości naszych pracowników w obszarze etyki,
a także ich zaangażowania w tworzenie środowiska i kultury pracy zgodnej z naszymi wartościami. Chcemy tworzyć przestrzeń do
dyskusji nad dylematami etycznymi w codziennej pracy i angażować
w nią wszystkich pracowników. Dlatego na wszystkich szczeblach
organizacji, w ramach spotkań w zespołach omawiane są dylematy
dotyczące różnych obszarów naszej działalności. W tym roku w spotkaniach pracowników zespołów dyrektorów projektów „Twoja opinia ma znaczenie” wzięło udział 6500 pracowników produkcyjnych
i umysłowych. Etyka i działania, które powinien realizować przełożony, by być postrzeganym jako osoba zaangażowana w etykę, były
istotnym elementem programu spotkań.
Propagowanie wiedzy
Skanska zależy na tym, aby każdy jej pracownik znał oraz
pamiętał w codziennych działaniach o „Kodeksie postępowania”.
Jesteśmy zobowiązani zapewnić naszym pracownikom szkolenia
z zasad „Kodeksu postępowania Skanska” i dlatego realizujemy
program kształcenia etycznego. Wszyscy nowi pracownicy w firmie
biorą udział w szkoleniu z „Kodeksu postępowania” w ciągu pierwszych trzech miesięcy pracy w Skanska. Szkolenia te są realizowane
w ramach programu adaptacyjnego dla nowych pracowników
START. Ponadto, wszyscy pracownicy Skanska biorą udział w szkoleniach z tematu etyki nie rzadziej niż raz na dwa lata. Służą temu:
✓✓ cykliczne (organizowane raz na dwa lata) edycje szkoleń etycznych, składające się ze:
–– spotkań prowadzonych przez dyrektorów oddziałów, dyrektorów zespołów projektów oraz dyrektorów i menedżerów
w Funkcjach Wsparcia,
–– szkolenia e-learning dla pracowników umysłowych firmy.
✓✓ bieżące szkolenia pracowników, którym wygasa ważność szkolenia nt. „Kodeksu postępowania”.
✓✓ warsztaty etyczne z nowego „Kodeksu postępowania” dla naszych menedżerów, którzy następnie przeprowadzą takie
warsztaty dla swoich pracowników – to ogromne przedsięwzięcie w skali całej firmy pokazujące, jaką wagę przykładamy do
wartości firmowych i kwestii etycznych.
Cyklicznie organizujemy webinaria poświęcone ważnym dokumentom etycznym, jak np. wdrożenie naszego „Kodeksu dostawcy”.
Komunikujemy tematy etyczne w magazynie pracowniczym i newsletterach firmowych adresowanych do różnych grup pracowniczych. Opiekę nad etyką sprawują członkowie zarządów poszczególnych jednostek. W strukturach Skanska funkcjonuje stanowisko
menedżera-doradcy ds. etyki oraz Komitet ds. Etyki. Promujemy pozytywne postawy etyczne i nasze wartości w systemie Skanska Talent
oraz poprzez wskaźniki, które otrzymujemy z poziomu Grupy Skanska. Publikujemy kwartalne i roczne raporty etyczne, a w przygotowanie planów etyki na dany rok angażujemy przedstawicieli różnych
szczebli zarządzania w firmie, uwzględniając wnioski, jakie pojawiły
się w ciągu ostatniego roku naszej działalności.
Plan etyki na dany rok opisuje ryzyka etyczne dla Skanska,
cele, jakie chcemy osiągnąć, definiuje nasze mocne i słabe strony
w zakresie etyki oraz zawiera plan działań z datami ich wykonania
i osobami odpowiedzialnymi za każde z nich. Wprowadzenie tego
planu i praca zgodna z jego założeniami są ważnymi elementami
działalności Komitetu ds. Etyki w bieżącym roku. W realizację tego
planu są włączani wszyscy pracownicy, niezależnie od stanowiska czy
pełnionej roli, ponieważ chcemy budować kulturę włączającą, czyli
taką, w której docenia się odmienne punkty widzenia i różnorodne
doświadczenia; gdzie opinia każdego jest ważna i wartościowa.
ZGŁASZANIE NARUSZEŃ
W corocznej ankiecie przeprowadzanej wśród menedżerów
w Skanska na całym świecie, naruszenie etyki jest wciąż wymieniane jako ryzyko nr 1. Dlatego tak ważne jest, aby nasza codzienna postawa i decyzje były transparentne. Skanska tworzy różne kanały zgłaszania naruszeń zauważonych przez pracowników. Każdy,
kto ma pytanie lub zauważy coś niepokojącego, powinien to zgłosić
swojemu przełożonemu, prawnikowi lub pracownikami HR. Jeśli
z jakichś przyczyn jest to niemożliwe, pracownicy mogą zgłaszać
swoje wątpliwości do Komitetu ds. Etyki lub za pośrednictwem
gorącej linii, umożliwiającej anonimowe raportowanie naruszeń.
Każda sprawa jest dokładnie badana. W stosunku do pracowników, którzy dopuścili się naruszeń, stosowane są adekwatne działania dyscyplinarne. Skanska nie toleruje żadnych form działań
odwetowych na pracowniku, który w dobrej wierze zgłosił po-
dejrzenie o niewłaściwym postępowaniu. „Dobra wiara” oznacza,
że pracownik jest przekonany, według swojej najlepszej wiedzy
i przeświadczenia, że wszystko, co zgłasza, jest zgodne z prawdą,
i niczego nie zataja.
Nie bylibyśmy w stanie być skuteczni i realizować naszych
celów, gdyby nie zasady etyczne i wartości, które leżą u podstaw
całej naszej działalności – naszej kultury, modelu biznesowego,
strategii rynkowej czy wreszcie biznesplanu. To one wpływają
-na nasze wyniki, a także na nasz wizerunek i markę. Tylko w opraciu o silne wartości i etykę można budować silną firmę.
Justyna Olszewska
Download